Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index."

Transcriptie

1 Accumulation Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen (een groeifonds). Het tegenovergestelde is een Income, ofwel een dividenduitkerend fonds. Actief management Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index. Assetverdeling De assetverdeling of asset mix is de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financiële asset categorieën (aandelen, obligaties en kas) en tastbare asset categorieën (vastgoed, commodities, metalen en verzamelobjecten). De asset mix wordt doorgaans bepaald door de wens om een optimale risicorendementsverhouding te bereiken die past bij de horizon en doelen van de belegger. Basispunt Een basispunt is een honderdste van een procent (0.01%). Basispunten worden gebruikt om veranderingen in rentes uit te drukken. Een stijging van de rente van 6.25% naar 6.75% betekent een stijging van 50 basispunten. Bear market Een langdurig pessimistisch gestemde markt, gekenmerkt door dalende koersen. Bedrijfsobligatie Een bedrijfsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Er bestaan ook diverse fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties. Beheerder De beheerder is de organisatie waarbinnen het beheer van het fondsvermogen plaatsvindt. Beleggingsdoelstelling Een beleggingsdoelstelling is een door de fondsmanager weergegeven oogmerk voor de middelen geïnvesteerd in zijn fonds. Voorbeelden zijn vermogensgroei op de lange termijn of het genereren van een stabiele inkomstenstroom. Beleggingsfonds Een fonds of beleggingsfonds is een algemene naam voor een beleggingsmaatschappij, een beleggingsinstelling of een andere collectieve belegging. Benchmark Een benchmark is een voorafbepaalde index die dient als ijkpunt voor de prestaties van een beleggingsfonds. Fondsen vergelijken hun performances met de benchmarks als de CBS Herbeleggingsindex of de MSCI Europa-index. Bull market Een langdurig optimistisch gestemde markt, gekenmerkt door stijgende koersen.

2 Callable obligatie Een callable obligatie is een obligatie die op wens van de uitgever eerder terugbetaald kan worden. Dit stelt de uitgever van de obligatie in staat om schulden tegen een lagere rente te herfinancieren als de rente daalt tot onder de couponrente van de obligatie. Als de rente behoorlijk is gedaald, gedraagt de koers van de obligatie zich alsof deze afloopt op het moment waarop deze callable is. Caps Dit is een renteverzekering die de klant bescherming biedt tegen een stijgende geldmarktrente en tegelijkertijd, in combinatie met een roll-over lening, de mogelijkheid biedt te profiteren van de lage geldmarktrente. Voor deze renteverzekering is vooraf een premie verschuldigd. Certificates of Deposit Kortlopend verhandelbaar schuldpapier op discontobasis. Wordt door bancaire partijen uitgegeven. Commercial Paper Kortlopend verhandelbaar schuldpapier op discontobasis. Wordt door niet bancaire partijen uitgegeven (gemeenten, nutsbedrijven). Converteerbare obligatie Een convertible of converteerbare obligatie is een door een bedrijf uitgegeven obligatie die tijdens de looptijd geconverteerd kan worden naar aandelen in dat bedrijf tegen een vooraf vastgestelde verhouding. De beslissingsbevoegdheid om te converteren kan zowel bij de uitgever als de houder liggen. Coupon De coupon is het vaste rentepercentage dat met regelmaat op een vastrentende belegging wordt betaald. Coupon obligatie Bij een coupon obligatie wordt de coupon uitbetaald aan de houder van de obligatie. De houder is niet noodzakelijk diegene aan wie de obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Vroeger werd de rente op de obligatie uitbetaald na inlevering van een aan de obligatie gehechte coupon. Credit rating De credit rating geeft de kans en waarschijnlijkheid weer dat een onderneming niet in staat is zijn verplichtingen van een bepaalde obligatie na te komen. Er zijn meerdere bureaus die ratings geven, voorbeelden zijn Moody's, Standard & Poor's en Fitch ratings. Ieder bureau heeft zijn eigen systeem. Obligaties met een rating van AAA tot BBB- heten 'investment grade' terwijl obligaties met een rating van BB+ te boek staan als speculatief. Derivaat Een derivaat, ook wel afgeleid product, is een algemene benaming voor vermogenstitels waarvan de koers is gebaseerd op een andere, onderliggende belegging. Voorbeelden van derivaten zijn futures, warrants, swaps en opties. Disconteringsvoet De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen. Een belegger kan aan de hand van de disconteringsvoet bijvoorbeeld bepalen wat een goede prijs is van een obligatie die ieder jaar EUR 50 aan dividend zal uitkeren en op het einde van de looptijd EUR 1000 zal betalen door te berekenen wat vandaag de waarde is van deze bedragen.

3 Duration Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. De duration is ook een maatstaf voor het effect dat een renteverandering heeft op de koers van een obligatie of portefeuille van obligaties. Duration wordt gemeten in jaren (een duration van drie jaar betekent bijvoorbeeld dat de koers van een obligatie ongeveer 3% stijgt als de rente met 1% daalt). Duurzaam beleggen Bij een fonds dat duurzaam belegt, worden de middelen geïnvesteerd in ondernemingen die bepaalde ethische normen hanteren. De groep duurzaam beleggende fondsen wordt steeds belangrijker en varieert sterk. Er zijn fondsen die niet beleggen in wapenproducenten, ondernemingen die dierproeven uitvoeren, alcoholproducenten en tabakproducenten. Maar er zijn ook fondsen die binnen een sector zoeken naar de meest duurzaam opererende onderneming of naar die ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Emerging market Een opkomende markt (emerging market) is een financiële markt van een ontwikkelingsland. Een belegging in een opkomende markt wordt vaak gezien als risicovol vanwege (potentiële) politieke problemen, economische instabiliteit, een kort track record en illiquiditeit. Euribor Rentetarief dat kredietwaardige banken elkaar in rekening brengen voor bedragen die luiden in euro's. De nieuwe koersen worden dagelijks om uur bekendgemaakt door de Europese Centrale Bank te Frankfurt. Eurozone De eurozone of Euroland is een term die gebruikt wordt voor de combinatie van landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen. Momenteel bestaat de eurozone uit: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Floors Dit is een renteverzekering die de klant bescherming biedt tegen een dalende geldmarktrente en tegelijkertijd, in combinatie met een roll-over lening, de mogelijkheid biedt te profiteren van de lage geldmarktrente. Voor deze renteverzekering is vooraf een premie verschuldigd. Fondsaanbieder Een fondsaanbieder is een vermogensbeheerder die een reeks van beleggingsfondsen aanbiedt aan beleggers. Fondsvermogen Fondsvermogen of Netto vermogen (net assets) geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is. Netto vermogen wordt meestal weergegeven in miljoenen euro, en wordt vaak maandelijks gerapporteerd. Het cijfer wordt gebruikt om de populariteit van een fonds te meten. FTSE De FTSE, spreek uit als 'Foetsie', is genoemd naar de Financial Times (FT) en de London Stock Exchange (SE), welke de gezamelijke eigenaren van deze indices zijn. De FTSE Index familie herbergt vele indices waaronder de FTSE 100, 200, and techmark, maar meestal wordt de naam FTSE gebruikt voor de FTSE 100. Dit is een aandelenindex gebaseerd op de 100 grootste Britse ondernemingen. Andere FTSE indices zijn de 350 en de AllShare. Geännualiseerd rendement Een geännualiseerd rendement is een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van een jaar. Als fonds A bijvoorbeeld een rendement van 5% in zes maanden

4 heeft, en fonds B een rendement van 4% in vier maanden, dan is het geannualiseerde rendement van Fonds A en B iets meer dan 10% respectievelijk iets meer dan 12%. Gilts Een gilt is een obligatie uitgegeven door de Britse overheid. Doordat een gilt wordt gegarandeerd door de overheid, is het in het algemeen één van de veiligste beleggingen in de VK. Growth & income fund Een growth and income fonds is een fonds waar de fondsmanager die aandelen selecteert die zowel dividend uitkeren als ook groei op de lange termijn laten zien. High yield fonds Een high yield fonds is een obligatiefonds welke vooral belegt in obligaties met een lage kredietwaardigheid. Institutionele belegger Een institutionele belegger is een algemene term voor een organisatie die grote bedragen belegt. Vaak zijn deze middelen afkomstig van anderen. Voorbeelden van institutionele beleggers zijn pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeraars. Interest Rate Swap IRS Dit produkt wordt gebruikt om renterisico s af te dekken.een meerjarige renteverplichting met een vast rentepercentage wordt geruild naar een renteverplichting gebaseerd op een variabel rentepercentage. IPO Een IPO (Initial Public Offering) is het voor de eerste maal aanbieden van aandelen van een onderneming aan het publiek gepaard met een beursgang. Junk bond Een junk bond is een obligatie die een hoge rentevergoeding biedt vanwege de hoge kans dat de uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Junk bonds worden tegenwoordig ook high yield obligaties genoemd en zijn geschikt voor beleggers die een hoger risico willen nemen. Kredietkwaliteit De kredietkwaliteit of credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de financiële conditie van de onderneming. Leading indicators Leading indicators zijn reeksen van economische cijfers waarvan gebleken is dat veranderingen een voorspellende waarde hebben voor de gang van zaken in de rest van de economie. Voorbeelden van leading indicators zijn het aantal werkuren in een week, prijzen van ruwe en intermediaire goederen, en de uitgegeven bouwvergunningen. Vooral in de VS wordt naar publicatie van leading indicators uitgekeken. Liquiditeit De liquiditeit geeft weer hoe makkelijk het is om een aandeel of ander effect te kopen of verkopen zonder een grote invloed te hebben op de koersvorming.

5 Market timing Market timing is een beleggingsstrategie waarbij beleggers switchen tussen verschillende effecten of in en uit de markt stappen in de hoop om te profiteren van verschillende economische of technische veranderingen waarvan zij verwachten dat die invloed zullen hebben op de markt. Maturity Maturity is de datum waarop de hoofdsom van een vastrentende belegging, zoals een obligatie, zal worden terugbetaald. De Maturity, oftewel de afloopdatum, van een vijfjaarsobligatie die is uitgegeven op 1 november 2011 is 1 november Mediaan De mediaan is de middelste waarde in een groep van getallen. In een serie met 1,4, 7, 8, 10, 11, 23, 45, en 52, is 10 is de mediaan. Medium Term Note Over het algemeen fixe leningen. Dit zijn onderhandse leningen maar komen overeen met een openbare lening ze worden echter niet op de beurs genoteerd en verhandeld. Netto fondsvermogen Netto vermogen (net assets) geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is. Netto vermogen wordt meestal weergegeven in miljoenen euro, en wordt vaak maandelijks gerapporteerd. Het cijfer wordt gebruikt om de populariteit van een fonds te meten. Obligatie Een obligatie is een instrument om vreemd vermogen aan te trekken en wordt uitgegeven door de overheid of een bedrijf. Gedurende het leven van een obligatie, ontvangt de obligatiehouder reguliere rentebetalingen gebaseerd op de couponrente. Er zijn echter uitzonderingen, zoals zogenoemde zero coupon bonds, welke geen rente uitkeren en daarom worden uitgegeven tegen een koers die ver onder de nominale waarde van de obligatie ligt. Obligatiefonds Een obligatiefonds belegt vooral in obligaties met als doel een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers te genereren. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan veranderingen in de kapitaalmarktrente. Performance-evaluatie Performance-evaluatie is een proces dat uit twee stappen bestaat om de prestaties van een fondsmanager te beoordelen. Allereerst kijken we of een fonds het beter deed dan zijn benchmarkindex. De tweede stap is het evalueren van de methodes die gebruikt zijn om deze opbrengst te realiseren. Portefeuille Portefeuille is een verzameling van aandelen, obligaties of andere beleggingen. Zie ook Diversificatie. Prospectus Een prospectus is een formele verklaring van een fonds, die wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.

6 Rendement Rendement of total return of totaalrendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode en bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden. De total return moet niet worden verward met het dividendrendement. Rentetermijnstructuur De yield curve, of rentetermijnstructuur, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds. Een normale yield curve laat een stijgend verloop zien omdat de spaarrente doorgaans lager is dan de kapitaalmarktrente. Als iemand zijn geld voor een langere periode uitleent, eist hij een hogere vergoeding dan bij een lening over een korte termijn. Risicopremie Het geëiste rendement op een belegging of investering minus de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen). De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt veel gebruikt bij de analyse van obligaties. Risicoprofiel Het balkje waarboven Risicoprofiel staat, geeft weer hoe hoog de volatiliteit van een fonds is. Dit wordt gemeten aan de hand van de standaarddeviatie van het fonds. Fondsen met een lage volatiliteit hebben een standaarddeviatie tussen de 0 en De fondsen met een gemiddeld risicoprofiel, hebben een standaarddeviatie die valt tussen de en Een fonds met een standaarddeviatie boven de heeft een hoog risico. Spread Spread is de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. In Nederland gevestigde fondsen worden door de fondsaanbieder vaak aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Evenzo is de fondsaanbieder vaak bereid aandelen van een fonds weer in te kopen tegen een koers die onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemt men spread. Voor beleggingsfondsen is er een maximum spread gedefinieerd. Standaarddeviatie De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet. De standaarddeviatie voor een fonds geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen in welke range toekomstige rendementen waarschijnlijk zullen voorkomen. Wanneer een fonds een hoge standaarddeviatie heeft, is de voorspelde range breder, wat een hogere volatiliteit impliceert. De standaarddeviatie kan gebruikt worden om het risico van een bepaald fonds te meten. Voor het meten van het risico van een portefeuille van meerdere fondsen is de standaarddeviatie minder geschikt omdat de standaarddeviatie van een portefeuille niet alleen afhangt van de standaarddeviatie van de onderdelen van de portefeuille, maar ook van de correlatie tussen de fondsrendementen. Als rendementen van een fonds een normale verdeling kennen, dan zal het rendement in ongeveer 68% van de gevallen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde vallen. In 95% van de gevallen valt het rendement binnen de bandbreedte die wordt gevormd door twee standaarddeviaties bij het gemiddelde rendement op te tellen en af te trekken.

7 Totaal rendement De total return of (totaal) rendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode en bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden. De total return moet niet worden verward met het dividendrendement. Vastrentend fonds Een vastrentend fonds is een fonds dat belegt in effecten die op een reguliere basis vaste inkomsten genereren, meestal obligaties, geldmarktinstrumenten of preferente aandelen. Volatiliteit Volatiliteit is de geobserveerde mate van beweeglijkheid in de koers van een effect. De standaarddeviatie is de meest gebruikte maatstaf om volatiliteit te meten. Volatiliteit en standaarddeviatie worden gebruikt als indicatie van het risico van een belegging. (Zie Standaarddeviatie.) Yield Yield is het uitbetaalde inkomen uit een belegging uitgedrukt als een percentage. De uitbetaalde inkomsten kunnen bestaan uit dividend of rente. In het geval van een uitgekeerd dividend, wordt er ook gesproken van dividendrendement. Yield moet niet worden verward met Total Return. Yield curve De yield curve, of rentetermijnstructuur, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds. Een normale yield curve laat een stijgend verloop zien omdat de spaarrente doorgaans lager is dan de kapitaalmarktrente. Als iemand zijn geld voor een langere periode uitleent, eist hij een hogere vergoeding dan bij een lening over een korte termijn. YTD YTD is de afkorting voor Year to Date en betekent in het Nederlands: vanaf vorig jaareinde. Onder YTD vindt u dus het rendement van een beleggingsfonds vanaf de laatste jaarwisseling. Het geeft antwoord op de vraag hoe het fonds tot nu toe in het lopende jaar heeft gepresteerd. Zero coupon obligatie Een zero coupon obligatie is een obligatie die wordt uitgegeven tegen een koers die ver onder het uiteindelijke aflossingsbedrag ligt doordat de obligatie geen couponnen (rente) uitbetaalt tijdens zijn looptijd. Een zero coupon obligatie kan bijvoorbeeld uitgegeven worden tegen EUR 900, terwijl de hoofdsom EUR 1000 is.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie