Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen"

Transcriptie

1 Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

2 Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat centraal in het programma Burgersamenleving dat de Koning Boudewijnstichting in de periode wil realiseren. Er kwamen drie thematische projectoproepen, in oktober 2003 onder de noemer Gelinkt aan de toekomst rond de thema s ICT en kennisbeheer, in november 2003 met als titel Koplopers gezocht met accent op het leiderschap van verenigingen en een derde (einde januari 2004) waarin financieel beheer en boekhouding worden aangepakt. Bij elk van deze projectoproepen publiceerde de Stichting een brochure, waarin de drie thema s op beknopte maar toch brede wijze werden toegelicht. Deze brochure zoomt in op het financieel beheer en boekhouding in verenigingen, want om succesvol te functioneren is een gezond financieel beheer van primordiaal belang. Verenigingen zijn er in vele maten en gewichten: vzw s, stichtingen en feitelijke verenigingen, van kleine plaatselijke tot grote nationaal gevestigde verenigingen, soms met weinig transacties, af en toe verenigingen met een omvangrijke stroom aankopen, leningen enz. Financieel beheer, financiële administratie, boekhouding en begroting vragen dus een aanpassing aan hun eigen aard en omvang. Niet alleen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, maar alle leden van een vereniging moeten voortdurend op de hoogte blijven van haar financiële toestand. En uiteraard is een financiële rapportage maar één onderdeel van een ruimere verslaggeving, waarbij ook inhoudelijke en organisatorische aspecten een plaats krijgen in bijv. het jaarverslag. Kortom: transparantie siert een vereniging. Deze brochure richt zich heel duidelijk naar iedereen die in het verenigingsleven verantwoordelijkheid draagt voor het financieel beheer, maar daarom geen echte specialist ter zake is. Hierbij horen o.a bestuurders, directeurs, medewerkers enz. Ze wil aan deze mensen (vrijwilligers en beroepskrachten) een basiskennis meegeven over het financieel beheer van een vzw in zijn verschillende aspecten. Hierbij besteedt ze zowel aandacht aan verenigingen die nog niet helemaal geïnstitutionaliseerd zijn, als aan verenigingen met een behoorlijke zakelijke omvang op het terrein van personeel, patrimonium en/of financiële transacties. De wet van 2 mei 2002 en de nog recente uitvoeringsbesluiten regelen o.a de financiële verplichtingen van vzw s, internationale verenigingen en stichtingen. Dus enkel verenigingen met rechtspersoonlijkheid worden door deze nieuwe wet gegrepen. Deze verplichtingen vormen de basis voor deze brochure. Toch is de informatie die volgt ook bijzonder nuttig voor feitelijke verenigingen, zonder juridisch statuut. Ook zij zullen deze tekst met rode oortjes lezen. Tussendoor zijn er praktijkgetuigenissen die uit het leven gegrepen illustraties bieden. Met deze brochure wil de Koning Boudewijnstichting de lezer op duidelijke en toegankelijke wijze informeren... maar het is uiteraard geen handboek. Vele details en bijzondere aspecten komen amper aan bod. Maar hopelijk opent ze een aantal deuren, of stimuleert ze tot verdere vorming of studie. De Koning Boudewijnstichting bedankt het Instituut van de Accountants en Belastingsdeskundigen (IAB), het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Zij hebben prof.dr. Erik DE LEMBRE van de Universiteit Gent verzocht om de redactie van deze brochure op zich te nemen. Tevens dank aan de leden van het leescomité voor hun betrokkenheid en pertinente vragen en opmerkingen. Voor de lezer en zijn vereniging een wens voor een acuut gebrek aan kopzorgen, te wijten aan een gezond en doorzichtig financieel beheer. Koning Boudewijnstichting Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking van de Koning Boudewijnstichting met het Instituut van de Accountants en Belastingsdeskundigen (IAB), het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Coördinatie Koning Boudewijnstichting Guido KNOPS, directeur Benoît FONTAINE, programma-adviseur Guy REDIG, projectverantwoordelijke Nadine VANOVERBERGHE, assistente Auteur prof.dr. E. DE LEMBRE (Universiteit Gent) stond in voor de redactie, op vraag van IAB, IBR en BIBF Leden van het leescomité Luc DESMEDT, Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (HVV) Eric BRADT, Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen (CRM) Ann DEGLINE, Vlaams Centrum Amateurkunsten (VCA) Anita LENAERTS, Christelijke Werknemersorganisatie (ACW) Koning Boudewijnstichting Brederodestraat Brussel Tel: Fax:

3 Financieel beheer Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Inhoud Basiselementen van financieel beheer Verplichtingen opgelegd door de nieuwe vzw-wet Boekhoudkundige basisbegrippen Wat is het belang van verantwoordingsstukken Beleidsplan, begroting en liquiditeiten Beheer van de financiële middelen van een vzw Financieel beheer van lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies Elektronisch boekhouden en bankieren Waar aankloppen voor hulp bij financieel beheer? Tot slot

4 Basiselementen van fi nancieel beheer Elk jaar opnieuw kreeg ik als bestuurslid de begroting en de rekening voor m n neus geduwd. In alle eerlijkheid: ik snapte er eigenlijk niks van, maar keurde alles steeds maar goed. Eigenlijk kan dat toch niet. Ik draag toch verantwoordelijkheid? Maar ook de penningmeester kan niet goed uitleggen hoe alles in elkaar zit. Enkel jaren geleden startten we met een ontmoetingsruimte. Toen bleek dat we eigenlijk geen degelijk financieel beheer hadden. Het geld zat soms letterlijk in sigarendoosjes. Dat was onhoudbaar en ook onverantwoordelijk. Momenteel volgen we alles op via een eenvoudig boekhoudpakket. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers die de tap organiseren weten nu perfect waarom we soms winst en soms verlies maken. Inleiding Financieel beheer kan niet worden losgekoppeld van informatie over de werking van de vereniging, van een minimum aan boekhouding en van planning via de begroting en van fi nanciële analyse. Wat de vereniging doet (exploitatiecycli), wat de vereniging daarvoor als bezittingen en schulden (vermogensstromen) nodig heeft en hoe ontvangsten en uitgaven daaruit voortvloeien, dat alles moet bekend zijn. Dit vereist degelijke begrotingstechnieken en boekhouding. Daarenboven moet het overschot van liquide middelen op korte of lange termijn worden belegd. Tot slot moet een non-profi torganisatie vooral zelf fi nancieel structureel durven in te grijpen in haar structuren, ook buiten de dwingende kaders die voortdurend door de overheid geschapen of aangereikt worden. Elk van deze onderwerpen bieden stof genoeg voor ellenlange besprekingen en beschrijvingen. Wij beperken ons in deze brochure tot het essentiële van het fi nancieel beheer. Toen we vorig jaar in onze vereniging begonnen met een ernstig financieel beleid, stelden we vast dat we bijna niets wisten. De boekhouder moest ons werkelijk het ABC uitleggen. Eigenlijk kenden we zelfs onze eigen bezittingen niet. FINANCÏEEL BEHEER 3 2

5 Alle verenigingen zijn betrokken partij! De principes die we in deze brochure formuleren, gelden voor het fi nancieel beheer van alle vzw s (dus ook de kleinere), zelfs voor sectoren waarvoor specifi eke strategische, boekhoudkundige of andere voorschriften zijn bepaald. Financieel beheer is immers in alle types van organisaties in wezen hetzelfde. In die zin zijn non-profi t- of social-profi torganisaties net als de zogenaamde profi tbedrijven onderhevig aan dezelfde economische wetten. Dat wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld. Vandaag de dag is het mogelijk bepaalde social-profi tinstellingen te managen in drie verschillende vormen van rechtspersoonlijkheid: als een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij de fi nanciële resultaten van de instelling volledig in functie staan van het ideële oogmerk van de vereniging (bijv. een ziekenhuis of school exploiteren vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke visie); als een vennootschap, waarbij de activiteit hoofdzakelijk als oogmerk heeft een verrijking te realiseren voor de aandeelhouders in de vorm van dividenden (periodieke uitkering van winst) of van meerwaarden op aandelen. Het ziekenhuis of de school wordt dan enkel gezien als een middel voor de realisatie van het winstverdelingsoogmerk; als een vennootschap met sociaal oogmerk, waarbij de vennoten in de vennootschap enkel een beperkt direct vermogensvoordeel mogen nastreven en voor het overige (na reservering) de winsten moeten besteden aan een sociaal oogmerk. In het onderwijs zou dit sociaal oogmerk bijvoorbeeld de installatie, de bevordering en ondersteuning van het onderwijs in een bepaald ontwikkelingsland kunnen zijn of de installatie en subsidiëring van bepaalde lespakketten voor kansarme jongeren uit de onderwijsregio. Natuurlijk zijn deze verschillen fundamenteel, maar in al deze gevallen is goed fi nancieel beheer van groot belang, ongeacht of de activiteiten worden gevoerd vanuit een ideëel oogmerk (vzw), vanuit een winstverdelingsoogmerk (gewone vennootschap) of vanuit een sociaal oogmerk (vennootschap met sociaal oogmerk). Telkens moet er een degelijk en realistisch liquiditeitsplan en een investeringsplanning worden opgesteld. Feitelijk is er weinig verschil tussen mijn vereniging ( s avonds) en mijn bedrijf (overdag): je moet de tering naar de nering stellen. Je moet je dagelijks afvragen of je financiële basis nog wel gezond is. Zowel in mijn bedrijf als in mijn club is geld heel belangrijk. 3

6 Diversiteit brengen in de informatiebronnen Om een goed financieel beheer te voeren, heeft u informatie nodig. Uiteraard is de boekhouding daarvoor een zeer goede bron, maar dit volstaat niet. Er zijn ook gegevens nodig over de interne werking, de bezetting, het kostenbewustzijn, de personeelsevoluties, het regulerend gedrag van de overheid, de tendensen in de vraag naar dienstverlening,... Deze gegevens samen vormen de basis voor de beslissingen die u in uw vzw moet nemen. Ook externe personen en diensten kunnen belangstelling hebben voor die informatie. Een kredietinstelling zal dergelijke gegevens opvragen wanneer zij een kredietbeslissing moet nemen. Een degelijke en gefundeerde gegevensoverdracht op dat moment kan enkel leiden tot een verhoogd vertrouwen en het beter inschatten van de risico s, wat zich op zijn beurt vertaalt in een betere tariefzetting. Vooraleer echt concreet te worden, nog even dit. Voor het opstellen van een financiële analyse hoeft u niet noodzakelijk een expert-boekhouder te zijn. Door eenvoudige financiële berekeningen - en dit zijn dan meestal verhoudingscijfers en de toepassing van eenvoudige financiële algebra komt men in de financiële analyse al heel ver. Als u goed bij de les blijft, lukt het vast wel. Volgt u mee? FINANCÏEEL BEHEER 3 4

7 Algemene regels van financiën Als lid van de algemene vergadering ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de grote lijnen van het financieel beleid. Af en toe zucht ik wel bij weer eens zo n lange vergadering met veel cijfers en uitleg. Maar het is natuurlijk erg nodig, want koken kost geld en ik moet er mee over waken dat we kunnen blijven werken. Daarom studeer ik telkens een avondje op de begroting en de rekening. Dat zijn tenslotte maar twee momenten in het jaar. En ik leer zo de vereniging op een heel andere manier kennen. Dit zijn de belangrijkste regels inzake financiën in vzw s, ongeacht hun sector of hun grootte: de Algemene Vergadering heeft het alleenrecht om het beleid en de langetermijnbegrotingen die daaruit volgen, vast te leggen. Het is ook zij die de jaarlijkse rekeningen en begrotingen moet goedkeuren. Van deze regel mag niet worden afgeweken; de Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het vastgestelde beleid uitgevoerd wordt. Hij legt daartoe de jaarlijkse rekeningen voor en zorgt voor een begrotingsvoorstel voor het komende jaar. Het is ook aan de Raad van Bestuur om aan de Algemene Vergadering alle acties voor te leggen die hij nodig acht om het beleid zoals voorgesteld in de begroting te realiseren; de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het financieel beheer van de vereniging. Wie deze verantwoordelijkheid draagt, zal dus zorgen voor de noodzakelijke operationele en administratieve maatregelen om de vereniging draaiende te houden; de aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur van een vzw is geen papieren aansprakelijkheid. Integendeel zelfs. Verschillende bestuurders van vzw s werden gedagvaard door banken, fiscale administraties, RSZ, leveranciers en medecontractanten van een vzw, en sommige onder hen werden zelfs veroordeeld tot een financiële schadevergoeding ten voordele van derden op basis van hun eigen financieel wanbeheer in de vzw; Onlangs hadden we een vormingsavond over de aansprakelijkheid van vzw-beheerders want dat is eigenlijk niet om licht overheen te gaan. We hebben dan ook een speciale verzekering afgesloten. Sindsdien volg ik de financiën toch met meer aandacht, maar ik ben ook meer gerustgesteld! 5

8 vzw s zijn in principe krachtens de vzw-wet niet beperkt in hun fi nanciële activiteiten, behoudens volgende eigenaardigheid die quasi uniek is in België: de toelating van de Koning is verplicht voor alle giften onder levenden of bij testamenten die de waarde van euro overschrijden (met uitzondering van handgiften). Dit geldt echter niet voor sommen afkomstig uit subsidies, van andere vzw s met soortgelijke statutaire doelstellingen, van lidgelden, enz. De regeling is ingevoerd om de normale erfgenamen te beschermen; het fi nancieel beheer van een vereniging moet minstens verlopen overeenkomstig de principes van een goede huisvader, d.w.z. zoals een normale goede huisvader fi nanciële middelen zou beheren. Dit sluit speculatie uit; de Algemene Vergadering beslist jaarlijks of de bestuurders kwijting van hun aansprakelijkheid kunnen krijgen voor het bestuur dat ze hebben gevoerd. Daartoe moet de Raad van Bestuur open en pro-actief informatie geven over het gevoerde beleid, via de jaarrekening - zoals nu in de KB s op de boekhouding van de vzw s vastgelegd is - en via alle andere bijkomende analyses die ze noodzakelijk acht. Ik ben vrijwilliger-penningmeester van een grote vereniging. Tot voor enkele jaren deed ik alles zelf, maar dat kostte me steeds meer tijd. Gelukkig heb ik nu hulp van een boekhouder die ons tweemaandelijks een stand van zaken geeft. Ik moet er wel voor zorgen dat alle stukken tot bij hem geraken. FINANCÏEEL BEHEER 3 6

9 Verplichtingen opgelegd door de nieuwe vzw-wet* De berichten over de nieuwe vzw-wet klonken eerst erg bedreigend. Maar dat valt allemaal best mee. Voor ons als redelijk kleine vereniging verandert er bijna niks. Gelukkig hebben we een goede financiële specialist (een vrijwilliger-bankier). Die houdt onze uitgaven binnen de perken. Meer zelfs: we hebben spaargeld! De verplichtingen inzake het fi nancieel beheer van verenigingen met rechtspersoonlijkheid zitten vervat in het nieuwe artikel 17 van de vzw-wet, ingevoerd door de recente wet van 2 mei 2002 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze verenigingen moeten voortaan voldoen aan de volgende verplichtingen: ieder jaar moet elke vzw ten laatste zes maanden na afsluiten van het boekjaar, een jaarrekening van het voorbije boekjaar en een begroting voor het volgende boekjaar opmaken en laten goedkeuren door de Algemene Vergadering; meer concreet moet een vzw de boekhouding en de jaarrekening opmaken volgens de regels van de Boekhoudwet en een zogenaamde volledige boekhouding voeren zoals de ondernemingen, zodra ten minste twee van de drie volgende criteria op haar van toepassing zijn: een gemiddelde van 5 werknemers voltijds equivalent; euro aan ontvangsten, exclusief BTW (uitzonderlijke ontvangsten niet inbegrepen); euro balanstotaal. wanneer minstens twee van deze drie criteria niet van toepassing zijn op een vzw, mag zij een vereenvoudigde boekhouding voeren die betrekking heeft op het rapporteren van de ontvangsten en uitgaven, en op het jaarlijks opmaken van een inventaris van bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen; tot slot is er nog een uitzonderingsmaatregel voor verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere boekhoudvoorschriften: interbedrijfsgeneeskundige diensten, ziekenhuisvzw s, rust- en verzorgingstehuizen, enz. Voor zover deze voorschriften minstens gelijkwaardig zijn aan de regels van de Boekhoudwet, mogen zij hun bijzondere bepalingen behouden. Er blijft natuurlijk de vraag hoe deze gelijkwaardigheid zal vastgesteld worden. Vzw s en stichtingen hebben vanaf 1 januari 2004 één jaar de tijd om zich aan de verplichtingen voor fi nancieel beheer aan te passen. Het uitvoeringsbesluit van 26 juni 2003 gaat dieper in op de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde vzw s en stichtingen. Het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 geeft gedetailleerde richtlijnen voor verenigingen die vallen onder de volledige boekhouding. * In deze tekst staat de «wet op de vzw s» voor de wet van 2 mei 2002 (B.S ). Deze wet vervangt de wet van 1921 en draagt de naam wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 7

10 Boekhoudkundige basisbegrippen De wetgeving legt vzw s dus op een boekhouding te voeren. Wat verstaat men onder boekhouden? Wat is het verschil tussen een dubbele en een vereenvoudigde boekhouding? Wat is een balans? Een resultatenrekening? De wet en de uitvoeringsbesluiten introduceren voor vzw s nieuwe (vooral boekhoudkundige) begrippen die we meteen verduidelijken. Waarom boekhouden? Boekhouden is belangrijk voor de vereniging zelf (we weten tenminste wat we hebben), maar ook om bij subsidieaanvragen of sponsorgesprekken een degelijke indruk te maken. Boekhouden is het volgens bepaalde regels aantekenen van feiten van fi nanciële aard die zich in een organisatie voordoen. Dit gebeurt in de boekhouding, zijnde het geheel van mensen en middelen die volgens bepaalde regels, feiten van fi nanciële aard in een organisatie registreert en verwerkt om te voldoen aan de informatiebehoeften. Het belangrijkste doel van de boekhouding is dus informatieverschaffi ng. FINANCÏEEL BEHEER 3 8

11 Die informatie wordt zowel intern als extern verschaft: intern: de leiding van de vzw informeren over de gang van zaken, zowel op het gebied van de werking (via de resultatenrekening) als op het gebied van de patrimoniale toestand (via de balans); extern: geïnteresseerden buiten de vzw (bankiers, leveranciers, overheid,...) inlichten over wat de vzw deed in een bepaalde periode en hoe haar toestand na die periode is. Vereenvoudigde versus dubbele boekhouding: welke verschillen? Het heeft een tijdje geduurd voor ik het verschil tussen een vereenvoudigde en een dubbele boekhouding snapte maar toen bleek het helemaal niet zo moeilijk te zijn. We kozen resoluut voor een dubbele boekhouding, want daardoor kunnen we veel beter beheren. Bij een vereenvoudigde boekhouding moeten enkel de mutaties in liquide middelen worden geregistreerd, zowel de contanten (chartaal geld) als het geld op zichtrekeningen (giraal geld). Deze mutaties moeten zonder vertraging, getrouw en volledig en naar tijdsorde ingeschreven worden in een dagboek. Daarnaast moet een inventaris van bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen worden opgemaakt. Deze boekhouding resulteert in een jaarlijkse staat van de ontvangsten en uitgaven die moet worden aangevuld met een inventaris. De concrete inhoud van het dagboek, de inventaris en de jaarlijkse staat van de ontvangsten en uitgaven komt verderop aan bod. In een volledige of dubbele boekhouding daarentegen worden de fi nanciële ontwikkelingen in een vzw benaderd vanuit twee standpunten: ofwel vanuit de bron van vermogen (= vermogensbron): waar komt het vermogen vandaan? ofwel vanuit de aanwending van vermogen (= vermogensaanwending): wat heeft men met het vermogen verricht? Een vzw kan zich niet meer middelen aanschaffen dan het vermogen waarover ze beschikt. Dit betekent dat het totaal van de vermogensbronnen (passief) altijd gelijk is aan het totaal van de vermogensaanwending (actief). Men noemt dit het fundamenteel evenwicht of balansevenwicht. Een volledige boekhouding wordt gevoerd door middel van verschillende dagboeken en mondt jaarlijks uit in een jaarrekening. Deze bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting van de vzw. Deze staten die de fi nanciële toestand weergeven, worden onder de volgende punten nader besproken. 9

12 Samenvattend: Vereenvoudigde boekhouding Ongesplitst dagboek Staat van ontvangsten en uitgaven Inventaris Begroting Volledige, dubbele boekhouding Verschillende dagboeken Balans Resultatenrekening Toelichting Inventaris Begroting Wat is een balans bij een dubbele boekhouding? In de boekhouding is de balans een staat die steeds in evenwicht moet zijn. Wij kunnen de balans omschrijven als een tweeledige staat. Op de linkerkant, de actiefzijde, wordt in geldeenheden (in euro) de waarde uitgedrukt van alle bezittingen, vorderingen en andere rechten van de vzw op een bepaald ogenblik. Op de rechterkant, de passiefzijde, wordt in dezelfde geldeenheden de waarde uitgedrukt van het eigen vermogen en het geheel van de schulden en andere verplichtingen van de vzw tegenover derden, op hetzelfde ogenblik. In het algemeen ziet een balans er als volgt uit: Actief Vaste activa Passief Eigen vermogen Terreinen en gebouwen... Kapitaal... Machines en uitrusting... Schenkingen en legaten... Rollend materieel Overgedragen resultaten... Vlottende activa Subsidies... Voorraden goederen... Vreemd vermogen op lange termijn Vorderingen... Leningen... Bankrekening... Kas... Vreemd vermogen op korte termijn Kaskrediet... Leveranciers... Totaal actief... Totaal passief... FINANCÏEEL BEHEER 3 10

13 Welke zijn de vermogensbronnen van een vzw (de passiva)? Bronnen, ook passiva of vermogenscomponenten genaamd, geven de oorsprong aan van het vermogen van een vzw. De passiva worden ingedeeld naar hun al dan niet bestendige aanwezigheid: groep 1 - opeisbaar (of vreemd) vermogen: vermogen dat gedurende een bepaalde periode ter beschikking staat en moet worden terugbetaald op korte of langere termijn; groep 2 - eigen vermogen: vermogen dat op continue wijze als vermogensbron aanwezig is. Het kan niet door derden worden teruggevraagd en is dus bestendig aanwezig. Vreemd vermogen In het vreemd vermogen, ook opeisbaar vermogen genoemd, onderscheiden we volgende rubrieken: voorzieningen: Vermogen dat ontstaat doordat een vereniging in de toekomst gebeurtenissen verwacht die zich zullen voordoen ten gevolge van de huidige activiteit, en zullen leiden tot het opeisbaar worden van een schuld (bijv. verlies van een rechtsgeding inzake de afscheidsvergoeding van een personeelslid, zware onderhoudswerken aan haar gebouwen, verplichtingen van brugpensioenen,...); schulden op meer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar: Vermogen dat ontstaat uit een krediettransactie met fi nanciële instellingen, leveranciers of andere derden waarbij de datum van terugbetaling werd bepaald. De essentie van eigen vermogen is dat het niet door iemand kan worden teruggevraagd. Dat is echt van ons. Als uit de boekhouding blijkt dat dit is toegenomen, dan zijn we echt rijker geworden. Naargelang de termijn van terugbetaling langer of korter is dan een jaar spreekt men van een langdurig of kortstondig vermogen. Eigen vermogen Het eigen vermogen, ook frequent niet opeisbaar vermogen genoemd, is het vermogen dat aan de vereniging zelf wordt toegewezen. Eigen vermogen is dus als vermogen van de vereniging te beschouwen, ongeacht wie de verstrekker was. Men spreekt dan ook terecht van het eigen patrimonium. In de meeste vzw s bestaat dit eigen vermogen uit: het patrimonium bij stichting (wat hadden we per 1 januari 2005?); de permanente toevoegingen uit giften, legaten; de meerwaardes op herwaardering van activa; de fondsen voor speciale bestemmingen; het overgedragen resultaat. Dus in essentie omvat dit de waarde van de giften en legaten in natura of in geld en uit het werkingsoverschot dat de vzw eventueel jaar na jaar opbouwt. 11

14 Welke zijn de werkingsmiddelen van een vzw (de activa)? De middelen die aanwezig moeten zijn om een activiteit of een werking te ontwikkelen, kunnen in drie groepen worden ingedeeld: groep 1: management, leiding, personeelsbestand, algemene organisatie op gebied van de doelstellingen en de werking; groep 2: gronden, gebouwen, meubilair, materieel, installaties...; groep 3: goederen, vorderingen op klanten, beschikbare geldmiddelen... Specifi ek voor groep 1 is de onmogelijkheid om dit in geld uit te drukken. Wat is de waarde van goede personeelsleden, van een degelijke leiding, van een goede organisatie, van goede relaties met sociale partners, van kennis op het terrein van fondsenwerving of van de organisatie van een NGO...? Hoe belangrijk die groep ook is, vanuit boekhoudkundig standpunt worden deze middelen niet als middelen van de vereniging erkend. Maar de andere twee groepen worden heel duidelijk als werkingsmiddelen, dus als activa of elementen van het kapitaal beschouwd. Binnen de groepen 2 en 3 onderscheidt men bestendige middelen (vaste activa) en vlottende middelen (vlottende activa). Bestendige middelen of vaste activa Bestendige middelen zijn voorbestemd om voor de vzw gedurende een langere periode diensten te leveren. Zij worden niet te gelde gemaakt, zijn geen doel van maar middel tot activiteit. Hiertoe behoren gebouwen, de uitrusting ervan, het meubilair, de machines, het rollend materieel, enz.: meer dan één jaar: de vzw verstrekt afnemers krediet of leningen die slechts na één boekjaar worden terugbetaald. Deze vorderingen ontstaan uit de exploitatiecyclus, maar worden op lange termijn gerealiseerd, dit is in geld omgezet; voorraden, bijv. grondstoffen, hulpstoffen en verbruiksgoederen, fabrikaten, goederen in bewerking en afval, handelsgoederen. Een school kan grondstoffen aankopen voor haar leerlingen en de gefabriceerde producten verkopen. De voorraden kunnen bijv. ook boeken of brochures omvatten die door de vzw zullen worden verkocht; vorderingen op ten hoogste een jaar, bijv. vorderingen op klanten (leden), ontstaan als gevolg van de werking en realiseerbaar op korte termijn; geldbeleggingen: geldmiddelen die werden geplaatst als deposito s op langer dan 1 maand, maar korter dan 1 jaar, of als snel te gelde te maken effecten. Ze ontstaan uit de werking en kunnen snel worden gerealiseerd; liquide middelen: geldmiddelen in kas of op een rekening, die dus onmiddellijk ter beschikking zijn. Wanneer de boekhouder begint te goochelen met begrippen als vaste en vlottende activa of voorraden en vorderingen dan duizelt het voor m n ogen en haak ik af. Spijtig, want even later moet ik wel de begroting goedkeuren! FINANCÏEEL BEHEER 3 12

15 De dubbele boekhouding : wat is een resultatenrekening? De balans drukt de toestand uit van de verenigingsmiddelen en -bronnen op een bepaald moment: het is een foto op een bepaald moment. Het is echter een statisch informatiemiddel dat geen inzicht geeft in de wijze waarop deze toestand is ontstaan. Veelal wil men weten hoe de vermogenspositie van de vzw veranderd is ten opzichte van de vorige balans. De vragen luiden dan: wat is het resultaat (winst of verlies) en hoe werd dit verwerkt? hoe is het resultaat samengesteld? Welke zijn de verwezenlijkte opbrengsten naar soort? Welke zijn de verwezenlijkte kosten naar soort? Het is de opdracht van de boekhouding een zo juist mogelijke meting te verrichten van de opbrengsten en kosten en daarover regelmatig rapport uit te brengen. Dit gebeurt door middel van de resultatenrekening. Het rapporteren van het resultaat gebeurt volgens volgend schema: I. Opbrengsten Verkopen en diensenstprestaties Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies huuropbrengsten II. Kosten Aankopen Aankopen van diensten Bezoldigingen Afschrijvingen III. Winst of verlies (I-II) IV. Financiële opbrengsten Ontvangen intresten In winstname subsidies V. Financiële kosten Betaalde intresten VI. Winst of verlies uit de gewone werking van de vzw voor belastingen (III+IV-V) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten die geen verband houden met de gewone werking van de vzw VIII. Uitzonderlijke kosten Kosten die geen verband houden met de gewone werking van de vzw IX. Winst of verlies van het boekjaar voor belasting (VI+VII-VIII) X. Belastingen op het resultaat XI. Winst of verlies van het boekjaar (IX-X) 13

16 Wat zijn opbrengsten? Opbrengsten vloeien voort uit de prestaties die een vereniging levert en die door de betrokkenen aanvaard worden, zonder dat ze daarom al gepresteerd zijn. Bijv. een vereniging stelt haar lokalen ter beschikking voor een tentoonstelling tegen een vooraf overeengekomen huursom, te betalen door de huurder na 60 dagen. De huuropbrengst is gerealiseerd, ook al is de huur nog niet ontvangen. Opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: opbrengsten uit de werking van de vereniging: Hier kunnen we vermelden: de jaarlijkse ledenbijdragen, de jaarlijkse subsidies, opbrengsten uit verkoop van prestaties, opbrengsten uit fondsenwerving...; opbrengsten uit de fi nanciering van de vereniging: Wanneer de vereniging haar (tijdelijke) overtollige middelen belegt, krijgt ze een opbrengst van intresten; uitzonderlijke opbrengsten: Het gaat om niet-recurrente en/of niet-gebruikelijke opbrengsten zoals meerwaarde bij de verkoop van een vast actief, een eenmalige gift die niet als bestendig vermogensmiddel kan worden aangemerkt. Voor verenigingen met een volledige boekhouding is de zorgvuldige registratie van alle opbrengsten noodzakelijk. Verenigingen met een eenvoudige boekhouding kennen dit begrip niet, maar zullen zich steunen op ontvangsten (zie verderop). Wat zijn kosten? Kosten zijn alle lasten die een vereniging moet dragen om haar werking te kunnen realiseren, ook al heeft ze hiervoor nog geen uitgave gedaan, of moet ze hiervoor geen uitgave doen. Enkele voorbeelden: kosten binnen de exploitatie van de vereniging: Kosten van personeel, huur, elektriciteit, water, verzekeringen, drukwerk, aankoop van materialen nodig voor de werking, enz. Hiertoe behoren ook de veroudering (afschrijving) van vaste activa (bijv. laptop, computer, rollend materieel); kosten uit de fi nanciering van de vereniging: Indien men leningen moet aangaan, zal men daarop intresten moeten betalen; uitzonderlijke kosten: Het betreft kosten die niet recurrent zijn (niet periodiek terugkeren) en/of uitzonderlijk van aard, zoals bijv. een minwaarde bij verkoop van een nog niet volledig afgeschreven vast actief, een uitzonderlijke waterschade aan het gehuurde kantoor. We hebben lang getwijfeld of we een lening zouden aangaan, maar tenslotte hebben we het toch maar gedaan. Natuurlijk tikken de intresten behoorlijk aan, maar dat weegt niet op tegen de directe stijging van inkomsten die we daardoor veroorzaakten. De vereenvoudigde boekhouding : wat is een staat van ontvangsten en uitgaven? Een staat van ontvangsten en uitgaven geeft weer wat een vereniging gedurende een bepaalde periode, bijv. een werkingsjaar, ontvangen heeft in liquiditeiten en op de zichtrekening, en wat ze uitgegeven heeft in liquiditeiten of via zichtrekeningen. Deze staat geeft ook een overzicht van de mutaties van het ene jaar op het andere in de liquide middelen (zowel chartaal als giraal geld). Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 heeft in bijlage B een genormaliseerd minimaal schema van FINANCÏEEL BEHEER 3 14

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD Boekhouding voor de kleine vzw Presentatie VCHHD Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de vzw s een verplichte boekhouding

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan bestuur: gemeente: MEERJARENPLAN - n - n+5) Laatste actualisering: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage code rekening budget

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie