Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen"

Transcriptie

1 Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

2 Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat centraal in het programma Burgersamenleving dat de Koning Boudewijnstichting in de periode wil realiseren. Er kwamen drie thematische projectoproepen, in oktober 2003 onder de noemer Gelinkt aan de toekomst rond de thema s ICT en kennisbeheer, in november 2003 met als titel Koplopers gezocht met accent op het leiderschap van verenigingen en een derde (einde januari 2004) waarin financieel beheer en boekhouding worden aangepakt. Bij elk van deze projectoproepen publiceerde de Stichting een brochure, waarin de drie thema s op beknopte maar toch brede wijze werden toegelicht. Deze brochure zoomt in op het financieel beheer en boekhouding in verenigingen, want om succesvol te functioneren is een gezond financieel beheer van primordiaal belang. Verenigingen zijn er in vele maten en gewichten: vzw s, stichtingen en feitelijke verenigingen, van kleine plaatselijke tot grote nationaal gevestigde verenigingen, soms met weinig transacties, af en toe verenigingen met een omvangrijke stroom aankopen, leningen enz. Financieel beheer, financiële administratie, boekhouding en begroting vragen dus een aanpassing aan hun eigen aard en omvang. Niet alleen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, maar alle leden van een vereniging moeten voortdurend op de hoogte blijven van haar financiële toestand. En uiteraard is een financiële rapportage maar één onderdeel van een ruimere verslaggeving, waarbij ook inhoudelijke en organisatorische aspecten een plaats krijgen in bijv. het jaarverslag. Kortom: transparantie siert een vereniging. Deze brochure richt zich heel duidelijk naar iedereen die in het verenigingsleven verantwoordelijkheid draagt voor het financieel beheer, maar daarom geen echte specialist ter zake is. Hierbij horen o.a bestuurders, directeurs, medewerkers enz. Ze wil aan deze mensen (vrijwilligers en beroepskrachten) een basiskennis meegeven over het financieel beheer van een vzw in zijn verschillende aspecten. Hierbij besteedt ze zowel aandacht aan verenigingen die nog niet helemaal geïnstitutionaliseerd zijn, als aan verenigingen met een behoorlijke zakelijke omvang op het terrein van personeel, patrimonium en/of financiële transacties. De wet van 2 mei 2002 en de nog recente uitvoeringsbesluiten regelen o.a de financiële verplichtingen van vzw s, internationale verenigingen en stichtingen. Dus enkel verenigingen met rechtspersoonlijkheid worden door deze nieuwe wet gegrepen. Deze verplichtingen vormen de basis voor deze brochure. Toch is de informatie die volgt ook bijzonder nuttig voor feitelijke verenigingen, zonder juridisch statuut. Ook zij zullen deze tekst met rode oortjes lezen. Tussendoor zijn er praktijkgetuigenissen die uit het leven gegrepen illustraties bieden. Met deze brochure wil de Koning Boudewijnstichting de lezer op duidelijke en toegankelijke wijze informeren... maar het is uiteraard geen handboek. Vele details en bijzondere aspecten komen amper aan bod. Maar hopelijk opent ze een aantal deuren, of stimuleert ze tot verdere vorming of studie. De Koning Boudewijnstichting bedankt het Instituut van de Accountants en Belastingsdeskundigen (IAB), het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Zij hebben prof.dr. Erik DE LEMBRE van de Universiteit Gent verzocht om de redactie van deze brochure op zich te nemen. Tevens dank aan de leden van het leescomité voor hun betrokkenheid en pertinente vragen en opmerkingen. Voor de lezer en zijn vereniging een wens voor een acuut gebrek aan kopzorgen, te wijten aan een gezond en doorzichtig financieel beheer. Koning Boudewijnstichting Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking van de Koning Boudewijnstichting met het Instituut van de Accountants en Belastingsdeskundigen (IAB), het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Coördinatie Koning Boudewijnstichting Guido KNOPS, directeur Benoît FONTAINE, programma-adviseur Guy REDIG, projectverantwoordelijke Nadine VANOVERBERGHE, assistente Auteur prof.dr. E. DE LEMBRE (Universiteit Gent) stond in voor de redactie, op vraag van IAB, IBR en BIBF Leden van het leescomité Luc DESMEDT, Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (HVV) Eric BRADT, Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen (CRM) Ann DEGLINE, Vlaams Centrum Amateurkunsten (VCA) Anita LENAERTS, Christelijke Werknemersorganisatie (ACW) Koning Boudewijnstichting Brederodestraat Brussel Tel: Fax:

3 Financieel beheer Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Inhoud Basiselementen van financieel beheer Verplichtingen opgelegd door de nieuwe vzw-wet Boekhoudkundige basisbegrippen Wat is het belang van verantwoordingsstukken Beleidsplan, begroting en liquiditeiten Beheer van de financiële middelen van een vzw Financieel beheer van lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies Elektronisch boekhouden en bankieren Waar aankloppen voor hulp bij financieel beheer? Tot slot

4 Basiselementen van fi nancieel beheer Elk jaar opnieuw kreeg ik als bestuurslid de begroting en de rekening voor m n neus geduwd. In alle eerlijkheid: ik snapte er eigenlijk niks van, maar keurde alles steeds maar goed. Eigenlijk kan dat toch niet. Ik draag toch verantwoordelijkheid? Maar ook de penningmeester kan niet goed uitleggen hoe alles in elkaar zit. Enkel jaren geleden startten we met een ontmoetingsruimte. Toen bleek dat we eigenlijk geen degelijk financieel beheer hadden. Het geld zat soms letterlijk in sigarendoosjes. Dat was onhoudbaar en ook onverantwoordelijk. Momenteel volgen we alles op via een eenvoudig boekhoudpakket. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers die de tap organiseren weten nu perfect waarom we soms winst en soms verlies maken. Inleiding Financieel beheer kan niet worden losgekoppeld van informatie over de werking van de vereniging, van een minimum aan boekhouding en van planning via de begroting en van fi nanciële analyse. Wat de vereniging doet (exploitatiecycli), wat de vereniging daarvoor als bezittingen en schulden (vermogensstromen) nodig heeft en hoe ontvangsten en uitgaven daaruit voortvloeien, dat alles moet bekend zijn. Dit vereist degelijke begrotingstechnieken en boekhouding. Daarenboven moet het overschot van liquide middelen op korte of lange termijn worden belegd. Tot slot moet een non-profi torganisatie vooral zelf fi nancieel structureel durven in te grijpen in haar structuren, ook buiten de dwingende kaders die voortdurend door de overheid geschapen of aangereikt worden. Elk van deze onderwerpen bieden stof genoeg voor ellenlange besprekingen en beschrijvingen. Wij beperken ons in deze brochure tot het essentiële van het fi nancieel beheer. Toen we vorig jaar in onze vereniging begonnen met een ernstig financieel beleid, stelden we vast dat we bijna niets wisten. De boekhouder moest ons werkelijk het ABC uitleggen. Eigenlijk kenden we zelfs onze eigen bezittingen niet. FINANCÏEEL BEHEER 3 2

5 Alle verenigingen zijn betrokken partij! De principes die we in deze brochure formuleren, gelden voor het fi nancieel beheer van alle vzw s (dus ook de kleinere), zelfs voor sectoren waarvoor specifi eke strategische, boekhoudkundige of andere voorschriften zijn bepaald. Financieel beheer is immers in alle types van organisaties in wezen hetzelfde. In die zin zijn non-profi t- of social-profi torganisaties net als de zogenaamde profi tbedrijven onderhevig aan dezelfde economische wetten. Dat wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld. Vandaag de dag is het mogelijk bepaalde social-profi tinstellingen te managen in drie verschillende vormen van rechtspersoonlijkheid: als een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij de fi nanciële resultaten van de instelling volledig in functie staan van het ideële oogmerk van de vereniging (bijv. een ziekenhuis of school exploiteren vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke visie); als een vennootschap, waarbij de activiteit hoofdzakelijk als oogmerk heeft een verrijking te realiseren voor de aandeelhouders in de vorm van dividenden (periodieke uitkering van winst) of van meerwaarden op aandelen. Het ziekenhuis of de school wordt dan enkel gezien als een middel voor de realisatie van het winstverdelingsoogmerk; als een vennootschap met sociaal oogmerk, waarbij de vennoten in de vennootschap enkel een beperkt direct vermogensvoordeel mogen nastreven en voor het overige (na reservering) de winsten moeten besteden aan een sociaal oogmerk. In het onderwijs zou dit sociaal oogmerk bijvoorbeeld de installatie, de bevordering en ondersteuning van het onderwijs in een bepaald ontwikkelingsland kunnen zijn of de installatie en subsidiëring van bepaalde lespakketten voor kansarme jongeren uit de onderwijsregio. Natuurlijk zijn deze verschillen fundamenteel, maar in al deze gevallen is goed fi nancieel beheer van groot belang, ongeacht of de activiteiten worden gevoerd vanuit een ideëel oogmerk (vzw), vanuit een winstverdelingsoogmerk (gewone vennootschap) of vanuit een sociaal oogmerk (vennootschap met sociaal oogmerk). Telkens moet er een degelijk en realistisch liquiditeitsplan en een investeringsplanning worden opgesteld. Feitelijk is er weinig verschil tussen mijn vereniging ( s avonds) en mijn bedrijf (overdag): je moet de tering naar de nering stellen. Je moet je dagelijks afvragen of je financiële basis nog wel gezond is. Zowel in mijn bedrijf als in mijn club is geld heel belangrijk. 3

6 Diversiteit brengen in de informatiebronnen Om een goed financieel beheer te voeren, heeft u informatie nodig. Uiteraard is de boekhouding daarvoor een zeer goede bron, maar dit volstaat niet. Er zijn ook gegevens nodig over de interne werking, de bezetting, het kostenbewustzijn, de personeelsevoluties, het regulerend gedrag van de overheid, de tendensen in de vraag naar dienstverlening,... Deze gegevens samen vormen de basis voor de beslissingen die u in uw vzw moet nemen. Ook externe personen en diensten kunnen belangstelling hebben voor die informatie. Een kredietinstelling zal dergelijke gegevens opvragen wanneer zij een kredietbeslissing moet nemen. Een degelijke en gefundeerde gegevensoverdracht op dat moment kan enkel leiden tot een verhoogd vertrouwen en het beter inschatten van de risico s, wat zich op zijn beurt vertaalt in een betere tariefzetting. Vooraleer echt concreet te worden, nog even dit. Voor het opstellen van een financiële analyse hoeft u niet noodzakelijk een expert-boekhouder te zijn. Door eenvoudige financiële berekeningen - en dit zijn dan meestal verhoudingscijfers en de toepassing van eenvoudige financiële algebra komt men in de financiële analyse al heel ver. Als u goed bij de les blijft, lukt het vast wel. Volgt u mee? FINANCÏEEL BEHEER 3 4

7 Algemene regels van financiën Als lid van de algemene vergadering ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de grote lijnen van het financieel beleid. Af en toe zucht ik wel bij weer eens zo n lange vergadering met veel cijfers en uitleg. Maar het is natuurlijk erg nodig, want koken kost geld en ik moet er mee over waken dat we kunnen blijven werken. Daarom studeer ik telkens een avondje op de begroting en de rekening. Dat zijn tenslotte maar twee momenten in het jaar. En ik leer zo de vereniging op een heel andere manier kennen. Dit zijn de belangrijkste regels inzake financiën in vzw s, ongeacht hun sector of hun grootte: de Algemene Vergadering heeft het alleenrecht om het beleid en de langetermijnbegrotingen die daaruit volgen, vast te leggen. Het is ook zij die de jaarlijkse rekeningen en begrotingen moet goedkeuren. Van deze regel mag niet worden afgeweken; de Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het vastgestelde beleid uitgevoerd wordt. Hij legt daartoe de jaarlijkse rekeningen voor en zorgt voor een begrotingsvoorstel voor het komende jaar. Het is ook aan de Raad van Bestuur om aan de Algemene Vergadering alle acties voor te leggen die hij nodig acht om het beleid zoals voorgesteld in de begroting te realiseren; de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het financieel beheer van de vereniging. Wie deze verantwoordelijkheid draagt, zal dus zorgen voor de noodzakelijke operationele en administratieve maatregelen om de vereniging draaiende te houden; de aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur van een vzw is geen papieren aansprakelijkheid. Integendeel zelfs. Verschillende bestuurders van vzw s werden gedagvaard door banken, fiscale administraties, RSZ, leveranciers en medecontractanten van een vzw, en sommige onder hen werden zelfs veroordeeld tot een financiële schadevergoeding ten voordele van derden op basis van hun eigen financieel wanbeheer in de vzw; Onlangs hadden we een vormingsavond over de aansprakelijkheid van vzw-beheerders want dat is eigenlijk niet om licht overheen te gaan. We hebben dan ook een speciale verzekering afgesloten. Sindsdien volg ik de financiën toch met meer aandacht, maar ik ben ook meer gerustgesteld! 5

8 vzw s zijn in principe krachtens de vzw-wet niet beperkt in hun fi nanciële activiteiten, behoudens volgende eigenaardigheid die quasi uniek is in België: de toelating van de Koning is verplicht voor alle giften onder levenden of bij testamenten die de waarde van euro overschrijden (met uitzondering van handgiften). Dit geldt echter niet voor sommen afkomstig uit subsidies, van andere vzw s met soortgelijke statutaire doelstellingen, van lidgelden, enz. De regeling is ingevoerd om de normale erfgenamen te beschermen; het fi nancieel beheer van een vereniging moet minstens verlopen overeenkomstig de principes van een goede huisvader, d.w.z. zoals een normale goede huisvader fi nanciële middelen zou beheren. Dit sluit speculatie uit; de Algemene Vergadering beslist jaarlijks of de bestuurders kwijting van hun aansprakelijkheid kunnen krijgen voor het bestuur dat ze hebben gevoerd. Daartoe moet de Raad van Bestuur open en pro-actief informatie geven over het gevoerde beleid, via de jaarrekening - zoals nu in de KB s op de boekhouding van de vzw s vastgelegd is - en via alle andere bijkomende analyses die ze noodzakelijk acht. Ik ben vrijwilliger-penningmeester van een grote vereniging. Tot voor enkele jaren deed ik alles zelf, maar dat kostte me steeds meer tijd. Gelukkig heb ik nu hulp van een boekhouder die ons tweemaandelijks een stand van zaken geeft. Ik moet er wel voor zorgen dat alle stukken tot bij hem geraken. FINANCÏEEL BEHEER 3 6

9 Verplichtingen opgelegd door de nieuwe vzw-wet* De berichten over de nieuwe vzw-wet klonken eerst erg bedreigend. Maar dat valt allemaal best mee. Voor ons als redelijk kleine vereniging verandert er bijna niks. Gelukkig hebben we een goede financiële specialist (een vrijwilliger-bankier). Die houdt onze uitgaven binnen de perken. Meer zelfs: we hebben spaargeld! De verplichtingen inzake het fi nancieel beheer van verenigingen met rechtspersoonlijkheid zitten vervat in het nieuwe artikel 17 van de vzw-wet, ingevoerd door de recente wet van 2 mei 2002 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze verenigingen moeten voortaan voldoen aan de volgende verplichtingen: ieder jaar moet elke vzw ten laatste zes maanden na afsluiten van het boekjaar, een jaarrekening van het voorbije boekjaar en een begroting voor het volgende boekjaar opmaken en laten goedkeuren door de Algemene Vergadering; meer concreet moet een vzw de boekhouding en de jaarrekening opmaken volgens de regels van de Boekhoudwet en een zogenaamde volledige boekhouding voeren zoals de ondernemingen, zodra ten minste twee van de drie volgende criteria op haar van toepassing zijn: een gemiddelde van 5 werknemers voltijds equivalent; euro aan ontvangsten, exclusief BTW (uitzonderlijke ontvangsten niet inbegrepen); euro balanstotaal. wanneer minstens twee van deze drie criteria niet van toepassing zijn op een vzw, mag zij een vereenvoudigde boekhouding voeren die betrekking heeft op het rapporteren van de ontvangsten en uitgaven, en op het jaarlijks opmaken van een inventaris van bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen; tot slot is er nog een uitzonderingsmaatregel voor verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere boekhoudvoorschriften: interbedrijfsgeneeskundige diensten, ziekenhuisvzw s, rust- en verzorgingstehuizen, enz. Voor zover deze voorschriften minstens gelijkwaardig zijn aan de regels van de Boekhoudwet, mogen zij hun bijzondere bepalingen behouden. Er blijft natuurlijk de vraag hoe deze gelijkwaardigheid zal vastgesteld worden. Vzw s en stichtingen hebben vanaf 1 januari 2004 één jaar de tijd om zich aan de verplichtingen voor fi nancieel beheer aan te passen. Het uitvoeringsbesluit van 26 juni 2003 gaat dieper in op de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde vzw s en stichtingen. Het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 geeft gedetailleerde richtlijnen voor verenigingen die vallen onder de volledige boekhouding. * In deze tekst staat de «wet op de vzw s» voor de wet van 2 mei 2002 (B.S ). Deze wet vervangt de wet van 1921 en draagt de naam wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 7

10 Boekhoudkundige basisbegrippen De wetgeving legt vzw s dus op een boekhouding te voeren. Wat verstaat men onder boekhouden? Wat is het verschil tussen een dubbele en een vereenvoudigde boekhouding? Wat is een balans? Een resultatenrekening? De wet en de uitvoeringsbesluiten introduceren voor vzw s nieuwe (vooral boekhoudkundige) begrippen die we meteen verduidelijken. Waarom boekhouden? Boekhouden is belangrijk voor de vereniging zelf (we weten tenminste wat we hebben), maar ook om bij subsidieaanvragen of sponsorgesprekken een degelijke indruk te maken. Boekhouden is het volgens bepaalde regels aantekenen van feiten van fi nanciële aard die zich in een organisatie voordoen. Dit gebeurt in de boekhouding, zijnde het geheel van mensen en middelen die volgens bepaalde regels, feiten van fi nanciële aard in een organisatie registreert en verwerkt om te voldoen aan de informatiebehoeften. Het belangrijkste doel van de boekhouding is dus informatieverschaffi ng. FINANCÏEEL BEHEER 3 8

11 Die informatie wordt zowel intern als extern verschaft: intern: de leiding van de vzw informeren over de gang van zaken, zowel op het gebied van de werking (via de resultatenrekening) als op het gebied van de patrimoniale toestand (via de balans); extern: geïnteresseerden buiten de vzw (bankiers, leveranciers, overheid,...) inlichten over wat de vzw deed in een bepaalde periode en hoe haar toestand na die periode is. Vereenvoudigde versus dubbele boekhouding: welke verschillen? Het heeft een tijdje geduurd voor ik het verschil tussen een vereenvoudigde en een dubbele boekhouding snapte maar toen bleek het helemaal niet zo moeilijk te zijn. We kozen resoluut voor een dubbele boekhouding, want daardoor kunnen we veel beter beheren. Bij een vereenvoudigde boekhouding moeten enkel de mutaties in liquide middelen worden geregistreerd, zowel de contanten (chartaal geld) als het geld op zichtrekeningen (giraal geld). Deze mutaties moeten zonder vertraging, getrouw en volledig en naar tijdsorde ingeschreven worden in een dagboek. Daarnaast moet een inventaris van bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen worden opgemaakt. Deze boekhouding resulteert in een jaarlijkse staat van de ontvangsten en uitgaven die moet worden aangevuld met een inventaris. De concrete inhoud van het dagboek, de inventaris en de jaarlijkse staat van de ontvangsten en uitgaven komt verderop aan bod. In een volledige of dubbele boekhouding daarentegen worden de fi nanciële ontwikkelingen in een vzw benaderd vanuit twee standpunten: ofwel vanuit de bron van vermogen (= vermogensbron): waar komt het vermogen vandaan? ofwel vanuit de aanwending van vermogen (= vermogensaanwending): wat heeft men met het vermogen verricht? Een vzw kan zich niet meer middelen aanschaffen dan het vermogen waarover ze beschikt. Dit betekent dat het totaal van de vermogensbronnen (passief) altijd gelijk is aan het totaal van de vermogensaanwending (actief). Men noemt dit het fundamenteel evenwicht of balansevenwicht. Een volledige boekhouding wordt gevoerd door middel van verschillende dagboeken en mondt jaarlijks uit in een jaarrekening. Deze bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting van de vzw. Deze staten die de fi nanciële toestand weergeven, worden onder de volgende punten nader besproken. 9

12 Samenvattend: Vereenvoudigde boekhouding Ongesplitst dagboek Staat van ontvangsten en uitgaven Inventaris Begroting Volledige, dubbele boekhouding Verschillende dagboeken Balans Resultatenrekening Toelichting Inventaris Begroting Wat is een balans bij een dubbele boekhouding? In de boekhouding is de balans een staat die steeds in evenwicht moet zijn. Wij kunnen de balans omschrijven als een tweeledige staat. Op de linkerkant, de actiefzijde, wordt in geldeenheden (in euro) de waarde uitgedrukt van alle bezittingen, vorderingen en andere rechten van de vzw op een bepaald ogenblik. Op de rechterkant, de passiefzijde, wordt in dezelfde geldeenheden de waarde uitgedrukt van het eigen vermogen en het geheel van de schulden en andere verplichtingen van de vzw tegenover derden, op hetzelfde ogenblik. In het algemeen ziet een balans er als volgt uit: Actief Vaste activa Passief Eigen vermogen Terreinen en gebouwen... Kapitaal... Machines en uitrusting... Schenkingen en legaten... Rollend materieel Overgedragen resultaten... Vlottende activa Subsidies... Voorraden goederen... Vreemd vermogen op lange termijn Vorderingen... Leningen... Bankrekening... Kas... Vreemd vermogen op korte termijn Kaskrediet... Leveranciers... Totaal actief... Totaal passief... FINANCÏEEL BEHEER 3 10

13 Welke zijn de vermogensbronnen van een vzw (de passiva)? Bronnen, ook passiva of vermogenscomponenten genaamd, geven de oorsprong aan van het vermogen van een vzw. De passiva worden ingedeeld naar hun al dan niet bestendige aanwezigheid: groep 1 - opeisbaar (of vreemd) vermogen: vermogen dat gedurende een bepaalde periode ter beschikking staat en moet worden terugbetaald op korte of langere termijn; groep 2 - eigen vermogen: vermogen dat op continue wijze als vermogensbron aanwezig is. Het kan niet door derden worden teruggevraagd en is dus bestendig aanwezig. Vreemd vermogen In het vreemd vermogen, ook opeisbaar vermogen genoemd, onderscheiden we volgende rubrieken: voorzieningen: Vermogen dat ontstaat doordat een vereniging in de toekomst gebeurtenissen verwacht die zich zullen voordoen ten gevolge van de huidige activiteit, en zullen leiden tot het opeisbaar worden van een schuld (bijv. verlies van een rechtsgeding inzake de afscheidsvergoeding van een personeelslid, zware onderhoudswerken aan haar gebouwen, verplichtingen van brugpensioenen,...); schulden op meer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar: Vermogen dat ontstaat uit een krediettransactie met fi nanciële instellingen, leveranciers of andere derden waarbij de datum van terugbetaling werd bepaald. De essentie van eigen vermogen is dat het niet door iemand kan worden teruggevraagd. Dat is echt van ons. Als uit de boekhouding blijkt dat dit is toegenomen, dan zijn we echt rijker geworden. Naargelang de termijn van terugbetaling langer of korter is dan een jaar spreekt men van een langdurig of kortstondig vermogen. Eigen vermogen Het eigen vermogen, ook frequent niet opeisbaar vermogen genoemd, is het vermogen dat aan de vereniging zelf wordt toegewezen. Eigen vermogen is dus als vermogen van de vereniging te beschouwen, ongeacht wie de verstrekker was. Men spreekt dan ook terecht van het eigen patrimonium. In de meeste vzw s bestaat dit eigen vermogen uit: het patrimonium bij stichting (wat hadden we per 1 januari 2005?); de permanente toevoegingen uit giften, legaten; de meerwaardes op herwaardering van activa; de fondsen voor speciale bestemmingen; het overgedragen resultaat. Dus in essentie omvat dit de waarde van de giften en legaten in natura of in geld en uit het werkingsoverschot dat de vzw eventueel jaar na jaar opbouwt. 11

14 Welke zijn de werkingsmiddelen van een vzw (de activa)? De middelen die aanwezig moeten zijn om een activiteit of een werking te ontwikkelen, kunnen in drie groepen worden ingedeeld: groep 1: management, leiding, personeelsbestand, algemene organisatie op gebied van de doelstellingen en de werking; groep 2: gronden, gebouwen, meubilair, materieel, installaties...; groep 3: goederen, vorderingen op klanten, beschikbare geldmiddelen... Specifi ek voor groep 1 is de onmogelijkheid om dit in geld uit te drukken. Wat is de waarde van goede personeelsleden, van een degelijke leiding, van een goede organisatie, van goede relaties met sociale partners, van kennis op het terrein van fondsenwerving of van de organisatie van een NGO...? Hoe belangrijk die groep ook is, vanuit boekhoudkundig standpunt worden deze middelen niet als middelen van de vereniging erkend. Maar de andere twee groepen worden heel duidelijk als werkingsmiddelen, dus als activa of elementen van het kapitaal beschouwd. Binnen de groepen 2 en 3 onderscheidt men bestendige middelen (vaste activa) en vlottende middelen (vlottende activa). Bestendige middelen of vaste activa Bestendige middelen zijn voorbestemd om voor de vzw gedurende een langere periode diensten te leveren. Zij worden niet te gelde gemaakt, zijn geen doel van maar middel tot activiteit. Hiertoe behoren gebouwen, de uitrusting ervan, het meubilair, de machines, het rollend materieel, enz.: meer dan één jaar: de vzw verstrekt afnemers krediet of leningen die slechts na één boekjaar worden terugbetaald. Deze vorderingen ontstaan uit de exploitatiecyclus, maar worden op lange termijn gerealiseerd, dit is in geld omgezet; voorraden, bijv. grondstoffen, hulpstoffen en verbruiksgoederen, fabrikaten, goederen in bewerking en afval, handelsgoederen. Een school kan grondstoffen aankopen voor haar leerlingen en de gefabriceerde producten verkopen. De voorraden kunnen bijv. ook boeken of brochures omvatten die door de vzw zullen worden verkocht; vorderingen op ten hoogste een jaar, bijv. vorderingen op klanten (leden), ontstaan als gevolg van de werking en realiseerbaar op korte termijn; geldbeleggingen: geldmiddelen die werden geplaatst als deposito s op langer dan 1 maand, maar korter dan 1 jaar, of als snel te gelde te maken effecten. Ze ontstaan uit de werking en kunnen snel worden gerealiseerd; liquide middelen: geldmiddelen in kas of op een rekening, die dus onmiddellijk ter beschikking zijn. Wanneer de boekhouder begint te goochelen met begrippen als vaste en vlottende activa of voorraden en vorderingen dan duizelt het voor m n ogen en haak ik af. Spijtig, want even later moet ik wel de begroting goedkeuren! FINANCÏEEL BEHEER 3 12

15 De dubbele boekhouding : wat is een resultatenrekening? De balans drukt de toestand uit van de verenigingsmiddelen en -bronnen op een bepaald moment: het is een foto op een bepaald moment. Het is echter een statisch informatiemiddel dat geen inzicht geeft in de wijze waarop deze toestand is ontstaan. Veelal wil men weten hoe de vermogenspositie van de vzw veranderd is ten opzichte van de vorige balans. De vragen luiden dan: wat is het resultaat (winst of verlies) en hoe werd dit verwerkt? hoe is het resultaat samengesteld? Welke zijn de verwezenlijkte opbrengsten naar soort? Welke zijn de verwezenlijkte kosten naar soort? Het is de opdracht van de boekhouding een zo juist mogelijke meting te verrichten van de opbrengsten en kosten en daarover regelmatig rapport uit te brengen. Dit gebeurt door middel van de resultatenrekening. Het rapporteren van het resultaat gebeurt volgens volgend schema: I. Opbrengsten Verkopen en diensenstprestaties Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies huuropbrengsten II. Kosten Aankopen Aankopen van diensten Bezoldigingen Afschrijvingen III. Winst of verlies (I-II) IV. Financiële opbrengsten Ontvangen intresten In winstname subsidies V. Financiële kosten Betaalde intresten VI. Winst of verlies uit de gewone werking van de vzw voor belastingen (III+IV-V) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten die geen verband houden met de gewone werking van de vzw VIII. Uitzonderlijke kosten Kosten die geen verband houden met de gewone werking van de vzw IX. Winst of verlies van het boekjaar voor belasting (VI+VII-VIII) X. Belastingen op het resultaat XI. Winst of verlies van het boekjaar (IX-X) 13

16 Wat zijn opbrengsten? Opbrengsten vloeien voort uit de prestaties die een vereniging levert en die door de betrokkenen aanvaard worden, zonder dat ze daarom al gepresteerd zijn. Bijv. een vereniging stelt haar lokalen ter beschikking voor een tentoonstelling tegen een vooraf overeengekomen huursom, te betalen door de huurder na 60 dagen. De huuropbrengst is gerealiseerd, ook al is de huur nog niet ontvangen. Opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: opbrengsten uit de werking van de vereniging: Hier kunnen we vermelden: de jaarlijkse ledenbijdragen, de jaarlijkse subsidies, opbrengsten uit verkoop van prestaties, opbrengsten uit fondsenwerving...; opbrengsten uit de fi nanciering van de vereniging: Wanneer de vereniging haar (tijdelijke) overtollige middelen belegt, krijgt ze een opbrengst van intresten; uitzonderlijke opbrengsten: Het gaat om niet-recurrente en/of niet-gebruikelijke opbrengsten zoals meerwaarde bij de verkoop van een vast actief, een eenmalige gift die niet als bestendig vermogensmiddel kan worden aangemerkt. Voor verenigingen met een volledige boekhouding is de zorgvuldige registratie van alle opbrengsten noodzakelijk. Verenigingen met een eenvoudige boekhouding kennen dit begrip niet, maar zullen zich steunen op ontvangsten (zie verderop). Wat zijn kosten? Kosten zijn alle lasten die een vereniging moet dragen om haar werking te kunnen realiseren, ook al heeft ze hiervoor nog geen uitgave gedaan, of moet ze hiervoor geen uitgave doen. Enkele voorbeelden: kosten binnen de exploitatie van de vereniging: Kosten van personeel, huur, elektriciteit, water, verzekeringen, drukwerk, aankoop van materialen nodig voor de werking, enz. Hiertoe behoren ook de veroudering (afschrijving) van vaste activa (bijv. laptop, computer, rollend materieel); kosten uit de fi nanciering van de vereniging: Indien men leningen moet aangaan, zal men daarop intresten moeten betalen; uitzonderlijke kosten: Het betreft kosten die niet recurrent zijn (niet periodiek terugkeren) en/of uitzonderlijk van aard, zoals bijv. een minwaarde bij verkoop van een nog niet volledig afgeschreven vast actief, een uitzonderlijke waterschade aan het gehuurde kantoor. We hebben lang getwijfeld of we een lening zouden aangaan, maar tenslotte hebben we het toch maar gedaan. Natuurlijk tikken de intresten behoorlijk aan, maar dat weegt niet op tegen de directe stijging van inkomsten die we daardoor veroorzaakten. De vereenvoudigde boekhouding : wat is een staat van ontvangsten en uitgaven? Een staat van ontvangsten en uitgaven geeft weer wat een vereniging gedurende een bepaalde periode, bijv. een werkingsjaar, ontvangen heeft in liquiditeiten en op de zichtrekening, en wat ze uitgegeven heeft in liquiditeiten of via zichtrekeningen. Deze staat geeft ook een overzicht van de mutaties van het ene jaar op het andere in de liquide middelen (zowel chartaal als giraal geld). Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 heeft in bijlage B een genormaliseerd minimaal schema van FINANCÏEEL BEHEER 3 14

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie