Nieuwsbrief derde kwartaal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief derde kwartaal 2008"

Transcriptie

1 vragen, maar dit kan tegenwoordig elektronisch geschieden. Nieuwsbrief derde kwartaal 2008 Een tweetal weken geleden was het Prinsjesdag. De dag waarop het Kabinet zijn Miljoenennota en Belastingplan 2009 presenteert. Zoals u wellicht heeft vernomen is het motto van het Belastingplan Steun in de Rug voor ondernemers. U zult als ondernemer dus voordeel kunnen behalen bij dit plan. Of dit nu werkelijk het geval is zal de toekomst uit moeten wijzen, want het zijn immers nog plannen en de behandeling hiervan moet nog plaatsvinden. Toch willen wij u in deze nieuwsbrief het een en ander meegeven wat voor u van belang kan zijn. Laten we dan maar van start gaan zodat u ook zelf kan bepalen of u vindt of u de steun van het kabinet kan terugvinden. Inkomstenbelasting Op het gebied van de Inkomstenbelasting heeft het Kabinet de volgende maatregelen voor u bedacht. Automatische verlenging van de VAR Als ondernemer wordt u geconfronteerd met het feit dat u jaarlijks uw VARbeschikking bij de Belastingdienst opnieuw aan moet vragen. Dit brengt een aanzienlijke last met zich mee. Er is dan ook voorgesteld om de VAR-beschikking automatisch te verstrekken als er zich gedurende drie jaren geen wijzigingen hebben voorgedaan. Mochten zich toch wijzigingen voordoen dan dient u dit wel te melden bij de Belastingdienst zodat de beschikking opnieuw bekeken kan worden. Deze maatregel zou per 01 januari 2010 in werking moeten treden, dus u zult voor 2009 nog een VAR-verklaring aan moeten Verhoging MKB-winstvrijstelling Het voorstel is gedaan om de MKBwinstvrijstelling te verhogen van 10% naar 10,7%. Daarnaast denkt het kabinet na over het afschaffen van het urencriterium dat als vereiste geldt voor deze vrijstelling. De zelfstandigenaftrek wordt immers minder als er meer winst wordt gemaakt. Wanneer een ondernemer zijn winst ziet groeien ziet hij de aftrek dalen. Hieruit blijkt dat de zelfstandigenaftrek niet is gericht op de groei van de ondernemer. Daarnaast is het zo dat ondernemers in deeltijd geen gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling omdat zij niet voldoen aan het urencriterium. Dit is niet bepaald vriendelijk nu blijkt dat steeds meer ondernemers vanuit een deeltijdsituatie starten. Nu het Kabinet de ondernemer een steun in de rug wil geven lijkt het me dan ook een goede oplossing om afscheid te nemen van het urencriterium en hiervoor een vast percentage van de winst in de plaats te stellen. Zo wordt het ondernemerschap gestimuleerd. Hiervoor zal eerst het bedrijfsleven en de advieswereld geraadpleegd moeten worden. De bedragen voor de zelfstandigenaftrek blijven in 2009 nominaal constant en de startersaftrek gaat in 2009 omhoog met 155 naar Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) Het voorstel is gedaan om met ingang van 01 januari 2009 de definitie van speur- en ontwikkelingswerk aan te passen zodat ook innovatieve ICT projecten hieronder gaan vallen. Ook in 2010 en 2011 zal er een verdere uitbreiding van deze wet gaan plaatsvinden.

2 De doorwerkbonus? Voor werknemers die na hun 62 ste jaar blijven werken, wordt er een bonus ingevoerd. Het eerste jaar zal de bonus 5% bedragen van het jaarinkomen en zal jaarlijks stijgen tot maximaal 10%. Deze bonus moet gezien worden als een korting op de te betalen belasting, zoals bijvoorbeeld de arbeidskorting. Het voornemen is om de bonus met ingang van 01 januari 2009 in te voeren. Er is echter wel een garantie voor arbeidsparticipatie ingebouwd waardoor de bonus alleen wordt berekend over het gedeelte van het de inkomsten uit tegenwoordige arbeid dat uitkomt boven de Ook wordt er over het inkomen dat de derde schijf te bovengaat ( voor 2009) geen bonus meer berekend. De bonus bedraagt maximaal De houdbaarheidsbijdrage? De term doet iets anders vermoeden, maar de houdbaarheidsbijdrage verbreedt het draagvlak voor de oudedagsvoorziening. Voor deze bijdrage wordt de schijvenstructuur van de Inkomstenbelasting gebruikt, zoals hieronder in tabel 1 wordt aangegeven. Voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en geboren zijn na 31 december 1945 en een inkomen hebben dat hoger is dan de grens tussen de tweede en de derde schijf ( voor 2009 is dat ) wordt vanaf 2011 een houdbaarheidsbijdrage gevraagd. De bijdrage is gelijk aan het tariefsverschil tussen de tweede en derde tariefschijf van het inkomen dat in 2011 in de derde schijf gaat vallen. Heffingskortingen Zoals in het Belastingplan 2008 al was aangekondigd wordt de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt en wordt de inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (IACK) ingevoerd. Door de invoering van de IACK wordt gepoogd de deelname aan de arbeidsmarkt voor alleenstaande en minstverdienende partners met kinderen aantrekkelijker te maken. De korting zal hoger zijn naarmate de minstverdienende partner meer verdient. Door het wettelijke recht op ouderschapsverlof met ingang van 01 januari 2009 te verlengen van 13 weken naar 26 weken, wordt ook de maximale ouderschapsverlofkorting hoger. Daarnaast wordt tevens de koppeling van de ouderschapsverlofkorting aan de levensloopregeling losgelaten per 01 januari 2009 omdat dit eenvoudiger zou zijn. Afschaffen regeling buitengewone uitgaven Ook het afschaffen van de regeling buitengewone uitgaven was al in het Belastingplan 2008 ter sprake gekomen. Het Kabinet komt daardoor met een nieuwe regeling voor compensatie van hoge zorgkosten door chronisch zieken en gehandicapten. Door het afschaffen van de bovengenoemde regeling komt het ouderen- en arbeidsongeschiktenforfait in de aangiften Inkomstenbelasting ook met ingang van 2009 te vervallen. Om dit te compenseren wil het Kabinet ouderen en arbeidsongeschikten compenseren door deze groepen jaarlijks een bedrag van gemiddeld 150 respectievelijk 225 te verstrekken. Vennootschapsbelasting Verlaging vennootschapsbelasting in 2008 Er zou door een Commissie een beschikking worden afgegeven voor de optionele rentebox. Aangezien deze beschikking uitblijft en er hiervoor wel een reservering is gemaakt wil het Kabinet deze reservering wel aan het bedrijfsleven doen toekomen. Dit wil zij doen door de tweede schijf vennootschapsbelasting van 23% te laten vervallen. Over de eerste wordt dus een percentage berekend van 20. Dit brengt met zich mee dat ondernemers voor de vennootschapsbelasting over de eerste winst vennootschapsbelasting verschuldigd zijn

3 in plaats van Dit levert dus een voordeel op van Loonbelasting De directeur grootaandeelhouder (DGA) Ruim een jaar geleden werd er al aangekondigd dat de dga met ingang van 01 januari 2009 niet meer onder de loonheffing zou vallen. De wetswijziging die zou plaatsvinden is door het wetsvoorstel OFM van tafel geveegd. Hiervoor is een aantal alternatieven in de plaats gekomen zoals: a. een vereenvoudigde loonaangifte voor de dga s; b. de mogelijkheid om maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder in te dienen; c. een eenvoudiger betalingssysteem waarbij niet telkens een nieuw kenmerk hoeft te worden ingevuld; d. een verhoging van de grens van de kwartaalaangiften omzetbelasting. Voor de maatregelen a tot en met c wordt er naar gestreefd om de invoering per 01 januari 2010 te laten plaatsvinden. Belastingvrije vergoeding Het Kabinet heeft voorgesteld om met ingang van 01 januari 2009 de mogelijkheid te bieden aan werkgevers om werknemers een belastingvrije vergoeding te verstrekken voor de procedure van een erkenning van verworven competentie (ECV). Een dergelijke procedure houdt in dat een ervaringscertificaat wordt afgegeven aan een werknemer waarin wordt vastgesteld welke competentie iemand heeft verworven door bijvoorbeeld werkervaring. Correctieberichten Wanneer er in een aangifte loonheffing een fout optreedt moet dit middels een correctiebericht gemeld worden aan de Belastingdienst. Het voornemen is om met ingang van 01 januari 2010 deze fouten te mogen corrigeren in de eerstvolgende aangifte van dat kalenderjaar. Fouten in aangiften loonheffing uit andere kalenderjaren zullen echter nog wel gemeld moeten worden middels het insturen van een correctiebericht. Opvragen jaarloongegevens Als werkgever bent u waarschijnlijk door de Belastingdienst gevraagd om over het jaar 2006 of 2007 opnieuw opgaaf te doen van jaarloongegevens. Met ingang van 01 januari 2009 zou deze regeling vervallen. Nu echter blijkt dat het in bijzondere gevallen toch nodig is om de jaarloongegevens op te vragen is er in de Wet Loonbelasting 1964 een mogelijkheid gecreëerd om deze uitvraag te kunnen effectueren. Verhalen van wga-lasten bij werknemers De lasten voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) die een werkgever op zijn werknemer verhaalt mogen niet op het loon mindering gebracht worden. Verdwijnt de eerstedagsmelding (EDM)? In de vakliteratuur wordt al enige tijd gespeculeerd over de afschaffing van de eerste dagsmelding, maar nu komt het voorstel ook naar voren in de Kabinetsplannen voor Of deze regeling ook met ingang van 01 januari 2009 zal worden ingevoerd is niet duidelijk. Natuurlijk is het zo dat de controle bevoegdheid op een andere manier terug moet komen, waarbij is gedacht om de inspecteur de bevoegdheid te geven om maximaal een vijfjarige EDM-verplichting op te leggen. Omzetbelasting Al voordat Prinsjesdag had plaatsgevonden was al aangekondigd om de verhoging van de omzetbelasting van 19% naar 20% niet door te voeren. Wel zijn er nog een tweetal andere maatregelen in het Belastingplan 2009 naar voren gekomen op het gebied van omzetbelasting.

4 BTW-vrijstelling op medische diensten wordt aangepast De aanpassing houdt in dat enkele nu vrijgestelde diensten van beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG, waarvoor de opleidingseisen niet vastliggen bij of krachtens de Wet BIG, met ingang van 01 januari 2009 zullen worden onderworpen aan de omzetbelasting. Het gaat hier om werkzaamheden van osteopaten, pedagogen en chiropractoren ook al worden deze werkzaamheden uitgeoefend door artsen of andere beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG. Tevens wordt de positie van de niet-big psychologen herzien. BTW-aangiften Met ingang van 01 januari 2009 zal de grens voor de kwartaalaangiften Omzetbelasting van worden verhoogd naar Hierdoor zullen ongeveer zelfstandigen geen aangifte omzetbelasting per maand meer hoeven in te dienen, maar eens per kwartaal. Verpakkingenbelasting De nieuwe belasting die het Kabinet in het Belastingplan 2008 heeft geïntroduceerd heeft dit jaar nogal voor wat administratieve rompslomp gezorgd. Hierdoor is in het Belastingplan 2009 een aantal vereenvoudigingen aangekondigd. De vereenvoudigingen zien er als volgt uit: a. introductie forfait geïmporteerde verpakkingen; b. vereenvoudiging via sectorafspraken; c. wijziging definitie verpakkingen. De aanpassing van de definitie zal tot gevolg hebben dat aangewezen logistieke hulpmiddelen en verpakkingen die hoofdzakelijk een andere functie hebben dan een verpakkingsfunctie, niet als verpakking worden aangemerkt.; d. halvering van het aantal tarieven; e. introductie vermindering indirecte export; f. verlegging heffing bij loonverpakkers, deze wordt verschoven naar de opdrachtgever; g. componenten niet meer apart aangeven; h. wijziging concerndefinitie; i. wijziging definitie importeur; j. verlaging tarief biokunststof; k. wijziging behandeling verkooppuntverpakkingen. BPM en Motorrijtuigenbelasting Differentiatie bijtelling auto van de zaak Voor veel zakelijke rijders is de stap naar de aanschaf van een zuinigere auto te groot. Om dit te stimuleren wordt er een tussencategorie voor zuinigere auto s geïntroduceerd door het Kabinet. De bijtelling van deze extra categorie zal 20% gaan bedragen. Deze categorie bevat: a. auto s die niet op diesel rijden met een CO2 uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer; b. auto s die op diesel rijden met een CO2 uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer. Bij een lagere uitstoot geldt een bijtelling van 14% en bij een hogere uitstoot 25%. Daarnaast wordt het gebruik van waterstof vrijgesteld. Tariefsaanpassingen motorrijtuigenbelasting (MRB) - verlaging van het tarief MRB voor aardgasauto s tot het niveau van benzineauto s; - verhoging van het tarief MRB voor motoren; - verhoging van het tarief MRB voor Euro 0, I en II vrachtwagens.

5 Successiewet Nieuwe Successiewet In 2009 wordt gestart met de herziening van de nieuwe Successiewet. Deze herziening zal onder andere plaatsvinden op gebied van een vereenvoudiging van de tariefstructuur, stroomlijning van de vrijstellingen en een vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling. Vrijstelling sportorganisaties Tot op heden zijn niet vrijgesteld de verkrijgingen die vallen onder het recht van successie, recht van overgang en het recht van schenking en die zijn gedaan aan verenigingen of stichtingen die sportbeoefening bij die vereniging of stichting ten doel heeft en die is aangesloten bij een door de minster van VWS aangewezen landelijke sportorganisatie. Hier zal verandering in komen omdat hiervoor ook een vrijstelling in de Successiewet 1956 wordt opgenomen. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet De inkomensafhankelijke bijdrage Zvwpremie daalt van 7,2% naar 6,9%. Voor zelfstandige ondernemers en gepensioneerden daalt het percentage van 5,1% naar 4,8%. Resumé Zoals u ziet een heel pakket aan maatregelen die het Kabinet aankondigt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen. Tabel 1 (Inkomstenbelasting) Belasting- en premie tarieven 2009 Belastingtarief 1 e schijf ( 2,35%) 2 e schijf ( 10,85%) 3 e schijf ( 42,00%) 4 e schijf ( 52,00%) De premie Volksverzekeringen blijft gelijk ten opzichte van Tabel 2 (Inkomstenbelasting) Heffingskortingen 2009 Algemene heffingskorting Arbeidskorting (IAK) - maximaal lage inkomens maximaal hoge inkomens Combinatiekorting (IACK) - vast bedrag opbouwpercentage 3,8% - totaal maximum Alleenstaande ouderkorting 644 Ouderenkorting 476 Alleenstaande ouderenkorting 535 Bron: Plein Plus: Fiscaal Pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer, redactie Plein. Checklist Administratie, 16 september 2008 Belasting Zaken, 16 september 2008, e- mail. NTFR, 9 e jaargang, 25 september 2008, nr. 39, 2008/ , pagina s 3 t/m , Wijnen & Partners B.V.

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190.

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190. Staatssecretaris De Jager en Minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Het fiscaal pakket 2009 bestaat uit twee wetsvoorstellen: het Belastingplan

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Prinsjesdag 2008. Belastingdienst

Prinsjesdag 2008. Belastingdienst www.assele.nl info@assele.nl Prinsjesdag 2008 Fiscaal pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer / 16 september 2008 Staatssecretaris De Jager en Minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 17-09-2008 Nummer: 23-2008 Laat loonheffingen verrekenen met btw-teruggaaf! Als uw organisatie recht heeft op een teruggaaf omzetbelasting, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek

Nadere informatie

Het moet uit de lengte of uit de breedte*

Het moet uit de lengte of uit de breedte* Het moet uit de lengte of uit de breedte* Fiscale maatregelen 2009/2009 op een rij na aanvaarding door de Eerste en Tweede Kamer *connectedthinking Inhoud Stimuleren van ondernemerschap en bevorderen van

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 2. Ondernemerschap... 7 2.1. Stimuleren winst ondernemers

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2009

NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2009 NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Belangrijkste wijzigingen...4 1.2 Algemene Beschouwingen...4 2 Inkomsten- en loonbelasting...4 2.1 Bijtelling voor privégebruik auto

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountantsadministratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

Belastingplan 2009. Loon- en inkomstenbelasting

Belastingplan 2009. Loon- en inkomstenbelasting Belastingplan 2009 Loon- en inkomstenbelasting Bijtelling privé-gebruik auto: 25%, 14% en 20% De bijtelling voor privé-gebruik auto bedraagt sinds 1 januari 2008 standaard 25%, en voor zeer zuinige auto's

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 23 september 2008 Onderwerp Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Deze nieuwsbrief is opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 704 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Belastingtarieven Inkomstenbelasting Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de nog niet hebben bereikt. Belastbaar inkomen Schijf Vanaf T/m Tarief Totale

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2008. 2 Aanhangige Wetsvoorstellen en andere maatregelen

Prinsjesdag 2008. 2 Aanhangige Wetsvoorstellen en andere maatregelen Prinsjesdag 2008 Septemberbrief 2008 - (voorgestelde) nieuwe fiscale regels in 2009 - tips en aandachtspunten voor het laatste kwartaal van 2008 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige Wetsvoorstellen

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB 18-9-2007 MVDK 10266 - Pag. 1/6 Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs geïntroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20620 31 december 2009 Bijstellingsregeling 2010 10 december 2009 Nr. DB 2009/719 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Behandelschema Belastingplan 2016 (Tweede Kamer) Afschaffen uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen

Inhoudsopgave. Behandelschema Belastingplan 2016 (Tweede Kamer) Afschaffen uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen JAARGANG 1 NUMMER 4 SEPTEMBER 2015 PrinsjesdagSpecial / Belastingplan 2016 Sinds 1814 wordt het werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer officieel geopend op Prinsjesdag. Vroeger viel Prinsjesdag

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie