Statutaire Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statutaire Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor de interesse die zij betonen voor de Vereniging. Hij stelt vast dat er 24 leden aanwezig zijn en telt 4 volmachten. Het quorum van 2/3 van de 38 effectieve leden, voorkomend op de lijst neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel, zijnde 26, is dus bereikt. Er kan bijgevolg wettelijk vergaderd worden. Hij opent dan ook de officiële vergadering met een overzicht van de dagorde. 2. Herdenking van de overleden leden: De aanwezigen worden door de 1ste Ondervoorzitter verzocht om recht te staan en een minuut stilte te bewaren ter nagedachtenis van de leden die het voorbije jaar van ons zijn heengegaan. Het betreft hier de collega Cdt Vl b.d. Marc De Vriendt en Mevr Jeannine Van Loocke, echtgenote van collega Cdt Vl b.d. Omer Robberecht. 3. Goedkeuring van de notulen SAV - 13 maart 2013: Deze notulen, die na de SAV van 13 maart 2013 in het IB werden gepubliceerd, worden eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 4. Activiteitenverslag 2013 door de 1 ste Ondervoorzitter: Het totaal van de deelneming aan de ledenvergaderingen in 2013 bedroeg 203 (204 in 2012). Voor de activiteiten bedroeg de opkomst 573 (603 in 2012) of dus 30 eenheden minder dan in De aanwezigheid op de ledenvergaderingen blijft relatief stabiel. Maar we kunnen niet ontkennen dat een daling van de deelneming aan de activiteiten met 30 een tendens is die we graag zouden zien keren. De oorzaak van deze daling kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door het afschaffen van de activiteit in juni Immers ook in 2012 werd een activiteit geschrapt. Andere mogelijke verklaringen zijn de vergrijzing, de verminderde bereidheid van de jong gepensioneerden tot sociaal engagement, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, het gebrek aan wervende kracht van KVOO, ondanks de vele inspanningen op elk niveau. Zo worden alle potentiële leden aangeschreven door KVOO-Nationaal en door ons secretariaat voor wat Oost-Vlaanderen betreft. Helaas blijven deze brieven meestal zonder respons. De 1 ste Ondervoorzitter wijst erop dat de werving van nieuwe leden een bekommernis moet zijn van elk lid van de vereniging. Hij vraagt dat zij die potentiële leden kennen deze persoonlijk zouden benaderen. Deze tactiek heeft in het verleden al meermaals zijn vruchten afgeworpen. Er is geen betere reclame dan mond aan mond. De wens om een evenwicht te bewaren tussen dinsdagen en donderdagen voor het inrichten van activiteiten werd in 2013 volledig gerespecteerd. 5 activiteiten vonden

2 2 plaats op een dinsdag en 5 op een donderdag. De SAV vond, zoals steeds, plaats op een woensdag. Zoals reeds vermeld werd de activiteit van juni 2013 geannuleerd bij gebrek aan deelnemers 5. Financieel verslag door de Penningmeester: De Penningmeester brengt verslag uit van de evolutie van het financieel vermogen van de vereniging. Dit vermogen daalde met 960,19 t.o.v 2012, wat ook blijkt uit de tabellen : Ontvangsten en uitgaven en Ontvangsten en uitgaven per rubriek. Deze daling werd door de SAV in 2013 voorzien in de budgettaire voorstellen. Uit de bespreking van de rubriek: Activiteiten blijkt dat er 547,35 meer uitgegeven werd dan ontvangen. Dit deficit is vooral te wijten aan de uitgave voor de nieuwjaarsreceptie (genodigden) en de SAV (bloemen & geschenk uittredende bestuurders). Er waren in totaal 573 leden die in 2013 deelnamen aan de activiteiten, wat dus betekent dat de kas voor 0,96 is tussengekomen per deelnemer. De Vereniging beschikt nog over 166,74 aan goederen. Er werd in 2013 geen materieel aangeschaft en het bestaande materieel van de vereniging is allemaal afgeschreven. Ten slotte bespreekt de penningmeester de vergelijking tussen de opgestelde begroting 2013 en de financiële werkelijkheid Uit de tabel blijkt dat de inkomsten ,91 lager lagen dan begroot, maar ook de uitgaven 4666,72 onder de voorzieningen bleven. 6. Verslag van de Kascontroleurs: De 1 ste Ondervoorzitter geeft het woord aan Marcel Danau, die de controle van de boekhouding uitvoerde samen met Stan Van Den Eynde.. Uit het controleverslag blijkt dat de boekhouding correct is bijgehouden en dat alle bewijsstukken konden worden voorgelegd. Er werd geen enkele anomalie vastgesteld. De kascontroleurs feliciteren de penningmeester voor de gedetailleerde wijze waarop de boekhouding wordt gevoerd. Na voorlezing van het verslag vraagt de 1 ste Ondervoorzitter aan de aanwezigen kwijting te willen verlenen aan de Raad van Bestuur voor de boekhouding 2013, wat met algemeen handgeklap gebeurt. 7. Goedkeuring budgettaire vooruitzichten 2014: De 1 ste Ondervoorzitter verleent opnieuw het woord aan de penningmeester voor het voorstellen van de budgettaire vooruitzichten De penningmeester stelt dat om een gezond financieel beleid te kunnen voeren er 50 per lid in de kas moet zijn. Aangezien we nu met 129 leden zijn betekent dit dat we zeker 6450 in kas moeten houden. Eerder in de briefing werd aangetoond dat we momenteel nog 8817,7 in kas hebben. Gezien het financieel vermogen van de vereniging en de onzekere toekomst van de financiële situatie ingevolge het wijzigende beleid op nationaal vlak in 2015, o.a. het afschaffen van het systeem van ristorno s, stelt de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2015 een begroting in evenwicht voor.

3 De voorgestelde budgettaire vooruitzichten worden door de voltallige vergadering aanvaard. 8. Aanstellen van 2 kascontroleurs: Volgende effectieve leden van de vereniging die geen lid zijn van de raad van bestuur geven zich vrijwillig op en worden dan ook door de AV benoemd tot kascommissarissen voor 2014: Marcel Danau en Stan Van Den Eynde. 9. Voorgestelde agendapunten Lidgeld toegetreden leden, andere dan weduwen/weduwnaars Zoals voorzien in Art 10 van het huishoudelijk reglement, bepaalt de SAV het bedrag van het lidgeld voor de toegetreden leden (andere dan weduwen/weduwnaars). De SAV beslist het lidgeld 2015 te verhogen tot 22 (Tweeëntwintig Euro). Inlichtingen aangaande de Algemene vergadering Nationaal op 22 april Guy weysen schetst eerst de geschiedenis mbt de verschillende pogingen om de statuten en het RIO nationaal te verbeteren. Het betreft meer specifiek de twee werkgroepen onder leiding van onze Voorzitter François Van Steenlandt. De voorstellen van beide werkgroepen, hoe logisch en noodzakelijk ook, werden toen weggestemd op de Algemene Vergaderingen. In mei van vorig jaar werden nieuwe werkgroepen opgericht om o.a. de visie en de statuten en het RIO te herzien. Aan deze werkgroepen werd o.a. meegewerkt door Marc Baelen, Guy Weysen en willy Van Damme. We stellen vast dat deze werkgroepen in wezen dezelfde voorstellen doen als de werkgroepen die destijds door François werden voorgezeten. Het verschil is dat de geesten binnen de verschillende kringen KVOO, zowel in het noorden als het zuiden van het land, thans blijkbaar gerijpt zijn en dat deze voorstellen nu wel door de Raad van Bestuur nationaal werden aanvaard en zullen voorgelegd worden op de SAV-Nationaal op 22 april Het is duidelijk dat de noodzakelijke 2/3 meerderheid van alle leden op die datum nooit zal gehaald worden. Daarom is er nu al een BAV Nationaal voorzien 09 mei Dit wordt wat ons betreft een zeer belangrijke vergadering. Meer info dienaangaande wordt tijdig verspreid. De Verzekering Vroeger werden wij gedekt door een verzekering nationaal. Dit is vandaag voor de VZW s niet meer het geval. De vroegere feitelijke verenigingen, thans integraal onderdeel van KVOO-Nat, worden wel door deze nationale verzekering gedekt. Wij hebben dus zelf een eigen verzekering afgesloten die al onze activiteiten en vergaderingen en zij die eraan deelnemen dekt. Dit betekent dat wij jaarlijks een meerkost hebben van 386. Deze meerkost zal opgevangen worden door de prijs voor deelname aan de activiteiten met 1 te verhogen. Er is wel nog een discussie gaande aangaande het deel van de nationale verzekering die doorgerekend wordt aan de VZW s. Inderdaad, het is voor ons onaanvaardbaar dat wij zouden moeten mee betalen voor een verzekering die andere kringen, niet VZW, dekken. Ten hoogste zijn wij bereid mee te betalen in dat gedeelte van de nationale verzekering dat de vergaderingen dekt. De polis van de nationale verzekering is 3

4 4 evenwel totaal onbegrijpelijk (wat is verzekerd en wat niet, enz.) dat we dit probleem van nabij zullen opvolgen. Het uniforme lidgeld Marc Baelen geeft uitleg mbt het voornemen van KVOO nationaal om de ristorno s af te schaffen. In de plaats zou Nationaal bepalen hoeveel zij nodig hebben om hun begroting waar te maken m.a.w. elke kring zou per lid een bedrag moeten betalen om de werking van Nationaal te financieren. Nationaal wil ook naar een uniform lidgeld van 22, dus niet langer een lidgeld per graad. Het is evident dat de VZW s zich niet aan dit lidgeld of de uniformiteit ervan dienen te houden maar zelf kunnen beslissen hoeveel lidgeld zij vragen voor zover zij het bedrag per lid, nodig voor de werking van nationaal, doorstorten. Momenteel zou elke VZW 8,42 moeten doorstorten naar nationaal. Dit bedrag werd berekend op basis van een begroting van voor Deze begroting is voor ons nog te hoog. Er kan zeker nog bespaard worden door het aantal papieren -IB s drastisch naar beneden te halen, het aantal en de vorm van de rubrieken in het IB te beperken tot het essentiële (o.a. geen reisverhalen meer, enz ) waardoor het aantal Blz per IB zou verminderen. Daarenboven wordt het IB vanaf mei 2014 gedrukt bij Landsverdediging en verschijnt het maar om de twee maanden. Ook de hierboven aangehaalde problematiek van de verzekering dient uitgeklaard te worden alvorens het juiste bedrag per lid, dat aan nationaal moet afgestaan worden, te kunnen berekenen We voorzien dat er later dit jaar, na de SAV-nationaal, een Buitengewone Algemene Vergadering KVOO-Ovl zal samengeroepen worden om over de besluiten van de SAV-nationaal te stemmen. 10. Verkiezing van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur André Vermeiren (actueel 2 de Ondervoorzitter), Guy De Mol (actueel secretaris) en Carlos Engels (Bestuurder) zijn einde mandaat en stelden zich herkiesbaar, door tijdig hun kandidatuur overeenkomstig de statuten en de voorschriften van het huishoudelijk reglement in te dienen. Op vraag van de 1steVoorzitter worden de hierboven vermelde kandidaat bestuurders, met handgeklap aanvaard voor een nieuwe ambtstermijn van 3 (drie) jaar. De huidige Voorzitter, François Van Steenlandt stelt zijn mandaat als Voorzitter ter beschikking wegens gezondheidsredenen. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt François, omwille van zijn uitzonderlijke inzet en verdiensten, door de Algemene Vergadering tot Ere-Voorzitter benoemd. 12. Slotbeschouwingen door de Voorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter stelt vast dat de dalende tendens van deelname aan vooral de activiteiten zich ook in 2013 heeft verder gezet. Hij ziet hiervoor een aantal mogelijke redenen, nl: 1. De vergrijzing van ons ledenbestand. 2. De minder bereidheid tot sociaal engagement vanwege de jong oprustgestelden. 3. Het optrekken van de leeftijd van opruststelling tot 56 jaar.

5 5 Hij dankt al diegenen die in 2013 activiteiten georganiseerd hebben of meegewerkt hebben aan een organisatie. Zijn zeer speciale dank gaat naar de leden van de Raad van Bestuur voor hun niet aflatende vrijwillige inzet en hun blijvend enthousiasme ondanks de soms wat tegenvallende resultaten. Hij dankt tenslotte de aanwezigen op deze algemene vergadering voor hun constructieve medewerking. De 1Ste Ondervoorzitter sluit de algemene vergadering en nodigt de aanwezigen vriendelijk uit op de receptie en de lunch. Zoals door de statuten voorzien trekt de Raad van Bestuur zich even terug voor het verdelen van de bestuurdersfuncties. Tijdens de Receptie wordt de volgende nieuwe Raad van Bestuur aan de leden voorgesteld: Ere-Voorzitter: François Van Steenlandt Voorzitter: Marc Baelen Eerste ondervoorzitter: Dieter Christophe Tweede Ondervoorzitter: André Vermeiren Penningmeester: Willy Van Damme Adjunct-Penningmeester: Carlos Engels Secretaris: Guy De Mol Webmaster: Guy Weysen Bestuurders: Filip Nelis, Philippe Barbaix, Michel Wybo. G. DE MOL Dieter Christophe Secretaris 1ste Ondervoorzitter

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter O p 15 april, om 9.00 u, verklaarde de heer J. DE LEENHEER, Voorzitter van het Instituut, de veertiende algemene vergadering van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten voor geopend. Meer

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie