Werken aan drie decentralisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan drie decentralisaties"

Transcriptie

1 Werken aan drie decentralisaties Nummer 4, maart 2014 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat om de volledige jeugdzorg, uitbreiding van de Wmo met onderdelen uit de AWBZ en de Participatiewet. Dit zijn de drie decentralisaties, de 3D s. Bij deze grote veranderingen staat de eigen kracht van burgers -en hun omgeving- centraal. Deze nieuwsbrief richt zich op mensen die hier beroepshalve in Wageningen bij betrokken zijn, maar is beschikbaar voor alle geïnteresseerden. De nieuwsbrief verschijnt circa vier keer per jaar. Inhoud (Sub)doelen Samen Redzaam integrale beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld door gemeenteraad Column wethouder Elmar Theune Koffie met Verbeelding Participatiewet aangenomen Aan het woord: John Keunen, regiomanager bij de RIBW Afspraken Passend Onderwijs Marktplaats MEE Veluwe Afspraken Bureau Jeugdzorg (Sub)doelen Samen Redzaam vastgesteld door gemeenteraad Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het totale sociale domein. Als leidraad voor nieuw beleid heeft de gemeenteraad op 10 febr. jl. de doelen en de subdoelen vastgesteld uit het integrale beleidskader Samen Redzaam. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van de inwoner maximaal te faciliteren en te stimuleren. Inwoners zijn samen met hun netwerk in de eerste plaats verantwoordelijk. Mensen die het echt nodig hebben kunnen blijven rekenen op de ondersteuning van de overheid. Op ondersteuning die aansluit bij hun behoefte en mogelijkheden. Centraal staat de individuele behoefte aan ondersteuning van de inwoner: het anders, dichter bij de inwoner organiseren van de dienstverlening. Daarvoor doorbreken wij op verschillende niveaus schotten tussen voorzieningen. Hulp moet zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet worden.

2 Column van wethouder Elmar Theune Beste mensen, We zijn weer een stap verder. Het beleidskader Samen Redzaam is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Wageningen. De gemeenteraad heeft er zelfs nog een aantal verbeteringen in aangebracht. Ik ben trots op wat er nu ligt. Het is een stuk dat samen met de stad tot stand is gekomen. Een stuk waarin is vastgelegd dat we op de top van de golf van de verandering gaan werken. De burger wordt echt centraal gesteld en niet de gemeente of de organisaties. Daarbij blijven een aantal vormen van ondersteuning vrij toegankelijk voor onze inwoners. Mensen kunnen daar net als nu gewoon binnenstappen. Pas als er complexere vragen op tafel liggen willen we met mensen in gesprek over wat er aan de hand is en hoe dat het beste kan worden opgepakt. We willen niet dat professionals of specialisten het op dat moment van de onze inwoners gaan overnemen. Er wordt niet meer over de hoofden van mensen heen of achter hun rug om over hen besloten. En we maken het mogelijk dat burgers zelf hun ambulante team om zich heen kunnen formeren, bestaande uit de organisaties en mensen waar zij vertrouwen in hebben. We realiseren ons dat burgers dan soms andere keuzes zullen maken dan professionals denken dat goed voor hen is. Maar de gemeenteraad van Wageningen heeft haar vertrouwen uitgesproken in onze Wageningse inwoners. Dat vind ik heel moedig. We weten daarnaast ook dat er een beperkt aantal burgers is dat dit niet helemaal op eigen kracht zal kunnen. Die burgers geven we de mogelijkheid om zich daarbij te laten ondersteunen. En ook dan zal er heel goed naar hen en hun wensen geluisterd moeten worden door de professionals. Alleen als de veiligheid van kinderen en jongeren in het geding is, mogen professionals een stap naar voren doen. En zelfs dan moet er geluisterd worden naar de kinderen en hun ouders/verzorgers. Vervolgbijeenkomst Samen Redzaam We werken hard aan een vervolg op het beleidskader Samen Redzaam. U kunt daarover meepraten op: 10 april van uur tot uur in Hotel de Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5 in Wageningen. Meer informatie en de uitnodiging vindt u op Graag vooraf even aanmelden via: Daarmee is de richting waar we heen gaan werken helder. En nu moeten we dat gaan organiseren. Gelukkig gebeurt dat niet vanuit een blanco situatie. Er ligt een heel goede basis vanuit de MO-partners, die steeds beter met elkaar samenwerken en vanuit het CJG, dat een kristallisatiepunt is voor de jeugdhulp. Samen gaan we de vernieuwing tot stand brengen en gaan we werken met een groot aantal nieuwe partijen. De drie decentralisaties maken immers dat er nieuwe spelers komen in het lokale veld. Het wordt spannend de rest van het jaar. Het gaat er nu om dat we op 1 januari voldoende klaar zijn om te beginnen. Daarna kunnen we doorbouwen en bijsturen. We zijn ook bezig met een enorme cultuuromslag: werken waarbij de mensen centraal staan. Ze zeggen altijd dat daar een generatie overheen gaat. Dat geloof ik niet, want ik zie al heel veel mensen op heel veel plekken in de goede stand komen. En cultuurverandering is een zichzelf versterkend proces. Als steeds meer mensen echt de mensen om wie het gaat centraal stellen, naar hen luisteren en daarnaar handelen, dan kan de rest niet meer achterblijven. En wie wel achterblijven zullen na enige tijd niet meer van de partij zijn. Ook dat hoort bij cultuurverandering. Vooralsnog ga ik er van uit dat iedereen van de partij is. Tenslotte deden en doen we het voor mensen. We doen het alleen anders dan vroeger. Hartelijke groet, Elmar Theune, Wethouder Sport, zorg en welzijn

3 Koffie met Verbeelding Keetie, 35 jaar, heeft een veelzijdige full timebaan bij Koffie met Verbeelding, onderdeel van s Heeren Loo. Samen met haar collega s werkt ze in de keuken en in de bediening. Bedienen, koffie brengen, thee, soep, broodjes smeren, tonijnsalade maken. Ik vind alles leuk om te doen. Alleen het schoonmaken vind ik niet leuk, zegt ze. Eerst werkte Keetie in een bejaardenhuis, maar na een ongelukkige val ging dat niet meer. Via een vriendin vond ze nieuw werk bij Koffie met Verbeelding. Wie wil kan hier terecht voor gezelligheid of een vergaderplek. In het gebouw worden ook creatieve cursussen gegeven, vandaar de verbeelding. De catering wordt vol toewijding verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking. Eerst deden we dit alleen voor cliënten en voor andere mensen in het wijkcentrum. Maar nu kan iedereen hier komen, vertelt Keetie. De plek krijgt langzaam meer bekendheid en dat is te merken. Het is wel veel drukker. Soms, als al die bonnetjes tegelijk binnenkomen in de keuken, denk ik: dat redden we nooit. Maar we redden het altijd. Koffie met Verbeelding is te vinden in wijkcentrum de Buurtse Bocht aan de Buurtseweg 3, Wageningen. Elke werkdag geopend van uur tot uur. Meer info: Participatiewet aangenomen De Tweede Kamer heeft op 20 febr. jl. de Participatiewet van staatssecretaris Klijnsma aangenomen. Na twee dagen van debat is een ruime meerderheid akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de onderkant van de arbeidsmarkt drastisch te reorganiseren. Het is na de Jeugdwet de tweede grote decentralisatiewet die met ruime meerderheid aangenomen is.

4 AAN HET WOORD: John Keunen John Keunen, regiomanager bij de RIBW - Wat doen jullie? De Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) biedt specialistische individuele begeleiding, huisvesting, zorgbemiddeling en bemoeizorg (i.s.m. Solidez) aan mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek o.a. in de gemeente Wageningen. Daarnaast biedt RIBW Actief ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gericht op participatie. Wij zijn er zeker niet op gericht om zoveel mogelijk zorgvragen van inwoners binnen te halen. Wel voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk om de toenemende zorgkosten met elkaar terug te dringen door burgers weer meer de eigen regie terug te geven, maar ook door een platte organisatiestructuur te handhaven met een zeer lage overhead. Het beleid van de gemeente Wageningen Samen Redzaam sluit daarbij goed aan. - Welke rol speelt preventie in jouw ogen? Een grote rol. De RIBW zet vooral in op preventie door Zorgbemiddeling en het Team Bemoeizorg in samenwerking met Solidez. Door vroegtijdig te signaleren en waar nodig in te grijpen, wordt erger voorkomen. Door te investeren aan de voorkant worden veel kosten bespaart aan de achterkant. Uit onderzoek naar zorgbemiddeling/bemoeizorg blijkt dat de maatschappelijke baten minimaal 4 keer de omvang kennen van de maatschappelijke kosten. Hierbij valt te denken aan voorkomen kosten huisuitzetting, huurderving, kosten maatschappelijke opvang, inzet politie bij overlast, veiliger gevoel omgeving, toegenomen levenskwaliteit door betere financiële situatie, voorkomen schulden bij schuldeisers, betere doorverwijzing/toeleiding, en het voorkomen van dubbele taken c.q. versnippering/verkokering. Dit pleit dan ook vooral voor het insteken op preventie zoals dat in het integrale beleidskader sociaal domein ook is beschreven. - Hoe belangrijk is samenwerking met informele organisaties? Erg belangrijk! De RIBW hangt de visie aan gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet. Wanneer de burger toch gebruik moet maken van de formele hulpverlening dan is dat zo kort als mogelijk maar zo lang als noodzakelijk met als doel uiteindelijk weer (meer) gebruik te gaan maken van de eigen kracht en het informele netwerk. Het is daarom van groot belang dat de formele en informele organisaties elkaar fysiek tegenkomen in de wijk maar o.a. ook in het nog te realiseren integrale centrale punt. De collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld De Huizen van de Wijk, Markt 17, Meldpunt Vrijwilligerswerk, de Bibliotheek, Zorgboerderijen, Vriendendienst Humanitas etc. hebben een belangrijke functie waar het gaat om ontmoeting, inloop, activering en participatie van burgers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de zorgkosten toenemen wanneer burgers onvoldoende kunnen participeren en geen of een beperkt sociaal netwerk hebben. RIBW Actief investeert in samenwerking met anderen met name in participatie en sociale ondernemingen voor en door clienten met een beperking. - Hoe zie je de toekomstige ontwikkelingen? Onze medewerkers zijn er klaar voor en investeren graag in de samenwerking met burgers en andere informele en formele organisaties om de dienstverlening aan de burgers en integrale toeleiding in Wageningen op een samenhangende wijze vorm te gaan geven. Wij werken daartoe samen met een groot aantal organisaties zoals, Solidez, Markt 17, Vilente, De Woningstichting, Idealis, Politie, Pro Persona, Indigo, Iriszorg, Zorgboerderijen, Nieuwland ICT lab, Atelier de 7 zusters, Opella, de Gemeente, Vriendendienst Humanitas, GGZ centrum Wageningen, Meldpunt Vrijwilligerswerk, Icare, Lindenhout, MEE, Frontoffice CJG, Zideris, Bibliotheek, ROC A12, Permar, ACE arbeidsmobiliteitscentrum de Vallei, Present en Klankbordgroep GGZ. Wij willen in samenwerking met anderen graag proactief onze rol innemen waar het gaat om innovatie. - Wie nodig je uit voor de volgende nieuwsbrief? (en waarom) Dat was een erg moeilijke keuze, dat het een van de informele organisaties moest zijn was voor mij meteen duidelijk omdat ik de samenwerking daarmee erg promoot. Ik dacht aan Markt 17 omdat mensen daar altijd van harte welkom zijn om anderen te ontmoeten of samen te eten, of aan stichting Present Wageningen die groepen vrijwilligers koppelt aan mensen die hulp kunnen gebruiken, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Maar uiteindelijk nodig ik Marga Roodenburg van de Klankbordgroep GGZ uit voor de volgende nieuwsbrief omdat zij zich sterk maken voor de positie van mensen met een GGZ beperking en er voor zorgen dat zij kunnen meedoen (participeren) in de Wageningse samenleving, zichtbaar zijn en mensen een stem geven.

5 Afspraken Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. De Minister heeft regio s bepaald: dit zijn de samenwerkingsverbanden. Wageningen heeft te maken met twee samenwerkingsverbanden. Ondertekening van de intentieverklaring passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei (voor het primair onderwijs). Links: Elmar Theune, wethouder Sport, zorg en welzijn gemeente Wageningen, rechts: de heer Piet Immerzeel (vice) voorzitter bestuur, namens het samenwerkingsverband Wageningse samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei betreft alle leerlingen in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen met in totaal 128 scholen (waarvan 13 scholen in Wageningen) en 35 schoolbesturen. Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Gelderse Vallei betreft alle leerlingen in de gemeenten Ede, Rhenen en Wageningen met in totaal 7 scholen (waarvan Pantarijn in Wageningen). Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op. De ondersteuningsplannen bieden op hoofdlijnen inzicht in wat het samenwerkingsverband biedt qua ondersteuning. Over de ondersteuningsplannen moeten de samenwerkingsverbanden met gemeenten Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren. Het samenwerkingsverband en het College overleggen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, met elkaar tenminste over: 1. de vraag hoe de aansluiting tussen de ondersteuning in het onderwijs en de jeugdhulp vanuit de gemeente het beste tot stand kan komen; 2. Leerlingenvervoer; 3. Leerplicht; 4. onderwijshuisvesting. onderwijs en bovengenoemde thema s. Het OOGO voor voortgezet onderwijs vond plaats is op 24 februari Op basis van de ondersteuningsplannen wordt er een samenwerkingsagenda opgesteld, waarbij per onderdeel wordt bekeken of dit lokaal met de school wordt opgepakt of via het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplannen worden door het bestuur van de Samenwerkingsverbanden voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit zijn vertegenwoordigers uit de leerkracht- en oudergeledingen. Na instemming door de OPR worden de plannen voor 1 mei 2014 ingediend bij de Onderwijsinspectie. Naast de ondersteuningsplannen zijn er ondersteuningsprofielen per school. Deze gaan meer gedetailleerd in op de feitelijke situatie in de school. Voor primair onderwijs was dit OOGO op 29 januari jl. Vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband en de wethouders hebben zich positief uitgesproken om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen passend Ondertekening van de intentieverklaring passend onderwijs Gelderse Vallei (voor het voortgezet onderwijs). Van links naar rechts: Henk Klein Kranenburg, Wethouder Rhenen; Gerrie Ligtelijn-Bruins, Wethouder Ede; Inge Sterenborg-Van der Schaaf, Voorzitter bestuur samenwerkingsverband en Elmar Theune, wethouder Wageningen

6 Marktplaats MEE Veluwe Ik ben Maartje, 42 jaar oud en zoek drie mensen om 1x in de maand gezellig mee te koken. Ik stel hiervoor mijn keuken ter beschikking en natuurlijk hoort daar ook het samen opeten van onze heerlijke maaltijd bij! Dit is een typische advertentie die je tegen kunt komen op MEE marktplaats. Veel cliënten van MEE willen graag met anderen in contact komen of wat voor een ander betekenen. Bijv. om te helpen met boodschappen of te klussen in huis). De website van MEE marktplaats geeft een overzicht van vraag en aanbod over diensten en/of producten voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De rubriek Vraag en Aanbod is voor en door particulieren en nonprofit organisaties. Organisaties met een aanbod voor mensen met een beperking kunnen zich hier aanmelden voor opname in de sociale kaart. Afspraken Bureau Jeugdzorg ondertekend Uiterlijk 28 februari 2014 moesten gemeenten wederzijds ondertekende afspraken hebben gemaakt met Bureau Jeugdzorg over de functies die de gemeenten in 2015 bij Bureau Jeugdzorg willen afnemen. Als een regio niet tijdig tot overeenstemming komt met BJZ, dan grijpt het Rijk in met een zogenaamde overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat gemeenten voor de benodigde functies (toegang, JB, JR, AMK en crisis) van de huidige Bureaus Jeugdzorg, voor 2015 een budgetgarantie verlenen van minimaal 80% van de begroting BJZ voor 2014 aan de BJZ's en/of hun rechtsopvolgers (inclusief afspraken over overname van medewerkers). aan de uitgangspunten van het Regionaal transitiearrangement en de beleidsvisie van regio Arnhem. Dit voorstel is aan de verschillende colleges van B&W uit de regio Arnhem voorgelegd. Het college van B&W van de gemeente Wageningen heeft op 25 februari jl. met het voorstel ingestemd. De afspraken met bureau Jeugdzorg zijn 26 februari jl. ondertekend. Om te komen tot afspraken tussen regio Arnhem en Bureau Jeugdzorg Gelderland, heeft voorbereidend bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de directie van Bureau Jeugdzorg en twee wethouders van regio Arnhem. Naar aanleiding van dit overleg heeft Bureau Jeugdzorg op basis van een budgetgarantie van 80% een inhoudelijk voorstel gedaan, dat recht doet COLOFON Deze digitale nieuwsbrief is ook te vinden op Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief, mail dan naar: Ook suggesties voor onderwerpen zijn welkom via dit adres.

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie