Statutaire Algemene Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statutaire Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 18 maart 2015 Uur: 10.00u Dagorde: 1. Verwelkoming door de Voorzitter: De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor de interesse die zij betonen voor de Vereniging. Hij stelt vast dat er 27 leden aanwezig zijn en telt 36 volmachten, totaal 63 stemgerechtigden. Het quorum van 50% +1 van het aantal effectieve leden, zijnde (119 :2 )+1 = 61 is dus bereikt. Er kan dus wettelijk vergaderd worden. Hij opent dan ook de officiële vergadering met een overzicht van de dagorde. 2. Herdenking van de overleden leden: De aanwezigen worden door de Voorzitter verzocht om recht te staan en een minuut stilte te bewaren ter nagedachtenis van de leden die het voorbije jaar van ons zijn heengegaan. Het betreft hier onze betreurde Ere-Voorzitter GenMaj b.d. François Van Steenlandt, Kol b.d. Remie De Cavel, Cdt Vl b.d. Omer Robberecht, Mevr Rosa Devloo, Mevr Maria De Corte echtgenote van Cdt b.d. Jozef Van Den Berghe, Mevr Georgette Kelem echtgenote van Maj b.d. Hugo Rombaut. 3. Goedkeuring van de notulen SAV - 19 maart 2014: Deze notulen, die na de SAV van 19 maart 2014 in het IB werden gepubliceerd, worden eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 4. Activiteitenverslag 2014 door de Voorzitter: Het totaal van de deelneming aan de ledenvergaderingen in 2014 bedroeg 208. Voor de activiteiten bedroeg de opkomst 561, maar met het galaconcert en het Te Deum erbij komen we aan 631. De aanwezigheid op de ledenvergaderingen blijft relatief stabiel, terwijl de aanwezigheid op de activiteiten in dezelfde orde van grootte blijft, maar toch lichtjes daalt.. We hebben in 2014 een reeks nieuwe leden binnen gekregen en we hopen daarmee het aantal deelnemers aan onze activiteiten in 2015 op hetzelfde niveau te houden als in Maar de vergrijzing, de verminderde bereidheid van de jong gepensioneerden tot sociaal engagement, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd blijven ons achtervolgen. Volgens mij is de beste manier om nieuwe leden aan te werven de mond aan mond reclame door al onze leden. Ken je iemand in uw buurt of kom je een collega tegen ergens in Spanje, in Tenerife of in de woestijn spreek hem aan, betaal hem een pint en vertel hem hoe gezellig het er bij ons aan toe gaat. Er werd in 2014 een evenwicht bereikt tussen de dinsdagen en de donderdagen, 5/5. De SAV vond, zoals steeds, plaats op een woensdag en de activiteit van juli was er zoals elk jaar één voor de bestuursleden maar zelf te betalen.

2 5. Financieel verslag door de Penningmeester: 2 De Penningmeester brengt verslag uit van de evolutie van het financieel vermogen van de vereniging. Dit vermogensteeg met 1969,80 euro ten opzichte van 31 Dec 2013, dit is te verklaren door het feit dat er in de inkomsten 2014 nog 1169 euro zit aan lidgelden die normaal aan KVOO-Nationaal moeten doorgestort worden. De tabel Ontvangsten en uitgaven en Ontvangsten en uitgaven per rubriek geven uiteraard hetzelfde batig saldo van 1969,80 euro. Uit de bespreking van de rubriek: Activiteiten blijkt dat er eveneens een batig saldo is van 203,85 euro. Er waren in totaal 627 leden die in 2014 deelnamen aan de activiteiten zowel georganiseerd door onze vereniging als door derden (Staf Prov, concert, Te Deum.), wat dus betekent dat het batig saldo voor de kas per deelnemer 0,33 euro bedraagt. De Vereniging beschikt nog over 237,07 euro aan goederen (Speldjes en Champagne). Er werd in 2014 geen materieel aangeschaft en het bestaande materieel van de vereniging is allemaal afgeschreven. Ten slotte bespreekt de penningmeester de vergelijking tussen de opgestelde begroting 2014 en de financiële werkelijkheid Uit de tabel blijkt dat de inkomsten ,62 euro lager lagen dan begroot, maar ook de uitgaven 3531,42 onder de voorzieningen bleven wat ons opnieuw op het batig saldo van 1969,80 euro brengt. 6. Verslag van de Kascontroleurs: De Voorzitter geeft het woord aan Marcel Danau, die de controle van de boekhouding uitvoerde samen met Stan Van Den Eynde. Het verslag luidt als volgt: Dit nazicht werd uitgevoerd op 10/02/2015 door Stan Van Den Eynde en Marcel Danau, beiden lid van de vzw. Volgende onderdelen van de boekhouding 2014 werden nagezien/ - Financiële activa WerkingsrekeningBE Toestand 31/12/2013: 1198,94 euro. Toestand 31/12/2014: 3126,28 euro Spaarrekening BE Toestand 31/12/2013: 7594,32 euro. Toestand 31/12/2014: 7628,28 euro Kas. Toestand 31/12/2013: 23,91 euro. Toestand 31/12/2014: 32,41 euro - Bewegingen van financiële activa gedurende boekhoudkundig jaar 2014 Transfers van werkingsrekening naar de kas Inkomsten door lidgelden en het storten van deelnamekosten Uitgaven o.a. voor het organiseren van activiteiten en voor de maandelijkse samenkomsten - Nazicht van de materiële activa: afschrijvingen en stock. - De balans op 31/12/2014 Er werden geen onregelmatigheden of tekortkomingen vastgesteld.

3 3 De boekhouding, gebaseerd op het per trimester bijhouden van alle bewegingen van de activa, is duidelijk en zeer gedetailleerd, hetgeen het nazicht ervan uitermate vergemakkelijkt. Hiervoor onze welgemeende dank aan de penningmeester. Wij vragen dan ook aan de Algemene Vergadering om kwijting te willen geven aan de penningmeester en aan het bestuur voor het boekjaar Getekend Stan Van Den Eynde Marcel Danau Uit dit controleverslag blijkt dat de boekhouding correct is bijgehouden en dat alle bewijsstukken konden worden voorgelegd. Er werd geen enkele anomalie vastgesteld. De Algemene Vergadering geeft dan ook met handgeklap kwijting aan het bestuur voor het boekjaar Goedkeuring budgettaire vooruitzichten 2015: De Voorzitter verleent opnieuw het woord aan de penningmeester voor het voorstellen van de budgettaire vooruitzichten Gezien de onzekere toestand ivm het al dan niet ratificeren van de conventie met nationaal stelt de penningmeester deze voorlopige begroting voor 2015 voor. Inkomsten geraamd op ,00. Hierin zitten de geraamde ontvangsten voor de activiteiten zijnde ,00 De rente 30 de laatste maal ristorno s van Nationaal geraamd op 1000 de subsidies van Stad gent 150 en Prov 120, de lidgelden sympathisanten 308, de lidgelden 2015 en 2016 van de effectieven 3520 en varia 25,00. De geraamde uitgaven bedragen 34215,00. Hierin zit geraamde uitgave voor de activiteiten, 450 verzekering, 500 onkosten voor de leden- en bestuursvergaderingen, 1500 algemene werkingskosten, 400,00 goedren, 2590,00 Lidgelden 2015 en 2016 die normaal tegen 31 december 2015 moeten gestort worden en 25 varia. Deze voorlopige begroting 2015 vertoont bij ongewijzigde omstandigheden een deficit van Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren moet er steeds 50 per lid in de kas zijn. Aangezien we nu met 146 leden zijn betekent dit dat we zeker 7300 in kas moeten houden. Eerder in de briefing werd aangetoond dat we na betaling van 1169 aan KVOO- Nationaal, momenteel nog 9617,97 in kas hebben. Wanneer we het deficit van 1062 aftrekken van het hierboven genoemde netto vermogen van 9617,97 dan komen we aan een geschat netto in kas van 8555,97 of dus ruim voldoende om aan het bovenstaande principe van 50 per lid te voldoen. De Voorzitter komt tussen om nogmaals te onderstrepen dat de voorgestelde begroting voorlopig is en zal moeten bijgestuurd worden in functie van de beslissing die later op de vergadering zal genomen worden i.v.m het al dan niet

4 4 ratificeren van de conventie met Nationaal. Wordt de conventie aanvaard dan blijft deze begroting van kracht. Wordt de conventie opgezegd dan ontstaat een volledig nieuwe situatie die een nieuw begrotingsvooruitzicht vereist. Het nieuwe begrotingsvooruitzicht zal dan voorgelegd worden op een Bijzondere Algemene Vergadering. De voorgestelde voorlopige budgettaire vooruitzichten worden door de voltallige vergadering aanvaard. 8. Aanstellen van 2 kascontroleurs: Volgende effectieve leden van de vereniging die geen lid zijn van de raad van bestuur geven zich vrijwillig op en worden dan ook door de AV benoemd tot kascommissarissen voor 2015: Marcel Danau en Stan Van Den Eynde. 9. Voorgestelde agendapunten Lidgeld toegetreden leden, andere dan weduwen/weduwnaars Zoals voorzien in Art 10 van het huishoudelijk reglement, bepaalt de SAV het bedrag van het lidgeld voor de toegetreden leden (andere dan weduwen/weduwnaars). De SAV beslist het lidgeld 2016 te behouden op 22 (Tweeëntwintig Euro). Beslissing aangaande al dan niet ratificeren van de nieuwe conventie De Voorzitter neemt het woord en schets nogmaals de historiek van de problemen en de verstoorde relatie tussen KVOONationaal en KVOO-OVL. Alles begon in de periode waar op vraag van KVOO-Nationaal onze betreurde Voorzitter François een werkgroep voorzat voor het moderniseren van KVOO. Een eerste maal werden de resultaten van deze werkgroep, om onbekende en onduidelijke redenen, afgeschoten door de Kring Limburg. Opnieuw op vraag van KVOO-Nat deed François een tweede poging die evenwel ook werd weggestemd. Voor François was de maat vol en hij weigerde nog deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur nationaal. In de periode werden opnieuw werkgroepen in het leven geroepen waaraan KVOO-OVL enthousiast meewerkte. De resultaten van deze werkgroepen gaven aanleiding tot nieuwe statuten en een nieuw RIO dat in 2015 in werking moeten treden. (Het weze gezegd dat deze nieuwe visie zoals omgezet in deze teksten quasi identiek was aan hetgeen de werkgroepen François voorgesteld hadden) In Okt 2015 beslist het Bureau, zonder consultatie van de Raad van Bestuur GEEN ristorno s uit te betalen aan de kringen in Na protest binnen de Raad van Bestuur wordt een compromie bereikt dat in 2015 slechts de helft van de ristorno s zou betaald worden en dit zogezegd omwille van de precaire toestan,d van de Nationale Kas. Eigenaardige redenering als men in de nationale begroting kan lezen dat er een bonus is van 9000 en dat er in 2014 een intrest werd geïnd van 500!! Er is dus duidelijk geld. Het bureu besliste eveneens en opnieuw eenzijdig dat er een jaarlijkse vergoeding uitbetaald werd van 1000 per jaar aan de nationale penningmeester. De RvB stond opnieuw voor een voldongen feit.

5 De Raad van Bestuur KVOO-OVL kon niet met al deze onregelmatigheden omgaan en de Voorzitter schreef, op 15 Okt, een brief met onze grieven aan de nationale Voorzitter met verzoek een antwoord te ontvangen op de concrete vragen tegen 14 Dec, zodanig dat de resultaten op 18 Dec in de Raad van Bestuur Ovl zouden kunnen geëvalueerd en besproken worden. Er kwam evenwel geen antwoord. Daar er op 18 Dec 2014 nog steeds geen antwoord was besliste de Raad van Bestuur OVl de brief van 15 Okt door te sturen naar alle leden van de Raad van Bestuur Nationaal. Twee Kringen steunen onze benadering en dringen aan op het samenroepen van de Raad van Bestuur Nationaal. Van de Ondervoorzitter nationaal komt op 19 december 2014 een nietszeggende brief die geen enkel element van antwoord bevat op de door ons gestelde vragen. Van de Voorzitter nog steeds geen teken van leven. Op 21 Jan 2015 was de raad van Bestuur Ovl het wachten moe en stuurde een herinneringsbrief aan het Nationaal Bestuur. Op 26 Jan 2015 komt uiteindelijk het langverwachte antwoord van de nationale Voorzitter, maar: Uit dit antwoord blijkt dat hij de brief van 21 Jan niet gelezen had Zijn brief geeft geen enkel antwoord op de concrete vragen De brief bevat een rechtstreekse, persoonlijke en beledigende passage aan het adres van onze Voorzitter wat voor de Raad van Bestuur OVl absoluut onaanvaardbaare is. Wat de Raad van Bestuur niet begrijpt of wil begrijpen is dat het Bureau alleen maar mag uitvoeren wat beslist wordt door de Raad van Bestuur Nationaal en door de Algemene Vergadering die het hoogste beslissingsorgaan is in de VZW. Ondanks herhaaldelijke pogingen de zaken op een correcte en wettelijke te laten verlopen blijft het Bureau er blijkbaar van overtuigd dat zij en zij alleen het voor het zeggen hebben. De vraag die zich opdringt is : Hoe moet het nu verder? Er zijn 2 mogelijkheden: Ofwel voor ratificatie van de conventie met nationaal stemmen waardoor alles bij het oude blijft. Ofwel tegen de ratificeren stemmen, wat voor gevolg heeft dat wij autonoom verder gaan als VZW, dat de leden geen IB meer krijgen tenzij ze zich ook lid maken van Nationaal, dat wij zelf de hoogte van het lidgeld bepalen en de integraliteit van dit lidgeld ontvangen zonder ook maar één euro af te dragen aan KVOO-Nationaal. Na deze uiteenzetting vraagt de Voorzitter aan de aanwezigen of zij eventueel een geheime stemming willen. Antwoord neen. De Voorzitter vraagt dan 2 vrijwilligers om de stemmen te tellen Marcel Danau en Stan Van Den eynde melden zich voor deze taak 5

6 6 De Voorzitter roept daarop op om te stemmen met handopsteking. Uit de telling blijkt dat 5 van de aanwezigen en gevolmachtigden VOOR het ondertekenen van de nieuwe conventie zijn. 58 stemmen tegen. Gevolg: Bij beslissing van de Algemene Vergadering wordt de conventie met KVOO-Nationaal opgezegd. Dit betekent niet dat het bestuur van KVOO-OVl niet zal blijven ijveren voor een of andere vorm van samenwerking met de andere kringen. Hoe dat zal gebeuren zal nog verder in de schoot van de Raad van Bestuur KVOO- OVl bestudeerd worden en ten gepaste tijde ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Een en ander heeft ook voor gevolg dat wij onze statuten, het RIO en de begrotingsvooruitzichten 2015 ingevolge de genomen beslissing moeten aanpassen en dat er een Bijzondere Algemene Vergadering moet worden samengeroepen om beiden goed te keuren. 10. Verkiezing van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur Marc Baelen (actueel Voorzitter), Dieter Christophe (actueel 1 ste Ondervoorzitter) Filip Nelis (Bestuurder), Michel Wybo (Bestuurder) en Guy Weysen (web-master) zijn einde mandaat en stelden zich, met uitzondering van Michel Wybo, herkiesbaar, door tijdig hun kandidatuur overeenkomstig de statuten en de voorschriften van het huishoudelijk reglement in te dienen. Er werden geen nieuwe kandidaturen ontvangen binnen de termijn voorzien door de statuten. Op vraag van de Voorzitter worden de hierboven vermelde, herverkiesbare kandidaat bestuurders, met handgeklap aanvaard voor een nieuwe ambtstermijn van 3 (drie) jaar. 11. Slotbeschouwingen door de Voorzitter: Ik dank in eerste instantie de leden van het bestuur, die in 2014 terug met volle moed en zonder zich iets aan te trekken van de verminderde deelname, op zoek zijn gegaan naar nieuwe aantrekkelijke activiteiten. Ik dank onze leden voor hun deelname aan onze activiteiten en hun positieve ingesteldheid. Jullie goed humeur en jullie commentaar, zowel positief als negatief, op onze activiteiten en onze werking vormen voor het bestuur de grootste stimulans om te blijven doorwerken. Ik dank ook alle aanwezigen vandaag, want dit was toch meer dan een speciale AV. Jullie hebben dus met velen (fysisch of op papier) gereageerd op onze uitnodiging om deel te nemen aan deze vergadering. De teerling is geworpen. We gaan dus solo. Wij, het door jullie goedgekeurd bestuur, beloven jullie dat jullie daar zeker geen spijt zullen van hebben, want het door jullie nieuw verkozen bestuur zal zich ook in de toekomst terug met volle overgave inzetten om de samenhorigheid tussen onze leden te houden zoals ze is. Maar ik heb nog één belangrijke vraag voor jullie : denk er aan dat ook de bestuursleden ouder worden en het dus noodzakelijk wordt dat de iets jongere leden zich ook eens willen engageren binnen onze vereniging en op die manier de leefbaarheid van onze groep staande houden. Hoop doet leven en het bestuur verwacht echt vrijwilligers met nieuwe ideeën.

7 7 Om jullie nog even te stimuleren om bij het bestuur te komen geef ik jullie de volgende verandering mede die beslist werd op een bestuursvergadering : de jaarlijkse vergoeding van 25,00 per bestuurslid werd afgeschaft; de organisator van een activiteit krijgt er zijn maaltijd gratis voor; na een termijn van 3 jaar krijgt de echtgenote een bloemetje; en het is pas wanneer de persoon definitief het bestuur verlaat dat hij een geschenk krijgt voor het geleden leed ter waarde van 25,00 per gedane 3 jaar maar met een maximum van 100,00. Dit is alvast een voorbeeld van besparing dat het bestuur wil geven om meer te kunnen geven aan de leden onder de vorm van goede activiteiten aan een niet te hoge prijs. Jullie zijn onlangs misschien verrast dat het bestuur een nieuw idee heeft gelanceerd namelijk de sport cel. We zijn niet zinnens wereldrecords te breken. Maar één van de belangrijkste zaken bij ouder worden is : blijven bewegen en wanneer je naar gelijk welke seniorenvereniging kijkt hebben die allemaal een sportcel. Dus waarom wij ook niet. We hopen ook hiermee meer jong-gepensioneerden aan te trekken. Bij deze sluit ik de algemene vergadering en nodig ik de aanwezigen vriendelijk uit op de receptie en de lunch. Zoals door de statuten voorzien trekt de Raad van Bestuur zich even terug voor het verdelen van de bestuurdersfuncties. Tijdens de Receptie wordt de volgende nieuwe Raad van Bestuur aan de leden voorgesteld: Voorzitter: Marc Baelen Eerste ondervoorzitter: Dieter Christophe Tweede Ondervoorzitter: André Vermeiren Penningmeester: Willy Van Damme Adjunct-Penningmeester: Carlos Engels Secretaris: Guy De Mol Webmaster: Guy Weysen Bestuurders: Filip Nelis, Philippe Barbaix. G. DE MOL Marc Baelen Secretaris Voorzitter

Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen

Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen Nr. 2010-AV Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen 1 oktober 2010 Statutaire Algemene Vergadering 2011 Officiële en statutaire aankondiging

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO).

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO). Reglement van Inwendige Orde 1: Organieke reglementen HOOFDSTUK 1: Bestuur en Financiën Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de VZW Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Ondernemingsnummer : 413.798.634 Voorafgaande opmerking: In dit reglement wordt regelmatig verwezen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Pagodianen Raad. December

Pagodianen Raad. December Pagodianen Raad December Doelstellingen (statutair) Het doel van ons jeugdhuis is, jongeren een ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen. Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de algemene vergadering.

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de algemene vergadering. Beste Leden, De Raad van Bestuur van BGS Brussels Gay Sports vzw nodigt u uit op de haar jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaats vinden in de vergaderzaal van het Zuidpaleis (Rogier Van der Weydenstraat

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: Art. 2: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken voor een goed bestuur

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken voor een goed bestuur Goedgekeurd op 23/11/2016 Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken voor een goed bestuur 1. ALGEMENE VERGADERING... 2 1.1 Samenstelling en lidmaatschap... 2 1.2 Werking... 3 2. BUITENGEWONE

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. Ondernemingsnummer: GECOORDINEERDE STATUTEN. 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN

BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. Ondernemingsnummer: GECOORDINEERDE STATUTEN. 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN V.Z.W. Ondernemingsnummer: 410639206 Zetel: Archimedestraat 11, B1000 Brussel GECOORDINEERDE STATUTEN 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN Algemene vergadering

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 1. BESTUUR 1.1. De benoeming, taken en werkwijzen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. 1.2. De taken van de voorzitter zijn: o het coördineren van alle bestuurlijke activiteiten; o het

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Ledenvergadering van 07 oktober 2014

Ledenvergadering van 07 oktober 2014 Ledenvergadering van 07 oktober 2014 1. Aanwezigen: (16), Van Damme Willy, Engels Carlos, Vermeiren André, De Smet Johan, Vandenabeele Dieudonné, Thysbaert Alain, De Schryver Jan, Barbaix Phillippe, Nelis,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

De Belgische Haflingervereniging VZW

De Belgische Haflingervereniging VZW De Belgische Haflingervereniging VZW Houder van het Belgisch Haflingerstamboek Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee ond. nr. 0407.971.508 Statuten 1 Benaming, zetel, doel, duur en leden art.1. De vereniging

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement van Fotovrienden Rijkevorsel vzw, regelt de werking van de vereniging hetgeen niet is voorzien in de statuten en is

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR 8800 Roeselare Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op datum van 14 december

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie