info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg"

Transcriptie

1 Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra midden in de samenleving. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van de kinderen en volwassen cliënten. De vraag van de cliënt staat centraal. Centraal Bureau Adres Charles de Gaullestraat HB Roermond Postadres Postbus AK Roermond Telefoonnummer Telefax Website Cliëntenwebsite informatieblad van stichting pedagogisch sociaal werk midden- en noord-limburg uitgave september 2012 Colofon PSW Info is een uitgave van Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg. PSW Info verschijnt viermaal per jaar, in een oplage van 2900 exemplaren. Redactie-adres Postbus AK Roermond telefoon telefax website Redactie Els van Gils Wim van Baal Charles Beltjens Maud Golsteyn Trees van Heeswijk Ans Maessen Marc van Ooijen Jet Vinken Jacques Wulms Aan dit nummer werkten mee Teksten Iris Feddes, Els van Gils, Maud Golsteyn Eindredactie Maud Golsteyn Foto s Paul Niessen, Jac Vullers Grafische verzorging hoenenenvandooren, creatieve communicatie, St. Odiliënberg Verzending Comcop, Activiteitencentrum Herten Belangrijke telefoonnummers zijn verder Klachtenadviescommissie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Centraal Bureau Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Cliëntenvertrouwenspersoon Greet van Dijk Telefoonnummer Centrale cliënten/ouder/verwantenraad Voorzitter Monica Hagen Telefoonnummer Bereikbaarheid activiteitencentra, kinderdagcentra en PSW Junior Ambulant buiten kantooruren via de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Voor dringende zaken, die GEEN uitstel dulden kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Telefoonnummer Maatschappelijk werkers PSW PSW Junior Kim Loonen Telefoonnummer / PSW Volwassenen Vera Corstjens Telefoonnummer / Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

2 2 3 Voorwoord Geachte lezers Net voor de zomervakantie mocht ik het roer overnemen als bestuurder van PSW. De eerste paar weken heb ik veel mensen gesproken, veel locaties bezocht en het nodige gelezen over de organisatie. Ik realiseer me dat ik de meesten van u echter nog niet heb ontmoet. Ik heb hier in de komende periode nog veel tijd voor uitgetrokken. Een organisatie als PSW leer je immers niet in een paar weken echt goed kennen. Zoals verwacht heb ik mogen merken dat PSW positief bekend staat, zowel intern als bij externe partners. De medewerkers die ik gesproken heb, zijn betrokken en gemotiveerd. De zaken in de centra zijn goed op orde en voor zover ik dat nu kan beoordelen, zijn cliënten en ouders/verwanten over het algemeen meer dan tevreden over de zorg die wij bieden. Ik ben vooral onder de indruk van de zorg op maat en de verschillende zorgarrangementen die worden geboden, evenals de vele prachtige voorzieningen. Terecht zaken waar we trots op zijn. Na mijn zomervakantie van 3 weken had ik, nu al, het gevoel terug te komen in een organisatie die ook de mijne is! Dat voelt dus erg goed en vertrouwd. Toch weet ik dat er het komende jaar veel moet gebeuren! De wereld om ons heen verandert in snel tempo. PSW moet meebewegen. Veranderen is voor mij geen doel op zichzelf, maar het is nodig vanwege de veranderende wet- en regelgeving en de aangekondigde bezuinigingen. Zo is de groei die PSW de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, voor de nabije toekomst alles behalve vanzelfsprekend. Het wordt namelijk nog erg spannend of het Zorgkantoor de daad bij het woord voegt en bij haar inkoop van zorg PSW ook de erkenning geeft die onze kwaliteit en onze wachtlijst rechtvaardigt. Hoe dan ook, we moeten de komende periode keuzes maken om het goede van PSW te kunnen behouden en tegelijkertijd inspelen op nieuwe vragen en regels. Als dit nummer van PSW Info verschijnt, zijn de verkiezingen net achter de rug. Op dit moment is moeilijk te voorspellen welke partijen samen een regering gaan vormen en evenmin wat het beleid van die nieuwe PSW in de samenleving Jaarverslag PSW Onlangs is het publieksjaarverslag 2011 van PSW verschenen. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het jaar 2011 in vogelvlucht, een overzicht in grote lijnen van wat er in 2011 is gebeurd en een thema met de titel PSW in de samenleving, waarin diverse interviews zijn opgenomen met mensen die bij PSW betrokken zijn en een bespiegeling geven over het thema in de samenleving. In het jaarverslag worden allerlei kleine en grote initiatieven besproken die laten zien hoe PSW cliënten in de samenleving begeleidt en hen stimuleert om mee te doen aan die samenleving. In dit jaarverslag zijn tot onze spijt, op pagina 28, per abuis verkeerde cijfers opgenomen over het medewerkersbestand van PSW in regering zal zijn inzake de gehandicaptenzorg. Opvallend is dat de gehandicaptenzorg nauwelijks onderwerp van gesprek of discussie is; niet in de landelijke politiek, niet in de media en evenmin bij de gemeentelijke overheid. Alsof de langdurige zorg, de care, alleen wordt gevormd door de V&V sector. Mijn prioriteit is de handhaving van de huidige hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten en de bestuurlijke borging van al het goede dat PSW presteert. Daarnaast beschouw ik het als mijn opdracht om de gehandicaptenzorg in het algemeen en PSW in het bijzonder onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en samenwerkingspartners, nadrukkelijker dan voorheen. Onze cliënten zijn mensen die niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Zij moeten kunnen rekenen op onze ondersteuning en hebben recht op deelname aan de samenleving. De overheid heeft de afgelopen jaren ook ingezet op participatie. Het kan niet zo zijn dat de aandacht en inspanningen daarvoor van de baan zijn, nu er bezuinigd moet worden. Al realiseer ik me echt wel dat ook de gehandicaptenzorg niet zal ontkomen aan bezuinigen. In de komende herfst en winter gaan we ons bezighouden met het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan van PSW. Naast de diverse bestuursorganen (MT, RvT, OR en CCOVR) gaan we proberen zo veel mogelijk medewerkers en belangstellenden bij dit proces te betrekken. Actuele informatie hieromtrent zullen wij presenteren via het internet en het intranet. De prestaties van PSW tot nu toe geven veel vertrouwen, maar bieden helaas geen garanties voor de toekomst. Wij gaan alles uit de kast trekken wat nodig is, om ook de toekomst van onze cliënten en van deze mooie organisatie veilig te stellen. Marc van Ooijen, bestuurder Gepubliceerd zijn de cijfers van PSW vindt het belangrijk dat interne en externe relaties worden voorzien van betrouwbare informatie. PSW heeft daarom iedere ontvanger een brief nagestuurd waarin de juiste gegevens over het medewerkersbestand staan. Het gecorrigeerde jaarverslag is te vinden in het Jaardocument verantwoorde zorg 2011 van PSW, op de website van het CIBG: en op onze eigen website: > over PSW > publicaties > jaarverslagen. Plafond financiering groei / uitbreiding AWBZ Mag PSW doorgroeien? Sinds de oprichting in 1955 is PSW gestaag gegroeid, in antwoord op vragen van cliënten en hun ouders/verwanten. De groei heeft de afgelopen jaren in verhevigd tempo doorgezet, sinds 2009 met ruim 10% per jaar. Ook voor de komende jaren verwacht PSW groei, met name van de sector wonen. Dit gezien het aantal ouders dat een woonvraag bij PSW heeft neergelegd. De overheid heeft echter een plafond aangebracht in de uitbreiding van de AWBZ. Groei moet gefinancierd worden uit de beperkte regionale contracteerruimte. Wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders/verwanten? Een nadere uitleg door Jacques Wulms, manager Zorgondersteuning en Vastgoedontwikkeling. De gehandicaptenzorg wordt bekostigd uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: zie kader AWBZ). Tot voor kort kon PSW groei rechtstreeks aanvragen bij het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat gaat veranderen. De overheid heeft een plafond aangebracht in de uitbreiding van de AWBZ en heeft bovendien bepaald dat die groei gefinancierd moet worden uit de regionale contracteerruimte. Jacques Wulms: 'Het Zorgkantoor moet die contracteerruimte verdelen onder de aanbieders van langdurige zorg in de regio. Groei van PSW kan dus leegstand betekenen bij een of meer andere zorgaanbieders in onze regio.' Nieuwe wooninitiatieven Groei is voor PSW geen doel op zichzelf, maar komt voort uit vragen van cliënten en hun ouders. Jacques Wulms: 'Vanwege bewezen kwaliteit van zorg kiezen veel ouders in Midden- en Noord-Limburg voor onze organisatie. Voor een woonplek in een woonbegeleidingscentrum van PSW bestaan wachtlijsten. PSW is van plan om in antwoord op concrete vragen van ouders op korte termijn nieuwe wooninitiatieven te realiseren in Echt, Nederweert en Reuver. De initiatieven zijn gericht op (jong)volwassenen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke handicap, eventueel met bijkomende handicap of autisme.' PSW werkt bij de planvorming samen met wooncorporaties en gemeenten. De bouw wordt gerealiseerd door de wooncorporaties. PSW gaat de woningen vervolgens huren. De huurtarieven worden vastgesteld op een dusdanig niveau dat de toekomstige bewoners de huur zelf kunnen opbrengen bij een eventuele (versnelde) doorvoering van scheiden wonen en zorg. Met de gemeenten is overleg gevoerd over grondlocaties en bestemmingen en ook over inbedding in de lokale samenleving en de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. Financiering De woonbegeleidingscentra van PSW bieden zorg in natura, dat wil zeggen begeleiding met huisvesting. Initiatieven moeten passen binnen de regionale contracteerruimte. Het zorgkantoor verdeelt die regionale ruimte. In onze regio, Noord- en Midden-Limburg, is dat de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. PSW heeft in de offerte voor 2013 de nieuwe initiatieven in Echt, Nederweert en Reuver opgevoerd. De planvorming voor die initiatieven is in een ver gevorderd stadium. Het wachten is op de toekenning van AWBZ middelen. Door de beperkte groeiruimte binnen de regio is immers niet zeker of de aanvragen van PSW gehonoreerd worden door het zorgkantoor. PSW kan vanwege dat risico niet van start gaan met de realisatie van de bouw, vóór de financiering is toegezegd. Gedeelde visie op zorg Het zorgkantoor heeft de eigen visie op zorg vastgelegd in een document "de Klant aan het Roer 2013" (www.vgz-zorgkantoren.nl/ aanbieders/contractering&inkoop). Daarin geeft het zorgkantoor aan de keuze en het De organische groei wordt gelegitimeerd door vragen van ouders belang van de klant als uitgangspunt te nemen en kwaliteit vanuit klantperspectief en klantbeleving centraal te stellen. Daarbij zet het Zorgkantoor in op een zo groot mogelijke eigen regie door de klant en stuurt aan op een zo groot mogelijke participatie aan de lokale samenleving en een wijkgerichte benadering. De zorgvisie van het zorgkantoor is PSW op het lijf geschreven. Jacques Wulms: 'Onze organisatie biedt van oudsher zorg en ondersteuning bij een eigen leven, bij voorkeur in de lokale samenleving. Het bestaan van onze organisatie en de organische groei door de jaren heen worden gelegitimeerd door de vragen van cliënten en hun ouders/verwanten. Daarbij doen wij een zo groot mogelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en zijn/haar eigen netwerk. Ten slotte levert PSW zorg van uitstekende kwaliteit. Deze kenmerken en resultaten bestaan niet alleen op papier, maar worden aantoonbaar gemaakt door interne en externe kwaliteitsonderzoeken.' Passend antwoord Waarom dan twijfel over de groeiruimte voor PSW? De Zorgkantoren Coöperatie VGZ heeft, net als alle andere zorgkantoren in Nederland, een forse bezuinigingsopdracht gekregen van de landelijke overheid. De kosten voor de AWBZ lopen (te) hard op volgens de regering. Het moet minder. Jacques Wulms: 'PSW onderschrijft de noodzaak uitvoering te geven aan de bezuinigingsopdracht! Meer nog dan in vroeger tijden is de focus gericht op doelmatigheid. PSW wordt bekostigd met collectieve middelen, opgebracht door de belastingbetaler, en die moeten verantwoord worden ingezet. Onze cliënten worden echter geboren met een handicap die nooit meer over gaat. Om een volwaardig bestaan in de samenleving te kunnen leiden, hebben zij dagelijks zorg en ondersteuning nodig. En net als andere mensen moeten zij, binnen redelijke grenzen, zelf kunnen kiezen waar zij willen wonen. PSW heeft de maatschappelijke opdracht hun belangen te behartigen, door een passend antwoord te geven op vragen van deze medeburgers. Dat blijven we doen, als we daartoe in staat worden gesteld.'

3 4 5 Wat, hoe, hoeveel? Stand van zaken AWBZ Lopende bouwprojecten De wet AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten stamt uit 1968, ingevoerd om onverzekerbare zorg voor alle burgers van Nederland te kunnen realiseren. In dit verband wordt ook wel gesproken van langdurige zorg of care. Dit in tegenstelling tot de cure, die bekostigd wordt op basis van de zorgverzekeringswet, uitgevoerd door de zorgverzekeringen. De uitgaven en inkomsten De totale AWBZ uitgaven bedragen in 2012 rond de 27 miljard. In totaal 6,5 miljard gaat naar de gehandicaptenzorg. De AWBZ is een volksverzekering. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor de AWBZ. De premie wordt opgebracht door de belastingbetalers. De overheid stelt jaarlijks de hoogte vast. Bij werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden wordt een vast percentage ingehouden van loon of uitkering. Zelfstandig ondernemers betalen de premie rechtsreeks aan de belastingdienst. Volwassenen die gebruik maken van AWBZ-zorg, betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Premies en eigen bijdragen dekken de uitgaven van de AWBZ niet. Het verschil wordt betaald uit de algemene belastingopbrengst. De uitvoerende partijen Zorgkantoren De AWBZ wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Nederland is daartoe verdeeld in zorgregio's en per zorgregio is een zorgkantoor opgericht. De zorgkantoren zijn verbonden aan de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar die in de betreffende regio de meeste klanten heeft, is aangewezen als zorgkantoor. Voor Noord- en Midden- Limburg is dat de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Zorgaanbieders dienen elk jaar een offerte in bij het zorgkantoor: welke zorg wil de aanbieder het komend kalenderjaar bieden. Het zorgkantoor verdeelt de beschikbare middelen over de verschillende zorgaanbieders in de regio. Het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) geeft indicaties af voor AWBZ zorg. Een geldige indicatie geeft recht op (vergoeding van) zorg. Het CVZ (College voor zorgverzekeringen) is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de AWBZ en ook de Zorgverzekeringswet. Het CVZ heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. De Nza (Nederlandse zorgautoriteit) houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast en condities voor marktwerking vast. Het CAK (Centraal administratie kantoor) berekent en int de eigen bijdragen in het kader van de AWBZ (en de WMO). De zorgaanbieders/psw voeren de zorg en ondersteuning uit met behulp van de AWBZ middelen. PSW ziet bij de uitvoering twee maatschappelijke opdrachten voor zichzelf: het geven van een passend antwoord op vragen van burgers die geïndiceerd zijn voor AWBZ-zorg en het omzetten van belastinggeld in kwalitatief goede zorg- en dienstverlening. PSW timmert aan de weg, in antwoord op vragen van cliënten en hun ouders. Hieronder vindt u een kort overzicht van bouwprojecten en -plannen. PSW Junior: kinderdienstencentrum en kinderwoonvoorziening PSW gaat in Heythuysen een nieuw kinderdienstencentrum en een kinderwoonvoorziening realiseren. Het nieuwe KDC wordt gebouwd door WoonGoed2-Duizend. Na de zomer, als de sloop van de oude boerderij op die locatie helemaal is afgerond en de grond schoon is verklaard, gaat de schop in de grond. Volgens planning worden de gebouwen eind 2013 opgeleverd. Wonen Echt PSW heeft vergevorderde plannen om in Echt een woonbegeleidingscentrum te realiseren voor 21 (jong)volwassenen met een overwegend matige verstandelijke handicap. Het betreft 14 personen die op de wachtlijst voor wonen bij PSW staan en 7 die willen verhuizen vanuit een collega woonvoorziening. PSW heeft overeenstemming bereikt over de locatie en de bouw met respectievelijk de gemeente Echt-Susteren en WoonGoed2-Duizend. Het wachten is op het toekennen van de financiële middelen door het zorgkantoor. Wonen Reuver PSW bekijkt samen met Woningcorporatie WoonGoed2-Duizend de mogelijkheden om huisvesting ten behoeve van (jong)volwassenen met een ernstige verstandelijke handicap uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een aanvraag ingediend bij het zorgkantoor. Op korte termijn wordt vooruitlopend op toekomstige nieuwbouw een tijdelijke huisvesting in Reuver voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke handicap in gebruik genomen. Het gaat om woonruimte voor 5 personen: 3 ter vervanging (locatie Spoorkamp) en 2 op de wachtlijst voor wonen bij PSW. Wonen Nederweert PSW is van plan een woonbegeleidingscentrum te realiseren in Nederweert voor 21 (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap, ter vervanging van de Pastorieweg (jong)volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap) en vervanging van de Hinkert (volwassenen met een licht en matig verstandelijke handicap). Daarnaast biedt het nieuwe WBC plaatsen voor personen op de wachtlijst voor wonen bij PSW. PSW is in gesprek met de gemeente Nederweert en met Woningvereniging Nederweert over respectievelijk de grond/locatie en de bouw. Daarnaast is een aanvraag ingediend bij het zorgkantoor. Wonen Weert PSW is van plan een woonbegeleidingscentrum te realiseren in Weert voor (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap: ter vervanging van de locatie Maastrichtstraat (personen met een ernstig verstandelijke handicap) en voor een brede doelgroep van mensen met een lichte, matige en ernstige handicap die hebben aangegeven bij PSW te willen wonen, maar voor wie nu nog geen plaats is. Een deel van hen staat reeds op de wachtlijst voor wonen bij PSW. PSW is in gesprek met de gemeente Weert over de locatie De goede herder in de wijk Groenewoud. Naast PSW is er nog een gegadigde voor de locatie, een zorgaanbieder in de V&V sector. Wonen/dagbesteding Haelen PSW onderzoekt de mogelijkheden om wonen en dagbesteding op één locatie voor ernstig verstandelijk gehandicapten en autisten te realiseren op de locatie waar nu KDC de Heisterkes is gehuisvest. PSW heeft daartoe reeds grond aangekocht. Dagbesteding Heythuysen PSW onderzoekt de mogelijkheden om een deel van het oude raadhuis in Heythuysen te gebruiken, mogelijk voor een multifunctioneel activiteitencentrum voor senioren, een multifunctioneel trefcentrum, een atelier en appartementen voor mensen met een verstandelijke handicap. Momenteel vindt een haalbaarheidsstudie plaats. De toekomst De AWBZ is een onderdeel van de landelijke, centrale wet- en regelgeving. Er is een trend ingezet van centralisatie naar decentralisatie, ofwel van landelijke overheid naar gemeentelijke overheid, ofwel van AWBZ naar Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gedachte daarachter is dat lokale overheden dichter bij de burgers staan en dus beter kunnen regelen wat nodig is. Het tempo waarin en de mate waarin deze decentralisatie en van AWBZ middelen naar de Wmo wordt doorgezet, hangt met name af van het beleid van het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen zal aantreden. Een andere trend is de bezuiniging. De kosten van de AWBZ groeien snel en (bijna) alle politieke partijen willen die groei remmen dan wel een halt toeroepen. Ook bij deze trend geldt: het tempo en de mate waarin hangen af van het nieuwe kabinetsbeleid.

4 6 7 Open dag Activiteitencentrum Reuver Zondag 10 juni organiseerde AC Reuver een open dag voor iedereen die graag eens wilde rondkijken in het activiteitencentrum of meer wilde weten over de manier van werken. Het werd een zeer geslaagde, sfeervolle en druk bezochte dag. Er waren veel enthousiaste en positieve reacties. Naast ouders, cliënten en medewerkers, zijn ook veel buurtbewoners een kijkje komen nemen. Zij konden bij alle activiteiten rondkijken. Ook werden presentaties gegeven over de buitenploeg in kinderboerderij het Dierenrijck in Reuver en het werkproject in supermarkt Plus in Reuver. Cliënten genoten van het bezoek en lieten trots hun werkplek zien aan de bezoekers. De bezoekers genoten van het mooie weer met versgebakken cake en wafels in de gezellig ingerichte tuin van het centrum. Meedoen in de maatschappij Cliënten maken gebruik van reguliere voorzieningen PSW vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke handicap maximaal deelnemen aan de samenleving. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt. Hij of zij krijgt de zorg en begeleiding die nodig is. Maar het uitgangspunt is dat onze cliënten volwaardige burgers zijn in de maatschappij. Dit betekent onder andere dat ze gebruik maken van standaard voorzieningen, waaronder eerstelijnszorg. PSW biedt begeleiding bij het wonen. Bij deze begeleiding zit geen (medische) behandeling inbegrepen. Ook de aanschaf van bijvoorbeeld een aangepast bed of een rolstoel zijn niet verrekend in het AWBZ tarief. Dit is een verschil met intramurale instellingen, waar deze kosten wel in het AWBZ tarief verrekend zijn. Bij PSW volgen cliënten de normale routes: bij een probleem met de gezondheid gaat een cliënt naar een reguliere huisarts. Medische kosten worden vergoed via een ziektekostenverzekering. Kosten voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, een driewieler of orthopedische schoenen worden vergoed via de ziektekostenverzekering of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). En bij inkomensproblematiek kan een cliënt een beroep doen op bijstandsregelingen. Rol van de arts Deze visie op participatie betekent ook iets voor de rol van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) die in dienst is van PSW. Anders dan bij intramurale instellingen, behandelt de arts van PSW zelf geen cliënten. De AVG heeft een adviserende rol richting teams en kan als intermediair optreden naar de behandelende huisarts of specialist. Maar voor medische zorg, hulpmiddelen of bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie volgen cliënten dezelfde route als andere mensen. Ze gaan naar de huisarts, die hen waar nodig kan doorverwijzen naar een specialist. PSW biedt zelf wel gedragskundige en pedagogische begeleiding, door middel van deskundige begeleiders en gedragskundigen. Niet vanzelfsprekend Het is niet altijd makkelijk of efficiënt om cliënten te laten meedoen in de maatschappij. Het kost bijvoorbeeld meer moeite om voor iedere cliënt apart een afspraak te maken bij de fysiotherapeut in de stad, dan om een fysiotherapeut in huis te hebben die alle cliënten na elkaar behandelt. Ook vraagt het iets van ouders. Zij moeten bijvoorbeeld naast een basis ziektekostenverzekering een aanvullende verzekering regelen voor zaken die niet of onvoldoende deel uitmaken van de basisverzekering (zoals fysiotherapie, tandheelkundige zorg) voor hun zoon of dochter. Deze benadering doet meer recht aan de identiteit van de individuele mens. We willen geen aparte samenleving voor mensen met een handicap, maar hen actief laten deelnemen aan de lokale gemeenschap. Kwaliteit van zorg De aansluiting met eerstelijnszorg en reguliere voorzieningen is niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. PSW doet dat met de inzet van deskundige begeleiders, maatschappelijk werkers en gedragskundigen. Zij ondersteunen en adviseren cliënten en hun familie in hun persoonlijke situatie, ook als het gaat om meedoen in de maatschappij. Daarnaast kunnen ze helpen bij concrete aanvragen voor hulpmiddelen of financiële regelingen. In het geval van specifieke vragen, biedt PSW ondersteuning door te zoeken naar de juiste externe expertise. En natuurlijk heeft de AVG een belangrijke rol als er medische zorg wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld door specifieke kennis over een syndroom door te geven aan een behandelend arts. Onze cliënten krijgen dan ook dezelfde kwalitatieve zorg en ondersteuning als cliënten die een indicatie hebben voor verblijf mét behandeling. Ze krijgen die alleen langs een andere weg, namelijk langs dezelfde route als andere mensen in de maatschappij. Op die manier kunnen ze met de juiste zorg en begeleiding een zo gewoon mogelijk leven leiden.

5 8 9 Hygiëne Cursus voor bewoners appartementen Magdalenastraat Onlangs kregen de bewoners van de appartementen aan de Magdalenastraat in Heythuysen een cursus over hygiëne. De cursus werd gegeven door Sylvia Caris, facilitair medewerker bij de catering in Activiteitencentrum Herten, en Bregje Verdam, trainer IOC (Info- en ondersteuningscentrum). Een goede hygiëne in huis is belangrijk. In een onhygiënisch huis kunnen bacteriën ontstaan die ziektes veroorzaken. Reden om de bewoners van de appartementen aan de Magdalenastraat een cursus over hygiëne te geven. Sylvia Caris: 'Ik heb eerder een hygiënecursus gegeven voor begeleiders. Hieruit ontstond het idee om een dergelijke cursus op te zetten voor cliënten van Ondersteund Wonen. Om de cursus minder theoretisch en meer toegankelijk en duidelijker te maken voor cliënten, heb ik samengewerkt met Bregje. Ten opzichte van de cursus aan begeleiders, was deze meer praktijkgericht en daarmee duidelijker voor de cliënten.' Beschimmelde appel 'We hebben de cursus visueler gemaakt', vertelt Bregje Verdam. 'Door voorbeelden te laten zien, blijft het beter hangen. Zo lieten we een beschimmelde appel en een puddingtoetje dat ver over de datum was, zien. Het stonk en zag er vreselijk vies uit, maar het waren wel goede voorbeelden.' Leerzaam De cursus was opgedeeld in vier hoofdstukken: bacteriën, keuringsdienst van waren, handen wassen en schoonmaken. 'We hebben uitgelegd wat hygiëne is en wat bacteriën zijn; de regels en wetten over hygiëne. Dit hebben we in een boekje samengevoegd, met veel plaatjes en picto's. Het viel op dat de bewoners al veel wisten. Maar er waren ook veel 'o ja-momenten'. Het geregeld schoonmaken van de koelkast bijvoorbeeld was velen onbekend. Ze stonden versteld hoe vaak deze moet worden schoongemaakt. We hebben ook tips gegeven om eraan te denken om de koelkast schoon te maken of de vaat- en theedoeken te vervangen, door dit op de kalender te zetten. De bewoners van de appartementen wonen vrij zelfstandig. Het is goed voor hen om te leren over hygiëne. We horen terug dat ze er veel aan hebben gehad en het leerzaam vonden. Dat is belangrijk!' Jos Cuypers (boven) 'Ik schrok wel een beetje hoe vaak ik de koelkast moet schoonmaken. Dat doe ik echt te weinig. Maar het is belangrijk om hem schoon te maken, er kunnen bacteriën ontstaan en daar kun je ziek van worden. Ik was nu ook vaker mijn handen. Dat hebben Sylvia en Bregje ons ook geleerd. Ik kook altijd zelf en let goed op het eten, dat het niet over de datum heen gaat. Sylvia en Bregje hebben ons eten laten zien dat over de datum was. Dat was vies, maar ik heb dat wel goed onthouden.' Dien van der Pas (links) 'We kregen een folder met informatie. Ik kijk er nog geregeld in. Het is allemaal heel duidelijk geschreven met veel plaatjes. Ik heb veel geleerd van de cursus. Ik wist niet dat ik de vaat- en theedoeken vaak in de was moet doen. Dat doe ik nu veel vaker. Ik vond de cursus heel interessant en heb er zeker iets aan gehad. Eigenlijk zou iedereen de cursus moeten volgen!' Xander Dohmen, manager ECI Cultuurfabriek Het plezier straalt er van af In 2011 heeft PSW een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Het voormalige industriële complex wordt ontwikkeld tot een multifunctionele locatie waar muzikale, culturele en kunstzinnige activiteiten een plek krijgen. Een aantal cliënten van PSW verricht inmiddels werkzaamheden in en voor de ECI Cultuurfabriek. Zij worden ondersteund door een jobcoach van PSW Werk. Het is begonnen met een groepje cliënten dat sinds begin 2012 de conciërges van de ECI Cultuurfabriek ondersteunt. Ze helpen bij schoonmaak, onderhoud en catering in het bezoekerscentrum. Daarnaast hebben cliënten gewerkt bij een concert van UB40, dat op 8 juni werd georganiseerd op het evenemententerrein bij de ECI Cultuurfabriek. Ook helpen cliënten bij de verhuizing van verschillende organisaties naar de ECI Cultuurfabriek. Talenten ontwikkelen Xander Dohmen, manager bij de ECI Cultuurfabriek, legt uit waarom zijn organisatie heeft gekozen voor een samenwerking met PSW. In onze visie is vastgelegd dat we een duidelijke sociale functie willen vervullen voor Roermond en omstreken. De ECI Cultuurfabriek is er voor iedereen; we vinden het belangrijk dat jong en oud de kans krijgt om talenten te ontwikkelen. Dat geldt voor muzikale en creatieve talenten, die ontplooid kunnen worden in onze activiteiten, maar we kijken ook verder. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we graag de mogelijkheid om in onze organisatie aan de slag te gaan. Zelf heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt en ik merk hoe fijn het is als je voldoening hebt in je werk. Dat gun ik anderen ook. Jobcoach De cliënten die nu bij de ECI Cultuurfabriek werken, krijgen begeleiding van jobcoach Marloes Cuypers. Zij is op locatie aanwezig als de cliënten aan het werk zijn en ze is aanspreekpunt voor hen en voor de mensen van de ECI Cultuurfabriek. In het begin was het nieuw om te werken met mensen met een arbeidsbeperking, vertelt Xander Dohmen. Maar we hadden er meteen het volste vertrouwen in en het loopt ook prima. Het is fijn dat Marloes er is. Zij kent de cliënten goed en weet hoe ze hen kan aansturen. Als het nodig is, hebben we contact om dingen af te stemmen, maar over het algemeen gaat Concert UB40 Dit wil ik wel vaker doen het vanzelf. Je ziet nu ook dat er steeds meer direct overleg is tussen de conciërges en de cliënten, die elkaar inmiddels kennen. Enthousiast Alle betrokkenen zijn tevreden over de samenwerking. Xander Dohmen: De cliënten die nu al bij ons werken, zijn heel enthousiast. Het plezier straalt er gewoon van af. Dat is heel leuk om te zien. Neem bijvoorbeeld het concert van UB40, dat was een groot succes. Zes cliënten hebben gewerkt bij de entree: bezoekers welkom heten, kaartjes controleren en stempels uitdelen. En daarnaast stonden tien cliënten achter de bar. Het ging super en het was heel leuk om te zien hoe ze genoten van de sfeer. Mogelijkheden Voor de toekomst ziet Xander genoeg mogelijkheden om de samenwerking verder uit te bouwen. We hebben zoveel plekken waar we cliënten van PSW kunnen inzetten. Bijvoorbeeld bij evenementen: ze kunnen dan voorbereidend werk doen, betrokken zijn bij de uitvoering en na afloop helpen bij het opruimen en afbreken. We zouden hen ook graag inzetten in de buurt rondom de ECI Cultuurfabriek om bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen of een praatje te maken met buurtbewoners. Ik ben ervan overtuigd dat we nog lange tijd plezierig zullen samenwerken. Vrijdag 8 juni vond er in Roermond een concert plaats van de band UB40. Locatie was het evenemententerrein bij de ECI Cultuurfabriek. Een aantal cliënten van PSW heeft diverse werkzaamheden verricht tijdens en rondom het concert. Patrick Meuter (23) en Michelle Joosten (19) vertellen erover. Patrick Meuter (foto volgende pagina) Iedere week werk ik een dag bij het Centrum voor de Kunsten, dat in de zomer is verhuisd naar de ECI Cultuurfabriek. Ik help daar met afbreken en dozen inpakken. Tijdens het concert van UB40 heb ik achter de bar gewerkt. Mensen kwamen drinken bestellen, dat moest ik dan onthouden en klaarzetten. Ze betaalden met bonnetjes. Ik heb wel vaker

6 10 11 Medewerker in beeld Nieuwe teamleider: Daniëlle Driessen achter de bar gewerkt, in de voetbalkantine. Toch was het in het begin wel lastig, maar later ging het goed. We begonnen om half zeven met werken en ik was pas om half een s nachts weer thuis. Het was een kort nachtje, want de volgende morgen gingen we weer terug om te helpen met bekers, peuken en viltjes opruimen en de tent afbreken. Ik vond het heel leuk; ik wil dit wel vaker doen! Michelle Joosten Ik ga iedere vrijdag naar de ECI Cultuurfabriek om daar te werken. Ik help met tafels en stoelen poetsen, de afwas doen en wc s poetsen. Het is leuk werk. We gaan daar met de auto naar toe en nemen dan de poetsspullen en de stofzuiger mee. Ik heb ook gewerkt bij het concert van UB40. We moesten rijen bekers klaarzetten en die vullen met cola, sinas en spa. En als die werden uitgedeeld, dan moesten we de bekers weer aanvullen. We stonden heel dicht bij het podium, dus ik kon de muziek heel goed horen. Dat was wel leuk! De volgende ochtend moest ik weer vroeg uit bed om te helpen opruimen. Er was veel troep, maar aan het eind van de ochtend waren we klaar. Sinds 1 juni 2012 is Daniëlle Driessen (42) de nieuwe teamleider van Woonbegeleidingscentrum Graafschap Hornelaan in Weert. Voorheen werkte zij als persoonlijk begeleider in WBC Nederweert. 'Toen ik deze vacature zag, wist ik: dit is de perfecte baan voor mij!' de baan uiteindelijk niet aangenomen. Ik dacht: ik moet binnen PSW blijven, het bevalt me hier zo goed. Ik wist ook dat PSW groeit en hield mezelf voor dat die functie als teamleider wel een keer zou komen in de organisatie waar ik het liefste wil werken. De functie kwam sneller dan verwacht. Toen ik deze vacature zag, wist ik: dit is de perfecte baan voor mij!' Wegwijs raken Inmiddels is de kersverse teamleider een paar weken aan het werk in haar nieuwe functie. 'Ik had ontzettend veel zin om te beginnen. Het is een nieuwe locatie voor mij, ik kende de medewerkers en de cliënten niet. Ik zie dat als voordeel; alles ligt nog open. De eerste weken staan in teken van wegwijs te raken in mijn nieuwe werkomgeving en mijn nieuwe collega s, de cliënten en hun ouders te leren kennen. Ik plan coachingsgesprekken met de medewerkers en ga in iedere woongroep langs en schuif eens aan tijdens het eten.' Buurtfeest 't Vrijveld Veel zon en gezelligheid Zaterdag 11 augustus was er een buurtfeest in de Roermondse wijk 't Vrijveld. Dertien cliënten en twee begeleiders van woonbegeleidingscentrum (WBC) Spoorlaan Noord waren van de partij. Het buurtfeest met barbecue wordt al jaren georganiseerd door buurtvereniging 't Vrijveld in Roermond. WBC Spoorlaan Noord hoort bij deze wijk. Het buurtfeest werd gehouden in de Charles Ruysstraat, die speciaal voor de gelegenheid werd afgesloten voor het verkeer. Om uur ging het feest van start met activiteiten voor kinderen, waaronder springkussens, ponyrijden en schminken. Ook was er een podium waar kinderen en volwassenen optraden onder het motto 'Vrijveld's got talent'. Verder was er een live optreden van een band. Later op de dag volgde een barbecue, waar 250 mensen aan hebben meegedaan, onder wie de cliënten en begeleiders van WBC Spoorlaan Noord. Het weer werkte goed mee: het was zonnig en warm. Mede daardoor was het een heel gezellig feest waarbij veel nieuwe contacten werden gelegd. Er waren ook nieuwe buurtbewoners, die het feest gebruikten om kennis te maken met hun wijkgenoten. Om uur was het feest afgelopen. Aan het eind van de avond lieten enkele enthousiaste bewoners van het woonbegeleidingscentrum weten dat ze al wilden intekenen voor het feest van volgend jaar. Een duidelijk signaal dat het een zeer geslaagde dag is geweest! Daniëlle Driessen volgde de Z-opleiding en werkte 14 jaar als persoonlijk begeleider bij de (toenmalige) Paulusstichting in Sittard. Omdat ze een nieuwe uitdaging zocht, werkte ze aansluitend korte tijd bij Wonen Plus. 'Voordat ik hier ging werken, heb ik een open sollicitatie naar PSW gestuurd. Ik kende PSW niet, maar hoorde regelmatig positieve geluiden over de organisatie. Na negen maanden, ik was net gestart in mijn nieuwe functie, kreeg ik een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek bij PSW. Het betrof een functie als persoonlijk begeleider in WBC Nederweert, locatie Eikenstraat/Hinkert. Ik was meteen enthousiast en ik werd aangenomen. Geen moment heb ik spijt gehad van de overstap.' Kans Acht jaar lang werkte Daniëlle in het WBC. 'Ik ging met veel plezier naar mijn werk en zat prima op mijn plek in het WBC. Toch zocht ik na een paar jaar meer uitdaging en prikkels. Ik deed al extra ondersteunende werkzaamheden voor de teamleider, wat ik erg leuk vond. Ik was gestart met de opleiding management in de zorg en PSW bood me de kans om de opleiding aspirant-teamleider te volgen. Ik had een duidelijk doel voor ogen: een functie als teamleider.' Ondernemingsraad De afgelopen twee jaar was Daniëlle lid van de ondernemingsraad, bij de commissie achterban. 'Ik wilde me stichtingsbreed verder ontwikkelen. Ik heb in die twee jaar ontzettend veel geleerd. Dingen waar ik nu als teamleider de vruchten van pluk. Toen ik de functie van teamleider kreeg, ben ik gestopt bij de OR. Ik vind het jammer, ik deed het erg graag, maar ik wil me 100 procent concentreren op en inzetten voor mijn nieuwe functie.' Bij PSW blijven Daniëlle had zich als doel gesteld om binnen een jaar na het afronden van de cursus als teamleider aan de slag te gaan. Dat lukte. 'Ik was aangenomen als teamleider bij een collega-zorginstelling. Maar ik heb Dit is de perfecte baan voor mij! Eigen manier 'Ik wil een teamleider zijn die er is voor de cliënten, medewerkers en ouders/verwanten; iemand bij wie ze met vragen en problemen terecht kunnen. Mijn streven is om er samen met de cliënten, ouders en medewerkers voor te zorgen dat iedereen tevreden is en zich goed voelt in het WBC. Ik wil feeling houden met het hele reilen en zeilen binnen de locatie; het werken in de driehoek staat daarbij centraal. Ik vind het belangrijk om de lijnen kort te houden, het contact moet open en toegankelijk zijn. De nieuwe start is natuurlijk even wennen. Ik krijg daarbij alle support van andere teamleiders en kan bij iedereen terecht met vragen. Ik heb regelmatig contact met Toos (Rademakers, voormalig teamleider WBC Graafschap Hornelaan) om alle ins en outs te leren kennen van het WBC. Belangrijk blijft echter dat ik op mijn eigen manier deze functie wil uitvoeren. Ik wil mezelf zijn. Ik ben er van overtuigd dat dat het beste is. Ik ben blij dat ik heb gewacht en bij PSW ben gebleven. De functie is op het juiste moment voorbij gekomen en ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst!'

7 12 13 Vakantieprogramma PSW Junior Olympische spelen In de zomervakantie organiseerde PSW Junior in basisschool t Breerke in Maasbracht gedurende twee weken een leuk en gevarieerd vakantieprogramma voor kinderen met een verstandelijke handicap en/of een ontwikkelingsstoornis die het speciaal onderwijs volgen. Het thema deze weken was Olympische spelen'. In totaal waren er meer dan veertig aanmeldingen. Sommige kinderen kwamen één dag, anderen vaker. Het werden twee geslaagde weken, waarin plezier en ontspanning voorop stonden. Het is inmiddels de vierde keer dat PSW Junior een vakantieprogramma organiseert in de zomervakantie. Lian Linssen, begeleider bij PSW Junior, is al vier keer betrokken geweest bij de organisatie. Lian: 'Het programma duurt twee weken. Iedere dag kent een zelfde opbouw. Die dagelijkse structuur biedt overzicht en duidelijkheid voor de kinderen. Na binnenkomst volgt een ochtendactiviteit, dan een vrij speelmoment, middageten, een middagactiviteit, drinken met een koekje en tot slot nog vrij spelen. De dagindeling staat vast, maar de activiteiten zijn iedere dag anders. Dit jaar staan ze in het teken van het thema Olympische Spelen. We hebben de eerste dag een openingsceremonie nagebootst met fakkels en een Olympisch lied. Twee geslaagde weken! De groepen werden ingedeeld en de bijbehorende 'trainers' voorgesteld. Tijdens de ceremonie werden de volksliederen uit dat land gezongen. Geheel volgens de rituelen van echte openingsceremonies, verlieten de groepen al zwaaiend de gymzaal. Het was een heel geslaagde activiteit.' Diverse activiteiten Gedurende de weken stonden nog veel meer activiteiten op het programma: er werden spandoeken en medailles gemaakt, een voetbalwedstrijdje georganiseerd, een speurtocht door het dorp en er werd een landenspellencircuit georganiseerd waarbij de groepen moesten raden over welk land het ging, zoals: pizza-italië; frietjes-belgië en sinaasappels-spanje. Niet alleen leuk, maar ook educatief! In de vrije speelmomenten gingen de groepen naar de naastgelegen speeltuin of het dierenpark, en stond er een muziekmiddag op het programma. Ook werd gezorgd voor 'rustmomenten' zoals een film kijken of lezen, zodat er een afwisseling tussen rust en activiteit was. Goede voorbereiding Lian: 'Deze weken vergen de nodige voorbereiding. Er komt veel bij kijken; een goede organisatie is daarom belangrijk. Omdat dit al de vierde keer is, wordt het wel gemakkelijker. We weten beter hoe de weken verlopen, wat de kinderen leuk vinden en hoe we een dag in moeten delen. De kinderen worden in zes groepen verdeeld op basis van leeftijd of school. Veel van hen kennen we van andere korte vakanties, van school of van vrijetijdsclubs, en weten dus goed in te schatten wie bij elkaar past. Iedere groep heeft een (vaste) begeleider. Daarnaast is één begeleider 'boventallig'. Hij of zij werkt niet bij een groep, maar zet alles klaar en ruimt op. Dat werkt ontzettend goed; zo heeft iedere begeleider de ruimte om met de kinderen bezig te zijn. We werken altijd met een draaiboek; dat is prettig en maakt het voor iedereen duidelijk. Ook de ouders krijgen dit draaiboek, zodat ze op de hoogte zijn van het programma. We krijgen veel positieve reacties van hen. Plezier en ontspanning voor de kinderen staan voorop deze weken, maar ze bieden ook een ontlasting voor de ouders in de vakantieperiode.' Enthousiast Lian: 'De kinderen genieten zichtbaar van deze weken. Veel van hen zijn al vaker geweest. Ze voelen zich op hun gemak. Sommige kinderen die ik ook in de VDO (Verlengde Dagopvang) zie, vragen al lang van te voren naar de vakantieopvang in de zomer. Ze zijn enthousiast en verheugen er zich echt op. Het zijn intensieve weken, maar ontzettend leuk om te doen. Iedere dag is anders en dat maakt het afwisselend. We blijven zoeken naar leuke en originele activiteiten. Ik heb nu al ideeën voor volgend jaar!'

8 14 15 Vakantieverhalen Kinderwoonvoorzieningen Horn Alleen maar leuke dingen Karin Tholen Genieten in Turkije In het dagelijks leven werkt Karin Tholen als persoonlijk begeleider in woonbegeleidingscentrum (WBC) Koninginnelaan in Roermond. In juni van dit jaar ging ze voor het eerst mee met een vakantiereis van PSW. Samen met een vrijwilligster begeleidde ze een groep cliënten die op vakantie ging naar Turkije. 'Ik wilde altijd al eens mee op vakantie met cliënten. Het leek me een leuke uitdaging om hen in een heel ander soort omgeving te begeleiden. Ik zag dat ook als aanvulling op mijn eigen professionele ontwikkeling. Dus toen de kans kwam, heb ik me opgegeven. En dan meteen maar voor een reis naar Turkije! De groep bestond uit zes cliënten uit Heythuysen en Nederweert. Als begeleiding ging ik zelf mee, samen met Lotte Lucas, die als stagiair bij PSW had gewerkt. Van tevoren kregen we veel informatie van PSW Vrije tijd en van de begeleiders van de cliënten. Ook hebben we een paar weken voor vertrek een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.' 'De heenreis verliep niet zo soepel wegens technische problemen op het vliegveld. Maar de rest van de vakantie hebben we heerlijk genoten. We zaten in een all-inclusive hotel en hebben veel tijd in het zwembad doorgebracht. Daarnaast maakten we leuke uitstapjes zoals een boottocht op zee: varen, zwemmen en genieten van een prachtige zonsondergang. Ook hadden we een Turkse avond en hebben we een zelfs een behandeling gehad in een echte hamam (Turks badhuis) met schuim- en oliemassages. De cliënten vonden het helemaal geweldig!' De kinderen van de twee kinderwoonvoorzieningen van PSW Junior in Horn kregen in de zomervakantie een bijzondere verrassing: ze mochten een midweek vakantie vieren in Villa Beeklust in Swalmen. Ze kregen dit aangeboden door vastgoedmakelaar Villadeluxe. Tien kinderen, vijf begeleiders en een vrijwilliger vertrokken maandag 9 juli juli naar de villa in Swalmen voor een vakantie van vijf dagen. Kim van Roij, een van de vijf begeleiders: 'We hebben vooraf een draaiboek gemaakt en op het einde van de dag geëvalueerd. Het is heel goed gegaan. De kinderen hebben ontzettend genoten, het was echt vakantie voor hen!' Het werden vijf mooie, ontspannen en leuke dagen, die de kinderen zich nog goed herinneren. 'We zijn eerst naar de kinderboerderij geweest', vertellen een paar kinderen enthousiast. 'En daarna hebben we frietjes gegeten.' De villa heeft grote indruk gemaakt. 'Het was een heel groot huis met drie trappen! Heel luxe. En er was een grote tuin met een trampoline. We hebben ook gevoetbald in de tuin. En er waren veel slaapkamers. Onze foto hing op de kamerdeur.' Overdag werden er verschillende leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd: een dagje naar funbeach, een vossenjacht, een dagje naar Kasteelpark Born en naar speeltuin Gitstappermolen. 'We hebben ook in de huifaker gezeten!', weet een van de meisjes te vertellen. 'Dat vond ik heel leuk.' Een van de jongens kan zich de politiewagen nog goed herinneren. Een vriend van een begeleider is politieagent en kwam op bezoek. 'We hebben in de auto gezeten en de sirenes aan mogen doen. Dat was echt te gek. We hebben eigenlijk alleen maar leuke dingen gedaan, het was een heel mooie vakantie!' 'Als begeleiders hebben we ook van de vakantie genoten. Het was onze taak om de cliënten een fijne vakantie te bezorgen, door er voor hen te zijn, dingen te regelen en de goede sfeer te bewaken. Het was heel gezellig en ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik wil zeker nog wel een keer mee!' Pascal van Hugten Disneyland Parijs Pascal van Hugten woont in WBC Coenraad Abelsstraat in Weert en werkt in Creatief Centrum Weert. In juni ging hij met een groep cliënten van PSW op vakantie naar Disneyland in Parijs. 'Ik ben vorig jaar ook op vakantie geweest met PSW, maar dan in Nederland. Dit was de eerste keer naar het buitenland. Samen met mijn moeder heb ik de koffer ingepakt. We zijn met een busje gegaan en hebben vijf uur gereden. Ik vond de reis niet lang duren, want ik heb veel muziek geluisterd. We hadden een huisje buiten het park. We zijn twee dagen naar Disneyland geweest en een dag naar de studio's. Ik vond het park heel leuk, er waren veel attracties waar ik in ben geweest. Ik had me al lang van te voren opgegeven, maar op het laatste moment wilde ik eigenlijk liever thuis blijven. Ik ben toch meegegaan en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Het was erg leuk!'

9 16 17 Verbeteren kwaliteit FOBO-protocol PSW werkt met een FOBO-protocol: alle Fouten, Ongelukken en Bijna Ongelukken die in de locaties van PSW voorkomen, moeten verplicht worden gemeld en geregistreerd. Het FOBO-protocol is een van de instrumenten van PSW om kwaliteit te verbeteren. Alle registraties worden maandelijks door een commissie besproken. Louise Haasen, teamleider Wonen Nederweert, namens deze commissie. Fouten maken doen we allemaal. Het gaat erom dat we ervan leren; wat PSW kan verbeteren om fouten te voorkomen. Hoewel er op de werkvloer meteen maatregelen worden genomen met betrekking tot ongelukken of fouten, moeten deze toch altijd worden gemeld door een FOBO-formulier in te vullen. Louise Haasen: Soms heeft een medewerker zelf niet door dat iets een FOBO is. Medewerkers moeten elkaar daar alert in houden. Het is een bewustwording. Maar het kan ook moeilijk zijn om een FOBO in te vullen over iets dat fout is gegaan waar je zelf bij was. We proberen de FOBO dan ook laagdrempelig te houden, de schroom om het in te vullen weg te nemen. Er wordt daarom nooit persoonlijk naar een medewerker gereageerd; de commissie heeft contact met de teamleider. Het is namelijk een instrument om de kwaliteit te verbeteren. Overzicht meldingen Het meldformulier FOBO bestaat uit slechts één A4 om het overzichtelijk te houden en gemakkelijk in te vullen voor iedereen. De commissie bestaat naast Louise Haasen uit Wendy Erckens, teamleider PSW Junior, John Jacobs, teamleider PSW Dagbesteding en André Massop, manager PSW Wonen. Sandra Driessen, Arts Verstandelijk Gehandicapten, maakt op afroep deel uit van de commissie en sluit aan bij casuistiek die haar betreft. Maandelijks behandelt de commissie circa honderd FOBO-meldingen. Louise: De commissie houdt het overzicht over alle meldingen. Zo zien we ook terugkerende meldingen; meldingen waar een patroon in te zien is. In die gevallen koppelen we terug naar de teamleider en spreken met diegene over acties die ondernomen moeten worden. De teamleider heeft vervolgens de taak om dit in het team te bespreken en een oplossing te vinden. Jolanda Jegers en David Ketelaars Winnaars Beautiful People Beautiful People organiseerde een wedstrijd voor kunstenaars met een verstandelijke handicap met als thema Amsterdam. Uit de vele inzendingen zijn maar liefst twee schilders van PSW gekozen die behoren tot de zes winnaars: Jolanda Jegers (Groencentrum Genegenterhof) en David Ketelaars (Atelier 88). Het is het tweede jaar dat kunstenaars van PSW tot winnaar uitgekozen zijn. De beeltenissen van hun prachtige kunstwerken de Nachtwacht (Jolanda Jegers) en de Wallen (David Ketelaars) komen op espresso- en cappuccinokopjes van Beautiful People, die te koop zijn bij Tijdig signaleren en melden Dat er dus een groot aantal FOBO-meldingen is, betekent niet dat er sprake is van een onveilige omgeving. Louise: Het betekent dat er een grote mate van alertheid heerst. Door alertheid wat betreft melding en registratie, kunnen foutjes en ongelukken op de werkvloer tijdig en acuut worden gesignaleerd en gemeld. Ouders/verwanten worden nauw betrokken en worden standaard meteen op de hoogte gesteld door de betreffende medewerker als zich iets voordoet met hun kind. Dat vindt iedere ouder toch het prettigst? Als mijn kind thuis zou komen met een kapotte broek en ik er niet over ben gebeld, zou ik dat niet waarderen. Openheid en eerlijkheid worden altijd gewaardeerd. Ouders/verwanten willen graag op de hoogte gesteld worden en vinden het prettig dat zaken gemeld worden. Kwaliteit verbeteren Registratie en melding van fouten, ongelukken en bijna-ongelukken is dus van groot belang; we leren ervan en we kunnen zaken verbeteren. FOBO-meldingen worden zeven jaar bewaard. Hierdoor kunnen we altijd terug zien welke meldingen zijn geregistreerd en hoe ze zijn afgehandeld. Ook kunnen we trends in de gaten houden; zien we een patroon van ongelukken of fouten in een bepaalde locatie, kunnen we dit bespreken. De FOBO is een goed instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren; het belangrijkste doel van PSW: goede zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en hun ouders/verwanten! bedrijven, instellingen en horeca die klant zijn van Beautiful People. Vanaf september 2012 is het servies te koop. Voor meer informatie: Op 24 april 2012 mochten beide kunstenaars hun prijs in ontvangst nemen; een medaille en een t-shirt. Daarnaast kregen ze als verrassing een rondvaart door de haven van Amsterdam en een rondrit met de tram. Nieuwe vrijetijdsclub voor kinderen Muziekclub Junior In mei 2012 is PSW Junior gestart met een nieuwe vrijetijdsclub voor kinderen met een verstandelijke handicap en ontwikkelingsstoornis: Muziekclub Junior. Op woensdagmiddag biedt de muziekclub, gehouden in KDC t Brombemke in Sint Odiliënberg, de kinderen een leuke, ontspannen middag waarin muziek centraal staat. Muziekclub Junior is opgericht in antwoord op vragen van ouders van kinderen met een verstandelijke handicap en ontwikkelingsstoornis naar een vrijetijdsclub met muziekactiviteiten. Net als voor de andere vrijetijdsclubs van PSW Junior is een indicatie van het CIZ nodig. In mei is PSW Junior met een muziekclub gestart. In deze vrijetijdsclub staat muziek centraal; daaromheen worden verschillende activiteiten gedaan zoals knutselen en bewegingsspelletjes. Begeleiders zijn Lars van den Oever, ortopedagogisch muziekbeoefenaar op een mytylschool en op een school voor kinderen met taal-, spraak,- en gehoorproblemen, en Linda Reijnen, begeleider in KDC t Brombemke. Lars van den Oever: 'Muziek kan veel positieve invloeden en effecten op kinderen hebben. Muziek is basaal en daardoor geschikt om de aandacht van de kinderen te vangen. De kinderen reageren sterk op muziek; muziek helpt bij het uiten van emoties, lokt reacties uit en kan helpen om contact te maken. Kinderen kunnen iets met muziek, op ieder niveau kan er meegedaan worden. Binnenkomst Na binnenkomst lezen Lars en Linda eerst de communicatieschriftjes. 'Zo weten we of er iets is gebeurd op school, of er bijzonderheden zijn en of we ergens rekening mee moeten houden. We hebben ook een apart muziekschriftje. Hierin schrijven we na afloop wat we hebben gedaan en hoe de kinderen reageerden. Zingen, klappen en dansen De muziekclub begint met wat eten en drinken. Aan tafel pakt Lars zijn gitaar erbij en zingt een liedje. Al snel vraagt een van de kinderen of Lars het liedje van de stier wil spelen. En het liedje van de kermis. En de achtbaan. Ze glundert bij het idee. De verlegenheid is weg en de kinderen zingen uit volle borst mee. Ze klappen, lachen, dansen en zijn geboeid door het gitaarspel. Reacties ontlokken Het is prachtig om te zien hoe de begeleiders de volledige aandacht van de kinderen weten te pakken. Ze doen allemaal actief mee en hebben plezier. Lars: Je merkt dat de muziek reacties ontlokt. Kinderen die onrustig zijn, raken geboeid en hebben hun volledige aandacht bij het muziekspel. Ieder kind krijgt individuele aandacht, maar de muziekclub is een groepsgebeuren. De muziek nodigt uit tot samenspel. Ze leren ook bijvoorbeeld samen delen van spelmateriaal. Ontspanning en plezier De muziekclub zit nog in de opstartfase. Lars en Linda: De eerste keren was het nog zoeken, maar we hebben onze draai gevonden. Er is een vaste structuur, maar de invulling is anders; we zingen en spelen niet altijd dezelfde liedjes. We zorgen voor een afwisseling van muziek en vrij spelen in het lokaal, in de hal van het KDC of buiten. Die afwisseling is nodig. De middag is puur bedoeld ter ontspanning. Niks moet en plezier staat voorop. Dat is het belangrijkste! Er is nog plaats voor kinderen in de muziekclub. Voor meer informatie: Wendy Erckens, teamleider PSW Junior Vrije tijd, Voor vragen rondom indicaties: Kim Loonen, maatschappelijk werker PSW Junior,

10 18 19 Zo woon ik Ingrid Wertz PSW biedt verschillende woonvormen voor cliënten met een verstandelijke handicap. Zij wonen in groepswoningen, in appartementencomplexen of zelfstandig in een appartement of woonhuis. PSW biedt in alle situaties begeleiding bij het wonen. In de rubriek Zo woon ik! nemen we een kijkje bij cliënten thuis. In deze uitgave: Ingrid Wertz. Ze woont in Woonbegeleidingscentrum (WBC) Eikenstraat in Nederweert. Ingrid Wertz is 40 jaar. Ze woont al twaalf jaar met veel plezier in WBC Eikenstraat. De woonvoorziening bestaat uit twee geschakelde woningen voor in totaal tien cliënten. Ingrid woont met vier anderen in een woning. Iedereen heeft een eigen zit/slaapkamer met badkamer. Op de benedenverdieping is een gezamenlijke woonkamer en keuken. Eigen badkamer Ingrid staat te popelen om haar kamer te laten zien. Ze is er trots op. Enthousiast laat ze de badkamer zien, die aan haar kamer grenst. 'Die is nieuw', vertelt ze. In september 2011 heeft in WBC Eikenstraat een verbouwing plaatsgevonden. Alle bewoners kregen een eigen badkamer, voorzien van douche en toilet. Voorheen deelden ze een badkamer. Gedurende de verbouwing, die tot januari 2012 duurde, zijn de bewoners tijdelijk verhuisd. 'Naar Heythuysen', weet Ingrid nog goed. Het was een prima oplossing, maar Ingrid vond het fijn om weer terug te zijn in haar vertrouwde omgeving. Ze vindt haar nieuwe kamer "heel mooi geworden en heel fijn". Gilde/PSW klas goed van start gegaan In april 2012 is PSW samen met Gilde Opleidingen de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg op maat gestart. Het doel is om leerlingen nog beter voor te bereiden op de beroepspraktijk binnen PSW. De leerlingen van de Gilde/PSW klas volgen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij ze één dag per week naar school gaan bij Gilde Opleidingen en de andere dagen werken in één van de locaties van PSW. Inmiddels is de klas goed van start gegaan. Twee leerlingen vertellen over hun ervaringen. Marcel Berben Als een vis in het water Marcel Berben (43) was tweeëntwintig jaar werkzaam als metselaar, tot hij 'iets anders' wilde. Hij volgde een loopbaantraject en was twee jaar calculator, een kantoorbaan. Vanwege de crisis werd zijn contract niet verlengd en raakte hij werkloos. Marcel Berben: 'Ik kon weer terug naar mijn oude vak als metselaar, maar ik wilde een andere richting op. De zorg heeft me altijd aangesproken. Ik wist alleen niet wat ik precies wilde. Een kennis attendeerde me op een vacature voor BBLleerling bij PSW. Ik dacht meteen: dat is iets voor mij! Ik heb gesprekken gehad en een dag meegedraaid in een locatie. Het klikte meteen. Dit had ik jaren eerder moeten doen!' In het kader van de BBL opleiding werkt Marcel in WBC Schoolstraat in Nederweert. 'Hier werk ik vijf maanden en in september ga ik voor vijf maanden in een andere locatie in Nederweert werken. In totaal duurt de opleiding 30 maanden en werk ik in zes verschillende locaties. Op deze manier kan ik een goed beeld vormen van de doelgroep en weet ik waar mijn interesses liggen, waar ik een klik mee heb. Eén dag in de week ga ik naar school. Ook dat bevalt goed, de PSW-klas bestaat uit een geweldige groep mensen. In het WBC verricht ik ondersteunende en verzorgende werkzaamheden. Ik vind het prachtig om met mensen met een verstandelijke handicap te werken. Ze stralen en zijn dankbaar. Daar doe je het allemaal voor! Het valt me op dat er veel aandacht is voor de vermaatschappelijking, de integratie in de samenleving. De bewoners doen boodschappen in het dorp en worden door veel buurtbewoners aangesproken en begroet. Ze horen er helemaal bij. Onlangs heb ik de vierdaagse gewandeld met enkele bewoners, ook in het kader van vermaatschappelijking. Ik keek er enorm naar uit en het waren mooie dagen. Het bevalt me echt goed bij PSW. Ik sta volledig achter het beleid en de visie die PSW hanteert. Bovendien heerst er een geweldige werksfeer. Ik voel me als een vis in het water. Ik heb een kans gekregen en deze met beide handen aangenomen. En daar heb ik geen moment spijt van!' Creatief Ingrid is fan van K3; haar dekbed is van K3 en er hangt een zelfgemaakt schilderijtje van de meidengroep aan de muur. Ook de liedjes van de groep kent ze van buiten. Op een plankje staat een grote beker. 'Die heb ik gewonnen met sjoelen in het trefcentrum', vertelt ze trots. Naast de beker staan grote knuffels. In de hoek staat een schildersezel. Ingrid is creatief en schildert graag. Overdag gaat ze naar Creatief Centrum Weert. 'Schilderen, breien, tassen maken', legt ze uit. 'Ik vind het heel leuk daar.' Aardappels schillen In huis heeft iedereen een taak in het huishouden; tafel dekken, afruimen, koffie zetten en meehelpen met koken. 'Ingrid schilt het liefst aardappels; dat vindt ze echt heel leuk en daar is ze heel goed in', vertelt Wanda, begeleider in het WBC. Ingrid zit duidelijk goed op haar plek in deze woongroep. Ze vindt het gezellig met de andere bewoners. 'Ik vind het hier fijn en blijf nog heel lang hier wonen!'

11 20 21 Jolanda Sijbers Verjaardagskalender en expositie Dit is wat ik wil Jolanda Sijbers (48) is in maart 2010 bij PSW gaan werken als ADL medewerker in WBC Sint Barbarastraat in Reuver. Voor die tijd heeft ze verschillende banen gehad, waarbij ze vaak een combinatie maakte tussen de zorgsector en de horeca. Jolanda ziet duidelijke overeenkomsten tussen beide sectoren: 'Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en het gezellig te maken. En dat doe je zowel in de zorg als in de horeca. Toen ik bij PSW ging werken, had ik meteen een klik met de mensen en het werk zelf.' Jolanda wist meteen dat ze heel graag de begeleiding in wilde. Toch heeft ze nog goed moeten nadenken voordat ze de kans greep om als leerling BBL aan de slag te gaan. 'Het vraagt veel van je om aan zo'n intensieve opleiding te beginnen. Ik zag allerlei mogelijke bezwaren, maar gelukkig heeft Wim Meulen (teamleider WBC Reuver) mij het laatste zetje gegeven. Daar ben ik nu heel blij mee, want dit is echt wat ik wil!' In de Gilde/PSW klas zitten leerlingen tussen 19 en 52 jaar met heel diverse achtergronden. Volgens Jolanda klikt het vanaf de eerste dag tussen de klasgenoten. 'Iedereen is enthousiast en zet zich 100% in voor de opleiding. En er is veel onderling respect, ik denk juist ook omdat we zulke verschillende leeftijden en achtergronden hebben. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen, geen vraag is dom of raar. Dat is wel anders dan hoe het vroeger ging op school.' In het begin was het best even wennen om weer in de schoolbanken te zitten. 'We hadden veel tijd nodig om het systeem van de opleiding onder de knie te krijgen. Gelukkig hebben we een fantastische docente die goed kan uitleggen en persoonlijke aandacht heeft voor iedereen. Ook in WBC Oude Baan, de locatie waar ik nu werk, krijg ik goede begeleiding. Ik ben begonnen in de verzorging, door met iemand mee te lopen. Ik mocht zelf aangeven wanneer ik een cliënt alleen wilde verzorgen. De eerste keer dat ik dat deed, had ik een telefoon op zak, zodat ik altijd iemand erbij kon vragen. Inmiddels kan ik alle cliënten hier alleen verzorgen!' De komende jaren zal Jolanda op verschillende plekken werken, met verschillende doelgroepen. 'Na deze eerste periode ga ik terug naar WBC Sint Barbarastraat, waar ik ook als ADL medewerker heb gewerkt. En waarschijnlijk ga ik daarna werken in WBC Den Roover. Dat is wel bijzonder, omdat ik daar vroeger, toen het nog een basisschool was, op school heb gezeten.' Jolanda en haar medeleerlingen hebben nog een hele weg te gaan in de Gilde/PSW klas, tot de herfst van Toch ziet ze dat wel zitten. 'Toen ik met de opleiding begon, was het een hele berg die voor me lag. Maar in de eerste maanden heb ik een strakke planning gemaakt en me er ook aan gehouden. Dat werkt heel goed voor mij. Dus als ik zo doorga, gaat het zeker lukken.' Kunst in 't Groen: het project PSW heeft een verjaardagskalender gemaakt: Kunst in 't Groen. De kalender is geïllustreerd met kleurrijke werken van elf kunstenaars van Atelier 88 in Weert. De werken zijn gemaakt bij Groencentrum Genegenterhof, een arbeidsmatig activiteitencentrum van PSW in Grathem, of bij een van de externe opdrachtgevers van het groencentrum. Het betreft een selectie uit een grotere collectie Kunst in 't Groen. Met deze totale collectie is een expositie ingericht. Tijdens de open dag van Groencentrum Genegenterhof op 9 september is de kalender feestelijk gepresenteerd en de expositie geopend. Nadat de expositie in het groencentrum heeft gehangen, reist de expositie rond door de regio. Momenteel zijn de data en plaatsen nog niet bekend. Ze verschijnen binnenkort op onze website Ook worden ze bekend gemaakt middels flyers en posters. Het project Kunst in 't Groen is een project van Dagbesteding/PSW Werk van PSW. In het project werken cliënten en medewerkers van Groencentrum Genegenterhof in Grathem, Atelier 88 in Weert en Activiteitencentrum Herten in Roermond samen. Doel van het project is de samenleving kennis laten maken met onze cliënten en hun werkzaamheden. Sanne Clement de manege Ingrid Wertz rotzooi ruimen langs het water Kees Hens boomzagen en bloesem in de bomen Roel Theulen ganzen Genegenterhof theaterlocatie Limburg Festival Van woensdag 8 tot zondag 12 augustus was Groencentrum Genegenterhof in Grathem gastheer voor TODOS, een onderdeel van het Limburg Festival. TODOS is een individuele theaterwandeling van 5 kilometer. De tocht kon dagelijks gelopen worden tussen uur en uur. Groencentrum Genegenterhof diende als start en eindpunt van de wandeling. De wandelaars werden door de cliënten van Genegenterhof voorzien van koffie en thee en een heerlijk stuk zelfgebakken vlaai. De deelnemers aan de wandeltocht maakten vaak ook gebruik van de gelegenheid om even rond te kijken en het groencentrum in bedrijf te zien. Vrijdag 10 augustus kreeg Groencentrum Genegenterhof hoog bezoek in de persoon van gouverneur Theo Bovens. Hij nam deel aan de theaterwandeling en gebruikte vervolgens een lunch in gezelschap van onder anderen de bestuursvoorzitter van het Limburg Festival. Zij werden bediend door cliënten en begeleiders van Genegenterhof. Negentig procent van de lunch was afkomstig uit eigen tuin, vertelt begeleider Lei Kurvers. 'We konden aanwijzen van welke struik de bosbessenjam afkomstig was en waar de prei van de preisoep die ochtend nog in de grond had gestaan. Het hele gezelschap was erg enthousiast over het eten en de bediening.' In het weekend had Genegenterhof ook een terras opengesteld voor passanten. Lei Kurvers: 'Best wel spannend voor onze cliënten, want we wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. Maar het bleek prima te gaan. Er was veel interactie en bezoekers stelden regelmatig vragen aan cliënten. Dat vonden ze heel bijzonder.' Mede door het fantastische weer waren het zeer geslaagde dagen, zowel voor bezoekers als voor cliënten en begeleiders van Groencentrum Genegenterhof. Groencentrum Genegenterhof Cliënten van Groencentrum Genegenterhof krijgen arbeidsmatige dagbesteding in het groen. Een deel van de cliënten werkt in en rondom de boerderij zelf en een deel werkt in vaste groenploegen met een begeleider bij externe opdrachtgevers. Zowel het werk op de boerderij zelf als voor externe opdrachtgevers staat beschreven op deze kalender. Atelier 88 Atelier 88 is een onderdeel van het Creatief Centrum Weert, een centrum voor arbeidsmatige dagbesteding van PSW. In het atelier werken schilders van uiteenlopend niveau. De werken worden beoordeeld door een kunstcommissie en worden indien van voldoende kwaliteit te leen of te koop aangeboden via de artotheek en het verkooppunt. Activiteitencentrum Herten Activiteitencentrum Herten biedt arbeidsmatige dagbesteding in de regio Roermond. Cliënten zijn werkzaam bij de drukkerij, de computeractiviteit, industrieel werk of de cateringactiviteit. De cliënten werken voor interne en externe opdrachtgevers, in of buiten het activiteitencentrum. De verjaardagskalender is door cliënten van AC Herten in elkaar gezet en verzonden. Dit project geeft de cliënten van de drie centra de gelegenheid samen te werken, bij elkaar in de keuken te kijken en naar buiten te treden met een mooi product. Wilt u eens rondkijken in een van de activiteitencentra of bent u geïnteresseerd in de expositie "Kunst in 't Groen"? De telefoonnummers vindt u via onze website: Pascale van Nieuwenhoven de kippen op de boerderij Riny Mackus takken zoeken in het bos Kim Stultjens schoffelen tussen de sla Astrid Vleeshouwers jam maken

12 22 23 Cliëntenraad dagbesteding Weert Het is fijn om mee te denken Alle locaties van PSW hebben een eigen cliëntenraad. Via de cliëntenraad kunnen cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen over wat er gebeurt op de locatie waar ze wonen of dagbesteding krijgen. In dit artikel een kijkje in de keuken van de cliëntenraad van dagbesteding Weert. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van het Creatief Centrum, Atelier 88, Activiteitencentrum Edisonlaan en Activiteitencentrum t Zonnehuis. De clientenraad Dagbesteding Weert: Marieke Cup, Leon Rulkens, Szezana Geeraets, Brigit Taling, Wim van de Vorst en Astrid Vleeshouwers. Brigit Taling: De deelnemersvergadering is belangrijk, maar mensen mogen ons ook tussendoor altijd vragen stellen. De cliëntenraad wil alle cliënten van de locaties vertegenwoordigen. Een tijd geleden signaleerde de raad zelf dat er meer contact zou moeten zijn met cliënten van t Zonnehuis. Deze cliënten kunnen zelf niet in de cliëntenraad meedoen vanwege de zwaarte van hun handicap. De raad heeft toen geregeld dat een van de leden regelmatig naar t Zonnehuis gaat om met hulp van een begeleider ook die cliënten te informeren en te laten meedenken. Zo kan de raad ook voor hen opkomen. Drumband AC Pappelhof Circusconcert Op zondag 17 juni heeft de drumband van Activiteitencentrum Pappelhof opgetreden tijdens het circusconcert van de jeugdfanfare Sint Wiro ('t Reutje). De jeugdfanfare zelf verzorgde de muzikale begeleiding en een aantal creatieve acts. De drumband van AC Pappelhof was ook gevraagd en heeft een geweldige act opgevoerd, mede dankzij Incognito (kostuumverhuurzaak Kapellerlaan Roermond), die gratis het wolvenpak voor de mars Roodkapje ter beschikking stelde. Yvonne Cox liet zich goed horen als wolf en ging achter Roodkapje aan, gespeeld door Jos Janssen. Het was een onvergetelijke dag voor iedereen! Het was een hele belevenis om zo'n vol stadion binnen te marcheren. Er was vuurwerk, muziek, lekker eten en alle cliënten kregen een Roda sjaaltje. Naderhand kregen de drumbands vele leuke reacties. Kortom: een ervaring om nooit te vergeten! De cliëntenraad bespreekt uiteenlopende onderwerpen: van uitstapjes tot aan de gang van zaken in de pauze, van deelname aan de activiteiten tot vervoer en veiligheid. Daarnaast geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de teamleider en/of manager. Op sommige onderwerpen heeft de raad (verzwaard) adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Meedenken De cliëntenraad van dagbesteding Weert heeft actieve en betrokken leden. Ik vind het belangrijk om mee te denken en te helpen om problemen op te lossen, zegt Wim van de Vorst, lid van de cliëntenraad. Zijn collega Snezana Geeraets vult aan: Dingen kunnen soms anders of beter geregeld worden. Anderen durven daar niet altijd iets van te zeggen, maar ik wel. Met de cliëntenraad kunnen we dingen regelen en bereiken. Bijvoorbeeld met de catering in het Creatief Centrum. Eerst was er altijd een lange rij bij de catering. Soms moesten mensen een kwartier wachten voordat ze konden eten. Wij hebben toen bedacht om twee rijen te maken: een rij voor mensen die alleen brood willen en een rij voor mensen die ook eten van de catering willen. Dat is ook zo gebeurd. Nu kunnen we veel sneller eten en iedereen is daar blij mee. Dat geeft een heel goed gevoel! Contact met cliënten De raad vergadert tien keer per jaar. De leden houden op verschillende manieren contact met de cliënten van de locaties die ze vertegenwoordigen. Bij alle activiteiten hangt een poster met foto s van de leden van de cliëntenraad. Ook heeft de raad een eigen postvak en een ideeënbus. Daarnaast is de maandelijkse deelnemersvergadering van de activiteiten een belangrijke manier om contact te houden met cliënten. In de deelnemersvergadering kunnen vragen of bespreekpunten voor de cliëntenraad worden aangedragen. Andersom gebruikt de raad de deelnemersvergadering om cliënten te informeren. Ondersteuning Net zoals alle andere cliëntenraden, krijgt ook de cliëntenraad in Weert ondersteuning bij hun werk. Zo hebben ze een eigen coach, Zwanette Hut. Zij helpt ons om dingen te regelen. En het is fijn om met haar te praten als er iets is, legt Snezana uit. Wim: Maar eigenlijk probeert ze om zo weinig mogelijk te doen en ons zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daarnaast krijgt de cliëntenraad ondersteuning vanuit het IOC (Info- en Ondersteuningscentrum cliënten) in de persoon van Tom Baetsen, ondersteuningsfunctionaris medezeggenschap. Ik maak notulen en zorg dat (beleids)onderwerpen op de agenda komen. Als het nodig is, vereenvoudig ik beleidsinformatie, zodat deze ook voor cliëntenraden begrijpelijk is. En ik ontwikkel hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een schema dat cliëntenraden helpt om onderscheid te maken tussen onderwerpen die ze moeten bespreken, onderwerpen ter informatie en onderwerpen die niet thuis horen in de cliëntenraad. Hartstikke leuk De cliëntenraad van dagbesteding Weert is een goed voorbeeld van hoe medezeggenschap kan bijdragen aan een prettige dagbesteding en omgeving voor cliënten. 'Ik vind het hartstikke leuk om in de cliëntenraad te zitten, zegt Snezana. Het is fijn om me voor anderen in te zetten en voor hen op te komen. Roda JC - FC Utrecht Zondag 6 mei vond de laatste competitiewedstrijd plaats van Roda JC in Kerkrade. Drumband Pappelhof heeft, samen met de drumband van collega-zorginstelling Pergamijn, tijdens de rust van de wedstrijd een optreden verzorgd. Roda JC verleende alle medewerking en in een grote touringcar werden de leden van de drumbands naar het stadion gebracht. Naar Frans Bauer Tijdens het 25 jarig jubileum van de drumband in 2007 is de drumband op bezoek geweest bij Frans Bauer thuis. Ze hebben daar een serenade gegeven voor de hele familie Bauer en Chinees gegeten in het lievelingsrestaurant van Frans in Fijnaart. Dit jaar bestaat de drumband alweer dertig jaar. Stichting Aktie 68 maakt het mogelijk voor de leden van de drumband om in 2013 naar een voorstelling van Frans Bauer te gaan in de Oranjerie in Roermond. Na afloop is er nog een "meet and greet" gepland met Frans Bauer. Iedereen verheugt zich er nu al op! PSW Vrije tijd Waterfestival Zaterdag 16 juni werd voor de tweede keer het Waterfestival georganiseerd voor mensen met een verstandelijke handicap. Het festival vond plaats in de haven van de Hatenboer in Roermond. Gedurende de dag konden bezoekers genieten van rondvaarten in de haven, diverse optredens, een beautyhoek, een streetdanceclinic en een surfsimulator. Ook werd gezorgd voor een heerlijke barbecue. Het werd een zeer geslaagde dag. In totaal waren circa 200 mensen met een verstandelijke handicap aanwezig van diverse zorgaanbieders, waaronder circa 50 van PSW. De dag is tot stand gekomen door de samenwerking tussen zorgaanbieders en het gemeentelijke samenwerkingsverband Iedereen kan Sporten.

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

novo nieuws WERKEN IN PARKHEEM Ook Astrid van der Zwaag werkt via NOVO in Parkheem Stadskanaal. Cliënten vertellen over hun werk daar. PAG.

novo nieuws WERKEN IN PARKHEEM Ook Astrid van der Zwaag werkt via NOVO in Parkheem Stadskanaal. Cliënten vertellen over hun werk daar. PAG. novo NOVO ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking nieuws Editie: Stadskanaal December 2012 Als Joerie iets aanspreekt, heeft hij het zo voor elkaar Joerie Kruit (5) uit Stadskanaal is altijd

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie