Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS FEM Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93

2 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing & Commerce presenteert in deze studiegids haar programma voor het jaar 2007/2008 voor de hoofdfase van de voltijd en duale opleiding Commerciële Economie (CE) en voor de hoofdfase International Business & Languages (IBL). Deze gids is te beschouwen als een menukaart van de opleiding. Naast de studiegids geeft OSIRIS nuttige informatie over de inhoud van cursussen en praktische wetenswaardigheden van de Faculteit Economie & Management. In deze studiegids vind je informatie over de studie en het cursus inschrijfsysteem. Lees daarom deze studiegids zorgvuldig door. Studenten en beroepenveld leveren continu een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het curriculum. Zo groeien de opleidingen in beroepsgerichtheid en neemt de studenttevredenheid verder toe. De opleidingen bieden je de garantie dat je in staat bent om na het voltooien van je studie op competente wijze je beroep uit te oefenen. Je verwerft actuele beroepscompetenties. Hierdoor kun je als beginnend professional tijdens en na afronding van de opleiding voortvarend aan de slag in het beroepenveld. De opleiding biedt geen eenheidsprogramma aan. De student dient aan de hand van zijn eigen vragen keuzes te maken. De student is daardoor de architect van zijn eigen leerproces. De studieloopbaanbegeleider helpt je daarbij. Het gaat om keuzes in stageplaatsen, specialisaties en in minors. Naarmate de opleiding vordert, zal je dat echter steeds meer zelf moeten doen. Wij wensen je een studie toe die vlot en soepel verloopt en waar je later met plezier en tevredenheid op terugkijkt. Namens de medewerkers van Institute for Marketing & Commerce, Theo de Hosson Directeur Institute for Marketing & Commerce 2/93

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving Organogram HU Locaties HU Algemene informatie over de FEM Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouw Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie opleiding Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Balies Studievereniging Overige informatie Studentenvoorzieningen Studie(loopbaan)begeleiding Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Keuzevakken taal- en studievaardigheden Mentorproject Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen /93

4 Bestuursbeurs en stimuleringsfonds Topsport Trajectum Sport en Cultuur Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Werken naast je studie Huisvesting Opleiding en beroep Beroepsprofiel Beroep Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Uitwerking van beroepsprofiel Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Horizontale doorstroommogelijkheden Vervolgopleidingsmogelijkheden Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Verkorte opleidingsroutes Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studieloopbaanbegeleiding Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen Inrichting propedeuse Algemeen Studieadvies Inrichting hoofdfase Algemeen Studieprogramma hoofdfase Toegang hoofdfase Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Afstuderen Cursusdeelname Algemeen Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Tentamens en examens Algemeen Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen wegens functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens /93

5 6.3.6 Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Graden en titulatuur Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Algemeen klachtrecht Roosters Jaarrooster Weekrooster Tentamenrooster Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen /93

6 1 Algemene informatie 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met zo n studenten en ruim 3000 medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De zes faculteiten bieden samen meer dan 70 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht. Na het behalen van je bachelordiploma, kun je bij HU ook nog in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Hogeschool Utrecht heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad, op De Uithof en in Amersfoort Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving Hogeschool Utrecht geeft zichzelf de opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te halen. Het onderwijsprofiel van HU In 2005 heeft Hogeschool Utrecht haar onderwijsprofiel vastgesteld. Het onderwijsprofiel geeft het kader aan waarbinnen het onderwijs van Hogeschool Utrecht in wordt (door)ontwikkeld en uitgevoerd en geeft richting aan lopende en komende onderwijsinnovaties. Het uitgangspunt van het profiel luidt: Hogeschool Utrecht geeft haar ambities vorm door opleidingen competentie- en vraaggericht in te richten en studenten te laten studeren binnen sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat studenten op samenhangende wijze hun competenties verwerven, zodat ze in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. De opleidingen formuleren, valideren en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we voor de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te worden van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin ze zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis centraal vanuit realistische beroepstaken binnen in toenemende mate authentieke beroepssituaties. 6/93

7 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur In september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (in Nederland) ingevoerd. Doel hiervan is om in Europa tot één stelsel van hoger onderwijs te komen, zodat herkenning en erkenning van opleidingen gemakkelijker wordt. Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding heet sindsdien een bacheloropleiding. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bacheloropleiding: vier jaar. Op de universiteit heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bachelor- én je masteropleiding. Voordelen bachelor-masterstructuur Je bachelordiploma levert je een internationaal (h)erkenbaar diploma op. Daarmee kun je beter aan de slag in het buitenland. Gedurende je opleiding kun je ook makkelijker tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten. Hiermee verruim je je blik. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool Utrecht heeft een groeiend aantal masteropleidingen. Ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld, zogenaamde pre-masters die je voorafgaand aan de master volgt en die je direct toegang geven. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt instellingen een aantal verplichtingen op. Hogeschool Utrecht heeft deze in reglementen verwerkt. Sommigen hiervan zijn uitgewerkt op faculteitsniveau. De reglementen zijn te vinden op Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze reglementen. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante reglementen met een korte toelichting op de inhoud. Studentenstatuut HU In het Studentenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van studenten vastgelegd op hoofdlijnen. Veel onderwerpen worden nader uitgewerkt in specifieke reglementen zoals hieronder vermeld. Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit De Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit (faculteits-oer) moet worden gezien als onderdeel van deze studiegids. In dit document zijn de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de studiegids. 7/93

8 Inschrijvingsregeling HU In de Inschrijvingsregeling worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par Reglement College van Beroep HU Het kan voorkomen dat een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of faculteitsdirectie. In de meeste gevallen kan de student dan in beroep gaan bij het College van Beroep. In het reglement College van Beroep zijn de samenstelling en de bevoegdheid van het College van Beroep, alsmede de beroepsgronden, de beroepsprocedures en het tot stand komen van de uitspraak nader geregeld. Zie ook par Steunfondsregeling HU Tijdens de opleiding kan een student te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en problemen (kunnen) gaan geven met de studiefinanciering. Ook kan sprake zijn van bestuurlijke activiteiten naast de studie. Onder bepaalde voorwaarden kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Een en ander staat beschreven in deze regeling. Zie ook par. 2.7 en Noodfondsregeling HU De Noodfondsregeling is vastgelegd in het Studentenstatuut. Hogeschool Utrecht biedt door middel van het Noodfonds hulp bij onvoorziene uitgaven van studenten die hun draagkracht te boven gaan maar waar ze zich redelijkerwijs niet tegen kunnen verzekeren. Zie ook par Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU In dit reglement is de verzameling, opslag, correctie en verstrekking van persoonsgegevens van de student geregeld. Reglement Studentendecanen HU Hierin zijn onder meer taken, bevoegdheden en functioneren van de decanen geregeld. Zie ook par Regeling tegen seksuele en verbale intimidatie HU Elke faculteit heeft een of meer vertrouwenspersonen. In deze regeling zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon geregeld en de waarborging van een onafhankelijk functioneren van de vertrouwenspersoon. Reglement voor de Opleidingscommissies De (gezamenlijke) opleidingscommissies ((G)OC s) zijn medezeggenschapsorganen op afdelingsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde OC-reglement. Zie ook par Reglement voor de Faculteitsmedezeggenschapsraad De faculteitsmedezeggenschapsraad is een medezeggenschapsorgaan op faculteitsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde FMR-reglement. Zie ook par Reglement Centrale Medezeggenschapsraad De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is een medezeggenschapsorgaan op hogeschoolniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde CMR-reglement. Zie ook par Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, etc. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de 8/93

9 kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk prima beoordeeld worden door degenen die het onderwijs genieten: de studenten. Van jullie wordt daarom regelmatig gevraagd schriftelijk te evalueren. De vragenlijsten zijn anoniem. Bij de FEM krijg je in elk onderwijsblok de gelegenheid om cursus- en docentenevaluaties in te vullen. In het voorjaar neem je deel aan het hogeschoolbrede Studenttevredenheidsonderzoek (STO). De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd via de Netpresenter en Sharepoint. De opleiding kan je vragen deel te nemen aan een studentenpanel, om meer te weten te komen over de achtergronden van beoordelingen. De resultaten kunnen besproken worden in de FMR en de opleidingscommissie (zie par ). De uitkomsten van evaluaties zijn mede bepalend voor de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Zo heeft de faculteit een speciaal project gestart om de studiebegeleiding nog beter af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van studenten. Alle opleidingen binnen de hogeschool zijn erkend door de overheid via het stelsel voor accreditatie. De accreditatie heeft een beperkte geldigheidsduur: de opleiding moet eens in de zes jaar voor een kritische commissie aantonen dat zij nog steeds voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. Halverwege die periode organiseert Hogeschool Utrecht een tussentijdse beoordeling die op dezelfde manier wordt uitgevoerd. De opleiding moet bijvoorbeeld aantonen wat zij met de resultaten van evaluaties en tevredenheidsonderzoeken heeft gedaan Ordehandhaving Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen Hogeschool Utrecht. Deze regeling luidt - samengevat - als volgt. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de hogeschool gelden, behalve de wet, nadere voorschriften en aanwijzingen zoals vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op verbale en seksuele intimidatie en het gebruik van gebouwen en voorzieningen. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de student de plicht bij werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen, de (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie te kennen en zich daaraan te houden, en onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de faculteitsdirectie. Binnen de hogeschool geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of niet nakoming van de plichten zoals hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar. Zie ook par : praktische voorschriften en aanwijzingen Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Per 1 september 2005 heeft Hogeschool Utrecht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd: Instituten Hier zijn verwante voltijd bacheloropleidingen naar interessegebied geclusterd. Centra 9/93

10 Voor deeltijd en duale opleidingen, cursussen en workshops. En voor (incompany) trainingen, consultancy en coaching voor professionals. Academies Met het aanbod van masteropleidingen voor afgestudeerden. Een overzicht van alle instituten, centra en academies vind je op Organisatorisch is Hogeschool Utrecht ingedeeld in faculteiten (zie ook par ) Locaties HU Locaties HU in Utrecht College van Bestuur, Centrale Organisatie, Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord 330 en EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Nijenoord AS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek, International Office F.C. Dondersstraat JE Utrecht Telefoon (030) Faculteit Educatie Archimedeslaan BA Utrecht Telefoon (030) Faculteit Communicatie & Journalistiek Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Economie & Management Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (030) /93

11 Locaties HU in Amersfoort HU Amersfoort Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) FMR, Institute for Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Algemene informatie over de FEM Algemeen De Faculteit Economie & Management (FEM) is één van de zes faculteiten van Hogeschool Utrecht. Bij de FEM studeren bijna studenten en werken circa 400 medewerkers. Competentieleren is het uitgangspunt voor ons onderwijs en het beroepenveld is leidend voor uitstroomprofielen. De faculteit ontwikkelt zich van onderwijsorganisatie naar kennisonderneming waarin onderwijs, onderzoek, innovatie en kenniscirculatie sleutelwoorden zijn. De FEM positioneert zich als brede Business School bestaande uit drie instituten: - Institute for Business Administration. - Institute for Business Economics - Institute for Marketing & Commerce Naast de voltijdopleidingen voor scholieren heeft de FEM ook een uitgebreid opleidingenaanbod voor professionals. Bij de FEM is een scheiding aangebracht tussen onderwijs en beheer. De onderwijsactiviteiten zijn geconcentreerd in de instituten; alle ondersteunende processen zijn samengebracht in de afdeling Operations Organogram faculteit Een volledig organogram vind je op Sharepoint (zie https://www.hu-sharepoint.nl/sites/staffem) Contactgegevens De FEM is zowel met het openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Een routebeschrijving vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Bezoekadres: Padualaan CH Utrecht Postadres: Postbus AA Utrecht Telefooncentrale: /93

12 1.2.4 Plattegrond Hier vind je plattegronden van onze faculteit. Een belangrijke plek in het gebouw is de begane grond. Hier vind je voor jou belangrijke balies en informatiepunten zoals de Onderwijsbalie en de Faciliteitenbalie (zie par ). Door het hele gebouw hangen bovendien borden die je verder de weg wijzen. 12/93

13 13/93

14 14/93

15 1.2.5 Praktische voorschriften en aanwijzingen Calamiteiten We spreken van een calamiteit bij gebeurtenissen waarbij een deskundige actie vereist is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een brand, bommelding, kortsluiting en agressief gedrag. Wat te doen bij een calamiteit? Waarschuw onmiddellijk via alarmnummer (030) of via de receptie bij de ingang de medewerkers van de beveiliging. Ook kun je de rode telefoons gebruiken die in het gebouw hangen; In geval van een grote calamiteit gaat het ontruimingssignaal af (een ononderbroken signaal van laag naar hoog); Als het alarmsignaal afgaat, verlaat dan onmiddellijk het gebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; Volg de aanwijzingen van de BHV-ers (de bedrijfshulpverleningsploeg van de FEM). Zij zijn te herkennen aan de opvallend gekleurde hesjes die zij dragen; Maak nooit gebruik van de lift; Verleen hulp aan minder valide medestudenten en medewerkers. EHBO Achter de receptie is een speciale EHBO-kamer aanwezig. Is er eerste hulp nodig, meld dit dan via het alarmnummer 6441 of bij receptie. Rookbeleid Het is verboden te roken in het gebouw voor zowel studenten als medewerkers. Er is wel gelegenheid om te roken op het dakterras op de eerste etage en in de junglepatio (binnentuin). Huis- en gedragsregels Om het gebouw leefbaar te houden, is medewerking van iedereen nodig. Er is een aantal regels vastgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze gelden voor alle ruimten: deponeer afval altijd in de afvalbak; deponeer papier altijd in de papierbak; neem geen serviesgoed mee in het FEM-gebouw behalve naar het restaurant op de begane grond; doe bij het verlaten van een ruimte de verlichting uit en sluit de ramen; het is verboden om meubilair te verplaatsen; het is niet toegestaan om te bellen, eten en drinken in de (pc-) lokalen, kamers en zalen; indien gevraagd, moet je je kunnen legitimeren met een collegekaart of een geldig legitimatiebewijs; studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen; in het gebouw is het niet toegestaan om te fietsen, te skaten of huisdieren mee te nemen; eigendommen van de faculteit mogen niet zonder toestemming meegenomen worden uit het pand; het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. Het overtreden van deze regels kan leiden tot sancties (zie par ). Het is belangrijk dat iedereen in de FEM een prettige, open en veilige omgeving geboden wordt. Daarom zijn er praktische gedragsregels die voorbeelden geven van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Je mag verwachten dat: de studiematerialen die je via de FEM bestelt, op tijd aanwezig zijn; de docenten zich goed hebben voorbereid op de lessen die ze geven; de inhoud van het onderwijs in orde is; colleges gegeven worden op de momenten waarop ze zijn ingeroosterd en dat de docenten op tijd aanwezig zijn; opdrachten, werkstukken en toetsen op tijd door de docent zijn nagekeken. 15/93

16 Als dat niet zo is, laat dat dan weten. Maar er wordt ook iets van jou verwacht: je hebt de studiematerialen die nodig zijn om bepaalde onderwijsprogramma s te kunnen volgen, op tijd in bezit en neemt ze mee naar de colleges en andere studiebijeenkomsten; je hebt je door middel van zelfstudie voorbereid op de colleges die je volgt; je zet je serieus in voor de verbreding van je kennis en vaardigheden door tijdens de colleges opdrachten te maken, actief deel te nemen aan discussies, vragen te stellen enzovoorts. je komt op tijd bij colleges en andere studiebijeenkomsten; je levert opdrachten en werkstukken op tijd en op de juiste wijze in; je schrijft je op tijd in voor tentamens en je komt op tijd. Je mag verwachten dat: er naar je geluisterd wordt als je tijdens een college een vraag stelt of een bijdrage levert aan gesprek of discussie; je niet op een kleinerende of discriminerende manier wordt bejegend; je vriendelijk wordt behandeld als je klachten hebt, en uitleg en excuses krijgt als er fouten gemaakt zijn. Als dat niet zo is, laat dat dan weten. Maar er wordt ook iets van jou verwacht: je luistert als de docent of een medestudent aan het woord is tijdens studiebijeenkomsten; je behandelt anderen met respect, ongeacht hun status, leeftijd, uiterlijk of wat dan ook; je geeft uitleg als je je onverhoopt niet aan een bepaalde afspraak hebt kunnen houden en je biedt excuses aan als dat nodig is. We gaan ervan uit dat je problemen en meningsverschillen in eerste instantie met de direct betrokkene bespreekt. Daarnaast kan je studieloopbaanbegeleider of de opleidingscommissie je eventueel verder helpen. Binnen de FEM zijn diverse instanties en personen aanspreekbaar zoals directeuren, studieloopbaan- begeleiders en decanen. In hoofdstuk 7 van deze studiegids staat informatie over de klachtenprocedure Openingstijden gebouw De FEM is geopend van maandag tot en met woensdag van tot uur, donderdag van tot uur, vrijdag van tot uur en op zaterdag incidenteel. In de vakanties en tentamenperiodes gelden andere openingstijden. Kijk voor actuele openingstijden altijd op Netpresenter (screensaver) of Sharepoint (intranet) Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes : Vakantie Data Herfstvakantie 22 oktober t/m 28 oktober 2007 Kerstvakantie 24 december 2007 t/m 6 januari 2008 Krokusvakantie 25 februari t/m 2 maart 2008 Tulpvakantie 28 april t/m 5 mei 2008 Zomervakantie 14 juli t/m 15 augustus /93

17 Officiële feestdagen : officiële feestdagen Data 1 e en 2 e Kerstdag dinsdag 25 en woensdag 26 december 2007 Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2008 Goede Vrijdag vrijdag 21 maart e Paasdag maandag 24 maart 2008 Koninginnedag woensdag 30 april 2008 Hemelvaartsdag donderdag 1 mei e Pinksterdag maandag 12 mei 2008 N.B. : Tijdens de vakanties gelden gewijzigde openingstijden van het FEM-gebouw. Op officiële feestdagen en verplichte vrije dagen is het FEM-gebouw in principe gesloten Faciliteiten Receptie De receptie vind je op de begane grond bij de hoofdingang. De medewerkers van de receptie kunnen je wegwijs maken in het gebouw, houden toezicht, beheren de telefooncentrale en krijgen de ziekmeldingen binnen. Bij de receptie hangt een informatiebord waarop roosterwijzigingen en afwezigheid van docenten staan. Ook staan de ziekmeldingen op Netpresenter(screensaver) of Sharepoint (intranet). Restaurant In het restaurant zijn warme maaltijden, broodjes, dranken en andere versnaperingen verkrijgbaar. In het restaurant kun je uitsluitend met de chipknip (zie deze paragraaf Betalen in het gebouw ) betalen. Als het restaurant gesloten is, kun je voor koffie, frisdranken en snacks terecht bij de automaten die in het gebouw staan. Het studentenrestaurant heeft de naam HUgo! Ook de ruimte boven HUgo is speciaal voor de studenten ingericht genaamd HUib. Voor de medewerkers is een apart restaurant boven de receptie genaamd FEMke. Openingstijden restaurant: Maandag tot en met woensdag van tot uur Donderdag van tot uur Vrijdag van tot uur Faciliteitenbalie Voor alles wat niet direct met onderwijs te maken heeft, kun je bij de Faciliteitenbalie terecht: Zie verder onder Facilitair meldpunt Klachten, wensen, informatie en storingen over facilitaire zaken zoals kopieerapparaten, printers en dergelijke, kun je melden via (030) of of doorgeven bij de Faciliteitenbalie. Betalen binnen het gebouw Bij kopieermachines en printers en bij koffie-, frisdrank- en frisautomaten kun je alleen met chipknip betalen. Ook in het restaurant accepteert men alleen de chipknip. Het oplaadpunt voor je chipknip bevindt zich op de begane grond tegenover de junglepatio. Daarnaast zijn ook oplaadpunten aanwezig bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek, de Universiteit van Utrecht (Educatorium) en om de hoek bij restaurant De Basket. Je kunt ook prepaidchipknipkaarten (van 10 en 20) kopen bij het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Voorzieningen voor minder validen Het gebouw is prima toegankelijk voor minder validen en beschikt over een verbrede entree, automatische schuifdeuren en brede deuren en gangpaden. Er zijn twee liften en op elke verdieping is een invalidentoilet 17/93

18 aanwezig waarvoor de sleutel is af te halen bij de receptie. Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich de invalidenparkeerplaatsen. Via het Facilitair Meldpunt kan hiervoor een aanvraag ingediend worden. Studielandschap/ werkplekken voor studenten Het onderwijs in onze faculteit is gebaseerd op het zogenaamde competentieleren. Dit betekent dat niet alleen kennis een belangrijke rol speelt in het onderwijs, maar ook houding en praktische vaardigheden. Je zult dan ook regelmatig, individueel of in groepjes, opdrachten uitvoeren. Computers zijn daarbij vaak onmisbaar. Daarom stelt de FEM op dit gebied speciale voorzieningen voor studenten beschikbaar. Zo zijn er ruim 450 computerwerkplekken voor studenten in computerlokalen, projectkamers, de Mediatheek en op de pleinen. De praktijk leert dat aan het einde van het onderwijsblok de computers het drukst bezet zijn. Om capaciteitsproblemen te voorkomen, is het belangrijk om goed te plannen en niet tot het laatste moment te wachten met het uitwerken van projectopdrachten en verslagen. In de computerlokalen 0.01 t/m 0.09 en 1.02 kun je alleen werken als er geen onderwijs wordt gegeven. De tijden waarop deze lokalen zijn ingeroosterd voor lessen, vind je op de deur van het betreffende lokaal. Tijdens de tentamenperiodes is een beperkt aantal lokalen beschikbaar voor vrij werken. De computerlokalen zijn toegankelijk van 8.00 uur tot één uur vóór sluitingstijd van het gebouw. De computerlokalen 0.41, 0.43, 0.45 en 0.47 zijn stiltelokalen waar je in alle rust kunt werken. Bij elkaar staan daar 104 pc s voor individueel werk. In de projectlokalen 0.42, 0.44, 0.48 en 0.50 kun je terecht als je in groepsverband wilt werken. Er zijn per lokaal zes groepswerkplekken, elk voorzien van twee pc s. Voor opdrachten met medestudenten kun je ook gebruik maken van projectkamers 0.61 t/m Er zijn dertien kamers voor maximaal zes personen met twee pc s (oneven ruimtenummers) en dertien kamers voor maximaal acht personen met drie pc s (even ruimtenummers). De kamers zijn te reserveren voor het uitwerken van groepsopdrachten. Reserveren van de projectkamers kan op zijn vroegst tien werkdagen van tevoren via het formulier reservering projectkamer, te vinden op intranet (intranet/faciliteiten/reserveren). Bij het in gebruik nemen van een projectkamer ontvang je de sleutel tegen inlevering van je collegekaart of OV-jaarkaart. Uiteraard zorg je ervoor dat de kamer netjes wordt achtergelaten. Je kunt natuurlijk ook met een eigen laptop gaan werken. Het FEM gebouw beschikt over een draadloos netwerk. Ook de meeste andere locaties van de HU hebben een draadloos netwerk. De actuele informatie over bereik, mogelijkheden, functionaliteiten en over de ondersteuning van het gebruik vind je via klik door naar `Wireless`. Op alle pleinen staan infozuilen met vier pc s op stahoogte. Naast de infozuilen zijn op vijf van de zes pleinen computernissen aanwezig waarbij je met twee personen per computer aan de slag kunt. Printen, scannen en faxen Er zijn voor studenten printers beschikbaar op de onderwijspleinen, in de gang bij de computerlokalen, in de Mediatheek, op het Faciliteitenplein en in de gang van de projectkamers. Daarnaast is een kleurenprinter beschikbaar op het Faciliteitenplein. Vanuit elke pc kun je op één van deze printers printen. In de Mediatheek kun je gebruik maken van een scanner. Op het Faciliteitenplein is een kopieermachine uitgerust met de functionaliteit scan to en fax. Boven de kopieermachine hangt een bord met de instructie. IT-problemen Problemen met of storingen van pc s of softwareprogramma s kun je melden bij het IT gedeelte van de Faciliteitenbalie. Audiovisuele apparatuur Als student en medewerker kun je mobiele audiovisuele apparatuur reserveren. Het gaat om apparatuur als aanvulling op de vaste apparatuur die in de zalen en lokalen aanwezig is. 18/93

19 Bij de receptie: verrijdbare videokasten (met video en dvd); cassetterecorders voor interviews; Bij de Faciliteitenbalie: beamers voor projecties Online reserveren kan alleen 24 uur van te voren, anders wordt de aanvraag niet behandeld. De reserveringsformulieren zijn te vinden op onder FEM faciliteiten. 1.3 Algemene informatie opleiding Algemeen Het instituut for Marketing & Commerce biedt de volgende opleidingen aan: Commerciële Economie (Bacheloropleiding), Commerciële Economie (Associate Degree opleiding), International Business and Languages en Small Business and Retailmanagement Het managementteam van het instituut bestaat uit een instituutsdirecteur en onderwijsmanagers Contactgegevens Informatie over bereikbaarheid van het managementteam of docenten wordt gegeven bij de Onderwijsbalie (zie ) In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Studeren aan Hogeschool Utrecht begint bij Bureau Inschrijving. Bureau Inschrijving verzorgt de inschrijving, herinschrijving en uitschrijving van studenten voor Hogeschool Utrecht en is verantwoordelijk voor de wettelijke toelating. Inschrijving Als student word je ingeschreven voor de opleiding onder de volgende voorwaarden: er is voldaan aan de toelatingseisen; het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring); er is voldaan aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op gebruik van de onderwijsfaciliteiten. De student die zich voor de propedeuse wil inschrijven moet zich eerst aanmelden bij de Informatie Beheer Groep. De IB-groep geeft je aanmeldingsgegevens door aan Hogeschool Utrecht. Zodra we de gegevens van de IB-Groep hebben ontvangen sturen we je de benodigde informatie om je bij ons in te schrijven. Heb je al een propedeuse gehaald voor een hbo of wo-opleiding? Dan heb je kans dat je kunt instromen in een hoger jaar van de opleiding. In dat geval verleent de examencommissie vrijstelling van de propedeutische vakken. Als je wilt instromen in de hoofdfase, neem dan contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden. Vervolginschrijving Als je al student bent van Hogeschool Utrecht ontvang je in mei of juni een herinschrijfformulier. Het is noodzakelijk dat je dit naar ons terugstuurt; ook als je volgend jaar niet meer verder wilt studeren, of als je afstudeert dit jaar. Je wordt pas opnieuw ingeschreven, wanneer is voldaan aan de financiële verplichtingen en eventuele overige eisen. 19/93

20 Collegekaart en bewijs van inschrijving Tegelijk met de collegekaart ontvang je een schriftelijk bewijs van inschrijving. De collegekaart dient echter ook als inschrijvingsbewijs. De collegekaart is een verplicht legitimatiebewijs bij het afleggen van tentamens en examens. Zie ook par Als je tijdens de tentamenperiode (om welke reden dan ook) je collegekaart of periodepas niet kunt tonen, kun je alleen op vertoon van een zogenaamde dagpas deelnemen aan de tentamens. Deze dagpas kun je tijdens de tentamenperiode bij de Onderwijsbalie aanvragen tegen betaling van 25,- (via machtiging). Je moet op dat moment wel over een geldige inschrijving beschikken en je moet op dat moment een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. De dagpas is uitsluitend geldig op de dag van uitgifte. Als je je collegekaart kwijt bent, kun je een nieuwe collegekaart aanvragen bij de Onderwijsbalie tegen betaling van 22,- (via machtiging). Binnen drie weken wordt je nieuwe collegekaart thuisgestuurd. Let op: dit kan tot en met de vrijdag voor de aanvang van de tentamenperiode en je moet op dat moment een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Je krijgt dan eenmalig een periodepas mee. Als je tijdens de tentamenperiode je collegekaart of periodepas niet bij je hebt moet je een dagpas ter waarde van 25,- aanschaffen. Beëindiging inschrijving Als een student zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder vervolginschrijving hierboven) eindigt de inschrijving op 1 september. Ook kan de inschrijving tussentijds op verzoek van de student worden beëindigd. Daarbij kan de student aanspraak maken op gedeeltelijke teruggave van het collegegeld, indien sprake is van: beëindiging wegens afstuderen (met ingang van de maand volgend op de maand van afstuderen; daarmee eindigt ook het recht op studiefinanciering en OV-kaart); beëindiging in het eerste jaar van inschrijving in de propedeuse (met ingang van de tweede maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); beëindiging wegens niet aansluiten van praktijkperiodes (met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); beëindiging wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden (met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin de student niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen); beëindiging vanwege andere, zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door de faculteitsdirectie (met ingang van de tweede maand na de maand waarin het verzoek is ingediend). Verder kan de inschrijving worden beëindigd als gevolg van een negatief bindend studieadvies (zie par. 2.2). Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden direct contact op te nemen met de studentendecaan. Zie verder par Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar. Er wordt dan ook geen collegegeld terugbetaald. De datum van uitschrijving wordt bepaald door de dag van ondertekening van het formulier Beëindiging Inschrijving en Restitutie Collegegeld (BIRC-formulier). Je kunt je alleen uitschrijven door gebruik te maken van dit formulier. Bij de onderwijsbalie kun je een BIRC-formulier krijgen en inleveren. Neem je collegekaart mee en/of een kopie van je bachelordiploma. Maak een kopie voor jezelf en denk er ook aan je studiefinanciering te regelen. Wijzigen van opleiding Het wijzigen van opleiding kun je op je (her)inschrijfformulier aangeven. Er is ook een apart formulier verkrijgbaar bij de onderwijsbalie. De medewerker gegevensbeheer van de faculteit (zie hieronder) krijgt je gegevens door en zal ze voorleggen aan de opleiding. Het blijft echter je eigen verantwoordelijkheid om zelf bij de examencommissie je vrijstellingen te regelen (zie ook Examencommissie). Je wordt geadviseerd om zelf contact op te nemen met de coördinator van de propedeuse of hoofdfase. Dat kan via de onderwijsbalie of via de medewerker gegevensbeheer. Deze coördinator kan op basis van de door jou overlegde bewijsstukken een advies uitbrengen over vrijstellingen. 20/93

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie