ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS"

Transcriptie

1 DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen / nieuwbouw Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie opleiding Spaans Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Onderwijsbalie Overige informatie 25 2 Studentenvoorzieningen Studiebegeleiding Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student 33 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

3 Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs en stimuleringsfonds Topsport Trajectum Sport en Cultuur Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen 43 3 Opleiding en beroep Beroepsprofiel Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Uitwerking van beroepsprofiel Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Competenties beroepsbeoefenaar 57 4 Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studiebegeleiding Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen Afstuderen Instroom en toelating 65 5 Cursusdeelname Algemeen Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten 68 6 Tentamens en examens 69 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 3

4 6.1 Algemeen Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen wegens functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Graden en titulatuur Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift 83 7 Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Algemeen klachtrecht 87 8 Roosters Jaarrooster Weekrooster Tentamenrooster 92 9 Cursusbeschrijvingen 93 4 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

5 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met zo n studenten en ruim medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hboinstellingen in Nederland. De 6 faculteiten bieden samen meer dan 70 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht. Na het behalen van u bachelordiploma, kunt u bij de HU ook nog in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is uw interesse breder dan uw eigen opleiding, dan kunt u deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Hogeschool Utrecht heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad, op De Uithof en in Amersfoort Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving Hogeschool Utrecht geeft zichzelf de opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te halen. Het onderwijsprofiel van HU In 2005 heeft Hogeschool Utrecht haar onderwijsprofiel vastgesteld. Het onderwijsprofiel geeft het kader aan waarbinnen het onderwijs van Hogeschool Utrecht in wordt (door)ontwikkeld en uitgevoerd en geeft richting aan lopende en komende onderwijsinnovaties. Het uitgangspunt van het profiel luidt: Hogeschool Utrecht geeft haar ambities vorm door opleidingen competentie- en vraaggericht in te richten en studenten te laten studeren binnen sterke leeromgevingen. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 5

6 Competentiegericht onderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat studenten op samenhangende wijze hun competenties verwerven, zodat ze in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. De opleidingen formuleren, valideren en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we voor de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te worden van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin ze zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis centraal vanuit realistische beroepstaken binnen in toenemende mate authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur In september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (in Nederland) ingevoerd. Doel hiervan is om in Europa tot één stelsel van hoger onderwijs te komen, zodat herkenning en erkenning van opleidingen gemakkelijker wordt. Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hboopleiding heet sindsdien een bacheloropleiding. 6 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

7 Na afronding van de opleiding krijgt een student een bachelorgraad. Op de universiteit kan in drie jaar een bachelordiploma worden behaald. Masteropleidingen Na afronding van een bacheloropleiding kan nog een masteropleiding worden gevolgd aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool Utrecht heeft een groeiend aantal masteropleidingen. Ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld, zogenaamde pre-masters die u voorafgaand aan de master volgt en die direct toegang geven. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt instellingen een aantal verplichtingen op. Hogeschool Utrecht heeft deze in reglementen verwerkt. Sommige hiervan zijn uitgewerkt op faculteitsniveau. De reglementen zijn te vinden op Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze reglementen. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante reglementen met een korte toelichting op de inhoud. Studentenstatuut HU In het Studentenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van studenten vastgelegd op hoofdlijnen. Veel onderwerpen worden nader uitgewerkt in specifieke reglementen zoals hieronder vermeld. Onderwijs- en Examenregeling van de hogeschool De Onderwijs- en Examenregeling van de hogeschool (OER-HU) moet worden gezien als onderdeel van deze studiegids. In dit document zijn de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de studiegids. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 7

8 Inschrijvingsregeling HU In de Inschrijvingsregeling worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Reglement College van Beroep HU Het kan voorkomen dat een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of faculteitsdirectie. In de meeste gevallen kan de student dan in beroep gaan bij het College van Beroep. In het reglement College van Beroep zijn de samenstelling en de bevoegdheid van het College van Beroep, alsmede de beroepsgronden, de beroepsprocedures en het tot stand komen van de uitspraak nader geregeld. Zie ook par Steunfondsregeling HU Tijdens de opleiding kan een student te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en problemen (kunnen) gaan geven met de studiefinanciering. Ook kan sprake zijn van bestuurlijke activiteiten naast de studie. Onder bepaalde voorwaarden kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Een en ander staat beschreven in deze regeling. Zie ook par. 2.7 en Noodfondsregeling HU De Noodfondsregeling is vastgelegd in het Studentenstatuut. Hogeschool Utrecht biedt door middel van het Noodfonds hulp bij onvoorziene uitgaven van studenten die hun draagkracht te boven gaan maar waar ze zich redelijkerwijs niet tegen kunnen verzekeren. Zie ook par Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU In dit reglement is de verzameling, opslag, correctie en verstrekking van persoonsgegevens van de student geregeld. Reglement Studentendecanen HU Hierin zijn onder meer taken, bevoegdheden en functioneren van de decanen geregeld. Zie ook par Regeling inzake Ongewenst Gedrag HU Elke faculteit heeft een of meer vertrouwenspersonen. In deze regeling zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon geregeld en de waarborging van een onafhankelijk functioneren van de vertrouwenspersoon. 8 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

9 Reglement voor de Opleidingscommissies De (gezamenlijke) opleidingscommissies ((G)OC s) zijn medezeggenschapsorganen op afdelingsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde OCreglement. Reglement voor de Faculteitsmedezeggenschapsraad De faculteitsmedezeggenschapsraad is een medezeggenschapsorgaan op faculteitsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde FMRreglement. Reglement Centrale Medezeggenschapsraad De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is een medezeggenschapsorgaan op hogeschoolniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde CMR-reglement Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, etc. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk prima beoordeeld worden door degenen die het onderwijs genieten: de studenten. Van u wordt daarom regelmatig gevraagd schriftelijk te evalueren. De vragenlijsten zijn anoniem. U loopt dus geen risico dat negatieve oordelen tegen u zullen werken. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 9

10 In studiejaar zijn alle cursussen van periode 3 en periode 4 geëvalueerd en zullen alle cursussen van studiejaar van periode 1 en periode 2 geëvalueerd gaan worden Ordehandhaving Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen Hogeschool Utrecht. Deze regeling luidt samengevat - als volgt: Voorschriften en aanwijzingen Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de hogeschool gelden, behalve de wet, nadere voorschriften en aanwijzingen zoals vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze voorschriften en aanwijzingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; roosterwijzigingen en tussenuren; bijzondere omstandigheden. Binnen de hogeschool geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor de studenten de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om zich op de hoogte stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. 10 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

11 Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of niet nakoming van de plichten zoals hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Per 1 september 2005 heeft Hogeschool Utrecht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd: Instituten Hier zijn verwante voltijd bacheloropleidingen naar interessegebied geclusterd Centra Voor deeltijd en duale opleidingen, cursussen en workshops. En voor (incompany) trainingen, consultancy en coaching voor professionals. Academies Met het aanbod van masteropleidingen voor afgestudeerden. Een overzicht van alle instituten, centra en academies vindt u op Organisatorisch is Hogeschool Utrecht ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht College van Bestuur, Centrale Organisatie, Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord 330 en EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord EX Utrecht Telefoon (030) Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 11

12 Faculteit Natuur & Techniek Nijenoord AS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek, International Office F.C. Dondersstraat JE Utrecht Telefoon (030) Faculteit Educatie Archimedeslaan BA Utrecht Telefoon (030) Faculteit Communicatie & Journalistiek Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Economie & Management Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (030) Locaties HU in Amersfoort HU Amersfoort Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

13 FMR, Instituut for Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Routebechrijvingen naar alle locaties vindt u op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen De Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht is met ruim studenten en circa 800 medewerkers de grootste educatieve faculteit van Nederland. De FE is een belangrijke speler in landelijke -, regionale - en lokale educatieve netwerken. Door de te verwachten groei van het aantal studenten en van de omvang van de contractactiviteiten zal de positie van de faculteit de komende jaren verder worden versterkt. De faculteit verzorgt 16 bachelor en 14 master opleidingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Deze opleidingen zijn ondergebracht bij vijf instituten (waarvan één in oprichting), die elk toonaangevend zijn op hun terrein. Daarnaast worden door de faculteit op een breed terrein nascholings- en contractactiviteiten uitgevoerd. Binnen de faculteit wordt onder de naam Utrechtse Academie voor Educatieve Innovatie een nieuwe kennisinfrastructuur ontwikkeld. In de Utrechtse Academie opereren drie kenniscentra: I. specifieke zorg en opvoeding, II. vernieuwend leren en werken III. diversiteit en onderwijs. Binnen deze kenniscentra functioneert een aantal expertisecentra en een zevental lectoraten, waarin wordt geparticipeerd door experts van binnen en buiten de faculteit. 1. lesgeven in de multiculturele school 2. gedragsproblemen in de onderwijspraktijk 3. vernieuwende onderwijsdidactiek - en methodiek 4. leerproblemen, in het bijzonder de preventie van leesproblemen 5. beroepsonderwijs 6. dovenstudies 7. spel Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 13

14 Door middel van onderzoek en advisering leveren de lectoraten belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de onderwijsinstituten en andere experts. In het kader van de continue kennisontwikkeling van de faculteit zal het assortiment aan opleidingen en het aantal lectoraten, waar mogelijk en wenselijk, de komende tijd verder worden uitgebreid en zal de kenniscirculatie binnen de faculteit én daarbuiten worden gestimuleerd. De faculteit staat onder leiding van de faculteitsdirectie. De directeuren van de onderwijsinstituten maken deel uit van het directieteam. Binnen de facultaire organisatie zijn zes ondersteunende diensten actief: Planning& Control, Personeel&Organisatie, Onderwijs&Studentzaken, het Faculteitsbureau, Marketing&Communicatie en Facilities. Belangrijke cultuurelementen van de FE zijn: creativiteit (ondernemerschap), openheid en verantwoordelijkheid. Medewerkers worden gestimuleerd vanuit hun specifieke taken een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gehele organisatie. De Faculteit Educatie is gecertificeerd Investors In People Contactgegevens Faculteit Educatie (FE) Bezoekadres: Archimedeslaan 16, 3584 BA Utrecht Postadres: postbus 14007, 3508 SB Utrecht telefoon: (receptie) Algemeen faxnummer: Internet: Directie Faculteit Educatie: Directiesecretariaat, kamer 2.074, Dhr. J.G. Brandsma (Algemeen directeur) Instituut Theo Thijssen Directie: Dhr. M. El Filali, via secretariaat, kamer 0.129, tel Seminarium voor Orthopedagogiek Directie: Mw. G. Durkstra, via secretariaat, kamer 3.021, tel Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

15 Instituut Archimedes Directie: dhr. S.A.N. Heinsman, via secretariaat, kamer 1.018, tel Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies Directie: dhr. R.J.M. van Dijk, via secretariaat, kamer 3.022, tel Voor studenten relevante onderdelen van de facultaire organisatie Kamer telefoon Bureau Onderwijs en Studentzaken /151 Studentendecanaat 2.052, 2.054, /107/108 Studentenpsychologen Mediatheek AVA leermiddelencentrum Drukkerij Servicecentrum (intern) 7777 Loket Archimedes Plattegrond Bewegwijzering Het eerste cijfer van de kamer- en lokaalnummers verwijst naar de verdieping: 0 = begane grond. In de gangen zijn de kamers en lokalen opeenvolgend aan de ene kant ONEVEN en aan de andere kant EVEN genummerd. De even en oneven nummers corresponderen niet altijd met elkaar Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de faculteit gelden de volgende regels van praktische aard: 1. Indien gevraagd, moet men zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 2. Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden. 3. Studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen. 4. Roken in het gebouw is verboden. Met uitzondering van het rookgedeelte in de kantine. 5. In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, te rolschaatsen, te skaten of om huisdieren mee te nemen. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 15

16 6. Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. 7. Eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming meegenomen worden uit het pand. 8. Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. 9. In geval van calamiteit moet men het alarmnummer van het pand bellen: Openingstijden gebouwen Openings-/sluitingstijden faculteitsgebouw. Openingstijden: In de lesweken, (zelfstudieweken), herkansingsweken en afsluitingsweken is het gebouw op de normale tijden geopend: uur (maandag t/m donderdag) uur (vrijdag) ) In de roostervrije weken is het gebouw geopend van uur tot uur, tenzij een afdeling minimaal 14 dagen van te voren bij het servicecentrum aanvraagt of de openingstijd verlengd kan worden. In de vakantieweken is het gebouw geopend van uur tot uur (maandag t/m vrijdag).. NB! Uitzondering vormt de vakantieweek na kerstmis (27 dec. t/m 31 dec.): in deze week is het gebouw gesloten. Sluitingstijden: Het gebouw is door de week alleen gesloten op de officiële vrije dagen (feestdagen) en de verplichte vrije dagen Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes : Vakantie Data Herfstvakantie 22 oktober t/m 28 oktober 2007 Kerstvakantie 24 december 2007 t/m 6 januari 2008 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 2 maart 2008 Meivakantie 28 april t/m 4 mei 2008 Zomervakantie 21 juli t/m 17 augustus Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

17 Officiële vrije dagen (feestdagen) : officiële vrije dagen Data 1 e en 2 e Kerstdag dinsdag 25 en woensdag 26 december 2007 Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2008 Goede vrijdag vrijdag 21 maart 2008 Pasen zondag 23 en maandag 24 maart 2008 Koninginnedag woensdag 30 april 2008 Hemelvaartsdag donderdag 1 mei 2008 Bevrijdingsdag maandag 5 mei e en 2 e Pinksterdag zondag 11 en maandag 12 mei 2008 Verplichte vrije dagen : verplichte vrije dagen Data tussen Kerst en Oud en Nieuw maandag 24, donderdag 27 en vrijdag 28 december 2007 dag na Hemelvaart vrijdag 2 mei Faciliteiten Mediacentrum Het Mediacentrum bevindt zich op de eerste etage in het centrum van het gebouw. Bij het Mediacentrum zijn ondergebracht: de AudioVisuele Afdeling (AVA), het LeermiddelenCentrum en de Mediatheek. (zie par voor mediatheek) a. AudioVisuele Afdeling (AVA) De AudioVisuele Afdeling (AVA) coördineert aankoop, uitleen en onderhoud van AV-apparatuur, biedt ondersteuning aan gebruikers van apparatuur. Bij de AudioVisuele Afdeling kunnen studenten op vertoon van hun pas audiovisuele apparatuur lenen. Voor de uitleen van beamers en laptops is goedkeuring van een docent vereist. Reserveren is gewenst (bij de AVA-balie telefoon of even langslopen). Door middel van zelfinstructiecursussen kunnen studenten bij de AudioVisuele Afdeling (AVA) de nodige audiovisuele technieken leren beheersen die tijdens en na de studie van nut kunnen zijn. Studenten die zo n zelfinstructiecursus willen volgen, dienen van tevoren in te tekenen. Bij AVA kunnen studenten ook eigen lesmateriaal vervaardigen. Openingstijden (kamer ): Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 17

18 maandag uur dinsdag uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur b. LeermiddelenCentrum Het LeermiddelenCentrum verzorgt alleen de uitgifte van syllabi en readers voor studenten en de verkoop van kantoorartikelen. Openingstijden (kamer en 1.079): maandag uur dinsdag uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur. OnderwijsWerkPlaats Primair Onderwijs (OWP) Binnen de Instituut Theo Thijssen, de Lerarenopleiding primair onderwijs, is een onderwijswerkplaats waar leer- en hulpmiddelen voor het basisonderwijs kunnen worden geraadpleegd. Hier worden regelmatig tentoonstellingen ingericht. Studenten kunnen zich in de OWP voorbereiden op de stage. Openingstijden (kamer 0.106): maandag, woensdag en vrijdag: uur dinsdag en donderdag uur. N.B. De OWP is toegankelijk voor studenten van alle afdelingen. Test- en Researchruimte (T&R) Het Seminarium voor Orthopedagogiek beschikt over een collectie diagnostische- en didactische materialen en vakspecifieke boeken, tijdschriften, videobanden en naslagwerken. Deze materialen worden alleen uitgeleend aan docenten van het Seminarium en aan studenten van de opleiding NGT en het Mastersprogramma. Alle andere studenten en belangstellenden kunnen tijdens de openingsuren ter plaatse gebruik maken van de aanwezige materialen. Openingstijden (kamer 3.040): ma t/m vrijdag uur N.B. De afdeling T&R is toegankelijk voor studenten van alle afdelingen. 18 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

19 Betaalfaciliteiten Betalingen binnen de Faculteit Educatie kunnen uitsluitend met de chipknip plaats vinden. Dus geen contant geld! Dit betreft alle goederen en/of diensten die binnen de faculteit tegen contante betaling worden aangeboden, zoals van de Readerwinkel, de mediatheek, studentencopiers, de kantine en automaten. N.B. De chipkaarten kunnen op het instituut opgeladen worden in de hal voor de receptie. Servicecentrum Voor kwesties en klachten van huishoudelijke, dus niet onderwijsorganisatorische aard, een onvindbaar lokaal, defect fotokopieerapparaat, klachten over lokalen, toiletten - kunnen studenten terecht bij het meldpunt van het servicecentrum, kamer 0069, telefoon Het servicecentrum is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen uur en vrijdag tussen uur en is ook per bereikbaar: fe.hu.nl. Kantine In de lesweken, herkansingsweken en afsluitingsweken is de kantine geopend van: uur (maandag t/m donderdag) uur (vrijdag) In de weken waarin de schoolvakanties vallen is de kantine gesloten. In de zomervakantie is de kantine vier weken gesloten. In de roostervrije weken is de kantine geopend van tot uur, tenzij door de kantine anders is aangegeven. Betalen in de kantine is alleen mogelijk met de chipknip. N.B. Het is verboden te roken in het gebouw van de faculteit. Alleen in de kantine is een gedeelte voor rokers gereserveerd. Telefoneren Naast de hoofdingang bevindt zich een telefooncel voor algemeen gebruik. Het toestel werkt op de chipknip. Parkeren / fietsenstalling Parkeren is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats achter het gebouw. Om aanhouding bij de toegang tot het parkeerterrein te vermijden, kunt u op vertoon van collegekaart bij de receptie een FE Parkeerkaart krijgen. Met deze parkeerkaart kunt u géén aanspraak maken op een parkeerplaats. U fiets kunt u in de fietsenstalling plaatsen. Deze ligt eveneens achter het faculteitsgebouw. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 19

20 Bij de E-achteringang is een fietspomp. Fietsen mogen nergens anders dan in de fietsenstalling worden geplaatst. Fietsen die bij de vooringang zijn geplaatst, worden verwijderd en vastgezet. Voor het losmaken moet 2,50 boete betaald worden. 1.3 Algemene informatie opleiding Spaans Algemeen Binnen Instituut Archimedes wordt veel door opleidingsteams samengewerkt. De negen opleidingsteams zijn samengevoegd in drie clusters, te weten exact, talen en maatschappijvakken. Spaans behoort tot het cluster talen. Dat betekent bijvoorbeeld dat bepaalde cursussen gezamenlijk door docenten van twee of meer opleidingen worden verzorgd. U zult dus ook geregeld onderwijs krijgen en/of begeleid worden door docenten uit andere opleidingsteams Contactgegevens Opleidingscoördinator: Naam kamer Telefoon/ (werk) verzorgt de module Nicolien Montessori Opleidingscoördinator 20 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

21 Overzicht docenten van de opleiding Naam kamer Telefoon/ (werk) verzorgt de module Nicolien Montessori Clariet Kok Ana Llamazares Hedendaagse culturele en maatschappelijke ontwikkelingen Spaans-Amerika, literatuur, literaire theorie, Begeleider schoolpraktijk, BGA Eerstegraads competent, Didactiek Spaans in verschillende schooltypen Taalvaardigheid, Didactiek, Begeleider schoolpraktijk Kees Houtman Dubravaka Knezic Marijke Ekelschot Amparo Marcilla Carmen Ros Dubravka Knezic CKV. Didactiek Talen Wetenschapsfilosofie ATW/TTW Hedendaagse culturele maatschappelijke ontwikkeling Spanje, TAVA/ Debates, TAVA/ Publicación Taalverandering, ICT Reflectie op Wetenschap, Intro BGA Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 21

22 1.3.3 In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Studeren aan Hogeschool Utrecht begint bij Bureau Inschrijving. Bureau Inschrijving verzorgt de inschrijving, herinschrijving en uitschrijving van studenten voor Hogeschool Utrecht en is verantwoordelijk voor de wettelijke toelating. Inschrijving Als student wordt u ingeschreven voor de opleiding onder de volgende voorwaarden: er is voldaan aan de toelatingseisen t.w.: 1. tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde vak 2. een baan hebben op school 3. NT2 in alle vaardigheden. het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring); er is voldaan aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving hebt u recht op gebruik van de onderwijsfaciliteiten. Vervolginschrijving- Als u al student bent van Hogeschool Utrecht ontvangt u medio mei een herinschrijfformulier. Het is noodzakelijk dat u dit naar ons terugstuurt; ook als u volgend jaar niet meer verder wilt studeren, of als u afstudeert dit jaar. U wordt pas opnieuw ingeschreven wanneer is voldaan aan de financiële verplichtingen en eventuele overige eisen. Collegekaart en bewijs van inschrijving Tegelijk met de collegekaart ontvangt u een schriftelijk bewijs van inschrijving. De collegekaart dient echter ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als een student zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder vervolginschrijving hierboven) eindigt de inschrijving op 1 september. Ook kan de inschrijving tussentijds op verzoek van de student worden beëindigd. Daarbij kan de student aanspraak maken op gedeeltelijke teruggave van het collegegeld, indien sprake is van: beëindiging wegens afstuderen (met ingang van de maand volgend op de maand van afstuderen.) 22 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

23 beëindiging wegens niet aansluiten van praktijkperiodes (met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); beëindiging wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden (met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin de student niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen); beëindiging vanwege andere, zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door de faculteitsdirectie (met ingang van de tweede maand na de maand waarin het verzoek is ingediend). Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden direct contact op te nemen met de studentendecaan. Zie verder par Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar. Er wordt dan ook geen collegegeld terugbetaald. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie www. reglementen.hu.nl). Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Examencommissie Taken en bevoegdheden De opleiding kent een examencommissie, die onder meer de volgende taken en bevoegdheden heeft: toezicht op het afnemen van tentamens en examens; vaststellen en bekendmaken van de uitslag van tentamens en examens; toepassen van het bindend studieadvies; toekennen van voorzieningen bij tentamens; verlenen van vrijstellingen; uitreiken van getuigschriften. De examencommissie is bevoegd om bepaalde taken door een of meer leden van die commissie of door examinatoren (docenten of externe deskundigen) te laten uitvoeren. De examencommissie blijft echter altijd eindverantwoordelijk. Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 23

24 Samenstelling en besluitvorming De faculteitsdirectie benoemt de examencommissie uit het onderwijsgevend personeel van de opleiding (of groep van opleidingen). Aan de examencommissie kan een ambtelijk secretaris zijn verbonden; deze is geen lid van de commissie. De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter omtrent het te nemen besluit. De besluiten worden in notulen vastgelegd, en de vergaderingen zijn niet openbaar. Afhankelijk van de situatie kan de examencommissie studenten en/ of docenten horen alvorens een beslissing te nemen. De taken en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de examencommissie zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 van de Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen HU (www. reglementen.hu.nl). Verzoeken aan de examencommissie De student die in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, voorziening of andere beslissing waartoe de examencommissie bevoegd is, kan een verzoekschrift bij de examencommissie indienen. Een verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, en eventueel voorzien zijn van bewijsstukken. Ook moeten de naam en het adres van de student erop staan, en moet het zijn ondertekend. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek haar beslissing schriftelijk aan de aanvrager bekend. Tegen de beslissing op het verzoek staat bezwaar en beroep open (zie hoofdstuk 7). De examencommissie bestaat uit: Annette Wind Voorzitter Vacature Ambtelijk secretaris Gery Gorter Commissielid Exacte vakken Rachel Collins Commissielid Talen Cees Visser Commissielid Maatschappijvakken Gery Gorter/Cees Visser Commissieleden Welzijn en Zorg Cathy Ben el Hocine Secretariaat 24 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

25 1.3.5 Onderwijsbalie Bureau Onderwijs- en studentzaken. Voor de volgende aken moet u bij bureau onderwijs- en studentzaken zijn. vragen met betrekking tot de inschrijving aanvragen van het getuigschrift behorend bij het afsluitend examen (diploma). De formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de opleiding financiële onduidelijkheden of onjuistheden informatie over administratieve studentzaken. De studentenbalie van het bureau onderwijs- en studentzaken bevindt zich op de tweede verdieping van het faculteitsgebouw, kamer De balie is geopend van: uur (maandag t/m donderdag) uur (vrijdag). Het bureau onderwijs- en studentzaken is op werkdagen van uur telefonisch bereikbaar op / Mailen kan ook: Correspondentie en formulieren kunt u na sluitingstijd deponeren in de brievenbus bij de studentenbalie. (kamer 2.084) Overige informatie Mededelingen voor studenten over lessen en tentamens worden via mededelingenborden, het intranet en de studentenmail bekend gemaakt. Ook correcties en aanvullingen op de studiegids worden zo bekend gemaakt. Studenten worden geacht zich actief te informeren via de voor hen bestemde post en mededelingen, te zorgen dat hun postadres bij de studentenadministratie klopt, en regelmatig het door de hogeschool verleende adres te lezen. Roosters en roosterwijzigingen zijn via Internet te vinden op de roostersite (www.roosters.hu.nl). Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 25

26 2 STUDENTENVOORZIENINGEN 2.1 Studiebegeleiding Inleiding Een afgestudeerd hbo master-student wordt geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding wordt u daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Voor het onderwijs betekent dit dat de opleiding die typen onderwijs kiest die zelfstandig en kritisch leren stimuleren, namelijk probleemgestuurd- en project-onderwijs. Als student wordt u verantwoordelijk gesteld voor uw eigen leerproces en studieloopbaan; de opleiding dient daarbij voor randvoorwaarden en voor ondersteuning te zorgen. De wijze waarop de opleiding u in uw studie begeleidt sluit aan op onze opvattingen over HBO-niveau, over leren en over onderwijs. Begeleiding geven bij de studie vat de opleiding dus op als de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden twee typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. Er wordt van u verwacht dat u op eigen initiatief gebruik maakt van gepresenteerde vormen van begeleiding. Studiebegeleiding Elke student heeft recht op begeleiding door een (vaste) studiebegeleider, bij wie de student terecht kan met vragen en problemen die rechtstreeks verband houden met de studie. De studiebegeleider heeft met name de volgende taken: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs bewaking en bespreking van studieresultaten adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn verwijzen naar studentendecaan in kwesties die niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep etc.). 26 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

27 Zie par voor meer informatie over studiebegeleiding, en par. 2.2 e.v. voor begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. 2.2 Studentendecaan De studentendecanen behartigen studentenbelangen in de ruimste zin. Ze zijn er voor alle studenten van HU, dus ook voor u. Ze geven hulp, informatie, advies en begeleiding aan studenten over studie en onderwijs, onderwijszaken en studentenvoorzieningen. De decanen hebben een onafhankelijke positie binnen de faculteit. Ze hebben tevens een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming wordt geen mededeling aan anderen gedaan (zoals ouders en docenten) over de inhoud van de gesprekken. Veel studenten worden door hun studieloopbaanbegeleider naar het decanaat verwezen, maar u kunt ook op eigen initiatief komen. U kunt bij de decanen terecht voor onder meer: financiele steunaanvragen bij het Noodfonds of het Steunfonds van HU (zie ook par. 2.7); toelatingseisen, uitschrijving, inschrijving elders; vervolgopleidingen, twijfel over studie of beroepskeuze; studiestaking of onderbreking; studievertraging; studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden; verwijzing naar het Bureau Studentenpyschologen; studeren met een functiebeperking en het zo nodig aanvragen van een extra jaar beurs; andere kwesties op het gebied van studiefinanciering, uitkeringen, fondsen; bezwaar en beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie; conflictsituaties op de opleiding. Via de decanen kunt u zich ook opgeven voor trainingen in bijvoorbeeld assertiviteit, studieplanning en de omgang met faalangst. Het is van belang u tijdig bij het decanaat te melden. Voor bepaalde voorzieningen, zoals bij voorbeeld het Steunfonds, gelden termijnen waarbinnen u zich moet melden. Daarnaast geldt uiteraard: hoe eerder u een probleem aanpakt, hoe sneller het in het algemeen is opgelost en hoe langer u plezier hebt van de oplossing. Meer informatie vindt u op Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 27

28 Vanaf 1 januari 2007 is er een Centrum voor Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Twijfelt u over uw opleiding of bent u vastgelopen, dan kunt u hier terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot uw studiekeuze. Ga naar uw studentendecaan voor meer informatie of kijk op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl). 2.3 Vertrouwenspersoon Hogeschool Utrecht heeft een regeling inzake ongewenst gedrag. Te denken valt onder meer aan seksuele en verbale intimidatie. Dergelijke vormen van gedrag worden op onze hogeschool absoluut niet getolereerd. Dit om te voorkomen dat medewerkers of studenten door intimidatie belemmerd worden in hun werk, studie of stage. Seksuele intimidatie loopt uiteen van ongewenste dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Verbale intimidatie is het ernstig lastigvallen, beledigen, bedreigen, aanvallen of discrimineren van iemand door woord, geschrift of houding. Heb u last van ongewenst gedrag of signaleert u dit in uw omgeving, meld het dan bij de vertrouwenspersoon van uw faculteit of bij één van de andere faculteiten. De vertrouwenspersoon bedenkt dan samen met u een strategie om de intimidatie te doen stoppen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, praat met niemand over wat u vertelt en onderneemt geen actie zonder uw toestemming. De brochure Vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers is verkrijgbaar bij de vertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u ook op Wanneer studenten over deze onderwerpen liever iemand van buiten de hogeschool raadplegen, kan contact worden opgenomen met de Vertrouwensinspecteur Hoger Onderwijs, telefoon (030) Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl). 28 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

29 2.4 Studentenarts In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het studentensteunfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo n verklaring af te geven. Wanneer u een verklaring over uw gezondheid nodig hebt en uw eigen huisarts kan of wil deze niet geven, dan kunt u naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 2.2). De studentenarts van Hogeschool Utrecht is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 2.5 Bureau Studentenpsychologen Bureau Studentenpsychologen biedt op verzoek kortdurende psychologische hulp aan studenten van Hogeschool Utrecht. Dat kan een kortdurende therapie zijn (van maximaal acht gesprekken) of een groepstraining, zoals faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, omgaan met depressieve klachten en omgaan met angstklachten. Als het maximum aantal gesprekken te weinig blijkt te zijn of de hulp niet aansluit bij uw problemen en/of hulpverwachting, dan kan Bureau Studentenspychologen u helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties binnen of buiten Utrecht. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kunt u langskomen of u telefonisch aanmelden tijdens de spreekuren. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan u en het Bureau Studentenpsychologen kent de inhoud van de gesprekken. En alleen als u dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Bureau Studentenspychologen is een voorziening van Hogeschool Utrecht. Er zijn voor u dus geen kosten aan verbonden. Zie voor meer informatie Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 29

30 2.6 Mediation Als u als student een conflict hebt met een medestudent of met een docent, en het lukt niet om dit onderling op te lossen, dan kunt u een gesprek aangaan met een mediator. Een mediator is een competente, onafhankelijke bemiddelaar die probeert met beide partijen tot een oplossing te komen. Meer informatie vindt u op 2.7 Financiële steun Hogeschool Utrecht biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. De afstudeersteun is hogeschoolbreed geregeld in de Steunfondsregeling HU. Ook is er het Noodfonds dat financiële hulp biedt bij onvoorziene omstandigheden, geregeld in de Noodfondsregeling HU. Beide regelingen zijn te vinden op www. reglementen.hu.nl In deze regelingen zijn voorwaarden opgenomen voor het in aanmerking komen van de steun en welke procedure daarbij geldt. Afstudeersteun Deze ondersteuning is bedoeld voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de periode waarin ze recht op een WSF-beurs hebben. Dit is nader geregeld in hoofdstuk D van de Steunfondsregeling. Noodfonds Voor studenten die door onvoorziene omstandigheden in acute financiële nood verkeren heeft de HU een voorziening in de vorm van een Noodfonds voor studenten. Een bijdrage uit het Noodfonds is in principe een lening, maar in voorkomende gevallen kan er een gift verstrekt worden. U kunt een aanvraag uit het Noodfonds voor studenten alleen doen via de studentendecaan. Dit is nader geregeld in artikel 47a van het Studentenstatuut HU en in de Noodfondsregeling HU. Zie voor financiële ondersteuning van bestuurlijk actieve studenten par Studeren met een functiebeperking Als u een functiebeperking heeft vraagt studeren, net als veel andere dingen, méér inzet. Hogeschool Utrecht geeft daarom gerichte ondersteuning aan studenten met een functiebeperking. De studentendecaan van uw faculteit kan u met raad en daad ter 30 Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS

31 zijde staan bij het organiseren van uw studie. Er is veel mogelijk: aangepaste studieplanning; speciale studiefaciliteiten (zoals extra tijd om iets af te ronden); toegankelijkheid van onderwijslocaties; voorzieningen voor de deelname aan het onderwijs (bv. speciaal materiaal); aangepaste huisvesting; hulp bij het indienen van aanvragen bij instanties zoals de examencommissie (voor bv. verlenging van tentamentijd); het in bruikleen krijgen van noodzakelijke hulpmiddelen of het verkrijgen van (financiële) hulp voor de aanschaf daarvan; ondersteuning van verzoeken aangaande studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep. Een verzoek voor aanpassingen in het studieprogramma of examentijdverlenging dient schriftelijk, met redenen omkleed en zo mogelijk van bewijsstukken voorzien, bij de examencommissie te worden ingediend. Het besluit van de examencommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. Dit besluit is in principe ook geldig wanneer u onderwijs volgt aan een andere opleiding binnen Hogeschool Utrecht (overdraagbaarheid). U hebt zelf de verantwoordelijkheid dit tijdig te melden. De volledige procedure is opgenomen in artikel 29 van de Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen HU (www. reglementen.hu.nl). Zie ook par Neem contact op met uw studentendecaan voor meer informatie. Hebt u moeite om de juiste persoon te vinden, dan kunt u terecht bij de HU-coördinator Studie en handicap, Ria van Muiswinkel, tel. (030) Zie verder en www. handicap-studie.nl. 2.9 Mediatheek De mediatheken van Hogeschool Utrecht kunt u op het internet bezoeken via de gezamenlijke website Via deze site hebt u toegang tot de catalogus van Hogeschool Utrecht, waarin u kunt zoeken in alle HU mediatheekcollecties. Ook hebt u toegang tot de catalogus van de Universiteit Utrecht. De site geeft een overzicht van alle vakgebieden die relevant zijn voor het onderwijs binnen de HU. Door een vakgebied te selecteren, vindt u de daarbij behorende bronnen en internetlinks. Op de website kunt u ook terecht voor alle databanken die de HU beschikbaar heeft. Hierin kunt u algemene informatie vinden zoals het laatste nieuws, Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS 31

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 4 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd Voltijd HBO-Rechten Instituut voor Recht 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN VOLTIJD 2008 2009 HBO-Rechten voltijd Studiegids 2008-2009 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze

Nadere informatie

2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT

2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT 2009/2010 Studiegids HOGESCHOOL UTRECHT Master Spial Educational Needs Seminarium voor Orthopedagogiek 09 10 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 1

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd HBO Rechten Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN DEELTIJD INCLUSIEF AFSTUDEERRICHTING KANDIDAAT- GERECHTSDEURWAARDER 2009 2010 HBO-Rechten

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Nederlandstalige Propedeuse

STUDIEGIDS FEM. Nederlandstalige Propedeuse STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Nederlandstalige Propedeuse Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie Ad Assistent Marketeer International Business and Languages Management,

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 STUDIEGIDSEN Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 1 Voorwoord De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie