Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB"

Transcriptie

1 MVDK Pag. 1/6 Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs geïntroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting (MRB) van auto's worden dan naar rato verlaagd. Een grote verlaging ineens van de BPM kan tot ongewenste schokeffecten leiden op de automarkt. Om dit effect zo klein mogelijk te houden, wordt de BPM geleidelijk naar de MRB verschoven. De komende vijf jaar wordt de BPM met jaarlijks 5 procent verlaagd, de MRB wordt gelijktijdig verhoogd. Jaarlijks betekent dit een verschuiving van 170 miljoen. De MRB-verhoging wordt ruwweg 7,2 procent. Bestelauto's voor gehandicapten zijn uitgezonderd van de verhoging. De plannen voor milieudifferentiatie van auto's leiden in 2008 tot een hogere BPMopbrengst. Om ook in 2008 de verhouding tussen BPM en MRB betekenisvol te wijzigen, wordt eenmalig een bedrag van 50 miljoen extra van BPM naar MRB verschoven. Alle Fiscale ondersteuning pensioenopbouw afgetopt Er wordt een maximum van gesteld aan het pensioengevend loon voor fiscaal gefacilieerde pensioenregelingen voor werknemers. De maatregel houdt in dat de omkeerregel (aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast) niet langer van toepassing is boven de De pensioenopbouw boven de grens wordt dan hetzelfde behandeld als ander vermogen. Het blijft mogelijk om een deel van het inkomen boven die grens opzij te zetten, maar zonder fiscale ondersteuning. De maatregel treedt in werking op 1 januari Bestaande pensioenaanspraken boven de van vóór deze datum blijven gerespecteerd. Aanpassing eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait kent op dit moment een plafond van Dit correspondeert met een WOZ-waarde van Woningen met een WOZwaarde boven dat bedrag, betalen nu allemaal hetzelfde vaste maximum. Vanaf 1 januari 2009 wordt dit plafond losgelaten, waardoor het eigenwoningforfait bij hogere waarde oploopt. Daarnaast wordt een hoger percentage van 2,35 procent ingevoerd ter vaststelling van het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro, maar alleen voor het deel van de waarde dat uitgaat boven de 1 miljoen.

2 MVDK Pag. 2/6 Vennootschapsbelasting/Inkomstenbelasting Bevordering/flexibilisering ondernemerschap Per 1 januari 2008 gaat een lastenverlichting met betrekking tot het MKB-deel van de vennootschapsbelasting in. Ondernemen wordt fiscaal aantrekkelijker door de eerste twee schijven en de tarieven aan te passen. De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd van naar Dit betekent dat voortaan tot een belastbaar bedrag van het laagste tarief van 20% geldt. De tweede schijf wordt verlengd van naar Bovendien gaat het tarief in deze schijf omlaag van 23,5% naar 23%. Dit betekent dat voortaan bij een belastbaar bedrag tussen en het tarief van 23% geldt. Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit de ene onderneming zonder fiscale gevolgen een andere onderneming te starten. In de huidige situatie kan dit alleen als het beëindigen van de onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Dit voordeel betreft de IB-ondernemer. Loonbelasting/ Inkomstenbelasting Directeurgrootaandeelhouder (DGA) Het loon van een DGA die enig werknemer is van zijn BV is niet langer belast met loonheffing. Hij hoeft zijn loon alleen nog maar te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Zijn er andere werknemers in dienst, dan wordt het loon van de DGA wel in de loonheffing betrokken. Er wordt een keer per jaar (op 1 januari) bepaald of er andere werknemers in dienst zijn. De situatie op deze peildatum is beslissend voor de vraag of het loon van de DGA dat jaar onder de loonheffing of onder de inkomstenbelasting valt. Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S& O) De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verder vereenvoudigd en gestroomlijnd. Dit draagt bij aan de vermindering van regeldruk en aan het verder stimuleren van innovatief ondernemerschap. De volgende vereenvoudigingen worden doorgevoerd: Er komt een nieuwe berekeningswijze die wordt berekend met behulp van gegevens uit de polisadministratie; De mededelingsplicht voor de inhoudingsplichtige bij afwijking van S& O-uren wordt verminderd van maximaal drie naar maximaal één keer per kalenderjaar; De toegestane termijn om een correctie-s&o-verklaring in de aangifte voor de loonheffingen te mogen verwerken, wordt met een aangiftetijdvak verlengd;

3 MVDK Pag. 3/6 Het wordt mogelijk om bij nadere regelgeving de inhoudingsplichtige te verplichten tot het elektronisch indienen van de aanvraag en de mededeling; De mededelingstermijn bij de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting wordt verlengd met een maand in geval van besteding van minder dan 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk. Omzetbelasting Aanpassing vrijstelling medische diensten Voortaan zijn beroepsbeoefenaren alleen vrijgesteld van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel van de dienst is de bescherming van de gezondheid én als de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huisarts nog wel onbelast deze activiteiten kan verrichten, maar niet langer is vrijgesteld voor handelingen op het gebied van chiropractie, osteopathie, acupunctuur, homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen. Ook de psycholoog is voortaan alleen vrijgesteld voor de diensten die hij verricht in het kader van de bescherming van de gezondheid (als zogenoemde gezondheidspsycholoog ). Daarnaast zijn leveringen van tandprothesen alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als die leveringen worden verricht door tandartsen of door tandtechnici. Voorheen waren ze vrijgesteld ongeacht de hoedanigheid van de leverancier. Overdrachtsbelasting Uitbreiding vrijstelling natuurgrond Het verkrijgen van natuurgrond is voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is voortaan een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren. Ontgaan overdrachtsbelasting Het wordt voor verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen moeilijker om door middel van bepaalde constructies overdrachtsbelasting te ontgaan. Bij de verkrijging van aandelen in dergelijke instellingen, waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan, wordt op dit moment voorkomen dat overdrachtsbelasting verschuldigd is door het uitgeven van verschillende soorten aandelen. Door het belang in zo n instelling voortaan economisch/materieel te bepalen in plaats van juridisch/formeel wordt voorkomen dat de overdrachtsbelasting wordt ontgaan en wordt meer aangesloten bij de economische werkelijkheid.

4 MVDK Pag. 4/6 Fact sheet Vergroening De ambitie van dit kabinet is om in 2020 in Nederland één van de meest duurzame en efficiënte energievoorzieningen van Europa te hebben. Deze doelstelling vraagt om een gedragsverandering, waarbij fiscale maatregelen kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de milieudruk duidelijk in de prijs tot uitdrukking te laten komen. Aan de ene kant een heffing op milieuvervuilend gedrag, aan de andere kant belastingverlaging waar handelen leidt tot milieuverbetering. De belangrijkste milieumaatregelen uit het Belastingplan 2008: Nieuwe belasting: de vliegbelasting Bij veel vormen van vervoer wordt mede met behulp van heffingen rekening gehouden met de milieueffecten. Bij vliegen is dit niet het geval, terwijl de schade voor het milieu door vliegverkeer fors is. De communautaire wetgeving en internationale verdragen verzetten zich tegen een accijnsheffing en omzetbelasting, maar niet tegen een belasting op passagiers. Zo n vliegbelasting bestaat bijvoorbeeld al in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De op 1 juli 2008 in te voeren vliegbelasting wordt opgelegd per vertrekkende passagier. Transferpassagiers zijn van de heffing uitgezonderd. Er wordt gedifferentieerd naar bestemming. Het tarief wordt 11,25 voor landen van de Europese Unie of afstanden tot 2500 kilometer. Voor langere afstanden is de belasting 45. De belasting wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven. Deze is namelijk eenvoudig in staat om aangifte te doen op basis van gegevens die luchtvaartmaatschappijen moeten verstrekken. De vliegbelasting levert op jaarbasis 350 miljoen op. Voor 2008 is dat, door de invoering halverwege het jaar, ongeveer de helft. Nieuwe belasting: de verpakkingenbelasting Met ingang van 1 januari 2008 introduceert het kabinet een verpakkingenbelasting. Deze belasting draagt bij aan het verminderen van het aantal verpakkingen en aan een verschuiving naar verpakkingsmaterialen met een minder schadelijke invloed op het milieu. Zeven verpakkingsmaterialen worden onderscheiden: glas; aluminium; andere metalen; kunststof; papier en karton; hout en overige materiaalsoorten. Afhankelijk van de milieudruk is per materiaalsoort een eigen tarief vastgesteld. De belasting is zoveel mogelijk gebaseerd op een al bestaande heffing van het bedrijfsleven. Hierdoor blijven de administratieve lasten zo laag mogelijk. Deze bedrijfsheffing werd ingezet voor afvalscheiding en het terugdringen van zwerfafval en wordt in de nieuwe belasting geïncorporeerd. Tegelijkertijd krijgt het ministerie van VROM extra geld voor een afvalfonds dat wordt ingezet voor de doelen van afvalscheiding en het terugdringen van zwerfafval.

5 MVDK Pag. 5/6 Om het aantal belastingplichtigen zo klein mogelijk te houden, zijn bedrijven die per jaar minder dan kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen vrijgesteld van de belasting. Het aantal belastingplichtigen wordt hiermee met bijna 98 procent verminderd, terwijl nog steeds 95 procent van het verpakkingsmateriaal in de heffing wordt betrokken. De overige bedrijven betalen pas belasting vanaf kilo. De belasting is als hoofdregel verschuldigd op het moment dat producten in een verpakking voor de eerste maal in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld. Daarnaast is de belasting ook verschuldigd op het moment dat een importeur de verpakking van ingevoerde producten verwijdert en afvoert. Er geldt een uitzondering voor zogenaamde lastminuteverpakkingen (bijvoorbeeld tasjes en patatbakjes). Deze zijn belast bij de producent van de (lege) verpakking. Belastingplichtige is de producent of importeur van de (producten in de) verpakking. De opbrengst van deze belasting is in miljoen per jaar. Vanaf zal de opbrengst 365 miljoen bedragen. (In 2008 gelden eenmalig lagere tarieven om het effect op de inflatie te beperken.) Schone en zuinige auto s worden goedkoper, vervuilende en onzuinige auto s duurder Ook het autoverkeer belast het milieu. De milieuprestaties van auto's worden veel meer dan nu bepalend voor de belastingen op auto's, zodat auto's zuiniger worden (CO2-uitstoot) en ook schoner (uitstoot van fijn stof en NOx). De aanschaf van vervuilende, onzuinige auto's wordt duurder. Schone en (zeer) zuinige auto's worden goedkoper in aanschaf (en gebruik). Dit gebeurt op de volgende manieren: Maatregelen voor (on)zuinige auto s In de BPM (aanschafbelasting) bestaan nu al energielabels voor personenauto's. Deze regeling wordt geïntensiveerd, zowel korting (bonus) als toeslag (malus) worden verhoogd. De bonus voor zeer energiezuinige auto's (label A) gaat omhoog van naar De malus van zeer onzuinige auto's (label G) wordt verhoogd van 540 naar Het verschil tussen de maximale bonus en de maximale malus wordt zo verhoogd van naar Voor zeer onzuinige auto's wordt een CO2-toeslag ingevoerd. De toeslag bedraagt 110 per gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grens. Voor benzineauto's is de grens 240 gram per kilometer, voor dieselauto's 200 gram per kilometer. Bestelauto's zijn uitgezonderd van deze maatregel. Niet alleen de aanschaf, maar ook het gebruik van zeer zuinige auto's wordt gestimuleerd. De MRB wordt gehalveerd voor benzineauto's met een uitstoot van maximaal 110 gram per kilometer en dieselauto's met een uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer. De maatregel gaat in op 1 februari 2008.

6 MVDK Pag. 6/6 Maatregelen voor (niet) schone auto s Voor dieselpersonenauto's wordt een differentiatie naar uitstoot van fijn stof ingevoerd. Zo wil het kabinet de aanschaf van schone dieselauto's bevorderen. Een dieselauto met een uitstoot van 0 mg/km krijgt een BPM-korting van Met elke mg/km meer zal de korting met 200 afnemen. Vanaf 6 mg/km betekent dit een toeslag van 200. De maximale toeslag op de aanschaf is De maatregel gaat in op 1 februari Veranderingen in de bijtelling van de auto van de zaak Voor zeer zuinige auto's van de zaak wordt de bijtelling fors verlaagd. De bijtelling gaat omlaag naar 14 procent van de waarde van de auto. Voorwaarde is dat de uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per kilometer, voor een auto op benzine niet hoger dan 110 gram per kilometer. Voor andere lease-auto s die privé gebruikt worden gaat de bijtelling omhoog van 22 naar 25 procent. Deze twee maatregelen gaan in op 1 januari Milieuonvriendelijke brandstoffen worden duurder Verhoging dieselaccijns Diesel heeft ten opzichte van benzine een grotere uitstoot van fijn stof en stikstofoxide, terwijl de accijns op diesel lager is dan die op benzine. Mede daarom wil het kabinet de accijns op diesel verhogen met 3 cent per liter op 1 juli 2008 en met 1 cent per liter op 1 januari Het gaat zowel om 'gewone' blanke als om rode diesel (voor andere doelen dan wegverkeer). Verhoging LPG-accijns Personenauto s op LPG zijn schoner dan dieselauto s, maar gemiddeld vervuilender dan benzineauto s. Het milieuvoordeel ten opzichte van dieselauto s neemt steeds verder af, terwijl de accijns op LPG sinds de invoering in 1994 nauwelijks is verhoogd. Mede daarom verhoogt het kabinet de accijns op LPG met 1,5 cent per liter op 1 juli 2008 en met 1 cent per liter op 1 januari 2009.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2008

NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2008 NFB Nieuwsbrief Miljoenennota 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Belangrijkste wijzigingen...4 1.2 Algemene Beschouwingen...4 2 Inkomsten- en loonbelasting...4 2.1 Bijtelling voor privé-gebruik auto

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief derde kwartaal 2008

Nieuwsbrief derde kwartaal 2008 vragen, maar dit kan tegenwoordig elektronisch geschieden. Nieuwsbrief derde kwartaal 2008 Een tweetal weken geleden was het Prinsjesdag. De dag waarop het Kabinet zijn Miljoenennota en Belastingplan 2009

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 17-09-2008 Nummer: 23-2008 Laat loonheffingen verrekenen met btw-teruggaaf! Als uw organisatie recht heeft op een teruggaaf omzetbelasting, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Belastingplan 2009. Loon- en inkomstenbelasting

Belastingplan 2009. Loon- en inkomstenbelasting Belastingplan 2009 Loon- en inkomstenbelasting Bijtelling privé-gebruik auto: 25%, 14% en 20% De bijtelling voor privé-gebruik auto bedraagt sinds 1 januari 2008 standaard 25%, en voor zeer zuinige auto's

Nadere informatie

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen Arno Schroten Inhoudsopgave 01 Inleiding 04 Resultaten 02 Vergroening van de autobelastingen in vogelvlucht 05 Conclusies 03 Vier belastingscenario

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 205 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2007 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Huib van Essen CE Delft Ecomobiel, 8 en 9 oktober 2013 CE Delft Onafhankelijk,

Nadere informatie

het wordt passen en meten.*

het wordt passen en meten.* het wordt passen en meten.* Fiscale maatregelen 2007 / 2008 op een rij v.04 *connectedthinking Inhoud Verruiming eerste twee schijven tarief vennootschapsbelasting 3 Belastingplicht voor woningcorporaties

Nadere informatie

Inkomens van zelfstandigen en directeurengrootaandeelhouders

Inkomens van zelfstandigen en directeurengrootaandeelhouders M200806 Inkomens van zelfstandigen en directeurengrootaandeelhouders drs. M. Folkeringa Zoetermeer, juli 2008 Inkomens van zelfstandigen en directeurengrootaandeelhouders Het besteedbaar inkomen van zelfstandige

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Het moet uit de lengte of uit de breedte*

Het moet uit de lengte of uit de breedte* Het moet uit de lengte of uit de breedte* Fiscale maatregelen 2009/2009 op een rij na aanvaarding door de Eerste en Tweede Kamer *connectedthinking Inhoud Stimuleren van ondernemerschap en bevorderen van

Nadere informatie

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Miljoenennota, Belastingplan en Rijksbegrotingen VROM en VenW 2008. Een samenvatting voor VNA

Miljoenennota, Belastingplan en Rijksbegrotingen VROM en VenW 2008. Een samenvatting voor VNA Miljoenennota, Belastingplan en Rijksbegrotingen VROM en VenW 2008 Een samenvatting voor VNA BELASTINGPLAN 2008: AUTO GERELATEERD Het kabinet refereert in het Belastingplan aan regeerakkoord; er moeten

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190.

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190. Staatssecretaris De Jager en Minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Het fiscaal pakket 2009 bestaat uit twee wetsvoorstellen: het Belastingplan

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Omdat dit het eerste jaar is van

Omdat dit het eerste jaar is van Actuele zaken Met nieuws en bijdragen van de auteurs van Elsevier Fiscale Media Belastingplan 2008 nader belicht Het kabinet is er in geslaagd het merendeel van de belastingplannen voor 2008 overeind te

Nadere informatie

de ondernemers krant #1 2014

de ondernemers krant #1 2014 de ondernemers krant #1 2014 In de eerste ondernemerskrant van 2014 leest u over: Ruim baan voor de jongere werknemer 2 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 3 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 4 TIjdelijk

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou?

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? Het tij is gekeerd Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 23 september 2008 Onderwerp Nieuwsbrief n.a.v. miljoenennota 2009 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Deze nieuwsbrief is opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Voor u ligt de tweede Lentink De Jonge nieuwsbrief van 2016. Onderstaande berichten worden toegelicht: VAR definitief ten einde! Themabijeenkomst verdwijnen VAR Fiscaal vriendelijk

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen:

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen: Belastingplan 2012 Inleiding Vrijdag 16 september 2011 heeft Minister de Jager en Staatsecretaris Weekers van Financiën het Fiscaal pakket 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Fiscaal pakket bestaat

Nadere informatie

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief In het nieuwe artikel 3.20, zestiende lid, van de Wet IB 2001 wordt geregeld welke voor verschillende categorieën auto s de gevolgen zijn van de vervanging van de CO 2 - uitstootgrenzen. Hierbij worden

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen 23 december 2016 - nummer 465 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2016 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20620 31 december 2009 Bijstellingsregeling 2010 10 december 2009 Nr. DB 2009/719 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll 23 december 2015 - nummer 462 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2015 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie