50210 Psycheproblematiek 23 april uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur"

Transcriptie

1 Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang Psycheproblematiek 23 april uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van het antwoordformulier voor de meerkeuzevragen mag u behouden. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Dit tentamen bestaat uit 90 meerkeuzevragen. De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is 2 uur. Controleer of uw tentamenset compleet is. Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer. Bij iedere vraag is slechts één alternatief het juiste of het beste. U geeft het naar uw mening juiste antwoord aan door het CIJFER voor het betreffende alternatief te omcirkelen. Vragen waar u door tijdnood niet aan toekomt, laat u onbeantwoord. Acht u alle alternatieven, na zorgvuldige bestudering, even juist, dan moet u de vraag niet beantwoorden. Kunt u één of meerdere alternatieven elimineren, dan moet u de vraag wel beantwoorden. Wanneer u het tentamen beëindigd hebt, dient u uw antwoorden (dus de omcirkelde CIJFERS) zorgvuldig over te brengen op het antwoordformulier, het gebruik van een potlood is ongewenst. Open gelaten vragen laat u blanco. De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht uw omcirkelingen in uw toetsboekje. Onleesbare cijfers of meer dan één cijfer per hokje zullen als blanco worden geïnterpreteerd. Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. De vragen worden als volgt gescoord: '-../ antwoorden: Goed fout open 2 keuze-vraag -1 0 punten 3 keuze-vraag - 1/2 0 punten 4 keuze-vraag - 1/3 0 punten 5 keuze-vraag - 1/4 0 punten Indien u commentaar heeft op de vragen, noteert u dat op het commentaarformulier (laatste blz.) en levert u dat na afloop van het tentamen in, tezamen met uw antwoordformulier. Voor het overige mag u de volledig ter hand gestelde tentamenset, incl. het kopie-antwoordformulier behouden. LET OP!! ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER! VEEL SUCCES! Voorb/ad_ MC.dodll

2 Vraag 1 U onderzoekt een patiënt die geen sensare of motorische uitval heeft, maar niet in staat is de knoopjes van zijn jas dicht te doen. Hoe heet dit symptoom? 1. Apraxie 2. Decorumverlies 3. Agnosie Vraag 2 U onderzoekt een patiënt die niet op uw vragen antwoordt, maar wel eenvoudige opdrachten uitvoert. Hierbij is sprake van: 1. Somnolentie 2. Sopor 3. Splitsing 4. Stupor CASUS De dochter van mevrouw Janssen bezoekt het spreekuur van de huisarts omdat haar moeder, 84 jaar oud, sinds 6 maanden geleidelijk aan steeds somberder is geworden. Momenteel komt ze haar deur niet meer uit, verwaarloost zichzelf, eet nauwelijks meer (ze is 12 kg afgevallen). Ze geeft herhaaldelijk aan het leven niet meer te zien zitten nu haar rugpijn haar vroeg doet ontwaken en de pijn dermate ernstig is geworden dat ze overtuigd is niet meer te kunnen lopen. Dochter vraagt zich af of er sprake is van een recidief depressie, waarmee moeder reeds sinds haar adolescentie bekend is, en of opname nodig is om ontregeling van haar suikerziekte (DM type 11 sinds 38 jaar) en verslechtering van haar cardiale klachten te voorkomen. U onderschrijft haar vermoeden op een ernstige depressie, mede gezien haar psychiatrische voorgeschiedenis, en acht een risicotaxatie op suïcide belangrijk. Vraag 3 Welke van de onderstaande factoren is GEEN risicofactor op suïcide in bovenstaande casus? 1. Psychiatrische VG 2. Lichamelijke aandoeningen 3. Hogere leeftijd 4. Vrouwelijke geslacht Vraag 4 Welke uitsprak(en) over patiënten met een vasculaire depressie is/zijn JUIST? I. Zij hebben een hogere kans op het ontwikkelen van cognitieve stoornissen. 11. Zij hebben een slechtere prognose dan ouderen met een niet-vasculair bepaalde depressie. 1. Beide antwoorden zijn onjuist 2. Antwoord I is onjuist en antwoord 11 is juist 3. Antwoord I is juist en antwoord 11 is onjuist 4. Beide antwoorden zijn juist

3 Vraag 5 Een man met een theatrale persoonlijkheidsstoornis is naar de eerste hulp gegaan omdat hij zich duizelig voelt. Hij dringt erop aan om een tijdje voor observatie opgenomen te worden bij de afdeling neurologie. Bij navraag blijkt hij gisteren in een impuls 30 tabletten oxazepam van 10 mg te hebben ingenomen om even niet aan al zijn problemen te hoeven denken. Hij heeft geen eigen woning meer en slaapt soms enkele nachten op straat. Hij is mager en de eerste hulp arts treft op enkele plekken scabies aan. Zijn huidig functioneren wordt globaal beoordeeld. De meest waarschijnlijke GAF (Giobal Assessment of Functioning) score op as-5 van de DSM-IV die deze man krijgt is: Vraag 6 Welke van de onderstaande beweringen is JUIST? 1. Lithium is structureel verwant aan \(ali-um (diazepam) 2. Lithium wordt in combinatie met antidepressiva gebruikt bij de behandeling van unipolaire depressie 3. Vanwege onderdrukking van de schildklierfunctie mag lithium maximaal gedurende 1 jaar worden gebruikt 4. Bij gebruik van lithium dienen maandelijks de leverfuncties te worden gecontroleerd Vraag 7 Verslaving of stoornis in het gebruik van middelen is een vorm van een: 1. Cognitieve stoornis 2. Leerfunctiestoornis 3. Conatieve stoornis Vraag 8 Het transtheoretisch model van Prochaska en Diclemente is: 1. Een verklaringsmodel voor de culturele verschillen in middelenmisbruik 2. Een methodisch model voor het begeleiden van gedragsveranderingen 3. Een verklaringsmodel voor biologische aspecten van verslaving 4. Een methodisch model voor epidemiologisch verslavingsonderzoek Vraag 9 Een complicatie van het acuut stoppen van kortwerkende benzodiazepines is: 1. Sexuele entremming 2. Nystagmus 3. Diplopie 4. Onthoudingsinsulten

4 Vraag 10 Bij patiënten die zowel verslaafd zijn als andere psychiatrische problematiek hebben, geldt: 1. Behandel eerst de verslaving en daarna de overige psychiatrische problematiek 2. Behandel eerst de overige psychiatrische problemen en daarna de verslaving 3. Start een gecombineerde behandeling van verslaving en overige psychiatrische problematiek 4. Bespreek met de patiënt wat hij het eerst behandeld wil hebben Vraag 11 De prevalentie van de depressieve stoornis in Nederland is in het Nemesis-project onderzocht. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek is het op dit moment zo dat: 1. Ongeveer 1 op de 7 Nederlanders ooit in zijn leven een depressieve stoornis zal krijgen 2. Dysthymie vaker voorkomt dan de depressieve stoornis 3. Ongeveer 1 op de 3 depressieve patiënten een poging tot suïcide onderneemt - Vraag 12 Zou men alleen op het mortaliteitscijfer afgaan, dan zijn blijkens het Nemesis-onderzoek de gevolgen van de verslaving in Nederland het grootst voor de verslaving aan: 1. Alcohol 2. Nicotine 3. Heroïne Vraag 13 Beschouw onderstaande beweringen: Bewering 1: Angststoornissen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Bewering 11 : De hoogste prevalentie van angststoornissen is in de leeftijd van jaar. 1. I is juist, 11 is onjuist 2. I en 11 zijn beide juist 3. I is onjuist, 11 is juist 4. I en 11 zijn beide onjuist Vraag 14 Welk van de volgende persoonlijkheidsstoornissen behoren volgens de DSM-IV beide tot het B-Ciuster? 1. De paranoïde persoonlijkheidsstoornissen en de schizotypische persoonlijkheidsstoornissen 2. De borderline persoonlijkheidsstoornissen en de narcistische persoonlijkheidsstoornissen 3. De narcistische persoonlijkheidsstoornissen en de schizotypische persoonlijkheidsstoornissen 4. De antisociale persoonlijkheidsstoornissen en de ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen

5 Vraag 15 Welke van de volgende stellingen over de conceptualisatie van de persoonlijkheidsstoornissen in de DSM zijn ONJUIST? 1. De DSM criteria voor de verschillende persoonlijkheidsstoornissen overlappen sterk 2. De DSM criteria voor de verschillende persoonlijkheidsstoornissen hebben een sterke gender-bias 3. De DSM gebruikt een dimensioneel classificatiesysteem voor persoonlijkheidsstoornissen 4. De DSM criteria voor persoonlijkheidsstoornissen hebben een lage betrouwbaarheid Vraag 16 Bij de behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan men geconfronteerd worden met een van de volgende obstakels: 1. Moeite van de patiënt om emoties te voelen 2. ldealisatie of devaluatie van de therapeut 3. Weinig aantrekken van kritische suggesties van de therapeut Vraag 17 Het belangrijkste verschil tussen de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis en de schizoïde persoonlijkheidsstoornis is: 1. De neiging zich terug te trekken uit sociaal contact 2. Het verlangen naar een relatie 3. Gevoelens van ongemak in contact met anderen Vraag 18 Welke van de volgende uitspraken is JUIST? 1. Patiënten met een depressieve of een dysthyme stoornis hebben in ongeveer de helft van de gevallen tevens een persoonlijkheidsstoornis 2. De bipolaire stoornis kenmerkt zich door het optreden van tenminste 2 manische episodes in de afgelopen 5 jaar 3. De wànen in de manische periode van de bipolaire stoornis zijn vaak bizar en oninvoelbaar Vraag 19 De recidiefkans bij bipolaire stoornissen is groot. Daarom moet u de patiënt, nadat de klachten met behulp van een stemmingsstabilisator zijn verdwenen, adviseren om: 1. De stemmingsstabilisator te stoppen, maar zo snel mogelijk weer te gaan gebruiken als de symptomen weer terugkomen 2. Over te stappen op een antidepressivum als onderhoudsmedicatie, zo nodig gecombineerd met een hypnoticum 3. De stemmingsstabilisator te blijven gebruiken als jarenlange onderhoudsbehandeling

6 Vraag 20 Mevr. K. heeft nog 6 weken na het overlijden van haar dochter momenten dat ze overspoeld wordt door verdriet. Ze voelt zich kwetsbaar, verwijt zichzelf tekort geschoten te zijn, is het ene moment 'lamgeslagen' en het andere moment rusteloos. Vooral het verlies van zingeving, nergens meer de energie voor hebben en niets meer leuk kunnen vinden doen haar ongerust naar de huisarts gaan. De meest waarschijnlijke (werk-)-diagnose die de huisarts zal stellen is: 1. Een dysthyme periode na het overlijden van een dierbare 2. Een depressieve stoornis na het overlijden van een dierbare 3. Een normale rouwreactie in aansluiting op het overlijden van een dierbare 4. Een aanpassingsstoornis die geluxeerd is door het overlijden van een dierbare Vraag 21 De term 'double depression' wordt in het kader van stemmingsstoornissen gebruikt voor een depressieve stoornis die: 1. In remissie gaat en na enige tijd recidiveert 2. Zowel genetisch als door 'life-events' veroorzaakt wordt 3. Samengaat met een dysthyme stoornis 4. Optreedt bij somatische problematiek Vraag 22 Welke 'angststoornis' wordt NIET in de DSM IV-classificatie genoemd? 1. Paniekstoornis met of zonder agorafobie (PS) 2. Angst en SpanningsStoornis (ASS) 3. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) 4. Dwangstoornis (OCS) Vraag 23 Welke behandeling is NIET geïndiceerd bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS)? 1. Cognitieve Gedragstherapie 2. Debriefing 3. Eye Movement and Desensitization Reprocessing 4. Kortdurende Eclectische psychotherapie Vraag 24 Duidelijke vrees, uitgelokt door de aanwezigheid van of het anticiperen op een specifieke situatie of voorwerp is een diagnostisch criterium voor 'specifieke fobie '. Een ander diagnostisch criterium van deze stoorn is is dat betrokkene: 1. Secundaire ziektewinst heeft van het vermijdingsgedrag 2. Zich niet realiseert wat hij/zij de omgeving aandoet met het volharden in het vermijdingsgedrag 3. Zich ervan bewust is dat de angst voor de fobische situatie onredelijk of overdreven is

7 Vraag 25 Op dit moment is de meest gangbare hypothese over de obsessief-compulsieve stoornis, dat obsessies en/of compulsies: 1. Vluchtgedrag symboliseren van nare ervaringen in het verleden 2. Ongeconditioneerde reacties uit het verleden camoufleren 3. Ontstaan door onderdrukte agressieve impulsen 4. Geconditioneerde responsen zijn om angsten te verminderen Vraag 26 De heer P, 32 jaar oud, is na een inbraak in zijn huis waarbij de inbrekers ook bij hem op de kamer zijn geweest, voortdurend waakzaam in en om zijn huis. Hij herinnert zich steeds opnieuw hoe de slaapkamerdeur openging, ook al is het nu 3 maanden geleden. Gek genoeg kan hij zich de gezichten van de inbrekers niet meer voor de geest halen en hoe zij het huis weer hebben verlaten. Hij voelt zich volkomen 'leeg van binnen '. Hij is enkele malen wakker geworden waarna hem onmiddellijk het gevoel bekroop in een vreemd huis te zijn. Hij kan nauwelijks nog van zijn hobby, pianospelen, genieten. Licht dat door een kier valt maakt hem tegenwoordig erg angstig. Hij laat daarom 's nachts alle lampen branden. Het beeld dat de heer P. presenteert past het meest bij een: 1. Beginnende paranoïde stoornis 2. Posttraumatische stressstoornis 3. Acute stressstoornis 4. Aanpassingsstoornis met (gemengd) angstig-depressieve stemming Vraag 27 Het 'aan de grond genageld staan' bij het zien afbranden van je eigen huis is een voorbeeld van een: 1. Conversieve reactie 2. Normale angstreactie op een existentiële bedreiging 3. Een gegeneraliseerde angststoornis met paniekaanval Vraag 28 Een patiënt met schizofrenie vertelt je dat hij zojuist in de krant heeft gelezen dat hij "de komende dagen weer berichf' zal krijgen. De overtuiging van deze patiënt past waarschijnlijk bij een: 1. Beïnvloedingswaan 2. Perceptuele misidentificatie 3. Betrekkingswaan 4. Paranoïde waan Vraag 29 Lees de volgende stellingen over het optreden van verschillende vormen van hallucinaties: Stelling 1: Bij schizofrenie zijn visuele hallucinaties de -eest voorkomende vorm Stelling 11: Bij een delierzijn auditieve hallucinaties ële meest voorkomende vorm 1. I is juist, 11 is onjuist 2. I is juist, 11 is juist 3. I is onjuist, 11 is juist 4. I is onjuist, 11 is onjuist

8 Vraag 30 Tijdens een gesprek met de psychiater heeft een patiënt het over een 'hersenspin '. Dit is een voorbeeld van : 1. Een coneretisme 2. Een neologisme 3. Tangentieel denken Vraag 31 Wat is GEEN voorbeeld van katatoon gedrag: 1. Stupor 2. Katalepsie 3. Astasie 4. Echopraxie Vraag 32 Welk kenmerk is het meest onderscheidend om negatieve symptomen van schizofrenie te differentiëren van de depressieve symptomen? 1. Sombere gevoelens en gedachten 2. Anhedonie 3. Apathie 4. Affectieve vervlakking Vraag 33 Beschouw de volgende stellingen: I. Na 10 weken behandeling met antipsychotica zijn bij ongeveer 40% van de patiënten hun psychotische symptomen verdwenen 11. Antipsychotica hebben meestal sneller effect op wanen dan op hallucinaties 1. I is juist, 11 is onjuist 2. I is juist, 11 is juist 3. I is onjuist, 11 is juist 4. I is onjuist, 11 is onjuist Vraag 34 Voor de epidemiologische kenmerken van suïcides en suïcidepogingen geldt dat: 1. Zowel suïcides als suïcidepogingen meer voorkomen bij mannen 2. Zowel suïcides als suïcidepogingen meer voorkomen in het voorjaar 3. Suïcides gelijk verdeeld zijn over sociale klassen, terwijl suïcidepogingen meer voorkomen in lagere sociale klassen 4. Aan de meeste suïcides geen eerdere suïcidepoging is voorafgegaan, terwijl na meer dan de helft van de suïcidepogingen alsnog suïcide volgt

9 Vraag 35 De heer B. heeft ondanks voorschrift van antipsychotica al langere tijd een paranoïde waan. Hij heeft een grote angst voor zijn buurman, die door bijzondere straling de gezondheid van patiënt zou proberen te ondermijnen. De heer B. is bezig een benzinebom te maken. Hij vertelt de psychiater dat zodra zijn buurman een keer niet thuis is, hij zijn woning in brand wil steken zodat de buurman moet verhuizen. De heer B. blijkt niet bereid tot opname. Hoe dient de psychiater te handelen? 1. De dosering van antipsychotica dient verhoogd te worden en de patiënt dient de volgende dag opnieuw thuis te worden beoordeeld. 2. De patiënt dient opgenomen te worden met een inbewaringstelling 3. De patiënt dient opgenomen te worden met een rechterlijke machtiging 4. De patiënt dient opgenomen te worden middels de WGBO Vraag36 Voor psychogeriatrische patiënten die niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven en in een verpleeghuis opgenomen moeten worden, geldt dat: 1. Zij expliciete toestemming moeten geven voor opname in een verpleeghuis 2. Zij, wanneer ze bezwaar maken tegen opname, op gelaste van een regionale indicatiecommissie opgenomen kunnen worden 3. Indien er sprake is van verzet, er een gewone rechterlijke machtigingsprocedure moet worden gevolgd Vraag 37 De beste indicator voor het risico op gewelddadig gedrag is: 1. Mannelijk geslacht 2. Werkloosheid 3. Agressie in het verleden Vraag 38 Dak- en thuislozen kloppen voor medische hulp aan bij: 1. De spoedeisende eerste hulp (SEH), maar niet bij de huisarts. 2. De SEH en de huisarts. 3. De huisarts, maar niet bij de SEH 4. Noch de huisarts noch de SEH Vraag 39 Welke van de onderstaande sociologische verklaringen over het achterop raken van mensen in de maatschappij is/zijn JUIST? Verklaring 1: De economische verklaring stelt dat door de ongelijke verdeling in de samenleving van scholing, werk en inkomen marginalisering in de hand gewerkt wordt. Verklaring 11: De institutionele verklaring stelt dat kwetsbare mensen door langdurige opname in allerlei instellingen alleen maar verder gemarginaliseerd worden. 1. I is juist en 11 is onjuist is juist en I is onjuist 3. I en 11 zijn onjuist 4. I en 11 zijn juist

10 Vraag 40 Welke stelling(en) is/zijn JUIST: Stelling 1: iets meer dan de helft van de feitelijk dakloze mensen pleegt een of meer strafbare feiten ter verwerving van inkomen. Stelling 11: Het opleidingsniveau van feitelijk dakloze mensen is nagenoeg gelijk aan dat van de Nederlandse bevolking. Antwoorden: 1. I is juist en 11 is onjuist is juist en I is onjuist 3. I en 11 zijn onjuist 4. I en 11 zijn juist Vraag 41 'Een aandoeningen waarbij er een discrepantie bestaat tussen de lichamelijke klachten en medisch objectiveerbare afwijkingen en waarbij de klachten minstens 6 maanden bestaan en voor het 3Cf 1 e levensjaar zijn begonnen'. Welke somatofarme stoornis past het beste bij bovenstaande omschrijving? 1. Conversie 2. Hypochondrie 3. Ongedifferentieerde somatofarme stoornis 4. Somatisatiestoornis Vraag 42 Bij welke stoornis speelt responspreventie een erg belangrijke rol in de cognitief gedragstherapeutische behandeling? 1. Conversie 2. -F.ugue 3. Morfodysforie 4. Somatisatiestoornis Vraag 43 Een 54-jarige patiënt raakt er steeds meer van overtuigd dat hij lijdt aan kanker. Uitslagen van medisch onderzoek die op het tegendeel wijzen stellen hem niet meer gerust. Hij heeft het over een uitdijend gezwel in zijn maag en darmen en is er van overtuigd dat een 'adequate' diagnose hem bewust onthouden wordt. Bij deze patiënt is er vermoedelijk sprake van een : 1. Hypochondere preoccupatie 2. Hypochondere waan 3. Overwaardig denkbeeld 4. Paranoïde waan Vraag 44 Chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie en prikkelbare darmziekten zijn aandoeningen die doorgaans worden gerangschikt onder: 1. Hypochondrie 2. Ongedifferentieerde somatofarme stoornissen 3. Somatisatiestoornis

11 Vraag 45 'Alsof' ervaringen zoals die van buiten de eigen geveelswereld of buiten het eigen lichaam te staan zijn typisch voor : 1. Depersonalisatie 2. Dissociatieve amnesie 3. Dissociatieve fugue 4. Dissociatieve identiteit Vraag 46 Automutilatie is kenmerkend voor de volgende persoonlijkheidstoornis : 1. Afhankelijke 2. Antisociale 3. Borderline 4. Theatrale Vraag 47 Tot welke van de drie clusters persoonlijkheidstoornissen behoort de schizotypische persoonlijkheidstoorn is? 1. Zonderling 2. Dramatisch 3. Angstig Vraag 48 De effectiviteit van de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan is aangetoond bij vooral welke persoonlijkheidsstoornis? 1. Antisociale 2. Borderline 3. Ontwijkende Vraag 49 Voor welke persoonlijkheidsstoornissen is psychotherapie het meest effectief gebleken? 1. Afhankelijke en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen 2. Narcistische en theatrale persoonlijkheidsstoornissen 3. Paranoïde en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen Vraag 50 'ik ben niets waard', 'ik kan het niet alleen', 'ik ben minderwaardig' zijn voorbeelden van: 1. Automatische gedachten 2. Basale overtuigingen/kernopvattingen 3. Intermediaire assumpties Vraag 51 Fobieën worden vaak in stand gehouden door vermijdingsgedrag. Wanneer iemand angstopwekkende situaties steeds uit de weg gaat is er sprake van: 1. Negatieve bekrachtiging 2. Negatieve straf 3. Positieve bekrachtiging 4. Positieve straf

12 Vraag 52 Beschouw onderstaande beweringen en geef vervolgens aan wat JUIST of ONJUIST is. Bewering 1: het duurt jaren voordat patiënten bij de dokter komen met verslavingsproblematiek omdat een leven met problemen en middelen nog lang aantrekkelijker kan lijken dan een leven zonder problemen maar ook zonder middelen. Bewering 11: de prognose van een verslavingsbehandeling is altijd gunstig als het doel van de behandeling verbetering van de kwaliteit van leven is. Antwoorden: 1. I is juist en 11 is onjuist 2. I is onjuist en 11 is juist 3. I en 11 zijn beide juist 4. I en 11 zijn beide onjuist Vraag 53 Welk van de onderstaande kenmerken zijn klinisch zeer relevant bij autisme spectrum stoornissen maar zijn niet opgenomen in de definities van de DSM IV? 1. Taal neologismen 2. Angsten 3. Overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels 4. Preoccupaties Vraag 54 Welke van onderstaande stoornissen ziet men NIET vaak als comorbide stoornis bij autisme? 1. ADHD 2. Obsessieve compulsieve stoornis 3. Verstandelijke beperking 4. Eetstoornis Vraag 55 Welk van onderstaande is GEEN kenmerk of symptoom van Anorexia Nervosa? 1. Lanugo beharing 2. Lethargie 3. Amenorroe 4. Vertekening lichaamsperceptie Vraag 56 Beschouw onderstaande beweringen over verslavingsproblematiek en geef vervolgens aan, wat JUIST of ONJUIST is. Bewering 1: Voor de initiatie fase van middelenmisbruik is het noodzakelijk om een normo- of hyperdopaminerg functionerend systeem in de nucleus accumbens te hebben om zo het belonende effect van bijvoorbeeld cocaïne goed te kunnen ervaren. Bewering 11: "Craving" is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak voor terugval na een periode van abstinentie. 1 I is juist en 11 is onjuist 2 I is onjuist en 11 is juist 3 I en 11 zijn beide juist 4 I en 11 zijn beide onjuist

13 Vraag 57 Beschouw onderstaande beweringen en geef vervolgens aan wat JUIST is en wat ONJUIST Bewering 1: Bij motiverende gespreksvoering maakt men in de precontemplatie fase vooral gebruik van concrete adviezen om te komen tot vermindering van gebruik. Bewering 11: De crisisinterventie bij middelenmisbruik heeft als doel stabiele abstinentie te bereiken. 1 I is juist en 11 is onjuist 2 I is onjuist en 11 is juist j 3 I en 11 zijn beide juist 4 I en 11 zijn beide onjuist Vraag 58 Bij het voorkomen en bestrijden van onthoudingsverschijnselen na langdurig cocaïnegebruik gaat als farmacotherapeutische ondersteuning de voorkeur uit naar: 1. Benzodiazepine 2. Carbamazepine 3. Naltrexon 4. Geen van de hierboven genoemde middelen Vraag 59 Welke van de volgende verschijnselen komen doorgaans NIET voor in het beginstadium van de Lewy body dementie? 1. Aandachtstoornissen 2. Geheugenstoornissen 3. Visueel ruimtelijke stoornissen CASUS Een 20-jarige vrouw is sinds haar 16e jaar bekend met moeilijk te behandelen aanvallen die 15 minuten tot een uur kunnen duren en waarbij ze niet adequaat op haar omgeving reageert. Ze herhaalt dan steeds dezelfde handenwringende bewegingen terwijl ze alsmaar rondjes loopt en vreemd in zichzelf lacht. Op vragen reageert ze niet. Bekend is dat ze buiten deze aanvallen geheel normaal functioneert. Haar naasten weten inmiddels te melden dat zij voorafgaande aan de aanvallen toch wat anders is in haar psychisch functioneren en kunnen hierdoor voorspellen dat ze binnen één of twee dagen een aanval zal krijgen. De volgende 2 vragen hebben betrekking op deze casus. Vraag 60 De bij de 20-jarige vrouw beschreven motorische verschijnselen zijn het best te duiden als: 1. Automatische handelingen 2. Dwanghandelingen 3. Dyskinesieën Vraag 61 Haar aanvallen zijn het best passend bij de diagnose: 1. Chorea 2. Complexe partiële epilepsie 3. Pseudo-(hystero)epilepsie

14 CASUS De dienstdoende arls wordt in de late avond gevraagd om te komen kijken bij een 73-jarige man op de afdeling vaatziekten die sinds enkele uren erg in de war is en die bij navraag sinds vanmiddag 14:00 uur niet meer heeft geplast. Hij is die ochtend opgenomen wegens een ernstig ulcus cruris. De arls treft een motorisch onrustige doch licht versufte man aan, wiens aandacht moeilijk is vast te houden, die niet weet waar hij is en die de naam van de arls niet kan onthouden. Vraag 62 Welke van de volgende opties, voor het verdere beleid in het komende uur, zou u de arts adviseren als het meest juiste om bij deze patiënt te doen? 1. Eerst haldol geven; vervolgens een urinecatheter inbrengen 2. De urine laten onderzoeken op een infectie en in afwachting van de uitslag alvast haldol en een antibioticum geven. 3. Urinecatheter inbrengen; glucose bepalen en even afwachten. CASUS Een 68-jarige vrouw heeft volgens haar dochter sinds een jaar in perioden klachten en verschijnselen bestaande uit: visuele hallucinaties, desoriëntatie, afwezigheid, aandachtsstoornissen, wanen en plukkerig gedrag. Tevens loopt ze de laatste tijd moeilijker en is hierdoor al enkele malen gevallen. Zij gebruikt geen medicijnen en was voorheen gezond. De arls vindt nu bij onderzoek rigiditeit in beide benen. Alhoewel haar tempo opvallend laag is, scoorl ze op de MMSE 29 punten. Vraag 63 De beste medicamenteuze behandeling bij deze casus is: 1. Klassiek antipsychoticum 2. Clozapine 3. Cholinesteraseremmer 4. L-DOPA CASUS Een jongeman van 19 jaar oud komt bij zijn huisarls samen met zijn moeder. Moeder klaagt erover dat hij niet meer voor zichzelf zorgt. Het valt u op dat hij regelmatig zelf verzonnen woorden gebruikt. Vraag 64 Bij welke stoornis passen deze verbale uitingen NIET? 1. Schizofrenie 2. Autisme 3. Depressie Vraag 65 De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de heritability (erfelijkheid) van ADHD circa 70% is. Wat wordt met deze uitspraak precies bedoeld? 1. 70% Van de patiënten met ADHD heeft een erfelijke vorm, 30% niet 2. Erfelijke invloeden verklaren 70% van de verschillen in ADHD kenmerken tussen personen 3. De concordantie voor ADHD tussen tweelingen of siblingparen is gemiddeld 70%

15 CASUS Een 34-jarige secretaresse is de laatste maanden in haar gedrag drukker dan anders. Zij is overactief, maar maakt weinig af Zij voelt zich prima, haar eetlust is meer dan normaal; haar gewicht blijft constant; haar slaapbehoefte is verminderd. Ze ontwikkelt grootse plannen en ideeën, die door haar omgeving met toenemende scepsis worden aangehoord. In perioden is ze echter ook geagiteerd. Er is nooit eerder sprake geweest van dergelijk gedrag. Vraag 66 Wat is de meest waarschijnlijke psychiatrische diagnose? 1. ADHD 2. Borderline persoonlijkheidsstoornis 3. Manie 4. Psychose Vraag 67 Bepaling van het eiwit in de liquor is geïndiceerd bij verdenking op het bestaan van: 1. Frontotemporale dementie 2. Lewy body dementie 3. Ziekte va [L_Creutzfeldt-Jakob Vraag 68 Welke somatische aandoeningen geven de grootste de kans op stemmingsstoornissen? 1. Infectie, Korsakov, CVA 2. Dehydratie, subduraal hematoom, hyperthyreoïdie 3. M. Parkinson, hypothyreoïdie, CVA 4. Tumor cerebri, longembolie, diabetes mellitus Vraag 69 Het zogenoemde stille deliertreedt BIJNA NOOIT op bij: 1. Hepatische encephalopathie 2. Onttrekking van benzodiazepinen 3. Ouderen (> 70 jaar) Vraag 70 De vragen " Hebt U een erg sterke voorkeur voor bepaalde activiteiten, voedingsmiddelen, kleding? Vindt U het erg moeilijk om van activiteit te veranderen?' is erop gericht om te exploreren of er sprake kan zijn van: 1. Dwanggedachten 2. Dwanghandelingen 3. Parafilieen 4. Stereotype gedragspatronen Vraag 71 Wann~er U tijdens het gesprek met een patiënt opmerkt dat die patiënt specifiek problemen heeft met het benoemen van de namen van voorwerpen dan noteert U in de status mentalis dat er sprake is van : 1. Afasie 2. Anomie 3. Visuele agnosie

16 Vraag 72 Het classificatiestysteem DSM IV is een voorbeeld van: 1. Descriptief en categoriaal classificatiesysteem 2. Etiopathogenetisch en categoriaal classificatiesysteem 3. Descriptief en dimensioneel classificatiesysteem 4. Etiopathogenetisch en dimensioneel classificatiesysteem Vraag 73 G-eiwit gekoppelde receptoren en receptor afhankelijke ionkanalen vormen belangrijke targets voor psychofarmaca. I. Farmaca die aangrijpen op een receptor afhankelijke ionkanaal geven in principe een sneller effect dan farmaca die aangrijpen op een G-eiwit gekoppelde receptor. 11. Benzodiazepinen werken via een effect op eeng-eiwit gekoppelde receptor. 1. I is juist, 11 is juist 2. I is juist, 11 is onjuist 3. I is onjuist, 11 is juist 4. I is onjuist, 11 is onjuist Vraag 74 Glutamaat en gamma-amineboterzuur (GABA) zijn aminozuren die als neurotransmitter in het brein voorkomen. Welke uitspraak is JUIST? 1. GABA is als neurotransmitter bij zeker 5 keer zoveel zenuwcellen betrokken als glutamaat 2. GABA en glutamaat worden afgebroken in post-synaptische neuronen 3. GABA heeft een inhiberende werking op de exciteerbaarheid van neuronen en glutamaat een exciterende 4. GABA speelt een rol bij "long term synaptic potentation" en glutamaat speelt een rol bij "short term synaptic potentation" Vraag 75 Een aantal antidepressiva en antipsychotica hebben een uitgesproken antagonistische werking op acetylcholine muscarine receptoren. Welk rijtje geeft bijwerkingen weer die hiermee samenhangen? 1. Accomodatiestoornissen, droge mond, mictiestoornissen 2. Uitgesteld orgasme, misselijkheid, diarree 3. Accomodatiestoornissen, zuurbranden, erectiestoornissen 4. Uitgesteld orgasme, mictiestoornissen, branderige ogen Vraag 76 Wat is GEEN indicatie voor het gebruik van benzodiazepinen (als monotherapie)? 1. Slapeloosheid 2. Narcolepsie 3. Epilepsie 4. Paniekstoornis

17 Vraag 77 Waarom wordt lithium ingesteld met behulp van bloedonderzoek? 1. De bloedspiegel geeft een eerste indicatie van de effectiviteit 2. Men spoort zo de eerste tekenen van een naderende agranulocytose op 3. Er is een geringe therapeutische breedte Vraag 78 1: Egalitair rolgedrag van artsen is het uitgangspunt in de WGBO 11 : Ouderen en lager opgeleiden stellen vaak paternalistisch rolgedrag van artsen op prijs 1. I is juist, 11 is juist 2. I is juist, 11 is onjuist 3. I is onjuist, 11 is juist 4. I is onjuist, 11 is onjuist Vraag 79 Koro is een voorbeeld van een: 1. Culture bound syndrome 2. Somatofarme stoornis 3. Psychotische stoornis Vraag 80 Mevrouw A. is sinds enkele weken opgenomen in verband met een ernstige depressie. Sinds een week spreekt zij niet meer. Wat is de naam voor dit psychiatrisch symptoom? 1. Mutisme 2. Negativisme 3. Spraakarmoede Vraag 81 De psychotherapie heeft een lange geschiedenis. Welke van de volgende vormen van psychotherapie wordt tegenwoordig nog maar zelden toegepast? 1. Cognitieve-gedragstherapie 2. Interpersoonlijke therapie 3. Psychoanalyse 4. Psychodynamische therapie Vraag 82 Bij patiënten met langer bestaande schizofrenie is de volgende anatomische afwijking in de hersenen aangetoond : 1. Vernauwing van de ventrikels 2. Afname van de grijze stof 3. Degeneratie van de basale ganglia 4. Hypertrofie van de temporale cortex

18 Vraag 83 Patiënten met een sociale fobie, die last hebben van blozen, trillen of zweten, hebben daar meestal specifieke angstgedachten (cognities) bij. Welke specifieke angstgedachte past NIET bij een sociale fobie: 1. Als ik tril, dan denkt men dat ik een alcoholist ben 2. Als ik bloos, dan denkt men dat ik iets gestolen heb 3. Als ik zweet, dan ga ik flauwvallen 4. Als ik bloos, dan is dat een afgang Vraag 84 Bij psychiatrische aandoeningen is sprake van multifactoriele of complexe overerving. Beschouw onderstaande beweringen over de invloed van omgevingsfactoren: Bewering 1: De invloed van een omgevingsfactor is kleiner dan die van een "ziektegen" Bewering 11: De invloed van een omgevingsfactor is afhankelijk van de invloed van een "ziektegen" 1. Bewering I is juist, bewering 11 is juist 2. Bewering I is juist, bewering 11 is onjuist 3. Bewering I is onjuist, bewering 11 is juist 4. Bewering I is onjuist, bewering 11 is onjuist Vraag 85 Mevrouw Janssen is 40 jaar oud. Ze heeft twee ooms die voor depressies zijn behandeld. Als kind is ze veel gepest op school. Sindsdien is ze conflictvermijdend van aard. Sinds enkele jaren werkt ze in een nieuwe baan waar ze te maken heeft met een leidinggevende die hoge eisen stelt en niet snel tevreden is. Ze gaat steeds meer piekeren over het werk en wordt depressief. Welke bewering ten aanzien van het ontstaan van haar depressie is juist? 1. De familiale aanleg is een predisponerende factor, haar conflictvermijding op het werk de luxerende factor 2. Familiale aanleg en conflictvermijding zijn beide predisponerende factoren 3. Gepest zijn als kind is een predisponerende factor, het piekeren is de luxerende factor 4. Haar conflictvermijding en optreden van de leidinggevende zijn beide luxerende factoren Vraag 86 Bij morfodysforie: 1. Ervaart de patiënt beperkingen in zijn sociaal en/of beroepsmatig functioneren 2. Gaat de bezorgdheid om één specifiek lichaamsdeel 3. Kan een patiënt er niet van overtuigd worden dat de zorgen om het uiterlijk overdreven zijn 4. Mag er geen lichamelijke afwijking aanwezig zijn

19 Vraag 87 Dave is 11 jaar oud als hij aangemeld wordt met de klacht van zijn ouders dat ze moeilijk tot hem doordringen. Hij heeft weinig contact met leeftijdgenootjes en zit thuis veelal achter de computer. Al van heel jongs af is hij bezig met dinosaurussen. Aanvankelijk plaatjes verzamelen, later hele fantasieverhalen maken met bijbehorende tekeningen. De ouders is opgevallen dat hij daarbij veel moeilijke woorden kent en gebruikt. Hij lijkt ze uit encyclopedieën te halen. De ouders maakten zich vele jaren geen zorgen omdat een oom (broer van vader) hetzelfde belangstellingspatroon laat zien. Vader gaat helemaal op in zijn werk. Moeder heeft al veel langer zorgen maar werd steeds gesust door vader. Maar nu een middelbare schoolkeuze nadert heeft moeder echt aan de bel getrokken. De huisarts denkt aan het syndroom van Asperger. Welke bewering is juist? 1. De fantasieverhalen kunnen heel goed passen bij dit syndroom 2. Er bestaan medicijnen (atomoxetine-ef-methylfenidaat) om deze stoornis te genezen 3. Het syndroom is genetisch verwant-aan de eetstoornissen 4. Asperger patiënten moeten bij voorkeur verwezen worden naar het speciaal onderwijs Vraag 88 Bij het stress-kwetsbaarheidsmodel speelt het begrip "appraisal" een belangrijke rol. Men maakt een onderscheid tussen de primaire en secundaire appraisal. Welke bewering is JUIST? 1. De primaire appraisal betreft de onmiddellijke impuls tot handelen, de secundaire de reactie na enig nadenken 2. De primaire appraisal betreft de taxatie van de stressor, de secundaire de coping met de stressor 3. De primaire appraisal betreft de impact van de eerste keer dat de stressor optreedt, de secundaire de impact van de volgende keer dat de stressor optreedt Vraag 89 Kleine lastige gebeurtenissen van alledag ("daily hassles") kunnen een ontregelende invloed hebben op de psychischeen/of lichamelijke gezondheid. De belangrijkste verklaring hiervoor is: 1. Het cumulerende effecten/of langdurig bestaan van dit soort kleine gebeurtenissen 2. Het samengaan van dit soort gebeurtenissen met de grote "life events" 3. Het negeren en onderschatten van de impact van deze gebeurtenissen Vraag 90 Een belangrijk verschil tussen ADHD bij kinderen en bij volwassenen betreft: 1. De respons op behandeling met medicatie 2. De diagnostische criteria 3. De uitval op neuropsychologisch onderzoek 4. De verhouding tussen aangedane mannen en vrouwen

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde:

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde: DC 27 Dementie 1 Inleiding Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. We zijn allemaal wel eens vergeetachtig of kunnen ons even iets niet meer herinneren. Ouderen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Toolkit Angst bij ouderen

Toolkit Angst bij ouderen Toolkit Angst bij ouderen Doelen 1. Betere herkenning en eerder ingrijpen in geval van angst bij ouderen. 2. Betere behandeling in geval van angst bij ouderen. Screening In de praktijk kunnen zowel de

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing Is het dementie? Is het dementie? U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. Komt u de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord? Of vindt u dat

Nadere informatie

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS In deze tekst worden deze verschillende behandelmogelijkheden voor posttraumatische stressstoornis op een rij gezet. De informatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie