VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht"

Transcriptie

1 VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel) Boek I. Koophandel in het algemeen Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek van Koophandel 3 Titel I. Kooplieden Titel II. Huwelijksvoorwaarden van kooplieden Titel III. Koopmansboeken Titel IV. Bewijs van handelsverbintenissen Wet betreffende het pand en de commissie Titel I. Pand Titel II. Commissiecontract Afdeling I. De commissionairs in het algemeen Afdeling II. Commissionairs of consignatarissen Wet betreffende de vervoerovereenkomst Titel VIIbis. Vervoerovereenkomst Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Spoorwegvervoer Gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes... 8 Titel VIII. Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes Eerste afdeling. De wisselbrief Hoofdstuk I. Uitgifte en vorm van de wisselbrief Hoofdstuk II. Endossement Hoofdstuk III. Acceptatie Hoofdstuk IV. Aval Hoofdstuk V. Vervaldag Hoofdstuk VI. Betaling Hoofdstuk VII. Recht van regres in geval van niet-acceptatie of nietbetaling Hoofdstuk VIII. Tussenkomst Hoofdstuk IX. Wisselbrief in verscheidene exemplaren en wisselafschriften Hoofdstuk X. Tekstveranderingen Hoofdstuk XI. Verjaring Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen Afdeling II. Het orderbriefje Afdeling III. Aanvullende bepalingen Hoofdstuk I. Fondsbezorging Hoofdstuk II. Betaling van vermiste wisselbrieven Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen Titel IX. Handelsvennootschappen Wet betreffende de verzekeringen Titel X. Verzekering in het algemeen Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Personen die een verzekering kunnen aangaan Hoofdstuk III. Verplichtingen van de verzekeraar en van de verzekerde Hoofdstuk IV. Bewijs van de overeenkomst Hoofdstuk V. Enige gevallen van ontbinding van de overeenkomst 18 Hoofdstuk VI. Verjaring Titel XI. (opgeheven) Boek II. Zee- en binnenvaart Distributiecontracten Wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop (B.S. 5 oktober 1961) Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (B.S. 2 juni 1995) Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (B.S. 18 januari 2006, err. B.S. 13 februari 2006, 2e uitg.) Mededingingsrecht Gecoördineerde Wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging (B.S. 29 september 2006), inwerkingtreding 1 oktober Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Mededingingspraktijken Afdeling 1. Restrictieve mededingingspraktijken Afdeling 2. Concentraties Hoofdstuk III. Organen Afdeling 1. De Raad voor de Mededinging Afdeling 2. (Algemene Directie mededinging) Afdeling 3. Het beroepsgeheim Afdeling 4. Onverenigbaarheden Afdeling 5. De Commissie voor de Mededinging Hoofdstuk IV. Procedures Afdeling 1. Onderzoeksprocedure Afdeling 2. Specifieke onderzoeksregels betreffende restrictieve mededingingspraktijken Afdeling 3. Beslissing inzake restrictieve mededingingspraktijken Afdeling 4. Onderzoek inzake concentratie Afdeling 5. Beslissing inzake concentratie Afdeling 6. Onderzoek en beslissing tijdens een vereenvoudigde procedure bij concentraties Afdeling 7. Voorlopige maatregelen Afdeling 8. Geldboeten en dwangsommen Afdeling 9. Bekendmaking en kennisgeving iii

2 Afdeling 10. Samenwerking met de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie Hoofdstuk V. Prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Cassatie 38 Hoofdstuk VI. Hoger beroep Hoofdstuk VII. Beroep tegen beslissingen van de sectoriële regulatoren Hoofdstuk VIII. Voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging Hoofdstuk IX. Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk X. Strafbepalingen Hoofdstuk XI. Andere bepalingen Hoofdstuk XII. Overgangsbepalingen Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen Gecoördineerde versie van het Verdrag Europese Unie (Uittreksel) Titel VI. Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen Hoofdstuk 1. Regels betreffende de mededinging Eerste afdeling. Regels voor de ondernemingen Tweede afdeling. Steunmaatregelen van de staten.. 46 Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag Hoofdstuk I. De beginselen Hoofdstuk II. Bevoegdheden Hoofdstuk III. Beschikkingen van de commissie Hoofdstuk IV. Samenwerking Hoofdstuk V. Onderzoeksbevoegdheden Hoofdstuk VI. Sancties Hoofdstuk VII. Verjaring Hoofdstuk VIII. Hoorzittingen en geheimhoudingsplicht Hoofdstuk IX. Vrijstellingsverordeningen Hoofdstuk X. Algemene bepalingen Hoofdstuk XI. Overgangs-, wijzigings-en slotbepalingen Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening") Handelspraktijken en consumentenbescherming Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (B.S. 29 augustus 1991, err. B.S. 10 oktober 1991) Hoofdstuk I. Algemene definities Hoofdstuk II. Voorlichting van de consument Afdeling 1. Prijsaanduiding Afdeling 2. Aanduiding van de hoeveelheid Afdeling 3. Benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten Hoofdstuk III. Benaming van oorsprong Hoofdstuk IV. Reclame (opgeheven) Hoofdstuk V. Algemene bepalingen betreffende de verkopen van produkten en diensten aan de consument Afdeling 1. Verplichting tot voorlichting van de consument Afdeling 2. Onrechtmatige bedingen Afdeling 3. Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 81 Afdeling 4. Documenten betreffende de verkopen van produkten en van diensten Afdeling 5. Verlenging van de dienstenovereenkomst Afdeling 5. Uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk VI. Bepaalde handelspraktijken Afdeling 1. Verkopen met verlies Afdeling 2. Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen Afdeling 3. Uitverkopen Afdeling 4. Opruimingen of solden Afdeling 5. Gezamenlijk aanbod van produkten en diensten Afdeling 6. Waardebonnen Afdeling 7. Openbare verkopen Afdeling 8. Afgedwongen aankopen Afdeling 9. (Overeenkomsten op afstand) Afdeling 10. Onwettige verkooppraktijken Afdeling 11. Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper Hoofdstuk VII. (Reclame en oneerlijke handelspraktijken) Afdeling 1. Definities Afdeling 2. Vergelijkende reclame Afdeling 3. Reclame en praktijken strijdig met de eerlijke gebruiken onder verkopers Afdeling 4. Oneerlijke handelspraktijken jegens de consumenten Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk VIIbis. Consumentenakkoorden Hoofdstuk VIII. Vordering tot staking Hoofdstuk IX. Waarschuwingsprocedure Hoofdstuk X. Sancties Afdeling 1. Strafbepalingen Afdeling 2. Schrapping van de inschrijving Hoofdstuk XI. Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden Hoofdstuk XII. Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/ iv

3 EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken") Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Oneerlijke handelspraktijken Deel 1. Misleidende handelspraktijken Deel 2. Agressieve handelspraktijken Hoofdstuk 3. Gedragscodes Hoofdstuk 4. Slotbepalingen Intellectuele rechten A. Algemeen Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. - TRIPS (Bijlage 1c. bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)) (PB 1994, L 336, 213). 114 Deel I. Algemene bepalingen en grondbeginselen Deel II. Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom Titel 1. Auteursrecht en naburige rechten Titel 2. Handelsmerken Titel 3. Geografische aanduidingen Titel 4. Tekeningen en modellen van nijverheid Titel 5. Octrooien Titel 6. Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieen) van geintegreerde schakelingen Titel 7. Bescherming van niet openbaar gemaakte informatie. 120 Titel 8. Bestrijding van concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties Deel III. Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom Titel 1. Algemene verplichtingen Titel 2. Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen Titel 3. Voorlopige maatregelen Titel 4. Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens (Wanneer een Lid alle controles op het vervoer van goederen over zijn grens met een ander Lid waarmede het deel uitmaakt van een douane-unie heeft afgeschaft, wordt van dat Lid niet verlangd dat het de bepalingen van deze Titel aan die grens toepast.) Titel 5. Strafrechtelijke procedures Deel IV. Verwerving en instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en daarmede samenhangende procedures tussen partijen Deel V. Voorkoming en beslechting van geschillen Deel VI. Overgangsregelingen Deel VII. Institutionele regelingen. - Slotbepalingen Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (B.S. 29 januari 1975) B. Procedure intellectuele rechten Gerechtelijk wetboek (Uittreksel) Hoofdstuk XIXbis. Rechtsplegingen inzake intellectuele rechten Afdeling 1. Betreffende beslag inzake namaak Afdeling 2. Voorlopige maatregelen toepasselijk op intellectuele eigendomsrechten Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Uittreksel) (B.S. 29 augustus 1991, err. B.S. 10 oktober 1991) Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (B.S. 18 juli 2007) Hoofdstuk I. Inleidende bepaling Hoofdstuk II. Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Verordening (EG) nr. 1383/ Afdeling 1. Definities Afdeling 2. Optreden van de douaneautoriteiten Afdeling 3. Vervolging van de inbreuken op de douanewetgeving en strafsancties Hoofdstuk III. Sancties van inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten Afdeling 1. Strafbepalingen Afdeling 2. Waarschuwingsprocedure Afdeling 3. Minnelijke schikking Hoofdstuk IV. Opsporing en vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk III Hoofdstuk V. Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij Hoofdstuk VI. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Afdeling 1. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Afdeling 2. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken Afdeling 3. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's Afdeling 4. Opheffingsbepalingen Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding v

4 C. Octrooirecht Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (B.S. 9 maart 1985) Hoofdstuk I. Algemeenheden Hoofdstuk II. Het uitvindingsoctrooi Afdeling 1. Algemene bepalingen Afdeling 2. Het recht om een uitvindingsoctrooi te bekomen Afdeling 3. De aflevering van het uitvindingsoctrooi. 147 Afdeling 4. Rechten en verplichtingen verbonden aan het uitvindingsoctrooi en aan de aanvraag ervan Afdeling 5. Het octrooi en de octrooiaanvraag als deel van het vermogen Afdeling 6. Nietigheid van het uitvindingsoctrooi Afdeling 7. Bescherming van de door het uitvindingsoctrooi verleende rechten Hoofdstuk III. Vertegenwoordiging voor de Dienst Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen D. Auteursrechten Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 27 juli 1994) Hoofdstuk I. Auteursrecht Afdeling 1. Auteursrecht in het algemeen Afdeling 2. Bijzondere bepalingen betreffende de werken van letterkunde Afdeling 3. (Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst) Afdeling 4. Bijzondere bepalingen betreffende de audiovisuele werken Afdeling 4bis. Bijzondere bepalingen betreffende databanken Afdeling 5. Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepaling betreffende de geluidswerken en audiovisuele werken Afdeling 7. Het uitgavecontract Afdeling 8. Het opvoeringscontract Hoofdstuk II. Naburige rechten Afdeling 1. Algemene bepaling Afdeling 2. Bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de producenten van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films Afdeling 4. Bepaling betreffende de verhuring van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films 171 Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten Afdeling 6. - Bepalingen betreffende de omroeporganisaties Afdeling 7. Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 1 tot Hoofdstuk III. Mededeling aan het publiek per satelliet en doorgifte per kabel Afdeling 1. Mededeling aan het publiek per satelliet. 173 Afdeling 2. Doorgifte via kabel Hoofdstuk IV. (Het kopiëren voor eigen gebruik van werken en prestaties) Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek) van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd Hoofdstuk Vbis. De reproductie en/of de mededeling van werken of prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek Hoofdstuk VI. Bepalingen inzake openbare uitlening Hoofdstuk VII. Vennootschappen voor het beheer van de rechten. 175 Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen Afdeling 1. Toepassingsgebied Afdeling 1bis. Rechtsbescherming van technische voorzieningen en informati e betreffende het beheer van rechten Afdeling 2. Strafbepalingen Afdeling 3. Burgerlijke rechtsvordering ter zake van auteursrecht Afdeling 3bis. Vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen Afdeling 4. Overgangsbepalingen Afdeling 5. Opheffingsbepalingen Afdeling 6. Wijzigingsbepalingen Afdeling 7. Inwerkingtreding Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (B.S. 27 juli 1994) Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (B.S. 14 november 1998) Hoofdstuk I. Voorafgaande bepaling Hoofdstuk II. Recht van de producenten van databanken Afdeling 1. Begrippen en toepassingsgebied Afdeling 2. Rechten van de producenten van databanken Afdeling 3. Uitzonderingen op het recht van de producenten van databanken Afdeling 4. Rechten en verplichtingen van de rechtmatige gebruikers Afdeling 5. Beschermingsgerechtigden Afdeling 5bis. Rechtsbescherming van technische voorzieningen en van informatie betreffende het beheer van rechten Afdeling 5ter. Handhaving van de rechten Afdeling 5quater. Vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen Afdeling 6. Strafbepalingen Afdeling 7. Overgangsbepalingen Hoofdstuk III. Wijzigingen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Hoofdstuk IV. Wijziging in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk V. Algemene bepaling Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding vi

5 E. Merken, Tekeningen of Modellen Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (B.S. 26 april 2006, eerste uitg., add. B.S. 24 augustus 2006) Titel I. Algemene en institutionele bepalingen Titel II. Merken Hoofdstuk 1. Individuele merken Hoofdstuk 2. Depot, inschrijving en vernieuwing Hoofdstuk 3. Toetsing op absolute gronden Hoofdstuk 4. Oppositie Hoofdstuk 5. Rechten van de houder Hoofdstuk 6. Doorhaling, verval en nietigheid Hoofdstuk 7. Overgang, licentie en andere rechten Hoofdstuk 8. Collectieve merken Hoofdstuk 9. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken Titel III. Tekeningen of modellen Hoofdstuk 1. Tekeningen of modellen Hoofdstuk 2. Depot, inschrijving en vernieuwing Hoofdstuk 3. Rechten van de houder Hoofdstuk 4. Doorhaling, verval en nietigheid Hoofdstuk 5. Overgang, licentie en andere rechten Hoofdstuk 6. Samenloop met het auteursrecht Titel IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen Hoofdstuk 1. Gemachtigdenregister Hoofdstuk 2. Overige taken van het Bureau Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid Hoofdstuk 4. Overige bepalingen Titel V. Overgangsbepalingen Titel VI. Slotbepalingen Verordening nr. 40/94 van 20 december 1993 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk Verordening nr. 6/2002 van 12 december 2001 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen F. Domeinnaam Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (B.S. 9 september 2003) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Vordering tot staking Hoofdstuk III. Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk IV. Slotbepaling Faillissement en continuïteit van ondernemingen Faillissementswet van 8 augustus 1997 (B.S. 28 oktober 1997, err. B.S. 7 februari 2001). 206 Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Faillissement Hoofdstuk I. Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling. 207 Hoofdstuk II. Gevolgen van het faillissement Hoofdstuk III. Beheer en vereffening van de failliete boedel Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling 2. Formaliteiten en beheer van het faillissement Hoofdstuk IV. Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen Hoofdstuk IVbis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde Hoofdstuk V. Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement Hoofdstuk VI. Vereffening van het faillissement Hoofdstuk VII. Soorten schuldeisers en hun rechten Afdeling I. Medeschuldenaars en borgen Afdeling II. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrecht Afdeling III. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers Afdeling IV. Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere Hoofdstuk VIII. Uitdeling aan schuldeisers Hoofdstuk IX. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde Hoofdstuk X. Terugvordering Titel III. Rehabilitatie Titel IV. Diverse bepalingen die verband houden met het faillissement Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de fiscale wetten Hoofdstuk IV. Wijzigingen van verschillende aard Titel V. Bepalingen waarvan de draagwijdte het faillissementsrecht overstijgt Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de wetten op de handelsvennootschappen Hoofdstuk IV. Opheffingsbepaling en inwerkingtreding Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. 9 februari 2009) Titel 1. Algemene bepalingen Titel 2. De gegevensverzameling en de handelsonderzoeken Hoofdstuk 1. De gegevensverzameling Hoofdstuk 2. De kamers voor handelsonderzoek vii

6 Hoofdstuk 3. Bewarende maatregelen Titel 3. Het minnelijk akkoord Titel 4. De gerechtelijke reorganisatie Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Doel van de procedure Afdeling 2. Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure Afdeling 3. Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie Afdeling 4. Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan Afdeling 5. Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie Afdeling 6. Verlenging van de opschorting Afdeling 7. Wijziging van het doel van de procedure. 230 Afdeling 8. Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure Hoofdstuk 2. De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord Hoofdstuk 3. De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord Hoofdstuk 4. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Titel 5. Diverse bepalingen Titel 6. Strafrechtelijke bepalingen Titel 7. Wijzigende bepalingen Titel 8. Opheffings- en overgangsbepalingen Verordening (EG) nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Erkenning van de insolventieprocedure Hoofdstuk III. Secundaire insolventieprocedures Hoofdstuk IV. Kennisgeving aan de schuldeisers en indiening van hun vorderingen Hoofdstuk V. Overgangs-en slotbepalingen DEEL II. VENNOOTSCHAPPENRECHT Wetboek van vennootschappen Boek I. Inleidende bepalingen Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid Titel II. Definities Hoofdstuk I. Genoteerde vennootschappen Hoofdstuk II. Controle, moeder- en dochtervennootschappen Afdeling I. Controle Afdeling II. Consortium Afdeling III. Verbonden en geassocieerde vennootschappen Afdeling IV. Deelneming en deelnemingsverhouding. 261 Hoofdstuk III. Grootte van vennootschappen en groepen Afdeling I. Kleine vennootschappen Afdeling II. Kleine groepen Titel III. Algemene strafbepaling Boek II. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar Titel III. De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt 263 Boek III. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap Titel I. Definities Titel II. Bewijs Titel III. Aansprakelijkheid van de vennoten Titel IV. Vereffening Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen Titel II. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting Titel III. Organen Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie Titel IV. De naam van een vennootschap Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten Afdeling I. Belgische vennootschappen Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen;maar er geen bijkantoor hebben Hoofdstuk III. Strafbepalingen Titel VI. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. 271 Hoofdstuk I. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. De jaarrekening Afdeling II. Het jaarverslag Afdeling III. Openbaarmakingsverplichtingen Hoofdstuk II. Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Algemeen: de consolidatieverplichting Afdeling III. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening Afdeling IV. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening Afdeling V. Openbaarmakingsverplichtingen Hoofdstuk III. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Hoofdstuk V. Administratieve geldboetes Titel VII. De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening viii

7 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake controle Afdeling I. Benoeming Afdeling II. Bezoldiging Afdeling III. Ontslag Afdeling IV. Bevoegdheden Afdeling V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Controle op de jaarrekening Hoofdstuk III. Controle op de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene regeling Afdeling II. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk IV. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht Afdeling I. Aard van de controle Afdeling II. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld Afdeling III. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld Afdeling IV. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht Hoofdstuk V. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten Hoofdstuk VI. Deskundigen Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel VIII. Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering Titel IX. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen Hoofdstuk III. De vereffening Hoofdstuk IV. Strafbepaling Hoofdstuk V. Administratieve geldboete Titel X. Rechtsvorderingen en verjaring Boek V. De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap Titel I. Definities Titel II. Aansprakelijkheid Titel III. De overdracht van deelneming Boek VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aandelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aandelen zonder stemrecht Hoofdstuk III. Certificaten Hoofdstuk IV. Obligaties Hoofdstuk V. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Overdracht en overgang van aandelen: algemeen Afdeling II. Overdracht van aandelen onder levenden 299 Afdeling III. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden Afdeling IV. Overdracht van obligaties Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Organen van bestuur en vertegenwoordiging Afdeling I. Statuut van de zaakvoerders Afdeling II. Bevoegdheid en werkwijze Afdeling III. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. 303 Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering 304 Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht. 305 Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura Afdeling IV. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal. 308 Afdeling I. Winstverdeling Afdeling II. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten Afdeling III. Verlies van het maatschappelijk kapitaal 310 Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. De uitsluiting Hoofdstuk II. De uittreding Hoofdstuk III. Bekendmaking ix

8 Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek VII. De coöperatieve vennootschap Titel I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie Hoofdstuk II. Oprichting Afdeling I. Volledige plaatsing van het kapitaal Afdeling II. Inhoud van de oprichtingsakte Hoofdstuk III. Effecten en hun overdracht en overgang Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Overdracht en overgang van aandelen Hoofdstuk IV. Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal Afdeling I. Wijzigingen in het vennotenbestand Afdeling II. Uitkering van de waarde van de aandelen 315 Afdeling III. Wijzigingen in het gestorte kapitaal Hoofdstuk V. Organen en controle Afdeling I. Bestuur Afdeling II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling III. Controle Hoofdstuk VI. Duur en ontbinding Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel II. Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Hoofdstuk I. Oprichting Afdeling I. Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal Afdeling II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling III. Storting van het kapitaal Afdeling IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling V. Nietigheid Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Organen Afdeling I. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling II. Aansprakelijkheid Afdeling III. Algemene vergadering van vennoten Afdeling IV. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Hoofdstuk III. Kapitaal Afdeling I. Kapitaalverhoging Afdeling II. Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal Afdeling III. Instandhouding van het kapitaal Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Titel III. Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap Boek VIII. De naamloze vennootschap Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling I. Wijze van oprichting Afdeling II. Vermeldingen in de oprichtingsakte Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. De vorm van effecten Afdeling I. Effecten op naam Afdeling II. Effecten aan toonder Afdeling III. Gedematerialiseerde effecten Hoofdstuk III. Categorieën van effecten Afdeling I. Aandelen Afdeling II. Winstbewijzen Afdeling III. Obligaties Afdeling IV. Warrants Afdeling V. Certificaten Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling III. Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling IV. Gedwongen verkoop van effecten Afdeling V. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur Afdeling I. Raad van bestuur Afdeling Ibis. Het Directiecomité Afdeling II. Dagelijks bestuur Afdeling III. Overschrijding van het doel Afdeling IIIbis. Auditcomité Afdeling IV. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. 349 Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering 350 Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht. 351 Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld x

9 Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura Afdeling IV. Het toegestane kapitaal Afdeling V. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Aflossing van het kapitaal Hoofdstuk IV. Instandhouding van het kapitaal Afdeling I. Winstverdeling Afdeling II. Verkrijging van eigen effecten Afdeling III. Kruisparticipaties Afdeling IV. Verlies van maatschappelijk kapitaal Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. De uitsluiting Hoofdstuk III. De uittreding Hoofdstuk IV. Bekendmaking Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek IX. De commanditaire vennootschappen op aandelen Boek X. Vennootschappen met een sociaal oogmerk Boek XI. Herstructurering van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen en definities Hoofdstuk I. Inleidende bepaling Hoofdstuk II. Definities Afdeling I. Fusies Afdeling II. Splitsingen Afdeling III. Gelijkgestelde verrichtingen Afdeling IV. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel II. De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen 367 Afdeling II. Rechtsgevolgen van fusie en splitsing Afdeling III. Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing Afdeling IV. Zekerheidsstelling Afdeling V. Aansprakelijkheid Afdeling VI. Nietigheid van de fusie of splitsing Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen. 369 Afdeling I. Procedure bij fusie door overneming Afdeling II. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap Afdeling III. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk III. Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen Afdeling I. Procedure bij splitsing door overneming Afdeling II. Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen Afdeling III. Procedure bij gemengde splitsing Titel III. Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak 381 Hoofdstuk I. Procedure Hoofdstuk II. Rechtsgevolgen Hoofdstuk III. Tegenwerpelijkheid Hoofdstuk IV. Zekerheidstelling Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk VI. Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon Hoofdstuk VII. Sanctieregeling Titel IV. Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel V. Uitzonderingsbepalingen Titel Vbis. Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies 383 Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Inleidende bepaling Afdeling II. Vergoeding van de inbreng Afdeling III. Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie Afdeling IV. Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie Afdeling V. Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen Titel VI. Strafbepalingen Boek XII. Omzetting van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen Titel II. Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan Titel III. Besluit tot omzetting Titel IV. Aansprakelijkheid bij omzetting Titel V. Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma Titel VI. Strafbepalingen Boek XIII. De landbouwvennootschap Boek XIV. Het economisch samenwerkingsverband Boek XV. De Europese vennootschap Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Zetel Hoofdstuk III. Rol van de werknemers Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Oprichting via fusie Afdeling I. Inleidende bepaling Afdeling II. Procedure Afdeling III. Wettigheidscontrole Afdeling IV. Inschrijving en openbaarmaking Hoofdstuk II. Oprichting via holding Hoofdstuk III. Omzetting van een naamloze vennootschap in SE. 390 Hoofdstuk IV. Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de europese gemeenschap heeft Titel III. Openbaarmakingsformaliteiten Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur xi

10 Afdeling I. Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben Afdeling II. Monistisch stelsel Afdeling III. Dualistisch stelsel Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering 396 Titel V. Verplaatsing van de statutaire zetel Titel VI. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel Titel VII. Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen Titel VIII. Omzetting van een SE in NV Titel IX. Strafbepalingen Boek XVI. De Europese coöperatieve vennootschap Boek XVII. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen 398 Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (B.S , ed. 1, err. B.S , ed. 2) Boek I. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking Boek II. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking Titel I. Jaarrekening Hoofdstuk I. Algemene principes Hoofdstuk II. Waarderingsregels Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Aanschaffingswaarde - Beginselen en uitzonderingen Afdeling III. Afschrijvingen en waardeverminderingen 409 Afdeling IV. Voorzieningen Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Afdeling VI. Bijzondere regels Hoofdstuk III. Structuur van de jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Volledige jaarrekening: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Afdeling III. Jaarrekening in verkorte vorm: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Afdeling IV. Inhoud van bepaalde rubrieken Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen Titel II. Geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Consolidatiekring Hoofdstuk II. Algemene beginselen Hoofdstuk III. Waarderingsregels Hoofdstuk IV. Consolidatiemethoden Afdeling 1. Algemene beginselen Afdeling II. Integrale consolidatie Afdeling III. Evenredige consolidatie Hoofdstuk V. De vermogensmutatie Hoofdstuk VI. Structuur van de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Geconsolideerde jaarrekening: schema van de balans, schema's van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Afdeling III. Inhoud van sommige posten van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen Titel III. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling I. Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling II. Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling III. Overgangsbepalingen Hoofdstuk II. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Boek III. Onafhankelijkheid van de commissaris en voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor Titel I. Onafhankelijkheid van de commissaris Titel II. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor Boek IV. Consignatieprocedure en bestemming van de activa in geval van gerechtelijke ontbinding Boek V. De naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen Titel I. Inschrijving op, schrapping en weglating uit de lijst van vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben Titel II. Openbaar karakter van de verrichtingen bedoeld in de artikelen 438, 513, 1, derde lid, en 549 van het Wetboek van vennootschappen Titel III. Verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF Titel IV. Uitkoopbod Boek VI. Diverse bepalingen Titel I. Opheffingsbepalingen Titel II. Wijzigingsbepalingen Titel III. Inwerkingtreding Code Buysse II van 23 juni Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen van 12 maart xii

11 DEEL III. FISCAAL RECHT Wetboek van inkomstenbelastingen - aanslagjaar 2010 (Inkomsten 2009) Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Afdeling IV. Beroepsinkomen Afdeling V. Diverse inkomsten Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Afdeling VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Titel IV. Rechtspersonenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Titel V. Belasting van niet-inwoners Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Belastbare inkomsten Afdeling II. Vrijgestelde inkomsten Hoofdstuk III. Samenvoeging van sommige inkomsten Afdeling I. Maatstaf van belastingheffing Afdeling II. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Afdeling III. Aftrekbare bestedingen Hoofdstuk IV. Berekening van de belasting Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I. Storting van de belasting door voorheffing Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IV. Bedrijfsvoorheffing Hoofdstuk II. Verrekening van de voorheffingen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IV. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Afdeling IVbis. Belastingkrediet Afdeling V. Mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en het belastingkrediet Afdeling VI. Bedrijfsvoorheffing Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. Aangifte Afdeling I. Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners Afdeling II. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven Afdeling IV. Identificatie van de belastingplichtige Afdeling V: Bewijskracht van aangiften Hoofdstuk III. Onderzoek en controle Afdeling I. Plichten van de belastingplichtige Afdeling Ibis. Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen Afdeling II. Plichten van derden Afdeling III. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen Afdeling IV. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden Afdeling V. Aan alle belastingen gemene bepalingen. 617 Afdeling VI. Beroepsgeheim Afdeling VII. Wederzijdse bijstand Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Afdeling III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Werkzaamheden waarvoor een beroep moet worden gedaan op een geregistreerde aannemer 632 Afdeling III. Betwiste belastingen xiii

12 Afdeling IV. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Afdeling IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Afdeling V. Interesten Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering Afdeling I. Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg Afdeling II. Voorrecht van de Schatkist Afdeling III. Wettelijke hypotheek Afdeling IV. Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen Afdeling V. Verplichtingen van kredietinstellingen of - inrichtingen Hoofdstuk IXbis. Verjaring van de rechten van de schatkist Hoofdstuk X. Strafbepalingen Afdeling I. Administratieve sancties Afdeling II. Strafrechtelijke sancties Titel VIIbis. Aanvullende Crisisbijdrage Titel VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aanvullende belastingen Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I.Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens 653 Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Titel X. Overgangsbepalingen Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen Hoofdstuk I. Werkingssfeer van de overeenkomst Hoofdstuk II. Begripsbepalingen Hoofdstuk III. Belastingheffing naar het inkomen Hoofdstuk IV. Belastingheffing naar het vermogen Hoofdstuk V. Wijze waarop dubbele belasting wordt vermeden Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen DEEL IV. SOCIAAL RECHT Collectieve grondrechten International Labour Organization: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work - 86th Session, Geneva, June Het herziene Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996 (B.S ), inw (Uittreksel Deel II. De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich, overeenkomstig het bepaalde in Deel III, zich gebonden te achten door de verplichtingen, vervat in de hiernavolgende artikelen en leden Verdrag Europese Unie (Uittreksel) Titel XI. Sociale politiek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 684 Hoofdstuk 1. Sociale bepalingen Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2007/C 303/01) Titel I. Waardigheid Titel II. Vrijheden Titel III. Gelijkheid Titel IV. Solidariteit Titel V. Burgerschap Titel VI. Rechtspleging Titel VII.Algemene bepalingen betreffende de uitlegging en de toepassing van het handvest Arbeidsovereenkomst Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S ) Titel I. De arbeidsovereenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen der partijen Hoofdstuk III. Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk IV. Einde van de overeenkomst xiv

13 Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende de minderjarige werknemers Titel II. De arbeidsovereenkomst voor werklieden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk III. Einde van de overeenkomst Titel III. De arbeidsovereenkomst voor bedienden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk III. Einde van de overeenkomst Titel IV. De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers Titel V. De arbeidsovereenkomst voor dienstboden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen der partijen Hoofdstuk III. Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk IV. Einde van de overeenkomst Titel VI. De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders 713 Titel VII. De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. 715 Titel VIII. Slotbepalingen Antidiscriminatie - Gelijke behandeling Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (B.S ) Titel I. Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. Toepassingsgebied Titel II. Rechtvaardiging van onderscheid Hoofdstuk I. Rechtvaardiging van direct onderscheid Hoofdstuk II. Rechtvaardiging van indirect onderscheid Hoofdstuk III. Algemene rechtvaardigingsgronden Hoofdstuk IV. Specifieke rechtvaardingsgronden Titel III. Hoofdstuk I. Discriminatieverbod Hoofdstuk II. Rechtsbescherming Titel IV. Strafrechtelijke bepalingen Titel V. Bewijslast Titel VI. Bevoegde instanties Titel VII. Varia Titel VIII. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk I. Wijzigingen van het Strafwetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen van de wet van 15 februari 1993, tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Hoofdstuk III. Wijziging van de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers. 725 Hoofdstuk IV. Wijziging van de wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Hoofdstuk V. Wijzigingen van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige voordelen inzake sociale zekerheid Titel IX. Opheffingsbepalingen Titel X. Slotbepaling Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt (B.S ) Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Algemene beginselen Hoofdstuk III. Rapportering en ondersteuning Hoofdstuk IV. Toezicht en sancties Hoofdstuk V. Slotbepalingen Arbeidsrelatiewet Programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S ) (Uittreksel) Titel XIII. Aard van de arbeidsrelaties Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie Hoofdstuk III. Principes Hoofdstuk IV. De algemene criteria Hoofdstuk V. De specifieke criteria Afdeling 1. Criteria Afdeling 2. Aanhangigmaking bij de normatieve kamer van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. 731 Afdeling 3. Adviesprocedure Afdeling 4. De lijst met specifieke criteria Hoofdstuk VI. De beslissingen betreffende de kwalificatie van een arbeidsrelatie door de administratieve Kamers van de Commissie 732 Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Hoofdstuk VIII. Inwerkingtreding Aanvullend pensioen Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (B.S ) Titel I. Algemene bepaling Titel II. Aanvullende pensioenen Hoofdstuk I. Doel, toepassingsgebied en definities Hoofdstuk II. Invoering, wijziging en opheffing van een pensioentoezegging Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake de sociale pensioenstelsels Hoofdstuk III. Toetredingsvoorwaarden Hoofdstuk IV. Verworven reserves, verworven prestaties en waarborgen Hoofdstuk V. Uittreding Hoofdstuk VI. Verandering van pensioeninstelling en overdrachten 741 xv

14 Hoofdstuk VII. Inspraak van de werknemers Afdeling I. Verplichte raadpleging en kennisgeving Afdeling II. Paritair beheer - Toezichtscomité Hoofdstuk VIII. Transparantie Hoofdstuk IX. Solidariteit Hoofdstuk X. Toezicht Hoofdstuk XI. Strafbepalingen Hoofdstuk XII. Verjaring Hoofdstuk XIII. Overgangsbepalingen Titel III. Wijzigingsbepalingen Titel IV. Wijzigingen aan de fiscale wetgeving Titel V. Diverse en slotbepalingen Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid B.S ) Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Overdrachtsmodaliteiten Afdeling 1. Overdracht van de reserves in toepassing van artikel 32, 3, eerste lid van de wet Afdeling 2. Overdracht van de reserves in toepassing van artikel 32, 3, derde lid van de wet Hoofdstuk III. Beperking van de kosten Hoofdstuk IIIbis. De pensioentoezegging Afdeling 1. Bepalingen die op alle pensioentoezeggingen van toepassing zijn Afdeling 2. Pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen Afdeling 3. Pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties Hoofdstuk IIIter. Informatie en transparantie Hoofdstuk IV. (Berekening van de minimale verworven reserves) Afdeling 1. Bepalingen die op alle pensiontoezeggingen van toepassing zijn Afdeling 2. Pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen Afdeling 3. Pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties Hoofdstuk IVbis. Bestemming van de activa Hoofdstuk V. Wijziging van de pensioentoezegging Afdeling 1. Berekening van de minimale verworven reserves Afdeling 2. Berekening van de minimale verworven prestaties Hoofdstuk VI. Omzetting van het kapitaal in rente Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Overgang van ondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (...) Hoofdstuk I. Voorwerp en definities Afdeling 1. Toepassingsgebied Afdeling 2. Behoud van de rechten van de werknemers 757 Hoofdstuk III. De rechten van de werknemers, die overgenomen worden in geval van overname van activa na faillissement (...) Afdeling 1. Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Informatie van de werknemers Hoofdstuk V. Opheffingsbepaling Hoofdstuk VI. Duur, inwerkingtreding, herziening en opzegging Collectief ontslag Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag (B.S ) Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst Hoofdstuk II. Begrip "collectief ontslag" Hoofdstuk III. Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Vergoeding verschuldigd bij collectief ontslag Hoofdstuk V. Voorlichting en advies Hoofdstuk VI. Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag (B.S ). 762 Hoofdstuk I Draagwijdte van de overeenkomst Hoofdstuk II. Begrip "collectief ontslag" Hoofdstuk III Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Procedure van raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers Hoofdstuk V Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging Koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag (B.S ) Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Kennisgeving van het collectief ontslag Hoofdstuk III. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Hoofdstuk IV. Slotbepalingen xvi

15 Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling 765 Hoofdstuk VII. Collectief ontslag Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding van de artikelen 12, 34, 40, 41, 54 en 61 van de hoofdstukken V en VII Koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot uitvoering van de artikelen 63 en 66, 2, van hoofdstuk VII, Collectief ontslag, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (B.S ) Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S ) Titel I. Algemene bepaling Titel II. Middenstand Titel III. Pensioenen Titel IV. Werk Hoofdstuk I. Wijziging van de programmawet van 8 april Hoofdstuk II. De experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's voor nieuwe intreders in ondernemingen Afdeling 1. Begripsomschrijving Afdeling 2. Experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's voor nieuwe intreders in ondernemingen Afdeling 3. Procedure Hoofdstuk III. Vereenvoudiging van de sociale balans Hoofdstuk IV. Verhoging van opleidingsinspanningen Hoofdstuk V. Activerend beleid bij herstructureringen Afdeling 1. Toepassingsgebied Afdeling 2. Oprichting van een tewerkstellingscel bij herstructurering Afdeling 3. Inschakelingvergoeding voor de werknemers Afdeling 3/1. Toezicht Afdeling 4. Slotbepalingen Hoofdstuk VI. Wijzigingen aan de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen Hoofdstuk VII. Administratieve geldboete voor de werkgevers die de verplichtingen inzake outplacement-begeleiding niet naleven Hoofdstuk VIII. Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioenen Hoofdstuk IX. Seniorvakantie Hoofdstuk X. Uitzendarbeid Hoofdstuk XI. Wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Hoofdstuk XII. RVA - Start- en stagebonus Hoofdstuk XIII. Startbanenstelsel Hoofdstuk XIV. De werkhervattingstoeslag Hoofdstuk XV. Participatiefonds Hoofdstuk XVI. Fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap Hoofdstuk XVII. Terbeschikkingstelling Hoofdstuk XVIII. Uitzonderingen op het toepassingsgebied van Titel IV Hoofdstuk XIX. Inwerkingtreding Titel V. Sociale Zaken Titel VI. Financiën Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S ) Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. De werkgever in herstructurering Hoofdstuk III. De werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering Hoofdstuk IV. De tewerkstellingscel Hoofdstuk V. De procedure Hoofdstuk VI. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Outplacement Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S ) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Afdeling 1. Inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Afdeling 2. Begeleiding van de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Hoofdstuk III. (Opgeheven) Hoofdstuk IV. Oudere werknemers Hoofdstuk V. Outplacement Hoofdstuk VI. Tijdelijke arbeid Hoofdstuk VII. Ervaringsfonds Afdeling 1. Toepassingsgebied Afdeling 2. Het Fonds Afdeling 3. De toelage Afdeling 4. Wijziging van de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december Hoofdstuk VIII. Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers Hoofdstuk IX. Betaald educatief verlof Hoofdstuk X. Inwerkingtreding Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S ) xvii

16 CAO nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen (B.S ) DEEL V. VERBINTENISSEN- EN CONTRACTENRECHT Burgerlijk wetboek (Uittreksel) Boek III. Wijze van eigendomsverkrijging Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afdeling I. Toestemming Afdeling II. Bekwaamheid van de contracterende partijen Afdeling III. Voorwerp en inhoud van de contracten. 798 Afdeling IV. Oorzaak Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verbintenis om iets te geven Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te doen 798 Afdeling IV. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van verbintenissen Afdeling I. Voorwaardelijke verbintenissen Afdeling II. Verbintenissen met tijdsbepaling Afdeling III. Alternatieve verbintenissen Afdeling IV. Hoofdelijke verbintenissen Afdeling V. Deelbare en ondeelbare verbintenissen Afdeling VI. Verbintenissen onder strafbeding Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen Afdeling I. Betaling Afdeling II. Schuldvernieuwing Afdeling III. Kwijtschelding van schuld Afdeling IV. Schuldvergelijking Afdeling V. Schuldvermenging Afdeling VI. Verlies van de verschuldigde zaak Afdeling VII. Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afdeling I. Schriftelijk bewijs Afdeling II. Bewijs door getuigen Afdeling III. Vermoedens Afdeling IV. Bekentenis van partijen Afdeling V. De eed Titel IV: Verbintenissen buiten overeenkomst Hoofdstuk I. Oneigenlijke contracten Hoofdstuk II. Misdrijven en oneigenlijke misdrijven Titel IVbis. - Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt Titel V: Huwelijksvermogensstelsels Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Titel Vbis: Wettelijke samenwoning Titel VI: Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop Hoofdstuk II. Wie kopen of verkopen kan Hoofdstuk III. Zaken die verkocht kunnen worden Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I: Algemene bepalingen Afdeling II: Levering Afdeling III: Vrijwaring Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten Hoofdstuk V. Verplichtingen van de koper Hoofdstuk VI. Nietigheid en ontbinding van de koop Afdeling I: Recht van wederinkoop Afdeling II: Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling Hoofdstuk VII. Veiling van onverdeelde goederen Hoofdstuk VIII. Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten Titel VII: Ruil Titel VIII. Huur Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Huur van goederen Hoofdstuk III. Huur van werk en van diensten Afdeling I. Huur van dienstboden en werklieden Afdeling II. Ondernemers van vervoer te land en te water Afdeling III. Bestekken en aannemingen Hoofdstuk IV. Veepacht Titel IX: Vennootschappen Titel X: Lening Titel XI: Bewaargeving en sekwester Titel XII: Kanscontracten Titel XIII: Lastgeving Titel XIV. Borgtocht Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borgtocht Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hoofdstuk V. Kosteloze borgtocht Titel XV. Dading Titel XVI: Lijfsdwang in burgerlijke zaken Titel XVII. Inpandgeving xviii

17 Hoofdstuk I. Pand Hoofdstuk II. Genotspand Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Voorrechten Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III. Hypotheken Afdeling I. Wettelijke hypotheken Afdeling II. Bedongen hypotheken Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen Titel XIX: Gerechtelijke uitwinning en rangregeling onder de schuldeisers Titel XX. Verjaring Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bezit Hoofdstuk III. Oorzaken die de verjaring verhinderen Hoofdstuk IV. Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afdeling I. Oorzaken die de verjaring stuiten Afdeling II. Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen Hoofdstuk V. Tijd die voor de verjaring vereist is Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Algemene termijnen van verjaring Afdeling III. Tienjarige en twintigjarige verjaring Afdeling IV. Enige bijzondere verjaringen Titel XXI: Kennisgeving Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten Hoofdstuk I. Algemene bepaling Hoofdstuk II. Definities en toepassingsgebied van de wet Afdeling 1. Definities Afdeling 2. Toepassingsgebied Hoofdstuk III. Algemene principes Hoofdstuk IV. Producten voor elektronische handtekeningen Hoofdstuk V. Certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven Afdeling 1. Gekwalificeerde certificaten Afdeling 2. Geaccrediteerde certificatiedienstverleners 846 Hoofdstuk VI. Certificaathouders Hoofdstuk VII. Controle en sancties Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Wet elektronische handel) (B.S , ed. 2, 12962) 849 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Grondbeginselen Afdeling 1. Het beginsel van vrijheid van vestiging Afdeling 2. Het beginsel van vrij verrichten van diensten Afdeling 3. Afwijkingen van het beginsel van het vrij verrichten van diensten Hoofdstuk III. Informatie en doorzichtigheid Hoofdstuk IV. Reclame Hoofdstuk V. Langs elektronische weg gesloten contracten Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden Afdeling 1. Mere conduit (doorgeefluik) Afdeling 2. Opslag in de vorm van tijdelijke kopiëring van gegevens Afdeling 3. Hosting (host-diensten) Afdeling 4. Toezichtverplichtingen Hoofdstuk VII. Controlemaatregelen en sancties Afdeling 1. Waarschuwingsprocedure Afdeling 2. Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden Afdeling 3. Minnelijke schikking Afdeling 4. Strafsancties Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Wet elektronische handel / Vordering tot staking) (B.S , ed. 2, 12960) Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten (B.S. 1 februari 2005) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk IV. Bewijs Hoofdstuk V. Pand xix

18 Afdeling I. Voorwaarden voor de geldigheid en de tegenstelbaarheid van het pand Afdeling II. Realisatie Afdeling III. Recht om de in pand gegeven financiële instrumenten te gebruiken Hoofdstuk VI. Eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid Hoofdstuk VII. Cessie-retrocessieverrichtingen ("repo's") Hoofdstuk VIII. Nettingovereenkomsten Hoofdstuk IX. Insolventie Hoofdstuk X. Internationaal privaatrecht Hoofdstuk XI. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk XII. Fiscale bepalingen Afdeling I. Wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen Afdeling II. Wetboek van de inkomstenbelastingen Afdeling III. Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten Afdeling IV. - Wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten Afdeling V. Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen Hoofdstuk XIII. Opheffingsbepalingen en diverse bepalingen Hoofdstuk XIV. Inwerkingtreding Internationaal Privaatrecht Bevoegdheid Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Bevoegdheid Afdeling 1. Algemene bepalingen Afdeling 2. Bijzondere bevoegdheid Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken Afdeling 4. Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten Afdeling 5. Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst Afdeling 6. Exclusieve bevoegdheid Afdeling 7. Door partijen aangewezen bevoegd gerecht Afdeling 8. Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid Afdeling 9. Aanhangigheid en samenhang Afdeling 10. Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging Afdeling 1. Erkenning Afdeling 2. Tenuitvoerlegging Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk IV. Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen Hoofdstuk V. Algemene bepalingen Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen Hoofdstuk VII. Verhouding tot andere besluiten Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Toepasselijk recht Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ondertekend te Rome, op 19 juni 1980, goedgekeurd bij Wet 14 juli 1987, B.S. 9 oktober 1987, err. B.S. 18 april Titel I. Toepassingsgebied Titel II. Eenvormige regels Titel III. Slotbepalingen Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-Verordening) Hoofdstuk I. Werkingssfeer Hoofdstuk II. Eenvormige regels Hoofdstuk III. Overige bepalingen Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Internationale koop Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980, goedgekeurd bij Wet 4 september 1996, B.S Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Algemene bepalingen Deel II. Totstandkoming van de overeenkomst Deel III. Koop van roerende zaken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I. Aflevering van de roerende zaken en afgifte van documenten Afdeling II. Het beantwoorden van de zaken aan de overeenkomst en rechten van derden Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper Hoofdstuk III. Verplichtingen van de koper Afdeling I. Betaling van de koopprijs Afdeling II. Inontvangstneming van de zaken Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de koper Hoofdstuk IV. Overgang van het risico xx

19 Hoofdstuk V. Bepalingen die zowel de verplichtingen van de verkoper als die van de koper betreffen Afdeling I. Toekomstige tekortkoming en overeenkomsten strekkende tot opeenvolgende afleveringen Afdeling II. Schadevergoeding Afdeling III. Rente Afdeling IV. Bevrijdende omstandigheden Afdeling V. Gevolgen van de ontbinding Afdeling VI. Zorg voor behoud van de zaken Deel IV. Slotbepalingen DEEL VI. MILIEURECHT & RUIMTELIJKE ORDENING Afvalstoffen Vlaams afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen Bodembescherming en sanering Decreet Vlaame Raad van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) Titel I. Inleidende bepaling Titel II. Definities, doelstellingen en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Doelstellingen Hoofdstuk III. Algemene bepalingen Titel III. Bodemsanering Hoofdstuk I. Identificatie en inventarisatie van gronden Afdeling I. Grondeninformatieregister Afdeling II. Lijst van risico-inrichtingen Afdeling III. Gemeentelijke inventaris Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II. Historische bodemverontreiniging Afdeling III. Gemengde bodemverontreiniging Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Afdeling IV. Eindevaluatieonderzoek en eindverklaring 906 Hoofdstuk VI. Andere maatregelen Afdeling I. Veiligheidsmaatregelen Afdeling II. Voorzorgsmaatregelen Afdeling III. Nazorg Afdeling IV. Gebruiksbeperkingen Afdeling V. Bestemmingsbeperkingen Afdeling VI. Behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen Afdeling VII. Risicobeheer Afdeling VIII. Bodempreventie- en bodembeheersplicht Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Bodemsaneringsorganisaties Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden Afdeling II. Overdracht van risicogronden Afdeling III. Nietigheid en niet-tegenstelbaarheid Afdeling IV. Afstand van eigendomsrecht Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Afdeling I. Bepalingen van toepassing op alle onteigeningen Afdeling II. Bepalingen van toepassing op de onteigening van risicogronden Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Hoofdstuk XI. Faillissement en vereffening Hoofdstuk XII. Waterbodems Afdeling I. Waterbodemonderzoek Afdeling II. Saneringsplicht Afdeling III. Bodemsanering Hoofdstuk XIII. Het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling I Toepassingsgebied Afdeling II. Algemene bepalingen Afdeling III. Erkenning als bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum 915 Hoofdstuk XIV. Sites Afdeling I. Vaststelling van een site Afdeling II. Verplichting om een site-onderzoek uit te voeren Afdeling III. Verplichting om een beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering uit te voeren op een site 915 Afdeling IV. Site versus grond Afdeling V. Algemene bepaling Hoofdstuk XV. Administratief beroep Afdeling I. Beroep tegen beslissingen in verband met het bodemsaneringsproject, het beperkt bodemsaneringsproject en het risicobeheersplan Afdeling II. Andere beroepen Hoofdstuk XVI. Ambtshalve tussenkomst van de OVAM Hoofdstuk XVII. Retributies Hoofdstuk XVIII. Bevoegdheden van de Vlaamse Regering Afdeling I. Schikkingen, dadingen, overdracht van schuldvorderingen en zekerheden, subrogatie, afzien van verhaal en overeenkomsten Afdeling II. Onteigening Titel IV. Bodembescherming xxi

20 Hoofdstuk I. Maatregelen ter bescherming van de bodem Hoofdstuk II. Instrumenten ter bescherming van de bodem Afdeling I. Subsidieregeling Afdeling II. Steunregeling Afdeling III. Onteigening ten algemene nutte Titel V. Dwangmaatregelen, toezicht, strafbepalingen en verslag aan het Vlaams Parlement Hoofdstuk I. Dwangmaatregelen Hoofdstuk II. Toezicht Hoofdstuk III. Strafbepalingen Hoofdstuk IV. Verslag aan het Vlaams Parlement Titel VI. Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen 918 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo) Titel I. Definities Titel II. Doelstellingen en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Doelstellingen Afdeling I. Richtwaarden voor de bodemkwaliteit Afdeling II. Streefwaarden voor de bodemkwaliteit Hoofdstuk II. Algemene bepalingen Afdeling I. Opstallen die geen grond zijn Afdeling II. Monsternemingen en analyses Afdeling III. Standaardprocedures Afdeling IV. Financiële zekerheden Titel III. Bodemsanering Hoofdstuk I. Identificatie en inventarisatie van gronden Afdeling I. Grondeninformatieregister Afdeling II. Lijst van risico-inrichtingen Afdeling III. Gemeentelijke inventaris van risicogronden Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling I. Taken van de bodemsaneringsdeskundige 922 Afdeling II. Voorwaarden tot erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling III. Procedure tot erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling IV. Voorwaarden voor het gebruik van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling V. Schorsing en opheffing van de handtekeningsbevoegdheid en van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling VI. Duur en overdraagbaarheid van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige Afdeling VII. Onverenigbaarheden Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Saneringscriterium bij nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II. Saneringsdoel Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Hoofdstuk VI. Andere maatregelen Afdeling I. Risicobeheer Afdeling II. Bodempreventie- en bodembeheersplicht 935 Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen Afdeling I. Bodemsaneringsorganisaties Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Melding van overdracht van een risicogrond 940 Afdeling II. Procedure tot vrijstelling van de saneringsplicht Afdeling III. Overdracht van de vrijstelling van saneringsplicht Afdeling IV. Overname van de uitvoering van de verplichtingen Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Hoofdstuk XII. Waterbodems Afdeling I. Kennisgeving van het waterbodemonderzoek Afdeling II. Conformverklaring van het waterbodemonderzoek Hoofdstuk XIII. Het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling I. Definities Afdeling II. Toepassingsgebied Afdeling III. Voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling IV. Traceerbaarheidsprocedure Afdeling V. Bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats en grondreinigingscentrum: erkenning in het kader van de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem Hoofdstuk XV. Administratief beroep Afdeling I. Ontvankelijkheid van het beroep Afdeling II. Nota met opmerkingen en stavingsstukken 950 Hoofdstuk XVIII. Retributies Afdeling I. Toegang tot het Grondeninformatieregister 951 Afdeling II. Ambtshalve optreden van de OVAM ten laste van een in gebreke blijvende plichtige Afdeling III. De in gebreke blijvende moet de verschuldigde retributie storten op het rekeningnummer van de OVAM Hoofdstuk XVIII. Bevoegdheden van de Vlaamse Regering Titel V. Toezicht Titel VI. Slotbepalingen Hoofdstuk I. Opheffingsbepalingen Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen Hoofdstuk III. Inwerkingstredingsbepalingen Hoofdstuk III. Uitvoeringsbepaling xxii

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent Zesde druk Bijgewerkt tot 1 juni 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk:

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

DEEL I. BASISWETGEVING

DEEL I. BASISWETGEVING DEEL I. BASISWETGEVING Wetboek van vennootschappen.......... 3 Boek I. Inleidende bepalingen................... 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............ 3 Titel II. Definities................................

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Deel 1. Wetboek van koophandel

Deel 1. Wetboek van koophandel Deel 1. Wetboek van koophandel Wetboek van koophandel van 10 september 1807 en aanvullende wetten. 3 Boek I. Koophandel in het algemeen 3 Titel I. Kooplieden................. 3 Titel II. Huwelijksvoorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Wetboek van Koophandel... 30

INHOUDSTAFEL. Wetboek van Koophandel... 30 INHOUDSTAFEL Wetboek van Koophandel... 30 Boek I Koophandel in het algemeen... 31 Titel I Kooplieden... 31 Titel II Huwelijksvoorwaarden van kooplieden... 33 Titel III Koopmansboeken... 34 Titel IV Bewijs

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST JEAN PIERRE VINCKE ROOSMARIJN SMITS Vierde editie Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, vierde editie Jean Pierre Vincke

Nadere informatie

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28 Vennootschapsrecht 5 5 DEEL 1 INLEIDING 19 Eline Verelst Bronnen van het vennootschapsrecht 21 1 Europese bronnen 21 2 Nationale bronnen 21 2.1 Wetboek van vennootschappen 21 2.2 Gemeen verbintenissenrecht

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Deel 1. Wetboek van koophandel

Deel 1. Wetboek van koophandel Deel 1. Wetboek van koophandel Wetboek van koophandel van 10 september 1807 en aanvullende wetten....... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.... 3 Titel I. Kooplieden.................... 3 Titel II. Huwelijksvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave Voorwoord 15 Bronnen 16 DEEL 1 INLEIDENDE TEKSTEN 17 I. Handelsrecht, economisch en financieel recht: begripsbepaling 19 II. Aanknopingspunten van economisch recht 25 DEEL 2 COLLEGESCHEMA

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF...

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... WOORD VOORAF........................... XIII 1. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOG- MERK BEGRIP......................... 1 1.1. Inleiding............................... 1 1.2. Het begrip rechtspersoon.................

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. LIJST DER VERKORT AANGEHAALDE WERKEN...vii HOOFDSTUK I. ALGEMENE REGELEN... 1

INHOUDSOPGAVE. LIJST DER VERKORT AANGEHAALDE WERKEN...vii HOOFDSTUK I. ALGEMENE REGELEN... 1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v LIJST DER VERKORT AANGEHAALDE WERKEN...vii HOOFDSTUK I. ALGEMENE REGELEN... 1 A. Handelsrecht en economisch recht... 1 B. Daden van koophandel... 2 C. Handelaar ( koopman

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België Harald De Muynck Kevin De Muynck EDITIE 2016 D/2016/4804/088 ISBN 978 90 382 2619 4 NUR 163 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving binnenwerk: bvba le Pur et l Impur De

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - aanslagjaar 2009 (Inkomsten 2008) 3 Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities.... 3 Titel II. Personenbelasting..........................

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi

Inhoud. Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi Hoofdstuk 1. Doel van de nieuwe Mededingingswet...1 Afdeling 1. Historisch perspectief...1 Afdeling 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 INHOUDSOPGAVE Redactie 3 Voorwoord 5 Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 I Ondernemingen en criteria 23 1. Criteria 23 2. Vereenvoudigde boekhouding 24 3. Volledige boekhouding 24 4. Jaarrekening 25

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie