Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om uur in het gemeentehuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis"

Transcriptie

1 R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier de heer R.K. Appers, HOP de heer B. Arkeveld, Burgerbelang de heer G. Boellaard, VVD de heer A.J. Botman, CDA de heer S. Brau, PvdA mevrouw P.M. Bunte, PvdA de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang de heer M. Dijkstra, Burgerbelang mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, fractie E.M. de Goede mevrouw J.G. Güse, CDA mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA de heer A. Harren, VVD mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang (vanaf uur) de heer M. Kadioglu, PvdA de heer J.D. Koppelaar, PvdA, de heer T.L. Mars, VVD de heer C.C. Mertens, HOP mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP de heer J.M. Schipper, Burgerbelang de heer R. Schoemaker, GroenLinks mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA de heer R. Visser, PvdA de heer W. Witte, VVD de heer F.J.J. Zuurbier, CDA mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD de heer J.W. de Boer, PvdA de heer C. Kwint, GroenLinks de heer R.J. Piet, CDA de heer C. Zijlmans, Burgerbelang mevrouw E.M.J. Middelbeek De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom, laat weten dat de heer Zijlmans vandaag afwezig is en de heer Jongenelen later komt. Hij stelt hierna aan de orde agendapunt 1. 1 Spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers voor dit agendapunt aangemeld. 2 Vaststellen raadsagenda. De voorzitter geeft aan dat het de raadsleden bekend is dat bij het voorstel van het college bij agendapunt 3 moet worden geschrapt het onderdeel vaststelling gemeentelijke heffingen voor Dit voorstel komt in de raadsvergadering van december 2009 aan de orde.

2 R 5 november 2009/2 Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen. 3. Vaststellen raadsbegroting 2010 inclusief votering investeringskredieten van jaarschijf 2010 alsmede ter kennisname aannemen 2 e bestuursrapportage De heer Dijkstra zijn bijdrage zal bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste de mogelijk verborgen agenda s van het college in samenhang met de begroting Ten tweede enige vragen over de voortgang van een aantal projecten in het kader van deze begroting en ten derde de financiële situatie van de gemeente. Hierbij zal spreker zich hoofdzakelijk richten op blz. 112 van de begroting; de bladzijde die aangeeft dat het één minuut voor twaalf is. Spreker begint met de verborgen agenda. Begin dit jaar is in de commissie Middelen in beslotenheid een agendapunt aan de orde geweest over de kredietcrisis. De geheimhouding is in de eerste daarop volgende raadsvergadering niet bekrachtigd. De vraag is of deze geheimhouding nog bestaat en zo nee, waarom is Burgerbelang over die ongetwijfeld indrukwekkende aanpak van het college dan nog steeds niet geïnformeerd? Als het college niet in alle gelatenheid achterover is blijven leunen dan zal die kredietcrisis ongetwijfeld toch ook gevolgen hebben gehad voor de begroting De vraag is daarom of de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis zoals die begin dit jaar door het college in het geheim werden geconstateerd, al zijn verwerkt in de begroting 2010? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is er als gevolg van de kredietcrisis dan wel in de begroting verwerkt? Spreker stelt deze vraag ook omdat er met betrekking tot de gevolgen van de kredietcrisis verschillende cijfers circuleren. Wethouder Kwint laat bij zijn presentatie van de begroting 2010 trots weten dat de begroting sluitend is en dat behalve een tekort van rond in 2013, dit ook geldt voor de meerjarenraming. Keurig allemaal dus. Op blz. 8 van de begroting staat echter dat uit de meicirculaire blijkt dat de komende vier jaar de gemeente Heerhugowaard 3,5 miljoen minder uit het gemeentefonds zal ontvangen. Spreker hoort graag wat het college sinds mei jl. met die informatie heeft gedaan of heeft het college er wellicht voor gekozen om de problemen die de kredietcrisis met zich meebrengen, vooruit te blijven schuiven? Dit vooral om via het opleggen van geheimhouding te voorkomen dat iedereen kan zien dat het college voor het oplossen van dit soort problemen totaal geen visie blijkt te hebben. Begrijpelijk, voor de wind zeilen is voor dit college vaak al veel te moeilijk. Verborgen agenda? Spreker vroeg zich dat ook af toen wethouder Piet in een krantenartikel informatie gaf over voor de raad op dat moment nog volstrekt geheime tekorten bij Cool. In dat verband vertelde hij toen tevens dat voor de komende jaren vanuit het rijk de gemeente een bezuiniging op zich af ziet komen van 4 tot 8 miljoen. De vraag is waarom moest de raad dit in de krant lezen? Waarom zijn dit soort getallen door het college niet bij de raad ingebracht voor de behandeling van de begroting 2010 of moesten die getallen voor raadsleden mogelijk nog geheim blijven? Spreker wil daar graag volstrekte duidelijkheid over. Vooral omdat het college met al zijn geheimhoudingen er inmiddels een zodanig potje maakt, dat hiermee voor Burgerbelang niet meer te werken valt. Ook spreker zijn ongenoegen daarover wil hij hier vandaag nog eens duidelijk naar voren brengen. Hij zal dit zo nodig de komende tijd blijven herhalen. Spreker gaat verder met vragen over de voortgang van een aantal projecten. Dit omdat deze mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de begroting c.q. meerjarenraming. Hij begint met de financiële bijdrage van de provincie aan de spoorwegonderdoorgang bij De Vork. In het voorstel aan de raad stond destijds dat de provincie de gemeente uiterlijk 1 januari 2011 een bedrag zou betalen van 4,9 miljoen, prijspeil Dit ongeacht de voortgang of het of het al dan niet doorgaan van de Westfrisiaweg. Het voorstel van het college vermeldde tevens dat Gedeputeerde Staten in die zin een voorstel aan Provinciale Staten zou doen. Navraag leert inmiddels dat ondanks dat Provinciale Staten in dit geval het budgetrecht heeft, een dergelijk voorstel haar tot op heden niet heeft bereikt. Spreker vraagt daarom of het college desondanks zwart op wit de garantie kan geven dat genoemd bedrag van 4,9 miljoen inderdaad uiterlijk op 1 januari 2011 aan de gemeente zal worden betaald. Bij de algemene beschouwing in juni jl. heeft spreker dit ook al gevraagd. Voordat hij door de voorzitter wordt afgehamerd, herhaalt spreker zijn verzoek. Verder heeft spreker bij de laatste algemene beschouwingen vragen gesteld over het onderhoud van het Poldermuseum. Graag hoort spreker van het college of er voor het kunnen uitvoeren van dat onderhoud met het bestuur van het museum reeds afspraken zijn gemaakt. Zo ja, dan hoort hij tevens graag of dit afspraken zijn waarin het bestuur zich volledig heeft kunnen vinden. Ten slotte de vraag of het daarvoor benodigde geld inmiddels in de conceptbegroting is opgenomen?

3 R 5 november 2009/3 Reeds in het begin van deze eeuw werd gesproken over brandgevaarlijke situaties op de woonwagenlocaties. De wagens en de bijbouwsels stonden veel te dicht op elkaar. Naar spreker zich meent te herinneren heeft het rijk toen fl. 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van die locaties. Dit omdat de woonwagens voor de wet inmiddels woningen waren geworden. Naar spreker heeft begrepen heeft deze aanpassing op een aantal locaties inmiddels plaatsgevonden. In aansluiting daarop verneemt hij graag van het college wanneer voor een dergelijke aanpassing de locatie aan de Diamant nu eindelijk in aanmerking zal komen. Immers ook daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Tevens hoort spreker graag in hoeverre binnen de begroting 2010 met een dergelijke renovatie reeds rekening is gehouden. Op bladzijde 134 van de begroting staat dat de ontwikkelaars vinden dat in De Draai de grondkosten van diverse categorieën veel te hoog zijn. Omdat de grond aldaar op diverse plaatsen niet bebouwd kan worden (omdat dit door hoogspanningsleidingen en gasbuizen wordt verhinderd), viel dat natuurlijk van tevoren reeds te bezien. In ieder geval heeft Burgerbelang er destijds reeds op gewezen. Graag hoort spreker daarom thans of het college dat probleem van die veel te hoge grondkosten inmiddels al heeft weten op te lossen. Zo ja, welke oplossing heeft het college dan in gedachten? In dit verband verneemt spreker bovendien graag van het college wat er met betrekking tot het bouwen in De Draai met het bestuur van Esdégé Reigersdaal is overeengekomen. Hij vraagt of het college bereid is hem van die overeenkomst kennis te laten nemen en zo ja, op welke wijze het college dit zou willen doen. Sprekend over De Draai is het bekend dat het huidige college geweldig voortvarend is in het maken van plannen. Zo verkondigde het college al weer geruime tijd geleden aan dat er in De Draai in 2008 gebouwd zou gaan worden. Iedereen moest dat weten. In dat kader kregen ook de sportverenigingen in De Vork te horen dat ook zij naar De Draai moesten verhuizen. Daarna stortte het college zich op de Westfrisiaweg die even snel aangelegd zou worden. Ook dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De sportverenigingen in De Vork kregen te horen, dat zij tussen het spoor en de Westfrisiaweg gehuisvest zouden gaan worden. In april van dit jaar kregen ze echter te horen, dat die verhuizing niet door zou gaan. Om het verhaal compleet te maken; in september jl. kregen ze van het college te horen dat ze in 2014 alsnog gaan verhuizen naar een sportpark. Met het oog op de meerjarenraming verneemt Burgerbelang graag concreet van het college in hoeverre de sportverenigingen in De Vork nu wel of niet gaan verhuizen. Zo ja dan hoort de fractie tevens graag waar de verenigingen dan zullen worden gehuisvest en wanneer. Als laatste komt spreker bij de financiële positie van de gemeente. Daarbij hoopt hij op voorhand dat het iedereen inmiddels duidelijk zal zijn wat de gevolgen kunnen zijn van een uitgavenpatroon, waarbij doorlopend meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De huidige kredietcrisis heeft dat ondertussen duidelijk aangetoond. Vele bedrijven en ook banken zijn daardoor inmiddels reeds omgevallen. Jaar in jaar uit meer uitgeven dan er binnenkomt; waar leidt dat toe? Voor Heerhugowaard zou spreker voor een antwoord op voornoemde vraag graag een mening willen geven over hetgeen staat op blz. 112 van de begroting en te beginnen bij de kolom onder ; in feite de kolom met de situatie van dit moment. Aan geldleningen staat daar onder genoemde kolom een bedrag van ruim 60 miljoen. Aan het begin van de huidige raadsperiode bedroeg het totaal aan leningen nog 9,6 miljoen. Meer uitgeven dan er binnenkomt, heeft in deze raadsperiode dus geleid tot een extra schuld van ruim 50 miljoen. Een cash flow-probleem waar menig bedrijf aan zou bezwijken. Boven de geldleningen staat in dezelfde kolom: reserves en voorzieningen voor een bedrag van ruim 120 miljoen. Trekt men van dit bedrag het bedrag aan leningen van 60 miljoen af, dan houdt men dus nog 60 miljoen over. Een conclusie zou dan kunnen zijn, dat de gemeente met deze banksaldi nog steeds ruim in de plus staat. Helaas, was dat maar waar. In de jaarrekening 2008 zag spreker dat de gemeente geen cent meer op de bank had staan. Desgevraagd vertelde wethouder Kwint spreker toen dat het geld van de reserves en voorzieningen door de gemeente was gebruikt om de lopende projecten te kunnen financieren. De wethouder had daar ook nog een mooi woord voor, maar spreker wil dit voor het gemak maar innovatief financieren noemen. In feite betrof het dus een situatie, waarbij de gemeente geld nodig had voor het financieren van projecten, maar daarvoor geen liquide middelen meer had. Wel had de gemeente nog geld in diverse reserves en voorzieningen. Dat cash flow-probleem werd door de gemeente toen boekhoudkundig opgelost door het geld van de reserves en voorzieningen aan zichzelf uit te lenen. Dat betekende ook dat de gemeente daardoor boekhoudkundig inmiddels een schuld aan zichzelf heeft laten ontstaan van 120 miljoen. De reserves en voorzieningen zullen immers eens weer moeten worden volgestort en dus eens weer boven water moeten komen. Want ook geld van reserves kan maar een keer worden uitgegeven. De leeg getrokken reserves zijn daardoor ook niet meer te gebruiken voor het doel waarvoor ze bedoeld waren. Samengevat betekent dit alles dat de gemeente inmiddels bij banken een schuld heeft van 60 miljoen en een schuld aan zichzelf van 120 miljoen.

4 R 5 november 2009/4 Anders gezegd; op dit moment is de totale schuld van de gemeente dus 180 miljoen en spreker herhaalt deze zin graag nog eens. De heer Mertens geeft aan dat de heer Dijkstra nu 10 minuten aan het woord is en al die tijd appels met peren vergelijkt. Hij blijft dit maar herhalen, omdat de heer Dijkstra het ook volhoudt. Deze praat over investeringen. Zolang de gemeente echter de exploitatielasten hiervan kan betalen uit de begroting en uit de jaarrekening, is zij prima op weg. De lasten worden keurig betaald. Er is zelfs nog een respectabel weerstandsvermogen. De heer Dijkstra vergeet dit echter steeds. De heer Dijkstra komt op deze punten terug, want hij wist wat de heer Mertens naar voren zou brengen. Graag wil spreker vanuit de wetenschap dat er geen geld meer zit in de reserves en voorzieningen enkele voorbeelden aangeven waaruit de gevolgen daarvan blijken. Geld lenen betekent dat er rente moet worden betaald. Het college heeft dit opgelost door een reserve van 2 miljoen te creëren vanuit de algemene reserve. Op papier zit in deze reserve rond 20 miljoen, maar in werkelijkheid geen eurocent. Ook het bedrag van 2 miljoen in de reserve voor het betalen van de extra rentelasten bestaat in werkelijkheid niet. Wil de gemeente de extra rentelasten kunnen betalen, dan zal dat geld dus eerst nog bij een bank moeten worden geleend. Dit met als gevolg dat voor het betalen van de extra rentelasten nog meer rente moet worden betaald en dat de gemeente er bovendien nog een extra schuld aan overhoudt. Een andere voorbeeld. Het staat niet in de begroting, maar in de krant las spreker dat er een spoorwegonderdoorgang in de Zuidtangent komt. Volgens de burgemeester lag het geld daarvoor reeds op de plank. Als de aannemers moeten worden betaald, is nu reeds duidelijk dat er in de reserves in werkelijkheid geen cent aanwezig is, laat staan dat dit op een plank ligt. Kortom ook dat geld zal de gemeente van een bank moeten lenen, waardoor in plaats van dat het op de plank ligt, de schulden nog verder zullen stijgen. Dit geldt in feite voor alle grote plannen die het college nog heeft (en dat zijn er nogal wat). De schulden zullen alleen maar toenemen. Nogmaals gezegd; de gemeente heeft in haar reserves geen eurocent. De reserves zijn inmiddels volledig leeg getrokken. Op dit punt nog een kleine nabrander. Op blz. 169 staat dat het college een deel van de algemene reserve wil aanwenden ter dekking van de bezuinigingen op de algemene uitkering. Lekker gemakkelijk, maar de algemene reserve bestaat alleen maar op papier en dat geld zal dus ook moeten worden geleend, waardoor de schulden nog verder opgekrikt zullen gaan worden. Spreker gaat door met blz. 112; de boekwaarde van de investeringen en dan die van de grondexploitaties. De totale boekwaarde van de investeringen bedraagt op dit moment rond 45 miljoen. Daar het gaat om geleend geld moet daaraan elk jaar rente worden toegevoegd. Lenen kost immers geld. De bouwgronden van de grondexploitaties worden daardoor steeds duurder. Bovendien geven volgens de begroting de projectontwikkelaars nu al reeds aan dat de grond in De Draai veel te duur is geworden. Kortom hoe krijgt de gemeente dat geleende geld dat in de grondexploitaties is gestoken, ooit nog terug? Graag hoort spreker daarover de visie van het college en hij voegt daaraan graag nog toe, dat toen dit probleem zich in de Waarderhout voordeed, destijds als noodoplossing werd gevonden de verkoop van de grond aan Staatsbosbeheer; wellicht iets om in het achterhoofd te houden. Tot slot de investeringen van de algemene dienst. Daarvoor staat een bedrag aan geleend geld van bijna 150 miljoen; veel geld! Wanneer de kapitaallasten daarvan keurig verwerkt zijn of worden in de begroting, is er niets aan de hand. Immers, op basis van een sluitende begroting kan de gemeente zich dat dan op een verantwoorde wijze veroorloven. Toch zit ook hier nog een venijnige adder onder het gras. Immers: de kapitaallasten van de grote projecten, waarbij het gaat om een investering van rond 70 miljoen, worden niet gedekt vanuit de begroting maar vanuit de Reserve grote projecten. En naar ik hoop, zal inmiddels duidelijk zijn: ook dat geld bestaat alleen maar op papier. Ook in deze reserve zit in werkelijkheid geen cent. Anders gezegd: om die kapitaallasten te kunnen financieren en om te voorkomen dat er een gat in de begroting ontstaat, zal ook dat geld moeten worden geleend en zullen ook daardoor dus de schulden verder blijven stijgen. Kortom: als gevolg van de innovatieve methode denkt de gemeente bezig te zijn met het afbetalen van de kapitaallasten, maar in werkelijk worden de schulden daardoor alleen maar groter. Meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Daaraan heeft Nederland inmiddels een kredietcrisis te wijten. Spreker heeft geprobeerd duidelijk te maken wat dit bij de gemeente Heerhugowaard inmiddels heeft veroorzaakt: namelijk een schuld van totaal 180 miljoen. Graag verneemt hij hoe het college dat geld ooit nog weer eens boven water denkt te kunnen krijgen. Ook hoort hij graag, hoe het college daarnaast dan nog een bezuiniging van 4 tot 8 miljoen denkt te kunnen doorvoeren en dat uiteraard graag op een manier dat de schulden niet nog verder gaan stijgen. Spreker ziet een dergelijke uitleg van het college met belangstelling tegemoet.

5 R 5 november 2009/5 Mevrouw Valent zegt dat de PvdA vorig jaar haar bijdrage over de begroting begon met verwondering over de tegenstelling tussen de economisch slechte situatie in de buitenwereld en de zonnige begroting van de gemeente Heerhugowaard. Kijkend naar wat er nu ligt, zou zij dat dit jaar kunnen herhalen met als verschil dat nu bekend is dat de crisis inderdaad een groot effect heeft op Nederland en dat ook Nederlandse banken kunnen omvallen, hoewel daar veel meer speelde dan alleen de crisis. De Heerhugowaardse begroting blijft positief tot en met 2012 en met voor 2013 een klein negatief saldo, waarvan zou kunnen worden gezegd dat dit zo klein is, dat het in de ruis wegvalt. Toch beginnen de dreigende wolken, die zij vorig jaar vreesde maar niet zag, nu vorm aan te nemen en daar komt Cool nog bij. De situatie is spreekster nog niet helder na de commissievergadering van gisteravond, maar dit onderwerp staat aan het einde van de maand op de raadsagenda. De PvdA verwacht vanaf 2012 grote bezuinigingen vanuit het rijk, waardoor de gemeenten veel minder geld zullen ontvangen. In het voorjaar 2010 worden de financiële gevolgen voor Heerhugowaard waarschijnlijk ook helder. De nieuwe raad zal dan moeten besluiten waarop in Heerhugowaard moet worden bezuinigd. Dat grote bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn, is zeer waarschijnlijk. Het is geen gemakkelijke taak die de volgende raad wacht, maar in het verleden is de fractie niet weggelopen voor discussies over bezuinigingen en dat zal zij volgend jaar ook niet doen. Dan de inhoud van de begroting, zoals die voorligt. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 heeft de fractie het college gevraagd met een voorstel te komen alle structurele lasten uit het raadsbudget in de begroting onder te brengen. Dat is ten eerste het project Zo kan het ook en hierover heeft de raad anderhalve week geleden een besluit over genomen. Er blijven dan nog twee onderwerpen over. Dat is ten eerste het opplussen van het budget voor de wijkontmoetingsplekken, wat volgens spreekster niet was bedoeld als een structurele actie, maar meer als een tijdelijke impuls. De PvdA wil echter wel dat de medische voorzieningen opgenomen blijven in de routes van gladheidbestrijding. Zij komt daarvoor met een motie, die is ondertekend door alle partijen die het raadsprogramma hebben ondertekend. Ten tweede mist de fractie de kosten voor de uitzendingen van de raadsvergadering via internet. Deze zijn niet terug te vinden in de begroting. Men zit al dicht tegen de verkiezingen aan en de PvdA wil graag van het college weten hoe het met dit project staat. Nu nog een project opstarten, dan is het pas operationeel als de nieuwe raad aantreedt. Er zou dan ook kunnen worden gezegd een besluit hierover aan de nieuwe raad over te laten. De PvdA heeft eerder haar waardering uitgesproken voor de vrijwilligers van de brandweer, maar daarbij ook haar zorgen geuit. Zorgen over de steeds zwaardere eisen die aan deze mensen worden gesteld, waardoor men zich kan afvragen of men dit nog wel mag vragen van vrijwilligers; of het niet zo zou moeten zijn dat als er zo veel van mensen wordt gevraagd, hen dan ook een fatsoenlijk salaris zou moeten worden geboden. De vrijwilligers doen het werk echter graag en willen graag op de huidige manier doorgaan. Er is in de regio veel onrust bij de brandweervrijwilligers, doordat landelijk en regionaal de eisen steeds hoger worden. Raadsbreed is er in Heerhugowaard altijd veel steun geweest voor de brandweer. Bekend is dat de burgemeester een goed contact heeft met de brandweerorganisatie en ook met de vrijwilligers. De PvdA gaat er vanuit dat men er in Heerhugowaard samen zal uitkomen. Dan een andere groep vrijwilligers, namelijk de mensen die voor de buurthuizen werken. Met name door de vergrijzing en de daardoor vergrote kans op vereenzaming en isolatie van ouderen is een buurthuis een onmisbare huiskamer voor de woonwijk. Ook jonge kinderen willen activiteiten in hun eigen wijk. De fractie is daarom tevreden over de gekozen aanpak, waarbij de activiteiten juist voor deze twee doelgroepen zoveel mogelijk in de wijk kunnen blijven. Zij hoopt dat de uitwerking een breed draagvlak zal krijgen. De PvdA is over het algemeen zeer tevreden over alle op- en afritten waar Heerhugowaard mee is verrijkt. Op een aantal plaatsen echter zijn er stoepen met zowel boven als onder een heel klein randje waarover men bij wijze van spreken de nek over kan breken. De fractie zou het fijn vinden als deze randjes zouden worden weggehaald. De ervaringsdeskundige binnen de PvdA kan het college hierover buiten de vergadering meer informatie geven. De PvdA heeft al eerder aangegeven tevreden te zijn met de verruiming van de openingstijden van het voorcafé van Het Kompleks. Blijven deze openingstijden verruimd en worden deze structureel gemaakt? Twee maanden geleden is met gepaste feestelijkheid de tweede palliatieve unit in Hugo Oord geopend en is de vrijwilligers de Stien Duinmeijer Aanmoedigingsprijs van de PvdA uitgereikt. Dit gebeurt normaal gesproken op 1 mei, maar vanwege de gebeurtenissen op Koninginnedag kon dat toen niet doorgaan. Tijdens de voorbereiding van de 1 mei feestelijkheid had de fractie al gehoord dat na de zomervakantie de tweede palliatieve unit zou worden geopend. De prijsuitreiking had daaraan kunnen worden gekoppeld, maar de PvdA wilde niet afwijken van de datum 1 mei. Kennelijk heeft het college veel later gehoord dat de tweede unit zou worden geopend. Spreekster heeft dit ten minste opgemaakt uit de beantwoording van de technische vragen. Dat is wat jammer.

6 R 5 november 2009/6 Ook is het jammer dat het Avontuurlijk spelen nog niet verder is gekomen dan De Hemelboog. Het was toch vooral voor de oudere wijken? De fractie hoopt dan ook dat daar in de toekomst wel uitvoering aan zal worden gegeven, ook om de drie procent speelruimte van Jantje Beton te halen. De PvdA wil mooie, nieuwe wijken, maar ook mooie, oudere wijken, waar kinderen meer hebben dan alleen een wipkip en een schommel. Dan de verenigingen. Deze zijn ontzettende belangrijk voor de samenhang in Heerhugowaard. De fractie vindt het belangrijk dat verborgen subsidies in beeld worden gebracht, zoals bijvoorbeeld het gratis gebruik van gebouwen of velden, maar dit mag er natuurlijk uiteindelijk niet toe leiden dat verenigingen zoveel moeten gaan betalen, dat zij de contributies moeten verhogen tot onredelijke bedragen. Hierover wordt de fractie aangesproken door mensen van sportverenigingen die zich daarover zorgen maken. Zij hoort graag of de wethouder deze zorgen kan en zal wegnemen. Daarbij aansluitend de vraag hoe het nu staat met de aanleg van de kunstgrasvelden. Is er nu verruiming van het gebruik van het veld bij Reiger Boys en hoe lopen de onderhandelingen met de verenigingen die nog een kunstgrasveld gaan krijgen? Dan de zonnepanelen op het gemeentehuis. Er loopt nu een onderzoek. Wanneer staan de panelen er en wordt in het onderzoek meegenomen het feit dat er nog andere veelbelovende locaties zijn, zoals andere gemeentelijke gebouwen, scholen en Middenwaard? Verder vraagt spreekster of de extra financiële armslag voor schuldhulpverlening toereikend is geweest. Is er een toename in het aantal aanvragen en zijn er op dit moment wachttijden als mensen geholpen willen worden? De fractie kan zich voorstellen dat in deze tijd het aantal aanvragen toeneemt. Verder is zij blij dat de markt op het Stadsplein nog steeds een kans krijgt en de ondernemers, waarvan de gemeente afhankelijk is, nog steeds willen doorgaan, hoewel het aantal helaas weer is afgenomen. De fractie gaat er vanuit dat als het Horecaplein af is, de markt wel goed gaat lopen. Spreekster gaat verder met het weerstandsvermogen. De ratio staat nu op 2,11 en dat is ruim boven de bovengrens van 2. De PvdA stelt voor om het surplus tezamen met de Nuon-gelden mee te nemen in een totaalpakket van maatregelen en te betrekken bij de besluitvorming over de komende voorjaarsnota. Daarbij kan dan een integrale afweging worden gemaakt. Het surplus zou haar inziens dan kunnen worden gestort in het Fonds grote projecten ten behoeve van de grote projecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn, maar nogmaals gezegd dit kan beter worden besproken bij de behandeling van de voorjaarsnota. De PvdA komt hiervoor met een motie. Spreekster vraagt verder hoe het staat met de stortingen in het fonds grote projecten? Ook vraagt zij of de gemeente op het schema ligt, zoals in het kader van de innovatieve methode is afgesproken. Hoe gaat het college om met het door zichzelf geconstateerde conflict bij de ontwikkeling van De Draai? De spanning tussen de grondprijzen, die horen bij de huizenprijzen die volgens de ontwikkelaars nu niet worden gerealiseerd en het ambitieniveau, dat onder druk komt te staan als er lagere grondprijzen worden gerekend. Heeft het college een idee hoe deze uitdaging moet worden aangepakt én hoe dat uitwerkt voor deze nieuwe wijk? De PvdA heeft eerder vragen gesteld over het project zes minuten. Het gaat er hierbij om dat in een 6-minutenzone in geval van een hartstilstand direct 112 kan worden gebeld, waarbij de meldkamer dan ogenblikkelijk twee ambulances uitstuurt en daarnaast krijgen opgeleide vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen, een sms-bericht; een aantal om meteen naar het slachtoffer te gaan om te gaan reanimeren. Een aantal anderen krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer. De sms wordt gestuurd naar meerdere vrijwilligers, zodat de kans groter is dat meer dan een van hen in de gelegenheid is hulp bieden en er dus niet alleen voor staat. Eerder kreeg de fractie hierover terughoudende antwoorden van het college vanwege de kosten en de benodigde organisatie. Zij is echter verheugd dat haar aandacht voor het project ertoe heeft geleid dat het ook in Heerhugowaard is opgestart. Hoe loopt het met het verkrijgen van vrijwilligers? Hebben zich voldoende mensen aangemeld om van start te kunnen gaan? Tot slot nog een mooi, duurzaam idee. Bij het symposium tijdens de opening van de Stad van de Zon kregen de aanwezigen een foldertje uitgereikt van de gemeente Hoorn, waar inwoners een cursus energiebesparing kunnen volgen. Navraag leert dat het daar zo n groot succes is, dat het project zelfs over de regio zal worden uitgespreid. Men koppelt wat in Heerhugowaard ook wordt getracht, het armoedebeleid aan duurzaamheid. Het uitgangspunt is het stimuleren van zelfredzaamheid en het behoud van koopkracht en comfort. De cursus is daarop het antwoord; weten hoe een energierekening in elkaar zit, waar je voor betaalt en ook op welke kosten men invloed kan uitoefenen. Dat is de basis, daarna volgen tips hoe op de energiekosten kan worden gestuurd. Overigens wordt dan ook gelijk het watergebruik en het reduceren van afval in de cursus meegenomen. Voornoemde cursus is meegenomen in de prestatieafspraken die de gemeente Hoorn heeft gemaakt met haar bureau Werk en inkomen. Verder wordt de inhoud meegenomen in de trajecten voor schuldhulpverlening, inburgering en voor re-integratie. Kortom een brede inzet.

7 R 5 november 2009/7 Voor schuldhulpverlening geldt vaak dat onder de schuldeisers vaak energiebedrijven zitten. Het is opvallend volgens een medewerker van de gemeente Hoorn die zich ermee bezighoudt, dat de gesprekken over een afbetalingsregeling, die met de energiebedrijven worden gevoerd, positiever verlopen als de gemeente aangeeft dat de cliënt een cursus energiebesparing zal volgen. Verder zijn er in Hoorn workshops gehouden samen met de Stichting Welzijn Ouderen. Binnenkort gaat de gemeente ook nog langs de scholen. Ook heeft de gemeente nog een cursus voor alle burgers die niet onder de eerder genoemde doelgroepen vallen. Er zijn diverse varianten; een korte cursus van 2½ uur of een cursus van drie of zes bijeenkomsten. Dit hangt van de doelgroep af (wat het beste past). Er is een brede financiering; budgetten die bedoeld zijn voor de doelgroepen, zoals de WEB-gelden voor participatie. Vanwege het enthousiasme en de goede resultaten in Hoorn lijkt dit alles ook een goed idee voor toepassing in Heerhugowaard. De fractie verzoekt het college ook te zoeken naar financiering in andere beschikbare budgetten, maar zij stelt ook voor hiervoor eenmalig beschikbaar te stellen vanuit het raadsbudget. Hiervan zouden bijvoorbeeld zes korte workshops in de wijken kunnen worden gegeven of drie cursussen voor de inburgeraars plus een training voor de medewerkers schuldhulpverlening. Dit zodat de gemeente op deze manier weer een stapje op weg doet naar een CO2- emissieneutraal Heerhugowaard. De heer Mertens heeft nog een vraag. Mevrouw Valent heeft gesproken over een bedrag van uit het raadsbudget, maar spreker meent dat via mailverkeer al met elkaar is afgesproken nu geen beslissingen meer te nemen over het raadsbudget, zodat de nieuwe raad met een schone lei kan beginnen. Mevrouw Valent beaamt dit, maar dat gaat over het raadsbudget 2011 tot en met Het voorstel van de PvdA gaat om het geld wat nog over is uit het huidige raadsbudget. De heer Mertens geeft aan dat de structurele posten eerst moeten worden opgenomen in de begroting. Mevrouw Valent zegt dat er daarnaast voor dit jaar nog geld over is. De heer Mertens begrijpt dat de PvdA hiervoor een motie indient. Mevrouw Valent beaamt dit. De heer Witte zegt dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2008 de VVD al heeft gewezen op de wereldwijde financiële crisis en gesteld dat er ook in Heerhugowaard in financieel opzicht een pas op de plaats moest worden gemaakt. Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft de fractie het college gevraagd zich te beraden op wat de eventuele gevolgen van de kredietcrisis zouden kunnen zijn voor bijvoorbeeld de exploitatie van De Draai, De Vork en van Broekhorn. Regeren is immers vooruit zien. Deze notitie is er gekomen en de VVD is het eens met de visie dat er voor moet worden opgepast nu geen crisiswijken te gaan bouwen. Nu inzetten op de haalbare categorieën (de woningen waar wel vraag naar is) moet niet inhouden dat massaal geplande dure woningtypen omgezet worden naar goedkope woningtypen. Later moeten ook de duurdere categorieën weer aan bod kunnen komen en in een zekere mix met goedkopere woningen, zoals de gemeente gewend is te doen en ook als uitgangspunt is bepaald. Verder heeft de VVD toen bij de discussie over de hoogte van het weerstandsvermogen nogmaals gevraagd inzichtelijk te krijgen welke bedragen aan groot onderhoud van de wijken op ons af zouden komen. Waar de fractie toen al voor vreesde, werd bewaarheid. Gebleken is inmiddels dat in de komende tien jaar voor dat onderhoud zeker 9 miljoen nodig is. Middels een amendement bij de voorjaarsnota is dat bedrag weliswaar inmiddels geborgd, maar het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om bij de voorjaarsnota alle kosten inzichtelijk te krijgen om op gefundeerde wijze keuzes te kunnen maken en prioriteiten te stellen, die dan vervolgens hun neerslag krijgen in de begroting. Iets waar de VVD bij herhaling op hamert. Het is voor haar dan ook onbegrijpelijk dat terwijl de raad nu de begroting 2010 behandelt, zij ineens wordt geconfronteerd met grote financiële tegenvallers bij Cool, maar hierop komt zij in de volgende raadsvergadering uitgebreid terug. In de commissievergadering Middelen heeft spreker gevraagd naar de stand van zaken in de onderhandelingen met Staatsbosbeheer. Hem werd verzekerd dat eind dit jaar de zaak rond zou zijn. Uit de krant heeft spreker echter moeten vernemen dat dit helemaal niet het geval is. Kan de wethouder aangeven hoe hij tot voornoemde uitspraak kon komen?

8 R 5 november 2009/8 Het is verleidelijk om naar de hoogte van het weerstandsvermogen te kijken, zeker gezien de verkoop van de aandelen Nuon. De algemene uitkering neemt de komende jaren drastisch af en de kortingen hierop zal de gemeente voorlopig moeten opvangen binnen het beschikbare weerstandsvermogen. Voor de ramingen 2011 tot en met 2013 alleen al zal ter dekking van de bezuinigingen op de algemene uitkering een beroep moeten worden gedaan op de algemene reserve van ongeveer 4,5 miljoen. Voorts dient te worden bedacht dat met de verkoop van de aandelen Nuon ook de dividendopbrengsten komen te vervallen. Reden waarom in elk geval een gedeelte van de totale verkoopopbrengst zal moeten worden weggezet in de algemene reserve, omdat de gemeente de rente-inkomsten niet kan missen en dan heeft spreker het nog niet eens over de risico s van De Draai en De Vork. De VVD maakt zich zorgen om de sturing op het Budget Tijdelijk Personeel. Daar het in het verleden zo gigantisch mis is gegaan met dat budget is het document spelregels BTP opgesteld. Elke aanvraag zou kritisch worden beoordeeld. De fractie kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat de aandacht weer aan het verslappen is en dat het BTP niet als een aparte pot voor speciale gevallen wordt behandeld, maar gewoon wordt gebruikt als onderdeel van het totale personeelskostenbudget. In 2010 komt de hondenbelasting geheel te vervallen, een en ander conform een motie van de VVD van november 2005 om deze belasting gefaseerd af te bouwen. In de toenmalige raadsvergadering heeft de fractie aangegeven dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is en nog stamt uit de tijd van de hondenkarren, dat het geld wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel en niets met hondenpoep van doen heeft. Naast de afschaffing heeft de fractie ook gepleit voor een veel strengere controle op de overlast veroorzaakt door hondenpoep; een grote ergernis. Bij de algemene beschouwingen 2009 heeft zij geconstateerd dat het lik-op-stukbeleid veel te wensen overlaat. Bij overtredingen inzake hondenpoep ging het om 32 bekeuringen en in 34 gevallen werd er geen boete opgelegd. Bij het los laten lopen van honden was er sprake van 168 overtredingen en maar negen boetes oftewel vijf procent. Dat was niet de afspraak. Het moet anders en de wethouder heeft dat ook toegezegd. Het is de VVD opgevallen dat hondenbezitters vaak niet weten waar zij aan toe zijn; wat mag wel, wat mag niet, waar zijn de losloopgebieden, waar zijn de honden uitlaatplaatsen en ben ik verplicht een zakje bij me te hebben, etc. De fractie stelt daarom voor hieraan meer publiciteit te geven. Het is misschien wel mogelijk om een folder of brochure te maken voor hondenbezitters waarin het een en ander is opgenomen. Ziet de wethouder hiervoor mogelijkheden? Hierin kan dan gelijk worden opgenomen hoe hoog de boete bij overtreding is. De VVD vindt dat de medische voorzieningen ook na 2010 in de gladheidbestrijdingsroute moeten worden opgenomen. Zij heeft zich daar indertijd sterk voor gemaakt en met andere partijen daarover een motie ingediend. Heerhugowaard dingt volgend jaar mee naar de titel groenste stad van Nederland; een prima initiatief. In dat kader wil de fractie verwijzen naar haar nieuwe verkiezingsprogramma, waarin zij stelt dat inwoners in de gelegenheid moeten kunnen worden gesteld een stukje gemeentegrond te onderhouden. Hierbij gaat het om het vervangen van oud voor nieuw groen op heel kleine schaal, bijvoorbeeld naast de woning waar de auto geparkeerd wordt de oude vergroeide prikkelstruikjes vervangen voor vriendelijk groen en dat te blijven onderhouden. Dit past volgens de fractie perfect bij het betrekken van inwoners bij de Entente Florale én het voorkomt ook zwerfafval, wat heel vaak in de genoemde prikkelstruikjes achterblijft. De laatste begroting van deze raadsperiode noopt nog even tot het terugblikken op jaren waarin veel tot stand is gekomen. Er zijn veel voorzieningen gerealiseerd, zoals de brandweerkazerne, het centrum voor kunst en cultuur Cool, zwembad/ sporthal De Waardergolf, het Trinitas College en het Park van Luna, de Stad van de Zon etc. Zoals al eerder gezegd is ook de herinrichting van de wijken financieel voor de komende tien jaar mogelijk gemaakt. Per 2010 is op initiatief van de VVD nogmaals gezegd de hondenbelasting afgeschaft. Ondanks alles wat voor elkaar is gebracht is de onroerende zaakbelasting met niet meer dan de inflatiecorrectie gestegen. De VVD heeft meermalen aangedrongen op een veilige oversteekplaats voor de leerlingen van de Johannes Bosco en het Clusius College bij de Westtangent en ook deze is gerealiseerd. Voor de fractie blijft veiligheid voor alle inwoners een speerpunt. Daarom wil zij geen bezuinigingen ten koste van het blauw op straat. Ook handhaving is een belangrijk onderdeel om veiligheid te bereiken en heeft voor de VVD hoge prioriteit. De financiën zijn nu nog op orde, maar voor de komende jaren zijn de berichten vanuit het rijk zoals spreker hiervoor al heeft aangegeven, niet hoopgevend. Om te zorgen dat de financiële situatie gezond blijft is het devies van de VVD pas op de plaats te maken nog steeds aan de orde, maar mogelijk is dat niet genoeg en zullen er hardere maatregelen moeten volgen, waarbij de fractie welzijn en zorg voor onze inwoners zoveel als mogelijk wil ontzien. Terugkijkend is de VVD zeer tevreden over alles wat tot stand is gebracht de afgelopen jaren, zeker afgezet tegen de onzekere tijden die de gemeente nog te wachten staan.

9 R 5 november 2009/9 De heer Dijkstra heeft nog een vraag. Hij zou nog graag van de heer Witte willen weten op welke notitie hij doelde aan het begin van zijn betoog. De heer Witte doelde op de openbare notitie die de heer Dijkstra ongetwijfeld ook heeft ontvangen. Mevrouw Harlaar zegt dat de conclusie van het CDA over de begroting kort en krachtig is, namelijk een goede, solide begroting. De fractie is zeer tevreden met dit resultaat, waarvoor dank. Uiteraard zijn er van haar zijde nog wel enkele vragen en kritische kanttekeningen, maar voordat spreekster daaraan begint wil zij eerst even de aandacht vragen voor de mensen die achter alle berekeningen zitten. Hiermee bedoelt zij in hoofdzaak de medewerkers die ten dienste staan van de gemeente. Een groep die het door kritiek uit de raad soms zwaar te verduren heeft. Het CDA wil de mensen die achter de schermen werken, bedanken. Zij waardeert hun werk en inzet bijzonder en hoopt dat zij gelet op de financieel zware tijden die de gemeente te wachten staan, voort wil blijven gaan met onderzoek, berekeningen en het geven van adviezen om de raad goed te informeren over al wat nodig is om de financiën van de gemeente te bewaken. Inmiddels heeft niet alleen de kenner maar ook de gewone man begrepen dat Nederland in een slechte financiële tijd verkeert. Dit betekent niet anders dan dat een ieder de tering naar de nering dient te zetten. De begroting die nu voorligt, ziet er gelukkig gezond uit, hetgeen het CDA graag zo wil houden. Terecht wordt er in de begroting gewag gemaakt van de zorgelijke financiële ontwikkelingen die bij de volgende behandeling van de raadsbegroting zeker aan de orde zullen zijn. Bekend is dat het rijk de gemeenten gaat korten op de uitkering uit het gemeentefonds. Op zichzelf een logische actie, want in deze tijd dient iedereen zijn steentje bij te dragen en bovenal dient een ieder verantwoording te dragen voor zijn eigen portemonnee. Zo vertaald, geldt dit ook voor de inwoners. Het CDA staat ervoor hen de rijksbezuinigingen niet één op één door te bereken. Wel roept de fractie hen op om meer dan eens verantwoording te nemen voor de eigen financiën, zodat de gemeente degenen die het echt nodig hebben, ook écht kan blijven helpen. Wat staat de gemeente dan eigenlijk precies te wachten? Berichten vanuit het rijk geven aan dat naar verwachting de rijksbezuinigingen al beginnen in 2011, oplopen in 2012 en de serieuze bezuinigingen vanaf 2013 beginnen. De verwachte terugval vanuit het gemeentefonds wordt geschat op 20 procent. Als dat zo is, dringt het CDA er op aan om op korte termijn in kaart te brengen hoe groot de noodzaak eigenlijk is. Het is zaak eerst en vooral de omvang scherp te krijgen van het om te buigen bedrag, zodat de raad zich kan beraden hoe hiermee om te gaan. Men mag het hoofd niet in het zand steken, maar moet ervoor zorgen dat het huishoudboekje van de gemeente blijft aansluiten op de verwachte financiële toekomst! Wellicht is het een goede eerste stap om de lucht in kaart te brengen die er in de begroting zit. In principe is bekend dat er in de begroting een structurele ruimte wordt meegenomen van Als dat zo is wordt er structureel een voorschot op de rekening genomen. In hoeverre is deze manier van werken in de toekomst nog reëel? Kort voortbordurend op lucht in de begroting is de vraag welke werking de toenemende werkloosheid op de begroting van 2011 heeft. De Wet werk en bijstand bijvoorbeeld kende tot op heden elk jaar een overschot. Ook al ziet de prognose er voor Heerhugowaard in verhouding tot de landelijke cijfers niet slecht uit is en blijft de landelijke verwachting dat door de stijgende werkloosheid de bijstandsuitgaven zullen blijven stijgen. Heeft het college hier voldoende rekening mee gehouden of is het college van mening dat dit niet zo n vaart zal lopen? Dan de risicospreiding. Het risicoprofiel bekijkend draagt de gemeente Heerhugowaard nogal wat eigen risico. De fractie heeft het tijdens de behandeling van de voorjaarsnota al aan de orde gesteld. Met in het achterhoofd de huidige kredietcrisis en de economische ontwikkelingen komt de vraag weer boven wat iedereen kan ondernemen om het risicoprofiel zo klein mogelijk te maken. Wil de gemeente eigenlijk niet teveel zelf doen? Draagt de gemeente hierdoor niet veel te veel eigen risico? Een voorbeeld is project De Vork. De gemeente zou meer kunnen samenwerken met externe partners om zo de tegenvallers maar ook de meevallers te delen. Zo leidt risicodeling tot risicospreiding met name op de gebieden die erg risicogevoelig zijn De heer Mertens heeft een vraag. Mevrouw Harlaar haar fractie maakt zich zorgen over het risicoprofiel, maar de begroting ziet er goed uit. De VVD heeft al aangegeven dat het weerstandsvermogen boven de norm ligt. Hoe rijmt mevrouw Harlaar dat met het idee dat de gemeente geen goede risicoparagraaf heeft, maar wel een goed weerstandsvermogen. Hierin zijn toch alle risico s ondergebracht. Mevrouw Harlaar beaamt dit laatste, maar zij ziet toch een risico. Verder wilde het CDA wat kritische kanttekeningen maken.

10 R 5 november 2009/10 De heer Mertens geeft nogmaals aan dat de risico s zijn ingebracht in het weerstandsvermogen. De gemeente scoort op 2,11. Mevrouw Harlaar wil toch graag een reactie van het college hierop. De heer Mertens zegt dat mevrouw Harlaar er nu aandacht van maakt. Zij gaf echter eerder aan dat de risico s voor Heerhugowaard heel groot zijn, maar deze zijn ingeperkt in het weerstandsvermogen.. Mevrouw Harlaar beaamt dit, maar herhaalt ook dat zij graag een reactie van het college wil hebben. Spreekster gaat verder met haar betoog. Risicodeling leidt tot risicospreiding, waarbij zij ook denkt aan de dalende opbrengsten uit de grondexploitatie. Het CDA plaatst een kritische kanttekening bij de door het college geschatte verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs). Op pagina 116 valt te lezen dat de verkoopopbrengsten in de begroting van 2011 ruim 31 miljoen zullen zijn. Is dit gelet op de huidige marktontwikkeling niet veel te optimistisch ingeschat? Bekend is dat het weerstandsvermogen qua berekening sterk afhankelijk is van de verkoopopbrengsten uit de grondexploitatie. Graag zou de fractie willen weten of er in de berekening van het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met de tegenvallende verkoopopbrengsten van grond? Kortom, ligt het weerstandsvermogen reëel gezien niet wat lager? Spreekster wil een korte zijsprong maken naar de tweede bestuursrapportage In dit document is te lezen dat de gemeente uit de liquidatie van het IZA in totaal ontvangt. Reeds 90 procent van dit bedrag is ontvangen in juni 2009 en de resterende 10 procent ontvangt de gemeente in De gemeente mag een eigen afweging maken in de besteding van de gelden en waarschijnlijk gaat een gedeelte van de uitkering naar de werknemers; een fantastisch initiatief. De fractie vraagt zich echter af waarop het percentage van 10 procent is gebaseerd? Terugkomend op de begroting. Ondanks dat er financieel zwaar weer op komst is, blijft het CDA van mening dat er alles aan gedaan moet worden om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van de gemeente niet stil komt te staan. Met name bedoelt het CDA daarmee niet de fysieke ontwikkeling, maar vooral de maatschappelijke ontwikkeling zoals de sociale samenhang en de zorg. Het is dan ook goed om te lezen dat u dit onderschrijft (Programma 4, Vergroten sociale samenhang). Het CDA gaat voor een zorgzame en betrokken samenleving en blijft actief werken aan een tolerante, gezonde en veilige samenleving. Een goede sociale structuur vindt het CDA van groot belang en onderhoud wordt steeds duurder. Het CDA stelt voor dat het vorig jaar ingestelde fonds Beheer en sociale structuur mede ingezet moet worden voor de financiële gevolgen in het sociale en maatschappelijke veld. (Zie voorjaarsnota, pag. 24). Voorkomen moet worden dat het meeste geld, dat beschikbaar is voor beheer en sociale structuur, gebruikt wordt voor de financiering van het beheer van de openbare buitenruimte. Dit moet ook besteed wordt aan het sociale onderhoud. Het CDA wil nadrukkelijk aan het college de volgende boodschap meegeven laat het toch alsjeblief niet zo zijn dat programma 4 de sluitpost wordt. Tot slot geeft spreekster aan dat in deze tijden uiterst prudent financieel beleid moet worden gevoerd. Vertrouwen in elkaar, aandacht voor elkaar en letten op de financiën, zijn dé ingrediënten die de gemeente leiden naar een stabiele toekomst, zowel sociaal als financieel. De heer Mertens denkt dat het goed is voordat hij inhoudelijk op de begroting ingaat, om eerst even stil te staan bij het feit dat de aangeboden begroting steeds beter leesbaar wordt. De begroting 2010 is ten opzichte van de begroting 2009 beter leesbaar geworden, waarvoor de HOP allen die daarbij betrokken zijn een compliment wil geven. De begroting 2010 geeft duidelijk aan wat de primaire kosten zijn van het bestaande beleid. Daarnaast worden de financiële gevolgen van de besluiten van de raad die in meerderheid zijn genomen, verwerkt. Spreker sprak bewust over in meerderheid, omdat de HOP met enkele zwaarwegende besluiten niet akkoord is gegaan en een duidelijke andere visie hierover heeft aangegeven. Hierbij moet worden gedacht aan de huur van de kunstgrasvelden, de subsidie aan de Waerdse Tempel en het parkeerbeleid rondom Middenwaard, maar goed de meerderheid bepaalt en daarom zal spreker zich nu bezighouden met de voorliggende begroting Deze sluit met een positief saldo van Dit positieve resultaat wordt bereikt, omdat steeds meer wordt ingespeeld op de te verwachten voordelige uitkomsten van de jaarrekening (de zogenaamde onderuitputting). Daarom vindt de fractie genoemd positieve saldo marginaal, ook gezien het totaal van de begroting van 61 miljoen. Marginaal omdat voor de jaren 2011 en 2012 met veel kunst- en vliegwerk een klein positief resultaat wordt gepresenteerd. In 2013 vallen de klappen en komt er een gat in de begroting van zo n De begroting is een weerspiegeling van de genomen besluiten bij de voorjaarsnota, waarbij op dat moment een integrale afweging werd gemaakt. Op dat moment zijn de beleidskeuzes gemaakt

11 R 5 november 2009/11 over het te volgen beleid voor 2010 en volgende jaren. Nu moet de fractie constateren, dat bij de voorjaarsnota de raad geen volledige afweging heeft kunnen maken, omdat de financiële situatie van Cool bij de raad niet bekend was. Spreker komt hierop terug. De beleidsafwegingen hebben plaatsgevonden bij de behandeling van de voorjaarsnota, onder het moto Wat gerealiseerd is, moet in stand worden gehouden. Dit thema was voor de fractie een goed uitgangspunt, maar dan moeten wel alle ingrediënten voor de raad op tafel liggen om de goede keuzes te kunnen maken. Helaas ontkomt spreker er daarom nu niet aan de begroting 2010 financieel door te nemen. Hij weet dat sommigen denken, daar komt de HOP weer met de cijfers. Dat is ook zo en zal in de nabije toekomst nog veel meer moeten gebeuren; praten over cijfers moet gebeuren gezien de financiële situatie van het rijk en de gemeenten. Het gaat zoals al gezegd om een niet al te rooskleurig beeld en het volgende college (vanaf maart 2010) komt dan ook voor een enorme uitdaging te staan om de gevolgen van de genomen besluiten van deze raad en dit college op te lossen. Spreker zal een paar punten aangeven. Ondanks aanbevelingen van het rijk om voor de loonsom- en prijsstijging voor 2010 de nullijn te hanteren, gaat het college nog steeds uit van een stijging van 0,5procent voor deze componenten. Dit betekent een stijging in de begroting 2010 van structureel. Op dit punt dient de HOP een amendement in. Voor het meerjarenperspectief wordt een beroep gedaan op de algemene reserve, namelijk voor 2011 voor een bedrag van , voor ,5 miljoen en in 2013 gaat de gemeente al naar 2,2 miljoen. De begroting 2013 sluit in dat geval met een negatief resultaat van Dit betekent voor 2013 dus eigenlijk een onttrekking uit de algemene reserve van 2,7 miljoen. Over de jaren 2011 tot en met 2013 gaat het om een bedrag van 4,7 miljoen ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dat het volgende college keuzes mag gaan maken, omdat op de voorgestelde manier de algemene reserve snel zal zijn opgesoupeerd en kan er niet worden gesproken over een duurzaam financieel beleid. Vanaf 2012 zal de algemene uitkering van het rijk aan de gemeenten drastisch worden verlaagd. Het rijk gaat op het gemeentefonds ruim 3 miljard bezuinigen. Dit betekent voor Heerhugowaard een structureel lager bedrag van ruim 8 miljoen op jaarbasis. Graag hoort spreker hoe het college denkt met bovenstaande posten om te gaan. Er zijn nog een paar punten waarover spreker graag de mening van het college verneemt. Ten eerste de verkeersveiligheid. In de commissievergadering Stadsbeheer is een toelichting gegeven over de situatie in Heerhugowaard. Er werd medegedeeld dat de verkeersveiligheid in Heerhugowaard flink is achteruitgegaan en ernstig tekortschiet. Deze situatie werd als zeer schokkend ervaren door de commissieleden. Meteen maatregelen nemen? Helaas is dat niet aan de orde. De wethouder deelde mede dat het wordt doorgeschoven naar het volgende college. Ten tweede de situatie bij Cool. Gebleken is nu dat er een structureel tekort is op de exploitatie. Wie mag het oplossen; het volgende college. Ten derde het Huygens College. De raad zou voor het einde van het jaar een rapportage krijgen met een financiële dekking voor de nieuwbouw aan de Middenweg. Ook dit verschuift zeker naar het nieuwe college en de nieuwe raad. Ten vierde de voedselbank. De HOP (initiatiefnemer) kan in deze begroting nog steeds niets terugvinden over een structurele dekking. Graag verneemt zij van het college of dit punt nu wel of niet structureel is opgelost. Dat een voedselbank noodzakelijk is voor de nabije toekomst lijkt haar evident. Verder kan de fractie uit de begroting niet opmaken of het college iets heeft gedaan of zelfs maar ideeën heeft voor de nabije toekomst. De toekomst wordt immers nu beheerst door de huidige crisis. Hoewel deze nog niet in zijn geheel te overzien is, is deze voor diversen nu al wel voelbaar. Op dit punt worden door het college in de begroting geen maatregelen opgenomen of aangekondigd en dat vindt de HOP kwalijk. Het lijkt erop dat de volgende raad en het volgende college de slecht weergesprekken op vrijdag de 13 e mogen gaan houden. Graag verneemt de fractie nu concreet hoe het college de korting op de uitkering uit het gemeentefonds in het meerjarenperspectief denkt op te lossen. Zoals al gezegd is de begroting 2010 goed leesbaar en er wordt duidelijk weergegeven wat de doelstellingen zijn die de gemeente voor ogen heeft en waarover de raad bij de algemene beschouwingen heeft besloten. Duidelijk leesbaar wil echter nog niet zeggen helder en transparant. Dit heeft de fractie helaas moeten constateren door het stellen van de enkele vragen. De begroting geeft aan dat door het ophalen van het grofvuil en inzameling textiel door Rataplan een positief resultaat ontstaat van Daarnaast zijn de kapitaallasten op het product Huishoudelijk afval vanwege de aanschaf van nieuwe huisvuilwagens en minicontainers hoger. Hierover heeft de HOP een vraag gesteld en het antwoord was schokkend. Het gegeven voordeel bij Rataplan is geen voordeel van genoemd bedrag, maar een nadeel van De hogere kapitaallasten van komen nergens meer terug. Het gaat hierbij om de lasten van minicontainers van en lasten in verband met de milieuvergunning van Het overige verschil bestaat uit uren materieel en personeel van en het uitbesteden van grofvuil en textielinzameling aan Rataplan van

12 R 5 november 2009/12 Een ander punt. Bij de diverse programma s is aangegeven dat de loonkosten (conform de uitgangspunten voor de begroting 2010) stijgen met circa 1 miljoen. Bij navraag blijkt dat het niet alleen om 2 procent loonsomstijging gaat (die zoals in de begrotingsuitgangspunten staat, zal worden teruggebracht tot 0,5 procent), maar ook om de uitbreiding van de goedgekeurde fte s ten opzichte van 2009, de ingerekende vacatures tot het maximale bedrag van de schaal en alle ingerekende periodieken. Dit zijn zomaar twee voorbeelden die aangeven dat de begroting wel goed leesbaar maar absoluut niet transparant en helder is. Met de genoemde gegevens wordt de raad op het verkeerde been gezet. De HOP verneemt dan ook graag van het college welke maatregelen er worden genomen om de hierboven genoemde situaties in de toekomst te voorkomen. Daarnaast vragen wij hoe het nu zit met het Budget Tijdelijk Personeel (BTP). De fractie heeft geconstateerd dat de salarissen van alle vacatures tot de maximale schaalhoogte in de begroting 2010 zijn opgenomen onder post loonkosten. Graag verneemt zij waarom er dan nog een BTP-post moet worden opgenomen? Alle vacatures zijn immers al ingerekend. De organisatie kan dus altijd inhuren bij het ontstaan van een vacature. Het college heeft hiervoor immers al budgetruimte ingerekend. Bij de behandeling van de begroting wordt nog niet gesproken over de tarieven van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Toch wil de HOP hier alvast een voorschot op nemen om de volgende redenen. Natuurlijk wil men elkaar met de huidige crisis niet in de put in praten, maar iedereen weet dat er zwaar weer op komst is. Voor 2010 zijn de vooruitzichten in de bouwwereld niet gunstig; grotere werkprojecten komen niet rond en de orderportefeuille is leeg. Dit heeft consequenties voor de werknemers met alle gevolgen van dien en verder zullen ook de bezuinigingen vanuit het rijk de burgers raken. Daarom stelt de fractie voor de afvalstoffen- en de rioolheffing voor 2010 niet meer te laten stijgen dan met het inflatiecijfer van 1,49 procent, zoals dit ook plaatsvindt bij de OZB. De financiële gevolgen hiervan kunnen ten laste te komen van de egalisatiereserves van beide heffingen. De HOP dient hieromtrent een motie in. Tot slot de gladheidbestrijding bij de medische voorzieningen. De fractie heeft de motie om deze post structureel te maken, die de VVD hierover heeft ingediend, graag mede ondertekend. De heer Schoemaker zegt dat voorligt de laatste begroting van deze raadsperiode; een begroting waar de volgende raad het mee moet doen. De volgende raadsperiode wordt een uitdagende, gezien de vele economische bedreigingen die op de gemeente zijn afgekomen en nog zullen afkomen. Kijkend naar de begroting is te zien dat veel van hetgeen drie en een half jaar geleden gezamenlijk is afgesproken, daadwerkelijk is gerealiseerd of in realisatie is. Aangezien de huidige raad de nieuwe raad niet te veel voor de voeten wil lopen, dient zij terughoudend te zijn met het indienen van nieuwe wensen binnen deze begroting. Daarnaast geeft de financiële onzekerheid voor de komende jaren alle aanleiding extra terughoudendheid te betrachten. Er is al gesproken over bezuinigen, waarbij wethouder Piet al cijfers noemde in een bandbreedte van 4 tot 8 miljoen. Voor GroenLinks waren deze cijfers nieuw en zij wil dan ook van het college horen of die bandbreedte hard is en of er al voorstellen in de maak zijn om dergelijke bedragen te bezuinigen. Daarnaast vraagt de fractie zich af of het gebruikelijk is om over dergelijke harde cijfers via de pers met de raad te communiceren. Kijkend naar de begroting en concluderend dat veel is gerealiseerd, zijn er ook nog enkele punten te zien die zich nog steeds sterk wortelen in onzekerheid. Een daarvan is de realisatie van het Centrum voor Duurzaamheid. Hoe staat het daar nu mee? Volgens GroenLinks is dat project steeds verder af komen te liggen van de oorspronkelijke intentie om te bezien of een Natuur- en milieu educatiecentrum kan worden gevestigd in Heerhugowaard. Mede gezien de nominatie van Heerhugowaard voor de Entente Florale (de groenste gemeente van Nederland), is het wellicht een idee om terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten en daar in de toekomst op voort te bouwen. Vanuit zo n centrum kunnen burgers worden gestimuleerd mee te denken en mee te helpen de natuur in de gemeente verder te ontwikkelen. Spreker hoort graag van de wethouder wat hij van deze suggestie vindt. GroenLinks vindt het verder oorverdovend stil geworden rond het digitale jeugdhonk. Nadat bij een eerste aanzet de communicatie duidelijk niet aansloot bij de doelgroep, zijn er voor zover bekend geen verdere activiteiten geweest. GroenLinks hoort graag van de wethouder welke status dit project nu heeft. Terug naar de natuur. Niet alleen moet deze in de gemeente worden gekoesterd en versterkt; de gemeente zelf breidt zich nog steeds uit in de natuur. Daarbij wordt - zoals wettelijk verplicht - het verlies aan natuurwaarden elders gecompenseerd. Waar GroenLinks van opkeek is dat deze compensatie door de aanleg van de Oostertocht (door de Waarderhout) blijkbaar als onvoldoende werd gezien door Staatsbosbeheer. Zo leert een artikel in de Alkmaarsche Courant onlangs. GroenLinks roept het college op juist zeer ruimhartig te zijn in compensatie van verlies aan natuurwaarden, niet alleen in dit geval maar in alle gevallen. Verder wil zij nog een kanttekening plaatsen bij de compensatieregeling. Volgens haar is het juist

13 R 5 november 2009/13 een uitdaging om als er noodzakelijke, ruimtelijke ontwikkelingen zijn deze zo goed als mogelijk in te passen in de bestaande natuur, waarbij zoveel mogelijk schade dient te worden voorkomen. Als voorbeeld gelden de twee oude kastanjebomen aan de Beukenlaan, die volgens de fractie kunnen worden ingepast in de plannen voor de rotonde aldaar. De begroting en het meerjarenperspectief gaan terecht uit van de maatregelen die het rijk neemt zoals het korten op de algemene uitkering. Maar er komen nog meer uitdagingen op de gemeente af. Zo is de provinciale structuurvisie zijn conceptfase bijna voorbij en krijgt de gemeenten de komende jaren te maken met de ruimtelijke gevolgen ervan. Wethouder De Boer weet dat als geen ander, aangezien hij hierin een regionale spilfunctie vervuld. De regionale inbreng op de provinciale structuurvisie is onder meer gestoeld op versterking van de woonwerkbalans. Nu het rijk de Bergermeer heeft aangewezen als locatie voor verwezenlijking van de gasrotonde voor Noordwest Europa, komen de zaken mogelijk anders te liggen. Zo gaan grote delen van het gebied in Alkmaar, Bergen en Heiloo op slot, wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Boekelermeer, de woongebieden in onder meer Heiloo, de natuur (zoals het Heilooerbos) en de Bergermeer zelf. Gezien de smalle speelruimte die er regionaal is. om die woonwerkbalans op te plussen ziet GroenLinks mogelijk nieuwe bedreigingen voor de Waardse polder. Kan het college aangeven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Heerhugowaard van de aanleg van de gasrotonde in de Bergermeer op de uitvoering van de richting zoals aangegeven in de provinciale structuurvisie én op de inbreng van de Regio Alkmaar daarin? Mevrouw Huijboom wil eerst de ambtenaren bedanken die de technische vragen aangaande de begroting 2010 hebben beantwoord. Er wordt de raad een sluitende begroting aangeboden met een sluitend meerjarenperspectief tot en met Dat ziet er positief uit. Er wordt veel gezegd over de kredietcrisis en het is inderdaad zorgelijk wat er op de gemeente afkomt. Als echter wordt gekeken naar wat er is bereikt en hoe de voorliggende begroting eruit ziet, dan mag de gemeente ook wel de zegeningen tellen. Bekend is dat ook in de Bijbel staat dat ook de kosten mogen worden berekend. De ChristenUnie vraagt het college als er enigszins duidelijkheid komt over maatregelen, de raad dat op tijd hoort, hierop kan reageren en hiermee aan de gang kan gaan. Voor 2013 is het meerjarenperspectief zorgelijk, omdat er een negatief saldo van 0,5 miljoen te zien is. Op 25 augustus 2009 heeft het college besloten tot een verlaging van de in de raadsbegroting 2010 gehanteerde uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie tot 0,5 procent. Deze indexatie is daarmee gelijk gesteld aan het niveau zoals vermeld in de meicirculaire De fractie vindt dat een zinvolle maatregel en begrijpt dat de doorvertaling naar de tarieven nog niet heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft het investeringsschema 2010 tot en met 2013 vindt de ChristenUnie het jammer dat er in de lijst geen rekening is gehouden met de noodzaak van het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te komen tot een realisatie van de onderwijshuisvesting in De Draai. Er is gelukkig op tijd gereageerd. In het voorstel wordt de raad nu gevraagd een dergelijk krediet van beschikbaar te stellen. De fractie vindt de onderwijshuisvesting dermate belangrijk dat zij hierbij geen vertraging wil zien. De ChristenUnie heeft destijds meegedacht en meegewerkt aan de opstelling van de effectindicatoren, maar de fractie blijft toch wat sceptisch. Het is en blijft een prognose. De fractie realiseert zich dat dit de laatste begroting is van deze raadsperiode. Er is veel gerealiseerd binnen de gemeente. De ChristenUnie is zeker tevreden over de stand van zaken op het sociale vlak. Eigenlijk is men bezig de doelstellingen van deze periode af te ronden. Spreekster wil de programma s graag doorlopen met wat punten die haar fractie belangrijk vindt. Ten eerste veiligheid. De fractie is tevreden dat er opnieuw aandacht is voor de brandweer en voor de positie van de vrijwilligers. Het werk is zwaar en er ligt veel druk op de brandweermensen. De fractie vindt de positie belangrijk en met name de vermindering van de belastbaarheid, de verbetering van de uitruktijden en de versterking van de betrokkenheid. De vrijwilligers moeten worden gekoesterd en dat gebeurt in Heerhugowaard ook. Bij de prestatie-indicatoren staat dat het mooi zou zijn als in 90 procent van de woningen een rookmelder zou zijn, maar wat zou het mooi zijn als dit percentage 100 procent zou worden. Zeker als wordt gedacht aan de vreselijke brand in Kampen. Spreekster wil de burgemeester oproepen dit percentage haalbaar te maken door hier actie op te zetten. Ten tweede versterken beheer. Hierbij wil de fractie met klem benoemen dat in 2010 daadwerkelijk de fietsenstallingen bij de bushaltes en bij Middenwaard en de tijdelijke fietsenstalling aan de kant van het Gembipark worden gerealiseerd. Ten derde de uitbouw stedelijke voorzieningen. De ChristenUnie wil ook graag de dorpse waarden behouden, maar bij de ontwikkeling van Heerhugowaard is het ook belangrijk dat er voldoende woningen voor de inwoners zijn. De fractie noemt hierbij de bewoners van Esdégé Reigersdaal.

14 R 5 november 2009/14 In de begroting is te lezen dat in 2010 een start zal worden gemaakt met het bouwrijp maken van De Draai en De Vork. Er is al meer over gezegd. Zorgelijk is de vertraging in de fasering en druk op de grondprijzen. Spreekster heeft een vraag aan het college. Hoe kan het college stellen dat de grond bouwrijp wordt gemaakt in 2010, terwijl er op blz. 134 van wordt uitgegaan dat in april 2011 de eerste bouwvelden kunnen worden opgeleverd? Is hier voldoende tijd voor en is het de verwachting dat dit gaat lukken? De ChristenUnie wil daarbij benoemen geen voorstander te zijn van extra uitleglocaties als De Draai is afgerond. Ten vierde het vergroten van de sociale samenhang. De ChristenUnie is het ermee eens dat een gezamenlijke aanpak over de beleidsterreinen lokaal jeugd- of ouderenbeleid heel zinvol is. Dit zal onder andere gebeuren op het terrein van onderwijs, mobiliteit, hulpverlening, gezondheid en ontspanning. In dit kader vindt de fractie de ontwikkeling van het Centrum van Jeugd en Gezin essentieel om de samenhang tussen de beleidsvelden te versterken. Leuk in dit kader was te zien het feest bij de opening van de Stad van de Zon zoals de spelen en de barbecues. Als er enige aanleiding is voor een feestje, moet dat zeker plaatsvinden. De fractie heeft toen heel positieve geluiden van de inwoners gehoord. Mevrouw Harlaar heeft voor wat betreft de sociale samenhang gesproken over de zorg voor de mensen die het minder hebben. In 2010 moet de gemeente blijven opletten dat de inwoners met lage inkomens kunnen blijven meedoen. Spreekster denkt hierbij ook aan de inwoners die schade lijden door de economische crisis. De ChristenUnie is heel nieuwsgierig hoeveel mensen op dit moment gebruikmaken van de schuldsanering en hoeveel mensen nu een bijstandsuitkering hebben. Er gebeurt veel voor de inwoners, zoals de Huygenpas. Verder zijn er verschillende heel goede voorzieningen. In dit kader wil spreekster toch even benoemen dat in een anderr regiobijeenkomst, waarbij zij in overleg was met allerlei zorgorganisaties, zoals de stichting Brijder, GGD, enz. door directies zorg werd uitgesproken over de sociale omstandigheden van mensen. Hierbij werd ook aangehaald de WMO, waarbij mensen geen ondersteuning krijgen omdat gemeenten niet hebben ingespeeld op de naderende ellende op de pakketmaatregelen. Toen spreekster benoemde dat dit in Heerhugowaard wel is geregeld, kwam de opmerking dat als elke gemeente zulke voorzieningen als Heerhugowaard zou treffen, er veel minder problemen zouden zijn. Zij wilde vandaag toch even zeggen dat Heerhugowaard bekend staat als een sociale gemeente, maar toch. Er zijn heel veel mensen die het heel krap hebben. De feestdagen naderen. Spreekster weet ook dat de gemeente geen structurele maatregelen mag treffen om mensen te ondersteunen. Iedereen is blij een baan te hebben met een kerstpakket, eindejaarsuitkering, kerstgratificatie en blij als men naar de winkel kan om een cadeautje te halen. De ChristenUnie heeft daarom toch een motie op dit gebied voorbereid, waarbij natuurlijk de dekking een probleem is. Toch wil zij de overige fracties oproepen de motie te steunen om de inwoners met een minimum inkomen te ondersteunen met een bedrag van 75 te dekken uit de algemene middelen. Dan ten vijfde de meer duurzame leefomgeving. De ChristenUnie onderschrijft dat het gebruiken, beheren, renoveren en uitbreiden van de woon-, werk- en recreatiegebieden als leidende principes hebben duurzaamheid, het gebruik van alternatieve energiebronnen en het werken aan energiebesparing en dit alles binnen de door de raad gestelde kaders. Op blz. 59 staan de effectindicatoren met betrekking tot het scheidingspercentage nuttige toepassing huishoudelijk afval. Vindt het college het niet nodig dat er zoveel mogelijk afval gescheiden wordt aangeboden? In het Stadsnieuws was te lezen dat er steekproeven werden gehouden om te onderzoeken of het juiste afval door de inwoners in de juiste bak wordt gegooid. Zij worden flink gestimuleerd om het afval om een juiste manier te scheiden. Op zich prima, maar de vraag van de fractie aan het college is toch wat de reden is dat verzorgingshuizen niet de gelegenheid krijgen om het afval te scheiden? Vindt het college het consequent beleid als het scheiden van afval in de tehuizen niet kan worden gerealiseerd? De ChristenUnie vindt het inconsequent en een uitdaging om ervoor te zorgen dat het scheiden van afval ook daar kan gebeuren. Verder heeft zij in dit verband nog een vraag over de nieuw te ontwikkelen appartementencomplexen. Heeft het college invloed op de manier van afvalverwerking in deze complexen? In de verkoopbrochure van een project bijvoorbeeld staat dat alleen de woningen die een tuin hebben, een groene afvalemmer krijgen en de overige bewoners krijgen alleen een grijze afvalcontainer. Hoezo afval scheiden? Een volgende vraag gaat over Middenwaard. Dit winkelcentrum heeft mooie platte daken waar prachtig zonnepanelen een plaats zouden kunnen krijgen. Heeft het college hierop invloed en is dit punt wel eens besproken met de eigenaren van het winkelcentrum? Ten zesde de uitbouw gemeentelijke dienstverlening. Het is een prima zaak als de digitalisering verder wordt ontwikkeld. De fractie roept hierbij met klem het college op alle diensten ook te blijven aanbieden via de balie voor de inwoners die digitaal onmachtig zijn. Hierbij denkt zij aan senioren, wiens aantal in verhouding zal toenemen en ook aan inwoners met een verstandelijk beperking, die daarmee grote moeite hebben.

15 R 5 november 2009/15 Het is een prestatie van de medewerkers dat de klanttevredenheid is gestegen naar 7,8. Het streven om in 2010 bij de top tien van Nederland te horen juicht de fractie vanzelfsprekend toe. Het zal een vooruitgang zijn als inwoners slechts eenmalig hun gegevens hoeven aan te leveren en spreekster verwacht dat het percentage klanttevredenheid dan nog meer zal stijgen. Ten zevende de bestuurlijke ontwikkeling en communicatie. Integriteit is een essentiële voorwaarde voor het handelen van de overheid. Spreekster vond het als raadslid van de ChristenUnie een leerzame ervaring mee te doen met het gezamenlijk traject van raad, college en bestuursdienst met het onderwerp Integer gemeentebestuur. Het scherpt een ieder om hier bewust mee bezig te zijn. Kan het college aangeven of hierop nog een vervolg komt? Voorts wil de ChristenUnie het college dringend verzoeken om bij het invullen van inbreilocaties zorgvuldig te zijn in de communicatie met de inwoners. Zonder draagvlak is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een inbreilocatie te realiseren. De fractie pleit in het geval van het invullen van inbreilocaties voor een draagvlak van meer dan 80 procent van de omwonenden. Ten achtste de professionele bedrijfsvoering en financiën. De fractie vindt permanente aandacht voor de personele kwaliteit en capaciteit in de gemeente belangrijk. Hierbij zijn goede arbeidsvoorwaarden vanzelfsprekend. Kijkend naar de bedrijfsvoering, financiën en begroting, het rapport van bevindingen en de voorjaarsnota dan is hierbij voor de ChristenUnie het oordeel van de accountant zeer belangrijk. In het rapport van bevindingen 2007 schrijft de accountant dat naar zijn mening de processen van de gemeente voldoende waarborgen bieden om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen dan wel tijdig te signaleren en te herstellen. Ook de goedkeurende verklaringen van de afgelopen jaren geven vertrouwen. Ook naar de toekomst toe als het moeilijker en krapper wordt, is integriteit van iedereen heel belangrijk en kostenberekeningen zeker ook. Voor wat betreft de financiële lastenstijging voor de inwoners is een sluitend meerjarenperspectief mogelijk gebleken. De randvoorwaarden zijn duidelijk; de tarieven voor de heffingen zijn kostendekkend; er komt geen stijging van lasten hoger dan het inflatiecijfer en het effectief niveau van OZB heffingen voor woningen blijft gelijk. Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen Heerhugowaard. Belangrijk is de ondersteuning aan hen en het in contact brengen van vrijwilligers, stagiaires en maatschappelijke organisaties. De ChristenUnie is blij met de beschikbare extra financiën die het rijk voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. Ten negende de vaststelling van de gemeentelijke heffingen. De raad wordt hierbij verzocht om conform de tariefsvoorstellen te besluiten. In de raadsvergadering van 24 november zijn de belastingverordeningen ter vaststelling geagendeerd. Er is afgesproken dat er geen lastenstijging zal plaatsvinden met meer dan het inflatiecijfer. De ChristenUnie heeft nog een paar opmerkingen. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing vindt de fractie het prima dat de voorgestelde heffing 2010 onder het regionale en landelijke gemiddelde ligt. De heer Mertens heeft een vraag. Mevrouw Huijboom kan zich vinden in de tarieven voor de afvalstoffenheffing, maar heeft zij gezien dat deze heffing voor eenpersoonshuishoudens met 8,46 procent stijgt en het inflatiecijfer 1,49 procent bedraagt, terwijl zij tegelijkertijd instemt met een verhoging van de tarieven met niet meer dan het inflatiecijfer? Mevrouw Huijboom antwoordt dat het tarief onder het regionale en landelijke gemiddelde ligt. Er komt straks een bundeling die ook moet worden betaald. De heer Mertens geeft aan dat deze bundeling geldt voor de rioolheffing. Mevrouw Huijboom beaamt dit. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat de tarieven kostendekkend zijn. Dat is voor haar een norm en daarmee kan zij de stijging ook aan de inwoners, verklaren. Mevrouw Valent wil tussendoor de heer Mertens vragen nog even naar de euro s en percentages te kijken. Hij haalt deze wat door elkaar heen. De heer Mertens weet wat mevrouw Valent bedoelt. Het gaat om 3,23 en 2,61 procent. Mevrouw Huijboom gaat verder met de hondenbelasting, waarover de VVD diverse opmerkingen heeft gemaakt. De ChristenUnie is heel benieuwd of de overlast van de hondenpoep en van loslopende honden is verminderd. Verder is er vanavond ook al gesproken over de markt. De fractie steunt het voorstel om de marktgelden niet te verhogen. De marktkooplieden die zich enorm inzetten voor een goede markt op het Stadsplein, hebben moeite met de nog altijd lage bezoekersaantallen. Daarom steunt zij genoemd voorstel.

16 R 5 november 2009/16 Spreekster wil benadrukken dat de raad op tijd informatie krijgt. Ook de ChristenUnie is geschrokken van de problemen die zijn ontstaan bij Cool. Spreekster beaamt wat (ook in de wandelgangen) is gezegd dat het ontzettend jammer is dat de raad dit niet integraal heeft kunnen nemen bij de afweging en besluitvorming over de voorjaarsnota. Zelfs heeft zij opmerkingen gehoord dat als dit integraal was meegenomen bij de beraadslaging over de subsidie aan de Waerdse Tempel, de besluitvorming hierover waarschijnlijk anders was gelopen. Spreekster laat dit echter maar open, want de besluitvorming over de voorjaarsnota is voorbij, maar des temeer wil de fractie benadrukken dat wil de raad goed kunnen sturen en beoordelen, deze op tijd over alle gegevens moet beschikken. Tot slot wil de ChristenUnie haar waardering uitspreken naar de medewerkers van de gemeente. Heerhugowaard staat bekend als een ambitieuze gemeente, maar het hart wordt toch gevormd door de degenen die aan het werk zijn. Ook de vakkundige bedrijfsvoering wordt bepaald door medewerkers met een goede kwaliteit. De fractie begrijpt dat het steeds moeilijker wordt om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Des te meer vindt de fractie dat het een compliment waard is dat er een overzichtelijke begroting ligt, waarover zij voor wat betreft de inhoud zeker voor 2010 tevreden kan zijn. Mevrouw De Goede geeft aan dat zij slechts een deel van de begroting heeft bekeken en dat lijkt haar vrij logisch. Spreekster heeft zich de laatste acht jaren het meest verdiept in stadsontwikkeling, duurzaamheid en milieu. Daarom plaatst zij haar opmerkingen dan ook met betrekking tot programma 3 (uitbouw stedelijke voorzieningen) en programma 5 (duurzame leefomgeving). Spreekster kan als zij de begroting leest, constateren dat alles netjes boekhoudkundig is verwerkt. Het klopt en de begroting geeft een redelijk gezond beeld, zelfs de felbegeerde indicatoren zijn gemeld. Als er echter dieper wordt gegraven met name in de begroting in relatie tot de huidige crisis, dan maakt zij zich toch zorgen. Spreekster mist en zij vraagt de wethouder of hij haar kan vertellen of hij dit gemis kan wegnemen, een stevige nu al in de begroting verwerkte verbinding tussen de huidige economische crisis en de begroting. Zij heeft toch nog steeds het gevoel van een enigszins doordenderende bouwtrein, ook na de commissievergadering SO van afgelopen dinsdagavond. Niet alleen de kosten van de voorbereidingen van alle projecten, maar ook andere met planfases met zich meebrengende kosten. Iedereen weet dat de woningmarkt stagneert en bezinning is nodig. Dit is in het voorjaar ook al gezegd. Economische ontwikkelingen zijn onzeker; ook dat weet iedereen. Er zijn grote risico s bij grondexploitaties door vertraging van de bouw. De gemeente moet vooral oppassen voor het creëren van verschillende projecten gelijktijdig, waardoor een concurrerende positie wordt gecreëerd. De gemeente is nog op teveel bouwfronten tegelijk bezig. Nog meer temporiseren is vereist. Spreekster neemt het haar inziens meest risicovolle project er even uit, namelijk de Broekhornpolder; teveel dure woningen, kavels vanaf m2. Het project zal wat worden vertraagd, maar afgelopen dinsdag is er toch weer uitgebreid over gesproken. Het was zoals de wethouder vaak zei, for captains of industry. Spreekster vraagt zich af welke captains. Het is het verkeerde tijdstip en misschien ook wel de verkeerde plaats voor extreem dure woningbouw. Zij heeft dit jaren geleden al benoemd binnen de PvdA, maar de gemeente is er zo heeft zij de indruk, thans nog stevig mee bezig. De gemeente en de raad heeft al enkele jaren geleden gezegd te temporiseren na de Vinex-taak in Heerhugowaard-Zuid; rustig verder met kleinere hoeveelheden woningbouw. Nu is het juiste moment daarvoor; van extra groei naar bescheiden groei en een beheerssituatie. Dus niet alleen de crisis vraagt hierom; het was al enigszins de lijn. Spreekster ziet het echter op dit moment nog niet echt gebeuren als zij de opsomming bekijkt van projecten in programma 3; projecten waaraan vele werkzaamheden en kosten zijn verbonden (zie de begroting). Zij constateert als voorbeeld dat de gemeente te maken heeft met vertraagde realisatie van de resterende Vinex- plandelen in Heerhugowaard-Zuid. De gemeente is met bepaalde delen van De Vork met al zijn complexe facetten bezig en gelijktijdig met enkele binnenstedelijke bouwlocaties zoals De Horst, Oude Middenwegcentrum, plan Borst en spoedig Hugo-Oord bezig. Verder is er nog de nieuwbouw De Noord. Spreekster somt dit alles bewust op om aan te geven dat de gemeente met erg veel dingen bezig is. Verder is er De Draai, enkele brede scholen die in een ingewikkeld proces zitten, het stationsgebied, kleine en grote tunnels, Oosttangent, de werf, enz. Allemaal en dat wil spreekster benadrukken, op zich nodige, prachtige projecten; niets dan lof over de presentaties recentelijk in de commissievergadering. Echter teveel tegelijk. Er zijn planfases, communicatiefases, bouwrijpfases, vertragingsfases, enz. Spreker wil de wethouder vragen of dit alles in zijn optiek nu nog steeds een realistisch te handhaven en uit te voeren pakket aan projecten en taken is gezien de economische crisis. Spreekster kan niet genoeg benadrukken dat zij in de begroting en in de diverse vergaderingen van de commissie SO van de laatste tijd nog niet echt een flinke temporisering waarneemt.

17 R 5 november 2009/17 Als de gemeente slechts voor de komende bijvoorbeeld twee tot vier jaar het nog wat rustiger aandoet, dan kan zij ook de lagere inkomsten van de komende jaren beter opvangen met kostenbesparingen. Zij denkt hierbij onder andere aan het minder inhuren van externen. De heer Witte heeft dit recentelijk ook al benadrukt. Hierop is ook al jaren getamboereerd; even pas op de plaats en daarna misschien weer voluit. Iedereen weet dat er iets moet worden gedaan in deze moeilijke tijd. Iedere burger weet dat ook en is daar ook al mee bezig. Bezuinigen en het voorzichtig besteden gebeurt bij particulieren en bij bedrijven al; nu de gemeente nog wat pittiger op dat vlak. Misschien gebeurt er echter al wel het een en ander en weet spreekster een heleboel zaken niet, die misschien al in de week liggen. Graag een reactie van de wethouder. Het had wat spreekster betreft, al iets eerder gekund en gemoeten. Het afgelopen voorjaar heeft zij mevrouw Valent een paar keer gevraagd of de voltallige raad niet eens een dag zou moeten discussiëren over maatregelen, bijstellingen, bezuinigingen of andere briljante ideeën met betrekking tot de huidige economische crisis. Het is helaas nooit gebeurd. Haar inziens breekt nood wet en vraagt deze situatie om brede aandacht van alle partijen in de raad. Spreekster heeft het node gemist letterlijk en figuurlijk. Een begin met stevige bezuinigingen zou het afgelopen jaar al bedacht kunnen zijn door de deskundigen in huis; er is veel kennis op iedere afdeling en door de raad van nu. De nieuwe raad kan na te zijn ingewerkt hetgeen meestal wel een half jaar duurt, later dan zelf uiteraard in 2010 aanvullende bezuinigingen bedenken en uitvoeren. Helaas kan dit alles pas in 2011 of 2012 worden verwerkt en zijn beslag krijgen in de begrotingen. Dit alles is toch wat laat, terwijl nu al enige tijd bekend is dat de gemeente veel minder geld uit Den Haag zal ontvangen, minder OZB, minder leges, enz. Hoe gaat de gemeente dit verwerken? Misschien is er al flink ingekrompen? Spreekster hoort dat graag. Vooral in het licht van diverse forse kostenoverschrijdingen in de afgelopen jaren, waarbij zij denkt aan onverwachte zaken zoals extra kosten Van Veenweg, de moskee en Cool. Dit zijn zaken die ook in de toekomst zullen voorkomen. Dit alles is nog niet eens meegenomen in de gedachtetrein. Men moet er nu eenmaal mee leven dat dit soort zaken voorkomen gaande de rit, maar het maakt spreekster nog wel bezorgder. Dan het programma duurzaamheid. Een van de weinige factoren waar nu al vaststaat dat er extra gelden komen van het rijk voor energie- en milieubesparende maatregelen; een sector waar banengroei al plaatsvindt en nog sterk zal plaatsvinden. Bij uitstek een plek en onderwerp waar de gemeente mee bezig moet zijn; duurzaamheid. Terecht pronkt Heerhugowaard met haar energie-, duurzaamheid- en milieuprestaties tot nu toe, maar dan? Het fantastische beleidsplan Duurzame ontwikkeling tot en met 2012; nog maar drie jaar te gaan. Een plan vol prachtige, broodnodige ideeën. Tot nu toe en voor 2010 vindt spreekster de invulling zeer matig en karig. SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) en andere toekomstige subsidies zullen de gemeente toch in staat stellen om opzienbarende dingen te doen. Spreekster denkt ook even aan de teleurstelling over de door haar geïnitieerde moties via de PvdA zoals die over de zonnepanelen op het gemeentehuis en daarna op andere gemeentelijke gebouwen en de structurele instelling van de subsidiepot voor energiebesparende maatregelen, de TEMPO-regeling. Tot slot een volgens spreekster broodnodige opmerking met betrekking tot de huidige begroting, vorige en toekomstige begrotingen. Zij kan dit nu vrijuit zeggen. Al jaren heeft zij zich over de innovatieve methode zorgen gemaakt. Het is een voor de coalitiepartijen zwaar beladen woord, maar het feit ligt er. De gemeente moet ermee verder. De heer Dijkstra heeft misschien soms iets te vaak maar zeer terecht en dan ook zeer consequent de innovatieve methode bekritiseert. Terecht wist spreekster al, want de door haar geraadpleegde onafhankelijke econoom, de heer Jongh Visser heeft na bestudering van de begroting 2010 zonder dat hij kennis had van de innovatieve methode, haar het volgende gemeld: de lasten minus de baten laten een negatief saldo zien. Dit wordt goedgemaakt uit een onttrekking uit de reserves. De begroting van 2009 en van 2008 laten eenzelfde beeld zien. Reserves hebben de eigenschap niet onuitputtelijk te zijn. Dus als in een aantal opvolgende jaren steeds onttrekkingen plaatsvinden, komt er op enig moment een tekort. Men is dan aan het potverteren. Hierbij is bijzonder in het oogspringend de onttrekking aan de Reserve grote projecten, waarbij 5,7 miljoen wordt onttrokken tevens een toevoeging van 1,1 miljoen De heer Jongh Visser meldt dan ook nog zijn vraag of ombuigingen/bezuinigingen in de uitgaven niet zijn onderzocht of worden bezuinigingsmaatregelen voor de toekomst niet sterk overwogen? Hij meldt tot slot: De reserves zijn onder nul. De heer Jongh Visser heeft grote bedrijven geleid en hij meldt haar: In bedrijfseconomische termen is dat een negatief eigen vermogen. Iedereen weet dat de grote projecten, waar men trots op is, er staan. Er is dus geen weg terug en dat hoeft ook niet. Men kan alleen wel leren. Minder hoge realisatiekosten en iets bescheidener ambities zouden verstandiger en veiliger zijn geweest. Dat weet men nu in retrospect: laten wij ervan leren op dit moment. Het doel van spreekster haar uiteenzetting is het verzoek om tot grotere matiging en bezuiniging bij alle plannen en projecten te komen.

18 R 5 november 2009/18 Zij hoopt dat het college en de raad zich daarin kan vinden. Ter illustratie wil spreekster (en dat kan zij niet nalaten) benoemen dat in 2007 in de sector van de woningbouwcorporaties zij als een van de eerste klokkenluiders gemeld (en toen al stevig gepleit voor) minder snelle bouw, minder grote investeringen en geen kunstmatige maar gezonde begrotingen die op realiteit zijn gebaseerd én een realistische reservevoorzieningen. Dit alles vindt nu via Aedes de overkoepelende organisatie, in 2010 en later zijn uitvoering; college doe uw voordeel hiermee. Reserves zijn zoals gezegd niet oneindig. Misschien kan de wethouder Financiën zich in spreekster haar opmerkingen vinden en haar geruststellen door aan te geven dat hij pittig temporiseren, behoorlijk matigen en bezuinigen stevig zal bepleiten binnen het college en ook daadwerkelijk zal uitvoeren, zodat innovatieve methodes voortaan nooit meer nodig zijn. De voorzitter schorst de raadsvergadering voor 58 minuten, heropent deze weer om uur. In de eerste termijn zijn er een amendement en vijf moties ingediend. In de schorsing is een aangepast amendement ingediend. De teksten volgen onderstaand. De tekst van amendement A (inzet nullijn loonsomstijging en prijsstijging) van de HOP luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009, Ondergetekenden stellen voor: - de aanbevelingen van het rijk om de nullijn te volgen wat betreft de loonsomstijging en de prijsstijging voor het begrotingsjaar 2010 te volgen; - de raadsbegroting 2010 van de gemeente hierop aan te passen en het structureel voordeel van in te zetten voor dekking van de structurele exploitatielasten Stichting Cool. Toelichting In de raadsbegroting 2010 is voor zowel de loonsomstijging als voor de prijsstijging een half procent ingerekend. Het rijk geeft echter aan voor beide kostencomponenten de nullijn te hanteren. Wij als HOP willen dit advies overnemen mede om ruimte te scheppen voor een kwalitatief goed theater Cool met alles wat daarbij hoort. In haar korte bestaan heeft de Stichting Cool zich gemanifesteerd als een geweldig goed werkend bedrijf. Om nu al op de kwaliteit van het te leveren product door Cool te gaan inleveren, is voor de HOP niet bespreekbaar. Ondertekend door de 3 fractieleden HOP De tekst van de aanvulling op amendement A van de HOP luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009, gelet op het amendement A van de fractie HOP: besluit in afwijking op de ontwerpbegroting 2010 het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: 1. de nullijn de volgen voor wat betreft de loonsomstijging en de prijsstijging voor het begrotingsjaar 2010; 2. het hieruit voortvloeiende structurele voordeel van in te zetten voor dekking van de structurele exploitatielasten Stichting Cool. (geschrapt) de raadsbegroting 2010 van de gemeente hierop aan te passen en het structurele voordeel van te behandelen in de raadsvergadering van 24 november (toegevoegd) Toelichting In de raadsbegroting 2010 is voor zowel de loonsomstijging als voor de prijsstijging een half procent ingerekend. Het rijk geeft echter aan voor beide kostencomponenten de nullijn te hanteren. Wij als HOP willen dit advies overnemen mede om ruimte te scheppen voor een kwalitatief goed theater Cool met alles wat daarbij hoort. In haar korte bestaan heeft de Stichting Cool zich gemanifesteerd als een geweldig goed werkend bedrijf. Om nu al op de kwaliteit van het te leveren product door Cool te gaan inleveren, is voor de HOP niet bespreekbaar. (geschrapt). Ondertekend door de 3 fractieleden HOP De tekst van motie 1 (gladheidbestrijding bij medische voorzieningen) van PvdA, HOP, VVD, Groen- Links, CDA en ChristenUnie luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009; constateert:

19 R 5 november 2009/19 - dat de raad op 7 november 2006 besloten heeft beschikbaar te stellen uit het raadsbudget voor uitbreiding van de gladheidbestrijdingsroute met de medische voorzieningen; - daarmee voor de periode de medische voorzieningen zijn opgenomen in de gladheidbestrijdingsroute, overweegt; - dat een structurele opname van de medische voorzieningen in de gladheidbestrijdingsroute gewenst is; besluit - het college te verzoeken de medische voorzieningen ook na 2010 op te blijven nemen in de gladheidbestrijdingsroute en gaat over tot de orde van de dag. Getekend door de fracties PvdA, HOP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. De tekst van motie 2 (weerstandsvermogen) van de PvdA luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november Constateert: - dat de raad op 18 december 2007 besloten heeft dat de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,4 en maximaal 2,0 dient te zijn: - dat de ratio voor het weerstandsvermogen momenteel 2,11 is, zoals vermeld in de begroting 2010; - dat de beschikbare weerstandscapaciteit daarmee 1 miljoen hoger is dan het door de raad gestelde kader, overweegt - dat een integrale afweging wenselijk is met betrekking tot de aanwending van het overschot in het weerstandsvermogen, besluit: - het college te verzoeken het overschot in (geschrapt) de weerstandscapaciteit te betrekken bij het totale pakket van maatregelen (geschrapt) de op te stellen scenario s (toegevoegd) in het kader van de besluitvorming over (geschrapt) voorbereiding van (toegevoegd) de komende voorjaarsnota en gaat over tot de orde van de dag. getekend door de 6 fractieleden PvdA De tekst van motie 3 (cursus energiebesparing) van de PvdA luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009, constateert - dat de raad op 25 maart 2008 het beleidsplan Duurzame Ontwikkeling unaniem heeft vastgesteld; - dat de raad daarmee de ambitie heeft uitgesproken om te streven naar een CO2-emissieneutraal Heerhugowaard in 2030, overweegt - dat bewustwording een belangrijke stap is om energiebesparing gerealiseerd te krijgen, besluit - het college te verzoeken een cursus energiebesparing te ontwikkelen voor de inwoners van Heerhugowaard in relatie met het Energieloket (toegevoegd), waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor de inwoners die trajecten volgen in het kader van schuldhulpverlening, inburgering of reintegratie; - uit het raadsbudget ter beschikking te stellen voor de cursus energiebesparing en gaat over tot de orde van de dag. Getekend door de 6 fractieleden PvdA De tekst van motie 4 (afvalstoffenheffing en rioolheffing) van de HOP luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009; overwegende dat - bij de begrotingsbehandeling 2010 nog niet over de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt besloten; - de financiële vooruitzichten voor 2010 niet gunstig zijn, mede omdat ook het jaar 2010 voor de bouwwereld niet gunstig is. Grotere werkprojecten komen niet rond en de orderportefeuille raakt leeg;

20 R 5 november 2009/20 - dit alles ook zijn consequenties heeft voor bedrijven en de werknemers met alle gevolgen van dien. Ook de bezuinigingen vanuit het rijk zullen ons financieel gaan treffen; - in de begroting 2010 de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden wordt verhoogd met 4,96 procent en de rioolheffing voor een eenpersoonshuishouden wordt verhoogd met 3,23 procent. Dit in beide gevallen ten opzichte van de begroting 2009, verzoekt de raad - de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2010 niet meer te laten stijgen dan met het inflatiecijfer genoemd bij de OZB, namelijk 1,49 procent en de financiële gevolgen hiervan ten laste te brengen van de Egalisatiereserve van beide heffingen. Getekend door de 3 fractieleden HOP De tekst van motie 5 (bijdrage van 75 aan minima) van de ChristenUnie luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2009 overwegende dat - inwoners met een minimum inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau (toegevoegd) indien mogelijk, gesteund horen te worden; - het belangrijk is dat elke inwoner mee kan doen met het vieren van de decemberfeestdagen; - het prettig voor inwoners is om reeds in november te weten dat er een financiële bijdrage voor de feestdagen is - de ambtenaren op tijd de nodige werkzaamheden kunnen verrichten, verzoekt het college om een bijdrage van 75 te verlenen aan inwoners met een minimum inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau (toegevoegd), de kosten te dekken uit de algemene middelen (geschrapt) het rekeningresultaat 2009 (toegevoegd) en deze bijdrage zo mogelijk uit te laten betalen in de maand november en anders in de maand december en gaat over tot de orde van de dag Getekend door de fractievoorzitter ChristenUnie De heer Kwint wil beginnen om daarmee een heleboel vragen weg te nemen met een brief aan de leden van de VNG gedateerd 14 oktober Hierin staat een stuk over de motie Haarlemmermeer. Zoals iedereen weet is deze motie ingediend bij het VNG-congres. De wethouder heeft hiervoor met enkele gemeenten uit Noord-Kennemerland gelobbyd om duidelijkheid te krijgen van het rijk hoeveel de gemeenten zouden moeten gaan bezuinigen en of er daarover zo snel mogelijk enig inzicht in kan worden verkregen, zodat de gemeenten daar met het opstellen van de begroting rekening mee zouden kunnen houden. De gemeente Haarlemmermeer had een motie van dergelijke strekking bij de VNG ingediend. Deze is gezamenlijk gesteund en de motie heeft het met een ruime meerderheid gehaald. De VNG is ermee aan het werk gegaan en heeft nog een keer een tussenrapportage uitgebracht. In genoemde brief staat een heel stuk wat van belang is om kennis van te nemen: in ieder geval kan worden opgemerkt dat de berichten in de pers als zou het gemeentefonds al in miljard moeten bezuinigen, nonsens zijn. De omvang van de bezuinigingen op de rijksbegroting staan immers nog lang niet vast en ook is nu al duidelijk dat er een tijdpad moet worden afgesproken, waarin deze bezuinigingen worden gerealiseerd. Zeker is wel dat er voor de overheidsfinanciën en daarmee ook de gemeentefinanciën zware tijden aanbreken. Standpunt van de VNG: Het Kabinet is niet bereid om op dit moment kwantitatieve afspraken met gemeenten te maken over de ontwikkeling van het gemeentefonds na Daarvoor zijn er teveel onzekerheden. Wanneer en hoe herstel de economische groei zich? Hoe ontwikkelen de overheidsfinanciën zich? Waartoe leiden de heroverwegingen en hoe ziet de normeringsystematiek eruit? Wel is duidelijk dat de door de fondsbeheerders geschetste bandbreedte in de septembercirculaire hoogstwaarschijnlijk een te positief beeld geeft voor het accres 2012 en De ontwikkeling van het gemeentefonds na 2011 hangt vooral af van het beleid ten aanzien van de overheidsuitgaven. Zeker is dat er financieel onheil op de gemeenten afkomt, maar in welke mate en wanneer precies is op dit moment nog onduidelijk. We adviseren gemeenten in ieder geval rust te bewaren en de tijd te nemen om na te denken. Die tijd is er ook nog. Tot en met 2011 staat vast hoe de ontwikkeling van het gemeentefonds verloopt. Over de ontwikkeling van het accres in 2012 en 2013 zal in de meicirculaire 2010 en in de septembercirculaire 2010 meer bekend zijn. Gemeenten doen er in dit verband goed aan om verschillende toekomstscenario s te ontwikkelen. De wethouder heeft ook kennis genomen van de opmerking van de heer Piet in de krant ten aanzien van Cool over 4 tot 8 miljoen bezuinigingen. Deze opmerking was gebaseerd op de eerder in de media gestelde 3 miljard.

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

R 11 september 2012/1

R 11 september 2012/1 R 11 september 2012/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 11 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde.

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde. N O T U L E N Onderwerp: Commissie Middelen maandag 11 mei 2009 Aanwezig: Afwezig: Notulist(e): mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) dhr. M. Dijkstra (Burgerbelang),

Nadere informatie

vr 25 augustus 2009/1

vr 25 augustus 2009/1 vr 25 augustus 2009/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M.

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

N O T U L E N. Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009)

N O T U L E N. Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009) N O T U L E N Onderwerp: Aanwezig: Afwezig: Notuliste: Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009) mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter),

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om 19.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om 19.00 uur in het gemeentehuis R 6 november 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om 19.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen?

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Nr. Ingediend door: Agendapunt (nr + titel) Vraag Antwoord 1. PvdA 6. Kadernota begroting 2017 Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Met

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D Verslag van het vragen halfuurtje d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D R vr 23 oktober 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 december 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 24 oktober 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco-raadsgriffier

Nadere informatie

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 28 mei 2013/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Wethouders: Notuliste: de heer

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 23 juni 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze veegbijeenkomst

Nadere informatie

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0.

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0. R 22 mei 2012/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

R vr 24 april 2007/1

R vr 24 april 2007/1 R vr 24 april 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 april 2007 om 19.30 uur in hotel-restaurant De Zandhorst

Nadere informatie

R vr 26 juni 2007/1. De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft de heer Appers het woord.

R vr 26 juni 2007/1. De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft de heer Appers het woord. R vr 26 juni 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 26 juni 2007 om 19.30 uur in hotel-restaurant De Zandhorst

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 1 april 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 9 november 2016 Onderwerp: Inzet Overschotten Sociaal Domein

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk:

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk: R E K E N K A M E R C O M M I S S I E Gemeenteraad van Heerhugowaard T.a.v. de raadsgriffier, de heer J.M. Hoogland Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk: 2007-05-02 Doorkiesnummer:

Nadere informatie

R 19 februari 2008/1

R 19 februari 2008/1 R 19 februari 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 19 februari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 februari 2009 Aanwezigen : Mevrouw A. Valent-Groot (plv. voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

R 13 november 2007/1

R 13 november 2007/1 R 13 november 2007/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 13 november 2007 om 19.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT-NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 7 september 2010 Aanwezigen : De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer T.L. Mars (VVD), de

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie