51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN"

Transcriptie

1 51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN Het principe van de responsabilisering van de producenten legt de producent of de invoerder van een product de verplichting op om het afval van de door hem in circulatie gebrachte producten terug te nemen. Deze terugnameplicht gaat gepaard met een verplichting tot aangepast beheer van dit afval, met name in naleving van de per afvalstroom te bereiken doelstellingen op het vlak van hergebruik/recyclage. De responsabilisering van de producenten heeft een afgeleid preventie-effect: om de opgelegde valorisatiedoelstellingen te kunnen bereiken, zal de producent de demontage van de producten en de valorisatie van het afval waarvoor hij verantwoordelijk is, trachten te vergemakkelijken. Om die reden zal hij op termijn het ontwerp zelf van het product wijzigen: dit is het principe van het "eco-design". 1.De wetgeving betreffende de responsabilisering van de producenten De Brusselse wetgeving betreffende het afval legt een terugnameplicht op voor de volgende stromen: het verpakkingsafval (Ordonnantie van 24 januari 1997 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval); het afval van papier- en/of kartonproducten (Ordonnantie van 22 april 1999 betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton); de afgedankte voertuigen, de versleten banden, het afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA), gebruikte batterijen en accu's, vervallen geneesmiddelen, afvaloliën, afval van gebruikte voedingsoliën en vetten en fotografisch afval. ( 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering). Drankverpakkingen, producten in papier/karton en batterijen zijn producten die gebonden zijn aan de wet op de "ecotaks" (Bijzondere wet van 16 juli BS van 20/7/93, err. BS 12/1/94 Boek III). De wetgeving voorziet dat het terugnamesysteem dat geldt voor batterijen, producten in papier/karton en verpakkingen de producenten van deze producten die de opgelegde doelstellingen op het vlak van recyclage en valorisatie bereiken, in de mogelijkheid stelt een vrijstelling te krijgen op de ecotaksen die betrekking hebben op hun producten. Voor de drankverpakkingen kan de verschuldigde onderneming worden vrijgesteld van de ecotaks indien hij de volgende recyclagepercentages bereikt (tabel 51.1) : Tabel 51.1: Recyclagepercentages van de drankverpakkingen die vereist zijn volgens de wet op de "ecotaks" Glas Metalen Synthetische materialen Brikverpakkingen De verplichtingen van de producenten/invoerders De terugnameplicht van de ondernemingen die het afval voortbrengende product in de handel brengen, houdt in dat de kleinhandelaar verplicht is om van alle consumenten gratis de categorie van afval terug te nemen die overeenkomt met het product dat hij verkoopt, op voorwaarde dat de consument een product aankoopt ter vervanging ("terugname 1-voor-1"); de distributeur dit afval op zijn beurt terugneemt, op zijn kosten; de producent of de invoerder verplicht is dit afval terug te nemen en te laten verwerken in overeenstemming met de in het besluit vastgelegde doelstellingen. Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor milieugegevens 1 / 5

2 De voorwaarde dat een product wordt aangekocht ter vervanging is niet van toepassing in het geval van gebruikte batterijen (die worden teruggenomen via de BEBAT-inzamelpunten) en vervallen geneesmiddelen (die worden teruggenomen via de apothekers). Bovendien zijn de producenten/invoerders verplicht de kosten te dragen die verband houden met de ophaling en de verwerking van het afval waarop de terugnameplicht betrekking heeft en die worden opgehaald door de overheden (het GAN voor het Brussels Gewest). ("terugname 0-voor-1") 3.De vrijwillige akkoorden voor tenuitvoerlegging van de responsabilisering van de producenten De wetgeving voorziet dat de terugnameplicht het voorwerp kan zijn van vrijwillige akkoorden tussen het Gewest en de ondernemingen of federaties van ondernemingen van de betrokken sector. Aangezien de sectoren in de meeste gevallen georganiseerd zijn op nationaal niveau, kunnen deze akkoorden gemakkelijker worden onderhandeld op intergewestelijke basis. Met uitzondering van de producten in papier/karton zijn alle betrokken stromen het voorwerp geweest van een dergelijke procedure, of zullen ze er in de toekomst het voorwerp van zijn. De ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de terugnameplicht kunnen de uitvoering van hun terugnameplicht via deze vrijwillige akkoorden toevertrouwen aan een erkende organisatie (in het geval van de verpakkingen), of de federaties kunnen een beheersorgaan creëren dat de terugname organiseert voor de hele sector (in het geval van de andere stromen). Tabel 51.2: Huidige situatie per stroom STROMEN Wettelijk kader Vrijwillig akkoord Huishoudelijke verpakkingen Industriële verpakkingen Batterijen en accu's zonder Pb Accu's met Pb Afvalbanden Vervallen geneesmiddelen Autwrakken AEEA Ordonnantie van / Ordonnantie van / Onderhandelingen aan de gang (wijziging akkoord BEBAT van Ondertekenende federatie(s) Organisme Diverse federaties FOST Plus Diverse federaties VAL-I-PAC ) FEE BEBAT Onderhandelingen aan de gang Onderhandelingen aan de gang (wijziging akkoord '98) FEDIS? ABIC Onderhandelingen aan de gang AGIM? Overeenkomst van FEBIAC, AGORIA, COBEREC, FEVAR, FECHIPLAST RECYTYRE FEBELAUTO Overeenkomst van Diverse federaties RECUPEL Afvalolie fotografisch afval Voedingsolie en -vetten Onderhandelingen aan de gang BPF, FEDICHEM,FEDIS? Onderhandelingen aan de gang FEDICHEM? Onderhandelingen aan de gang FEVIA? Voor het afval van papier/karton bepaalt de Ordonnantie van 22 april 1999 dat de "verschuldigden", met andere woorden de uitgevers van producten in papier/karton, een bijdrage moeten leveren aan een fonds dat de kosten van de ophaling en de recyclage van het afval van producten in papier/karton moet dekken. In Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor milieugegevens 2 / 5

3 uitvoering van deze ordonnantie werden in februari 1999 twee overeenkomsten gesloten door het Brussels Gewest, de ene met de uitgevers van gratis drukwerk (FEDIS en ABMD) en de andere met de federaties van de kranten- en tijdschriftenuitgevers. 4.Doelstellingen en resultaten per stroom.4.1.de verpakkingen In de richtlijn betreffende de verpakkingen en het verpakkingsafval (94/62/EG) legt de Europese Unie, vanaf 30 juni 2001, een recyclagepercentage op van minimum 25% en maximum 45% op het totaal van de verpakkingen (van zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke herkomst), met een minimum van 15% voor elk verpakkingsmateriaal. Dit Europese streefdoel is vastgelegd in verhouding tot de totale bevolking, ongeacht de verdeling van de structuren van de selectieve ophalingen. In toepassing van deze Europese richtlijn is in de drie gewesten van het land een Intergewestelijk Samenwerkingsakkoord (ISA) betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, dat dateert van 24 januari 1997 (BS ), van kracht. Dit akkoord verplicht alle ondernemingen die producten verpakken of laten verpakken in België ertoe hun gebruikte verpakkingen terug te nemen, met het doel de volgende recyclagepercentages te bereiken: 35% in 1996, 40% in1997, 45% in 1998 met een minimum van 15% per grondstof 50% in 1999 Deze percentages moeten worden bereikt in elk van de drie gewesten, zowel voor de verpakkingen van huishoudelijke herkomst als voor de verpakkingen van industriële herkomst. Bovendien bepaalt het Samenwerkingsakkoord dat in 1999 een valorisatie van 80% en een recyclage van minimum 15% moet worden bereikt per type van verpakking (plastic, glas, ijzer, ). Fost+ is een organisatie die voor een periode van vijf jaar (van tot ) erkend is om toe te zien op de terugnameplicht die vereist is volgens het Intergewestelijke Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld verpakkingsafval. Fost+ wil de door het Samenwerkingsakkoord opgelegde terugnameplicht bereiken, binnen de voorziene termijnen en voor alle aangeslotenen. In 2000 heeft FOST Plus van het tonnage verpakkingen dat door zijn leden op de markt werd gebracht, 78,58% gerecycleerd en 81,25% gevaloriseerd. Val.I.Pac is een organisatie die erkend is om toe te zien op de terugnameplicht die vereist is volgens het Intergewestelijk Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van industrieel verpakkingsafval, voor de periode van tot In 2000 heeft VAL-I-PAC van het tonnage industriële verpakkingen dat door zijn leden op de markt werd gebracht 75,4% gerecycleerd en 82,2% gevaloriseerd..4.2.de producten in papier/karton De Ordonnantie van 22 april 1999 legt een recyclagestreefdoel op van 75% in In 2000 haalde het GAN in totaal ton papier/karton op in gele zakken. Volgens de vuilnisbakanalyse (1999) kon 81% van dit tonnage, of ongeveer ton, worden beschouwd als papier, de rest was karton en resten. Aangezien volgens de aangiften van de sectoren ton op de markt was gebracht, kan het recyclagepercentage dus worden geraamd op 68%. Dit cijfer moet evenwel worden beschouwd als een overschatting, aangezien een deel van de opgehaalde ton (telefoongidsen en kantoorpapier) niet onder het toepassingsveld van de ordonnantie valt..4.3.batterijen en accu's zonder lood Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor milieugegevens 3 / 5

4 In het besluit van 18 juli 2002 betreffende de terugnameplicht wordt een inzamelpercentage van 75% voor de vervangingsmarkt vooropgesteld. 65% van de ingezamelde batterijen en 75% van de ingezamelde accu's met lood moeten worden gerecycleerd. In 2001 werd meer dan 60% van alle op de markt gebrachte batterijen ingezameld (op het niveau van de 3 Gewesten). Volgens BEBAT zouden alle ingezamelde batterijen worden verwerkt met het oog op de recyclage of de valorisatie van de grondstoffen, maar waarschijnlijk wordt een deel van de batterijen opgeslagen in afwachting van verwerking..4.4.versleten banden Het besluit van 18 juli 2002 legt een inzamelpercentage op van 25%, een recyclagepercentage van 20% en een valorisatiepercentage van 55%. In 2001, vóór de goedkeuring van het regelgevende kader, behaalde het vrijwillige systeem via het "RECYTYRE"-netwerk een inzamelpercentage van 63,19% op Belgisch niveau. 60% van de ingezamelde banden werd verbrand met energierecuperatie, 20% werd gegranuleerd, 6,4% werd doorverkocht als tweedehandsband en 5% kreeg een loopvlakvernieuwing..4.5.de afgedankte voertuigen Het besluit van 18 juli 2002 bepaalt dat in 2005 een hergebruik/recyclage van 80% en een valorisatie van 5% moeten worden bereikt. Aan de hand van de op dit moment beschikbare gegevens kan niet worden beoordeeld waar de huidige resultaten staan ten opzichte van dit streefdoel voor Het afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) De doelstellingen die zijn vastgelegd in het besluit van 18 juli 2002 zijn: 90% hergebruik/recyclage voor de apparaten van het type "grote huishoudtoestellen" en 70% voor de andere apparaten; per grondstof: 95% recyclage van de metalen en 20% van het plastic. Aan de hand van de op dit moment beschikbare gegevens kan niet worden beoordeeld of deze doelstellingen zijn bereikt..4.7.vervallen geneesmiddelen Het besluit van 18 juli 2002 stelt geen cijfermatig streefdoel voorop. Alleen storten is verboden. In 2000 werd in het Brussels Gewest 58 ton aan vervallen geneesmiddelen opgehaald, waarvan 53 ton bij apothekers, 2 ton op de gemeentelijke groene plekjes en 3 ton in de mobiele groene plekjes..4.8.de afvaloliën De doelstellingen van het besluit van 18 juli 2002 zijn: een inzamelpercentage van 95% in 2004 en van 100% in 2005 een regeneratiepercentage van minimum 60% en een valorisatiepercentage van max. 40%. In 2000 werd ton afvalolie ingezameld in het Brussels Gewest via het erkende circuit. Op dit moment zijn geen andere gegevens beschikbaar..4.9.het fotografisch afval Het besluit van 18 juli 2002 stelt nog geen cijfermatige doelstellingen voorop. In 2000 werd meer dan 1000 ton fotografisch afval ingezameld in het Brussels Gewest, via het erkende circuit. Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor milieugegevens 4 / 5

5 .4.10.Voedingsoliën en -vetten Het besluit van 18 juli 2002 legt een inzamelpercentage op van 30% in 2003 en van 40% in In 2001 werd de hoeveelheid geraamd op 500 ton per jaar (waarvan de helft afkomstig van de HORECA en de andere helft van de gezinnen). Op dit moment zijn geen andere gegevens van de inzamelingen beschikbaar. Bronnen 1. BIM: Afvalregister, gegevens niet gepubliceerd 2. Interregionale Verpakkingscommissie, gegevens niet gepubliceerd 3. GAN, gegevens niet gepubliceerd 4. Jaarverslag 2001, Recytyre 5. Jaarverslag 2001, Bebat Andere fiches in verband hiermee Schriftje : Het Brussels Afval : gegevens voor het plan 1. Productie en samenstelling van huishoudelijk afval 17. Selectieve huis-aan-huis ophaling in gele zakken 25. Ophaling van gevaarlijk afval 32. Ophalingspercentages aangaande huishoudelijk afval per gesorteerde materie 53. Voedingsoliën en -vetten Auteur(s) van de fiche DEWULF Barbara Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor milieugegevens 5 / 5

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse Gewest Bijlage Plan inzake het beheer

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 Brudalex Kaderbesluit inzake afvalbeheer TECHNISCH: Evy Trogh Inge Van Engeland Catherine Van Nieuwenhove JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 INHOUD VAN DE PRESENTATIE 1. Inleiding

Nadere informatie

21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL 21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL 1.Definitie Onder huishoudelijk chemisch afval verstaan we al het afval afkomstig van de normale activiteiten van gezinnen dat, door zijn aard en zijn samenstelling,

Nadere informatie

1. PRODUCTIE EN SAMENSTELLING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL

1. PRODUCTIE EN SAMENSTELLING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL 1. PRODUCTIE EN SAMENSTELLING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL 1.Inleiding Met het oog op het afvalbeheer is de gewestelijke overheid steeds op zoek naar gegevens over de productie van huishoudelijk afval. Gegevens

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Bedrijfsmatige verpakkingen

Bedrijfsmatige verpakkingen Bedrijfsmatige verpakkingen In orde met de wetgeving? Premies : hoe en voor wie? Karel Gemmeke EEN PAK VAN UW HART Inhoudstafel 1. Het wettelijk kader 2. De VAL-I-PAC oplossing 3. De financiële incentives

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

Advies over het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

Advies over het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval Advies over het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval Minaraad, 22 mei 2008 SERV, 23 mei 2008 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad:

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Context Verpakkingsafval: het topje van de ijsberg 4500 kg/inw./jaar 450 kg/inw./jaar 75 kg/inw./jaar Afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN Uw bedrijf brengt verpakte goederen op de markt. Dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor die verpakkingen en al het afval dat ze veroorzaken.

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

Een toegevoegde waarde

Een toegevoegde waarde Een toegevoegde waarde vo o r B e lgische ondernemingen Inhoud 1. Onze missie De wettelijke context Een initiatief van de privésector 2. Onze werkwijze De verschillende partijen Waarden & principes 3.

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Milieubeleidsovereenkomst afgedankte autobatterijen en accu s Evaluatierapport 2012-2013

Milieubeleidsovereenkomst afgedankte autobatterijen en accu s Evaluatierapport 2012-2013 Milieubeleidsovereenkomst afgedankte autobatterijen en accu s Evaluatierapport 2012-2013 OVAM: Dienst/cel: Dossierbeheerder: Afdeling Afval- en Materialenbeheer (AMB) Ketenbeheer en Bedrijven (KBB), Team

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 1. CONTEXT 1.1. ALGEMENE CONTEXT Elk land zal aan Europa moeten bewijzen in 2016 dat ze het inzamelpercentage van 45% hebben bereikt

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

SESSIE Producentenverantwoordelijkheid uur en uur

SESSIE Producentenverantwoordelijkheid uur en uur SESSIE Producentenverantwoordelijkheid 15.15 uur en 16.15 uur Sessie Producentenverantwoordelijkheid Sessie voorzitter: Christof Delatter, Directeur VVSG Sprekers: Roeland Bracke, Ovam Maarten Goorhuis,

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen 1 Situering Voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geldt een aanvaardingsplicht.

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 183 95 22 22september 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

,12% materiaalvalorisatie. waarvan. actieve ophaalpunten. ton afvalbanden gevaloriseerd,

,12% materiaalvalorisatie. waarvan. actieve ophaalpunten. ton afvalbanden gevaloriseerd, Jaarverslag 2015 KERNCIJFERS 734 actieve leden brachten samen 70.403 ton nieuwe banden op de Belgische markt. 44 gespecialiseerde partners zamelden via 5.123 actieve ophaalpunten 34.301 ophalingen bij

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2001 inzake het voorontwerp van besluit tot invoering van een terugnameplicht

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Verpakkingsaangifte in Duitsland

Verpakkingsaangifte in Duitsland Verpakkingsaangifte in Duitsland Basis Net als in België en Luxemburg bestaan er ook in Duitsland uitgebreide regelingen voor de aangifte van productverpakkingen. De wettelijke grondslag word gevormd door

Nadere informatie

Insight into the Belgian lubricant market

Insight into the Belgian lubricant market Benelux Technical Lubricants Seminar LAB VSN Insight into the Belgian lubricant market Oud-Turnhout 12 09 2017 Inhoud Valorlub Markt > Regelgeving > Toepassingsgebied > Oprichting Valorlub > Milieu(beleids)overeenkomsten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN BETREFFENDE DE PREVENTIE EN

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN BETREFFENDE DE PREVENTIE EN SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 04-11-2008 BETREFFENDE DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN VERPAKKINGSAFVAL Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 9

Inhoudsopgave VOORWOORD 9 Inhoudsopgave VOORWOORD 9 HOOFDSTUK I OVERZICHT VAN DE WETGEVING 11 1. Het Afvalstoffendecreet 11 1.1. Algemeen 11 1.2. Verbodsbepalingen 12 1.3. Gebodsbepalingen 12 2. Het Milieuvergunningsdecreet en

Nadere informatie

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 10 jaar Recupel Peter Sabbe Brugge 6 april 2011 10 jaar Recupel Historiek Recupel

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Auteur: Dimitri Strybos Met deze startnota wil de OVAM de betrokken partijen op de hoogte brengen van het initiatief om een milieubeleidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Auteur: Dimitri Strybos Met deze startnota wil de OVAM de betrokken partijen op de hoogte brengen van het initiatief om een milieubeleidsovereenkomst voor

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g Conflicterend belang van energie- en recyclagepolitiek zet rem op onze recyclagecijfers. VAL-I-PAC behaalde in 28 voor de elfde maal alle doelstellingen op vlak van recyclage en nuttige

Nadere informatie

AANVAARDINGSPLICHTEN IN HET VLAAMSE GEWEST STAND VAN ZAKEN - ZESMAANDELIJKS OVERZICHT OKTOBER 2007 AANVAARDINGSPLICHT + BEHEERSORGANSIME

AANVAARDINGSPLICHTEN IN HET VLAAMSE GEWEST STAND VAN ZAKEN - ZESMAANDELIJKS OVERZICHT OKTOBER 2007 AANVAARDINGSPLICHT + BEHEERSORGANSIME AANVAARDINGSPLICHTEN IN HET VLAAMSE GEWEST - ZESMAANDELIJKS OVERZICHT OKTOBER 2007 AANVAARDINGSPLICHT + AEEA AEEA is een complexe stroom met meerdere deelstromen. De sector richtte meerdere beheersorganismen

Nadere informatie

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s 1 Situering Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s Voor batterijen voor de aandrijving van

Nadere informatie

19 MAART 2004. Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen

19 MAART 2004. Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIG- HEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MID- DENSTAND EN ENERGIE N. 2004 1028 [C 2004/22182] 19 MAART 2004.

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende

Nadere informatie

Recupel-charter voor professionele AEEA met een administratieve bijdrage

Recupel-charter voor professionele AEEA met een administratieve bijdrage Recupel-charter voor professionele AEEA met een administratieve bijdrage Deze brochure is bedoeld om enerzijds de producenten en invoerders, en anderzijds de ontdoeners van professionele AEEA te laten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 1.Algemene luchtkwaliteitsindex Om de graad van luchtvervuiling op eenvoudige en voor het grote pubiek verstaanbare wijze voor te stellen, werd in 1996 een

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Startnota 3 de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten. 1 Situering. 1.1 Historiek. 1.2 Wetgevend kader. 1.2.1 Europese regelgeving

Startnota 3 de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten. 1 Situering. 1.1 Historiek. 1.2 Wetgevend kader. 1.2.1 Europese regelgeving Startnota 3 de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten Auteur: Maya Schmit Met deze startnota wil het Vlaamse Gewest de betrokken partijen op de hoogte brengen van het initiatief om een derde

Nadere informatie

Waarom aansluiten bij Fost Plus? Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Waarom aansluiten bij Fost Plus? Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Recyclageplicht voor huishoudelijke verpakkingen Waarom aansluiten bij Fost Plus? Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Waarom aansluiten bij Fost Plus? In het kader van de preventie en het beheer van

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 18 JULI Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 18 JULI Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 18 JULI 2008. Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk [C 2009/35518] Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Uw verpakkingen, Uw verantwoordelijkheid Overzicht van de wettelijke verplichtingen

Uw verpakkingen, Uw verantwoordelijkheid Overzicht van de wettelijke verplichtingen Uw verpakkingen, Uw verantwoordelijkheid Overzicht van de wettelijke verplichtingen De verpakkingsverantwoordelijke n IVCIE n 1 Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Woord van de Voorzitter en de Directeur p. 2 1. De werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) p. 5 2. Het algemeen preventieplan 2010-2013 p. 13 3. Fost Plus p.

Nadere informatie

PROCEDURE Toetreding voor leveranciers van serviceverpakkingen voor kleinhandelaars ( 200m²)

PROCEDURE Toetreding voor leveranciers van serviceverpakkingen voor kleinhandelaars ( 200m²) scl lsvkh versie dec 2003 PROCEDURE Toetreding voor leveranciers van serviceverpakkingen voor kleinhandelaars ( 200m²) TOEPASSINGSGEBIED Alle leveranciers van serviceverpakkingen, die een aangifte bij

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JA ARVERSL AG 29 EEN MOEILIJK JAAR MET EEN GOED EINDRESULTAAT! 1 29 was uiteraard een moeilijk jaar voor alle bedrijven in de markt, en dat vertaalde zich in een daling van het aangesloten tonnage, nl.

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling beheer batterijen en accu s 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. K&K 2008088170, houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

VR MED.0493/7

VR MED.0493/7 VR 2016 1612 MED.0493/7 Milieubeleidsovereenkomst afgedankte autobatterijen en accu s Evaluatierapport 2014-2015 OVAM: Dienst/cel: Dossierbeheerder: Afdeling Afval- en Materialenbeheer (AMB) Ketenbeheer

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Persdossier. Fost Plus in enkele woorden

Persdossier. Fost Plus in enkele woorden Fost Plus in enkele woorden Fost Plus is een vzw, opgericht in 1994, die instaat voor de promotie, de coördinatie en de financiering van selectieve ophaling, het sorteren en recycleren van huishoudelijke

Nadere informatie

18 JULI 2008. - Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk

18 JULI 2008. - Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk 18 JULI 2008. - Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 09-06-2009 nummer : 2009035518 bladzijde : 40629 Dossiernummer : 2008-07-18/B0 Inwerkingtreding : 01-01-2008

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017

Afvalstoffenverordening 2017 Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (afvalstoffen);

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0359 (NLE) 5187/15 ENV 11 ENT 11 ONU 3 VOORSTEL van: ingekomen: 9 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE Directorate D - Institute for Reference Materials and Measurements Site management Technische specificaties voor een dienstencontract voor

Nadere informatie

RAAMAKKOORD BETREFFENDE HET BEHEER VAN OUD PAPIER ln HET BRUSSELSE GEWEST

RAAMAKKOORD BETREFFENDE HET BEHEER VAN OUD PAPIER ln HET BRUSSELSE GEWEST RAAMAKKOORD BETREFFENDE HET BEHEER VAN OUD PAPIER ln HET BRUSSELSE GEWEST Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale Staatsstructuur laatst gewijzigd door de wet van 10

Nadere informatie

12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S)

12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S) 1.Inleiding 12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S) PCB's zijn PolyChloorBifenylen, een groep van meer dan 200 stoffen met als bekendste namen askarel, pyraleen, chlofen, fenochloor, chemko, fenchloor,.

Nadere informatie

2013 MANAGEMENT SUMMARY

2013 MANAGEMENT SUMMARY JAARVERSLAG 2013 2013 MANAGEMENT SUMMARY De recyclagescore bereikte 83,9 %. Er werd 13.700 ton (2,1 %) meer bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd. In een jaar waarin de Belgische economie opnieuw

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Sectorplan 15 Wit- en bruingoed

Sectorplan 15 Wit- en bruingoed Sectorplan 15 Wit- en bruingoed 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Elektrische en elektronische apparaten 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie