Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010"

Transcriptie

1 Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HU/FMR, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend, voor zover deze strijdig zijn met een wettelijk voorschrift of een andere voor of binnen de Hogeschool Utrecht geldende regeling. Overal waar in deze gids de mannelijke vorm wordt gebruikt dient ook het vrouwelijke equivalent te worden gelezen. HU/FMR Augustus 2009.

2 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1.1. Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving Organogram HU Locaties HU 1.2. Algemene informatie Faculteit Maatschappij & Recht Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen Vakanties en vrije dagen 1.3. Algemene informatie Instituut voor Social Work Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Bureau Onderwijsondersteuning Social Work Studievereniging Overige informatie 2 Studentenvoorzieningen 2.1. Studie(loopbaan)begeleiding 2.2. Studentendecaan en studentenservice 2.3. Vertrouwenspersoon 2.4. Studentenarts 2.. Bureau Studentenpsychologen 2.6. Mediation 2.7. Financiële steun 2.8. Studeren met een functiebeperking 2.9. Keuzevakken taal- en studievaardigheden Mentorproject Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten 2.1. Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs en stimuleringsfonds Topsport Trajectum Sport en Cultuur Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren

3 2.21. Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Werken naast je studie Huisvesting 3 Opleiding en beroep Instituut voor Social Work 3.1. Beroepsprofiel Beroep Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies 3.2. Opleidingsprofielen Instituut voor Social Work Doelstelling opleiding Uitwerking van beroepsprofiel Het hbo-niveau van het Instituut Social Work Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Horizontale doorstroommogelijkheden Vervolgopleidingsmogelijkheden 4 Inrichting en organisatie Instituut voor Social Work 4.1. Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studieloopbaanbegeleiding Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen 4.2. Inrichting propedeuse Algemeen Studieprogramma propedeuse Instroom en toelating propedeuse Studieadvies 4.3. Inrichting hoofdfase Algemeen Studieprogramma hoofdfase Toegang hoofdfase en studierichtingen Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Cursusdeelname.1. Algemeen.2. Inschrijving voor cursussen.3. Aanwezigheidsplicht.4. Beginvereisten 6 Tentamens en examens 6.1. Algemeen 6.2. Vrijstellingen 6.3. Organisatie tentamens Tentamenvorm en duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen wegens functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten 6.4. Getuigschriften en titulatuur Algemeen Graden en titulatuur

4 Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1. Inleiding Bezwaar 7.3. Beroep 7.4. Algemeen klachtrecht 8 Roosters 8.1. Jaarrooster 8.2. Weekrooster 8.3. Tentamenrooster 9 Cursusomschrijvingen

5 1 Algemene informatie 1.1. Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met zo n studenten en medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De 6 faculteiten bieden samen meer dan 70 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht. Na het behalen van je bachelordiploma, kun je bij HU ook nog in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Hogeschool Utrecht heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad, op De Uithof en in Amersfoort Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving Hogeschool Utrecht geeft zich zelf de opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te halen. Het onderwijsprofiel van HU In 200 heeft Hogeschool Utrecht haar onderwijsprofiel vastgesteld. Het uitgangspunt van het profiel luidt: Hogeschool Utrecht geeft haar ambities vorm door opleidingen competentiegericht en vraaggestuurd in te richten en studenten te laten studeren binnen sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat studenten op samenhangende wijze hun competenties verwerven, zodat ze in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. De opleidingen formuleren, valideren en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we voor de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te worden van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin ze zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Ieder opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs wordt vormgegeven in een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met medestudenten, waarbij in toenemende mate gewerkt wordt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur In september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (in Nederland) ingevoerd. Het doel hiervan is om in Europa tot één stelsel van hoger onderwijs te komen, zodat herkenning en erkenning van opleidingen gemakkelijker worden.

6 Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding heet sindsdien een bacheloropleiding. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bacheloropleiding: vier jaar. Op de universiteit heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bachelor- of je masteropleiding. Voordelen bachelor-masterstructuur Je bachelordiploma levert je een internationaal (h)erkenbaar diploma op. Daarmee kun je beter aan de slag in het buitenland. Gedurende je opleiding kun je ook makkelijker tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor, met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt of deelname aan onderzoeksprojecten van de kenniskringen/ lectoren. De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten. Hiermee verruim je je blik. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool Utrecht heeft een groeiend aantal masteropleidingen. Ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld, zogenaamde pre-masters die je voorafgaand aan de master volgt en die je direct toegang geven. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt instellingen een aantal verplichtingen op. Hogeschool Utrecht heeft deze in reglementen verwerkt. Sommigen hiervan zijn uitgewerkt op faculteitsniveau. De reglementen zijn te vinden op Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze reglementen. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante reglementen met een korte toelichting op de inhoud. Studentenstatuut HU In het Studentenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van studenten vastgelegd op hoofdlijnen. Veel onderwerpen worden nader uitgewerkt in specifieke reglementen zoals hieronder vermeld. Onderwijs- en Examenregeling HU In de Onderwijs- en Examenregeling HU (HU-OER) zijn de rechten en plichten van studenten van de HU ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de faculteits-oer en/of de studiegids. Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit De Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit (faculteits-oer) moet worden gezien als onderdeel van deze studiegids. In dit document zijn de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de studiegids. De Onderwijs- en Examenregeling FMR (OER FMR) is te vinden via Ga naar onderwijs, kies een opleiding, ga naar reglementen en klik op Onderwijs- en Examenregeling FMR. Inschrijvingsregeling HU In de Inschrijvingsregeling worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook paragraag Reglement College van Beroep HU

7 Het kan voorkomen dat een student het niet eens is met een beslissing van de Examencommissie of faculteitsdirecte. In de meeste gevallen kan de student dan in beroep gaan bij het College van Beroep. In het reglement College van Beroep zijn de samenstelling en de bevoegdheid van het College van Beroep, alsmede de beroepsgronden, de beroepsprocedures en het tot stand komen van de uitspraak nader geregeld. Zie ook paragraaf 7.3. Steunfondsregeling HU Tijdens de opleiding kan een student te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en problemen (kunnen) gaan geven met de studiefinanciering. Ook kan er sprake zijn van bestuurlijke activiteiten naast de studie. Onder bepaalde voorwaarden kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Een en ander staat beschreven in deze regeling. Zie ook paragraaf 2.7 en Noodfondsregeling HU De Noodfondsregeling is vastgelegd in het Studentenstatuut. Hogeschool Utrecht biedt door middel van het Noodfonds hulp bij onvoorziene uitgaven van studenten die hun draagkracht te boven gaan maar waar ze zich redelijkerwijs niet tegen kunnen verzekeren. Zie ook paragraaf 2.7. Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU In dit reglement is de verzameling, opslag, correctie en verstrekking van persoonsgegevens van de student geregeld. Reglement Studentendecanen HU Hierin zijn onder meer taken, bevoegdheden en functioneren van de decanen geregeld. Zie ook paragraaf 2.2. Reglement Examencommissies Dit reglement bevat nadere regels met betrekking tot de uitoefening van de taak en de werkwijze van de Examencommissies. Zie ook paragraaf Regeling inzake ongewenst gedrag Elke faculteit heeft een of meer vertrouwenspersonen. In deze regeling zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon geregeld en de waarborging van een onafhankelijk functioneren van de vertrouwenspersoon. Zie ook paragraaf 2.3. Reglement voor de Opleidingscommissies De (gezamenlijke) opleidingscommissies ((G)OC s) zijn adviesorganen op afdelingsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, rechten en plichten en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde OC-reglement. Zie ook paragraaf Reglement voor de Faculteitsmedezeggenschapsraad De faculteitsmedezeggenschapsraad is een medezeggenschapsorgaan op faculteitsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden rechten en plichten en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde FMR-reglement. Zie ook paragraaf Reglement Centrale Medezeggenschapsraad De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is een medezeggenschapsorgaan op hogeschoolniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, rechten en plichten en geschillenoplossing zijn geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde CMR-reglement. Zie ook paragraaf Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleidingarbeidsmarkt, etc. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet.

8 De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk prima beoordeeld worden door degenen die het onderwijs genieten: de studenten. Aan jou wordt daarom regelmatig gevraagd schriftelijk te evalueren. De vragenlijsten zijn anoniem. Je loopt dus geen risico dat negatieve oordelen tegen je zullen werken. De opleiding verzamelt de informatie en treft wanneer nodig maatregelen. Ook kan bijv. in de vorm van studentenpanels met studenten besproken worden wat de uitkomst van de evaluaties zijn; of er kan met behulp van die gesprekken op signalen van studenten worden ingegaan. De vorm, waarin dit gebeurt, kan per instituut verschillen. Daarnaast wordt één keer per jaar aan alle eerstejaarsstudenten en aan studenten die in OSIRIS 180 studiepunten hebben, uitvoerig de mening gevraagd over verschillende aspecten variërend van de kwaliteit van de docenten tot de kwaliteit van de kantine. Aan eerstejaars worden iets andere vragen gesteld dan aan studenten die zich aan het eind van de studie bevinden: zo krijgen eerstejaars vragen over de voorlichting van de studie en hoofdfase studenten vragen over de hele studie. De uitkomsten van dit grote HU Studenten tevredenheidonderzoek zijn zeer belangrijk: gaan er zaken niet naar wens dan worden daarover afspraken gemaakt tussen de verschillende directies in hogeschool faculteit instituut. Ook zijn deze uitkomsten onderwerp van gesprek tussen de instituutsdirecties en de opleidingscommissies. Kortom: jouw mening (positief of negatief) wordt gehoord en er wordt ook wat mee gedaan. Dus wil je jouw betrokkenheid bij de kwaliteitszorg vergroten, dan is het invullen van het studenten tevredenheidonderzoek een absolute aanrader Ordehandhaving Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen Hogeschool Utrecht. Deze regeling luidt samengevat als volgt: Voorschriften en aanwijzingen Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de hogeschool gelden, behalve de wet, nadere voorschriften en aanwijzingen zoals vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze voorschriften en aanwijzingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins roosterwijzigingen en tussenuren bijzondere omstandigheden Binnen de hogeschool geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor de studenten in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen de plicht om zich op de hoogte stellen van (veiligheid-)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of niet nakoming van de plichten zoals hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Per 1 september 200 heeft Hogeschool Utrecht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd:

9 Instituten: Hier zijn verwante voltijd bacheloropleidingen naar interessegebied geclusterd Centra: Voor deeltijd en duale opleidingen, cursussen en workshops. En voor (incompany) trainingen, consultancy en coaching voor professionals Academies: Met het aanbod van masteropleidingen voor afgestudeerden Een overzicht van alle instituten, centra en academies vind je op Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie hiervoor ook paragraaf Locaties HU Locaties HU in Utrecht College van Bestuur, Centrale Organisatie, Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord 330, 340 en EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Nijenoord 1 32 AS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek, International Office F.C. Dondersstraat JE Utrecht Telefoon (030) Faculteit Educatie Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Communicatie & Journalistiek Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Economie & Management Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (030) Locaties HU in Amersfoort

10 HU Amersfoort Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) FMR, Instituut voor Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Routebechrijvingen naar alle locaties vind je op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/routebeschrijvingen/default.aspx. Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Algemene informatie Faculteit Maatschappij & Recht Algemeen De Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) maakt deel uit van Hogeschool Utrecht en is een grote, moderne onderwijsinstelling waar het prettig studeren en werken is. De FMR heeft haar hoofdvestiging in Utrecht (De Uithof) en heeft twee nevenvestigingen in Amersfoort (Hooglandseweg-Noord en Berkenweg). De FMR biedt een scala aan opleidingen op het gebied van Recht, Social Work, Pedagogiek, Arbeid & Organisatie en Integrale Veiligheidskunde. Er volgen ongeveer 7400 studenten een studie binnen de FMR en er zijn ongeveer 40 personeelsleden werkzaam. De Faculteit Maatschappij en Recht verzorgt de volgende bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd en de opleiding CMV, MWD, en SPH ook duaal. Creatieve Therapie (CT) Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), waaronder het profiel Social Management (CMV) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Integrale Veiligheidskunde (IVK) Personeel & Arbeid (P&A) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) HBO-Rechten (HBR) waaronder de afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (GDW) Pedagogiek.

11 Organogram faculteit Organogram FMR 2 maart 2009 Faculteit Maatschappij & Recht Faculteitsdirecteur, vz Managementteam (MT) Jan Welmers Facultaire Medezeggenschapsraad (MR) KSI Hans van Ewijk Manager Contractactiviteiten Renske Schamhart Directiesecretaris Adviserend lid MT Liesbeth Aveling Instituut voor Social Work, Instituutsdirecteur, lid MT Coen van der Linden Instituut voor Recht Instituutsdirecteur, lid MT Pieter Cornelissen Instituut voor Veiligheid Instituutsdirecteur lid MT Jan Thijs Instituut voor Arbeid & Organisatie Instituutsdirecteur, lid MT Jan Thijs Instituut voor Pedagogiek Instituutsdirecteur, Lid MT Marcel Meer Projectbureau Lectoraten Lectoren PZO JP Wilken PMO Stijn Verhagen HRM Ben Fruijtier Rob Gründemann SBIB Hans van Ewijk BJB vacature JK Anneke Menger Jo Hermanns IMD Lia van Doorn (Staf)diensten Bedrijfsvoering: Truus Welten P&O: Jeanette Wijgand P&C: Eric Bruijning. Controller Decanaat: Margriet Andriesen Fred Piek Maria Smit Agnes van Heel Vertrouwenspersoon Sytske Teppema Social Work Opleidingsmanagers CT Pieterjan André CMV Ebby Pelsma MWD Louella Rooijer SPH Ed Bouwman Prop. Utrecht Jeannet Fennema Prop. A foort Marianne Langhout Contractactiviteiten Monique Kluck a.i. Manager Kwaliteitzorg/ Master Social Work Eric Payens Recht Opleidingsmanagers SJD vt Thea van Rooijen SJD dt Marjan Brouwer HBO-rechten vt Esther Verboon HBO-rechten dt Hans Mreijen Logistiekmanager Peter Rogge IVK Opleidingsmanager Integrale Veiligheidskunde Ronald van Vliet Logistiekmanager Marieke Lucas Arbeid & Organisatie Opleidingsmanager Personeel & Arbeid Peter Kosterman Fred Bergkotte Logistiekmanager Marieke Lucas Instituut voor Pedagogiek Opleidingsmanager Riki Verhoeven: (Ma Opl.manager) Lisette v/d Poel: (Ba Opl.manager) Opleidingscommissies (OC) Opleidingscommissies (OC) Opleidingscommissies (OC) Opleidingscommissies (OC) Opleidingscommissies (OC) Contactgegevens Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Telefoon (030) Fax (030) FMR, Instituut voor Social Work Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) Fax: (033) FMR, Instituut voor Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) Plattegrond De plattegronden van het gebouw kun je terugvinden op de website van je opleiding Praktische voorschriften en aanwijzingen Bij brand / ongeval / verzoek EHBO: Bel eerst de receptie (Heidelberglaan toetstel 0112, Amersfoort Hooglandseweg toestel 9, voor Amersfoort Berkenweg toestel 2111) en meld daarbij het volgende: je naam

12 de plaats van de calamiteit de aard van de calamiteit of en hoeveel personen erbij betrokken zijn wacht daarna (als het om een ongeval gaat) bij het slachtoffer tot er hulp is Ontruiming Door middel van de omroepinstallatie (slow whoop signaal) of door een hulpverlener wordt iedereen verzocht het pand te verlaten. Verlaat het pand rustig via de dichtstbijzijnde nooduitgang Gebruik nooit de lift Volg de instructies van de bedrijfshulpverlener op Ga naar de aangewezen verzamelplaats en wacht daar op verdere instructies Voorkom paniek en blijf kalm Huisregels Neem de volgende huisregels in acht voor een leefbare studie- en werkomgeving: Fietsen stallen in de fietsenrekken of in de fietsenstalling Bromfietsen en motoren stallen in de parkeergarage Huisdieren zijn niet toegestaan Alleen geleidehonden zijn toegestaan Skaten, steppen, boarden of rolschaatsen op het faculteitsplein is niet toegestaan Mobiele telefoons zijn tijdens onderwijsactiviteiten, in mediatheek en studieplein uitgeschakeld Serviesgoed in de restaurants altijd terugbrengen naar een afruimmeubel Meegenomen servies en bestek dezelfde dag nog terugbrengen naar de catering Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de leslokalen, de mediatheek en het studieplein Afval (en kauwgom) dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd Het is niet toegestaan om met punaises of plakband iets op de muren en deuren te bevestigen Posters alleen ophangen met toestemming van de Facilitaire Dienst Mededelingen alleen op de daarvoor bestemde borden of met toestemming Facilitaire Dienst Aan het eind van de dag: licht uit, ramen, deuren, computer en monitor (af)sluiten Het is wettelijk niet toegestaan in het faculteitsgebouw te roken Het noodtrappenhuis (de aluminium cilinder alleen in Utrecht!) alleen gebruiken bij calamiteiten Huisregels (extra) leslokalen Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de leslokalen Afval (en kauwgom) dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd Wordt in een lokaal vergaderservice verleend, alles achteraf graag bij elkaar zetten voor catering Geen kauwgom onder en/of op stoelen en tafels plakken Niet met pennen/stiften schrijven op meubilair Meubilair in de leslokalen dient in de oorspronkelijke opstelling te worden teruggeplaatst Vragen? Bel het Facilitair Meldpunt: , intern 6666 Voorziening voor minder validen Utrecht, Heidelberglaan 7 Minder validen kunnen de beschikking krijgen over een liftsleutel. Deze liftsleutel geeft tevens toegang tot de aangepaste toiletruimte. Aangepaste toiletruimten zijn te vinden op de begane grond en de tweede etage. De liftsleutel is aan te vragen bij het facilitair meldpunt. Bij aanvraag kan om een doktersverklaring worden gevraagd. Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 140 De aangepaste toiletruimte is te vinden links achter de trefplek. De sleutel is verkrijgbaar bij de receptie. Amersfoort, Berkenweg 11 De aangepaste toiletruimte is te vinden op de begane grond bij collegezaal Openingstijden gebouwen Utrecht, Heidelberglaan 7 Maandag t/m donderdag van uur. Vrijdag van 7.00 uur uur. In principe is het gebouw ook op een groot aantal zaterdagen open.

13 Tijdens de vakantieweken is het gebouw geopend van 8.00 uur uur (onder voorbehoud van eventuele andere besluiten van de directie). Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 140 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur uur. Donderdag van uur. Amersfoort, Berkenweg 11 Maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur uur. Dinsdag en donderdag van 8.00 uur uur. Openingstijden van gebouwen zijn onder voorbehoud Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes : Vakantie Data Onderwijsvrije week 19 oktober t/m 23 oktober 2009 Kerstvakantie 21 december 2009 t/m 1 januari 2010 Onderwijsvrije week 22 februari t/m 26 februari 2010 Onderwijsvrije week 3 mei t/m 7 mei 2010 Zomervakantie Begint op 19 juli 2010 De faculteiten vermelden in hoofdstuk 8.1 welke onderwijsvrije periodes er overigens zijn. Officiële vrije dagen (feestdagen) : officiële vrije dagen Data 1 e en 2 e Kerstdag 2 en 26 december 2009 Nieuwjaarsdag 1 januari 2010 Goede vrijdag 2 april e en 2 e paasdag 4 en april 2010 Koninginnedag 30 april 2010 Bevrijdingsdag mei 2010 Hemelvaartsdag 13 mei e en 2 e Pinksterdag 23 en 24 mei 2010 Verplichte vrije dagen : verplichte vrije dagen Data tussen Kerst en Oud en december 2009 Nieuw dag na Hemelvaart 14 mei Faciliteiten Studentenservice FMR Met vragen over studiefinanciering, prestatiebeurs, steunfondsregelingen, inschrijving, (tussentijdse) uitschrijving, enzovoort, kunnen studenten terecht bij de Studentenservice (Utrecht) telefoon Zonodig zal de Studentenservice je verwijzen naar het studentendecanaat. Studenten Creatieve Therapie in Amersfoort kunnen terecht bij: secretariaat Amersfoort, telefoon: (033) Studenten van Instituut voor Social Work Amersfoort Berkenweg, kunnen terecht bij de servicebalie Utrecht (zie hierboven) of bij de studentenbalie van het Instituut voor Social Work in Amersfoort, Berkenweg 11, telefoon:

14 Met vragen over studiefinanciering kunnen studenten ook terecht bij het regiokantoor Herman Gorterstraat 40 in Utrecht (plattegrond bij Studentenservice verkrijgbaar) of in Amersfoort: Stadhuisplein 1, Amersfoort (Publieksbalie gemeente Amersfoort). Voor telefonische informatie over studiefinanciering is het volgende nummer beschikbaar: (00) 9977 Restaurant Utrecht, Heidelberglaan 7 Het restaurant is te vinden op de begane grond. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 uur uur. Vrijdag van 8.30 uur uur. Tijdens vakantieweken is het restaurant gesloten. Warme drankautomaten zijn te vinden op de brinken. Bij het restaurant staan frisdrank- en snoepautomaten. Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 140 Het restaurant is te vinden op de begane grond. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur uur. Donderdag van 9.30 uur uur. Tijdens vakantieweken is het restaurant gesloten. Bij de helpdesk zijn automaten voor warme dranken, frisdranken en soep te vinden. Amersfoort, Berkenweg 11 Het restaurant is te vinden op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur uur. Dinsdag van 8.30 uur uur. Tijdens vakantieweken is het restaurant gesloten. Repro Utrecht, Heidelberglaan 7 De reproruimte bevindt zich op de begane grond. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur en van uur. Tijdens vakantieweken is de repro beperkt open. Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 140 Heeft geen specifieke reproruimte. Amersfoort, Berkenweg 11 Heeft geen specifieke reproruimte. Kiosk / winkel / readerverkoop Utrecht, Heidelberglaan 7 De kiosk is te vinden op de begane grond naast het auditorium. Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur uur. Woensdag van 9.00 uur uur. Vrijdag van uur. Bij de kiosk kan men terecht voor: kantoorartikelen en readers. De AV balie bevindt zich naast de kiosk: voor het lenen van AV middelen en voor het melden van IT-storingen. Openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van uur en vrijdag van uur. Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 140 Het magazijn is te vinden op de begane grond (0.12). Openingstijden: maandag t/m vrijdag van Amersfoort, Berkenweg 11 De winkel bevindt zich op de 2 e verdieping. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur uur. Op aanvraag kan de winkel op dinsdag en donderdagavond geopend blijven tot uur. Voor het lenen van AV-middelen kun je terecht bij kamer 1.01 (steunpunt IT-support). Openingstijden zijn voor alle locaties onder voorbehoud.

15 1.3. Algemene informatie Instituut voor Social Work Algemeen Directeur van het Instituut voor Social Work is Coen van der Linden. Hij vormt samen met de manager kwaliteitszorg, Eric Payens, en de opleidingsmanagers het managementteam van het instituut. Zie ook het organogram voor namen van de opleidingsmanagers (paragraaf ) Contactgegevens Instituut voor Social Work, locatie Utrecht Opleiding SPH, MWD, CMW Bureau Onderwijsondersteuning Kamer Telefoon (030) Instituut voor Social Work locatie Amersfoort Berkenweg Opleiding SPH, MWD, Social Management (CMV), voltijd, deeltijd, duaal Bureau Onderwijsondersteuning Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) Instituut voor Social Work locatie Amersfoort Hooglandseweg-Noord Opleiding Creatieve Therapie, voltijd, deeltijd Propedeuse Social Work Amersfoort voltijd en deeltijd Bureau Onderwijsondersteuning Kamer 42A Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Studeren aan Hogeschool Utrecht begint bij Bureau Inschrijving. Bureau Inschrijving verzorgt de inschrijving, herinschrijving en uitschrijving van studenten voor Hogeschool Utrecht en is verantwoordelijk voor de wettelijke toelating. Inschrijving Als student word je ingeschreven voor de opleiding onder de volgende voorwaarden: er is voldaan aan de toelatingseisen (zie ook paragraaf en ) het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring) er is voldaan aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op gebruik van de onderwijsfaciliteiten. De student die zich voor de propedeuse wil inschrijven doet een verzoek tot inschrijving via Studielink. Heb je al een propedeuse gehaald voor een hbo- of wo-opleiding? Dan heb je kans dat je kunt instromen in een hoger jaar van de opleiding. Je krijgt dan vrijstelling van de propedeutische vakken. De student die zich voor de hoofdfase wil inschrijven, doet een verzoek tot inschrijving via Studielink. Als je wilt instromen in de hoofdfase, neem

16 dan wel eerst contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of je voldoet aan de eisen om in de hoofdfase van een opleiding te kunnen instromen. Herinschrijving Als je student bent aan Hogeschool Utrecht, zal je herinschrijving in 2009 nog niet via Studielink lopen. Van Bureau Inschrijving ontvang je begin juni een machtigingsformulier voor de betaling van het collegegeld. Je wordt pas opnieuw ingeschreven wanneer is voldaan aan de financiële verplichtingen en eventuele overige eisen. Collegekaart en bewijs van inschrijving Wanneer je inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvang je een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving. De collegekaart geldt ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als een student zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder Herinschrijving hierboven) eindigt de inschrijving op 1 september. Hiermee eindigt ook het recht op studiefinanciering waaronder de OV-kaart. Ook kan de inschrijving tussentijds op verzoek van de student worden beëindigd. Daarbij kan de student aanspraak maken op gedeeltelijke teruggave van het collegegeld, indien sprake is van: beëindiging wegens afstuderen (met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand van afstuderen; daarmee eindigt ook het recht op studiefinanciering waaronder de OV-kaart) beëindiging in het eerste jaar van inschrijving in de propedeuse (met ingang van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend) beëindiging wegens niet aansluiten van praktijkperiodes waardoor het gedurende meerdere maanden niet mogelijk is onderwijs te volgen (met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend) beëindiging wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden (met ingang van de derde hele maand volgend op de tweede hele maand waarin de student niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen) beëindiging vanwege andere, zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door de faculteitsdirectie (met ingang van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend) Verder kan de inschrijving worden beëindigd als gevolg van een negatief bindend studieadvies (zie ook paragraaf ). Bij een negatief bindend studieadvies aan het einde van het studiejaar zal de student niet heringeschreven kunnen worden voor het volgende studiejaar voor dezelfde opleiding aan de HU of een opleiding waarmee de opleiding het propedeuseprogramma gemeen heeft. Bij een negatief bindend studieadvies gedurende het studiejaar (bijvoorbeeld ingeval van inschrijving in februari) wordt de inschrijving automatisch beëindigd en vervalt het recht op studiefinanciering waaronder de OV-kaart. Hierbij bestaat ook recht op teruggave van collegegeld. Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar. Er wordt dan ook geen collegegeld terugbetaald. Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden direct contact op te nemen met de studentendecaan. Ook met andere vragen kun je terecht bij de studentendecaan. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor Informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Studentenservice locatie Utrecht Voor vragen over je inschrijving, herinschrijving en uitschrijving kun je tevens terecht bij de studentenservice. Deze bevindt zich in de centrale hal (Kamer 0.130), locatie Heidelberglaan, Utrecht. Telefoon (030) Examencommissie Zie artikel 6-9 OER FMR Taken en bevoegdheden De opleiding kent een Examencommissie, die onder meer de volgende taken en bevoegdheden heeft: toezicht op het afnemen van tentamens en examens vaststellen van de uitslag van examens toepassen van het bindend studieadvies toekennen van voorzieningen bij tentamens verlenen van vrijstellingen uitreiken van getuigschriften

17 De Examencommissie is bevoegd om bepaalde taken door een of meer leden van die commissie of door examinatoren (docenten of externe deskundigen) te laten uitvoeren. De Examencommissie blijft echter altijd eindverantwoordelijk. Samenstelling en besluitvorming De faculteitsdirectie benoemt de leden van de Examencommissie uit het onderwijsgevend personeel van de desbetreffende opleiding (of groep van opleidingen). Aan de Examencommissie is een ambtelijk secretaris verbonden; deze is geen lid van de commissie. De Examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter omtrent het te nemen besluit. De besluiten worden in notulen vastgelegd, en de vergaderingen zijn niet openbaar. Afhankelijk van de situatie kan de Examencommissie besluiten om studenten en/of docenten te horen alvorens een beslissing te nemen. Voorzitter van de Examencommissie is Marianne van der Zande, de ambtelijk secretaris is Marjan Verduijn. Verzoeken aan de Examencommissie De student die in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, voorziening of andere beslissing waartoe de Examencommissie bevoegd is, kan een verzoekschrift bij de Examencommissie indienen. Dit kan via de mail of schriftelijk in het postvak van de Examencommissie. Deze werkwijze gaat veranderen, middels nadere berichtgeving wordt u hierop attent gemaakt. Een verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en zijn voorzien van eventuele bewijsstukken. Tevens moeten de naam, de opleiding, opleidingslocatie en het studentnummer van de student worden vermeld. Indien het verzoek schriftelijk wordt ingediend, dient het te zijn ondertekend. De Examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek, haar beslissing schriftelijk aan de aanvrager bekend. Tegen de beslissing op het verzoek staat bezwaar en beroep open. De uiterste inleverdatum van een verzoek tot vrijstelling is 1 november Zie ook paragraaf Bureau Onderwijsondersteuning Social Work De uitvoering van het onderwijs wordt administratief en logistiek ondersteund door het Bureau Onderwijsondersteuning en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan studenten en docenten. Instituut voor Social Work, locatie Utrecht Opleiding SPH, MWD, CMW en Social Work Deeltijd. Bureau Onderwijsondersteuning Kamer Telefoon (030) Instituut voor Social Work, locatie Amersfoort Berkenweg Opleiding SPH, MWD, Social Management (CMV), voltijd, deeltijd, duaal Berkenweg 11 (3 e etage) 3818 LA Amersfoort Telefoon (033) Instituut voor Social Work locatie Amersfoort Hooglandseweg-Noord Opleiding Creatieve Therapie, voltijd en deeltijd Propedeuse Social Work Amersfoort Bureau Onderwijsondersteuning Kamer 42A Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033)

18 Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel jouw studententijd zo leuk mogelijk te maken. Je vindt hier activiteiten die voor veel gezelligheid zorgen, maar ook voor betrokkenheid bij je studie en je toekomstige vak. De studieverenigingen binnen Hogeschool Utrecht zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt Overige informatie Mededelingen voor studenten over tentamens worden via Intranet (https://www.hu-sharepoint.nl/sites/oisw/default.aspx) en de studentenmail bekend gemaakt. Ook correcties en aanvullingen op de studiegids worden zo bekend gemaakt. Studenten worden geacht zich actief te informeren via de voor hen bestemde post en mededelingen, te zorgen dat hun postadres klopt (kan student zelf wijzigen in OSIRIS!), en regelmatig de mail op het door de hogeschool verleende adres te lezen. Roosters en roosterwijzigingen zijn via Internet te vinden op de roostersite (www.roosters.hu.nl). Beroepenveldcommissie De beroepenveldcommissie adviseert de opleiding met betrekking tot het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Als zodanig maakt de commissie deel uit van het systeem van zelfevaluatie in het kader van de kwaliteitszorg. In het bijzonder beoordeelt de commissie de mate waarin de eindtermen van de opleiding overeenstemmen met de behoeften en verwachtingen van het beroepenveld. Bovendien beoordeelt de commissie de mate waarin de opleiding daadwerkelijk aansluit op het beroepenveld. Verder signaleert de commissie nieuwe ontwikkelingen en adviseert over de mogelijke implicaties voor de eindtermen van de opleiding. Ook adviseert de beroepenveldcommissie over de aanpak van mogelijke knelpunten in de relatie tussen de opleiding en het beroepenveld. Instituut voor Social Work heeft het genoegen om met een 30-leden tellende beroepenveldcommissie te mogen werken. Hierin zitten vertegenwoordigers o.a. vanuit allerlei zorginstellingen, culturele en welzijnsorganisaties en gemeentelijke instanties.

19 2 Studentenvoorzieningen 2.1. Studie(loopbaan)begeleiding Inleiding Een afgestudeerde hbo-student wordt geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Voor het onderwijs betekent dit dat de opleiding die typen onderwijs kiest die zelfstandig en kritisch leren stimuleren, namelijk probleemgestuurd- en projectonderwijs. Als student word je verantwoordelijk gesteld voor je eigen leerproces en studieloopbaan; de opleiding dient daarbij voor randvoorwaarden en voor ondersteuning te zorgen. De wijze waarop de opleiding je in je studie begeleidt sluit aan op onze opvattingen over hbo-niveau, over leren en over onderwijs. Begeleiding geven bij de studie vat de opleiding dus op als de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De opleiding verzorgt studiebegeleiding op diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. Er wordt van je verwacht dat je op eigen initiatief gebruik maakt van de gepresenteerde vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Elke student heeft recht op begeleiding door een (vaste) studieloopbaanbegeleider, bij wie de student terecht kan met vragen en problemen die rechtstreeks verband houden met de studie. De studieloopbaanbegeleider heeft met name de volgende taken: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs bewaking en bespreking van studieresultaten adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn verwijzen naar studentendecaan in kwesties die niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep, etc.) Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding tijdens de opleiding paragraaf Studentendecaan en studentenservice De studentendecanen behartigen studentenbelangen in de ruimste zin. Ze zijn er voor alle studenten van HU, dus ook voor jou. Ze geven hulp, informatie, advies en begeleiding aan studenten over studie en onderwijs, onderwijszaken en studentenvoorzieningen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie binnen de faculteit. Ze hebben tevens een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming wordt geen mededeling aan anderen gedaan (zoals ouders en docenten) over de inhoud van de gesprekken. Veel studenten worden door hun studieloopbaanbegeleider naar het decanaat verwezen, maar je kunt ook op eigen initiatief komen. Je kunt bij de decanen terecht voor onder meer: financiële steunaanvragen bij het Noodfonds of het Steunfonds van HU (paragraaf 2.7) toelatingseisen, uitschrijving, inschrijving elders vervolgopleidingen, twijfel over studie of beroepskeuze studiestaking of onderbreking een (dreigend) bindend negatief studieadvies studievertraging studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden verwijzing naar het Bureau Studentenpsychologen studeren met een functiebeperking en het zo nodig aanvragen van een extra jaar beurs andere kwesties op het gebied van studiefinanciering, uitkeringen, fondsen ondersteuning bij bezwaar en beroep tegen b.v. een beslissing van de Examencommissie conflictsituaties Via de decanen kun je je ook opgeven voor trainingen in bij voorbeeld assertiviteit, studieplanning en de omgang met faalangst.

20 Het is van belang je tijdig bij het decanaat te melden. Voor bepaalde voorzieningen, zoals bij voorbeeld het Steunfonds, gelden termijnen waarbinnen je je moet melden. Daarnaast geldt uiteraard: hoe eerder je een probleem aanpakt, hoe sneller het in het algemeen is opgelost en hoe langer je plezier hebt van de oplossing. Meer informatie vind je op Vanaf 1 januari 2008 bestaat het Centrum voor Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Twijfel je over je opleiding, ben je vastgelopen of wil je doorstuderen na je bachelor-diploma, dan kun je hier terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot je studiekeuze. Ga naar je studentendecaan voor meer informatie of kijk op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU. Studentendecanen FMR Utrecht, Heidelberglaan 7 In Utrecht is er een studentendecanaat voor studenten van alle opleidingen van locatie Utrecht, Heidelberglaan 7. Margriet Andriesen, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telefoon: , kamer 0.12, Agnes van Heel, aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telefoon: , kamer 0.120, Fred Piek, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telefoon: , kamer 0.124, Maria Smit, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telefoon: , kamer 0.122, Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het secretariaat van het decanaat, Miriam van Toor, telefoon of mailen naar Inloopspreekuren: dagelijks van tot uur, kamer Amersfoort, Hooglandseweg Noord 140, kamer 226 en Berkenweg 11, kamer 003 en 004 In Amersfoort is een gezamenlijk decanaat voor alle studenten van alle opleidingen van HU Amersfoort. Decanen zijn: Thora Justesen Annie van der Ent Bernadette Poos Suzanne Hennekens Voor het maken van afspraken of voor het stellen van vragen kunt u mailen naar of bellen tijdens het inloopspreekuur: Berkenweg 11, van maandag tot vrijdag van tot uur, telefoon: en en Hooglandseweg noord 140 op maandag, dinsdag en donderdag van tot 13.30, telefoon: Voor heel specifieke Social Work kwesties kunt u het beste een afspraak maken met Thora Justesen, of Annie van der Ent, Studentenservice FMR Voor algemene vragen over studiefinanciering, prestatiebeurs, steunfondsregelingen, inschrijving, (tussentijdse) uitschrijving, enzovoort kunnen studenten terecht bij: Studentenservice (Utrecht), telefoon , Zo nodig zal Studentenservice je verwijzen naar het studentendecanaat. Studenten Creatieve Therapie in Amersfoort kunnen terecht bij: secretariaat Amersfoort, telefoon: Studenten Instituut voor Social Work Amersfoort Berkenweg kunnen terecht bij: Studentenservice Utrecht (zie hierboven) of de studentenbalie van het Instituut voor Social Work Berkenweg 11, telefoon: Voor vragen over studiefinanciering kunnen studenten ook terecht bij het regiokantoor Herman Gorterstraat 40 in Utrecht (plattegrond bij studentenservice verkrijgbaar) of in Amersfoort: Stadhuisplein 1, Amersfoort (Publieksbalie gemeente Amersfoort). Voor telefonische informatie over studiefinanciering is het volgende nummer beschikbaar: (00) Vertrouwenspersoon Bij ongewenst gedrag kan je denken aan fysieke agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen of onbeschofte s kunnen als ongewenst worden ervaren.

Studie-informatie Hogeschool Utrecht

Studie-informatie Hogeschool Utrecht Studie-informatie Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 HBO Rechten deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd Voltijd HBO-Rechten Instituut voor Recht 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN VOLTIJD 2008 2009 HBO-Rechten voltijd Studiegids 2008-2009 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting.

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting. HBO-Rechten Deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS Colofon Uitgave Hogeschool Utrecht Ontwerp Dietwee Opmaak Troost

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd HBO Rechten Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN DEELTIJD INCLUSIEF AFSTUDEERRICHTING KANDIDAAT- GERECHTSDEURWAARDER 2009 2010 HBO-Rechten

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09 STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 2009 2010 1/61 Opvoeden vindt overal plaats en een kind is meer dan een leerling, meer dan een zoon of dochter en meer dan een vriendje in de buurt

Nadere informatie

Studie-informatie Social Management (CMV)

Studie-informatie Social Management (CMV) Studie-informatie Social Management (CMV) 2010 2011 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 5 Hogeschool- en faculteitsregelingen...

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 1/80 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2009-2010 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, 7 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...

Nadere informatie

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 2011 2012 1/168 Voorwoord De studiegids van de opleiding HBO-Rechten voltijd van de Hogeschool Utrecht (HU) is het kerndocument van de opleiding en is bedoeld

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009 STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 008-009 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1. Bachelor- en Masterstelsel... 6

Nadere informatie

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 2009 2010 1/68 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU...7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...7 1.1.2 Bachelor- en

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID 2008 2009 Studiegids 2008-20092 2/80 Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Leefstijl,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING. Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 1/202. Hogeschool Utrecht, juli 2010

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING. Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 1/202. Hogeschool Utrecht, juli 2010 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2010 2011 1/202 Voorwoord Voor je ligt de studiegids van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht.

Nadere informatie

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009 STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010 Versie 31 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Deeltijd Diedenoort Facility Management 1/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd:

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd: Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009 Opleidingen voltijd: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie/Geo-informatica Ruimtelijke

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 1/64 2/64 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 1.1.2 Onderwijsprofiel HU... 6 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2008-2009 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 Afstudeerrichtingen - Hogere Energie Technologie - Hogere Installatietechniek voltijd en duaal - Elektrotechnische Installatietechniek voltijd en

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Pedagogiek STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/75. Hogeschool Utrecht, juli 2009

Studiegids Bacheloropleidingen Pedagogiek STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/75. Hogeschool Utrecht, juli 2009 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING PEDAGOGIEK 2009 2010 1/75 Voorwoord Opvoeden vindt overal plaats en een kind is meer dan een leerling, meer dan een zoon of dochter en meer dan een vriendje in de buurt of

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2009 / 2010 Opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie / Geo-informatica Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2009 2010 Sociaal Juridische Dienstverlening dee ltijd Studiegids

Nadere informatie

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Small Business en Retail Management 1/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 2/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD VOLTIJD

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD VOLTIJD STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD VOLTIJD 2007 2008 Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Facility Management Deeltijd 1/66 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3

Nadere informatie

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 blz 1 van 91 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd Studiegids 2009 2010 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 1.1.2

Nadere informatie

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES STUDIEGIDS Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES Bacheloropleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicatie/... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Communicatiemanagement

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Voltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Voltijd Voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD VOLTIJD 2009 2010 Sociaal Juridische Dienstverlening vo ltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIEGIDS DEELTIJDOPLEIDING BACHELOR PEDAGOGIEK

STUDIEGIDS DEELTIJDOPLEIDING BACHELOR PEDAGOGIEK STUDIEGIDS DEELTIJDOPLEIDING BACHELOR PEDAGOGIEK 2009 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juni 2009 2/70 Voorwoord Opvoeden vindt overal plaats en een kind is meer dan een leerling, meer dan een zoon of

Nadere informatie

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 STUDIEGIDSEN Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 1 Voorwoord De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicat... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Digitale Communicatie

Nadere informatie

Management, Economie en Recht

Management, Economie en Recht STUDIEGIDS Hoofdfase Management, Economie en Recht 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 1 1 Algemene informatie... 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor-

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2010-2011 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT 2010 2011 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS

ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS Instituut Archimedes Bacheloropleiding GESCHIEDENIS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS Instituut Archimedes Bacheloropleiding DUITS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI)

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK Interfacultair Instituut Pedagogiek i.o. - Bachelor (Ecologische) Pedagogiek VOORWOORD Opvoeden vindt overal plaats en een kind

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Voorwoord Voor u ligt de studiegids parttime opleidingen van het Centre for Business & Management (CBM) voor

Nadere informatie

Studieinformatie. Studiegids 2007-2008. Hogeschool Utrecht I Instituut voor Social Work / SPH Amersfoort

Studieinformatie. Studiegids 2007-2008. Hogeschool Utrecht I Instituut voor Social Work / SPH Amersfoort Studieinformatie Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Hoofdfase Logistiek en Economie 1/68 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom bij de opleiding Logistiek & Economie (LE). Graag wens ik

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Studiegids Werktuigbouwkunde

Studiegids Werktuigbouwkunde Studiegids Werktuigbouwkunde 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009

STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009 STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009 Bachelor: Werktuigbouwkunde (CROHO 34280) Afstudeerrichtingen: - Integrated Product

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 4 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 blz 2 van 89 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 6 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 7

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 Versie 29 juni 2010 (definitief) Opleidingen: - Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Software Engineering (voltijd, deeltijd)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Hoofdfase Logistiek en Economie 1/72 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...6 1.1.3

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 5

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Propedeuse

STUDIEGIDS FEM. Propedeuse STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Propedeuse Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie International Business & Languages Assistent Marketeer Management, Economie & Recht Logistiek

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) BACHELOROPLEIDINGEN STUDIEGIDS 2011-2012 Voltijd opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Voltijd opleidingen: Milieukunde Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar LIFE SCIENCES

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar LIFE SCIENCES Studiegids 2008-2009 STUDIEGIDS Institute for & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2008-2009 LIFE SCIENCES Bacheloropleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1/80 Studiegids 2008-2009 2/80 Studiegids

Nadere informatie

STUDIEGIDSEN BACHELOROPLEIDING. HBO-Rechten Voltijd 1/182. Hogeschool Utrecht, juli 2010

STUDIEGIDSEN BACHELOROPLEIDING. HBO-Rechten Voltijd 1/182. Hogeschool Utrecht, juli 2010 STUDIEGIDSEN BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 2010 2011 1/182 Voorwoord De studiegids van de opleiding HBO-Rechten voltijd van de Hogeschool Utrecht (HU) is het kerndocument van de opleiding en is

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1 INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011 Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1 INHOUD 1. Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG 2008 2009 2/34 Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Management in de Zorg, deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Studiegids Security Technology

Studiegids Security Technology Studiegids Security Technology 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1 INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011 Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1 INHOUD 1. Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 6 1.1.2

Nadere informatie

2009/2010. Studiegids. Masteropleiding Natuurkunde HOGESCHOOL UTRECHT. Archimedes. Instituut

2009/2010. Studiegids. Masteropleiding Natuurkunde HOGESCHOOL UTRECHT. Archimedes. Instituut 2009/2010 Studiegids HOGESCHOOL UTRECHT Masteropleiding Natuurkunde Instituut Archimedes 09 10 INSTITUUT ARCHIMEDES MASTER- OPLEIDING NATUURKUNDE 2009/2010 1 Instituut Archimedes Masteropleiding NATUURKUNDE

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2008 2009 2/81 Instituut voor Paramedische Studies, Opleiding Huidtherapie Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU...6

Nadere informatie

Studiegids Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek)

Studiegids Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) 2007 2008 1/79 2/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU...7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...7 1.1.2 Bachelor- en

Nadere informatie

Studie-informatie Propedeutische Fase Social Work

Studie-informatie Propedeutische Fase Social Work Studie-informatie Propedeutische Fase Social Work 2011 2012 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

studiegids masteropleiding Master Pedagogiek STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/64 Hogeschool Utrecht, juli 2010

studiegids masteropleiding Master Pedagogiek STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/64 Hogeschool Utrecht, juli 2010 STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 2010 2011 1/64 De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder dan de individuele

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Opleiding: Bouwkunde duaal Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Hogeschool Utrecht, 2010/2011 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie