Statutaire Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statutaire Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 18 maart 2015 Uur: 10.00u Dagorde: 1. Verwelkoming door de Voorzitter: De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor de interesse die zij betonen voor de Vereniging. Hij stelt vast dat er 27 leden aanwezig zijn en telt 36 volmachten, totaal 63 stemgerechtigden. Het quorum van 50% +1 van het aantal effectieve leden, zijnde (119 :2 )+1 = 61 is dus bereikt. Er kan dus wettelijk vergaderd worden. Hij opent dan ook de officiële vergadering met een overzicht van de dagorde. 2. Herdenking van de overleden leden: De aanwezigen worden door de Voorzitter verzocht om recht te staan en een minuut stilte te bewaren ter nagedachtenis van de leden die het voorbije jaar van ons zijn heengegaan. Het betreft hier onze betreurde Ere-Voorzitter GenMaj b.d. François Van Steenlandt, Kol b.d. Remie De Cavel, Cdt Vl b.d. Omer Robberecht, Mevr Rosa Devloo, Mevr Maria De Corte echtgenote van Cdt b.d. Jozef Van Den Berghe, Mevr Georgette Kelem echtgenote van Maj b.d. Hugo Rombaut. 3. Goedkeuring van de notulen SAV - 19 maart 2014: Deze notulen, die na de SAV van 19 maart 2014 in het IB werden gepubliceerd, worden eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 4. Activiteitenverslag 2014 door de Voorzitter: Het totaal van de deelneming aan de ledenvergaderingen in 2014 bedroeg 208. Voor de activiteiten bedroeg de opkomst 561, maar met het galaconcert en het Te Deum erbij komen we aan 631. De aanwezigheid op de ledenvergaderingen blijft relatief stabiel, terwijl de aanwezigheid op de activiteiten in dezelfde orde van grootte blijft, maar toch lichtjes daalt.. We hebben in 2014 een reeks nieuwe leden binnen gekregen en we hopen daarmee het aantal deelnemers aan onze activiteiten in 2015 op hetzelfde niveau te houden als in Maar de vergrijzing, de verminderde bereidheid van de jong gepensioneerden tot sociaal engagement, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd blijven ons achtervolgen. Volgens mij is de beste manier om nieuwe leden aan te werven de mond aan mond reclame door al onze leden. Ken je iemand in uw buurt of kom je een collega tegen ergens in Spanje, in Tenerife of in de woestijn spreek hem aan, betaal hem een pint en vertel hem hoe gezellig het er bij ons aan toe gaat. Er werd in 2014 een evenwicht bereikt tussen de dinsdagen en de donderdagen, 5/5. De SAV vond, zoals steeds, plaats op een woensdag en de activiteit van juli was er zoals elk jaar één voor de bestuursleden maar zelf te betalen.

2 5. Financieel verslag door de Penningmeester: 2 De Penningmeester brengt verslag uit van de evolutie van het financieel vermogen van de vereniging. Dit vermogensteeg met 1969,80 euro ten opzichte van 31 Dec 2013, dit is te verklaren door het feit dat er in de inkomsten 2014 nog 1169 euro zit aan lidgelden die normaal aan KVOO-Nationaal moeten doorgestort worden. De tabel Ontvangsten en uitgaven en Ontvangsten en uitgaven per rubriek geven uiteraard hetzelfde batig saldo van 1969,80 euro. Uit de bespreking van de rubriek: Activiteiten blijkt dat er eveneens een batig saldo is van 203,85 euro. Er waren in totaal 627 leden die in 2014 deelnamen aan de activiteiten zowel georganiseerd door onze vereniging als door derden (Staf Prov, concert, Te Deum.), wat dus betekent dat het batig saldo voor de kas per deelnemer 0,33 euro bedraagt. De Vereniging beschikt nog over 237,07 euro aan goederen (Speldjes en Champagne). Er werd in 2014 geen materieel aangeschaft en het bestaande materieel van de vereniging is allemaal afgeschreven. Ten slotte bespreekt de penningmeester de vergelijking tussen de opgestelde begroting 2014 en de financiële werkelijkheid Uit de tabel blijkt dat de inkomsten ,62 euro lager lagen dan begroot, maar ook de uitgaven 3531,42 onder de voorzieningen bleven wat ons opnieuw op het batig saldo van 1969,80 euro brengt. 6. Verslag van de Kascontroleurs: De Voorzitter geeft het woord aan Marcel Danau, die de controle van de boekhouding uitvoerde samen met Stan Van Den Eynde. Het verslag luidt als volgt: Dit nazicht werd uitgevoerd op 10/02/2015 door Stan Van Den Eynde en Marcel Danau, beiden lid van de vzw. Volgende onderdelen van de boekhouding 2014 werden nagezien/ - Financiële activa WerkingsrekeningBE Toestand 31/12/2013: 1198,94 euro. Toestand 31/12/2014: 3126,28 euro Spaarrekening BE Toestand 31/12/2013: 7594,32 euro. Toestand 31/12/2014: 7628,28 euro Kas. Toestand 31/12/2013: 23,91 euro. Toestand 31/12/2014: 32,41 euro - Bewegingen van financiële activa gedurende boekhoudkundig jaar 2014 Transfers van werkingsrekening naar de kas Inkomsten door lidgelden en het storten van deelnamekosten Uitgaven o.a. voor het organiseren van activiteiten en voor de maandelijkse samenkomsten - Nazicht van de materiële activa: afschrijvingen en stock. - De balans op 31/12/2014 Er werden geen onregelmatigheden of tekortkomingen vastgesteld.

3 3 De boekhouding, gebaseerd op het per trimester bijhouden van alle bewegingen van de activa, is duidelijk en zeer gedetailleerd, hetgeen het nazicht ervan uitermate vergemakkelijkt. Hiervoor onze welgemeende dank aan de penningmeester. Wij vragen dan ook aan de Algemene Vergadering om kwijting te willen geven aan de penningmeester en aan het bestuur voor het boekjaar Getekend Stan Van Den Eynde Marcel Danau Uit dit controleverslag blijkt dat de boekhouding correct is bijgehouden en dat alle bewijsstukken konden worden voorgelegd. Er werd geen enkele anomalie vastgesteld. De Algemene Vergadering geeft dan ook met handgeklap kwijting aan het bestuur voor het boekjaar Goedkeuring budgettaire vooruitzichten 2015: De Voorzitter verleent opnieuw het woord aan de penningmeester voor het voorstellen van de budgettaire vooruitzichten Gezien de onzekere toestand ivm het al dan niet ratificeren van de conventie met nationaal stelt de penningmeester deze voorlopige begroting voor 2015 voor. Inkomsten geraamd op ,00. Hierin zitten de geraamde ontvangsten voor de activiteiten zijnde ,00 De rente 30 de laatste maal ristorno s van Nationaal geraamd op 1000 de subsidies van Stad gent 150 en Prov 120, de lidgelden sympathisanten 308, de lidgelden 2015 en 2016 van de effectieven 3520 en varia 25,00. De geraamde uitgaven bedragen 34215,00. Hierin zit geraamde uitgave voor de activiteiten, 450 verzekering, 500 onkosten voor de leden- en bestuursvergaderingen, 1500 algemene werkingskosten, 400,00 goedren, 2590,00 Lidgelden 2015 en 2016 die normaal tegen 31 december 2015 moeten gestort worden en 25 varia. Deze voorlopige begroting 2015 vertoont bij ongewijzigde omstandigheden een deficit van Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren moet er steeds 50 per lid in de kas zijn. Aangezien we nu met 146 leden zijn betekent dit dat we zeker 7300 in kas moeten houden. Eerder in de briefing werd aangetoond dat we na betaling van 1169 aan KVOO- Nationaal, momenteel nog 9617,97 in kas hebben. Wanneer we het deficit van 1062 aftrekken van het hierboven genoemde netto vermogen van 9617,97 dan komen we aan een geschat netto in kas van 8555,97 of dus ruim voldoende om aan het bovenstaande principe van 50 per lid te voldoen. De Voorzitter komt tussen om nogmaals te onderstrepen dat de voorgestelde begroting voorlopig is en zal moeten bijgestuurd worden in functie van de beslissing die later op de vergadering zal genomen worden i.v.m het al dan niet

4 4 ratificeren van de conventie met Nationaal. Wordt de conventie aanvaard dan blijft deze begroting van kracht. Wordt de conventie opgezegd dan ontstaat een volledig nieuwe situatie die een nieuw begrotingsvooruitzicht vereist. Het nieuwe begrotingsvooruitzicht zal dan voorgelegd worden op een Bijzondere Algemene Vergadering. De voorgestelde voorlopige budgettaire vooruitzichten worden door de voltallige vergadering aanvaard. 8. Aanstellen van 2 kascontroleurs: Volgende effectieve leden van de vereniging die geen lid zijn van de raad van bestuur geven zich vrijwillig op en worden dan ook door de AV benoemd tot kascommissarissen voor 2015: Marcel Danau en Stan Van Den Eynde. 9. Voorgestelde agendapunten Lidgeld toegetreden leden, andere dan weduwen/weduwnaars Zoals voorzien in Art 10 van het huishoudelijk reglement, bepaalt de SAV het bedrag van het lidgeld voor de toegetreden leden (andere dan weduwen/weduwnaars). De SAV beslist het lidgeld 2016 te behouden op 22 (Tweeëntwintig Euro). Beslissing aangaande al dan niet ratificeren van de nieuwe conventie De Voorzitter neemt het woord en schets nogmaals de historiek van de problemen en de verstoorde relatie tussen KVOONationaal en KVOO-OVL. Alles begon in de periode waar op vraag van KVOO-Nationaal onze betreurde Voorzitter François een werkgroep voorzat voor het moderniseren van KVOO. Een eerste maal werden de resultaten van deze werkgroep, om onbekende en onduidelijke redenen, afgeschoten door de Kring Limburg. Opnieuw op vraag van KVOO-Nat deed François een tweede poging die evenwel ook werd weggestemd. Voor François was de maat vol en hij weigerde nog deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur nationaal. In de periode werden opnieuw werkgroepen in het leven geroepen waaraan KVOO-OVL enthousiast meewerkte. De resultaten van deze werkgroepen gaven aanleiding tot nieuwe statuten en een nieuw RIO dat in 2015 in werking moeten treden. (Het weze gezegd dat deze nieuwe visie zoals omgezet in deze teksten quasi identiek was aan hetgeen de werkgroepen François voorgesteld hadden) In Okt 2015 beslist het Bureau, zonder consultatie van de Raad van Bestuur GEEN ristorno s uit te betalen aan de kringen in Na protest binnen de Raad van Bestuur wordt een compromie bereikt dat in 2015 slechts de helft van de ristorno s zou betaald worden en dit zogezegd omwille van de precaire toestan,d van de Nationale Kas. Eigenaardige redenering als men in de nationale begroting kan lezen dat er een bonus is van 9000 en dat er in 2014 een intrest werd geïnd van 500!! Er is dus duidelijk geld. Het bureu besliste eveneens en opnieuw eenzijdig dat er een jaarlijkse vergoeding uitbetaald werd van 1000 per jaar aan de nationale penningmeester. De RvB stond opnieuw voor een voldongen feit.

5 De Raad van Bestuur KVOO-OVL kon niet met al deze onregelmatigheden omgaan en de Voorzitter schreef, op 15 Okt, een brief met onze grieven aan de nationale Voorzitter met verzoek een antwoord te ontvangen op de concrete vragen tegen 14 Dec, zodanig dat de resultaten op 18 Dec in de Raad van Bestuur Ovl zouden kunnen geëvalueerd en besproken worden. Er kwam evenwel geen antwoord. Daar er op 18 Dec 2014 nog steeds geen antwoord was besliste de Raad van Bestuur OVl de brief van 15 Okt door te sturen naar alle leden van de Raad van Bestuur Nationaal. Twee Kringen steunen onze benadering en dringen aan op het samenroepen van de Raad van Bestuur Nationaal. Van de Ondervoorzitter nationaal komt op 19 december 2014 een nietszeggende brief die geen enkel element van antwoord bevat op de door ons gestelde vragen. Van de Voorzitter nog steeds geen teken van leven. Op 21 Jan 2015 was de raad van Bestuur Ovl het wachten moe en stuurde een herinneringsbrief aan het Nationaal Bestuur. Op 26 Jan 2015 komt uiteindelijk het langverwachte antwoord van de nationale Voorzitter, maar: Uit dit antwoord blijkt dat hij de brief van 21 Jan niet gelezen had Zijn brief geeft geen enkel antwoord op de concrete vragen De brief bevat een rechtstreekse, persoonlijke en beledigende passage aan het adres van onze Voorzitter wat voor de Raad van Bestuur OVl absoluut onaanvaardbaare is. Wat de Raad van Bestuur niet begrijpt of wil begrijpen is dat het Bureau alleen maar mag uitvoeren wat beslist wordt door de Raad van Bestuur Nationaal en door de Algemene Vergadering die het hoogste beslissingsorgaan is in de VZW. Ondanks herhaaldelijke pogingen de zaken op een correcte en wettelijke te laten verlopen blijft het Bureau er blijkbaar van overtuigd dat zij en zij alleen het voor het zeggen hebben. De vraag die zich opdringt is : Hoe moet het nu verder? Er zijn 2 mogelijkheden: Ofwel voor ratificatie van de conventie met nationaal stemmen waardoor alles bij het oude blijft. Ofwel tegen de ratificeren stemmen, wat voor gevolg heeft dat wij autonoom verder gaan als VZW, dat de leden geen IB meer krijgen tenzij ze zich ook lid maken van Nationaal, dat wij zelf de hoogte van het lidgeld bepalen en de integraliteit van dit lidgeld ontvangen zonder ook maar één euro af te dragen aan KVOO-Nationaal. Na deze uiteenzetting vraagt de Voorzitter aan de aanwezigen of zij eventueel een geheime stemming willen. Antwoord neen. De Voorzitter vraagt dan 2 vrijwilligers om de stemmen te tellen Marcel Danau en Stan Van Den eynde melden zich voor deze taak 5

6 6 De Voorzitter roept daarop op om te stemmen met handopsteking. Uit de telling blijkt dat 5 van de aanwezigen en gevolmachtigden VOOR het ondertekenen van de nieuwe conventie zijn. 58 stemmen tegen. Gevolg: Bij beslissing van de Algemene Vergadering wordt de conventie met KVOO-Nationaal opgezegd. Dit betekent niet dat het bestuur van KVOO-OVl niet zal blijven ijveren voor een of andere vorm van samenwerking met de andere kringen. Hoe dat zal gebeuren zal nog verder in de schoot van de Raad van Bestuur KVOO- OVl bestudeerd worden en ten gepaste tijde ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Een en ander heeft ook voor gevolg dat wij onze statuten, het RIO en de begrotingsvooruitzichten 2015 ingevolge de genomen beslissing moeten aanpassen en dat er een Bijzondere Algemene Vergadering moet worden samengeroepen om beiden goed te keuren. 10. Verkiezing van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur Marc Baelen (actueel Voorzitter), Dieter Christophe (actueel 1 ste Ondervoorzitter) Filip Nelis (Bestuurder), Michel Wybo (Bestuurder) en Guy Weysen (web-master) zijn einde mandaat en stelden zich, met uitzondering van Michel Wybo, herkiesbaar, door tijdig hun kandidatuur overeenkomstig de statuten en de voorschriften van het huishoudelijk reglement in te dienen. Er werden geen nieuwe kandidaturen ontvangen binnen de termijn voorzien door de statuten. Op vraag van de Voorzitter worden de hierboven vermelde, herverkiesbare kandidaat bestuurders, met handgeklap aanvaard voor een nieuwe ambtstermijn van 3 (drie) jaar. 11. Slotbeschouwingen door de Voorzitter: Ik dank in eerste instantie de leden van het bestuur, die in 2014 terug met volle moed en zonder zich iets aan te trekken van de verminderde deelname, op zoek zijn gegaan naar nieuwe aantrekkelijke activiteiten. Ik dank onze leden voor hun deelname aan onze activiteiten en hun positieve ingesteldheid. Jullie goed humeur en jullie commentaar, zowel positief als negatief, op onze activiteiten en onze werking vormen voor het bestuur de grootste stimulans om te blijven doorwerken. Ik dank ook alle aanwezigen vandaag, want dit was toch meer dan een speciale AV. Jullie hebben dus met velen (fysisch of op papier) gereageerd op onze uitnodiging om deel te nemen aan deze vergadering. De teerling is geworpen. We gaan dus solo. Wij, het door jullie goedgekeurd bestuur, beloven jullie dat jullie daar zeker geen spijt zullen van hebben, want het door jullie nieuw verkozen bestuur zal zich ook in de toekomst terug met volle overgave inzetten om de samenhorigheid tussen onze leden te houden zoals ze is. Maar ik heb nog één belangrijke vraag voor jullie : denk er aan dat ook de bestuursleden ouder worden en het dus noodzakelijk wordt dat de iets jongere leden zich ook eens willen engageren binnen onze vereniging en op die manier de leefbaarheid van onze groep staande houden. Hoop doet leven en het bestuur verwacht echt vrijwilligers met nieuwe ideeën.

7 7 Om jullie nog even te stimuleren om bij het bestuur te komen geef ik jullie de volgende verandering mede die beslist werd op een bestuursvergadering : de jaarlijkse vergoeding van 25,00 per bestuurslid werd afgeschaft; de organisator van een activiteit krijgt er zijn maaltijd gratis voor; na een termijn van 3 jaar krijgt de echtgenote een bloemetje; en het is pas wanneer de persoon definitief het bestuur verlaat dat hij een geschenk krijgt voor het geleden leed ter waarde van 25,00 per gedane 3 jaar maar met een maximum van 100,00. Dit is alvast een voorbeeld van besparing dat het bestuur wil geven om meer te kunnen geven aan de leden onder de vorm van goede activiteiten aan een niet te hoge prijs. Jullie zijn onlangs misschien verrast dat het bestuur een nieuw idee heeft gelanceerd namelijk de sport cel. We zijn niet zinnens wereldrecords te breken. Maar één van de belangrijkste zaken bij ouder worden is : blijven bewegen en wanneer je naar gelijk welke seniorenvereniging kijkt hebben die allemaal een sportcel. Dus waarom wij ook niet. We hopen ook hiermee meer jong-gepensioneerden aan te trekken. Bij deze sluit ik de algemene vergadering en nodig ik de aanwezigen vriendelijk uit op de receptie en de lunch. Zoals door de statuten voorzien trekt de Raad van Bestuur zich even terug voor het verdelen van de bestuurdersfuncties. Tijdens de Receptie wordt de volgende nieuwe Raad van Bestuur aan de leden voorgesteld: Voorzitter: Marc Baelen Eerste ondervoorzitter: Dieter Christophe Tweede Ondervoorzitter: André Vermeiren Penningmeester: Willy Van Damme Adjunct-Penningmeester: Carlos Engels Secretaris: Guy De Mol Webmaster: Guy Weysen Bestuurders: Filip Nelis, Philippe Barbaix. G. DE MOL Marc Baelen Secretaris Voorzitter

Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Verontschuldigd: I. François, M. Suckers, S. Arnouts, A. Van den Bergh, L. Hermans

Verontschuldigd: I. François, M. Suckers, S. Arnouts, A. Van den Bergh, L. Hermans VBI Algemene Vergadering Verslag Vergadering 22 april 2014 Aanwezig: T. Goessens, C. Verheyden, G. Maes, P. Vanhollebeke, D. Van den Heuvel, N. De Brier, E. Lebbe, B. Cavents, J. Sabbe, A. Vangeenberghe,

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie