Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om uur in het gemeentehuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om 19.00 uur in het gemeentehuis"

Transcriptie

1 R 6 november 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 6 november 2008 om uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier de heer R.K. Appers, HOP de heer B. Arkeveld, Burgerbelang de heer G. Boellaard, VVD de heer A.J. Botman, CDA de heer S. Brau, PvdA mevrouw P.M. Bunte, PvdA de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang de heer M. Dijkstra, Burgerbelang mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA de heer A. Harren, VVD mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang de heer M. Kadioglu, PvdA de heer J.D. Koppelaar, PvdA de heer T.L. Mars, VVD de heer C.C. Mertens, HOP mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP de heer J.M. Schipper, Burgerbelang de heer R. Schoemaker, GroenLinks mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA de heer R. Visser, PvdA de heer W. Witte, VVD de heer F.J.J. Zuurbier, CDA de heer C. Zijlmans, Burgerbelang mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD de heer J.W. de Boer, PvdA de heer C. Kwint, GroenLinks de heer R.J. Piet, CDA mevrouw J.G. Güse, CDA, raadslid mevrouw E.M.J. Middelbeek De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij heet ook de mensen die thuis de vergadering via internet volgen, van harte welkom en legt hen kort uit wat er vanavond aan de orde is. Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 1. 1 Spreekrecht burgers. Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld. 2 Vaststellen raadsagenda. Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.

2 R 6 november 2008/2 De voorzitter geeft voorafgaande aan agendapunt 3 wethouder De Boer op diens verzoek het woord. De heer De Boer herinnert met buitengewoon genoegen aan de afspraak van vorig jaar met de raad en met name met mevrouw Stam, waarbij hij ook verwijst naar de 2 e Burap (blz. 32). De wethouder had voorgesteld om ondanks dat er al een behoorlijke uitstroom van mensen uit de uitkering ingevolge de WWB naar een baan (en de gemeente hiervoor eigenlijk niet werd beloond, maar min of meer werd gestraft door een verlaging van de uitkering van het rijk) was, voorgesteld te streven naar een afroming van 10 procent van het gemeentelijk WWB-cliëntenbestand. Met name mevrouw Stam heeft toen aangegeven te verwachten dat dit streven niet zou lukken. De wethouder heeft echter tijdens zijn speech afgelopen morgen de afdeling Sociale Zaken bedankt voor hun fantastische integrale inzet van een streng aan de poort en actief beleid aan de uitgang, een stevig fraudebeleid, het streven om mensen aan een duurzame baan te helpen en ten slotte het versterken van het minimabeleid (zoals de Huygenpas). In oktober 2007 waren er 494 cliënten, welke stand later opliep van 505 en 501 naar de laatste stand van 413 cliënten. Er zijn dus 81 mensen in een jaar tijd extra aan het werk. De wethouder heeft verder deze week bericht gehad van de heer Jenné van advocatenkantoor Schenkeveld en Sluijs dat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan over de huisbezoeken. De rechter heeft alle eisen ongegrond verklaard. De medewerkers waren hier vanmorgen heel blij mee. De mooie uitstroomcijfers gaven het college aanleiding om de raad net als vanmorgen de afdeling Sociale Zaken te trakteren op gebak. Mevrouw Stam wijst op de afspraak dat er 50 cliënten zouden uitstromen. Zij heeft echter gezorgd voor iets extra op de taart, namelijk 100 kaarsjes en roept het college op te streven naar dit aantal in De voorzitter verzoekt de wethouder de dank van de raad aan de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken over te brengen. De heer De Boer zal hiervoor zorgen. 3 Vaststelling raadsbegroting 2009, inclusief votering investeringskredieten van jaarschijf 2009, vaststelling gemeentelijke heffingen voor 2009, ter kennisname 2 e bestuursrapportage De heer Dijkstra heeft bij de behandeling van de begroting 2008 wat plagend, aan de hand van een berekening van het college laten zien hoe de gemeente bij een bank tegen inlevering van 4,7 miljoen 25 miljoen zou kunnen terugkrijgen. Zelfs de IJslandse banken konden daar niet tegenop. Kortom, iedereen zou met die berekening van het college schatrijk kunnen worden. Niet dat spreker daarvoor ondertussen veel dankbetuigingen heeft ontvangen, maar het resultaat is overweldigend geweest. Diverse banken zijn reeds bezweken en anderen stonden op omvallen. Toch lijkt er met de berekening van het college wel degelijk iets aan de hand te zijn. Wellicht daarom toch goed om nog eens te kijken naar de zogenaamde grote projecten die de afgelopen jaren werden gerealiseerd. Tezamen vergden zij een bedrag van 70 miljoen. De Reserve grote projecten bevatte echter maar 40 miljoen. Er bleef dus over een ongedekt tekort van 30 miljoen. De provincie wilde voor dat tekort een geborgde dekking en duidelijk dus niet alleen maar een aardig verzonnen verhaaltje, uitsluitend gebaseerd op goede bedoelingen. Praatjes vullen immers geen gaatjes. Toen kwam het college met een magische truc. Met een eenvoudige berekening werd aangetoond dat het mogelijk was om met een bedrag van 4,7 miljoen een ongedekt bedrag van 25 miljoen volledig te kunnen dekken. Zoals ook nog in de voorjaarsnota 2008 stond vermeld, werd daarmee naar de inzichten van de gemeente aan de toezegging aan de provincie volledig voldaan en dat voor het totale investeringsniveau van 70 miljoen. Niet alleen Burgerbelang, maar ook de provincie reageerde op die slechts op papier bestaande oplossing echter nogal zuinig. In haar brief van 25 augustus jl. schreef de provincie onder andere met betrekking tot de innovatieve dekkingsmethode lasten grote projecten hebben wij met teleurstelling moeten constateren, dat behalve de in principe eenmalige storting ad 4,7 miljoen (ten laste van de algemene reserve), behoorlijke dotaties vanuit de grondexploitaties achterwege zijn gebleven. Volgens de Reservekeeper 2008 zijn ook voor de jaren 2008 tot en met 2012 geen grote stortingen in deze reserve gepland. Rijst daarmee de vraag op welke gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen de provincie doelt. Graag verwijst spreker in dit verband naar het raadsbesluit van 23 juni Onder de letter A stemde de raad in met de innovatieve methode. Onder de letter B stond daarbij echter tevens vermeld inherent aan be-

3 R 6 november 2008/3 sluit sub A te bepalen dat de Reserve grote projecten voldoende wordt gevoegd uit positieve resultaten van grondexploitaties. Graag zou spreker van de collegepartijen en van ook de HOP vernemen of zij zich aan dit besluit nog steeds gebonden voelen. Zo nee, waarom niet? Spreker vraagt dit ook omdat in dit huis de slogan geldt IK DURF. De letter I van IK staat daarbij voor Integer. Een begrip dat in de voorjaarsnota 2007 als volgt wordt omschreven. Integer; wij nemen afspraken serieus en zijn eerlijk en betrouwbaar. Daarnaast wil spreker graag nog onder de aandacht brengen dat er op 10 april 2006 een goed gesprek is geweest tussen enerzijds een delegatie van de gemeente onder leiding van de heer Ter Heegde en anderzijds de heren Borghouts en Poelmann van de provincie. Door een beroep op de Wet openbaarheid bestuur, is spreker in het bezit van een verslag van dat gesprek. Hieruit citeert hij Vanuit de delegatie van Heerhugowaard wordt gesteld te hebben toegezegd stortingen te doen in deze reserve vanuit de positieve resultaten van de grondexploitatie. Graag zal ik van de burgemeester horen of die toezegging is gedaan. En zo ja, dan verneemt spreker graag van de burgemeester waarom hij er dan niet voor pleit die toezegging na te komen. Spreker hoopt dat de burgemeester zonder de vraag te ontwijken, een duidelijke reactie zal willen geven. Voor Burgerbelang eveneens zorgelijk, komt spreker bij een ander aspect; de toerekening van uurlonen van het ambtelijk apparaat aan diverse investeringen en grondexploitaties. Inmiddels gaat het daarbij om een bedrag van bijna 4 miljoen. Voor het sluitend maken van de begroting aan de ene kant natuurlijk prachtig. Deze vaste salariskosten hoeven nu immers niet meer te worden betaald vanuit de begroting. Aan de andere kant ook zorgelijk, want bij gebrek aan liquide middelen, zullen de salariskosten waarschijnlijk grotendeels moeten worden betaald met geleend geld. Dat geld zal eens moeten worden terugbetaald, maar hoe? Om daar wat meer inzicht in te krijgen, heeft spreker bij de technische vragen gevraagd hem over de jaren 2009 tot en met 2012 een overzicht te geven van de investeringen en grondexploitaties, waaraan die ambtelijke kosten zullen worden toegerekend en voor welk bedrag. Zonder hem dat overzicht te verstrekken, kreeg spreker als antwoord dat het aantal toe te rekenen uren per grondexploitatie en investering voor de sector SO tot stand is gekomen op basis van ervaringscijfers van grondexploitaties van de afgelopen jaren en de projectenplanning voor Voor de fractie leidt dit tot de volgende vragen. Als het college op grond van ervaringscijfers weet hoeveel uren er de komende tijd per grondexploitatie en per investering zullen worden toegerekend, wat is dan de reden dat spreker het gevraagde overzicht niet heeft ontvangen? Is het college bereid hem op grond van de ervaringscijfers dat gevraagde overzicht alsnog te verstrekken? En zo ja, wanneer kan spreker dat dan tegemoet zien? Een ander zorgelijk aspect is, dat de gemeente steeds meer moet werken met geleend geld. Per 31 december 2004 bedroeg de vaste schuld nog geen 3 miljoen. Volgens de beantwoording van de technische vragen zal door het huidige beleid in 2012 die behoefte aan vreemd geld oplopen tot een bedrag van 93 miljoen. Rijst de vraag hoe het college denkt dat geleende geld inclusief rente, ooit te kunnen terugbetalen? Anders gesteld; wat zijn voor dat geleende bedrag de kostendragers en welke bedragen zijn daar per kostendrager concreet aan verbonden? Graag zal spreker vernemen of het college bereid is hem ook daarvan een overzicht te verstrekken en wanneer hij dit mag verwachten. Samenhangend met de begroting komt spreker bij twee beleidsaspecten die Burgerbelang ook zeer na aan het hart liggen. Dat betreffen de huisvestingsproblematiek en het veiligheidsbeleid. Spreker begint bij de woningbouw in de Stad van de Zon. Volgens de oorspronkelijke planning zou de bouw in 2005 afgerond zijn. Inmiddels blijkt dat dit op z n vroegst 2011 zal worden. Geen kleine overschrijding, maar een overschrijding van minimaal zes jaar. Rijstde vraag wat daarvan de gevolgen zijn. Spreker herinnert zich dat zoals gebruikelijk, destijds met spoed moest worden besloten. Elke vertraging zou ertoe leiden dat de exploitatieopzet niet meer sluitend zou zijn. Inmiddels is er een vertraging van zes jaar. Toch is volgens het college de exploitatieopzet nog steeds sluitend en blijft er zelfs een positief saldo over. De magische krachten van het college zijn inmiddels bekend, maar toch vraagt de fractie zich af hoe dit kan. Graag zou de fractie daarom een opgave ontvangen van de maatregelen die het college in de loop der jaren heeft genomen om ondanks de vertraging van zes jaar, de exploitatieopzet toch sluitend te kunnen houden. Naast de financiële gevolgen van deze maatregelen wil Burgerbelang graag weten welke gevolgen deze hebben gehad voor het aantal te realiseren woningen en met name voor het aantal betaalbare woningen in de categorieën 1 en 2. Graag verneemt spreker wanneer hij een gemotiveerde opgave van het college mag verwachten. Hij vraagt dit ook, omdat er ondanks tientallen jaren bouwen nog steeds een groot tekort is aan betaalbare woningen voor starters. Bovendien biedt het beleid van het college hiervoor ook voor de toekomst, weinig perspectief. Dat is bijzonder jammer, omdat de fractie met name van een PvdA-wethouder iets anders had verwacht en met reden.

4 R 6 november 2008/4 Spreker heeft bij zich een prachtige foto van een aantal leden van de PvdA. Als speerpunt van hun verkiezingsprogramma staat daaronder: bij nieuwbouw tenminste 40% betaalbare huur- of koopwoningen en meer woningen voor starters en senioren. Toen Burgerbelang de PvdA daarbij wilde steunen en bij de exploitatieopzet van De Draai ook tenminste 40 procent betaalbare huur- of koopwoningen vroeg, werd dit door de PvdA-wethouder betiteld als het nastreven van een fata morgana. Ondertussen blijkt uit antwoorden op vragen die de fractie heeft gesteld, dat er in De Draai woningen komen, waarvan 35 procent in de categorieën 1 en 2. Dus 5 procent minder dan minstens door de PvdA aan de kiezers was beloofd. Het blijft daar echter niet bij. Van categorie 1 van die betaalbare woningen gaan er dan ook nog eens 203 naar Esdégé Reigersdaal. Ook deze woningen zijn dus niet beschikbaar voor de starters en senioren. De heer Botman wil met alle waardering voor het betoog van de heer Dijkstra in het kader van diens opmerking over 203 woningen voor Esdégé Reigersdaal opmerken dat de voorziening toch ligt binnen de grenzen van Heerhugowaard. De heer Dijkstra antwoordt dat dit klopt. De heer Botman zegt dat het dan toch gaat om inwoners van Heerhugowaard. De heer Dijkstra antwoordt dat ook dat klopt, maar deze mensen hadden keurig kunnen worden gehuisvest op de plek waar zij nu wonen. De voorziening had dit zelf kunnen regelen. Verder heeft de PvdA woningen toegezegd voor starters en senioren voor een percentage van tenminste 45 procent. De heer Botman wijst erop dat de mensen van Esdégé Reigersdaal momenteel gehuisvest zijn in voorzieningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen. Het is dan logisch dat er 203 woningen beschikbaar voor hen komen als inwoners van Heerhugowaard. De heer Dijkstra denkt dat de heer Botman in dit verband even vergeet dat op het terrein van Esdégé Reigersdaal de woningen de afgelopen jaren zijn verwaarloosd. De woningen zijn niet op tijd gerenoveerd, waardoor voor de mensen helaas een heel slechte huisvesting is ontstaan. De heer Botman is ervan overtuigd dat het bestuur van Esdégé Reigersdaal kwalitatief goed is. Spreker neemt daarom niet aan dat het is gegaan zoals de heer Dijkstra zojuist heeft geschetst. De heer Dijkstra gaat verder met zijn betoog. Met het oog op de betrouwbaarheid in de politiek, zou spreker graag van de PvdA-fractie vernemen of zij de mening van de PvdA-wethouder deelt dat met het standpunt van het realiseren van ten minste 40 procent woningbouw voor starters en senioren zoals in haar verkiezingsprogramma stond, aan de kiezers een fata morgana werd voorgehouden. Wellicht voor de PvdA-fractie ook prettig om een keer te kunnen uitleggen hoe zij die verkiezingsbelofte alsnog denkt te kunnen waarmaken. Mevrouw Huijboom moet iets van het hart. De heer Dijkstra heeft gezegd dat nu De Draai is vastgesteld Burgerbelang wil meewerken, maar in het verkiezingsprogramma was geen plaats voor De Draai en ook niet voor nieuwe woningen. De heer Dijkstra laat nu weten bezorgd te zijn voor de inwoners, maar spreekster kan dit niet rijmen met het eerdere beleid van Burgerbelang. Zij vindt het ook wat oneerlijk dat de heer Dijkstra er nu zo op afgeeft, terwijl Burgerbelang tegen woningbouw heeft gestemd, terwijl de starters zo hard een woning nodig hebben. De heer Dijkstra heeft zojuist heel bewust gevraagd hoe het precies is gegaan met de bouw in de Stad van de Zon. De gemeente heeft jarenlang alle gelegenheid gehad het probleem van betaalbare woningen voor starters en senioren op te lossen, maar dat is niet gebeurd. Nu is De Draai aan de orde. Als spreker de cijfers bekijkt, zal dit probleem ook in deze wijk weer niet worden opgelost, mede door het feit (en dat gunt spreker de cliënten ook wel, hoewel hij hen liever op de locatie had gehouden) dat van de betaalbare woningen er 203 naar Esdégé Reigersdaal gaan. Er had ook kunnen worden gezegd dat de gemeente zich buiten deze 203 woningen verder zou houden aan de gewenste 40 procent. De 203 woningen gaan nu ten koste van genoemd percentage en daar heeft spreker problemen mee.

5 R 6 november 2008/5 Mevrouw Valent concludeert dat deze mensen dus niet meetellen. De heer Dijkstra vindt dat ook aan de starters en de senioren moet worden gedacht voor wat betreft betaalbare woningen. Als er een goed plan voor De Draai was geweest, zodanig dat er 203 woningen voor cliënten van Esdégé Reigersdaal waren en daarenboven 40 procent betaalbare woningen voor de genoemde groepen, dan had mevrouw Valent spreker niet gehoord. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma ook geen uitzondering gemaakt voor de cliënten van Esdégé Reigersdaal. Mevrouw Valent geeft aan dat het percentage van 40 procent geldt voor alle inwoners van Heerhugowaard en dus ook de cliënten van Esdégé Reigersdaal. De heer Dijkstra zegt dat mevrouw Valent misschien straks nog op de vraag kan ingaan, maar dat laat hij graag aan haar over. Als de wethouder zegt dat Burgerbelang een fata morgana heeft nagestreefd, dan wil hij als er geen 40 procent betaalbare woningen in De Draai wordt gebouwd graag weten of de PvdA ook een fata morgana heeft nagestreefd. Dan tenslotte het veiligheidsbeleid. De afgelopen tijd heeft Burgerbelang, vooral bij de politie diverse bronnen aangeboord om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het veiligheidsbeleid in Heerhugowaard. Zo heeft spreker onder andere contact gehad met de afdeling Voorlichting van het district Noord-Holland Noord. Met name het in het goede spoor houden van de jongeren had daarbij zijn bijzondere aandacht. De verkregen informatie heeft de fractie geschokt. Heerhugowaard heeft circa 200 geregistreerde jeugdige criminelen en/of kinderen die op de drempel hiervan staan. Vanaf september jl. zijn de tien ergste vanuit detentie weer vrijgekomen. Uit de meldingen begint dat merkbaar te worden. Van deze 10 jongeren heeft de politie de indruk dat het merendeels onverbeterlijke veelplegers zijn. De groep daaromheen baart echter de meeste zorg. Het betreft hier kinderen vanaf groep 8 van de basisschool, beginnend met erbij te willen horen en eindigend als dief werkend in opdracht van. Ook Burgerbelang maakt zich juist over het lot van die kinderen ernstige zorgen. Spreker zou op grond van de verkregen informatie nog even kunnen doorgaan. De situatie in Heerhugowaard is zeer ernstig. Er wordt bovendien gewerkt in goed georganiseerde groepen. De in de vorige raadsvergadering door wethouder Piet gedane mededeling dat Heerhugowaard qua jeugdcriminaliteit landelijk op plaats acht staat, blijkt daarom geen fata morgana, maar helaas werkelijkheid te zijn. Om te voorkomen dat er nog meer van de jongeren de criminaliteit worden ingezogen, had hier naar de mening van de fractie al lang een preventief beleid op gezet moeten worden. Men moet het dak repareren als de zon schijnt, anders blijft het inderdaad, zoals de burgemeester al eens zei dweilen met de kraan open. Burgerbelang was daarom zeer verheugd dat het college in 2007 zelf met het voorstel kwam om jongerenpreventieteams in te stellen. Hoewel daar eigenlijk voor nodig was, werd op voorstel van het college daarvoor door de raad structureel beschikbaar gesteld. Inmiddels is gebleken, dat ondanks het geld daarvoor aan die door de raad aanvaarde doelstelling niet is voldaan. Daarnaast heeft de fractie in juni jl. tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie ingediend. Samen met de PvdA en GroenLinks heeft een meerderheid van de raad daarin het college opgeroepen in de begroting 2009 voor jongerenpreventieteams op te nemen. Met de mededeling dat deze extra niet nodig is, is de door de raad aanvaarde motie door het college inmiddels simpelweg van tafel geveegd. Weinig democratisch! Ook de kern van het bestaansrecht van de raad wordt daardoor aangetast. Daarnaast doet het gelet op de ernst van de veiligheidssituatie in Heerhugowaard, de vraag rijzen of dit college nog wel van deze wereld is. Er is steeds meer reden voor twijfel daarover. Burgerbelang zal daarom bij amendement een voorstel aan de raad voorleggen om alsnog voor die jongerenpreventieteams in de begroting 2009 op te nemen. Daarbij wil hij de raad tevens nog graag wijzen op een rapport van de Districtspolitie Noord-Holland Noord van mei Hierin wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van onder andere de problematische jeugdgroepen in Heerhugowaard. Naar aanleiding daarvan wordt aan gemeenten een aantal aanbevelingen gedaan. Het gaat hierbij onder andere om te besluiten voor de aanpak van de aandachtsgroepen extra inzet in capaciteit en middelen beschikbaar te stellen. Het aanvaarden van het amendement zou daartoe wellicht een goede aanzet kunnen zijn. Temeer daar de preventieve aanpak in Amsterdam, Utrecht en Haarlem reeds zeer succesvol is gebleken. Naast deze aanpak van jongeren, geeft de politie onder andere tevens als aanbeveling dat het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren aandacht verdient. Evenals in Alkmaar reeds is gebeurd, stelt spreker daarom graag voor om voor de openbare ruimten in heel Heerhugowaard een verbod op het gebruik van alcohol en drugs in te stellen. Toegestane evenementen, daarbij voor alcohol uitgezonderd. Een reactie van de burgemeester op dit voorstel stelt spreker zeer op prijs. Om voor de beoordeling van het amende-

6 R 6 november 2008/6 ment nog wat meer gewicht in de schaal te leggen, deelt spreker tevens nog graag mede dat de aanbiedingsbrief van de aanbevelingen van de politie is ondertekend door de heer Ter Heegde als voorzitter van de werkgroep Hangjongeren. De heer Mertens vraagt of vanavond de algemene beschouwingen of de begroting 2009 aan de orde is. De heer Dijkstra geeft aan dat de begroting tot iets moet leiden. De heer Mertens heeft de vraag aan de voorzitter gesteld. De voorzitter zegt dat de spreektijd van iedere fractie toch op moet. De heer Witte stelt voor de innovatieve methode erin te houden. Dit zal de spreektijd van Burgerbelang behoorlijk verkorten. De heer Dijkstra beaamt dit. De innovatieve methode zal de evergreen van de fractie blijven, zolang de discussie met de provincie doorgaat. Spreker is benieuwd wanneer de provincie er eindelijk genoeg van zal krijgen en de raad van Heerhugowaard erop zal wijzen dat deze bepaalde besluiten heeft genomen en dat de provincie bepaalde toezeggingen zijn gedaan én van een deugdelijk bestuur mag worden verwacht dat deze worden nagekomen. Mevrouw Valent geeft aan dat een aantal provincies, waterschappen en gemeenten miljoenen kwijt zijn geraakt aan een IJslandse bank. Ook onder de inwoners van Heerhugowaard zijn vast mensen die hun spaargeld zijn kwijtgeraakt. Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen overleven alleen dankzij miljarden steun van Wouter Bos. De beurzen gaan dag na dag verder achteruit. Vanavond wordt besproken de zonnige begroting 2009 van de gemeente Heerhugowaard. Een begroting waarbij dit jaar en de komende jaren geld wordt overgehouden. In 2009 gaan de gemeentelijke heffingen zoals de OZB, met hooguit de helft van de inflatiestijging omhoog. De heer Mertens wijst erop dat Wouter Bos natuurlijk wel geld van alle Nederlanders beschikbaar stelt. Mevrouw Valent dankt voor deze toevoeging en gaat verder met haar betoog. De PvdA heeft de inwoners beloofd dat de inflatiestijging voor Heerhugowaard de grens is, daar houdt zij zich ruim aan. De raad zal vanavond moeten uitgaan van wat zij nu weet. Hoe de storm, die door de financiële wereld waait, effect zal hebben op de plannen in Heerhugowaard is nog niet bekend. Als duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de minder draagkrachtige inwoners of voor alle mooie plannen die er zijn, dan zal hier op tijd op moeten worden ingespeeld. De fractie heeft er vertrouwen in dat de gemeente daartoe in staat is, omdat Heerhugowaard een financieel gezonde gemeente is. Het eerste merkbare effect is trouwens positief; het plan voor De Horst en omgeving zal nu echt worden uitgevoerd. Vooral voor basisschool De Paperclip is dat goed nieuws. Nu de voorliggende begroting. Net als de afgelopen jaren zien zowel de begroting voor 2009 als de doorkijk tot en met 2012 er goed uit. De PvdA concludeert dat de gemeente de financiën goed op orde heeft, de begroting sluit weer in de plus. De fractie heeft wel wat vragen over de voortgang van een aantal projecten. Zij is ronduit teleurgesteld over het kennelijke gebrek aan vooruitgang als het gaat om het instellen van een subsidiepot voor duurzame maatregelen bij woningen van voor 1995, toen er minder hoge eisen op het gebied van energiegebruik werden gesteld. De fractie heeft hier anderhalf jaar terug bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007, al om gevraagd. In Heerhugowaard is er in het verleden ook al eens zo n subsidiepot geweest. Het kan dus toch eigenlijk niet zo moeilijk zijn? Wethouder Piet noemt het in het Stadsnieuws van deze week, maar de PvdA wil geen mooie woorden meer, maar een subsidiepot waar de inwoners een beroep op kunnen doen. Zij ziet dit dan het liefst gecombineerd worden met het scannen van de woningen op warmteverlies, waar zij in maart om heeft gevraagd. Er verscheen in juni een artikel in het Stadsnieuws en wethouder Piet noemt de scans ook weer. Hoe staat het hier concreet mee? Wanneer zijn deze beelden beschikbaar? Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis moet toch ook niet al te moeilijk zijn, ook financieel gezien niet. De fractie verwacht daarom echt nog voor het einde van het jaar een realisatieplan, zodat de panelen in 2009 op het gemeentehuis kunnen worden geplaatst. De fractie was nogal verbijsterd toen zij deze week in het Stadsnieuws las, dat wethouder Piet onlangs voor het eerst met de stichting Woonwaard

7 R 6 november 2008/7 over duurzaamheid heeft gesproken en hoopt dat dit niet klopt. De gemeente is al zo lang met duurzaamheid bezig en het kan toch niet zo zijn dat er met een belangrijke partner als de stichting Woonwaard niet eerder over is gesproken? Hoe staat het met het project van LED-verlichting? Deze winter zou er een proef komen en spreekster meent langs de Oterlekerweg. De fractie vraagt zich af waarom in de begroting staat dat er een haalbaarheidsonderzoek moet worden gedaan naar een overdekte fietsenstalling in Heerhugowaard. Iedereen wil toch een dergelijke fietsenstalling? Dan is er nog altijd geen plek voor crisisopvang in Heerhugowaard voor jong en oud, voor man en vrouw. Afgelopen voorjaar is hierom door de raad gevraagd en wethouder Baijards heeft hierop geantwoord dat een dergelijke voorziening binnenkort zou worden opengesteld. Volgens informatie van de PvdA is een dergelijke opvang echter nog steeds niet in Heerhugowaard. De fractie vraagt een nadere toelichting van het college. De nood is hoog. Dan de gratis ID-kaart voor 13-jarigen. De PvdA heeft hier bij de voorjaarsnota 2007 om gevraagd en dit is wel meteen ingevoerd. Het blijkt een succes te zijn en de fractie wil er graag mee doorgaan. Het is haar bedoeling dit vandaag definitief te regelen. Er ligt echter een voorstel van het college om de proef pas te evalueren na afloop van 2009, dus over een paar maanden. Het is niet helemaal wat de fractie in gedachten had, maar zij heeft vertrouwen in een goede afloop en daarom kan de PvdA zich in dit voorstel vinden. Dan zijn er ook wel positieve dingen; dingen waar de fractie blij mee is. Zij vindt het geweldig dat Hartje Winter de schaatsbaan op het Stadsplein, wordt uitgebreid, waardoor er drie weken op het Stadsplein kan worden geschaatst. Er komen verder meer activiteiten omheen. Prachtig! Hopelijk wordt het een nog groter succes dan vorig jaar. De PvdA is ook blij dat er een ander item uit haar verkiezingsprogramma wordt opgepakt, namelijk het laten adopteren van een gedeelte van een deel van een straat of plein om dit van zwerfafval te laten ontdoen, maar er moet dan ook een bord bij worden geplaatst wie het onderhoud doet. Dit werkt in Californië heel goed (op de website is dit in het verkiezingsprogramma van de PvdA terug te vinden). Dan nu de mooie kabouter. Kijkend naar de toekomst wil de fractie nog enkele onderwerpen naar voren brengen. Wethouder De Boer heeft spreekster de afgelopen raadsvergadering een tuinkabouter gegeven en dit bleek een bijzondere kabouter te zijn. Naast het feit dat hij iets magisch met de gouden verf heeft gedaan, die hij bij zich had, ziet hij ook een gouden kans om kinderen te laten beleven in De Waarderhout. De PvdA had dit al opgenomen in haar verkiezingsprogramma s 2002 en 2006, maar kabouter Hugo wil dat er nu echt iets gaat gebeuren. Daar moeten de kinderen bij worden betrokken, want zij weten immers zelf het beste wat zij leuk vinden. Kabouter Hugo wil graag de ideeën van de kinderen verzamelen en aanbieden aan Staatsbosbeheer om deze organisatie op weg te helpen. Als de Oosttangent wordt aangelegd en er een nieuw bos ter compensatie wordt aangelegd, dan moet er ook ruimte zijn om ook wat voor de kinderen te doen. Hugo is afgelopen zondag op een kabouterreünie geweest in Amsterdam-Noord. Dat was in een park waar ook hele leuke dingen voor kinderen zijn. Hij is er superenthousiast over, maar kan wel wat hulp gebruiken. Daarom gaat Hugo alle ideeën op z n eigen hyves-pagina verzamelen en iedereen die daar een idee aan wil toevoegen, is welkom. De PvdA vraagt al langere tijd om echt goedkope woningen. Aan het begin van deze raadsperiode heeft zij meerdere voorbeelden laten zien van woningen tot De zogenaamde goedkope woningen in categorie 1 kosten maximaal , maar voor dergelijke woningen krijgen bijvoorbeeld een politieagent of verpleegster met hun inkomen geen hypotheek. Daarom heeft de fractie gevraagd het minimum van betaalbare woningen op te zoeken en is bereid hiervoor iets van het percentage in te leveren. In Lelystad staan prachtige verandawoningen gezien die in de goedkoopste vorm inclusief grond voor net boven kunnen worden neergezet. Als er wordt vastgehouden aan percentages dan zal men de hoogste grens opzoeken en dat is niet wat de PvdA wil, want daar hebben de mensen niets aan. Het gaat om de bouw van echt goedkope woningen. Wethouder De Boer heeft eerder gezegd dat hij hiermee aan de slag gaat en de fractie het komende jaar echte resultaten zal zien. De PvdA is benieuwd naar wat er gedaan gaat worden met de zogenaamde Aboutaleb-gelden voor de kinderen van mensen met een laag inkomen en ziet een voorstel van het college graag snel tegemoet. Er zullen meer kunstgrasvelden komen. Dat is een een goede ontwikkeling, want deze velden kunnen veel intensiever worden gebruikt. De fractie wil nogmaals benadrukken dat gebruik overdag door andere verenigingen, scholen, organisaties of buitenschoolse activiteiten moet worden toegestaan door de vereniging waar de kunstgrasvelden worden gelegd. Deze voorwaarde staat ook in het door de raad vastgestelde beleidskader. Afgelopen zaterdag is de fractie in Den Helder wezen kijken waar de brandweer van Heerhugowaard ook oefende. Dan wordt veel beter duidelijk wat van deze vrijwilligers wordt gevraagd. Er wordt veel gevraagd als het gaat om beschikbaarheid en inzet, maar ook in de risico s die ze nemen. De gemeente moet goed voor deze mannen en vrouwen blijven zorgen en natuurlijk regelmatig laten blijken dat daar grote waardering voor is.

8 R 6 november 2008/8 De PvdA wil dat het openbaar vervoer een goed alternatief is voor de auto. De tendens is dat de buslijnen steeds rechtere lijnen worden; sneller, maar mensen moeten steeds verder lopen om bij een halte te komen. De gemeente laat de provincie natuurlijk weten hoe zij het graag wil, maar uiteindelijk is het de provincie, die bepaalt hoe én hoe vaak de bussen gaan rijden. Als het echter gaat om wegen die nu afgesloten zijn, voor de bus opnieuw open te stellen, dan is de raad wel degelijk het orgaan die daar een beslissing over kan nemen. De raad gaat het Connexxion dan natuurlijk niet gemakkelijk maken om nog minder door de wijken te gaan rijden. De fractie wil daarom niet dat de Middenweg ter hoogte van voormalige basisschool De Kameleon voor de bus opengesteld gaat worden. Tot slot nog iets over fietsen. Afgelopen dinsdag was de fractie bij de feestelijke opening van de fietsenstalling van Rataplan bij het station. Daarbij is ook een verhuurruimte en een werkplaats waar reizigers hun fiets kunnen brengen voor onderhoud en reparatie. Een prima initiatief en zo iets wil de fractie ook bij Middenwaard, dat heeft zij al vaker gezegd. Wethouder Piet heeft daarvoor de reservelocatie aangewezen, maar het duurt nog wel even voor daar een stalling kan worden geopend. Daarom wil de PvdA het college vragen om te zoeken naar een tijdelijke mogelijkheid. Misschien kan er een porto cabin worden neergezet op een paar parkeerplaatsen of nog beter iemand van Rataplan op zaterdag bij de fietsenstalling van de gemeente zetten. Dat is er een snelle, tijdelijke oplossing. De PvdA hoort graag of de wethouder dit idee met wat vaart, verder wil uitwerken. De fractie heeft een paar onderwerpen aangestipt, maar in de begroting staan er natuurlijk veel meer. Spreekster wil daarom eindigen met het geven van een compliment aan het college en de ambtenaren dat het ook deze keer weer is gelukt om zo veel bordjes omhoog te houden, er maar zo weinig te laten vallen en alles ook nog eens financieel goed in de hand te hebben. De heer Witte denkt dat de financiële situatie in Heerhugowaard goed te noemen is. De financiële risico s van investeringen zoals de nieuwe brandweerkazerne, het gemeentehuis, de bibliotheek, het Centrum voor kunst en cultuur Cool, zwembad/sporthal De Waardergolf en het Trinitas College, het Park van Luna, enz. zijn in beeld gebracht en kunnen worden afgedekt. De begroting voor 2009 laat een kleine miljoen euro in de plus zien en ook de prognoses tot en met 2012 zijn positief. De lokale lasten zoals de OZB worden conform de wens van de VVD in 2009 met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd. In de voorjaarsnota ging het college nog uit van het standpunt de OZB voor niet-woningen vanaf 2009 met vijf procent te verhogen. Bij de algemene beschouwingen heeft de VVD ervoor gepleit eerst met de Bedrijfskring overleg te voeren over die extra verhoging mede gezien de onderhandelingen over hun bijdrage aan de Westfrisiaweg en deze niet te frustreren. Nu door omstandigheden dat overleg nog niet is gevoerd, is het terecht dat van die verhoging voor 2009 wordt afgezien. De tarieven voor de hondenbelasting zijn de helft van de tarieven van In 2010 zal de hondenbelasting zelfs geheel komen te vervallen conform een motie van de VVD van november 2005 om deze belasting gefaseerd af te bouwen. In diezelfde vergadering heeft de fractie aangegeven dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is en nog stamt uit de tijd van de hondenkarren. De belasting wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel en heeft niets met de hondenpoep van doen. Naast de afschaffing heeft de fractie gepleit voor een veel strengere controle op de overlast veroorzaakt door hondenpoep. Het is dus niet zo, zoals nu wel staat in de begroting dat het gedrag van de hondenbezitters afhankelijk zou zijn van de afschaffing van de hondenbelasting. Voorts vraagt de VVD weer aandacht voor het tijdig legen van de blauwe hondenpoepbakken. Het niet tijdig legen wordt nogal eens als excuus gebruikt. Hoewel het er dus goed voor staat en de algemene reserve een bedrag van 14,5 miljoen laat zien dient de gemeente wel alert te blijven. Bij de algemene beschouwingen heeft de fractie al aangegeven dat er in Heerhugowaard wel erg veel aan de hand is, dat het wel fijn werken is in een dynamische omgeving, maar dat er grenzen zijn aan wat een organisatie aan kan. Daarbij komt nu ook nog de wereldwijde financiële crisis. Ook financieel zal er dus pas op de plaats moeten worden gemaakt. De VVD denkt hierbij bijvoorbeeld aan het Centrum voor duurzaamheid in het Park van Luna, waarover wordt geschreven in de Alkmaarsche Courant van 27 oktober jl. Een gebouw van en dan is er jaarlijks nog extra nodig. De VVD vindt echter zonder dekking geen centrum. Zij wil geen open einde regeling; dan maar geen centrum. Heeft het college zich overigens al beraden op wat de eventuele gevolgen van de kredietcrisis zouden kunnen zijn voor bijvoorbeeld de exploitatie van De Draai, De Vork en van Broekhom? Regeren is immers vooruit zien. Eerder heeft de VVD bij de discussie over de hoogte van het weerstandsvermogen aangegeven, dat zij een totaaloverzicht wil hebben van wat er financieel nog allemaal op de gemeente afkomt. Zij wees daarbij bijvoorbeeld op de nieuwbouw van Huygenwaard (en wat dat gaat kosten), het extra onderhoud voor Heerhugowaard-Zuid (en wat voor financiële consequenties dat met zich mee-

9 R 6 november 2008/9 brengt) en de financiële consequenties van het afsluiten van de exploitatie van Heerhugowaard-Zuid. Kortom een totaalplaatje. De heer Dijkstra vraagt of hij hieruit mag concluderen dat de VVD zich aansluit bij spreker zijn voorstel om te komen tot een goed overzicht van de kostendragers die de gemeente de komende tijd heeft en de kosten die daaraan zijn verbonden. De heer Witte zegt dat de heer Dijkstra nu net doet alsof hij dit voorstelt, maar spreker roept dat al meer dan een jaar. Het is hem ook toegezegd, maar hij heeft de heer Dijkstra er tot nu toe niet over gehoord. Het is elke keer eigenlijk zo dat wat de fracties aandragen, de heer Dijkstra hier later ook mee komt en dan doet of hij het zelf heeft bedacht. Spreker gaat verder met zijn betoog. De VVD heeft er begrip voor dat door het overlijden van wethouder Van den Heiligenberg een en ander vertraagd is, maar verwacht de antwoorden nu toch wel op korte termijn. Kan de wethouder dit toezeggen? Op 28 oktober 2007 heeft de VVD in een motie aangegeven dat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven onvoldoende is, waardoor een aantal leerlingen vroegtijdig afhaakt, omdat er voor hen te veel theorie en te weinig praktijk wordt geboden. Door de fractie werd gewezen op berichten om de ambachtschool in ere te herstellen en zij verzocht het college om te onderzoeken of er kon worden aangehaakt bij deze landelijke ontwikkeling en of er kon worden meegedaan aan een pilot project. In het antwoord gaf wethouder Piet aan aandacht te hebben voor meer praktisch ingericht VMBO-onderwijs en dat als speerpunt in het overleg met de scholen te zullen inbrengen. In de 2 e bestuursrapportage 2008 staat bij de motie dat er onduidelijkheid was over de vraag van de raad, waarin de termen ambachtsscholen en campussen door elkaar worden gebruikt. Dit heeft geleid tot meer voorbereidingstijd dan in eerste instantie was ingeschat. De fractie heeft echter nooit de term campussen gebruikt. Dus dat kan geen excuus zijn. Intussen is Alkmaar veel slagvaardiger. Met ingang van het volgende schooljaar start het PCC met een vakcollege Techniek. Deze opleiding is helemaal gericht op groep 8 leerlingen die nu al weten dat ze de techniek in willen en liever Ieren met hun handen dan vanuit boeken. De opleiding die zes jaar duurt, levert de leerling een VMBO-diploma, een MBO-diploma, een certificaat voor meester of gezel en een baangarantie op. Gaarne uitleg van de wethouder van wat hij met voornoemde motie heeft gedaan. Een groot deel van ons budget wordt gebruikt voor WMO-beleid en dat zal in de toekomst eerder toedan afnemen. Spreker denkt hierbij aan de nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp en activiteiten vanuit de AWBZ, die zullen worden overgeheveld. Het is dus zaak om de prestatievelden zo efficiënt mogelijk in te vullen. Het integraal afstemmen van jeugdbeleid is noodzakelijk en preventie heeft daarbij de voorkeur. Kansrijk Jong heeft de fractie bewust gemaakt van de vele activiteiten en initiatieven die op het gebied van jeugdbeleid worden ontplooid. Des te sterker is het besef dat de regiefunctie van de gemeente hard nodig is om bijvoorbeeld een nieuw concept zoals het Centrum voor jeugd en gezin effectief te laten werken. De VVD vraagt de wethouder die regiefunctie krachtig ter hand te nemen. Zij constateert dat er genoeg hulpverleners zijn, maar het samengaan moet nu gaan werken in het belang van het kind en niet in dat van de organisaties. De fractie vraagt zich af hoe het staat met de beloofde bewaakte fietsenstalling bij Middenwaard. Deze is er nog steeds niet en de stallingproblemen bij de ingangen van Middenwaard nemen alleen maar toe. In het laatste Stadsnieuws noemt de wethouder zelfs meerdere bewaakte fietsenstallingen, maar de VVD stelt voor om eerst met deze te beginnen. Het idee om zaterdags iemand van Rataplan aanwezig te laten zijn in de gemeentelijke fietsenstalling, zoals door de PvdA zojuist naar voren is gebracht, steunt de VVD. Spreker wil de aanwezigen de volgende voorbereide tekst niet onthouden. Bij de toekenning van het budget aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt heeft de wethouder beloofd 50 uitkeringsgerechtigden extra te laten uitstromen ultimo In de 2e bestuursrapportage staat dat het bestand eind augustus met 40 personen is teruggelopen. Het jaar is weliswaar nog niet om, maar kan de wethouder aangeven dat het aantal van 50 maar dat mag ook meer zijn, wordt gehaald? Daarom de complimenten aan de wethouder. Het zijn zoals inmiddels is gebleken, dus 81 personen. Mevrouw Harlaar geeft aan dat het CDA van mening is dat de raadsbegroting 2009 een leesbaar document is geworden dat haar in staat stelt haar controlerende taak goed uit te oefenen. De fractie is blij met de sluitende begroting. Uitgangspunt hierbij is dat de begroting niet mag leiden tot verzwaring van de lasten voor de burgers van Heerhugowaard. Ook het weerstandsvermogen, de financiële reserve van de gemeente, geeft ruimschoots voldoende borging voor de toekomst.

10 R 6 november 2008/10 De fractie complimenteert de treasury-ambtenaren van de gemeente met het feit dat geen geld is uitgezet bij de IJslandse Landsbankinn. Het college is met betrekking tot dit onderwerp goed geadviseerd. Er is bewust voor minder rente én voor betrouwbaarheid gekozen. Een verstandige beslissing! Het CDA blijft voortvarend werken aan haar speerpunten; het verder sociaal duurzaam vergroten van het welzijn van de burgers en de uitbouw van een kindvriendelijk Heerhugowaard. Hoe kan worden gekomen tot risicobeperking? In het overzicht op blz. 90 van de raadsbegroting worden de 10 risico s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Met in het achterhoofd de huidige kredietcrisis en de economische ontwikkelingen dus een onzekere toekomst, is de vraag wat de gemeente zou kunnen doen om het risicoprofiel te beperken. Wil zij niet teveel zelf doen? De gemeente zou meer kunnen samenwerken met externe partners, bijvoorbeeld via PPS constructies om zo de tegenvallers maar ook de meevallers te delen én op deze wijze kennis, die niet in huis is, binnen te halen en gebruik te maken van de denk- en innovatiekracht van de markt. Zo leidt risicodeling tot risicospreiding en dan met name op de gebieden waar de gemeente minder goed in is of die erg risicogevoelig zijn. Spreekster denkt hierbij ook aan de daling van de opbrengsten uit de grondexploitatie. Er valt hiermee dus steeds minder te verdienen. De gemeente mag al blij zijn als de exploitatie sluitend kan worden gekregen. Het is dan verstandig de risico s te verdelen. Een voorbeeld hiervan is het project De Vork, waarin de gemeente zou kunnen gaan samenwerken met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; een bedrijf waar de gemeente aandeelhouder van is. De gemeente zou bij de herontwikkeling van Centrumwaard kunnen samenwerken met een externe partner, bijvoorbeeld de woningcorporatie Ymere. Het CDA vraagt wat de ideeën van het college met betrekking tot dit onderwerp zijn. Is het college bekend met de gevolgen van de kredietcrisis voor ontwikkelaars en woningbouwcorporaties waar de gemeente zaken mee doet? In hoeverre is dat van invloed op de gemeente Heerhugowaard? De fractie heeft bij dit onderwerp een motie voorbereid die spreekster na haar termijn zal indienen. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal jongeren met een Wajong-uitkering toeneemt. Dit jaar stijgt het aantal Wajongers naar schatting met tot en dreigt dit aantal zonder nadere maatregelen binnen tien tot vijftien jaar te stijgen tot een half miljoen! Daarnaast blijkt dat een derde van de Wajongers, die werk vindt, die baan binnen een jaar weer kwijtraakt. Ongeacht het feit dat de uitvoering van de Wajong bij de UWV ligt, zijn het wel Heerhugowaardse inwoners, Heerhugowaardse jongeren! Het CDA vindt het heel belangrijk de uitstroom van Wajong-jongeren naar werk te stimuleren, om talenten van Wajong-jongeren te benutten en ze zo uit de Wajong te halen. De jongeren moeten worden ingezet waar ze goed in zijn. Hun talenten moeten worden benut om ervoor te zorgen dat zij niet in de Wajong terechtkomen. Daardoor zal de instroom zoveel mogelijk worden beperkt. De fractie denkt bijvoorbeeld aan een overleg tussen UWV, CWI en het Horizoncollege om door een gezamenlijke aanpak Wajong-jongeren aan het werk te helpen. In hoeverre kan het college bevorderen dat dit gebeurt? De jeugd heeft de toekomst en de fractie is dan ook verheugd dat er voor deze doelgroep al vele activiteiten gekomen zijn die Heerhugowaard een stuk kindvriendelijker hebben gemaakt, waarbij kan worden gedacht aan het Centrum voor jeugd en gezin, het project JIB, de uitbreiding openingsuren Kompleks, het coördinatiepunt Jeugdzorg, het Skatepark, veel betere speelplekken, mooie en frisse scholen en binnen het basisonderwijs geen noodlokalen meer. Er zouden nog veel meer aantrekkelijke, vernieuwende en welzijnsbevorderende activiteiten moeten zijn in Heerhugowaard, waardoor de jeugd graag in de gemeente wil (blijven) wonen. Voorwaarde hierbij is het aanbieden van kwalitatief goede opleidingen en de aanwezigheid van interessante bedrijven om voor te werken in of in de buurt van Heerhugowaard. Belangrijk blijft ook een integraal ouderenbeleid, waarbij de vraag van de ouderen centraal staat. Ten slotte is het CDA van mening dat ouderen veel kunnen betekenen voor jongeren en dat jongeren veel kunnen betekenen voor ouderen. Hierbij kan worden gedacht aan ouderen als coach en jongeren die helpen met computercursussen, enz. De fractie heeft een paar jaar geleden foto s laten zien van combinaties van speeltoestellen en zitmeubilair voor jong en oud en deze worden nu ook op de markt aangeboden. Met betrekking tot dit onderwerp heeft de fractie een motie voorbereid die spreekster na haar termijn zal indienen. Het CDA vindt dat met het hanteren van effectindicatoren, zoals genoemd in de raadsbegroting, niets mis is, mits deze geen doel op zich worden én de missie en de doelstellingen op de lange termijn niet uit het oog worden verloren. Het gaat uiteindelijk om het vermogen om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarnaast is de fractie van mening dat de indicatoren niet verstarrend mogen werken. Op het moment van vaststelling zijn vaak nog niet alle details bekend en bijsturing moet dan ook mogelijk zijn als er goede argumenten aan ten grondslag liggen. Hoe denkt het college hierover en is al het belangrijke meetbaar?

11 R 6 november 2008/11 Zoals bekend is Heerhugowaard een millenniumgemeente met een reeks aan doelstellingen. De gemeente levert reeds een goede bijdrage aan de millenniumdoelen, zoals bijvoorbeeld met het programma Duurzaamheid, het convenant Duurzaam inkopen, de ontwikkeling van een Natuur & Milieu Educatiecentrum en de subsidie aan de Wereldwinkel enz. met het programma duurzaamheid is de sterke troef. Het CDA vraagt hoe de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft als het gaat om duurzaamheid? Zij denkt hierbij aan het bedrijfsvervoerplan, het eigen vastgoed en aan fair trade. Waar gaat Heerhugowaard zich in het plan op concentreren? Het fractie heeft tot slot vernomen dat er in de nieuwe provinciale Cultuurnota geen ruimte meer is voor de subsidiëring van festivals en poppodia. Kan het college dit bevestigen en zo ja, wat gaat dit betekenen voor Mixtream? De heer Mertens laat weten dat de HOP met tevredenheid heeft geconstateerd dat aan haar oproep van vorig jaar gehoor is gegeven. De begroting is nog beter leesbaar geworden en geeft meer inzicht over wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Hiervoor wil de fractie iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, dank zeggen. Tevens wil zij haar dank uitspreken voor het beantwoorden van de gestelde technische vragen. De gemeente is op de goede weg, maar alertheid bij de begrotingsbehandeling blijft noodzakelijk en hierin staat de fractie gelukkig niet alleen. Het college en diverse leden van de raad vinden dat de HOP zich soms teveel met financiën bezighoudt en minder met de inhoud. Misschien zijn zij nu wel blij dat de fractie altijd de vinger op de kwetsbare plek van het financieel beleid heeft gelegd. Nu zijn er in Heerhugowaard gelukkig niet die toestanden zoals bij enkele andere gemeenten en provincies in Nederland. Dit komt mede omdat de HOP zich jaren heeft ingezet voor het opzetten van risicomanagement en een degelijke nota Grondbeleid. Daarnaast heeft zij er jaren op aangedrongen de verplichte paragrafen in de begroting op te nemen. Het is dan ook niet voor niets dat gemeenteraad.nl de fractie er in een schrijven op attent maakt, om bij de begroting 2009 kritisch te kijken of de paragrafen in de begroting voldoende inzicht bieden in de risico s en het vermogen van de gemeente om tegenvallers te kunnen dragen. Wat de verplicht voorgeschreven paragrafen betreft kan worden geconstateerd dat deze in de voorliggende begroting voldoende informatie geven. Het is jammer te moeten constateren dat de paragraaf Grondbeleid nog steeds niet aan de gestelde eisen voldoet. Dit betekent, dat er nog onvoldoende inzage is in de risico s en het vermogen. De HOP verwacht van het college zeker nu de financiële situatie in de wereld op zijn kop staat, dat deze paragraaf vóór 2009 alsnog in overeenstemming met de BBV-voorschriften wordt aangepast, want dan kan de raad zijn controlerende functie ook naar behoren uitoefenen. Na uitgebreide discussies en toezeggingen blijft de HOP bezorgd als het gaat om de veiligheidsregio s. Van diverse kanten wordt zij geïnformeerd dat niet alles zo verloopt als dat het zou moeten gaan. Afstemming en integratie zijn vaak nog een bron van ergernis. Daarom vraagt de fractie de voorzitter als vertegenwoordiger vanuit de raad in de regio, alert te blijven zodat de taken gewaarborgd blijven en de vrijwillige brandweer haar enthousiasme en de goede instelling kan behouden. Bij de technische vragen heeft de HOP voor wat betreft de streefwaarden voor het aantal ongevallen met dodelijke afloop, al aandacht gevraagd. Het antwoord kon en zal haar niet bekoren. De fractie vraagt het college nog eens dringend te kijken naar de streefwaarden. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente als Heerhugowaard, streeft naar twee ongevallen met dodelijke afloop in de jaren 2010 en Dit getal is misschien realistisch voor een gemeente als Heerhugowaard, maar naar de mening van de fractie moet het altijd gaan om een streven naar 0. Graag de mening van het college hierover. Het antwoord op de vraag naar de voortgang van het akkoord met Staatsbosbeheer betreffende de aanleg Oosttangent, is stroperig. Er wordt gesproken in termen van de gespreken vinden plaats in een goede sfeer en de verwachting is dat binnen enkele maanden tot definitieve afspraken kan worden gekomen. De vraag is wat nu het probleem is. De onderhandelingen lopen al jaren en nog steeds wordt de raad met voornoemde stroperigheid weer rustig gehouden. De HOP kan zich er volledig in vinden, dat na De Draai er geen grootschalige woningbouw meer zal plaatsvinden in Heerhugowaard. Daarnaast is zij er tevreden over dat eindelijk in 2009 de ontwikkeling voor een rouwcentrum in combinatie met een begraafplaats en crematorium ter hand wordt genomen. De brede school locatie De Horst start in 2009! Dat is goed nieuws, zeker nadat een motie van de HOP hieromtrent bij de algemene beschouwingen geen meerderheid kreeg. Nu blijkt dat het college toch heeft geluisterd naar haar wens. De HOP mist ondanks diverse toezeggingen nog steeds de elektronische Informatieborden. De fractie heeft het college hier op diverse momenten in het afgelopen jaar naar gevraagd. Na diverse beloftes zouden de borden na het zomerreces worden geplaatst. Kan het college toezeggen, dat de elektronische informatieborden er nog komen voor de feestdagen 2008?

12 R 6 november 2008/12 De HOP is van mening dat de gemeente op de goede weg is om in Heerhugowaard een goede sociale leefomgeving te creëren. Kijkend naar de vastgestelde kadernota s en in de raadsvergadering van oktober jl. vastgestelde kadernota Kansrijk jong mag de gemeente best een beetje trots zijn. Toch kan het nog veel beter! De fractie vindt dat de vrijwilligers nog steeds niet die ruimte krijgen die zij zouden moeten hebben. Het functioneren van vele verenigingen hangt af van de inzet van vrijwilligers. Hoe kan het dan, dat de gemeente met regelmaat botst en de ideeën van de vrijwilligers niet uitvoert of verwerkt? Waar schort het aan in de organisatie? Zijn het de regels of is het de betutteling? De HOP vraagt het college nogmaals het bindmiddel (en dat zijn de vrijwilligers) in de samenleving goed te faciliteren en niet te frustreren. Bij de voorjaarsnota heeft het college voorgesteld om de OZB tarieven te verhogen met twee procent en de OZB voor niet-woningen met vijf procent extra te verhogen. Dit om de extra lasten van een zelfstandige brandweerpost in De Noord te financieren. Het college geeft aan dat het bedrijfsleven om deze zelfstandige post heeft gevraagd en dat het dan ook niet onrealistisch is dit te dekken uit de OZB niet-woningen. De HOP diende een amendement in om de extra verhoging terug te brengen naar maximaal twee procent. Het college heeft daarna voorgesteld om de discussie in deze begrotingsraad te voeren en daarmee heeft de HOP ingestemd. Wat schetst nu haar verbazing? Op het laatste moment laat het college de extra OZB verhoging niet-woningen in zijn geheel vervallen, maar wil de OZB voor woningen extra verhogen van twee naar 3,05 procent. De HOP zal een amendement indienen om de OZB verhoging voor woningen te handhaven op twee procent, zoals bij de voorjaarsnota is aangegeven. Zeker nu door de slechte financiële situatie in Nederland ook de huizenbezitters financieel kunnen worden getroffen en de huizenmarkt in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen, is de HOP van mening dat de gemeente niet meer van de burgers mag vragen dan strikt noodzakelijk is. De tarieven afvalstoffenheffing moeten kostendekkend en dat zijn deze nu niet; er wordt winst gemaakt. Na doorvragen heeft de fractie de juiste informatie gekregen. Hieruit blijkt dat de baten van zoals genoemd op blz. 193 van de begroting, niet in zijn geheel wordt betrokken bij de afvalstoffenheffing. Uit navraag, blijkt namelijk dat de garantiestellingprovisie van de HVC van en de dividenduitkering HVC van ruim niet worden betrokken bij de kostendekkendheid. Dit is van de zotte om het zo maar eens te zeggen. Er is al een reserve van 7,50 per aansluiting om tariefschommelingen op te vangen (dus ook al door de burgers betaald) en dan wordt nu een bedrag van buiten de berekening gehouden. Dit is 9 per aansluiting. De HOP zal een amendement indienen om de gehele vergoeding van de HVC te verwerken in de tarieven van de afvalstoffenheffing met ingang van Met voornoemde amendementen schiet de fractie echter geen gat in de begroting. Het meerjarenperspectief blijft immers ook met deze amendementen op gemiddeld in de plus. De burgers betalen deze plus waarvoor de gemeente nog geen activiteiten heeft geraamd; dus overbodig. De fractie is van mening dat de burgers moeten betalen voor wat deze krijgen. De voorzitter vraagt of de heer Mertens kiezers in Alkmaar heeft. De heer Mertens heeft geen kiezers in Alkmaar, maar wel een Alkmaarse stropdas om. Dit vanwege het heuglijke feit dat er een regioakkoord is getekend. Er is na lang kinnesinne een goed besluit genomen. Spreker is trots op Heerhugowaard en hij heeft met veel plezier in Alkmaar gewerkt. De voorzitter hoopt van harte dat het symbool wat de heer Mertens stelt, in Alkmaar wordt overgenomen en de liefde inderdaad van twee kanten komt. Hij geeft hierna de heer Schoemaker het woord. De heer Schoemaker geeft aan dat GroenLinks met tevredenheid kennis heeft genomen van de concept raadsbegroting. Net als voorgaande jaren is de begroting niet alleen sluitend, maar ziet het meerjarenplaatje er goed in de plus uit. De fractie spreekt hierover haar waardering uit, waarbij zij zeker niet vergeet dat haar partijgenoot en financieel wethouder Han van den Heiligenberg hierin nog een grote rol heeft gespeeld. Spreker wil dat niet zomaar voorbij laten gaan! Niettemin heeft GroenLinks ook zorgen. Haar grootste zorgen liggen in de vele onzekerheden die de huidige economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Het college refereert hier al aan op diverse momenten in de begroting, ondermeer bij de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, waarin wordt gesteld dat de beleidsintensiveringen van het rijk wat realisatie betreft onderhevig zijn aan deze economische omstandigheden en dat dit zijn weerslag kan hebben op de algemene uitkering in de toekomst. De genoemde effecten zijn in algemene zin bedreigingen en zullen ook hun weerslag kunnen hebben op de nu lopende en toekomstige projecten. Een gunstig effect dat zich in de afgelopen twee maanden

13 R 6 november 2008/13 al voordoet in het land is dat aannemers lager inzetten bij het intekenen op aanbestedingen. Een negatief effect is dat realisatie van projecten worden vertraagd door het steeds moeilijker verkrijgen van kredieten door bouwbedrijven, waardoor voorinvesteringen moeilijk kunnen worden opgebracht. Groen- Links is benieuwd naar de wijze waarop het college denkt te kunnen omgaan met deze beide effecten, die zich nu al voordoen en waar de raad zich in de komende jaren op moet voorbereiden als het gaat om de realisatie van al in gang gezette projecten en de projecten die zijn voorzien in de komende jaren. Spreker denkt hierbij ondermeer aan De Draai en met name betaalbare woningbouw van 35 tot 40 procent. Hij wil graag weten of dit de komende jaren überhaupt van de grond gaat komen. GroenLinks ziet in deze materie tevens bedreigingen in de gewenste realisatie van het Horecaplein. Het huidige economische klimaat stelt horecaondernemers voor vele uitdagingen. De teruglopende consumentenbestedingen treffen als eerste de horeca. Hotels en restaurants zien hun bezettingsgraad overal in het land en ook in Heerhugowaard, afnemen. De grote benodigde investeringen door projectontwikkelaars, zoals die moeten worden gedaan op het Horecaplein, zullen leiden tot hoge huurprijzen voor horecaondernemers. De fractie vraagt het college of er zicht is op vertraging in deze ontwikkelingstrajecten, of er door de eerder geschetste ontwikkelingen kwaliteitsverarming kan ontstaan en op welke wijze het college in deze materie nog invloed kan uitoefenen. In de Stadskrant staat al enige weken informatie over de nieuwe dienstregeling voor het openbaar busvervoer per 14 december aanstaande. De kwaliteit van het openbaar vervoer in Heerhugowaard blijft de aandacht vasthouden. De PvdA heeft hierover ook al iets gezegd. De businesscase RegioNet heeft gemengde gevoelens opgewekt. Onder de term Hoogwaardig openbaar vervoer schaart de fractie niet alleen snelheid en service, zoals bijvoorbeeld reizigersinformatie, maar ook bereikbaarheid (voor de mensen die gebruik wil maken van het openbaar vervoer). Dat Connexxion het busvervoer uit de wijken wil halen ten behoeve van de snelheid, waarmee van begin- tot eindbestemming wordt gereden, heeft duidelijke gevolgen voor de burgers. Reizigers moeten zich meer moeite getroosten om naar de haltes toe te komen. Gezien het streven mensen ook op oudere leeftijd langer in de eigen wijken te laten wonen, komt hier een conflict naar voren. Een ander conflict is het autoluw maken van de Middenweg, terwijl die weg in de optiek van de provincie de potentie heeft een busbaan te worden. GroenLinks vraagt het college te inventariseren of er mogelijkheden zijn om bepaalde vervoersvormen zoals het bestaande doelgroepenvervoer, uit te breiden en deze op termijn (en indien haalbaar) te laten uitgroeien naar een eigen vorm van stadsvervoer. Een dergelijk stadsvervoer zou uitstekend kunnen aansluiten op de wens van Connexxion zich te richten op snel, maar gelimiteerd hoogwaardig openbaar vervoer. Daaraan zou de gemeente tevens kunnen koppelen werkgelegenheidsprojecten zoals al eerder zijn uitgevoerd met het wat dat betreft succesvolle busje naar De Noord. Het doet GroenLinks ook dit jaar weer deugd dat de door haar ingebrachte duurzaamheids- en milieupunten in het collegeakkoord onverkort en met grote kracht worden uitgevoerd. Wethouder Piet heeft een groot aantal punten daarvan mooi op een rijtje gezet in het Stadsnieuws van deze week. Nieuwe ideeën zoals het eigen Energiebedrijf dat voorziet in duurzame, maar zeker ook goedkopere energie, spreekt haar erg aan. De voorzet die de wethouder geeft, voor wat betreft de realisatie van gratis te gebruiken bewaakte fietsenstallingen, wil de fractie graag inkoppen. GroenLinks hoort graag op welke manier de wethouder dit wil realiseren. Daar waar nodig zal de fractie zich onverkort en actief achter de wethouder opstellen. Daartoe doet zij op voorhand al een bijdrage in de mogelijke kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Spreker zal de wethouder hiervoor na zijn betoog een biljet van 5 overhandigen. Wel ziet GroenLinks graag dat ten behoeve van de onderbouwing waar de overdekte fietsparkeergarages moeten komen, een onderzoek wordt gedaan hoeveel fietsers dagelijks c q wekelijks welke fietsroutes gebruiken. De fractie heeft namelijk de indruk dat de plek op de reservelocatie in het Stadshart mogelijk niet de eerst aangewezen plek hoeft te zijn, gezien de huidige fietsroutes, maar daar hoort spreker de wethouder graag nader over. Mevrouw Huijboom wil namens haar fractie in de eerste plaats complimenten en dank overbrengen aan het college, de gemeenteambtenaren voor al het verrichte werk aan de raadsbegroting De uitgifte, de reacties op de technische vragen. Het was heel wat en allemaal op tijd. De presentatie van het geheel maakt op de ChristenUnie een heel verzorgde indruk. Alle noodzakelijke informatie was aanwezig. De fractie vindt het wel wat storend dat er ontzettend veel verwijzingen zijn naar eerdere rapportages, besluiten of brieven, waardoor directe antwoorden op opkomende vragen niet meteen beschikbaar zijn. Daarvoor zijn dan echter weer de technische vragen. Spreekster wil even aandacht geven aan veiligheid. De ChristenUnie onderschrijft de acties voor nog meer veiligheid, zoals in de begroting is beschreven, ook ten aanzien van rampenbestrijding en crisis-

14 R 6 november 2008/14 beheersing. Veel van deze acties, die op regioniveau worden uitgevoerd, gaan vaak aan de inwoners voorbij. De meeste doelstellingen lopen al meerdere jaren. De fractie zou nog graag een toelichting krijgen van de rol van de politie bij de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Ook telt bij de fractie de zichtbare veiligheid. Hierbij doelt zij dan op de openingstijden van het politiebureau (waarvan de verruiming een grote wens is) als op een efficiënt proces met betrekking tot het doen van aangiften. De fractie hoort toch wel zorgelijke geluiden dat het doen van aangiften van diefstal of vermissing soms erg moeizaam gaat. Soms geven inwoners aan maar geen aangifte te doen, omdat dit zo moeizaam gaat. Dat moet volgens spreekster een punt van aandacht zijn. Bij het versterken van beheer staat zoals het thema al aangeeft, duurzaam beheer met behoud van voldoende groen en veiligheid in een schone buurt, centraal voor de raad en ook voor de ChristenUnie. Het is duidelijk waarneembaar in de wijken dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Dit is mede te danken aan het wijkgericht werken. De fractie zou heel graag een uitbreiding van bankjes zien. Er is goed gezorgd voor de senioren middels de banken tussen de seniorenhuizen en voorzieningen als Middenwaard en Centrumwaard. Spreekster hoort echter van jongere inwoners dat als zij een lang stuk willen lopen, bijvoorbeeld de Oosttangent, wat best een eind is, zij graag een bankje zouden zien. Is het mogelijk dat het college onderzoekt of er wat meer bankjes kunnen worden geplaatst op de lange wandelroutes? De ChristenUnie heeft over dit onderwerp een motie voorbereid, die spreekster na haar termijn zal indienen. De heer Mertens vraagt of mevrouw Huijboom bij de genoemde wandelingen ook op een wandeling over de Zwarteweg doelt. Mevrouw Huijboom zegt dat dit zou kunnen. Spreekster heeft een motie voorbereid, waarbij het college wordt gevraagd te onderzoeken waar de meeste behoefte aan bankjes is en daar wil de fractie graag mee verder. Het gaat ook om sociale bankjes, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Dit is ook in Middenwaard te zien. De mensen gaan bij elkaar zitten. Dan de uitbouw van de stedelijke voorzieningen. Deze uitbouw vindt gestaag plaats en houdt grotendeels gelijke tred met de beoogde plannen voor Heerhugowaard. De ChristenUnie had een grote wens voor een palliatieve unit en is blij dat deze er nu komt. Spreekster dankt voor de uitvoering. De fractie zou ook graag geëvalueerd zien hoe vaak de unit wordt gebruikt, hoe deze bevalt, of er nog verdere aanvullingen nodig zijn en of de voorziening voor de gemeente voldoende is. Voor wat betreft het vergroten van de sociale samenhang is vanavond al enkele malen gerefereerd aan het feit dat het best goed gaat in Heerhugowaard. De gemeente werkt eraan om vanuit het uitbreiden ook te komen tot de genoemde samenhang. Het is een uitstekende zaak om de vertegenwoordigers van de betreffende groepen bij alle ontwikkelingen te betrekken. Wat de fractie echter zorgen baart, is de ook in de krant te lezen groeiende verruwing, zelfs op sportvelden. Men zou verwachten dat daar een veel sportiever gedrag zou zijn. De ChristenUnie wil het college meegeven of het mogelijk is om op de sportvelden tussen alle sponsorborden borden neer te zetten met bijvoorbeeld hou het sportief. Verder vindt de fractie het een goede zaak om ook eens aandacht te geven aan het drankgebruik in de sportkantines. Zij hoort ook wel de opmerkingen van sportverenigingen dat het geld uit de verkoop van alcohol nodig is om de vereniging goed te kunnen laten draaien. De fractie wil het college in overweging geven te kijken of het mogelijk is of het drankgebruik in de sportkantines verminderd kan worden. De gemeente is duidelijk ten aanzien van maatregelen die de klimaatverandering op de aarde ten goede moeten keren. Spreekster duidt dan op de duurzame leefomgeving. De PvdA heeft meermalen gepleit voor een subsidiefonds. De ChristenUnie heeft over dit onderwerp een motie voorbereid, waarin zij het college vraagt te onderzoeken of er middels een bijdrage of subsidie mogelijkheden zijn om initiatieven van inwoners voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de woning, waarvoor zij onvoldoende financiën hebben, te honoreren. Het is goed te weten dat de gemeente probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke initiatieven op het gebied van digitalisering van de dienstverlening. Wel moet worden voorkomen dat mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van de computer een normale en goede dienstverlening ontvangen van het gemeentehuis. De ChristenUnie wil graag dat het college dit zeker stelt, ook voor de toekomst. Spreekster heeft toch nog een kleine, technische vraag. Op blz. 59 staat de afkorting KCC. Wat betekent deze afkorting? Over de bestuurlijke ontwikkeling merkt spreekster op dat het intensiveren van de communicatie en de interactie met de bewoners een prima initiatief is om meer duidelijkheid te krijgen over wat er leeft binnen de wijken. Kijkend naar het rapportcijfer burger als kiezer, welk cijfer

15 R 6 november 2008/15 in 2007 werd gegeven over de Heerhugowaardse overheid, dan lag dit nog onder de 6. Het is dus wel noodzakelijk om in dit onderwerp energie in te steken. Bij de professionele bedrijfsvoering en financiën is het misschien een kleinigheid, maar er blijft maar in het boekwerk staan noch in het collegeakkoord op hoofdlijnen, nog in het raadsprogramma. Uit de financiële jaarverslagen en de periodieke kwartaalrapportage is duidelijk dat er voldoende professionaliteit en potentie op de afdeling Financiën aanwezig is. De ChristenUnie hoopt dan ook dat de gemeente in staat is om concurrerend te blijven ten opzichte van de commerciële bedrijven om zodoende verloop van medewerkers tegen te gaan. De fractie is dan ook een duidelijk voorstander van een reiskostenvergoeding voor de medewerkers. De bedrijfsvoering, de zelfanalyse en de toekomstplannen heeft spreekster met veel interesse gelezen. Ook al doet de gemeente het relatief goed. Het blijft een uitdaging om te blijven investeren en de verbetermogelijkheden aan te pakken. Men leeft in een voortdurend veranderende maatschappij met iedere keer weer andere spelers, spelregels en gewijzigde opstellingen. Gebruikmakend van de beschikbare middelen en de capaciteiten ligt er een uitdaging om de nog noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Het concept IK DURF (Integer, Klantvriendelijk, Daadkracht, Uitdagend, Resultaatgericht en Flexibel) over normen en waarden in de organisatie begint aardig door te werken. De fractie vindt het een heel mooi resultaat dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek staat op 7,4. Zij zou het ook heel prettig vinden als er een verslag is over het verloop van de medewerkers. Dan is nog beter te zien hoe de gemeente als werkgever presteert. Het ziekteverzuimpercentage is conform de begroting en bevindt zich op het laagste niveau sinds Dit is toch ook een pluim voor de organisatie waard. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat met deze begroting die sluitend is 2009 met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Tot slot uit spreekster haar zorg over de maatregelen van staatsecretaris Bussemaker die in de krant hebben gestaan, om in de AWBZ weer een flinke bezuinigingsslag, waar eigenlijk geen alternatief voor is, te doen. De ChristenUnie wil zo graag dat elke inwoner voldoende financiën en ondersteuning heeft. Spreekster vraagt de wethouder of er al signalen zijn binnengekomen bij het Zorgloket dat mensen in de problemen dreigen te raken door de laatste maatregelen van de staatssecretaris. De tekst van amendement A (OZB woningen) ingediend door de HOP luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 6 november 2008 ondergetekenden stellen voor het besluit onder B, de lokale heffingen 2009 van dit raadsvoorstel aan te passen en als volgt te besluiten: - de OZB voor woningen vast te stellen, conform het voorstel gedaan in de voorjaarsnota 2008 en uit te gaan van een verhoging van 2 procent voor 2009 Toelichting In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat de OZB tarieven voor woningen zullen worden verhoogd met 2 procent. Voor de OZB niet-woningen stelt het college voor een extra verhoging door te voeren van 5 procent. Dit in verband met de verandering van de dependance in De Noord tot een zelfstandige brandweerpost. Nu komt het college met gewijzigde voorstellen -- de extra verhoging voor de kosten van de zelfstandige brandweerpost De Noord is komen te vervallen; - de OZB verhoging van 2 procent voor woningen wordt verhoogd naar 3,05 procent zijnde het inflatiecijfer. Het college geeft aan dat ruim voor de behandeling van de voorjaarsnota 2009 overleg zal plaatsvinden met de Bedrijfskring over een eventuele extra verhoging van de OZB niet-woningen in Wat betreft de OZB woningen, in alle politieke partijprogramma s staat, dat de OZB niet meer mag stijgen dan met het inflatiecijfer! Nergens staat vermeld dat het niet minder dan het inflatiecijfer mag zijn. Kijken we naar de begroting 2009 en het geboden perspectief voor de komende jaren, zien wij een zeer gunstig resultaat van gemiddeld per jaar tot en met Wij zien geen enkele reden om de Heerhugowaardse burgers in deze toch al moeilijke periode alsnog extra te belasten. De noodzaak om het inflatiecijfer van 3,05 procent in zijn geheel door te berekenen is ook niet aanwezig gezien het geboden perspectief in deze begroting 2009 tot en met het jaar Daarnaast zien wij dat de huizenmarkt door de financiële crisis in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. De verkopen stagneren en de prijzen zijn drastisch gedaald. Getekend door de 3 fractieleden van de HOP

16 R 6 november 2008/16 De tekst van amendement B (paragraaf A, lokale heffingen) ingediend door de HOP luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 6 november 2008 Ondergetekenden stellen voor het besluit onder B, de tarieven genoemde in paragraaf A lokale heffingen, de afvalstoffenheffing aan te passen en als volgt te besluiten: De netto afvalstoffenheffing voor 2009 vast te stellen als volgt: - eenpersoonshuishouding 168,74; - tweepersoonshuishouding 194,28 - meer persoonshuishouding 219,82 Toelichting In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat de basis voor de berekening van de afvalstoffenheffing de lasten van de verwerkingskosten minus de baten zijn. Bij navraag blijkt dat de baten genoemd op blz. 193 van de conceptbegroting 2009 ad niet in zijn geheel zijn meegenomen. Uit informatie van het ambtelijk apparaat blijkt dat de baten van zijn opgebouwd uit de volgende componenten: - Garantiestelling HVC Opbrengst ijzer en oud papier Dividend HVC Onttrekking voorziening In de tarieven voor 2009 zijn de baten van de opbrengsten oud ijzer en papier meegenomen alsmede een onttrekking uit de egalisatievoorziening van Met de garantieprovisie en dividend van de HVC is tot een bedrag van geen rekening gehouden bij het vaststellen van de tarieven. Dit betekent dat ten onrechte een bedrag van ruim 9 per aansluiting in de afvalstoffenheffing wordt meegenomen. Getekend door de 3 fractieleden van de HOP De tekst van amendement C (jongeren preventieteams) ingediend door Burgerbelang, mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en HOP (in de tweede termijn) De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard, overwegende - dat de raad op 26 juni 2008 het college bij motie heeft uitgenodigd op te nemen in de begroting 2009 en de daarop volgende meerjarenramingen voor het instellen en functioneren van Jongeren preventieteams; - dat het besluit tot die motie op een democratische wijze tot stand is gekomen; - dat door het college aan die motie nog geen uitvoering is gegeven; stellen de raad voor tot het volgende te besluiten: 1. in de begroting 2009 en daarop volgende meerjarenramingen voor het instellen en functioneren van Jongeren preventieteams een bedrag op te nemen van ; 2. dit bedrag te dekken door: a. het bedrag van , zoals dit vanaf 2008 reeds structureel voor dit doel in de begroting is opgenomen: b. de overige vanuit het bestaande overschot van de begroting 2009 en de daarop volgende meerjarenramingen, zoals deze door het college aan de raad zijn voorgelegd. Gedaan in de openbare vergadering van 6 november 2008 Getekend door de fractievoorzitters van Burgerbelang, PvdA, GroenLinks en HOP De tekst van motie 1 (risicobeperking door samenwerking) ingediend door het CDA luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 6 november 2008: overwegende dat: - we worden geconfronteerd met de huidige kredietcrisis en de economische ontwikkelingen, dus een onzekere toekomst; - we ons af moeten vragen op welke gebieden de gemeente veel risico draagt; - de vraag is in hoeverre we niet teveel zelf doen, dit mede gelet op de omstandigheid dat wij op deze wijze ook over een groter kennis- en ervaringsreservoir kunnen beschikken, besluitend dat: - het college wordt verzocht om te onderzoeken of in de diverse grote projecten door middel van risicodeling met externe partners het gemeentelijk risico beperkt kan worden, En gaat over tot de orde van de dag. Getekend door 3 fractieleden van het CDA

17 R 6 november 2008/17 De tekst van motie 2 (meer combi s van speeltoestellen en zitmeubelen) ingediend door het CDA luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 6 november 2008: overwegende dat: - afgelopen maandag de wereldpremière heeft plaatsgevonden van de combinatie van speeltoestellen en zitmeubelen, zoals wij deze in juni op kleine schaal hebben gezien tijdens de voorjaarsnota; - deze combinatie van speeltoestellen en zitmeubelen vanaf nu worden aangeboden op de markt; - dit een bijdrage levert aan het voldoen aan de 3 procent norm qua speelmogelijkheden in de openbare ruimte. besluit dat: - de raad van de gemeente Heerhugowaard het college verzoekt om op korte termijn te bekijken waar in eerste aanvang dergelijke combinaties van speeltoestellen en zitmeubelen geplaatst kunnen gaan worden en dit aan de raad te rapporteren voor de volgende voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. Getekend door 3 fractieleden van het CDA De tekst van motie 3 (onderzoek naar behoefte aan bankjes langs lange wandelpaden) ingediend door de ChristenUnie luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2008, overwegende dat - lichaamsbeweging ten goede komt aan de gezondheid; - er lange wandelpaden zijn in Heerhugowaard en wandelen een prima sport is; - de paden te lang zijn voor diverse bewoners als er geen rustmoment is; - er vraag is naar bankjes om tijdens de wandeling uit te kunnen rusten, roept het college op: 1. om te onderzoeken waar veel behoefte is aan bankjes op de lange wandelpaden in Heerhugowaard, bijvoorbeeld de Oosttangent; 2. naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek bankjes te plaatsen aan de lange wandelpaden waar de grootste behoefte ligt aan bankjes, en gaat over tot de orde van dag Getekend door de fractievoorzitter van de ChristenUnie De tekst van motie 4 (subsidie zonnepanelen) ingediend door de ChristenUnie luidt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2008, overwegende dat - het aanbrengen van zonnepanelen goed is voor het milieu; - we inwoners meer bewust willen maken van milieuvriendelijke maatregelen; - het spijtig is als inwoners onvoldoende financiën hebben om zonnepanelen aan te laten brengen; roept het college op: om te onderzoeken of het mogelijk is een eenmalige subsidie te verlenen aan inwoners die zonnepanelen willen aanbrengen, en gaat over tot de orde van de dag. Getekend door de fractievoorzitter van de ChristenUnie De voorzitter schorst voor 27 minuten de vergadering en heropent deze weer om uur. De heer Mertens wil voorafgaande aan de termijn voor het college om verwarring te voorkomen aangeven, dat er in amendement B een typefout staat. Het bedrag van 119,82 moet zijn 219,82. De heer Kwint vindt het bijzonder om vanavond voor de eerste keer als wethouder Financiën in de begrotingsraad te mogen staan. De wethouder heeft zijn best gedaan de vragen zo goed mogelijk bij te houden, maar als er een antwoord mist, hoort hij dit graag in de tweede termijn. De wethouder was erg verheugd om de evergreen van Burgerbelang weer te horen. Wat dat betreft scheelt dat weer wat tijd. Hij was ook blij dat deze fractie de vragen zoals het ook hoort voornamelijk aan de raad heeft gesteld. Er staat nog wel een verzoek om een overzicht. Het college kan globaal de apparaatskosten van de vastgestelde grondexploitaties en een overzicht van de ramingen ter inzage leggen voor de raadscommissie, zodat hierover vragen kunnen worden gesteld.

18 R 6 november 2008/18 Burgerbelang vraagt ook om een overzicht in het kader van de liquiditeit. In het meerjarenschema en ook in de burap, de begroting en de NBK2 staan deze overzichten. De heer Dijkstra kan dit zo vinden. De heer Dijkstra zou niet weten waar hij deze gegevens zou kunnen vinden, maar gaat ernaar zoeken. Als hij er niet uitkomt, zal hij opnieuw de vraag stellen. De heer Kwint zegt dat dit de heer Dijkstra altijd vrij staat. De wethouder gaat verder met de vragen van de PvdA. Deze fractie heeft een opmerking gemaakt over de LED-verlichting. Komende dinsdag wordt in het college de proef in Zandhorst III hiermee behandeld. Als het college een positief besluit heeft genomen, zal het voorstel zijn weg vinden naar de commissievergadering SB van januari De wethouder zou verder graag een uitnodiging van kabouter Hugo voor hyves ontvangen. Het lijkt hem erg leuk met hem te kunnen communiceren. Mevrouw Valent zal hiervoor zorgen. De heer Kwint vindt dit fantastisch. De VVD heeft een tweetal opmerkingen gemaakt aangaande het hondenbezit (het gedrag van hondenbezitters en het frequenter legen van de blauwe bakken). Deze punten worden meegenomen in de Nota dierenwelzijn die in januari 2009 aan de commissie en aan de raadsvergaderingen zal worden voorgelegd. De fractie (en ook andere fracties) heeft ook gevraagd naar de gevolgen van de kredietcrisis voor de exploitaties. De gemeente dient alert te blijven voor de toekomst. Daarom gaat de financiële afdeling binnenkort om de tafel met diverse planeconomen, waarbij de grondexploitaties separaat zullen worden bekeken. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan de actualisering van het treasurybeleid. Gezien de huidige kredietcrisis en de grote onzekerheden omtrent het uitzetten van gelden is het verstandig om zo min mogelijk risico s te lopen. De gemeente loopt het minste risico als zij gelden uitzet bij de BNG, de Nederlandse waterschapsbank NV, de Nederlandse staat of de staatsbank ABN Amro. In het Treasurystatuut zal worden voorgesteld om de single A-rating op te hogen naar een triple A-rating. Recentelijke aanbestedingen laten op dit moment echter een heel gunstig beeld zien. De VVD heeft nogmaals gevraagd om inzicht in de kosten van toekomstige projecten. De wethouder wijst op de paragraaf risico-inventarisatie in de begroting met een lijst van de 10 grootste risico s. Daarnaast kunnen de gevraagde cijfers worden gevonden bij het groot onderhoud kapitaalgoederen. Als de fractie wat specifiekere gegevens/cijfers wil, vraagt de wethouder dit in de tweede termijn aan te geven. Het CDA heeft gevraagd naar de gevolgen van de kredietcrisis voor ontwikkelaars en woningbouwcorporaties waar de gemeente zaken mee doet. De gemeente heeft in principe voor de woningbouwvereniging een achtervangfunctie, maar het risico dat hierbij gebruik van moet worden gemaakt, is heel klein, omdat er bij de woningbouwcorporaties nog veel geld zit. Het is wel zo dat het college van plan is verschillende projecten te gaan bekijken of er op terugvalscenario s moet worden overgegaan. Het is dus zo dat vanuit de liquiditeitspositie vinger aan de pols wordt gehouden. Op momenten dat het nodig is, kan per project naar mogelijkheden (zoals PPS-constructies) worden gekeken. De wethouder wil de fractie wel meegeven dat hiervan bij De Broekhorn nu al sprake is. Het CDA heeft een motie over speeltoestellen ingediend. De wethouder ziet deze graag in combinatie met motie van de ChristenUnie over bankjes. De wethouder refereert aan de bankjes, die op de dag van de behandeling van de voorjaarsnota buiten waren opgesteld, wat tegelijkertijd een combinatie met een speeltoestel is. De wethouder denkt dat het college mogelijk daar iets mee kan. De wethouder ziet een bepaalde link tussen de moties. Dan de vragen van de HOP. De paragraaf Grondbeleid 2009 is in overeenstemming met het BBV. De streefwaarde dodelijke ongevallen zijn vastgesteld vanuit de raadscommissie. De fractie legt het neer bij het college. Het cijfer is inderdaad cru, maar gebaseerd op cijfers vanuit het GVVP. Als er een 0 wordt neergezet, dan stopt in feite ook het autoverkeer. Het steven is heel lastig uit te drukken, maar de wethouder snapt de intentie, maar tegelijkertijd gaat het om een cijfer waarmee men het moet doen. De heer Mertens heeft ook aangegeven dat het waarschijnlijk een realistisch beeld is voor een gemeente als Heerhugowaard, maar de gemeente moet toch uitstralen 0 dodelijke ongevallen binnen haar grenzen te willen. Die intentie is er bij het college. Daarom vraagt spreker het college de volgende keer nog eens goed naar de tekst te kijken.

19 R 6 november 2008/19 De heer Kwint wijst erop dat het aan de raad is om het aan te passen, maar de heer Mertens kent nu de motivatie achter de cijfers. De wethouder gaat verder met de opmerking van de HOP over de elektronische informatieborden. Gaat dit over de evenementen? De heer Mertens beaamt dat het gaat om de evenementenborden langs de Westtangent. De heer Kwint heeft begrepen dat de bouwvergunning hiervoor inmiddels is aangevraagd. De heer Mertens vindt dit niet smart geformuleerd. De heer Kwint denkt dat de heer Mertens de procedure rondom een bouwvergunning kent. De heer Mertens vraagt of hij ervan mag uitgaan dat de borden voor de feestdagen 2008 zullen worden geplaatst. De heer Kwint antwoordt dat als er geen bezwaren worden ingediend, de borden voor de feestdagen 2008 kunnen worden geplaatst, Als er wel bezwaren worden ingediend, weet de wethouder niet hoe lang het gaat duren. De wethouder dankt vervolgens de ChristenUnie en ook de overige fracties voor de geuite complimenten. Deze zullen aan de afdeling worden overgebracht. De fractie heeft gesproken over laagdrempelig internet. Dat is een heel goed punt, maar tegelijkertijd wordt de groep die geen gebruik maakt van internet natuurlijk steeds kleiner. Toch blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid aanwezig om fysiek langs te komen. Verder is er de telefonische dienstverlening en ook de post blijft een mogelijkheid. Toch zullen de gemeentelijke diensten steeds meer via de elektronische weg gaan. Het werkt sneller. Er wordt gekeken of er eenmalig gegevens kunnen worden verstrekt, die doorwerken, maar dat hebben de raadsleden in de visie op dienstverlening kunnen lezen. Mevrouw Huijboom geeft aan dat de ChristenUnie voorstander is van het verstrekken van documenten via de website, maar de gegevens moeten toch ook beschikbaar blijven voor mensen die geen computer en internet hebben. Spreekster hoort de intentie dat de gegevens ook gewoon beschikbaar blijven. De heer Kwint gaat verder met vraag wat KCC betekent. Deze letters staan voor Klantcontactcentrum. Mevrouw Huijboom heeft ook nog gesproken over de burger als kiezer en een cijfer daarin. Dat is echter echt iets voor de raad en wat de raad zich zou moeten aantrekken. De wethouder denkt dat het uitzenden van de raadsvergaderingen op internet misschien wel een positieve bijdrage kunnen leveren. De heer De Boer begint met het betoog van de heer Dijkstra. Het is ongelofelijk dat hij erin slaagt om ieder jaar dezelfde vragen te stellen. De wethouder moet dan goed nadenken om dezelfde antwoorden te geven, maar dat lukt hem vast. In de Stad van de Zon 2005 (post Vinex en de omstandigheden zijn bekend) is geen concurrentie, maar een bezwaar leidt ook wel eens tot een vertraging. De heer Dijkstra heeft gevraagd naar de gevolgen. Deze staan op blz. 37 van de voorjaarsnota. Daar staat een matrix met een voorlopig resultaat een 7,7 miljoen. Dan de categorie 1 woningen. De wethouder heeft vorig jaar een heel mooi staatje aangeleverd als aanhangsel bij de Regionale woonvisie, waaruit blijkt dat 39 procent betaalbare woningen in categorie 1 en 33 procent woningen in categorie 2 zijn gerealiseerd. De wethouder denkt overigens dat de heer Dijkstra de stukken heel vreemd opbergt, maar het steeds heen en weer sturen van stukken is heel slecht voor het milieu en niet verstandig. De heer Dijkstra heeft niet gevraagd om hetgeen wethouder De Boer nu naar voren brengt. De heer De Boer zegt dat dit wel zijn antwoord is. De heer Dijkstra zegt dat dit betekent dat hij geen overzicht krijgt van maatregelen, waarom hij heeft gevraagd. Hij heeft gevraagd namelijk om een overzicht van maatregelen, waaruit blijkt waardoor de gemeente ondanks een vertraging van vijf jaar, toch nog een sluitende begroting kunt leveren. Als deze maatregelen zo mooi zijn, waarom zet de wethouder deze dan niet op een lijstje, wat kan worden ingeraamd voor een keurige plaats ergens aan de muur. Spreker wil wel eens weten hoe het zit. De wethouder tracht dan altijd met ontwijkende antwoorden daarover heen te praten.

20 R 6 november 2008/20 De heer De Boer herhaalt dat vorig jaar dezelfde vragen zijn gesteld. De antwoorden zijn opgestuurd met een matrix en staatjes, maar de wethouder zal ervoor zorgen dat deze nogmaals aan de heer Dijkstra worden toegezonden. De wethouder wil de discussie over De Draai niet herhalen. Onlangs is in de raad het Masterplan De Draai vastgesteld en is de exploitatie zelfs twee keer in de raad behandeld. Alle vragen die de heer Dijkstra vanavond heeft gesteld, zijn toen ook aan de orde geweest en beantwoord. De wethouder heeft toen ook gesproken over percentages die binnen een bandbreedte moeten worden gehandhaafd, maar dat het veel handiger is om te spreken over aantallen woningen. Als er over een fata morgana wordt gesproken, houdt dit voor de wethouder in dat er hierbij altijd nog sprake is van wat zonnigheid. De wethouder heeft zich echter nog wat zwak uitgedrukt. Hij kijkt af en toe naar het verkiezingsprogramma van Burgerbelang. Hierin staat bij zin 816 iets over De Draai, namelijk voor De Draai vindt Burgerbelang een recreatieve bestemming met een natuurvriendelijk karakter of een commerciële golfbaan of verkoop aan Staatsbosbeheer. Dat is voor de genoemde categorie geen fata morgana maar een black hole (een zwart gat). De heer Dijkstra vindt dat wethouder De Boer er weer overheen praat. Spreker heeft hem aangesproken met betrekking tot wat er in het verkiezingsprogramma stond (tenminste 40 procent) en wat hij een fata morgana vond. Dit betekent dan dat de PvdA en wethouder De Boer de verkiezingen zijn ingegaan met een fata morgana. Is dat juist of is dat niet juist? De heer De Boer heeft gezegd dat de discussie bij de behandeling van het Masterplan en de exploitatie drie keer is gevoerd. De antwoorden op de vragen zijn na te lezen en de wethouder wil deze niet herhalen. Dat is zonde van de tijd. Overigens wil de wethouder wel weer een keer hebben gezegd dat de heer Dijkstra zijn badinerende opmerkingen richting de Heerhugowaardse mensen van Esdégé Reigersdaal wederom niet getuigen van respect voor deze mensen. Het is eigenlijk schandelijk. De heer Dijkstra zegt dat wethouder De Boer ook hier weer bezig is op een manier die volstrekt niet waar is. Spreker heeft zich niet denigrerend uitgelaten over de mensen van Esdégé Reigersdaal, maar hij heeft zich denigrerend uitgelaten over het beleid van de wethouder. Dat is de werkelijkheid. De heer De Boer zegt dat het niet voor de eerste keer was. Gelukkig hebben collega raadsleden hier vanavond en ook eerder op gereageerd. Toen heeft de heer Dijkstra ook badinerende opmerkingen gemaakt en de wethouder pikt dit niet meer van hem. Daarom vindt hij het schandelijk. De wethouder wil er verder geen woorden aan vuil maken. Dat vindt hij zonde van de tijd. De wethouder gaat verder met de opmerkingen van de PvdA en de HOP. Er is gesproken over een kabouter en over de Oosttangent, wat de wethouder niet helder vond. Hij zal hierin helderheid brengen. Komende dinsdag wordt in het college behandeld de zienswijzen ten aanzien van de bestemmingsplanprocedure. De wethouder heeft de notulen van de bijeenkomst waarin de overeenkomst met Staatsbosbeheer aan de orde is geweest bij zich. Er is overeenstemming, waarbij is afgesproken de volgende formulering: Men heeft kennis genomen van nut en noodzaak van de Oosttangent. Men gaat met frisse tegenzin akkoord, omdat er een gezamenlijke visie zal worden opgesteld door de gemeente, Staatsbosbeheer en de Vrienden van de Waard (en de wethouder wil hier de kabouter aan toevoegen). Het is namelijk een heel goede zaak. Er is door de Vrienden van de Waard wat leuks ingebracht, maar de wethouder vond dit wat onderbelicht voor wat betreft de kinderen. Er moet sprake zijn van een goede, ruimtelijke inbedding en een goede compensatie. Voor wat betreft de goedkope woningen kan de wethouder het volgende toezeggen. Een delegatie van raad en college zijn inderdaad bij de verandawoningen in Lelystad wezen kijken. Dit heeft ertoe geleid dat bij plandeel IV vlakbij het woonwagenpark en de school Columbus 20 tot 25 verandawoningen komen, waarvan enkele woningen van en de overige tot De Aboutaleb-gelden zijn onderweg. Het gaat om een uitbreiding van het minimabeleid in een goede afstemming met de Huygenpas. Ondanks dat zijn collega Baijards op dit punt zal ingaan, wil de wethouder toch iets zeggen over de buslijn bij De Kameleon. Dit gaat wat het college betreft niet door. Er is ook geen onderzoek nodig. Dit bespaart ook weer geld en het standpunt is voor iedereen heel helder. Het CDA heeft een terechte opmerking gemaakt over de Wajong. De wethouder heeft toevallig vanmiddag overleg gehad met het Regionaal platform arbeidsmarktbeleid met collega Van Dam uit Alkmaar en met enkele mensen uit het bedrijfsleven. De wethouder kan vers van de pers laten weten dat is besloten in het kader van het actieprogramma arbeidsmarkt NHN (wat de raadsleden nog zal worden gezonden) met voorrang uit te stippelen en uit te voeren een re-integratiestrategie Wajong om het midden- en kleinbedrijf

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

R 11 september 2012/1

R 11 september 2012/1 R 11 september 2012/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 11 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M.

Nadere informatie

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde.

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde. N O T U L E N Onderwerp: Commissie Middelen maandag 11 mei 2009 Aanwezig: Afwezig: Notulist(e): mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) dhr. M. Dijkstra (Burgerbelang),

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D Verslag van het vragen halfuurtje d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D R vr 23 oktober 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering

Nadere informatie

N O T U L E N. Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009)

N O T U L E N. Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009) N O T U L E N Onderwerp: Aanwezig: Afwezig: Notuliste: Commissie Middelen donderdag 18 juni 2009 ( veegbijeenkomst i.h.k.v. de voorbereiding van de raad van 25 juni 2009) mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

vr 25 augustus 2009/1

vr 25 augustus 2009/1 vr 25 augustus 2009/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 december 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 24 oktober 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco-raadsgriffier

Nadere informatie

R vr 26 juni 2007/1. De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft de heer Appers het woord.

R vr 26 juni 2007/1. De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft de heer Appers het woord. R vr 26 juni 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 26 juni 2007 om 19.30 uur in hotel-restaurant De Zandhorst

Nadere informatie

R vr 24 april 2007/1

R vr 24 april 2007/1 R vr 24 april 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 april 2007 om 19.30 uur in hotel-restaurant De Zandhorst

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0.

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0. R 22 mei 2012/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 februari 2009 Aanwezigen : Mevrouw A. Valent-Groot (plv. voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

vr. 23 september 2008/1

vr. 23 september 2008/1 vr. 23 september 2008/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 september 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 4 november 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 15 december 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016 Bundel amendementen en moties Begrotingsraad 10 november 2016 2016 AMENDEMENT Programma leefbaarheid, punt 2.1 O Onderwerp: Fietspad langs de Ruinerweg te Echten. De raad van de gemeente De Wolden in vergadering

Nadere informatie

R 13 november 2007/1

R 13 november 2007/1 R 13 november 2007/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 13 november 2007 om 19.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

R 19 februari 2008/1

R 19 februari 2008/1 R 19 februari 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 19 februari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 28 mei 2013/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Wethouders: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 1 april 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

R 22 april 2008/1. mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid. mevrouw E.M.J. Middelbeek

R 22 april 2008/1. mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid. mevrouw E.M.J. Middelbeek R 22 april 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 april 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 23 juni 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze veegbijeenkomst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT-NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 7 september 2010 Aanwezigen : De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer T.L. Mars (VVD), de

Nadere informatie

2016D38962 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D38962 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D38962 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij een aantal fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kanseri. Verslag van het vragen halfuurtje

Heerhugowaard Stad van kanseri. Verslag van het vragen halfuurtje Heerhugowaard Stad van kanseri Verslag van het vragen halfuurtje d.d. 28 juni 2011 Heerhugowaard Stad vas> kar r> vr. 28 juni 2011/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter,

Voorzitter, Voorzitter, Optimism is a moral duty. Een citaat dat ik namens de Partij van de Arbeid ook gebruikte bij de kadernota in 2010. De filosoof Popper gaf aan dat het onze morele plicht is niet negatieve dingen te voorspellen,

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie