Deel I. Handels- en economisch recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel I. Handels- en economisch recht"

Transcriptie

1 Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel) Boek I. Koophandel in het algemeen Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek van Koophandel 3 Titel I. Kooplieden Titel II. Huwelijksvoorwaarden van kooplieden Titel III. Koopmansboeken Titel IV. Bewijs van handelsverbintenissen Wet betreffende het pand en de commissie Titel I. Pand Titel II. Commissiecontract Afdeling I. De commissionairs in het algemeen Afdeling II. Commissionairs of consignatarissen Wet betreffende de vervoerovereenkomst Titel VIIbis. Vervoerovereenkomst Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Spoorwegvervoer Gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes... 7 Titel VIII. Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes Afdeling I. De wisselbrief Hoofdstuk I. Uitgifte en vorm van de wisselbrief Hoofdstuk II. Endossement Hoofdstuk III. Acceptatie Hoofdstuk IV. Aval Hoofdstuk V. Vervaldag Hoofdstuk VI. Betaling Hoofdstuk VII. Recht van regres in geval van niet-acceptatie of niet-betaling Hoofdstuk VIII. Tussenkomst Hoofdstuk IX. Wisselbrief in verscheidene exemplaren en wisselafschriften Hoofdstuk X. Tekstveranderingen Hoofdstuk XI. Verjaring Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen Afdeling II. Het orderbriefje Afdeling III. Aanvullende bepalingen Hoofdstuk I. Fondsbezorging Hoofdstuk II. Betaling van vermiste wisselbrieven Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen Titel IX. Handelsvennootschappen Wet betreffende de verzekeringen Titel X. Verzekering in het algemeen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Personen die een verzekering kunnen aangaan Hoofdstuk III. Verplichtingen van de verzekeraar en van de verzekerde Hoofdstuk IV. Bewijs van de overeenkomst Hoofdstuk V. Enige gevallen van ontbinding van de overeenkomst Hoofdstuk VI. Verjaring Titel XI. (opgeheven) Boek II. Zee- en binnenvaart Wetboek van Economisch recht Wetboek van Economisch recht Boek I. Definities Titel 2. Definities eigen aan bepaalde boeken Hoofdstuk 2. Definitie eigen aan boek IV Hoofdstuk 3. Definities eigen aan boek V Hoofdstuk 6. Definities eigen aan Boek VIII Hoofdstuk 7. Definities eigen aan boek IX Boek II. Algemene beginselen Titel 1. Toepassingsgebied Titel 2. Doelstellingen Titel 3. Vrijheid van ondernemen Boek IV. Bescherming van de mededinging Titel 1. Mededingingsregels Hoofdstuk 1. Restrictieve mededingingspraktijken Hoofdstuk 2. Concentraties Hoofdstuk 3. Overheidsondernemingen Hoofdstuk 4. Maatregelen of beslissingen door een vreemde staat Titel 2. Handhaving van het mededingingsrecht Hoofdstuk 1. De Belgische mededingingsautoriteit Afdeling 1. Organisatie Afdeling 2. Procedures Afdeling 3. Geldboeten en dwangsommen Hoofdstuk 3. Hoger beroep Hoofdstuk 4. Overige bepalingen Boek V. De mededinging en de prijsevoluties Titel 1. Algemene bepalingen Titel 2. Prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden. 32 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Hoofdstuk 2. Beslissingen tot prijsvaststelling Boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten Boek IX. Veiligheid van producten en diensten Distributiecontracten Wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten augustus 2013 i

2 Mededingingsrecht Gecoördineerde Wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging.. 37 Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Mededingingspraktijken Afdeling I. Restrictieve mededingingspraktijken Afdeling II. Concentraties Hoofdstuk III. Organen Afdeling I. De Raad voor de Mededinging Afdeling II. (Algemene Directie mededinging) Afdeling III. Het beroepsgeheim Afdeling IV. Onverenigbaarheden Afdeling V. De Commissie voor de Mededinging Hoofdstuk IV. Procedures Afdeling I. Onderzoeksprocedure Afdeling II. Specifieke onderzoeksregels betreffende restrictieve mededingingspraktijken Afdeling III. Beslissing inzake restrictieve mededingingspraktijken Afdeling IV. Onderzoek inzake concentratie Afdeling V. Beslissing inzake concentratie Afdeling VI. Onderzoek en beslissing tijdens een vereenvoudigde procedure bij concentraties Afdeling VII. Voorlopige maatregelen Afdeling VIII. Geldboeten en dwangsommen Afdeling IX. Bekendmaking en kennisgeving Afdeling X. Samenwerking met de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie Hoofdstuk V. Prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Cassatie Hoofdstuk VI. Hoger beroep Hoofdstuk VII. Beroep tegen beslissingen van de sectoriële regulatoren Hoofdstuk VIII. Voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging Hoofdstuk IX. Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk X. Strafbepalingen Hoofdstuk XI. Andere bepalingen Hoofdstuk XII. Overgangsbepalingen Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen Bijlage. Concordantietabel Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (uittreksel). 53 Titel VII. Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen Hoofdstuk I. Regels betreffende de mededinging Afdeling I. Regels voor de ondernemingen Afdeling II. Steunmaatregelen van de staten Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag Hoofdstuk I. De beginselen Hoofdstuk II. Bevoegdheden Hoofdstuk III. Beschikkingen van de commissie Hoofdstuk IV. Samenwerking Hoofdstuk V. Onderzoeksbevoegdheden Hoofdstuk VI. Sancties Hoofdstuk VII. Verjaring Hoofdstuk VIII. Hoorzittingen en geheimhoudingsplicht. 61 Hoofdstuk IX. Vrijstellingsverordeningen Hoofdstuk X. Algemene bepalingen Hoofdstuk XI. Overgangs-, wijzigings-en slotbepalingen. 62 Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening") Bijlage. Concordantietabel Marktpraktijken en consumentenbescherming 76 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/ 7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken").. 76 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Oneerlijke handelspraktijken Deel I. Misleidende handelspraktijken Deel II. Agressieve handelspraktijken Hoofdstuk III. Gedragscodes Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Bijlage I. Handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd Bijlage II. Communautaire wetsbepalingen betreffende reclame en commerciële communicatie Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Hoofdstuk I. Definities en algemene principes Hoofdstuk II. Informatie van de markt Afdeling I. Algemene verplichting tot informatie van de consument Afdeling II. Prijsaanduiding Afdeling III. Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten Afdeling IV. Aanduiding van de hoeveelheid Afdeling V. Vergelijkende reclame Afdeling VI. Promoties inzake prijzen Afdeling VII. Diverse bepalingen Hoofdstuk III. Overeenkomsten met consumenten Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Overeenkomsten op afstand Afdeling III. Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming Afdeling IV. Openbare verkoop ii 2 augustus 2013

3 Afdeling V. Gezamenlijk aanbod Afdeling VI. Onrechtmatige bedingen Afdeling VII. Bestelbon Afdeling VIII. Bewijsstukken Afdeling IX. Verlenging van dienstenovereenkomsten Hoofdstuk IV. Verboden praktijken Afdeling I. Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten 94 Afdeling II. Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten Afdeling III. Ongewenste communicaties Afdeling IV. Verkoop met verlies Afdeling V. Bewijsregeling Hoofdstuk V. Collectieve consumentenovereenkomsten. 97 Hoofdstuk VI. Vordering tot staking Hoofdstuk VII. Bijzondere regels inzake benamingen van oorsprong Hoofdstuk VIII. Waarschuwingsprocedure Hoofdstuk IX. Strafsancties Hoofdstuk X. Opsporing en vaststelling van inbreuken Hoofdstuk XI. Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen Hoofdstuk XII. Slotbepalingen Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Hoofdstuk I. Algemene bepaling Hoofdstuk II. Vordering tot staking Hoofdstuk III. Wijzigingsbepaling Hoofdstuk IV. Slotbepaling Intellectuele rechten A. Algemeen Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. TRIPS (Bijlage 1c. bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)) Deel I. Algemene bepalingen en grondbeginselen Deel II. Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom Titel I. Auteursrecht en naburige rechten Titel II. Handelsmerken Titel III. Geografische aanduidingen Titel IV. Tekeningen en modellen van nijverheid Titel V. Octrooien Titel VI. Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen Titel VII. Bescherming van niet openbaar gemaakte informatie 107 Titel VIII. Bestrijding van concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties Deel III. Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom Titel I. Algemene verplichtingen Titel II. Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen Titel III. Voorlopige maatregelen Titel IV. Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens Titel V. Strafrechtelijke procedures Deel IV. Verwerving en instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en daarmede samenhangende procedures tussen partijen Deel V. Voorkoming en beslechting van geschillen Deel VI. Overgangsregelingen Deel VII. Institutionele regelingen. Slotbepalingen Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli B. Procedure intellectuele rechten Gerechtelijk wetboek (Uittreksel) Boek IV. Bijzondere rechtsplegingen Hoofdstuk XIXbis. Rechtsplegingen inzake intellectuele rechten Afdeling I. Betreffende beslag inzake namaak Afdeling II. Voorlopige maatregelen toepasselijk op intellectuele eigendomsrechten Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten Hoofdstuk I. Inleidende bepaling Hoofdstuk II. Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Verordening (EG) nr. 1383/ Afdeling I. Definities Afdeling II. Optreden van de douaneautoriteiten Afdeling III. Vervolging van de inbreuken op de douanewetgeving en strafsancties Hoofdstuk III. Sancties van inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten Afdeling I. Strafbepalingen Afdeling II. Waarschuwingsprocedure Afdeling III. Minnelijke schikking Hoofdstuk IV. Opsporing en vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van hoofdstuk III Hoofdstuk V. Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij Hoofdstuk VI. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Afdeling I. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Afdeling II. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken augustus 2013 iii

4 Afdeling III. Wijzigingen aangebracht aan de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's Afdeling IV. Opheffingsbepalingen Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding C. Octrooirecht Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien 125 Hoofdstuk I. Algemeenheden Hoofdstuk II. Het uitvindingsoctrooi Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Het recht om een uitvindingsoctrooi te bekomen. 126 Afdeling III. De aflevering van het uitvindingsoctrooi Afdeling IV. Rechten en verplichtingen verbonden aan het uitvindingsoctrooi en aan de aanvraag ervan Afdeling V. Het octrooi en de octrooiaanvraag als deel van het vermogen Afdeling VI. Nietigheid, afstand en herroeping van het uitvindingsoctrooi Afdeling VII. Bescherming van de door het uitvindingsoctrooi verleende rechten Hoofdstuk III. Vertegenwoordiging voor de Dienst Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen Bijlage. Jaartaksen voor het instandhouden van een octrooiaanvraag of van een octrooi D. Auteursrechten Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Hoofdstuk I. Auteursrecht Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen Afdeling II. Bijzondere bepalingen betreffende de werken van letterkunde Afdeling III. Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst Afdeling IV. Bijzondere bepalingen betreffende de audiovisuele werken Afdeling IVbis. Bijzondere bepalingen betreffende databanken 143 Afdeling V. Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur Afdeling VI. Gemeenschappelijke bepaling betreffende de geluidswerken en audiovisuele werken Afdeling VII. Het uitgavecontract Afdeling VIII. Het opvoeringscontract Hoofdstuk II. Naburige rechten Afdeling I. Algemene bepaling Afdeling II. Bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars 146 Afdeling III. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de producenten van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films Afdeling IV. Bepaling betreffende de verhuring van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films Afdeling V. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten Afdeling VI. Bepalingen betreffende de omroeporganisaties Afdeling VII. Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen I tot VI Hoofdstuk III. Mededeling aan het publiek per satelliet en doorgifte per kabel Afdeling I. Mededeling aan het publiek per satelliet Afdeling II. Doorgifte via kabel Hoofdstuk IV. Het kopiëren voor eigen gebruik van werken en prestaties Hoofdstuk V. De reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd Hoofdstuk Vbis. De reproductie en/of de mededeling van werken of prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek Hoofdstuk VI. Bepalingen inzake openbare uitlening Hoofdstuk VII. Vennootschappen voor het beheer van de rechten Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling Ibis. Rechtsbescherming van technische voorzieningen en informatie betreffende het beheer van rechten Afdeling II. Strafbepalingen Afdeling III. Burgerlijke rechtsvordering ter zake van auteursrecht Afdeling IIIbis. Vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen Afdeling IV. Overgangsbepalingen Afdeling V. Opheffingsbepalingen Afdeling VI. Wijzigingsbepalingen Afdeling VII. Inwerkingtreding Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken Hoofdstuk I. Voorafgaande bepaling Hoofdstuk II. Recht van de producenten van databanken 165 Afdeling I. Begrippen en toepassingsgebied Afdeling II. Rechten van de producenten van databanken Afdeling III. Uitzonderingen op het recht van de producenten van databanken Afdeling IV. Rechten en verplichtingen van de rechtmatige gebruikers Afdeling V. Beschermingsgerechtigden Afdeling Vbis. Rechtsbescherming van technische voorzieningen en van informatie betreffende het beheer van rechten Afdeling Vter. Handhaving van de rechten Afdeling Vquater. Vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen Afdeling VI. Strafbepalingen Afdeling VII. Overgangsbepalingen Hoofdstuk III. Wijzigingen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Hoofdstuk IV. Wijziging in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk V. Algemene bepaling Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding iv 2 augustus 2013

5 E. Merken, Tekeningen of Modellen Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari Titel I. Algemene en institutionele bepalingen Titel II. Merken Hoofdstuk I. Individuele merken Hoofdstuk II. Depot, inschrijving en vernieuwing Hoofdstuk III. Toetsing op absolute gronden Hoofdstuk IV. Oppositie Hoofdstuk V. Rechten van de houder Hoofdstuk VI. Doorhaling, verval en nietigheid Hoofdstuk VII. Overgang, licentie en andere rechten Hoofdstuk VIII. Collectieve merken Hoofdstuk IX. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken. 175 Titel III. Tekeningen of modellen Hoofdstuk I. Tekeningen of modellen Hoofdstuk II. Depot, inschrijving en vernieuwing Hoofdstuk III. Rechten van de houder Hoofdstuk IV. Doorhaling, verval en nietigheid Hoofdstuk V. Overgang, licentie en andere rechten Hoofdstuk VI. Samenloop met het auteursrecht Titel IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen Hoofdstuk I. Gemachtigdenregister Hoofdstuk II. Overige taken van het Bureau Hoofdstuk III. Rechterlijke bevoegdheid Hoofdstuk IV. Overige bepalingen Titel V. Overgangsbepalingen Titel VI. Slotbepalingen Bijlage. Lijst der gebonden staten Verordening nr. 207/2009 van 26 FEBRUARI 2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk Verordening nr. 6/2002 van 12 december 2001 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen F. Domeinnaam Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Vordering tot staking Hoofdstuk III. Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk IV. Slotbepaling Faillissement en continuïteit van ondernemingen Faillissementswet van 8 augustus Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Faillissement Hoofdstuk I. Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling Hoofdstuk II. Gevolgen van het faillissement Hoofdstuk III. Beheer en vereffening van de failliete boedel 184 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Formaliteiten en beheer van het faillissement Hoofdstuk IV. Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen Hoofdstuk IVbis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde 189 Hoofdstuk V. Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement Hoofdstuk VI. Vereffening van het faillissement Hoofdstuk VII. Soorten schuldeisers en hun rechten Afdeling I. Medeschuldenaars en borgen Afdeling II. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrecht Afdeling III. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers Afdeling IV. Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere Afdeling V. Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit. 191 Hoofdstuk VIII. Uitdeling aan schuldeisers Hoofdstuk IX. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde Hoofdstuk X. Terugvordering Titel III. Rehabilitatie Titel IV. Diverse bepalingen die verband houden met het faillissement Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de fiscale wetten Hoofdstuk IV. Wijzigingen van verschillende aard Titel V. Bepalingen waarvan de draagwijdte het faillissementsrecht overstijgt Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de wetten op de handelsvennootschappen Hoofdstuk IV. Opheffingsbepaling en inwerkingtreding. 195 Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen Titel 1. Algemene bepalingen Titel 2. De gegevensverzameling en de handelsonderzoeken Hoofdstuk 1. De gegevensverzameling Hoofdstuk 2. De kamers voor handelsonderzoek Hoofdstuk 3. Bewarende maatregelen Titel 3. Het minnelijk akkoord Titel 4. De gerechtelijke reorganisatie Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Doel van de procedure Afdeling 2. Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure augustus 2013 v

6 Afdeling 3. Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie Afdeling 4. Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan Afdeling 5. Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie Afdeling 6. Verlenging van de opschorting Afdeling 7. Wijziging van het doel van de procedure Afdeling 8. Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure 201 Hoofdstuk 2. De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord Hoofdstuk 3. De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord Hoofdstuk 4. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Titel 5. Diverse bepalingen Titel 6. Strafrechtelijke bepalingen Titel 7. Wijzigende bepalingen Titel 8. Opheffings- en overgangsbepalingen Verordening (EG) nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Erkenning van de insolventieprocedure Hoofdstuk III. Secundaire insolventieprocedures Hoofdstuk IV. Kennisgeving aan de schuldeisers en indiening van hun vorderingen Hoofdstuk V. Overgangs-en slotbepalingen Bijlage A Bijlage B Bijlage C Deel II. Vennootschapsrecht Wetboek van vennootschappen (Uittreksel) Boek I. Inleidende bepalingen Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid Titel II. Definities Hoofdstuk I. Genoteerde vennootschappen Hoofdstuk II. Controle, moeder- en dochtervennootschappen Afdeling I. Controle Afdeling II. Consortium Afdeling III. Verbonden en geassocieerde vennootschappen Afdeling IV. Deelneming en deelnemingsverhouding Hoofdstuk III. Grootte van vennootschappen en groepen 218 Afdeling I. Kleine vennootschappen Afdeling II. Kleine groepen Titel III. Algemene strafbepaling Boek II. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar Titel III. De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt 220 Boek III. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap Titel I. Definities Titel II. Bewijs Titel III. Aansprakelijkheid van de vennoten Titel IV. Vereffening Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen Titel II. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting Titel III. Organen Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen. 222 Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie Titel IV. De naam van een vennootschap Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten Afdeling I. Belgische vennootschappen Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben Hoofdstuk III. Strafbepalingen Titel VI. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. 226 Hoofdstuk I. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. De jaarrekening Afdeling II. Het jaarverslag Afdeling III. Openbaarmakingsverplichtingen Hoofdstuk II. Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Algemeen: de consolidatieverplichting Afdeling III. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening 230 Afdeling IV. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. 231 Afdeling V. Openbaarmakingsverplichtingen Hoofdstuk III. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Hoofdstuk V. Administratieve geldboetes Titel VII. De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake controle Afdeling I. Benoeming Afdeling II. Bezoldiging Afdeling III. Ontslag Afdeling IV. Bevoegdheden Afdeling V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Controle op de jaarrekening Hoofdstuk III. Controle op de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene regeling Afdeling II. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening vi 2 augustus 2013

7 Hoofdstuk IV. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht Afdeling I. Aard van de controle Afdeling II. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld Afdeling III. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld Afdeling IV. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht Hoofdstuk V. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten Hoofdstuk VI. Deskundigen Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel VIII. Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering Titel IX. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen Hoofdstuk III. De vereffening Hoofdstuk IV. Strafbepaling Hoofdstuk V. Administratieve geldboete Titel X. Rechtsvorderingen en verjaring Boek V. De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap Titel I. Definities Titel II. Aansprakelijkheid Titel III. De overdracht van deelneming Boek VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aandelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aandelen zonder stemrecht Hoofdstuk III. Certificaten Hoofdstuk IV. Obligaties Hoofdstuk V. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Overdracht en overgang van aandelen: algemeen Afdeling II. Overdracht van aandelen onder levenden Afdeling III. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden 249 Afdeling IV. Overdracht van obligaties Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Organen van bestuur en vertegenwoordiging 249 Afdeling I. Statuut van de zaakvoerders Afdeling II. Bevoegdheid en werkwijze Afdeling III. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders 253 Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura 255 Afdeling IV. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal Afdeling I. Winstverdeling Afdeling II. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten Afdeling III. Verlies van het maatschappelijk kapitaal Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. De uitsluiting Hoofdstuk II. De uittreding Hoofdstuk III. Bekendmaking Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek VII. De coöperatieve vennootschap Titel I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie Hoofdstuk II. Oprichting Afdeling I. Volledige plaatsing van het kapitaal Afdeling II. Inhoud van de oprichtingsakte Hoofdstuk III. Effecten en hun overdracht en overgang. 260 Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Overdracht en overgang van aandelen Hoofdstuk IV. Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal Afdeling I. Wijzigingen in het vennotenbestand Afdeling II. Uitkering van de waarde van de aandelen Afdeling III. Wijzigingen in het gestorte kapitaal augustus 2013 vii

8 Hoofdstuk V. Organen en controle Afdeling I. Bestuur Afdeling II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling III. Controle Hoofdstuk VI. Duur en ontbinding Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel II. Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Hoofdstuk I. Oprichting Afdeling I. Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal 263 Afdeling II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling III. Storting van het kapitaal Afdeling IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling V. Nietigheid Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Organen Afdeling I. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling II. Aansprakelijkheid Afdeling III. Algemene vergadering van vennoten Afdeling IV. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering 267 Hoofdstuk III. Kapitaal Afdeling I. Kapitaalverhoging Afdeling II. Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal Afdeling III. Instandhouding van het kapitaal Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Titel III. Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap Boek VIII. De naamloze vennootschap Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling I. Wijze van oprichting Afdeling II. Vermeldingen in de oprichtingsakte Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. De vorm van effecten Afdeling I. Effecten op naam Afdeling II. Effecten aan toonder Afdeling III. Gedematerialiseerde effecten Hoofdstuk III. Categorieën van effecten Afdeling I. Aandelen Afdeling II. Winstbewijzen Afdeling III. Obligaties Afdeling IV. Warrants Afdeling V. Certificaten Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling III. Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling IV. Gedwongen verkoop van effecten Afdeling V. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur Afdeling I. Raad van bestuur Afdeling Ibis. Het Directiecomité Afdeling II. Dagelijks bestuur Afdeling III. Overschrijding van het doel Afdeling IIIbis. Auditcomité Afdeling IIIter. Remuneratiecomité Afdeling IV. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders 287 Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders 294 Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura 298 Afdeling IV. Het toegestane kapitaal Afdeling V. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Aflossing van het kapitaal Hoofdstuk IV. Instandhouding van het kapitaal Afdeling I. Winstverdeling Afdeling II. Verkrijging van eigen effecten Afdeling III. Kruisparticipaties Afdeling IV. Verlies van maatschappelijk kapitaal Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. De uitsluiting Hoofdstuk III. De uittreding Hoofdstuk IV. Bekendmaking Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek IX. De commanditaire vennootschappen op aandelen 307 Boek X. Vennootschappen met een sociaal oogmerk Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie Hoofdstuk II. Bijzondere regels inzake het kapitaal van een vennootschap met een sociaal oogmerk viii 2 augustus 2013

9 Hoofdstuk III. Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 308 Boek XI. Herstructurering van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen en definities Hoofdstuk I. Inleidende bepaling Hoofdstuk II. Definities Afdeling I. Fusies Afdeling II. Splitsingen Afdeling III. Gelijkgestelde verrichtingen Afdeling IV. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel II. De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen Afdeling II. Rechtsgevolgen van fusie en splitsing Afdeling III. Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing Afdeling IV. Zekerheidsstelling Afdeling V. Aansprakelijkheid Afdeling VI. Nietigheid van de fusie of splitsing Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen Afdeling I. Procedure bij fusie door overneming Afdeling II. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap Afdeling III. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk III. Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen Afdeling I. Procedure bij splitsing door overneming Afdeling II. Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen Afdeling III. Procedure bij gemengde splitsing Titel III. Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak 321 Hoofdstuk I. Procedure Hoofdstuk II. Rechtsgevolgen Hoofdstuk III. Tegenwerpelijkheid Hoofdstuk IV. Zekerheidstelling Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk VI. Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon Hoofdstuk VII. Sanctieregeling Titel IV. Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel V. Uitzonderingsbepalingen Titel Vbis. Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies 322 Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Inleidende bepaling Afdeling II. Vergoeding van de inbreng Afdeling III. Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie Afdeling IV. Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie Afdeling V. Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen Titel VI. Strafbepalingen Boek XII. Omzetting van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen Titel II. Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan Titel III. Besluit tot omzetting Titel IV. Aansprakelijkheid bij omzetting Titel V. Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma Titel VI. Strafbepalingen Boek XIII. De landbouwvennootschap Boek XIV. Het economisch samenwerkingsverband Boek XV. De Europese Vennootschap Boek XVI. De Europese coöperatieve vennootschap Boek XVII. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen Concordantietabel Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Boek I. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking 332 Boek II. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking Titel I. Jaarrekening Hoofdstuk I. Algemene principes Hoofdstuk II. Waarderingsregels Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Aanschaffingswaarde Beginselen en uitzonderingen Afdeling III. Afschrijvingen en waardeverminderingen Afdeling IV. Voorzieningen Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Afdeling VI. Bijzondere regels Hoofdstuk III. Structuur van de jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Volledige jaarrekening: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Afdeling III. Jaarrekening in verkorte vorm: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Afdeling IV. Inhoud van bepaalde rubrieken Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen 354 Titel II. Geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Consolidatiekring Hoofdstuk II. Algemene beginselen Hoofdstuk III. Waarderingsregels Hoofdstuk IV. Consolidatiemethoden Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Integrale consolidatie Afdeling III. Evenredige consolidatie Hoofdstuk V. De vermogensmutatie Hoofdstuk VI. Structuur van de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Geconsolideerde jaarrekening: schema van de balans, schema's van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting augustus 2013 ix

10 Afdeling III. Inhoud van sommige posten van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen Titel III. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling I. Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling II. Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling III. Overgangsbepalingen Hoofdstuk II. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Boek III. Onafhankelijkheid van de commissaris en voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor Titel I. Onafhankelijkheid van de commissaris Titel II. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor Boek IV. Consignatieprocedure en bestemming van de activa in geval van gerechtelijke ontbinding Boek V. De naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen Titel I. Inschrijving op, schrapping en weglating uit de lijst van vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben Titel II. Openbaar karakter van de verrichtingen bedoeld in de artikelen 438, 513, 1, derde lid, en 549 van het Wetboek van vennootschappen Titel III. Verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF Titel IV. Uitkoopbod Boek Vbis. Essentiële criteria van het financiële plan bedoeld in artikel 215, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen Boek VI. Diverse bepalingen Titel I. Opheffingsbepalingen Titel II. Wijzigingsbepalingen Titel III. Inwerkingtreding Concordantietabel (I) Concordantietabel (II) Bijlage III Code Buysse II van 23 juni Koninklijk besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen Bijlage: Belgische Corporate Governance Code 2009 (12 maart 2009) Bijlage A. Onafhankelijkheidscriteria Bijlage B. Verhandeling van de financiële instrumenten van de vennootschap en naleving van de Belgische regels betreffende marktmisbruik Bijlage C. Auditcomité Bijlage D. Benoemingscomité Bijlage E. Remuneratiecomité Bijlage F. Vereisten inzake openbaarmaking Deel III. Fiscaal Recht Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aanslagjaar 2014 (Inkomsten 2013) Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen definities Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Afdeling IV. Beroepsinkomen Afdeling V. Diverse inkomsten Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Afdeling VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Titel IV. Rechtspersonenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Titel V. Belasting van niet-inwoners Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Belastbare inkomsten Afdeling II. Vrijgestelde inkomsten Hoofdstuk III. Samenvoeging van sommige inkomsten Afdeling I. Maatstaf van belastingheffing x 2 augustus 2013

11 Afdeling II. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Afdeling III. Aftrekbare bestedingen Hoofdstuk IV. Berekening van de belasting Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I. Storting van de belasting door voorheffing. 474 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IV. Bedrijfsvoorheffing Hoofdstuk II. Verrekening van de voorheffingen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IIIbis. [[ ]] Afdeling IV. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Afdeling IVbis. Belastingkrediet Afdeling V. Mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en het belastingkrediet Afdeling VI. Bedrijfsvoorheffing Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. Aangifte Afdeling I. Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners Afdeling II. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven 497 Afdeling IV. Identificatie van de belastingplichtige Afdeling V. Bewijskracht van aangiften Hoofdstuk III. Onderzoek en controle Afdeling I. Plichten van de belastingplichtige Afdeling Ibis. Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen Afdeling II. Plichten van derden Afdeling III. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen Afdeling IV. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden Afdeling V. Aan alle belastingen gemene bepalingen Afdeling VI. Beroepsgeheim Afdeling VII. Wederzijdse bijstand Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Afdeling III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Afdeling III. Betwiste belastingen Afdeling IV. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Afdeling IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Afdeling V. Interesten Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering Afdeling I. Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg Afdeling II. Voorrecht van de Schatkist Afdeling III. Wettelijke hypotheek Afdeling IV. Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen Afdeling V. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Hoofdstuk IXbis. Verjaring van de rechten van de schatkist 526 Hoofdstuk X. Strafbepalingen Afdeling I. Administratieve sancties Afdeling II. Strafrechtelijke sancties Titel VIIbis. Aanvullende Crisisbijdrage Titel VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aanvullende belastingen Hoofdstuk III. Bijzondere invorderingsregels Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I. Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens. 532 Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Titel X. Overgangsbepalingen Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen Hoofdstuk I. Werkingssfeer van de overeenkomst augustus 2013 xi

12 Hoofdstuk II. Begripsbepalingen Hoofdstuk III. Belastingheffing naar het inkomen Hoofdstuk IV. Belastingheffing naar het vermogen Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Deel IV. Sociaal Recht Collectieve grondrechten International Labour Organization: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 86th Session, Geneva, June 1998 (Annex revised 15 june 2010) Het herziene Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996 (Uittreksel) Deel II. De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich, overeenkomstig het bepaalde in Deel III, zich gebonden te achten door de verplichtingen, vervat in de hiernavolgende artikelen en leden Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Uittreksel) Titel X. Sociale politiek Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Titel I. Waardigheid Titel II. Vrijheden Titel III. Gelijkheid Titel IV. Solidariteit Titel V. Burgerschap Titel VI. Rechtspleging Titel VII. Algemene bepalingen betreffende de uitlegging en de toepassing van het Handvest Arbeidsovereenkomst Wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten Titel I. De arbeidsovereenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen der partijen Hoofdstuk III. Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk IV. Einde van de overeenkomst Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende de minderjarige werknemers Titel II. De arbeidsovereenkomst voor werklieden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk III. Einde van de overeenkomst Afdeling I. Algemene regeling Afdeling II. Bijzondere bepalingen vanaf 1 januari Titel III. De arbeidsovereenkomst voor bedienden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk II/1. Regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid 575 Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid Hoofdstuk III. Einde van de overeenkomst Afdeling I. Algemene regeling Afdeling II. Bijzondere bepalingen vanaf 1 januari Titel IV. De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers Titel V. De arbeidsovereenkomst voor dienstboden Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen der partijen Hoofdstuk III. Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst Hoofdstuk IV. Einde van de overeenkomst Titel VI. De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders 582 Titel VII. (Oude Titel VI) De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Titel VIII. (oude Titel VII) Slotbepalingen Antidiscrimininatie Gelijke behandeling Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Titel I Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. Toepassingsgebied Titel II. Rechtvaardiging van onderscheid Hoofdstuk I. Rechtvaardiging van direct onderscheid Hoofdstuk II. Rechtvaardiging van indirect onderscheid. 586 Hoofdstuk III. Algemene rechtvaardigingsgronden Hoofdstuk IV. Specifieke rechtvaardingsgronden Titel III Hoofdstuk I. Discriminatieverbod Hoofdstuk II. Rechtsbescherming Titel IV. Strafrechtelijke bepalingen Titel V. Bewijslast Titel VI. Bevoegde instanties Titel VII. Varia Titel VIII. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk I. Wijzigingen van het Strafwetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen van de wet van 15 februari 1993, tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding xii 2 augustus 2013

13 Hoofdstuk III. Wijziging van de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers Hoofdstuk IV. Wijziging van de wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Hoofdstuk V. Wijzigingen van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige voordelen inzake sociale zekerheid Titel IX. Opheffingsbepalingen Titel X. Slotbepaling Decreet Vlaamse Raad van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Algemene beginselen Hoofdstuk III. Rapportering en ondersteuning Hoofdstuk IV. Toezicht en sancties Hoofdstuk V. Slotbepalingen Arbeidsrelatiewet Programmawet (I) van 27 december 2006 (Uittreksel) Titel XIII. Aard van de arbeidsrelaties Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie Hoofdstuk III. Principes Hoofdstuk IV. De algemene criteria Hoofdstuk V. De specifieke criteria Afdeling I. [ ] Afdeling II. [ ] Afdeling III. [ ] Afdeling IV. [ ] Hoofdstuk V/1. Vermoeden betreffende de aard van de arbeidsrelatie Hoofdstuk VI. De beslissingen betreffende de kwalificatie van een arbeidsrelatie door de administratieve commissie 597 Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Hoofdstuk VIII. Inwerkingtreding Aanvullend pensioen Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid Titel I. Algemene bepaling Titel II. Aanvullende pensioenen Hoofdstuk I. Doel, toepassingsgebied en definities Hoofdstuk II. Invoering, wijziging en opheffing van een pensioentoezegging Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake de sociale pensioenstelsels Hoofdstuk III. Toetredingsvoorwaarden Hoofdstuk IV. Verworven reserves, verworven prestaties en waarborgen Hoofdstuk V. Uittreding Hoofdstuk VI. Verandering van pensioeninstelling en overdrachten Hoofdstuk VII. Inspraak van de werknemers Afdeling I. Verplichte raadpleging en kennisgeving Afdeling II. Paritair beheer Toezichtscomité Hoofdstuk VIII. Transparantie Hoofdstuk IX. Solidariteit Hoofdstuk X. Toezicht Hoofdstuk XI. Strafbepalingen Hoofdstuk XII. Verjaring Hoofdstuk XIII. Overgangsbepalingen Titel III. Wijzigingsbepalingen Titel IV. Wijzigingen aan de fiscale wetgeving Titel V. Diverse en slotbepalingen Crisismaatregelen en interprofessioneel akkoord Wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord Titel I. Verlenging van de tijdelijke regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden en van de crisispremie Hoofdstuk I. Tijdelijke regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Tijdelijke regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden Afdeling III. Wijzigingsbepalingen Afdeling IV. Inwerkingtreding Hoofdstuk II. Crisispremie Hoofdstuk III. Commissie "Ondernemingsplannen" Titel II. Uitvoering van het Interprofessioneel akkoord Hoofdstuk I. Halftijds brugpensioen Hoofdstuk II. Eenmalige innovatiepremies Hoofdstuk III. Activering van de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen en van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen Hoofdstuk IV. Vrijstelling van de verplichting om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel Hoofdstuk V. Inwerkingtreding Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het 2 augustus 2013 xiii

14 compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Uittreksel) Hoofdstuk VI. Ontslaguitkering Hoofdstuk VII. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden Afdeling III. Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden Afdeling IV. Inwerkingtreding Organisatie van het bedrijfsleven Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven Sectie I. De Centrale Raad voor het bedrijfsleven Sectie II. Bijzondere raadgevende commissies Sectie III. Bijzondere bepalingen Sectie IV. De ondernemingsraden Sectie V. Strafbepalingen Overgang van ondernemingen CAO nr. 32bis NAR van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement [ ] Hoofdstuk I. Voorwerp en definities Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Behoud van de rechten van de werknemers Hoofdstuk III. De rechten van de werknemers, die overgenomen worden in geval van overname van activa na faillissement [ ] Afdeling I. Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Informatie van de werknemers Hoofdstuk V. Opheffingsbepaling Hoofdstuk VI. Duur, inwerkingtreding, herziening en opzegging Collectief ontslag CAO nr. 10 NAR van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst Hoofdstuk II. Begrip "collectief ontslag" Hoofdstuk III. Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Vergoeding verschuldigd bij collectief ontslag Hoofdstuk V. Voorlichting en advies Hoofdstuk VI. Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging Bijlage. Uittreksel van de artikelen van de besluiten, waarop deze overeenkomst steunt CAO nr. 24 NAR van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst Hoofdstuk II. Begrip "collectief ontslag" Hoofdstuk III. Toepassingsgebied Hoofdstuk IV. Procedure van raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers Hoofdstuk V. Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging Koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Kennisgeving van het collectief ontslag Hoofdstuk III. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (Uittreksel) Hoofdstuk VII. Collectief ontslag Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding van de artikelen 12, 34, 40, 41, 54 en 61 van de hoofdstukken V en VII Koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot uitvoering van de artikelen 63 en 66, 2, van hoofdstuk VII, Collectief ontslag, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (Uittreksel) Titel I. Algemene bepaling Titel II. Middenstand Titel III. Pensioenen Titel IV. Werk Hoofdstuk I. Wijziging van de programmawet van 8 april Hoofdstuk II. De experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's voor nieuwe intreders in ondernemingen Afdeling I. Begripsomschrijving Afdeling II. Experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's voor nieuwe intreders in ondernemingen Afdeling III. Procedure Hoofdstuk III. Vereenvoudiging van de sociale balans Hoofdstuk IV. Verhoging van opleidingsinspanningen Hoofdstuk V. Activerend beleid bij herstructureringen Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Oprichting van een tewerkstellingscel bij herstructurering Afdeling III. Inschakelingvergoeding voor de werknemers Afdeling III.I. Toezicht Afdeling IV. Slotbepalingen Hoofdstuk VI. Wijzigingen aan de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen xiv 2 augustus 2013

15 Hoofdstuk VII. Administratieve geldboete voor de werkgevers die de verplichtingen inzake outplacement-begeleiding niet naleven Hoofdstuk VIII. Bijdragen en inhoudingen op pseudobrugpensioenen Hoofdstuk IX. Seniorvakantie Hoofdstuk X. Uitzendarbeid Hoofdstuk XI. Wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Hoofdstuk XII. RVA Start- en stagebonus Hoofdstuk XIII. Startbanenstelsel Hoofdstuk XIV. De werkhervattingstoeslag Hoofdstuk XV. Participatiefonds Hoofdstuk XVI. Fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap Hoofdstuk XVII. Terbeschikkingstelling Hoofdstuk XVIII. Uitzonderingen op het toepassingsgebied van Titel IV Hoofdstuk XIX. Inwerkingtreding Titel V. Sociale Zaken Titel VI. Financiën Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. De werkgever in herstructurering Hoofdstuk III. De werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering Hoofdstuk IV. De tewerkstellingscel Hoofdstuk V. De procedure Hoofdstuk VI. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Sluiting van ondernemingen Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen Titel I. Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Toepassingsgebied Titel II. Informatie in geval van sluiting van ondernemingen Titel III. Sluitingsvergoeding Hoofdstuk I. Betrokken werknemers Hoofdstuk II. Sluitingsvergoeding Titel IV. Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers Hoofdstuk I. Oprichting en werking Hoofdstuk II. Opdrachten van het Fonds Afdeling I. Sluitingsvergoeding Afdeling II. Vergoeding wegens collectief ontslag Afdeling III. Lonen, vergoedingen en voordelen Afdeling IV. Overbruggingsvergoeding Afdeling V. Tegemoetkoming bij overmacht Afdeling VI. De bijkomende vergoedingen verschuldigd aan sommige beschermde werknemers Afdeling VII. Aanvullende vergoeding bij brugpensioen Afdeling VIII. Tijdelijke werkloosheid Afdeling IX. Uitsluiting of beperking van bepaalde tegemoetkomingen van het Fonds Hoofdstuk III. Inkomsten van het Fonds Hoofdstuk IV. Uitbetaling door het Fonds Hoofdstuk V. Informatie van het Fonds Hoofdstuk VI. Verzaking Hoofdstuk VII. Verjaring Titel V. Raadpleging van de Nationale Arbeidsraad Titel VI. Toezicht en sancties Hoofdstuk I. Toezicht Hoofdstuk II. Strafbepalingen Titel VII. Wijzigingsbepalingen Titel VIII. Overgangs- en slotbepalingen Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Afdeling I. Berekening van het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld tijdens de referteperiode van vier trimesters en bepaling van de datum van de sluiting van de onderneming Afdeling II. Criteria op basis waarvan een herstructurering van een onderneming gelijkgesteld kan worden met een sluiting van een onderneming Afdeling III. Begrip overgang van onderneming krachtens overeenkomst Afdeling IV. Uitsluitingen Hoofdstuk II. Methoden van voorafgaande informatie Hoofdstuk III. Sluitingsvergoeding Hoofdstuk IV. Oprichting en werking van het Fonds Hoofdstuk V. Opdrachten van het Fonds Afdeling I. Lonen, vergoedingen en voordelen Afdeling II. Overbruggingsvergoeding Afdeling III. Tussenkomst in geval van overmacht Afdeling IV. De bijkomende vergoedingen verschuldigd aan sommige beschermde werknemers Afdeling V. Aanvullende vergoeding bij brugpensioen Afdeling VI. Tijdelijke werkloosheid Hoofdstuk VI. Inkomsten van het Fonds Hoofdstuk VII. Uitbetalingen door het Fonds Afdeling I. Nadere regelen betreffende het indienen van het verzoek tot tussenkomst van het Fonds Afdeling II. Nadere regelen betreffende de betalingen verricht door het Fonds en de daarbij door hem te vervullen formaliteiten Hoofdstuk VIII. Door de werkgever aan het Fonds te verstrekken inlichtingen Hoofdstuk IX. Verzaking Hoofdstuk X. Toezicht Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding augustus 2013 xv

16 Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3, b, 28, 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen Outplacement Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Hoofdstuk I. Algemene bepaling Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Afdeling I. Inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Afdeling II. Begeleiding van de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is Hoofdstuk III. [ ] Hoofdstuk IV. Oudere werknemers Hoofdstuk V. Outplacement Hoofdstuk VI. Tijdelijke arbeid Hoofdstuk VII. Ervaringsfonds Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Het Fonds Afdeling III. De toelage Afdeling IV. Wijziging van de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december Hoofdstuk VIII. Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers Hoofdstuk IX. Betaald educatief verlof Hoofdstuk X. Inwerkingtreding Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers CAO nr. 82 NAR van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen Deel V. Verbintenissen- en contractenrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel) Boek III. Wijze van eigendomsverkrijging Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn Afdeling I. Toestemming Afdeling II. Bekwaamheid van de contracterende partijen Afdeling III. Voorwerp en inhoud van de contracten Afdeling IV. Oorzaak Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Verbintenis om iets te geven Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te doen Afdeling IV. Schadevergoeding wegen niet-nakoming van de verbintenis Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van verbintenissen Afdeling I. Voorwaardelijke verbintenissen Afdeling II. Verbintenissen met tijdsbepaling Afdeling III. Alternatieve verbintenissen Afdeling IV. Hoofdelijke verbintenissen Afdeling V. Deelbare en ondeelbare verbintenissen Afdeling VI. Verbintenissen onder strafbeding Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen Afdeling I. Betaling Afdeling II. Schuldvernieuwing Afdeling III. Kwijtschelding van schuld Afdeling IV. Schuldvergelijking Afdeling V. Schuldvermenging Afdeling VI. Verlies van de verschuldigde zaak Afdeling VII. Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling Afdeling I. Schriftelijk bewijs Afdeling II. Bewijs door getuigen Afdeling III. Vermoedens Afdeling IV. Bekentenis van partijen Afdeling V. De eed Titel IV. Verbintenissen buiten overeenkomst Hoofdstuk I. Oneigenlijke contracten Hoofdstuk II. Misdrijven en oneigenlijke misdrijven Titel IVbis. Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt Titel V. Huwelijksvermogensstelsels Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Titel Vbis. Wettelijke samenwoning Titel VI. Koop Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop Hoofdstuk II. Wie kopen of verkopen kan Hoofdstuk III. Zaken die verkocht kunnen worden Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Levering Afdeling III. Vrijwaring Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten Hoofdstuk V. Verplichtingen van de koper Hoofdstuk VI. Nietigheid en ontbinding van de koop Afdeling I. Recht van wederinkoop Afdeling II. Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling 683 Hoofdstuk VII. Veiling van onverdeelde goederen Hoofdstuk VIII. Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten xvi 2 augustus 2013

17 Titel VII. Ruil Titel VIII. Huur Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Huur van goederen Hoofdstuk III. Huur van werk en van diensten Afdeling I. Huur van dienstboden en werklieden Afdeling II. Ondernemers van vervoer te land en te water Afdeling III. Bestekken en aannemingen Hoofdstuk IV. Veepacht Titel IX. Vennootschappen Titel X. Lening Titel XI. Bewaargeving en sekwester Titel XII. Kanscontracten Titel XIII. Lastgeving Hoofdstuk I. Aard en vorm van de lastgeving Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop lastgeving eindigt Titel XIV. Borgtocht Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borgtocht Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling 687 Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht Hoofdstuk V. Kosteloze borgtocht Titel XV. Dading Titel XVI. Lijfsdwang in burgerlijk zaken Titel XVII. Inpandgeving Hoofdstuk I. Pand Hoofdstuk II. Genotspand Titel XVII. Zakelijke zekerheden op roerende goederen Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Voorrechten Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen 696 Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III. Hypotheken Afdeling I. Wettelijke hypotheken Afdeling II. Bedongen hypotheken Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen Titel XIX. Gerechtelijke uitwinning en rangregeling onder de schuldeisers Titel XX. Verjaring Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Bezit Hoofdstuk III. Oorzaken die de verjaring verhinderen Hoofdstuk IV. Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen Afdeling I. Oorzaken die de verjaring stuiten Afdeling II. Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen Hoofdstuk V. Tijd die voor de verjaring vereist is Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Algemene termijnen van verjaring Afdeling III. Tienjarige en twintigjarige verjaring Afdeling IV. Enige bijzondere verklaringen Titel XXI. Kennisgeving Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen (, de elektronisch aangetekende zending) en certificatiediensten 710 Hoofdstuk I. Algemene bepaling Hoofdstuk II. Definities en toepassingsgebied van de wet 710 Afdeling I. Definities Afdeling II. Toepassingsgebied Hoofdstuk III. Algemene principes Hoofdstuk IV. Producten voor elektronische handtekeningen Hoofdstuk V. Certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven of diensten van elektronisch aangetekende zending verlenen Afdeling I. Gekwalificeerde certificaten of diensten van elektronisch aangetekende zending Afdeling II. Geaccrediteerde certificatiedienstverleners Hoofdstuk VI. Certificaathouders Hoofdstuk VII. Controle en sancties Bijlage I. Eisen betreffende gekwalificeerde certificaten Bijlage II. Eisen betreffende certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven Bijlage III. Eisen betreffende de veilige middelen voor het aanmaken van een elektronische handtekening Bijlage IV. Aanbevelingen voor het veilig verifiëren van de handtekening augustus 2013 xvii

18 Bijlage V. Eisen betreffende certificatiedienstverleners die een dienst van elektronisch aangetekende zending verlenen Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Betalingsachterstand bij handelstransacties 715 Hoofdstuk III. Vordering tot staking Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Wet elektronische handel) Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen Hoofdstuk II. Grondbeginselen Afdeling I. Het beginsel van vrijheid van vestiging Afdeling II. Het beginsel van vrij verrichten van diensten Afdeling III. Afwijkingen van het beginsel van het vrij verrichten van diensten Hoofdstuk III. Informatie en doorzichtigheid Hoofdstuk IV. Reclame Hoofdstuk V. Langs elektronische weg gesloten contracten 717 Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden Afdeling I. "Mere conduit" (doorgeefluik) Afdeling II. Opslag in de vorm van tijdelijke kopiëring van gegevens Afdeling III. Hosting (host-diensten) Afdeling IV. Toezichtverplichtingen Hoofdstuk VII. Controlemaatregelen en sancties Afdeling I. Waarschuwingsprocedure Afdeling II. Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden Afdeling III. Minnelijke schikking Afdeling IV. Strafsancties Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Wet elektronische handel/vordering tot staking) Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten 721 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Definities Hoofdstuk III. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 722 Hoofdstuk IV. Bewijs Hoofdstuk V. Pand Afdeling I. Voorwaarden voor de geldigheid en de tegenstelbaarheid van het pand Afdeling II. Realisatie Afdeling III. Recht om de in pand gegeven financiële instrumenten te gebruiken Hoofdstuk VI. Eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid Hoofdstuk VII. Cessie-retrocessieverrichtingen ("repo's") 724 Hoofdstuk VIII. Nettingovereenkomsten Hoofdstuk IX. Insolventie Hoofdstuk X. Internationaal privaatrecht Hoofdstuk XI. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk XII. Fiscale bepalingen Afdeling I. Wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen 725 Afdeling II. Wetboek van de inkomstenbelastingen Afdeling III. Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten Afdeling IV. Wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten Afdeling V. Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen Hoofdstuk XIII. Opheffingsbepalingen en diverse bepalingen Hoofdstuk XIV. Inwerkingtreding Internationaal Privaatrecht Bevoegdheid Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Bevoegdheid Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Bijzondere bevoegdheid Afdeling III. Bevoegdheid in verzekeringszaken Afdeling IV. Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten Afdeling V. Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst Afdeling VI. Exclusieve bevoegdheid Afdeling VII. Door partijen aangewezen bevoegd gerecht Afdeling VIII. Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid Afdeling IX. Aanhangigheid en samenhang Afdeling X. Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging Afdeling I. Erkenning Afdeling II. Tenuitvoerlegging Afdeling III. Gemeenschappelijke bepalingen Hoofdstuk IV. Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen Hoofdstuk V. Algemene bepalingen Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen Hoofdstuk VII. Verhouding tot andere besluiten Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen Toepasselijk recht xviii 2 augustus 2013

19 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-Verordening) Hoofdstuk I. Werkingssfeer Hoofdstuk II. Eenvormige regels Hoofdstuk III. Overige bepalingen Hoofdstuk IV. Slotbepalingen Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II-Verordening) Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Onrechtmatige daad Hoofdstuk III. Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid Hoofdstuk IV. Rechtskeuze door de partijen Hoofdstuk V. Gemeenschappelijke regels Hoofdstuk VI. Overige bepalingen Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Internationale koop Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980, goedgekeurd bij Wet 4 september 1996 (Weens koopverdrag). 745 Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Algemene bepalingen Deel II. Totstandkoming van de overeenkomst Deel III. Koop van roerende zaken Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Verplichtingen van de verkoper Afdeling I. Aflevering van de roerende zaken en afgifte van documenten Afdeling II. Het beantwoorden van de zaken aan de overeenkomst en rechten van derden Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper Hoofdstuk III. Verplichtingen van de koper Afdeling I. Betaling van de koopprijs Afdeling II. Inontvangstneming van de zaken Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de koper Hoofdstuk IV. Overgang van het risico Hoofdstuk V. Bepalingen die zowel de verplichtingen van de verkoper als die van de koper betreffen Afdeling I. Toekomstige tekortkoming en overeenkomsten strekkende tot opeenvolgende afleveringen Afdeling II. Schadevergoeding Afdeling III. Rente Afdeling IV. Bevrijdende omstandigheden Afdeling V. Gevolgen van de ontbinding Afdeling VI. Zorg voor behoud van de zaken Deel IV. Slotbepalingen Internationale leasing Unidroit Convention on International Financial Leasing Chapter I. Sphere of application and and general provisions Chapter II. Rights and duties of the parties Chapter III. Final provisions Internationale factoring Unidroit Convention on International Factoring Chapter I. Sphere of application and general provisions 755 Chapter II. Rights and duties of the parties Chapter III. Subsequent assignments Chapter IV. Final provisions Deel VI. Milieurecht & ruimtelijke ordening Afvalstoffen Decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) 759 Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen rond het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Hoofdstuk 3. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 1. Algemene bepalingen Afdeling 2. Bedrijfsafvalstoffen Afdeling 3. Huishoudelijke afvalstoffen Afdeling 4. Gevaarlijke afvalstoffen Afdeling 5. Bijzondere afvalstoffen Hoofdstuk 4. Afbakening van de afvalfase Hoofdstuk 5. Milieubijdragen, milieuheffingen en retributies Afdeling 1. Milieubijdragen Afdeling 2. Milieuheffingen Afdeling 3. Retributies Hoofdstuk 6. Verzelfstandiging plan c Hoofdstuk 7. Toezicht en strafbepalingen Hoofdstuk 8. Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk 9. Slotbepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen Afdeling 1.1. Inleidende bepalingen Afdeling 1.2. Definities Hoofdstuk 2. Afbakening van de afvalfase Afdeling 2.1. Lijst van afvalstoffen Afdeling 2.2. Algemene bepalingen Afdeling 2.3. Specifieke criteria augustus 2013 xix

20 Afdeling 2.4. Grondstofverklaring Hoofdstuk 3. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Afdeling 3.1. Algemene bepalingen Afdeling 3.2. Aanvaardingsplicht Afdeling 3.3. Collectief plan Afdeling 3.4. Afvalstofspecifieke bepalingen Hoofdstuk Bodembescherming en sanering Decreet Vlaamse Raad van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) Titel I. Inleidende bepaling Titel II. Definities, doelstellingen en algemene NL Hoofdstuk II. Doelstellingen Hoofdstuk III. Algemene bepalingen Titel III. Bodemsanering Hoofdstuk I. Identificatie en inventarisatie van gronden. 786 Afdeling I.Grondeninformatieregister Afdeling II. Lijst van risico-inrichtingen Afdeling III. Gemeentelijke inventaris Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige. 787 Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Afdeling I. Nieuwe bodemverontreiniging Afdeling II Afdeling III. Gemengde bodemverontreiniging Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Afdeling I. Oriënterend bodemonderzoek Afdeling II. Beschrijvend bodemonderzoek Afdeling III. Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Hoofdstuk V. Bodemsanering Afdeling I. Bodemsaneringsproject Afdeling II. Beperkt bodemsaneringsproject Afdeling III. Bodemsaneringswerken Afdeling IV. Eindevaluatieonderzoek en eindverklaring Hoofdstuk VI. Andere maatregelen Afdeling I. Veiligheidsmaatregelen Afdeling II. Voorzorgsmaatregelen Afdeling III. Nazorg Afdeling IV. Gebruiksbeperkingen Afdeling V. Bestemmingsbeperkingen Afdeling VI. Behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen Afdeling VII. Risicobeheer Afdeling VIII. Bodempreventie- en bodembeheersplicht Hoofdstuk VII. Vrijwillige uitvoering van beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Bodemsaneringsorganisaties Hoofdstuk VIII. Overdrachten Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden Afdeling II. Overdracht van risicogronden Afdeling III. Nietigheid en niet-tegenstelbaarheid Afdeling IV. Afstand van eigendomsrecht Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Afdeling I. Bepalingen van toepassing op alle onteigeningen Afdeling II. Bepalingen van toepassing op de onteigening van risicogronden Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Hoofdstuk XI Hoofdstuk XII. Waterbodems Afdeling I. Waterbodemonderzoek Afdeling II. Saneringsplicht Afdeling III. Bodemsanering Hoofdstuk XIII. Het gebruik van uitgegraven bodem Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Algemene bepalingen Afdeling III. Erkenning als bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum Hoofdstuk XIV. Sites Afdeling I. Vaststelling van een site Afdeling II. Verplichting om een site-onderzoek uit te voeren Afdeling III. Verplichting om een beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering uit te voeren op een site Afdeling IV. Site versus grond Afdeling V. Algemene bepaling Hoofdstuk XV. Administratief beroep Afdeling I. Beroep tegen beslissingen in verband met het bodemsaneringsproject, het beperkt bodemsaneringsproject en het risicobeheersplan Afdeling II. Andere beroepen Hoofdstuk XVI. Ambtshalve tussenkomst van de OVAM. 800 Hoofdstuk XVII. Retributies Hoofdstuk XVIII. Bevoegdheden van de Vlaamse Regering 800 Afdeling I. Schikkingen, dadingen, overdracht van schuldvorderingen en zekerheden, subrogatie, afzien van verhaal en overeenkomsten Afdeling II. Onteigening Titel IV. Bodembescherming Hoofdstuk I. Maatregelen ter bescherming van de bodem 801 Hoofdstuk II. Instrumenten ter bescherming van de bodem Afdeling I. Subsidieregeling Afdeling II. Steunregeling Afdeling III. Onteigening ten algemene nutte Titel V. Dwangmaatregelen, toezicht, strafbepalingen en verslag aan het Vlaams Parlement Hoofdstuk I. Dwangmaatregelen Hoofdstuk II. Toezicht Hoofdstuk III. Strafbepalingen Hoofdstuk IV. Verslag aan het Vlaams Parlement Titel VI. Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) Titel I. Definities Titel II. Doelstellingen en algemene bepalingen xx 2 augustus 2013

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT BASISWETTEKSTEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent Zesde druk Bijgewerkt tot 1 juni 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk:

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

DEEL I. BASISWETGEVING

DEEL I. BASISWETGEVING DEEL I. BASISWETGEVING Wetboek van vennootschappen.......... 3 Boek I. Inleidende bepalingen................... 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............ 3 Titel II. Definities................................

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Deel 1. Wetboek van koophandel

Deel 1. Wetboek van koophandel Deel 1. Wetboek van koophandel Wetboek van koophandel van 10 september 1807 en aanvullende wetten. 3 Boek I. Koophandel in het algemeen 3 Titel I. Kooplieden................. 3 Titel II. Huwelijksvoorwaarden

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Wetboek van Koophandel... 30

INHOUDSTAFEL. Wetboek van Koophandel... 30 INHOUDSTAFEL Wetboek van Koophandel... 30 Boek I Koophandel in het algemeen... 31 Titel I Kooplieden... 31 Titel II Huwelijksvoorwaarden van kooplieden... 33 Titel III Koopmansboeken... 34 Titel IV Bewijs

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Deel 1. Wetboek van koophandel

Deel 1. Wetboek van koophandel Deel 1. Wetboek van koophandel Wetboek van koophandel van 10 september 1807 en aanvullende wetten....... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.... 3 Titel I. Kooplieden.................... 3 Titel II. Huwelijksvoorwaarden

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST JEAN PIERRE VINCKE ROOSMARIJN SMITS Vierde editie Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, vierde editie Jean Pierre Vincke

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF...

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... WOORD VOORAF........................... XIII 1. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOG- MERK BEGRIP......................... 1 1.1. Inleiding............................... 1 1.2. Het begrip rechtspersoon.................

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 INHOUDSOPGAVE Redactie 3 Voorwoord 5 Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 I Ondernemingen en criteria 23 1. Criteria 23 2. Vereenvoudigde boekhouding 24 3. Volledige boekhouding 24 4. Jaarrekening 25

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Inhoud. Verkort aangehaalde werken... 1. Verkort aangehaalde wettelijke normen... 3. Voorwoord... 5. Inleiding... 7

Inhoud. Verkort aangehaalde werken... 1. Verkort aangehaalde wettelijke normen... 3. Voorwoord... 5. Inleiding... 7 V Verkort aangehaalde werken.................... 1 Verkort aangehaalde wettelijke normen............. 3 Voorwoord............................... 5 Inleiding................................. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)....................

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Wetgeving betreffende BIBF

Wetgeving betreffende BIBF Wetgeving betreffende BIBF Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen............ 3 Titel I. Algemene bepalingen....................... 3 Titel II. Het instituut van de accountants

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie