Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2001 Hierbij ontvangt u een notitie over de vormgeving van rechten en plichten van cliënten die gebruik maken van een persoonsgebonden reïntegratiebudget. Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman-Den Uyl c.s. (Kamerstukken II, vergaderjaar , nr. 34) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst KST58620 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 1

2 Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman-den Uyl c.s. (Kamerstukken II, vergaderjaar , nr. 34), die door de Kamer is aangenomen tijdens de parlementaire behandeling van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). In die motie wordt de regering verzocht om, mede in het kader van de Wet boeten en maatregelen, aan te geven hoe de rechten en plichten van cliënten worden vormgegeven bij toepassing van het persoonsgebonden reïntegratiebudget. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Suwi en de Wet verbetering poortwachter zijn de rechten en plichten bij reïntegratie uitgebreid aan de orde gesteld. Met deze rechten en plichten wordt beoogd een meer activerend beleid te realiseren en zo aan arbeidsparticipatie de prioriteit te verlenen die zij, vanuit sociaal en economisch oogpunt, verdient. Het kabinet heeft ervoor gekozen de bestaande rechten en plichten, zoals neergelegd in de verschillende materiewetten, te handhaven en waar nodig op onderdelen aan te vullen. Uitgangspunt is dat het stelsel van rechten en plichten maatwerk mogelijk moet maken en moet bijdragen aan een snelle en duurzame reïntegratie op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de motie van het lid Noorman-den Uyl c.s. heeft het kabinet het stelsel van rechten en plichten nog eens kritisch tegen het licht gehouden om te beoordelen of, ingeval er een persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB) is toegekend, aanpassing ervan nodig is. De conclusie is dat het stelsel voldoende is om de activerende werking te waarborgen. Deze conclusie wordt in het navolgende toegelicht. Rechten en plichten met betrekking tot reïntegratie De uitkeringsgerechtigde heeft recht op een uitkering jegens de uitvoeringsinstantie en de zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling jegens zijn werkgever. De reïntegratieverplichting van de uitkeringsgerechtigde en de werknemer komt er kort samengevat op neer dat zij zich dienen in te spannen om de periode van uitkering, werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te houden. De werkgever, het UWV en de gemeenten dienen van hun kant reïntegratievoorzieningen aan te bieden, waaraan de werknemer respectievelijk de uitkeringsgerechtigde zijn medewerking dient te verlenen. Deze rechten en plichten met betrekking tot reïntegratie komen hierna meer uitgebreid aan de orde. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de rechten en plichten van arbeidsgehandicapte werknemers, uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden. De rechten en plichten van arbeidsgehandicapte werknemers laten zich als volgt omschrijven. In het eerste ziektejaar heeft de werknemer in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon jegens zijn werkgever. Daarnaast is de werkgever voor de duur van de arbeidsovereenkomst verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn arbeidsgehandicapte werknemers. In het eerste ziektejaar zijn de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot reïntegratie gebaseerd op de arbeidsverhouding. Deze relatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, zoals goed werkgeverschap en goed werknemerschap, en is op onderdelen nader uitgewerkt in de Wet verbetering poortwachter. In de bijlage zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer met betrekking tot reïntegratie opgesomd, die in de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen. Zo dient de werkgever maatregelen te treffen en voorschriften te geven opdat de werknemer in staat wordt gesteld de eigen of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 2

3 passende arbeid (in het bedrijf van de eigen werkgever dan wel elders) te verrichten. De werknemer is op zijn beurt verplicht mee te werken aan de door of namens de werkgever gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. De werkgever kan weigeren het loon door te betalen indien de werknemer niet meewerkt aan zijn reïntegratie. Voorts dienen de werkgever en de werknemer in overleg een plan van aanpak op te stellen, indien er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid te bevorderen. Zij zijn vanzelfsprekend gebonden aan de in het plan van aanpak neergelegde afspraken. Het kabinet acht het in het kader van de uitoefening van de poortwachtersfunctie door het UWV van groot belang dat het UWV op basis van het reïntegratieverslag beoordeelt of de reïntegratieverplichtingen adequaat zijn nageleefd. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, kunnen op grond van de Wet verbetering poortwachter sancties worden opgelegd. Zo kan het UWV de aanvraag van een WAO-uitkering afwijzen of de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen. De rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde voor wiens reïntegratie het UWV of de gemeente verantwoordelijk is, laten zich als volgt omschrijven. De reïntegratievoorzieningen eninstrumenten worden geregeld in de Wet inschakeling werkzoekenden voor de Abw ers, IOAW ers en IOAZ ers, in de Werkloosheidswet voor de WW-gerechtigden en de Wet REA voor de arbeidsgehandicapten. De verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden vloeien in het algemeen voort uit de materiewetten. In de bijlage zijn de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden met betrekking tot reïntegratie opgesomd. Indien de betrokkene onvoldoende meewerkt aan de reïntegratie kan een maatregel worden opgelegd. Het betreft dan de maatregelen, die in het kader van de Wet Boeten en Maatregelen zijn opgenomen in de Abw, IOAW, IOAZ, WW, ZW en WAO. De sancties van de Wet boeten en maatregelen betreffen: een boete, indien de uitkeringsgerechtigde niet voldoet aan de inlichtingenverplichtingen en een maatregel in de vorm van tijdelijk, geheel of gedeeltelijk weigeren van een uitkering, indien onvoldoende wordt gedaan om arbeid te verkrijgen. Bij de hoogte van de sanctie dient vanzelfsprekend meegewogen te worden of en in hoeverre het bestuursorgaan zelf nalatig is geweest. De Wet REA kent daarnaast nog enkele bepalingen over de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen en de mogelijkheid bij overtreding daarvan een boete op te leggen. De rechten en plichten van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden laten zich als volgt omschrijven. Ingevolge de Invoeringswet SUWI worden gemeenten verantwoordelijk voor het bevorderen van de arbeidsinschakeling van deze groepen van personen. Zij hebben hetzelfde recht op een adequate behandeling en begeleiding bij reïntegratie als uitkeringsgerechtigden. De voorzieningen en de aanspraken op reïntegratieinstrumenten worden voor Anw-gerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden geregeld in de Wet inschakeling werkzoekenden. Wanneer een reïntegratietraject wordt ingekocht, ontstaat voor hen vanzelfsprekend de plicht, om zich optimaal in te spannen om de kans van slagen te bevorderen. Doelgroepen voor het persoonsgebonden reïntegratiebudget In de Invoeringswet SUWI is het aantal doelgroepen uitgebreid, dat in aanmerking kan komen voor een PRB. In die wet wordt geregeld dat op basis van nadere regelgeving de mogelijkheid om een PRB aan te vragen ook wordt geopend voor werknemers van wie is vastgesteld dat bij de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 3

4 eigen of een andere werkgever geen passende arbeid aanwezig is, uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden alsmede personen met een ANW-uitkering. Voor arbeidsgehandicapte werknemers komt de mogelijkheid van een PRB beschikbaar bij de inwerkingtreding van de Invoeringswet SUWI. Voor de overige groepen streeft het kabinet ernaar om het PRB per 1 januari 2003 in te voeren. Op dit moment wordt er reeds in drie regio s geëxperimenteerd met een PRB voor uitkeringsgerechtigden met een arbeidshandicap. Deze experimenten worden voortgezet tot aan de landelijke invoering van het PRB voor niet-werknemers Rechten en plichten verbonden aan het PRB Een persoonsgebonden reïntegratiebudget is een reïntegratie-instrument, dat verstrekt wordt door het UWV of de gemeente. Dit betekent, dat het recht hierop wordt geregeld in de WIW (gemeente klanten), de WW (werklozen) en de Wet REA (voor arbeidsgehandicapten, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen alsmede voor arbeidsgehandicapte werknemers). De verplichtingen die voor een cliënt met een PRB zijn in beginsel gelijk aan de hiervoor beschreven rechten en plichten. In aanvulling daarop gelden voor werknemers/cliënten met een PRB nog specifiek de hierna beschreven rechten en plichten. Het PRB maakt deel uit van het reïntegratieinstumentarium uit de Wet REA. Deze wet bevat de bepaling dat personen aan wie een instrument is toegekend, verplicht zijn op verzoek of uit eigener beweging alle feiten en omstandigheden mede te delen die van invloed kunnen zijn op verstrekking of toekenning of op de duur of de hoogte van het instrument. Wanneer deze verplichting niet of niet behoorlijk wordt nageleefd, kan aan betrokkene een boete worden opgelegd. Voorzover het gaat om een PRB op grond van de WW (voor niet-arbeidsgehandicapte werklozen) en WIW (gemeente-cliënten) kan geen boete worden opgelegd. Dit is een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het PRB voor deze groepen. Omdat een PRB in de vorm van een bijdrage (dus niet de persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst) een subsidie is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gelden voor de persoon die zo n PRB ontvangt tevens de rechtstreeks uit de Awb voortvloeiende en de eventueel bij de subsidieverlening opgelegde verplichtingen. Het gaat hierbij om de bij subsidieverstrekking gebruikelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van alle benodigde inlichtingen omtrent het gebruik van de subsidie. De sancties bij het niet voldoende gebruik maken van dat budget (en dus onvoldoende aan reïntegratie doen) vloeien voort uit de genoemde uitkeringswetten, met uitzondering van de Anw. Voor werknemers worden deze sancties gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Een speciaal punt van aandacht vormt de positie van de arbeidsgehandicapte werknemer met een PRB tijdens het eerste ziektejaar. Naast de arbeidsrechtelijke verhouding met de werkgever heeft deze werknemer als gevolg van de toekenning van een PRB tevens een juridische verhouding met het UWV. Daarbij staat voorop dat toekenning van een PRB niets afdoet aan de formele verantwoordelijkheid van de werkgever voor de reïntegratie van zijn arbeidsgehandicapte werknemer. Ook blijft de werkgever verplicht tot het doorbetalen van het loon. De arbeidsgehandicapte werknemer is op zijn beurt verplicht zich voldoende in te spannen om zijn reïntegratie te bevorderen, te voldoen aan de redelijke voorschriften van zijn werkgever die deze nodig heeft om het recht op loondoorbetaling vast te stellen alsmede zich in te spannen om passende arbeid te aanvaarden. Voorts wordt van beide partijen verwacht dat ze een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 4

5 bijdrage leveren aan het opstellen van het reïntegratieverslag, dat de basis vormt voor de claimbeoordeling WAO door het UWV. Daarbij geldt echter dat van een werknemer met een PRB een grotere inbreng mag worden verlangd. Voorts kan in dit geval de feitelijke bemoeienis van de werkgever met de reïntegratie van de werknemer afnemen. Het UWV zal met deze factoren rekening houden bij het beoordelen van de reïntegratieinspanningen. Conclusie Het kabinet ziet naar aanleiding van het voorgaande geen aanleiding om, als gevolg van de introductie van een PRB, aan het bestaande reïntegratieinstrumentarium een apart stelsel van rechten en plichten voor cliënten met een PRB toe te voegen. De bestaande rechten en plichten zijn immers ook toepasbaar in geval er sprake is van een PRB. Het kabinet gaat er daarbij vanuit dat de rechten en plichten op het terrein van reïntegratie actief zullen worden toegepast en gehandhaafd. Het sanctiestelsel van de Wet boeten en maatregelen is bij een PRB toepasbaar. Dit geldt voor zover de ontvanger van het PRB een uitkering heeft, met uitzondering van een Anw-uitkering. De toepassing van maatregelen t.a.v. een persoon met een Anw-uitkering zal het kabinet in dit verband nog nader bezien. Aandacht verdient verder de speciale inlichtingenverplichting en boete op niet naleven daarvan in de Wet REA die specifiek gericht is op de reïntegratieinstrumenten. Bezien zal worden of het nodig is dit stelsel ook in WIW en WW op te nemen. Dit betreft overigens niet alleen het PRB. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 5

6 BIJLAGE Rechten en plichten van werkgevers en werknemers Ingevolge de Wet verbetering poortwachter hebben de werkgever en werknemer onderling de volgende (extra) rechten en plichten jegens elkaar: 1. De werkgever dient een reïntegratiedossier bij te houden, indien naar het oordeel van zijn arbodienst sprake is van dreigend langdurig verzuim. Hierin wordt aantekening gehouden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de ondernomen reïntegratie-inspanningen. 2. De werkgever is verplicht maatregelen te treffen en voorschriften te geven opdat de werknemer in staat in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid (in het bedrijf van de eigen werkgever dan wel elders) te verrichten. De werknemer is verplicht mee te werken aan door de werkgever (of door een door de werkgever aangewezen deskundige) gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. 3. De zieke of arbeidsgehandicapte werknemer wordt door de arbodienst geïnformeerd over zijn rechten en plichten. 4. Werkgever en werknemer kunnen het UWV verzoeken een secondopinion te geven over de aanwezigheid van passende arbeid. 5. Werkgever en werknemer kunnen het UWV verzoeken een secondopinion te geven over de vraag of de werkgever voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht. 6. De werkgever dient uiterlijk op de vierde dag van arbeidsongeschiktheid aan de arbodienst te melden dat de desbetreffende werknemer arbeidsongeschikt is. De werkgever verlangt daarbij van de arbodienst dat deze binnen zes weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een probleemanalyse en een advies uitbrengt over de reïntegratiemogelijkheden, indien de arbodienst verwacht dat de betreffende werknemer langdurig zal verzuimen wegens ziekte. 7. Op basis van dit advies van de arbodienst stelt de werkgever, in overeenstemming met de werknemer, uiterlijk binnen twee weken een plan van aanpak op, indien er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen. De werknemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Werkgever en werknemer kunnen elkaar daaraan houden in het kader van de arbeidsovereenkomst. 8. Werkgever en werknemer dienen het plan van aanpak regelmatig te evalueren. De werknemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen. 9. De werkgever draagt er zorg voor dat de arbodienst de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de arbeidsongeschiktheid. De werknemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen. De werkgever verlangt daarbij van de arbodienst dat deze onverwijld advies uitbrengt over een noodzakelijk geachte bijstelling van het plan van aanpak 10. De werkgever dient, in overleg met de werknemer, een reïntegratieverslag op te stellen ten behoeve van de WAO-aanvraag. Dit verslag moet door de werknemer bij de WAO-aanvraag aan het UWV worden verstrekt. Op basis daarvan beoordeelt het UWV of er voldoende reïntegratie-inspanningen zijn ondernomen door werkgever en werknemer. Rechten en plichten van cliënten die een uitkering ontvangen van UWV, gemeenten en SVb Rechten van de cliënt 1. De cliënt moet kunnen rekenen op een adequate, behoorlijke behandeling van de kant van de uitvoeringsorganisaties. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 6

7 2. De cliënt heeft recht op alle voor hem relevante informatie, waaronder over zijn rechten en plichten. 3. De cliënt heeft recht op informatie over de over hem opgeslagen gegevens. 4. De afspraken tussen de uitvoeringsorganisatie en de cliënt op het gebied van de uitkering en reïntegratie worden vastgelegd in een plan van aanpak, dat als bijlage bij de uitkeringsbeschikking wordt gevoegd. Tegen de afspraken met rechtsgevolgen die daarin vermeld staan, staat (door de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen de uitkeringsbeschikking) indirect bezwaar of beroep open. 5. De uitkeringsgerechtigde die daarvoor in aanmerking komt heeft recht op de juiste en tijdig verstrekte uitkering. 6. De cliënt kan binnen de wettelijke kaders aanspraak maken op een adequaat aanbod in het kader van zijn reïntegratie, bijvoorbeeld scholing, sollicitatietrainingen, werkplekaanpassingen, persoonsgebonden budget, persoonlijke voorzieningen, e.d. 7. Indien er concrete afspraken worden gemaakt over reïntegratieinspanningen worden deze vastgelegd in een trajectplan, dat als bijlage wordt gevoegd bij de (aangepaste) uitkeringsbeschikking. Ook tegen de rechtsgevolgen van de afspraken in het trajectplan staat bezwaar of beroep open. Plichten van de cliënt 1. De cliënt heeft de plicht om aan het uitvoeringsorgaan inlichtingen te verstrekken over bijvoorbeeld inkomen, arbeid en de gezondheidstoestand en overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering, de hoogte of duur van de uitkering of de uitbetaling daarvan. 2. De cliënt heeft de plicht te solliciteren indien dat een voorwaarde in het kader van de uitkering is. 3. De cliënt heeft de plicht mee te werken aan de eigen reïntegratie. 4. De cliënt heeft de plicht om passende arbeid te verrichten. 5. De cliënt dient zich te houden aan diverse verplichtingen voortvloeiend uit de socialezekerheidswetten; met name die verplichtingen die bij niet-naleving leiden tot een maatregel. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 39 7

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1 Van de Booming Baarsjes tot Den Haag 1 1.2 Maar ook bij re-integratie? 4 1.3 Opzet onderzoek 7 1.3.1 Probleemstelling 7 1.3.2 Begrippen 8 1.3.3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27502 2 september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2015, 2015-0000236848,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 658 Besluit van 12 december 2005 tot wijziging van het Besluit SUWI betreffende het gegevensverkeer met verzekeraars en overheidswerkgevers Wij

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering. W E R K O N T T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl ron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 628 Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

POORTWACHTER IN PRAKTIJK:

POORTWACHTER IN PRAKTIJK: POORTWACHTER IN PRAKTIJK: Voor al uw vragen over de Wet Verbetering Poortwachter Per 1 april 2002 geldt de Wet Verbetering Poortwachter. Het doel van deze wet is het terugdringen van het aantal WAO-gerechtigden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent het individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. 7:1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 718 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Renkum. Nr. 23403 29 februari 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Landelijk instituut sociale verzekeringen. 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren

R e g i s t r a t i e k a m e r. Landelijk instituut sociale verzekeringen. 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren R e g i s t r a t i e k a m e r Landelijk instituut sociale verzekeringen 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren070-3811300..'s-Gravenhage, 23 mei 2001.. Onderwerp uitvoering wet Rea Bij brief van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

./. Hierbij bied ik u de memorie van antwoord inzake het bovenvermelde voorstel aan.

./. Hierbij bied ik u de memorie van antwoord inzake het bovenvermelde voorstel aan. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het

Nadere informatie

Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet;

Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet; Ontwerp- Besluit van... (datum), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130 van de Werkloosheidswet ten behoeve van het experimenteren met stageplaatsen voor jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Wettelijke basis van IRIS & PIM

Wettelijke basis van IRIS & PIM Wettelijke basis van IRIS & PIM BETREFT: JURIDISCHE ONDERBOUWING VAN DE INZET VAN IRIS EN PIM mr. A.K. van der Galiën, Track Innovations B.V. Inhoudsopgave 1. Waarborg- en activeringsfunctie... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, CONCEPT 18-12-2001 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van... (datum en nummer) houdende regels omtrent de procesgang gedurende het eerste ziektejaar (Regeling procesgang

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Gelet op het advies van de Commissie Inwonerszaken van

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. 7:1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a b c d passende arbeid: alle arbeid die voor de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A. overleg 30300 XV

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A. overleg 30300 XV De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's-gravenhage 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie