67518 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "67518 BELGISCH STAATSBLAD 09.11.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 67518 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 9. Rauchmelr, Überwachungseinschließlich und Kontrollinstrumte: Heizregler. r ionisiern Rauchmelr. Thermostate. Sonstige Geräte zum Überwachungs- Mess, Wieg und or Kontrollinstrumte Regeln in Haushalt von und Industrieanlag(z.B. Labor. 10.AutomatischeAusgabegeräte: in Bedipult). Automat Heißgetränkeautomat. Automat für für heiße feste Produkte. or kalte Flasch or Dos. Geldautomat. Geseh, Jegliche Geräte um m zur Erlass automatischabgabe r Wallonisch von Regierung Produkt. Rücknahme bestimmterabfälle alsanlage beigefügt zu wern. vom 23. September 20 zur Einführung einer Pflicht zur Namur, n 23. September 20 Der Minister-Präsint R. DEMOTTE Der Minister für Umwelt, Ph. HENRY Raumordnung und Mobilität VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST N SEPTEMBER 20. Besluit Waalse Regering [20/205754] tot invoering e terugnameplicht bepaal afvalstoff De Waalse Regering, verwijring GeletopRichtlijn75/439/EEGRaadEuropeseGemeschapp16juni1975cemberinzake lijn 91/692/EEG 23 afgewerkte cember olie, 1991; gewijzigd bij 87/1/EEG 22 cember 1986 bij Richt- Gelet Gelet op op Richtlijn Richtlijn 2006/12/EG 96/59/EG Raad Europees 16 Parlemt september 1996 Raad betreff 5 april verwijring 2006 betreff afvalstoff; bifyl polychloorterfyl(pcb s/pct s); polychloor- Commissie20cember1993hounvaststellingelijstafvalstoffoverekomstigartikel1, GeletopBeschikking2000/532/EGCommissie3mei2000totvergingBeschikking94/3/EG onr Gelet a), op Verorning Richtlijn 75/442/EEG 2037/2000 Raad Europees betreff Parlemt afvalstoff; ozonlaag afbrek stoff; Raad 29 juni 2000 betreff autowrakk; Gelet op Richtlijn 2000/53/EG Europees Parlemt Raad 18 september 2000 betreff beperking Gelet op Richtlijn gebruik 2002/95/EG bepaal gevaarlijke Europees stoff Parlemt in elektrische elektronische Raad 27apparatuur; januari 2003 betreff afgedankte Gelet opelektrische Richtlijn 2002/96/EG elektronische apparatuur(aeea); Europees Parlemt Raad 27 januari 2003 betreff accu s, GeletopRichtlijn2006/66/EGEuropeesParlemtRaad6september2006inzakebatterij Gelet alsook op Richtlijn afgedankte 2008/98/EG batterij accu s Europees tot Parlemt intrekking Raad 91/157/EEG; afvalstoff tot intrekking e aantal richtlijn; 19 november 2008 betreff 5quater Geletopcreet27juni1996betreffafvalstoff,zoalsgewijzigd,inzonrheidopartikel5ter, Gelet op 8bis; milieuovertreding creet herstelmaatregel 5 juni 2008 betreff inzake leefmilieu, opsporing, inzonrheid vaststelling, op artikel vervolging, 9; beteugeling 4november2008tussVlaamseGewest,WaalseGewestBrusselsHoofdstelijkGewestbetreff Gelet op creet 5 cember houn instemming met samwerkingsakkoord prevtie GeletopelVIcretalegeelteBoekIMilieuwetboek; beheer verpakkingsafval; gewijzigd; Gelet op besluit Waalse Gewestexecutieve 9 april 1992 betreff afgewerkte olie, zoals afvalstoff GeletopbesluitWaalseRegering25april2002totinvoeringeterugnameplichtbepaal GeletopbesluitWaalseRegering10juli1997totopstellingeafvalcatalogus,zoalsgewijzigd; met oog valorisatie of beheer er; Horizon Gelet20 ; op besluit Waalse Regering 15 januari 1998 tot aanneming Waalse afvalplan nylgelet polychloorterfyl, op besluit zoals Waalse gewijzigd; Regering 25 maart 1999 betreff verwijring polychloorbife- afvalbeheerinstallaties, Gelet op besluit inzonrheid Waalse op artikel Regering 7, 6o; 13 cember 2007 betreff financiering gebruikelijkeactiviteitgezinnkkingsbetreffkost,inzonrheidopartikel12, Gelet op besluit Waalse Regering 5 maart 2008 betreff beheer afval uit 2,13;

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE -beheer Gelet op aan besluit plaatselijke bestur, Waalseinzonrheid Regering op 17artikel juli ; tot toekning subsidies afvalprevtie doelstelling Gelet op algeme Waalsdoelstelling afvalplan Horizon 20, milieuplan met name op duurzame doelstelling ontwikkeling, inzake op kwantitatieve algeme kwalitatieve prevtie, op doelstelling inzake recycling; afvalprevtie, Overweg -hergebruik, dat gebon -recycling is, erzijds, -valorisatie afvalproducer te bevorr sector afvalstort te responsabiliser in technische ingravingsctra, anrzijds, drastisch aansluitopbevoegdheinopdrachtgemetpubliekrechtelijkerechtspersondiebelast beperk; dat, wat huishoulijk afval betreft, verantwoorlijkheid product moet zijn met Overweg beheer dat huishoulijk terugnameplicht afval; milieubescherming, afvalprevtie goed afvalbeheer; bijdrag tot algeme belangdoelstelling Gewest inzake Overwegdatrolgewestelijkeoverh,meerbepaald dist afvalstoff), nar moet worn bij opvolging controle Officewallonsdécs op uitvoering (Waalse terugnameplicht; datregelskrachtswelketerugnameplichtigzichbijerkorganbeheersorganaansluit Overwegdatuitvoeringterugnameplichtnietnauwgezetonrprivaatrechtelijkerelatiesvalt; alslidgeschraptworn,klaarmoetzijnnon-discriminatiebeginselinachtmoetnem;datindatkar gerechtvaardigd Overwegdatbijinwerkingtredingditbesluittoepasselijkeinzamelings-verwerkingsperctages is type-aansluitingsoverekomst advies aan Dist over te legg; vastgelegdwornmetinachtnemingperctagesdiedoorbeheersinstellingaangewestmeegeeld worn; uitvoering Overweg fiscaal dat creet formulering 22 maart 2007 doelstelling, tot bevorring wat betreft prevtie stromwaarop valorisatie dit besluit bepaal slaat, afvalstoff OverwegdatRegeringmoetbepalaanhandwelkemethodoelstellinggehaalddite in Waalse Gewest moet mogelijk mak(...); elkestroom;datindatopzichteonrscheidgemaaktmoetworntusshuishoudafval,waaraanel wornt.o.v.opmarktbrgproductinwallonië,rekinghoundmetbijzonrekmerk afval, Waalsebevolkingt.o.v.Belgischebevolkingvolgsofficiëlestatistiekvermeldwordt,professionele tbrgt; waarbij anre indicator releter zijn om reking te houn met economische activiteit die ze afval kunn Overweg worn met dat oogonrscheid op correcte tuss geschikte huishoulijke toepassing niet huishoudafval verschill perregels stroomdiegepreciseerd er toepasselijk moet zijn; op gemaakt Overweg wordt, door dat criteria Gewest op goedgekeurd grond waar moet e worn onrscheid reking tuss hound huishoulijke met gevolg niet huishoudafval tvloei; die daaruit g Overwegdatgecombineeruitoefingoperationeleafvalbeheersactiviteitverplichtin- terugnameplichtvalleconcurrtiebeperkingzoukunnteweegbrg,eabnormaledrukopprijzzou i.v.m. opvolging controle op kanal beheer afvalstoff die onr kunn zijn indi veroorzak e aanzilijk of ontwikkeling stroomgeelte rechtstreeks, bepaal kets of via kets, kunndoor beperk; rgelijke dat zulks instelling geval ingezameld kunn gesorteerd zou moet worn; dat Gewest verantwoorlijkheid heeft om er zorg dat erk of beheers- Overweg uitvoeringsinstelling dat zowel terugnameplichtig ge misbruik mak als verschill positie die h onrtek bij ze regelgeving partij verled zich aan wordt; Europese Belgische concurrtieregelgeving (misbruik dominante positie antimedingings akkoorn) moet Gelet houn; GeletopProtocolKyotobijkaroverekomstVerigNatiesoverklimaatswijziging; op Protocol Montreal betreff stoff die ozonlaag afbrek; Gelet GeletopadviesInspectieFinanciën,gegevop4maart2009; Gelet op op instemming advies Afvalcommissie, Minister gegev Begroting, op gegev 16 april 2009; op 12 maart 2009; Gelet op advies Conseil supérieur s Villes, Communes et Provinces la Région wallonne (Hoge Geletopadvies46.577/4RaadState,gegevop17juni2009,overekomstigartikel84,eerstelid, Raad St, Gemet Provincies Waalse Gewest), gegev op 3 april 2009;,gecoördineerwettopRaadState; Op Na beraadslaging, dracht Minister Leefmilieu, Ruimtelijke Orning Mobiliteit; Besluit: HOOFDSTUK I. Gemeschappelijke bepaling Afling 1. Algeme bepaling Artikel1.Inzinditbesluitwordtverstaanonr: creet: creet 27 juni 1996 betreff afvalstoff; terugnameplichtige: product in zin artikel 2, 20bis, creet; beheersorgaan: orgaan bedoeld in artikel 22 dit besluit; 4o erkd orgaan: orgaan dat overekomstig dit besluit erkd is om terugnameplicht uit te voer; 5o tailhanlaars distributeur: levert elke in natuurlijke Waalse Gewest; of rechtspersoon die, zonr product te zijn, e product aan één of meer 6o Gewest; tailhanlaar:elke natuurlijke of rechtspersoon die verbruiker e product te koop aanbiedt in Waalse 7o invoer; op markt brg: lever of ter beschikking stell,al dan niet teg betaling,aan rn,met inbegrip 8o bestaan batterij uit of éénaccu: of meer bron primaire door(niet-oplaadbare) rechtstreekse omzetting batterijcell chemische of uit één ergie of meer verkreg secundaire elektrische (oplaadbare) ergie, batterijcell; 67519

3 67520 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 9oafgedanktebatterijofaccu:elkebatterijofaccuwaarhourzichontdoetofzichwilofmoetontdo; 10o ziapparaat:elektrische door batterij of accu s; of elektronische apparatuur die volledig of geeltelijk ergie wordt of kan worn 1 afgedicht draagbare is, batterij of accu: iere batterij, knoopcel, batterijpak of accu die/dat: methandkanworngedrag, ge industriële batterij of accu, noch e autobatterij of-accu is; 1 e autobatterijof-accu:batterijofaccu voertuig; gebruiktstart, verlichting ofontstekingsvermog 1 doeleinn industriële is ontworp batterij of of in accu: elk type batterij elektrisch of accu voertuig die uitsluitd wordt gebruikt; gebruik industriële of professionele 14o één complete batterijpak:set eheid vormt batterij niet of accu s is bedoeld die onrling om doorverbonn eindgebruiker /of zi te worn zijnopgeeld e buitverpakking,die of geopd; 15o wordt gebruikt knoopcel: kleine speciale rondoeleinn draagbarezoals batterij gehoorapparat, of accu met ehorloges, diameterkleine die groter draagbare is danapparatuur hoogte die back-upstroomziing; als 16o 9 april 1992 garagist: betreff garagist afgewerkte zoals bedoeld olie; in artikel 1, 1, besluit Waalse Gewestexecutieve 17o uitzonring band: rubberband, fietsbann; luchtband of massieve band, met inbegrip massieve rubberbann met 18o waarhourzichontdoet,ofzichwilofmoetontdo; verslet band: band die niet of niet meer volgs zijn oorspronkelijke bestemming gebruikt kan worn 19o minimumgratis 30% informatiepers:alle algeme informatieartikel gratis publiciteit inhoudt, die op met welbepaal uitsluiting periodieke publicatie tijdstipp verschijnt e adverteerr die jaarlijks e groep daartoe verig adverteerrs informatiebulletin e overheid; of 20o gedrukte reclame: alle gratis publiciteit commerciële aard die niet onr 19o distributiewijze er; opgom is, ongeacht 2 wordt gesteld telefoongids: lijst publiek om telefoonabonnees abonneummers die te in kunn vormopzoek; één of meer gedrukte bann ter beschikking 2 kostelozepapierafval: informatieblan, publicaties reclamedrukwerk, in vorm telefoongids, dagblan, weekblan, faxgids waar maandblan, hour tijdschrift, zich ontdoet, periodiek, of zich moet ontdo; zich wil 2 velnfunctioner,alsmetoestelldiediestromvelnproducer,overdragmet;zezijningeeld elektrische elektronische apparatuur: apparat die d.m.v. elektrische strom of elektromagnetische incategorieënopgominbijlageiaontworpomgebruikttewornonr1000voltwisselstroom 1500voltgelijkstroom,metuitzonringdiewelkoodzakelijkeluitmakeanrtypeuitrustingdat niet E onr lijst toepassingsveld categorieën elektrische dit besluit valt. opgominbijlageia.bevateonvolledigelijstproductdieingeeldzijnincategorieënopgomin elektronische uitrusting waarop dit besluit betrekking heeft is IA; 24o waarafgedankte hour elektrische zich ontdoet, of zich elektronische wil of zich apparatuur, moet ontdo, afgekort metaeea: inbegripelektrische alle onrl, of elektronische subeh apparatuur verbruiksmaterial die el uitmak product op momt dat wordt afgedankt; 25o commerciële, afgedankte industriële, elektrische institutionele of elektronische anre apparatuur herkomst, die, huishouns:aeea gezi aard, samstelling huishouns hoeveelheid AEEA gelijkgesteldwornmetdiehuishounsdieopgomzijnopedoordistgoedgekeurlijstdie er, regelmatig bijgewerkt wordt; 26o prevtieve vervall eigschapp of niet-gebruikt t aanzi geesmidl: mselijke elke stofziektes, samstelling tevor gedrag bereid opals hebb markt gebracht curatieve in e of specialeverpakking,onrespecialebamingofonreinternationalegemeschappelijkebaming,waar geesmidl hour zich ongebruikt ontdoet is; of zich wil of moet ontdo, ongeacht of geldigheidsdatum verstrek is of 27o alsmevoertuig:elk driewielers voertuig omschrev ingeeld Richtlijn in categorie 92/61/EEG, M1 of N1 met bedoeld uitzonring in bijlage II,el driewielers A,bijRichtlijn met motor; 70/156/EEG, 28o dat niet autowrak: meer gebruikt elk voertuig wordt dat magals worn afval wordt overekomstig beschouwd inoorspronkelijke zin creet, bestemming meerer bepaald elk waar voertuig hour zich ontdoet, zich wil of zich moet ontdo; 29o bepaald oliën: motoroliën, alle smeer- transmissie-oliën, industriële oliën oliën, ongeacht machines, of ze turbines, mineraal, warmtegelein syntisch, plantaardig vloeistoff of dierlijk hydraulische zijn, meer oliën; 9 30 april oafgewerkteoliën:afgewerkteoliëninzinartikel1,,besluitwaalsegewestexecutieve 1992 betreff afgewerkte oliën; 3 die doorplantaardige huishounsoliën beroepsgebruikers vett: alle eetbare gebruikt plantaardige kunn worn dierlijke vett bakk oliën, alsook eetwar; mgsels er 3 foto s; fotografisch product: ontwikkelaars, fixeerstoff activator ontwikkeling afdruk 3 fotoafval: vloeibaar afval foto-ontwikkeling -afdrukk; 34o Richtlijn67/548/EEGofstoffdiegevaarlijkeafvalstoffkunnworninzinartikel3besluit bestandl: elk bestandel bevatt één meer in WaalseRegering10juli1997totvaststellingeafvalcatalogus,ofelkbestandelbevattéénofmeer stoff 35ostofbedoeldinProtocolMontreal:elkestofbedoeldinbijlagA,B,C,EbijProtocol bedoeld Protocol Montreal of HFC, PFC, SF6; Montreal betreff stoff die afzonrlijk of gemgd schalijk zijn ozonlaag;

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36o inprotocolkyotobijraamverdragverignatiesinzakeklimaatveranring,mgselsdie HFC,PFC,SF6:hydro-fluor koolstoff,gefluoreer koolwaterstoff zwavelhexafluorin,zoals bedoeld o.a. uit die stoff samgesteld zijn; 37o bepaalhergebruiks-,recycling-,valorisatie-of stroom, relatieve gewicht verwerkingsperctage:behouns materie of werp waaruit anrsluin hergebruikte, finitie gerecycleer, e gevaloriseer werp in of ingezamel verwerkte afvalstoff goer ofwaarop afvalstoff terugnameplicht bestaan t.o.v. slaat, totaalgewicht uitgedrukt in perct; die materie of dat 38o uitgedruktinperct,tussgewichtingezamelafvalstoffgewichtproductdietijns inzamelingsperctage: behouns anrsluin finitie e bepaal stroom, verhouding, bedoeld kalrjaar op markt zijn gebracht, bijgevolg, afvalstoff onrworp aan terugnameplicht; 39o afkomstigewestelijk verschill overlaadctrum inzamelpunt, (afgekort in afwachting CTR): locatie vervoer hergroepering er naar hergebruiks- sortering per verwerkingslocaties; l AEEA 40o e afvalcatalogus; cos: afvalcoszoalsbepaaldbij besluit Waalse Regering 10 juli 1997 tot vaststelling 4 huishoudafval: afvalstoff bedoeld in artikel 2,, creet; 4Dist: Officewallonsdécs,zoalsbedoeldinartikel2,24o,creet; 4 Minister: Minister Leefmilieu; 44o apparatuur hergebruik: betreft, hergebruik tzetting zin artikel gebruik 2, 11bis, apparatuur creet, met of bestandl inbegrip, ingeleverd wat elektrische inzamelpunt, bij distributeurs, recycleurs of fabricant; op 45o:prevtie:prevtieinzinartikel2,7,creet; 46o:recycling:recyclinginzinartikel2,11,creet; 47o:verwijring:verwijringinzinartikel2,9,creet; 48o:valorisatie:valorisatieinzinartikel2,12,creet; Waals 49o:publiekrechtelijke Gewest. rechtspersoon: gemete of veriging gemet belast met afvalbeheer of Art. 2. De terugnameplicht geldt volg afvalstoff: afval batterij accu s; verslet bann; papierafval; afgedankte voertuig; afgewerkte oliën; fotografisch afval; afgewerkte plantaardige oliën vett; vervall of niet gebruikte geesmidl; afgedankte elektrische of elektronische apparatuur(aeea). voldo Art.3. 1.BehalveverplichtingwaarinhoofdstukkIItotIXzi,moetterugnameplichtig aan volg verplichting: rechtspersondieterritoriaalverantwoorlijkzijnbeheerhuishoudafvalinkarbeheer zorg financiering reële volle kostprijs dist verled door publiekrechtelijke afval; tot IX bedoel bijdragdoestelling kostprijs worn gehaald, beheerbehouns anreanrsluin afval dan huishoudafval bepaling totdat bedoel in strom; hoofdstukk II respectievelijkinwaalsegewest,inbelgië,inbuiteuropeseunieverwerktwordt,alsookmaatregel e jaarverslag aan Dist overlegg m.b.t. in ingezamel afvalgeelte dat gomomertezorgdatafvalverwerktwordtmetinachtnemingdoelstellingditbesluit maatregelgominuitvoeringeronrwaarndievoldoaangelnmilieuwetgeving bekrachtigd aan basisoverekomst door Stat waar afval verwerkt Internationale wordt. Arbeidsorganisatie, ook al zijn overekomst niet besluitbedoelgekwantificeerinzamelings-ofverwerkingsdoelstellinggerechtvaardigdkanworn,richt In geval onzibare omstandigh of overmacht, waardoor niet-inachtneming in dit terugnameplichtig Minister, die beslist over e uitvoerig gevolgrapport dat eraan aangegev Dist. moet Deworn. Dist maakt sam met zijn advies over aan gezondheid 2. Deterugnameplicht veiligheid. wordt uitgevoerd, onverminrd gemetelijke bevoegdh inzake volks- productwaarafvalalshuishoudafvalbeschouwdmoetwornoverigeproductaangoedkeuring 3. De terugnameplichtige onrwerpt criteria op grond e onrscheid gemaakt wordt tuss Dist. afval die 4. De hterugnameplicht overekomstighoudt dit besluit toevertrouwd kleinhanlaars, wordtdistributeurs aan terugnameplichtig inzamelaars in af te dat gev. ze verplicht zijn eoverleg-uitwisselingsplatformgeorganiseerdmetvertegwoordigersbetrokkopbarepriveactor, al naar gelang 5.Perstroomdieonreterugnameplichtvalt,wordtminstséénkeerperjaaropinitiatiefDist behoeft

5 67522 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE zijnterugnameplichtzelfnakom,inkareindividueelplaninzakeprevtiebeheer Art Om te voldo aan in dit besluit bedoel verplichting kan terugnameplichtige: terugnameplicht of die plicht overekomstig lat uitvoer door afling e 2 overekomstig dit hoofdstuk, afling sgevalld 3 dit bij besluit overekomst erkd orgaan; met e in r; wordt hij geacht aan zijn verplichting te voldo zodra zover hij bevestigt dat hij rechtstreeks of dat viageval natuurlijke of rechtspersoon die ertoe gemachtigd is hem te vertegwoordig e overekomst geslot heeft met e erk of e orgaan, overekomstig zover afling dat orgaan 4 aan dit zijn hoofdstuk verplichting geslot voldoet; e el of geheel verplichting in dat kar toevertrouw milieuoverekomst aan e beheersorgaan uitvoer waar uitvoering lidisgeworn;indatgevalwordthijgeachtaanzijnverplichtingtevoldozodrazoverhijbevestigtlidte zijneorganisatiedieoverekomstheeftonrtekd,ofbeheersorgaan,zoverdatorgaanaan verplichting In gevall voldoet. sub beheersorgaan ertoe gehoun te voldo behouns aan anrsluin verplichtingbepaling die aan in dit terugnameplichtig besluit, is erk opgelegd orgaan worn. of prevtieafvaluitproductdiezeopmarktbrgleggzediemaatregeltergoedkeuring 2.Ingevallbedoeldin 1,sub,ziterugnameplichtiginmaatregelterbevorring aan overekomst. Dist uiterlijk binn zes maann na inwerkingtreding erkning of milieubeleids- stroom, DiemaatregelvoldoaanrichtlijnwaarinDistziet.Onverminrdspecifiekebepalingper aarngewichtverschilltypesafval; vermeln ze bedoel afvalstrom op zijn minst: schalijkheid lijst er reeds gom leefmilieu, maatregel terresultaat berperking er; hoeveelheid afval /ofter verminring indicator geplan actiekalr. prevtiemaatregel, kwantitatieve /of kwalitatieve doelstelling, opvolgings- ziet Per bedrijvigheidssector toevertrouw aan e kanr terugnameplichtige persoon, die in dat geval uitvoering Dist inlicht. verplichting waarin ze paragraaf 3. In gevall bedoeld in 1, sub terugnameplichtige beheersorgaan of erk, orgaan. wordt e toetredingsoverekomst geslot tuss terugnameplichtig In toetredingsoverekomst bestaat, worn wordt gegaranerd ontbindingsprocedures dat er discriminatie uitsluitingsmechanism noch concurrtievervalsing nar bepaald. tuss Ze product bevat die nodige op bepaling markt gebracht die wern financiering tijns waarborg duur uitvoering toetredingsoverekomst, terugnameplicht ook wanneer product De type-toetredingsoverekomst of invoerr niet meer gebonn wordt is af door e aan milieubeleidsoverekomst. Art De terugnameplichtig, erk orgaan advies of beheersorgaan Dist onrworp. waarborgzodonakomingverplichtingtotfinancieringkostbedoeldinartikel4.zelegg boekhoun analytisch die boekhouding Het geheel alle bewijsstukk financiële gegevs aan wordt Dist gecertificeerd over op zijn eerste door verzoek. expert-boekhour. e bedrijfsrevisor of, zo niet, door e of DeMinister,ofDistdoorlegatie,kaneexternecontroleuraanwijzopkosterkorgaan 2.DeDistkanelketerugnameplichtigeverzoekomelkgegevdathijnuttigachtbeoorling beheersorgaan. betreff: verwezlijking doelstelling controle op tuitvoerlegging er, met name gegevs a) b) levscyclus mogelijke milieueffect goer onrworp stoff die aan gebruikt terugnameplicht; terugnameplicht; worn in goer onrworp aan c) d) milieu-, inzamelingmaatschappelijke recyclingsystem of economische waarop effect e beroep gedaan verschill wordt; afvalbeheerstechniek; e)roldieterugnameplichtigespeeltbijrecyclingafvalinevolutiekets. aars, 3. distributeurs De inzameling- alleverwerkingsoperator anre betrokk schakels die afval beher terugnameplichtket terugnameplichtig, waarop dit besluit tailhanl- heeft verstrekk terugnameplichtige op eerste verzoek of, in geval gemeschappelijk systeem, betrekking orgaanofbeheersorgaannodigegegevsbepalingrapportageplichtwaarinditbesluitziet. erk verstrekt De terugnameplichtige gegevs over of, in afval geval die viagemeschappelijk hun containerparknet systeemingezameld erk wordt orgaan aanof publiekrechtelijke beheersorgaan, rechtsperson 4. De tailhanlaars die territoriaal verstrekk bevoegd zijn verbruikers huishoudafvalbeheer. waarop aan bepaling dit besluit voldaan wordt. op elk hun verkooppunt informatie over wijze verbruikers Art. 6. rechtstreeks 1. In geval of gemeschappelijke onrechtstreeks aangerekd systemwordt, waarbijworn zi wordt kost in e financiële uitvoering bijdrage die terugnameplicht geïntificeerd uitsluitd aangerekd categorie goer of afvalstoff onrworp aan goem Wanneerkosttegelijkertijdmetverschillcategorieëngoerofafvalstoffverbonnzijn,moetze terugnameplicht waarmee ze verbonn zijn. t.o.v. elk doelstelling betrokk categorieën die terugnameplicht aangerekdnastreeft. worn op basis objectieve criteria die gerechtvaardigd worn berekingswijze Wanneer bijdrag bestandl door verbruiker er minsts gedragdrie worn, maann worn op hand gemotiveer ter goedkeuring stellaan betreff Dist overgelegd. reking 2.Voorhuishoudafvalhounbijdragterugnameplichtigaaneerkdorgaanofbeheersorgaan met: kost die elk categorieën goer of huishoudafval aangerekd kunn worn;

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE ontgst uit verkoop ingezamel gesorteer material; metoogopfinanciering,naaftrekdoorverkoopwaarmaterial,reëlevolle bijdrage tot verwezlijking doelstelling terugnameplicht; kostprijs a) bestaan verplichting in te voer die selectieve h krachts inzameling; dit besluit opgelegd worn, name: b) c) recycling operationele valorisatie; inzameling; informatie op gewestelijk plaatselijk niveau ssibilisering publiek die d) e) verwijring sortering ingezamel sorteerrest, afvalstoff; 3. Voor niet huishoudafval houn recycling bijdrag valorisatie terugnameplichtig afvalstoff. beheersorgaanrekingo.a.metkostopgelopdoorproductofhoursomdoelstellinginzake e erkd of inzamelingofvalorisatieafvaltehal,metoogopfinancieringreëlevollekostprijs verplichting Art.7. 1.Deterugnameplichtigemoetbijpubliekrechtelijkerechtspersonregelmatigopeigkost die h krachts dit besluit opgelegd worn. in rechtelijkerechtspersondieterritoriaalverantwoorlijkzijnbeheerhuishoudafvalopdracht artikel 2 bedoel afval ophal op selectieve wijze ingezameld hebb, behalve wanneer publiek- zorg afvalinzameling naar e bepaald -verwerking hergroeperings- zelf toewijz of verwerkingspunt. /of vervoer /of inzameling afval in regie reëlevollekostinzameling,sorteringverwerkingbedoelafval,anrzijds,kost 2.Depubliekrechtelijkerechtspersonmoggebijdragehemeis,metuitzonringeel goem investering afval. uitbating installaties, subsidies inbegrep, betreff beheer containers, Voor bereking infrastructuur, kost personeel bedoeld aangesteld in vorige lid wordt beheer reking gehoun inzamelings- metof hergroeperings- installaties, kost met inbegrip opvolging administratief opdracht, beheer, communicatie algeme kost naar i.v.m. gebruikers beheer installaties installaties, kost betreffcategoriebetrokkafvalstoff.zewornberekdnaarmoldatestemmigvastgelegdwordt toe door gewestelijke betrokk specificiteit publiekrechtelijke containerpark rechtsperson met terugnameplichtig; specifieke verplichting dat die opgelegd houdt reking kunn worn met aanbegunstignsubsidiesoverekomstigbesluitwaalseregering13juli2007betreff financiering De Minister kan afvalbeheersinstallaties. bepal op basis welk mol kost berekd worn. Afling 2. Individueel plan inzake prevtie beheer terugnameplicht verbintiss: Art.8.Hetindividueleplaninzakeprevtiebeheerterugnameplichtbevatvolggegevs a) naam, intificatiegegevs: btw-nummer rechtsvorm, product onrworp zetel aan hanlsregisternummer terugnameplicht of e overestemm afvalstoff; registratie administratieve b) woonplaats exploitatiezetel; adres product, in komd geval, maatschappelijke, product; telefoon-faxnummerwoonplaatsofzetelwaarcontactopgomkanwornmet terugnameplicht c)naamfunctieonrtekaarindividueleplaninzakeprevtiebeheeraan doel: onrworp afvalstoff; a) b) aard raming aan hoeveelh terugnameplicht afval waarop onrworp terugnameplicht afvalstoff waarop betrekking heeft; plan betrekking heeft; gedagtekd e documt onrtekd met door strategische terugnameplichtige operationele of dis maatregel vertegwoordiger, tot uitvoering waarin volg terugnameplicht, opgom zijn: gegevs maatregeltotbevorringhergebruikgoerinzameling,recyclingverwerkingbedoel a) modaliteit tot uitvoering terugnameplicht, met inbegrip afvalprevtiemaatregel, afvalstoff, b) wanneer ook wanneer plan ze huishoudafval bezit zijn betreft, rn, modaliteit zoals tailhanlaars tot samwerking distributeurs; rechtsperson die verantwoorlijk zijn beheer huishoudafval; met publiekrechtelijke anre c) acties maatregel vereist krachts gomditer besluit; kking kost hanling bedoeld onr punt a) alle d) e) maatregel aanlegg gom beher ter handhaving evtuele financiële ontwikkeling reserves m.b.t. ban uitvoering met e maatschappelijk terugnameplicht; veriging vnootschapp betrokk bij inzameling, sortering, recycling valorisatie afvalstoff doel in waarop f) maatregel plan betrekking tot informatieverstrekking heeft; besluit bepaal doelstelling te hal; aan ssibilisering hours afval t ein bij dit slaat, g) waarbij maatregel e onrscheid inzake tuss traceerbaarheid huishoulijke niet afval huishoudafval uit op markt gemaakt gebrachte wordt; product waarop plan Art.9. 1.HetindividueleplaninzakeprevtiebeheerterugnameplichtwordtaanDist h)maatregelmetoogopoverleggingjaarverslagaandist. gericht ontgbewijs. bij ter post aangetekd schrijv, e schrijv dat vaste postdatum verlet of door afgifte teg 2.DeDiststuurtbinntidagnaontgstplaneberichtontgstaanaanvrager

7 67524 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE bevat. Hijgaatbinnrtigdagnaontgstaanvraagnaofzeinartikel8bedoelgegevsstukk wijstindi hij hem opdossier anvull niet volledig stukk is, verwittigt of gegevs hij dieaanvrager hij dit te binn verstrekk. termijn die in twee lid vastligt aangetekdschrijvofineschrijvdatevastedatumverlet,kniszijnbeslissingbinntermijndie Wanneerdossiervolledigis,verklaartDistaanvraagontkelijkgeefthijaanvrager,bijterpost intweelidvastligt;dieknisgevinglaatin 6bedoeltermijnlop. aanvraag. 3. De Dist mag verzoek om elk aanvulld documt dat hij nuttig acht onrzoek bedoeldin 6. HijmaakteverslagopstuurtaanMinisteruiterlijkbinnzestigdagaflooptermijn terugnameplicht 4. De Minister legt beslist vereiste over bijzonre ontwerpwaarn individueel op. plan inzake prevtie beheer inezekerheidwaarmodaliteitinartikel23vastliggwaarbedrag,datdoordistbepaald 5.Wanneerterugnameplichtbetrekkingheeftophuishoudafval,zietMinistertgunsteDist wordt,gelijkisaangeraamkosttlastemingplichttotterugnamehuishoudafvaldoor territoriaal DebeslissingispasuitvoerbaarzodraDistterugnameplichtigebijterpostaangetekdschrijvofine verantwoorlijke publiekrechtelijke person tijns e perio zes maann. schrijv 6. De dat beslissing vaste datum verlet gom bevestiging binn e geeft termijn dat zekerheid honrdvijftig regelmatig dag, gesteld te rek is. knisgevingontkelijkheidaanvraag,wordtbetekdbijterpostaangetekdschrijvofviae datum verzding Art.10.Hetindividueleplaninzakeprevtiebeheerterugnameplichtkteperiodiedoor die vaste datum verlet. De erkning bij uittreksels in Belgisch Staatsblad bekdgemaakt. Ministerbepaaldwordtdiietlangerdanvijfjaarmagzijn. Afling 3. Organ erkd om te voldo aan terugnameplicht afvalstoff Art.11.Eorgaandatdoorproductermeebelastwordttevoldoaanhunverplichtinginhertaan Onrafling 1. Erkningswaarn -procedure terugnameplicht opgerichtzijninvormeverigingzonrwinstgevddoelinzinwet27juni1921 erkd onr volg waarn: over stichting; veriging zonr oogmerk, internationale veriging zonr winstoogmerk ig statutair tlasteming doel hebb; reking zijn contractant terugnameplicht die h opgelegd wordt als person onr tellzijn diebestuurrs hun burger-of onr politieke person recht giet; die ertoe gemachtigd zijn veriging te verbinn alle 4o persoononr tellzijn diebestuurrs bij e in kracht of onr gewijs person gegane die ertoe beslissing gemachtigd is verooreld zijn veriging overtreding te verbinn ge kele Waalse Gewest geln milieuwetgeving of elke gelijkwaardige wetgeving e lidstaat Europese in Gemeschap; 5o te waarborg; over voldo financiële garanties mselijke technische midl beschikk om terugnameplicht boekhouding 6oeboekhoudingoverleggdievoldoetaanbepalingwet17juli1975metbetrekkingtot jaarreking onrneming; 7o i.v.m. rechtstreeks beheer noch afval onrechtstreeks,met dat onr terugnameplicht via evalt. dochtermaatschappij,e operationele activiteit uitoef verzding Art. 12. die 1. vaste De datum erkningsaanvraag verlet of door wordt afgifte aanteg Dist ontgbewijs. gericht, bij ter post aangetekd schrijv, bij e 2.Zebevatvolggegevsstukk: bekdgemaakt e afschrift in Belgisch oprichtingsakte, Staatsblad; statut evtuele wijziging er indi ze niet volledig zijn verbinn; nominatieve lijst bestuurrs person die ertoe gemachtigd zijn veriging te veriging eteuittreksel verbinn; uit strafregister bestuurrs person die ertoe gemachtigd zijn 4o aard afvalstoff waar erkning wordt aangevraagd; 5o e duur documt met aangevraag strategische erkning, financiële waarin operationele zijn minst maatregel volg totgegevs uitvoeringopgom terugnameplicht a) modaliteit bereking raming bijdrag product; zijn: b) c) bestemming raming kost evtuele overschott afvalbeheer, met inbegrip werking evtuele systeem; ontgst recycling; d) e)raminguitgavi.v.m.kkingreëlevollekostprijsinzamelingverwerking waarn modaliteit herziing bijdrag; f)raminguitgavbetreffanreafvaldanhuishoudafvalwaaropterugnameplichtslaat, huishoudafval waarop terugnameplicht slaat; wijze g) raming ze gedrag zull uitgav worn i.v.m. bij prevtiemaatregel, uitvoering terugnameplicht; communicatie ssibilisering die nodig zijn om toegewez doelstelling ontwikkeling te hal; hergebruik h) i)eevormigoverekomstontwerp,etypeafval,datdoorerkorgaangeslotmoetworn financiering evtuele verliez; met product, alsook met distributeurs tailhanlaars, om terugnameplicht t laste te nem;

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE verwerkingsoperator; j)eevormigoverekomstontwerpdatdoorerkorgaangeslotmoetwornmetinzamelings- rechtspersondieverantwoorlijkzijnbeheerhuishoudafval,waarinsamwerkingswaarn k) e overekomstontwerp dat door erk orgaan geslot moet worn met publiekrechtelijke modaliteitinzamelinghuishoudafvaltlastemingingezamelafval; -modaliteit nar bepaald worn. Dat overekomstmol bevat op minst: organisatie minimale verwijring technische waarn verkoopper type gesorteer afval afval, sortering, zij door alsook betrokk publiekrechtelijke planning rechtspersoon, regelsmodaliteitterugbetalingreëlevollekostprijs,algemekostinbegrep, zij door erk orgaan; hanling regels uitgevoerd modaliteit door of reking terugbetaling publiekrechtelijke plaatselijke rechtspersoon(rechtsperson); praktische modaliteit afvalinzameling; communicatiekost betreff verschuldig e procedure bedrag betreff nar bepaald omstr wordt; factur, waarbij termijn betaling onbetwistbaar sociale maatregelomhergebruikgoerofafvalstofftewaarborg,metnamedoorsector economie; worn; wijze waarop selectieve inzamelingsopdracht sorteer- recyclingopdracht georganiseerd op te mogelijkheidomconflictm.b.t.interpretatieuitvoeringoverekomstviaearbitrage l) loss, omschrijving zonr afbreuk modaliteit do aan overige wettelijke nakoming bemidlingsmodaliteit; algeme specifieke bepaling dit besluit per stroom, incluis, terugnameplicht, wanneer erkning reking niet hound huishoudafval met betreft: valorisatiedoelstellinggehaaldkunnwornelkjaarperiowaarerkningwordtaangevraagd; e onrzoek naar technische midl infrastructuur waarmee inzamelings-, recycling- of gescheininzameling,recyclingvalorisatieteinbijditbesluitbepaaldoelstellingtehal; eafdoomschrijvingwijzewaaroporgaanstelttegemoettekominkost tailhanlaars; actiemaatregelbetreffafvalproblematiekkleineonrneming,metnamek.m.o. s gerecycleer eafdoomschrijvingwijzewaaroporgaanverifieerbarecontroleerbarekarakter m) maatregel gevaloriseer gom afval ter handhaving zal garanr; veriging vnootschapp betrokk bijontwikkeling inzameling, sortering, ban recycling met emaatschappelijk valorisatie doel bedoel in afvalstoff; besluit n) toegewez maatregel doelstelling tot informatieverstrekking te hal; aan ssibilisering hours afval t ein bij dit geval o) maatregel uitvoer, waarbij inzake e onrscheid traceerbaarheid tuss huishoulijke afval uit op niet markt huishoudafval gebrachte gemaakt product, wordt. meer bepaald in 3.DeDiststuurtbinntidagnaontgstaanvraageberichtontgstaanaanvrager. Indi Hijgaatbinnrtigdagnaontgstaanvraagnaofzein 2bedoelgegevsstukkbevat. wijst hij hem opdossier anvull niet volledig stukk is, verwittigt of gegevs hij dieaanvrager hij dit te binn verstrekk. termijn die in twee lid vastligt aangetekdschrijvofineschrijvdatvastedatumverlet,kniszijnbeslissingbinntermijndiein Wanneerdossiervolledigis,verklaartDistaanvraagontkelijkgeefthijaanvrager,bijterpost tweelidvastligt;dieknisgevingvermeldtmogelijkheidaanvrageromberoepintestelltegdie beslissing 4. De Dist termijn kan verzoek waarover om Minister elk aanvulld beschikt documt om overekomstig waaruit opgemaakt 5 te besliss. beschiktoverfinanciëlegarantiesdathijbeschiktofzichertoeverbindttebeschikkovervoldotechnische kan worn dat aanvrager mselijke 5. De Minister midl. wordt gom binn beslist eover termijn erkningsaanvraag honrdvijftig dag, legt diodige ingaatbijzonre op datum waarn knisgeving op. De beslissing ontkelijkheid aanvraag. vijf jaar Art.13.DeerkningwordtverledeperiodiedoorMinisterbepaaldwordtnietlangerdan De beslissing mag zijn. datum verlet. wordt aan aanvrager gericht bij ter post aangetekd schrijv of via e verzding die vaste Art Wanneerterugnameplichtbetrekkingheeftophuishoudafval,zietbeslissingtoterkning Elke beslissing tot erkning wordt in Belgisch Staatsblad bekdgemaakt. orgaanterugnameafvaltgunstedistinezekerheidwaarmodaliteit inartikel23vastliggwaarbedrag,datdoordistbepaaldwordt,gelijkisaangeraamkost tlasteminghuishoudafvaldoorpubliekrechtelijkepersondieterritoriaalverantwoorlijkzijn beheer 2.DeerkningorgaanterugnameafvalispasuitvoerbaarzodraDisterk tijns e perio zes maann. orgaan zekerheid bijregelmatig ter post aangetekd is gesteld. schrijv of e schrijv dat vaste datum verlet bevestiging geeft dat Art Debeslissingtoterkningbevatopzijnminstvolgverplichtingerkorgaan: Onrafling 2. Verplichting erk orgaan voldo aan waarn die in erkning vastligg; verplichting zich houn per stroom, aan geschrev geheel termijn product aan diebij edit overekomst besluit opgeleg met hem algeme geslothebb; specifieke 67525

9 67526 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE kunne worn, verzekeringsoverekomst alsook evtuelesluit inkomsverliez ter kking doorovermachtsomstandigh, scha die zijn activiteit o.a. veroorzaakt verlies zou ingezamel of gesorteer afval; 4o gezamlijke op niet verplichting discriminer die hem wijzeoverekomstig bij zijn contractant artikel 6 opgelegd bijdragzijn; inn ter kking kost 5o gezamlijke inzameling grondgebied aan Waalse terugnameplicht Gewest, behalve onrworp wanneer afval oppubliekrechtelijke homoge wijze rechtsperson organiser op territoriaal verantwoorlijk zijn beheer huishoudafval opdracht afvalinzameling die -verwerkingzelftoewijz/ofvervoer/ofinzamelingafvalinregiezorg,overekomstig artikel7, 1; 6o te bevorr; toezi op kwaliteit ingezamel gesorteer afvalt ein hergebruik recyclinger 7o e zekerheid stell overekomstig artikel 14; 8o dieoverestemtmetdiebedoeldinartikel12, 2,5o,j); afval waar erkning verled wordt, met elke terugnameplichtige e overekomst sluit 9o huishoudafvalterritoriaalbevoegpubliekrechtelijkerechtspersoondieinstaatinzamelingafvaldataan eoverekomstnaarmolwaarinartikel12, 2,5o,k),zietsluitmetelkebeheer terugnameplicht onrworp is; 10o zijn exploitatiereking door e bedrijfsrevisor lat nakijk; 1 gebrachte perctagesingezamel,gerecycleergevaloriseerafvalt.o.v.inwaalsegewestopmarkt product lat bevestig door e bedrijfsrevisor; 1 evtuele zijnbalansresulatrekingafgelopjaar,naonrzoekdoorebedrijfsrevisor,alsook bewijsstukk jaarlijks aan Dist overlegg; 1 inzameling, ban sortering, met erecycling maatschappelijk valorisatie doel bevorr afvalstoff; binn veriging vnootschapp betrokk bij 14o wordtuitvoeringterugnameplichtwaarmeebelastwordt,opgelijkenietdiscriminerwijze in alle doorzichtigheid hanl aannemers, leveranciers distverlers op wie e beroep gedaan behanl; 15o milieu- verifieerbare maatschappelijke controleerbare omstandigh karakter waarin recycling of valorisatie valorisatie plaatsvinn; afval garanr,alsook 16o medinging wanneer tuss terugnameplicht operator die betrekking verantwoorlijk heeft op industriële zijn afval, inzameling, reking houn sortering, met gelijkheid recycling valorisatie afval; 17o bepaald wanneer door publiekrechtelijke terugnameplicht betrekking rechtsperson heeft op diehuishoudafval,zich territoriaal verantwoorlijk houn aan zijninzamelingsmodaliteit huishoudafval; beheer toekning 18oeprevtieplanaanDistoverleggbinnetermijnéénjaar,terekdatum bevorr. erkning. Dat plan moet in keursvolgor prevtie, hergebruik recycling help erk 2.Wanneerzijnfinancieringgeheelofgeeltelijkdoorbijdragverbruikersgegaranerdwordt,mag orgaan in ge geval commerciële sponsor zijn. Onr commerciële sponsor sponsoring waar hoofddoel erin bestaat bekdheid erk orgaan te verbeter. Sponsoring verstaan die hoofdzakelijk op statutaire doel erk orgaan gericht is, wordt niet als commerciële sponsoring beschouwd. uitvoer 3. Indi overekomst erk orgaan bedoeld in publiekrechtelijke 1, 9o, verzoekrechtspersoon betrokk partij ones Dist zijn over om bemidling. afsluit Als bemidling mislukt, geeft Dist Minister daar knis. Onrafling opschorting 3. Wijziging intrekking erkningswaarn, ernstig Art.16.DeMinisterkanaltijdnieuweverplichtingoplegg,erkningopschortofintrekkingeval dragerverplichtingmogelijkheidheeftgekregomzijnverweermidltelatgelnombinn gevaar mselijke gezondheid of geval scha of scharisico leefmilieu, nadat ebepaaltermijnoropzaktestell;ingevalspeciaalgemotiveerdringnoodzakelijkheid, zover spel zet, verhoor mog maatregel drager onverwijld verplichting zonr verhoor vertraging tot goem gevolg heeft drager diegom opbare worn. veiligheid op 14juni2006betreffoverbrgingafvalstoff,creet27juni1996betreffafvalstoff, Art. 17. Op basis e proces-verbaal tot vaststelling e overtreding Verorning(EG) nr. 13 vestiging, creet invorring 11 maart 1999 geschill inzake milieuvergunning, directe gewestelijke belasting creet 6 mei 1999 sbetreff uitvoeringsbesluit erkningswaaarn,kanerkningopgeschortofingetrokkwornnadatdragerverplichting of elke anre gelijkwaardige wetgeving e lidstaat Europese Unie of mogelijkheidheeftgekregomzijnverweermidltelatgelnombinnebepaaltermijnorop zak dragerte stell; verplichting in geval speciaal e vertraging gemotiveer tot gevolg dring heeft die noodzakelijkheid, opbare veiligheid zover op spel verhoor zet, mag erkning onverwijld zonr verhoor goem drager opgeschort of ingetrokk worn. of Art.18.Elkebeslissinggomkrachtsartikel1617wordtaanbetrokkemeegeeld.Deintrekking opschorting erkning in Belgisch Staatsblad bekdgemaakt.

10 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Afling 4. Milieubeleidsoverekomst Art De milieubeleidsoverekomst Onrafling ziet 1. Algeme op zijn minst in: regels door beheersorgaan na te kom verplichting, met inbegrip bevorring prevtie; huishoudafval, afvalbeheersbeginsel met inachtneming op grond opdracht waar e onrscheid publiekrechtelijke wordt gemaakt rechtsperson tuss huishoulijke die verantwoorlijk niet zijn beheer huishoudafval; Dist,waarmodaliteitinartikel23vastliggwaarbedrag,datdoorDistbepaaldwordt, wanneer terugnameplicht betrekking heeft op huishoudafval,in stell zekerheid t gunste gelijkisaangeraamkosttlastemingafvaldoorterritoriaalpubliekrechtelijkeperson die tijns e perio zes maann verantwoorlijk zijn beheer huishoudafval; 4o terugnameplichtigaanbeheersorgaan,perproductofpercategorieproduct,metinachtneming regels financiering afvalbeheer,met inbegrip wijze bereking bijdrag beginselbedoeldinartikel612, 2,5o; 5o operationelemaatregeltotuitvoeringterugnameplicht,metopzijnminstelemtbedoeldinartikel12, uitwerk beheersorgaan, duur overekomst, strategische, financiële 2,5o,a)toth),dietergoedkeuringaanDistovergelegdmoetwornbinnetermijndriemaann, terekdatuminwerkingtredingoverekomst.elkewijzigingindatdocumtwordteves goedkeuring aan Dist overgelegd; 6o meegeeld uitwerk moet worn per beheersorgaan binn e termijn (zes) ssibiliserings- maann, tecommunicatiemaatregel rek datum dieinwerkingtreding aan Dist overekomst,waarbijeonrscheidgemaaktwordttussplaatselijkecommunicatie,dieinoverlegmet niveaudieinoverlegmetdistministerverrichtmoetworn; territoriaal betrokk publiekrechtelijke rechtsperson verricht moet worn, communicatie op gewestelijk 7o huishoulijke inzakehergebruikziebijzonremaatregel,naargelangspecificiteitstroom of niet huishoulijke aard goed; 8o overekomst instellecommissietotbemidlingbijevtueleconflictdieinkarafwikkeling nameplicht betrokk zoun zijn. kunn ontstaan tuss verschill partij die bij uitvoering terug- 2. De milieubeleidsoverekomst kan zi in: Dist instell beheersorgaan e comitétot telt, begeleiding alsook onrtekaars overekomst datmileubeleidsoverekomst. op zijn minst vertegwoordigers Wanneer begeleidingscomitéonrhanltoverbeheerhuishoudafvalwaargeheelofegeelteisingezameld door publiekrechtelijke publiekrechtelijke rechtsperson; rechtsperson, wordt uitgebreid tot verantwoorlijk operationele jaarlijks maatregel opmak tot uitvoering e documt terugnameplicht. dat ziet indat documt uitvoeringwordt aanstrategische, Dist overgelegd financiële op ktoberelkjaardatafgaataanjaarwaarinintoepassinggebrachtwordt.dedistgaatnaof strookt milieubeleidsoverekomst met documt geln strategische, regelgeving. financiële operationele maatregel opgom zijn, met modaliteitbepaalddoorterritoriaalbetrokkpubliekrechtelijkerechtspersonverplichting afval uit gewone activiteit gezinn, inzamelingmodaliteit ter aanvulling tailhanlaars. zovergeografischeoppervlaktewaaropzebetrekkinghebbkwalitatievedistkostkkingdieze Die mog in plaats kom die betreff opbaar inzamelingsnet bi gecombineer op zijn minst inzamelingsperctage gelijkwaardig zijn, publiekrechtelijke afvalinzamelingsperctage rechtsperson minsts anre gelijk person, aan zoals wordttailhanlaars, aan afgaan waarbij goedkeuring ge compsatie Regering zi onrworp. wordt. Elke verging opbaar inzamelingsnet ziet, 3. De minimuminhoud Minister kan, op stel milieubeleidsoverekomst Dist met inachtneming bepal. waarn waarin dit besluit lopart. dan20. vijf 1. jaar. DeZe milieubeleidsoverekomst kan met zes maann verlgd wordt worn, geslot mits instemming duur waarin ze ziet partij. mag niet langer aangetekd 2. De schrijv milieubeleidsoverekomst of in e schrijvisdat pasvaste uitvoerbaar datum verlet, zodra Dist beheersorgaan terugnameplichtige bevestiging geeft bij ter datpost zekerheid regelmatig gesteld is. bij Art Deterugnameplichtigdiebeslissmilieubeleidsoverekomstteontbinnofhunaansluiting opzeggingtevoldoaanbepalingditbesluit.zebrgdistdaarophoogte. beheersorgaan zegg, moet alle nodige maatregel gom hebb om af dag datum Art.22.Demilieubeleidsoverekomstzietininstellebeheersorgaandatbelastwordtmethaar Onrafling 2. Beheersorgaan sturing,coördinatieuitvoering,inmatewaarinditbesluitziet,metuitvoeringterugnameplicht Dat reking orgaan voldoet haar l aan waarn aangeslot. 2.Inafwijking 1,kanbeheersorgaan,nagunstigadviesDist,efeitelijkeverigingzijn. die in artikel 11 vastligg. verplichting In dat geval diezijn aan l beheersorgaan feitelijke opgelegdveriging worn. hooflijk aansprakelijk uitvoering beheersorgaan. 3. De Dist Hij ontgt wordt als waarnemer oproeping, uitgodigd bereidingsdocumt op vergaring verslag beslissingsorgan vergaring, alsook 4.Hetbeheersorgaanmoetvoldoaanverplichtingbedoeldinartikel15, 1,tot17o. l die organ. Het komt beheersorgaan: bepaling per stroom; rapportageverplichting jegs Dist na overekomstig artikel 3, 1,, specifieke 67527

11 67528 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE zorgtstatistischeopvolgingbeheerbedoelafvalmonitoringket; ssibiliseringsmaatregel, bepaaltstrategische,financiëleoperationelemaatregel,alsookinartikel19bedoelcommunicatie- haaltinzamelings-verwerkingsdoelstellingperstroomgeheelterugnameplichtigmet voert ze uit; wie e bepaalt aansluitingsoverekomst overleg met Dist geslot heeft; verwerkingsoperatordieaanafvalbeheersketelnem,frequtieauditsdiodigzijnomerkd evtuele criteria erkning inzamelings- tewornomdoorhembepaallogotemoggebruik; levertsgevallerkningsakteafpersondiebevoegdzijnomafvalintezamelofte kiest / geaccrediteer auditorgaan/auditorgan dat/die e audit kets moet() uitvoer; verwerk; bevorrt hergebruik goer optimale valorisatie afval. Afling 5. Zekerheid zijd.m.v.eonafhankelijkebankgarantietbelopebedragvermeldinbeslissingtotgoedkeuring Art Er kan e zekerheid gesteld worn e posito bij Deposito- Consignatiekas, gevalpreciseertpersoondieoforgaandatzekerheidsteltdatgeheelofeeleronthefbaarisop individuele prevtie- beheersplan, in erkningsbeslissing of in milieubeleidsoverekomst. In ier gewoon verzoek dist, gemotiveerd door niet-uitvoering verplichting. kredietinstellingdieerkdis,zijdoorcommissiebank-,financie-assurantiewez,zijdoore Indi zekerheid bestaat in e onafhankelijke bankgarantie, dan moet ze uitgegev worn door e overheid e lidstaat Europese Unie bevoegd is om controle uit te oef op kredietinstelling. orgaan 2. of Indi aan beheersorgaan verplichtingniet opgelegd of slechts aan geeltelijk terugnameplichtige uitgevoerd die zijnartikel ingevolge 4, 1, e, nalatigheid uitvoert, aan zijntwege erk ingevolge e administratieve sanctie, verzoekt Dist om ontheffing e el of geheel of financiële zekerheid om kost i.v.m. uitvoering verplichting te kk. Dist Alvors terugnameplichtige verzoek om die ontheffing artikel 4, 1, e, el uitvoert, of erk geheel orgaan financiële of beheersorgaan zekerheid, waarschuwt aangetekd schrijv of in e schrijv dat vaste datum verlet. In waarschuwing wordt gewez bij ter post verplichting die niet nagekom wern, op specifieke maatregel die gom moet worn op geschrev termijn verplichting uit te voer. Die termijn mag niet korter zijn dan vijfti dag. indi DeDistverhoortterugnameplichtigedieartikel4, 1,,uitvoert,erkorgaanofbeheersorgaan uitvoert, daarom erk verzocht orgaan wordt. of Alvors beheersorgaan gehoord te aan worn, Dist verstrekt alle argumt terugnameplichtige die hij/ nuttig die artikel acht zijn, verdiging. Het verzoek om gehoord te worn schort procedure niet op. individuele 3.DezekerheidwordthersteldnadatDistbehoorlijkheeftvastgestelddatnaafloopduur ontbinding er, beheers- hernieuwing prevtieplan, niet aangevraagd erkning wordtof terugnameplichtige milieubeleidsoverekomst die artikel 4, of 1,, vervoeg erk orgaan of beheersorgaan al zijn verplichting is nagekom. uitvoert, beheers-prevtieplan,erkningofmilieubeleidsoverekomst.hijbetektzijnbeslissingaan De Dist beslist over herstel zekerheid binn zes maann na vervaldatum individuele Deposito-Consignatiekasofaanbankinstellingdiezekerheidgesteldheeft,alsookaanterugnameplichtige dieartikel4, 1,,uitvoert,aanerkorgaanofaanbeheersorgaan. HOOFDSTUK II. Afval batterij accu s Afling I. Algeme bepaling Art.24.Inzindithoofdstukwordtverstaanonr: e installatie verwerking sortering, batterij bereiding of accu s:elke op activiteituitgevoerd recycling of verwijring; op afval batterij accu s na aflevering aan Voorbatterijofaccu singebouwdinnieuwetoestellofvoertuig,isterugnameplichtigeproductdie terugnameplichtige: product of accu s in zin artikel 2, 20obis, creet. toestell of voertuig; kalrjaar inzamelingsperctage: ingezamel draagbare pourctage batterij verkreg accu s door na ling gemidl gewicht gewicht draagbare afval batterij tijns e accu s die product zij rechstreeks aan verbruikers verkop, zij aan rn lever opdat laatstgoemn twee vorige kalrjar. ze aan verbruikers in Waalse Gewest verkop in loop bedoeld kalrjaar afvalcos: Art. 25. De terugnameplicht is toepassing op afval batterij accu s vermeld onr volg 1606 Batterij accu s Loodaccu s Accu s Ni-Cd Kwikhoun batterij Alkalibatterij Anre batterij accu s. 20Afzonrlijk ingezamel l. of Gemgbatterijaccu sbevattbatterijaccu sopgominrubriek1606, niet gesorteer accu s die die bevatt. 2034Anre batterij accu s dan die bedoeld in rubriek 2033.

12 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Dit hoofdstuk is niet toepassing op batterij accu s die gebruikt worn in: veiligheid apparatuur dielidstat, wordt aangewd waps, munitie, in samhang oorlogsmateriaal, met bescherming met uitzonring wezlijke belang product indie verband niet met specifieke militaire doeleinn zijn bestemd; Dit apparatuur hoofdstuk is bestemd toepassing om ruimte onverminrd ingestuurd te hoofdstukk worn. Art. 26. De terugnameplichtig staan in financiering VIII alle nettokost X. i.v.m.: batterij inzameling,verwerkingrecyclingalleafvaloverekomstigditbesluitingezameldraagbare accu s, ongeacht datum waarop ze op markt zijn gebracht; batterij campagnes accu s. ter lichting publiek over inzameling,verwerking recycling alle afval recycling Bijverkoopnieuwedraagbarebatterijaccu swornkostinzameling,verwerking De terugnameplichtig eindgebruikers gebruikers niet afzonrlijk industriële vermeld. sluitwaarinanredaninlid1bedoelfinancieringsregelingworngestipuleerd,mitslichting autobatterij -accu s mog overekomst Dist. bepaald Art.27.Elkeproductbatterijaccu swordtgeregistreerdvolgspraktischecriteriadiedoordist Art. worn. tusskomt,alsookelkebetrokkopbareadministratiemoetkunnelnemaansysteminzameling, 27bis. Elke product, distributeur, inzamelaar, elk recyclingbedrijf of elke actor die verwerking verwerkingrecycling.dezesystemzijnonrniet-discriminerwaarntoepassingopbatterij concurrtieverstoringwornkom. accu sdieuitrlannworningevoerd,wornopzodanigewijzeontworpdathanlsbelemmeringof Afling2. Prevtie afvalart.28.deterugnameplichtigemoetoverekomstighoofdstukiditbesluitmaatregelterkoming 1.gemidlkwaliteitopmarktgebrachtebatterijteverhog,inzakevermog,levsduur batterij accu s uitwerk t uitvoer legg, met om: duurzaamheid; batterij 2. duilijke accu s informatie gebruik, teover verstrekk meestaan geschikte gebruikers, types batterij met inbegrip naar gelang fabricant gebruik, apparat gebruik die oplaadbare 3. batterij in plaats accu s te ontwikkel niet oplaadbare met draagbare gunstigste batterij ecobalans accu s te bevorr; In geval gemeschappelijk systeem wordt documt met communicatieleefmilieugel door erk orgaan of beheersorgaan aangevuld met e bepaling gezinn, ssibiliseringsmaatre- fabricant apparat gevoelig te mak prevtie afval draagbare industriële beroepsgebruikers accu s. Tijns looptijd erkning of overekomst wordt minsts één communicatie- batterij ssibiliseringscampagne aan prevtie die afval besteed. Afling 3. Geschein inzameling afval draagbare batterij accu s Art.29.Elkehourafvaldraagbarebatterijaccu smoetdieafvalzijaaneinzameling zi gevaarlijke wornafval doorerk terugnameplichtige inzamelaar afgev, zij publiekrechtelijke hem inlever rechtspersoon op één die territoriaal inzamelpunt verantwoorlijk die daartoe is De tailhanlaar beheer huishoudafval. terugnem, zelfs als diemoet gezinn ge gezinn gelijkwaardig beroepsgebruikers product kop. alle afval draagbare batterij accu s bijtailhanlaars,containerparkofbijscholerkinzamelaarsaangomwordtomdieafval Deterugnameplichtigemoetopeigkostregelmatigalleafvaldraagbarebatterijaccu sinzameldie zijnrekingtelatwerwerkinedaartoeverguninrichting.indatgevalmogerkinzamelaars ge Daarbov verwerkingskost is terugnameplichtige facturer aan hun klant. batterij accu s afkomstig installaties gehoun tot ontmanteling terugname zuivering gezamlijke afgedankte afval elektrische draagbare elektronische apparatuur autowrakk. of perctage Art. 30. geschein Via overekomstig inzameling hal artikel minimum: 29 tot stand gebrachte inzameling moet terugnmaplichtige e 50%af22. 45%af20; Afling 4. Geschein accu s inzameling autobatterij afval-accu s industriële batterij ingezameld Art. 31. kan De terugnameplichtige worn om overekomstig zorgt er afling dat alle 5 teafval worn verwerkt. industriële batterij accu s op selectieve wijze beroepsgebruikers Art.32.Detailhanlaarisverplichtalleafvalindustriëlebatterijaccu sdiehdoorgezinn De distributeur wordt is ertoe gebracht verplicht gratis op terug eig te nem. overekomstig vorige lid in ontgst gomkost, afval regelmatig industriële batterij ter plaatse accu s bij terug tailhanlaars te nem aan alle product Deterugnameplichtigemoetopeigkostregelmatigalleafvalindustriëlebatterijaccu s,ongeacht te ton. chemischesamstellinger,inzamelbijdistributeursof,zoniet,bijtailhanlaarsomheminedaartoe vergun Daarbov inrichting is lat terugnameplichtige verwerk. batterij accu s afkomstig installaties gehoun totontmanteling terugname zuivering gezamlijke afgedankte afval elektrische industriële elektronische apparatuur. of De terugnameplichtige is verplicht tot terugname afval industriële batterij accu s, ongeacht 67529

13 67530 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE chemische Art. 33. samstelling Garagist alle herkomst anre er, tailhanlaars die hem door die zorg gezinn beroepsgebruikers onrhoud, herstel gebracht wordt. batterij accu s moet alle afval autobatterij -accu s die h door gezinn beroepsgebruikers verging wordt De gebracht distributeur gratis is terugnem. garagist tailhanlaars ertoe verplicht alle overekomstig op eig kost, regelmatig vorige lid in ontgst ter plaatsegom bij inafval eerste autobatterij lid bedoel -accu s aan product uit door of uitvoerr garagist ton. uitgeoef activiteit i.v.m. onrhoud voertuig terug te nem wordt Debij terugnameplichtige distributeurs of, moet zo niet, op eig bij kost garagist regelmatig tailhanlaars alle afval bedoeld autobatterij in eerste accu s lid, die op aangom inzamel om hem in e daartoe vergun inrichting te lat verwerk. hun verzoek gehoun Wat betreft tot terugname autobatterij gezamlijke -accu s dieafval in nieuwe autobatterij voertuig ingebouwd -accu s zijn, is voertuig terugnameplichtige e installatie ontmanteling of zuivering autowrakk. ingeleverd bij Afling 5. Verwerking afval batterij accu s oogopbescherminggezondheinmilieusystemopverwerkingrecyclingafval Art De product of rn zett, met gebruikmaking beste beschikbare techniek, met batterij Hetisverbonafvalbatterijaccu steverwijrzonrafgaanverwerkingmetoogop accu s. volledige zur, of geeltelijke kwikoxirecycling batterij, er. afscheiding De verwerking houdt kwikminimaal overige verwijr bestandl. in alle vloeistoff De elektrolyt Het is verbon moet autobatterij eerst gevaloriseerd of -accu s of, bij gebreke hun zuur daar, te ontdo geutraliseerd buit eworn. vergun vewerkingsinstallatie. ergetisch De papier-, gevaloriseerd karton- worn. kunststofrest die niet niet-gerecycleerd mog worn omdat ze besmet zijn, moet rest Onverminrdverbodopstortinginetechnischingravingsctrum,moetnietrecycleerbareminerale onrgaan uit verwerking elke storting in anre e technisch batterijingravingsctrum. accu s dan autobatterij -accu s e stabiliseringsbehanling ondoorlaatbare Verwerkingoppervlakk opslag, tijlijke pass opslag weerbestdige inbegrep, in verwerkingsinstallaties afkking of hiertoe vinn geschikte plaats op containers. locaties met verwerking houdt minimaal verwijr alle vloeistoff zur in. De worn: 2.Doorverwerkingindithoofdstukbedoelafvalmoetvolgminimumperctagesbereikt zuurbatterij 1. recycling -accu s, 65 % 95% gemidl loodgehalte gewicht goem tijns afval; afgelop jaar ingezamel loodcadmiumbatterij 2. recycling 75 -accu s. % Recycling gemidl gewicht cadmiumgehalte tijns is technisch afgelop zo haalbaar jaar ingezamel mogelijk, waarbij nikkel- buitsporige 3. recycling kost kom 50 % worn; afgelop jaar is ingezameld. Voor zinkcarbonaatbatterij gemidl gewicht alkalibatterij anre afval worn batterij zink- accu s mangaanhoun die tijns fracties Art. 35. Het batterij is verbon gerecycleerd draagbare batterij vorm oxyn, accu s, zout afval of hydroxyn. autobatterij -accu s te verbrann. industriële batterij accu s Afling 6. Rapportage 20 april Art. 36. volg Wat draagbare gegevs batterij betreff accu s vorige betreft, jaar: verstrekt terugnameplichtige Dist jaarlijks uiterlijk inzamelingskanaal; 1. kg uitgedrukte totale hoeveelheid draagbare accu s batterij ingezameld in Waalse Gewest, per Gewest, 2. per inchemisch kg uitgedrukte systeemtotale inhoeveelheid aantal; draagbare accu s batterij op markt gebracht in Waalse 3.inkguitgedruktetotalehoeveelheiddraagbareaccu sbatterijtoevertrouwdaaninrichtingvergund 4. e verwerking raming er, per gemidl type verwerking samstelling, per op categorie; product, alsook gebruikte gevaarlijke stoff; zijn minst per materiaal, op markt gebrachte waargom 5. e lijsthebb; inzamelings- verwerkingsoperator die beheer draagbare accu s batterij 6. kwalitatieve wijze verwerking kwantitatieve omschrijving afval draagbare hanling; accu s batterij per verwerkingsproces, met inbegrip Waalse 7. raming Gewest tijns in kglop uitgedrukte jaar; totale hoeveelheid draagbare accu s batterij op markt gebracht in of zuivering 8.inkguitgedruktehoeveelhafvalbatterijaccu safkomstigctraontmanteling 9. in geval afgedankte milieubeleidsoverekomst elektrische elektronische of erkd apparatuur orgaan: autowrakk; alsook berekingsmodaliteit, lijst l aangeslot bijdrage(n) gestort beheersorgaan. beheersorgaan, 20 april Art. 37. volg Wat industriële gegevs batterij betreff accu s vorige betreft, jaar: verstrekt terugnameplichtige Dist jaarlijks uiterlijk in kg uitgedrukte totale hoeveelheid industriële accu s batterij ingezameld per inzamelingskanaal; Gewest, per inchemisch kg uitgedrukte systeemtotale inhoeveelheid aantal; industriële accu s batterij op markt gebracht in Waalse vergund in kg uitgedrukte verwerking er, totale per hoeveelheid type verwerking industriële per accu s categorie; batterij toevertrouwd aan inrichting

14 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 4o product, e alsook raming gebruikte gemidl gevaarlijke samstelling, stoff; op zijn minst per materiaal, op markt gebrachte 5o waargom e lijsthebb; inzamelings- verwerkingsoperator die beheer industriële accu s batterij 6o kwalitatieve wijze verwerking kwantitatieve omschrijving afval industriële hanling; accu sbatterijper verwerkingsproces,met inbegrip 7o Waalse raming Gewest tijns in kglop uitgedrukte jaar; totale hoeveelheid industriële accu s batterij op markt gebracht in 8o elektronische gegevs apparatuur afkomstig autowrakk. ctra ontmanteling of zuivering afgedankte elektrische volg Art. 38. gegevs Voor autobatterij over vorige -accu s jaar verstrekt wat hembetreft, terugnameplichtige met afval Dist batterij jaarlijks uiterlijk accu s 20 april uit vergingsmarkt afval batterij accu s ingezameld in e erkd ctrum ontmanteling autowrakk: kar in, kgrespectievelijk, uitgedrukte totale hoeveelheid op marktautobatterij brg nieuwe -accu s voertuig op markt gebracht vergingsmarkt; Waalse Gewest in onrscheid in kg gemaakt uitgedrukte wordttotale tuss hoeveelheid afval autobatterij-accu s -accu singezameld uit vergingsmarkt Waalse Gewest,waarbij diezelf afval e ingezameld in e erkd ctrum ontmanteling autowrakk; is verwerkt; installaties waarin noem ingezamel afval is verwerkt omschrijving wijze waarop hij 4o verwerking kg uitgedrukte er, per totale typehoeveelheid verwerkingautobatterij per categorie; -accu s toevertrouwd aan inrichting vergund 5o met inbegrip gemidl gebruikte samstelling, gevaarlijke minsts stoff per materiaal, compont. op markt gebrachte autobatterij -accu s, Afling 7. Voorlichting, ssibilisering communicatie lichtingscampagnes, Art Wat draagbare dat verbruikers batterij ingelicht accu sworn betreft, over: zorgt terugnameplichtige er, met name via gezondheid mogelijke ms; effect in goem batterij accu s gebruikte stoff op leefmilieu huishoudafvalteverwijromeltemaangescheininzamelingmetoogopevlotteverwerking belang om draagbare batterij accu s niet met ongesorteer of daarmee gelijkgestel recycling; 4oroldiezetevervullhebbbijrecyclingafvaldraagbarebatterijaccu s. inzamelings- recyclingsystem die h ter beschikking gesteld worn; financiering 2.Dekostinzameling,verwerkingrecyclingafvaldraagbarebatterijaccu s,wijze Art. 40. Wat er, industriële alsook wijz autobatterij beheer -accu s die betreft, afval worn zorg meegeeld terugnameplichtig aan verbruikers. gebruikers, garagist tailhanlaars ingelicht worn over: er dat gezondheid mogelijke ms; effect in goem batterij accu s gebruikte stoff op leefmilieu evtuelekostinzamelingverwerkingdieafvalwijzbeheerer,wat inzamelings- verwerkingskets met oog op doeltreffdheid terugnameplicht; gebruikers betreft. HOOFDSTUK III. Verslet bann Afling 1. Algeme bepaling Art Inzindithoofdstukwordtverstaanonr: voertuig terugnameplichtige:productinzinartikel2,20bis,creet.watbetreftbanndiieuwe uitrust, is product die voertuig; totaalgewichtingezamelversletbanntotaalgewichttijnsbetrokkkalrjaarop inzamelingsperctage vergingsmarkt: in perct uitgedrukte verhouding tuss markt gebrachte bann, na aftrek slijtageperctage; verhouding perctage tuss totaalgewicht inzameling bann versletdiebann nieuweingeleverd voertuig bijuitrust: installaties in perct ontmanteling uitgedrukte zuivering autowrakk totaalgewicht tijns bedoeld kalrjaar verbruik aangebon bann die nieuwe voertuig uitrust, na aftrek slijtageperctage; 4o totaalgewichtdaadwerkelijkhergebruikte,gecoverofgerecycleerbann,verhoogdmettotaalgewicht gecumuleerd globaal perctage hergebruik, covering recycling ingezamel bann: opslagafgaandaanverwerkingingezamelversletbanninverhoudingtottotaalgewicht De ingezamel weerslag bann, in uitgedrukt perct. op basis e onrzoek dat opbedoel objectieve slijtageperctage contradictoire opwijze gewicht door terugnameplichtige verslet banngevoerd wordt bepaald waar conclusies door Dist goedgekeurd worn. wordt, De Verslet terugnameplicht bann. is toepassing op verslet bann opgom onr afvalco: tussvaloriseerbarebannhergebruikgeschiktebanndieonmidllijkzonrigebehanlingweer De terugnameplichtige legt Dist criteria op grond waar e onrscheid gemaakt kan worn opmarktgebrachtkunnworn.wanneerbannnietmeervoldoaangelnferalewetgevingdie minimale diepte profiel loopvlak bepaalt, zijn ze niet hergebruik geschikt

15 67532 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Afling 2. Prevtie uitwerktuitvoerlegg,metnamemetoogopontwikkelingbevorringgebruik Art. 42. De terugnameplichtige moet overekomstig hoofdstuk I dit besluit bannprevtiemaatregel bannmetebewezlichtmilieueffect,zoalsbannmetevlotuitdiepbaarcoverbaarloopvlak,metelange levsduur Deterugnameplichtigeoferkorgaanofbeheersorgaaningevalgemeschappelijksysteem,wijst e zwakke wrijvingscoëfficiënt. ermee gezinn verbonn zijn. beroepsgebruikers op mogelijkh om rgelijke bann kop op l die Afling 3. Inzameling verslet bann zij Art.43.Hetgezindatzichwstteontdoebeperktaantalversletbanndieinzijnbezitis,kanze brg overekomstig onr waarn vorige lid bij binn e tailhanlaar perk bepaald of bij garagist door publiekrechtelijke inlever, zij naar rechtspersoon e containerpark containerpark uitbaat. die gebracht De tailhanlaar gratis terugnem garagist bijmoet aankoop elke verslet eband die hzelf door gezinn type. Ze of kunn beroepsgebruiker samspraakmetterugnameplichtigeelkeversletbanddiehgebrachtwordtterugnembinnperk in onrlinge hoeveelh De distributeur die ze moet zelf op gekocht eig hebb kost in regelmatig loop alle ontg vorige kalrjaar. terugnem of lat inzamel binn perk hoeveelhverslet die hij zelf bann in bijloop tailhanlaars kalrjaar bij terugnameplichtige gekocht zal hebb. vorige bij Detailhanlaars terugnameplichtige moet garagist op eigkost geregistreer regelmatig alle inzamelaars aangom terugnem bann bij of lat distributeurs inzamelof, binn zo niet, perkhoeveelhdiehijzelfopmarktgebrachtzalhebbinwaalsegewest,zelatverwerk in e Art. daartoe 44. De vergun terugnameplichtige inrichting. rechtelijkerechtspersondieverantwoorlijkzijninzamelinghuishoudafvalgratisterugnemlat moet alle bann uit gezinn ingezameld worn door publiek- verwerkinedaartoeverguninrichting,ofinzamelingverwerkingversletbannuitgezinn die huishoudafval ingezameldfinancier worn door naar rato publiekrechtelijke hoeveelh rechtsperson bann die diehij verantwoorlijk op markt brgt. zijn inzameling beher E overekomst ziet in tuss waarn terugnameplichtige aanneming publiekrechtelijke terugname rechtsperson verslet bann, die containerpark maximumaantal bann dat door gezinn ingeleverd mag worn. met name 100%banndietijnsafgelopjaaropmarktzijngebracht. Art. 45. De terugnameplichtige zamelt alle verslet in die hem gebracht worn, met e maximum Deterugnameplichtigeisgehountotinzamelingminimum85%banndieinWaalseGewest Wat verbruik betreft aangebon bann worn uitrusting in kar nieuwe vergingsmarkt. inzameling e hoeveelheid bann gelijk aan 100% voertuig, verslet is bann terugnameplichtige autowrakk gehoun die ingeleverd tot moet worn bij installaties ontmanteling zuivering autowrakk. Afling 4. Verwerking verslet bann inzameling Art. 46. gesorteerd Verslet bann om er zoveel die door mogelijk tailhanlaars herbruikbare bann garagist uit te teruggom hal. De ingezamel worn, worn bann worn gesorteerd loopvlakhernieuwingskets om ge uit te diehal erkd waar zijn door loopvlak beheersorgaan technischof vernieuwbaar erk orgaan is. Ze worn Waalse georiënteerd Gewest. naar verslet Deversletbanndiedoortailhanlaarsgaragistteruggomofingezameldworn,alsook diietopnieuwgebruiktkunnwornofwaarloopvlaknietvernieuwbaaris,worngeoriënteerdnaar autowrakk ingeleverd in erk ctra ontmanteling autowrakk recyclingkets De ingezamel erkd bann zijn die door niet opnieuw beheersorgaan gebruikt of of erk gerecycleerd orgaan worn Waalse waar Gewest. vernieuwd wordt, worn ergetisch gevaloriseerd. loopvlak niet niet Het hoger totaal zijn dan 10% opslag die jaarlijks afgaat ingezamel aan verwerking totaalgewicht. ingezamel bann, uitgedrukt in ton, mag recycling Art. 47. gehaald Jaarlijks worn. moet e gecumuleerd globaal perctage 55 % hergebruik, loopvlakvernieuwing /of Afling 5. Rapportage vorige Art. jaar: 48. De terugnameplichtige verstrekt Dist jaarlijks uiterlijk 20 april volg gegevs m.b.t. wannneeraparterapportwornopgemaakt,vermeldtrapportrespectievelijkhoeveelheidbanndieop 1.totalehoeveelheidbannopmarktgebrachtinWaalseGewest,uitgedruktinkgeh.Behalve vergingsmarkt 2.inkgehuitgedruktetotalehoeveelheidversletbanningezameldinWaalseGewest,waarbij is gebracht die op markt gebrachte nieuwe voertuig uitrust; e netwerkpubliekrechtelijkerechtsperson,banndieingezameldwornviadistributietwerk onrscheid gemaakt wordt tuss verslet bann, excl. vergingsmarkt, die ingezameld worn via bann 3.installatieswaariningezamelversletbannzijnverwerkt,omschrijvingverwerkingswijze die ingezameld worn via erk ctra ontmanteling autowrakk; 4. perctage in kg restafval eh dat verwijrd uitgedrukte wordt totale na hoeveelh die verwerking; vernieuwd, gerecycleerd ergetisch gevaloriseerd worn; verslet bann die respectievelijk hergebruikt, autowrakk; 5.inkgofehuitgedruktetotalehoeveelheidbannafkomstigctraontmanteling tijns 6.raminginkilogramuitgedruktetotalehoeveelheidbannopmarktgebrachtinWaalseGewest lop jaar;

16 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE alsook 7. in geval berekingsmodaliteit, milieubeleidsoverekomst lijst of l erkd orgaan: aangeslot bijdrage(n) gestort beheersorgaan. beheersorgaan, Afling 6. Voorlichting, ssibilisering communicatie beroepsgebruikersingelichtwornover,o.a.,terbeschikkinggestelinzamelings-recyclingsystemover Art De terugnameplichtig zorg er, met name via lichtingscampagnes, dat gezinn roldiezijbijrecyclingtevervullhebb. alsookwijzbeheerdieafvalzijnwerpeberichtaanverbruikers. Dekostinzameling,verwerkingrecyclingversletbann,wijzefinancieringer, bann,metnamevialichtingssibiliseringinzamelaars,vervoerrs,tailhanlaars,garagist 2. De terugnameplichtig zorg doeltreffdheid ket terugname verslet vergun verwerkingsctra. HOOFDSTUK IV. Papierafval Afling 1. Algeme bepaling gewicht Art ingezamel In zin papierafval dit hoofdstuk wordt gewicht onr inzamelingsperctage papier dat tijns verstaan bedoeld verhouding kalrjaar op markt is gebracht Waalse Gewest, uitgedrukt in perct. in artikel 2.Deterugnameplichtistoepassingophuishoulijkeofdaarmeegelijkgestelpapierafvalomschrev 1 opgom onr volg afvalco: 20:Papierkarton. Dit hoofdstuk is niet toepassing op papierafval volg publicaties: publicaties zonr adverttie, reclame of reclameadverttie; publicatiesdieminrdan3tonpapierperjaarinomloopbrginwaalsegewest. Afling 2. Prevtie uitwerktuitvoerleggo.a.metoogop: Art. 51. De terugnameplichtige moet overekomstig hoofdstuk I dit besluit afvalprevtiemaatregel betrokk 1.gebruikmilieuvrilijkeinktlijmsoortdievoldoaanspecificatiesbepaaldinoverlegmet sector Dist, met inachtneming techniek recycling papierafval; hout2.gebruikalsdrukstofpapierdatzoveelmogelijkgerecycleervezels/ofvezelsuitduurzaambeheerd bij bevat drukk oflabel recycl; FSC, PEFC e gelijkwaardige label draagt, behalve technische onmogelijkheid aangetoond gezondheid 3. gebruik eist, met name papier watwaar betreft bleektechniek, productie weinig blauwsels of ge additiev; schalijke stoff leefmilieu recyclers; 4.kominggebruikstoffdieschalijkzijnbijrecycling,inoverlegmetinzamelaars recycleerbare 5. maximale kunststoffilms. koming of beperking gebruik verpakking publicaties, meer bepaald niet naast Art. in 52. artikel Wat 51reclamedrukwerk, bedoel verplichting, gratis informatiefolrs volg verplichting gidsnakom: betreft, moet terugnameplichtig, houn 1. aan: niet geadresseer verzding, zich houn aan er zorg dat hun mecontractant zich a) gemetelijke distributiebeperking, met name wat onbewoon woning betreft; besluit b)distributiebeperkingbetreffzelfkleversdieopbrievbussaangebrachtworn,overekomstig Waalse Regering 21 cember 2006 betreff prevtie afval reclamepapier; publicaties; 2. geadresseer verzding, e systeem organiser beheer weigering die 3. er zorg dat gids gratis ingekek kunn worn op internet. Afling 3. Geschein inzameling papierafval territoriaalverantwoorlijkzijnbeheerhuishoudafvalingezameld,huisaanhuis,viacontainerparkof Art Papierafval gezinn wordt op initiatief publiekrechtelijke rechtsperson die vrijwillige aanvoerpunt. volg: Degevallwaarininzamelingdoorterugnameplichtigetegreëlevolleprijsterugbetaaldwordtzijn 1.huisaanhuisinzameling,maanlijksofomvierwek,aangevuldmeteinzamelingincontainerpark; met2.inzamelinginduometeanrestroom,huisaanhuis,2keerpermaandofomtweewek,aangevuld e containerpark; vrijwillige 3. in lanlijke toevoer naar gebi, hergroeperingspunt, indi niet zi zoals containerpark; wordt twee noem mogelijkh, inzameling door 67533

17 67534 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE inwonersverhoogdworntottweekeerpermaandoféénkeerperweek. 4. mits motivering, kan onr 1 2 bedoel inzamelingsfrequtie in gemet met meer dan gefactureerd Deprijshuisaanhuisinzamelingwordtberekdopbasismarktprijzdiejaartevorzijn Wanneer aan publiekrechtelijke Dist aan rechtspersoon orgaan die dieerkd territoriaal zijn bevoegd beheer is huishoulijke beheer verpakkingsafval. regie werkt, met zijn personeel zijn eig inzamelingsmidl, worn kost berekd huishoudafval onrlinge overestemmingtussterugnameplichtige,publiekrechtelijkerechtspersoondist,metverwijzingnaar kost terugbetaald inzake beheer afval papier-/kartonverpakking. markt Deprijsinzamelingverwerkingwordtdoorterugnameplichtigebetaaldnaarratoop gebrachte tonn papier. 2. Elke product gids is verplicht: distributiecircuit zij terugname nieuwe gids; gidsafval te organiser bij distributie nieuwe gids, via gidsvereldinlooprefertiejaarinvergelijkingmettotaalaantaltonpapierafvalingezamelddoor zijtezorgfinancieringinzamelingbedoeldinparagraaf1naarratoaantalton of huishoudafval. reking publiekrechtelijke rechtspersoon die verantwoorlijk is inzameling bedoelafvalpapierdatopmarktgebrachtwordtinwaalsegewest. Art. 54. De terugnameplichtige is gehoun tot inzameling minimum 90 % in dit hoofdstuk Afling 4. Papierafvalverwerking Art Deingezamelpapierafvalwordtgerecycleernsorteerrestwornergetischgevaloriseerd. intercommunaleoforgaanerkdbeheerhuishoulijkeverpakkingsafval,wordtoverekomstig 2. De verkoopwaar papier, zoals ze resulteert uit opdracht gegund door gemete, artikel worn53, volgs 1, aanmerking financiële modaliteit gom bijbepaald bereking kar kost beheer die door verpakkingsafval. terugnameplichtige gedrag Afling 5. Rapportage vorige Art. jaar: 56. De terugnameplichtige verstrekt Dist jaarlijks uiterlijk 20 april volg gegevs m.b.t. totaalgewicht publicaties die op markt zijn gebracht in Waalse Gewest; ingezamel wanneer gesorteer papierafval hoeveelh, niet uitsluitd tgebrachte door publiekrechtelijke hoeveelh sorteerrest rechtsperson beheerd informatie wordt, over economische marktomstandigh inzameling recycling papierafval; t uitvoer geleg prevtiemaatregel nodige gegevs beoorling die maatregel; 4o onrnom ssibiliseringsacties; 5o vergezeld in geval bewijsstukk erkd orgaan of berekingsmodaliteit, milieubeleidsoverekomst: lijst bijdrag l gestort aanaangeslot beheersorgaan, beheersorgaan. bij Afling 6. Voorlichting, ssibilisering communicatie beroepsgebruikersingelichtwornover,o.a.,tehunnerbeschikkinggestelinzamelings-recyclingsystem Art De terugnameplichtig zorg er, met name via lichtingscampagnes, dat gezinn overroldiezijbijrecyclingtevervullhebb,metnamescheidingmaterialperket. wijz 2.Dekostinzamelingrecyclingpapierafval,wijzefinancieringer,alsook beheer die afval, zijn werp e bericht aan verbruikers. tig in 3. Voor overleg anre met papierafval Dist lichtings- dan reclamedrukwerk ssibiliseringsacties gratis informatiefolrs inzake afvalprevtie ontwikkel-beheer terugnameplich- prevtie milieuwangedrag i.v.m. afval. inzake HOOFDSTUK V. Afgewerkte oliën die niet voedingsdoeleinn bestemd zijn Afling 1. Algeme bepaling Art.58.Inzindithoofdstukwordtverstaanonr: nieuwe terugnameplichtige:productoliëninzinartikel2,20bis,creet.vooroliëndiein voertuig; toestell of voertuig gebruikt worn, is product die toestell of 9 april 1992 regeratie: betreff regeratie afgewerkte zoals bedoeld olie; in artikel 1, 8o, besluit Waalse Gewestexecutieve inzamelingsperctage: loop bedoeldkalrjaar verhoudingingezameld tuss ingezamel kunn worn, afgewerkte uitgedrukt oliënin perct. totaalgewicht De dieopmarktgebrachtworninwaalsegewest,rekinghoundmetweeruitgevoeroliën,metoliën afgewerkteoliëndieingezameldkunnwornwornjaarlijksbepaaldopbasishoeveelhnieuweoliën vervatinuitgevoertweehandsvoertuigmetverliezbijgebruikoliën.hetverliesperctage bijgebruikoliënwordtbepaaldopbasiseonrzoekdatopobjectievecontradictoirewijzedoor veelhvervatinuitgevoertweehandsvoertuigwornbepaaldopbasisejaarlijkseraming terugnameplichtige wordt, waar conclusies door Dist goedgekeurd worn. De oliehoe- door terugnameplichtige aantal voertuig; 4o daadwerkelijk valorisatieperctage gevaloriseerper afgewerkte regeratie oliënofper anre regeratie hergebruik: of anrehergebruik verhouding tuss totaalgewicht oliën ingezameld tijns bedoeld kalrjaar, uitgedrukt in perct.

18 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE nieuwe Art.59.Deterugnameplichtistoepassingopafgewerktehuishoulijkeprofessioneleoliënafkomstig afvalcos: oliën die op markt worn gebracht in Waalse Gewest die opgom zijn onr volg Dispersieolie Halogehoun minerale bereiding, machineolie(exclusief formulering, levering emulsies gebruik of oplossing). drukinkt Halogehoun Halogevrije minerale emulsies machineolie, oplossing exclusief emulsies machinale of oplossing Halogevrije emulsies oplossing machinale bewerking. bewerking Syntische Biologisch vlot machineolie Gechloreer hydraulische afbreekbare olie(emulsies). machineolie Gechloreer Niet-gechloreer minerale hydraulische hydraulische olie(emulsies) Niet-gechloreer minerale hydraulische olie Syntische hydraulische olie. olie Biologisch Overige hydraulische vlot afbreekbare olie. hydraulische olie Gechloreer Niet-gechloreer minerale minerale motor-, motor-, transmissietransmissie smeerolie Syntische motor-, transmissie- smeerolie. smeerolie Biologisch Overige motor-, vlot afbreekbare transmissiemotor-, smeerolie. transmissie- smeerolie Niet Niet-gechloreer bij ingeel minerale olie gechloreer isolatie minerale warmteoverdracht. olie isolatie warmteoverdracht Syntische Biologisch vlot olie afbreekbare isolatie olie warmteoverdracht Overige olie isolatie warmteoverdracht. isolatie warmteoverdracht Niet Niet elrs elrs goem goem overige afgewerkte emulsies Niet bij ingeel afgewerkte oliën. verantwoorlijk zijn inzameling huisvuil. oliën ingezameld door publiekrechtelijke rechtsperson die Afling 2. Prevtie uitwerktuitvoerlegg,metnameontwikkelingbevorringgebruikbiologischafbreekbare Art. 60. De terugnameplichtige moet overekomstig hoofdstuk I dit besluit afvalprevtiemaatregel toepassing oliën toepassing i.v.m. oppervlaktewater. in verlor smering, zoals ontkistingsoliën, kettingzaagoliën biosmeeroliën in erk In geval orgaan of gemeschappelijk beheersorgaan aangevuld systeem worn met e bepaling communicatie- gezinn ssibiliseringsmaatregel beroepsgebruikersdoor gevoelig te mak l mogelijkh om biologisch afbreekbare oliën te gebruik. Afling 3. Geschein inzameling afgewerkte oliën worn Art Deterugnameplichtigeisverplichttotterugnameafgewerktehuishoulijkeoliëndieingezameld ze op zijn door kost lat verwerk inzameling in e huishoudafval daartoe vergun verantwoorlijke inrichting. publiekrechtelijke rechtsperson moet worn,verwerktworninkareoverheidsopdrachtgegunddoorpubliekrechtelijkerechtsperson Wanneer afgewerkte huishoulijke oliën die via netwerk opbare infrastructur ingezameld prijsafvalbeheer,administratievebeheerskostinbegrep,terugnaarratoinwaalsegewestop diebeheerhuishoudafvalverantwoorlijkzijn,betaalthijuitdieopdrachtresulterreëlevolle n marktgebrachteoliehoeveelh,waarbijmaximumhoeveelheidinzamelbareafgewerkteoliënnietoverschre- Wanneer mag worn. worn, ingezameld afgewerkte verwerkt huishoulijke worn oliën in diekar via netwerk e gewestelijke opbare overheidsopdracht, infrastructur ingezameld terugnameplichtige aan Dist reële volle prijs goem opdracht, administratieve beheerskost betaalt inbegrep, maximumhoeveelheid naarinzamelbare rato afgewerkte in Waalse oliën niet Gewest overschr op markt maggebrachte worn. oliehoeveelh, waarbij toevertrouwd 2. Afgewerkte aan erk oliëninzamelaars, uit beroepsactiviteit vergun hergroeperingsinstallaties worn door beroepsgebruikers, of verwerkingsbedrijv. met name garagist, De De terugnameplichtige terugnameplichtige kan betaalt kost evtuele onkost inzameling op forfaitaire verwerking wijze terug aan afgewerkte beroepsgebruikers. wornnaargelanghoeveelhtypeolie,inzamelingsmethomarktwaarn oliën, die bepaald hergroeperings- afgewerkte oliën, verwerkingsoperator. alsook kost verstrekk nuttige gegevs, terugbetal aan inzamelings-, 3.Deterugnameplichtigeisgehountotterugnamegeheelafgewerkteoliëndieuitctra Art. montage 62. De terugnameplichtige zuivering is verplicht autowrakk e kom. afgewerkte oliën hal. globaal inzamelingsperctage minimum 90 % Afling 4. Verwerking afgewerkte oliën chemischeverwerking)gevaloriseerd,ofbijgebrekedaar,viaeergetischevalorisatieinedaartoebehoorlijk Art Afgewerkte oliën worn keur door regeratie of hergebruik (brandstoff na fysisch- vergun installatie

19 67536 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE hergebruik De terugnameplichtige afgewerkte is verplicht oliën te hal. e minimaal valorisatieperctage 60 % per regeratie of anre ingezameld 2.Alserwordtvastgestelddatafgewerkteoliëngezinndiedoorpubliekrechtelijkerechtsperson ongewstestoffbesmetzijn,wordtmeerkostverwerkingzevloeistof,vermigvuldigdnaarrato worn ondanks ssibiliserings- lichtingsinspanning controles PCB s anre inwaalsegewestopmarktgebrachtehoeveelh,gedragdoorgemeschappelijksysteemnaar ratoebepaaldjaarlijksmaximumvolume,overigecollegiaaldoorgemeschappelijksysteem Distofpubliekrechtelijkerechtspersoondieverantwoorlijkisafvalbeheer,onverminrdrecht om zich Er kan te ker e verwerkingsbijdrage teg parkgebruikers die beroepsgebruiker of zijn hour besmetting. worn indi afgewerkte oliën vermgd zijn met oplosmidl, reinigingsproduct, afgewerkte professionele tergt, oliën antivriesmidl,pcb/pct s,anrebrandstoffofstoff.definanciëlebijdragewordtbeperkttotmeerkost beheer. geëist Afling 5. Rapportage vorige Art. jaar: 64. De terugnameplichtige verstrekt Dist jaarlijks uiterlijk 20 april volg gegevs m.b.t. gemaakt 1.inkguitgedruktetotalehoeveelheidopmarktgebrachteafgewerkteoliën,waarbijeonrscheidwordt 2.eramingverliezbijgebruikoliën; tuss huishoulijke oliën oliën beroepsactiviteit; onrscheid 3. inwordt kg uitgedrukte gemaakt tuss totale hoeveelheid huishoulijke afgewerkte oliën oliën oliën ingezameld uit beroepsactiviteit; in Waalse Gewest, waarbij e zij verwerkt 4. installaties worn; waarin ingezamel afgewerkte oliën zijn verwerkt omschrijving wijze waarop anre 5.inkguitgedruktetotalehoeveelhafgewerkteoliëndieopgomworninketsregeratie, 6. hergebruik in kg uitgedrukte oliën, totale ergetische hoeveelh valorisatie; regeratie anre hergebruik afgewerkte oliën; basisoliën anre nuttige compont afkomstig 8.raminginkguitgedruktetotalehoeveelheidoliënopmarktgebrachtinWaalseGewesttijns 7. in kg uitgedrukte totale hoeveelheid te verwijr afvalstoff uit verwerking afgewerkte oliën; lop 9.nodigegegevsbeoorlingprevtieactiesberekingresultatindicator; jaar; berekingsmodaliteit, 10.ingevalerkdorgaanofmilieubeleidsoverekomst,bijdrage(n)gestortaanbeheersorgaan,alsook lijst l aangeslot bij beheersorgaan. Afling 6. Voorlichting, ssibilisering communicatie beroepsgebruikers Art Deingelicht terugnameplichtig worn o.a. over: zorg er, met name via lichtingscampagnes, dat gezinn 2. 1.mogelijkeeffectafgewerkteoliënopleefmilieugezondheidms; 3.verbodomafgewerkteoliënmetPCB sofanregevaarlijkestofftevermg,omelkevreemstof wijz waarop oliën optimaal gebruikt worn; aanafgewerkteoliëntoetevoegofermeetevermg; afgewerkte 4.tehunnerbeschikkinggestelinzamelings-valorisatiesystemroldiezebijvalorisatie De terugnameplichtig oliën vervull hebb. verwerkingafgewerkteoliën,metnamedoorssibiliseringgaragist,inzamelaars,vervoerrs drag bij tot doeltreffdheid activiteit i.v.m. inzameling verwerkingsctra. wijz 2.Dekostinzamelingvalorisatieafgewerkteoliën,wijzefinancieringer,alsook beheer die afval, zijn werp e bericht aan verbruikers beroepsgebruikers. HOOFDSTUK VI. Afgewerkte oliën vett die bij bakk voedingsmidl gebruikt mog worn Afling 1. Algeme bepaling gewichtingezamelafgewerktefrituuroliën-vettgewichtafgewerktefrituuroliën-vett Art In zin dit hoofdstuk wordt onr inzamelingsperctage verstaan verhouding tuss die afgewerktefrituuroliën-vettwornbepaaldopbasisafgewerktefrituuroliën-vettdieopmarkt tijns bedoeld kalrjaar ingezameld kunn worn, uitgedrukt in perct. De hoeveelh inzamelbare gebracht verliesperctage worn bij in gebruik Waalse Gewest oliën wordt bepaald verliezopdie basis tvloei e onrzoek uit gebruik dat op objectieve hier. Het contradictoire wijze gevoerd wordt waar conclusies door Dist goedgekeurd worn De 25 terugnameplicht Voedingsoliën -vett. is toepassing op frituuroliën -vett opgom onr volg afvalco: tkomduitnieuweoliënvettdiedoorproductopmarktworngebrachtinwaalsegewest. De terugnameplicht is toepassing op afgewerkte huishoulijke professionele frituuroliën -vett Ze is niet toepassing op frituuroliën -vett uit voedingsindustrie. Afling 2. Prevtie uitwerk Art. 67. De tterugnameplichtige uitvoer legg, met moet name overekomstig ssibilisering hoofdstuk I gezinn dit besluit e afvalprevtiemaatregel frituuroliën -vett. optimaal gebruik Afling 3. Geschein inzameling afgewerkte frituuroliën -vett worn Art Deterugnameplichtigeisverplichttotterugnameafgewerktehuishoulijkeoliëndieingezameld ze op zijn door kost lat verwerk inzameling in e huishoudafval daartoe vergun verantwoorlijke inrichting. publiekrechtelijke rechtsperson moet

20 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE worn,verwerktworninkareoverheidsopdrachtgegunddoorpubliekrechtelijkerechtsperson Wanneer afgewerkte huishoulijke oliën die via netwerk opbare infrastructur ingezameld prijs diebeheerhuishoudafvalverantwoorlijkzijn,betaalthijuitdieopdrachtresulterreëlevolle waarafgewerkteoliënvett,naarratoinwaalsegewestopmarktgebrachtehoeveelh, afvalbeheer terug, administratieve beheerskost inbegrep reking hound met verkoop- waarbij Wanneerafgewerktehuishoulijkeoliëndievianetwerkopbareinfrastructuringezameldworn maximumhoeveelheid inzamelbare afgewerkte niet overschr mag worn. in aandistreëlevolleprijsdieopdracht,administratievebeheerskostinbegreprekinghound kar e gewestelijke overheidsopdracht ingezameld verwerkt worn, betaalt terugnameplichtige hoeveelh, metverkoopwaaroliënvett,terugnaarratoinwaalsegewestopmarktgebrachte 2. De inzameling waarbij maximumhoeveelheid afgewerkte oliën uit inzamelbare beroepsactiviteit oliën niet wordt overschr door beroepsgebruikers, mag worn. horeca, toevertrouwd aan restauratiedist collectiviteit aan gelijksoortige installaties, met aanname erk inzamelaars, De terugnameplichtige vergun hergroeperingsctra betaalt evtuele of verwerkingsbedrijv. gebruikers. onkost sgevalld op forfaitaire wijze terug aan beroeps- terugaaninzamelings-,hergroeperings-ofverwerkingsoperator,naargelangmarktomstandigh De terugnameplichtige betaalt evtuele kost afgewerkte oliën afgewerkte Art. 69. De oliën, terugnameplichtige alsook kost zamelt zoveel verstrekk mogelijk nuttige hoeveelh gegevs. -vett,iniergevalafgewerkteoliënfrituurvettdiehemaangebonworn,binnperk inzamelbare afgewerkte frituuroliën hoeveelh Hij is verplicht die op volg markt gebracht minimale worn. inzamelingsperctages te hal: 25%af20; huishoulijke frituuroliën -vett: 30%af22; 40%af27; 65%af20; professionele frituuroliën -vett: 80%af22; 90%af27. Afling 4. Verwerking afgewerkte frituuroliën -vett Het Art Deingezamelafgewerkteoliënvettwornvollediggerecycleerdofergetischgevaloriseerd. 2. is Als verbon er wordt afgewerkte vastgesteld frituuroliën dat afgewerkte -vett oliën dierlijke vett voeding gezinn te gebruik. rechtsperson ingezameld worn ondanks ssibiliserings- lichtingsinspanning die door publiekrechtelijke ongewstestoffbesmetzijn,wordtmeerkostverwerkingdiestoff,vermigvuldigdnaarrato controles belopeejaarlijksmaximumvolumedatvastligtinmilieubeleidsoverekomstoferkning,onverminrd in Waalse Gewest markt gebrachte hoeveelh, gedrag door gemeschappelijk systeem t recht om besmetting verantwoorlijke parkgebruikers aan te klag. Afling 5. Rapportage vorige Art. jaar: 71. De terugnameplichtige verstrekt Dist jaarlijks uiterlijk 20 april volg gegevs m.b.t. Gewest, 1. waarbij in kg uitgedrukte e onrscheid totalewordt hoeveelheid gemaakt frituuroliën tuss oliën -vett vett die op huishoulijk markt zijn gebracht gebruikin die Waalse professioneel gebruik; inzameling, 2.inkguitgedruktetotalehoeveelhafgewerkteoliënvettingezameldinWaalseGewest,pertype 3. aantal inzamelingspunt professioneel huishoulijk in Waalse gebruik; 4.eramingverliezbijgebruikfrituuroliën-vett; Gewest intificatie er; omschrijving 5.installatieswaariningezamelafgewerkteoliënvettzijnverwerkt,verwerktehoeveelhein 6. in kg uitgedrukte verwerkingswijze; professioneel gebruik; totale hoeveelh gevaloriseer of gerecycleer afgewerkte oliën vett huishoulijk 7. in kg gebruik; uitgedrukte totale hoeveelh gevaloriseer of gerecycleer afgewerkte oliën vett bereking 8. gegevs resultatindicator; over onrnom ssibiliserings- prevtieacties, beoorling die acties oliën9.informatieovereconomischemarktomstandighinzamelingverwerkingafgewerkte 10. vett. raming Die in kg wordt uitgedrukte gespecificeerd totale hoeveelheid per bijdragecategorie; markt gebracht worn in Waalse Gewest; frituuroliën -vett die tijns lop jaar op berekingsmodaliteit, 11.ingevalerkdorgaanofmilieubeleidsoverekomst,bijdrage(n)gestortaanbeheersorgaan,alsook lijst l aangeslot bij beheersorgaan. Afling 6. Voorlichting, ssibilisering communicatie beroepsgebruikers Art Deingelicht terugnameplichtig worn o.a. over: zorg er, met name via lichtingscampagnes, dat gezinn mogelijke milieueffect afgewerkte oliën; wijz waarop oliën optimaal gebruikt worn; 67537

67518 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

67518 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 67518 BELGISCH STAATSBLAD 09.11.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 9. Überwachungs- und Kontrollinstrumente: Rauchmelder, einschließlich der ionisierenden Rauchmelder. Heizregler. Thermostate. Geräte zum Messen,

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 Brudalex Kaderbesluit inzake afvalbeheer TECHNISCH: Evy Trogh Inge Van Engeland Catherine Van Nieuwenhove JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 INHOUD VAN DE PRESENTATIE 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 10-09-2014) Besluit van 19 maart 2004, houdende regels met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Besluit inzamelen afvalstoffen) Wij Beatrix,

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

(Tekst geldend op: ) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

(Tekst geldend op: ) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 183 95 22 22september 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

Nadere informatie

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bron: http://wetten.overheid.nl Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758,

Nadere informatie

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD van 15 november 1997 MINISTERIE VAN DE WAALSE REGERING 16 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2007, nr. SAS/2007, tot wijziging van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (formulier verslaglegging)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook Algeme voorwaarn toepassing op opdracht verled aan Van n Berg Accountants Belastingadviseurs gevestigd te Nunspeet Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegev finities hebb in het kar ze algeme

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 9

Inhoudsopgave VOORWOORD 9 Inhoudsopgave VOORWOORD 9 HOOFDSTUK I OVERZICHT VAN DE WETGEVING 11 1. Het Afvalstoffendecreet 11 1.1. Algemeen 11 1.2. Verbodsbepalingen 12 1.3. Gebodsbepalingen 12 2. Het Milieuvergunningsdecreet en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 12.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 VERORDENING (EU) Nr. 493/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen

Nadere informatie

51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN

51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN 51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN Het principe van de responsabilisering van de producenten legt de producent of de invoerder van een product de verplichting op om het afval van de door hem

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities.

HOOFDSTUK I Definities. 28 MAART 1996. - Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2006 2115 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/201750] 4 MEI 2006. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse

Nadere informatie

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Regelgeving: 4. Decreet van 18 mei 1999 betreffen geestelijke gezondheidszorg (B.S.17.VII.1999) 5. Decreet van 25 februari 1997 betreffen integrale kwaliteitszorg

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. A. Algeme In ze algeme voorwaarn wordt verst onr: : natuurlijke persoon rechtspersoon die opdracht heeft gegev tot verricht Werkzaamh. : Cijfer10 B.V. Alle Overekomst kom, uitsluiting artikel 7:404 7:407

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 14-12-1999 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 321 van 14/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal aan:

Nadere informatie

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling beheer batterijen en accu s 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. K&K 2008088170, houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer

Nadere informatie

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid bepalingen 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn de CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

65194 MONITEUR BELGE 13.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

65194 MONITEUR BELGE 13.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 65194 MONITEUR BELGE 13.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID 6SEPTEMBER2013. BesluitvanVlaamseRegeringmetbetrekkingtotoprichtingenwerkingvan [C 2013/35807] toegangspoort jeugdhulpverlening

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Mathematische demografie Sterftetafels

Mathematische demografie Sterftetafels Mathematische mografie Sterftetafels Publicatieco: S230.A2N/2008 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform wet verspreid,

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap de kanaalstreek (Wedeka Bedrijven): wijziging gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap de kanaalstreek (Wedeka Bedrijven): wijziging gemeenschappelijke regeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stadskanaal. Nr. 23495 29 februari 2016 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap kanaalstreek (Weka Bedrijven): wijziging gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Regeling beheer batterijen en accu s 2008

Regeling beheer batterijen en accu s 2008 VROM Regeling beheer batterijen en accu s 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 september 2008, nr. K&K 2008088170, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

NATURALISATIES. Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1

NATURALISATIES. Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1 NATURALISATIES Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1 De commissie voor de Naturalisaties, hierna genoemd de commissie, wordt bijeengeroepen

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216 0209 Algemene voorwaarn 0209 4708 T +31(0)165 AL Roosendaal 700 503 T E +31(0)165 info@0209.nl 700 503 M www.0209.nl +31(0)618 465 875 E info@0209.nl www.0209.nl De Heer Delft, Bijdorplaan 216 De Algemene

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 364 Besluit van 4 juli 2008, houdende regels met betrekking tot de mededeling inzake het afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles

Nadere informatie

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 1. CONTEXT 1.1. ALGEMENE CONTEXT Elk land zal aan Europa moeten bewijzen in 2016 dat ze het inzamelpercentage van 45% hebben bereikt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V.

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016 tuss STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. (ALS SCHULDENAAR) NOODLEBAR BENELUX B.V., NOODLEBAR MAX EUWE

Nadere informatie

Informatie voor zwangere werkneemsters

Informatie voor zwangere werkneemsters Informatie voor zwangere werkneemsters Algemeen Iere werknemer heeft recht op een veilige en gezon werkplek. Voor zwangere mewerkers geln afwijken regels en richtlijnen. Een goe bescherming in en perio

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0359 (NLE) 5187/15 ENV 11 ENT 11 ONU 3 VOORSTEL van: ingekomen: 9 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen. Deze Algemene Voorwaarn zijn in samenwerking met Kamer Koophanl en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.â Algemene Voorwaarn Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Intiteit onrnemer

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Stibbe. STATUTEN VAN ING BANK N.y.

Stibbe. STATUTEN VAN ING BANK N.y. STATUTEN VAN ING BANK N.y. met zetel te Amsterdam, zoals ze luin na het verlijn akte statutenwijziging verlen op 13 cember 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap is ingeschreven

Nadere informatie