Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal"

Transcriptie

1 Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal

2 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur & Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Onderwijsbureau Communicatie tussen studenten en medewerkers IGO IGO Een goede plek om te werken en te leren Studievereniging Overige informatie Studentenvoorzieningen Studie(loopbaan)begeleiding Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Keuzevakken taal- en studievaardigheden Mentorproject Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Medezeggenschap Inspraakorganen Faculteitsmedezeggenschapsraad faculteit natuur en techniek (FMR-FNT) Gezamenlijke Opleidingscommissie Instituut voor Gebouwde Omgeving (GOC- IGO) Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs en stimuleringsfonds Topsport Hogeschool Utrecht 2007/2008 1

3 2.17 Trajectum Sport en Cultuur Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Huisvesting Opleiding en beroep Beroepsprofiel Beroep Vaardigheden afgestudeerde Beroepscompetenties -ingenieur Algemene competenties Werkveld en functies Streefbeeld van de milieukundig ingenieur in het algemeen Contexten van de milieukundig ingenieur in het algemeen Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Horizontale doorstroommogelijkheden Vervolgopleidingsmogelijkheden Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Duale opleiding Opleidingsstructuur algemeen Verkorte opleidingsroutes Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studieloopbaanbegeleiding De taken en werkzaamheden van de begeleiders Begeleidingsprotocol Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen Inrichting programma Overzicht curriculum (per semester) Cursussen Keuzevakken Afstuderen Vrijstellingen Cursusdeelname Algemeen Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Tentamens en examens Algemeen Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen wegens functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Hogeschool Utrecht 2007/2008 2

4 6.4.2 Graden en titulatuur Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Algemeen klachtrecht Roosters Jaarrooster Weekrooster Tentamenrooster Cursusbeschrijvingen Semester Cursussen binnenschool Cursussen Buitenschool Semester Cursussen Binnenschool Cursussen Buitenschools Semester Cursussen binnenschools Cursussen Buitenschools Semester Cursussen Binnenschools Cursussen Buitenschools Semester Cursussen Binnenschools Cursussen Buitenschools Semester Cursussen Buitenschools Bijlagen Bijlage Onderwijs- en examenregeling 2007/2008 (OER) Bijlage Overige regelingen Telefoonlijst Trefwoordenlijst Hogeschool Utrecht 2007/2008 3

5 1 Algemene informatie 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met zo n studenten en medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De zes faculteiten bieden samen meer dan 70 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappij en recht. Na het behalen van je bachelordiploma, kun je bij HU ook nog in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Hogeschool Utrecht heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad, op De Uithof en in Amersfoort Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving Hogeschool Utrecht geeft zichzelf de opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te halen. Het onderwijsprofiel van HU In 2005 heeft Hogeschool Utrecht haar onderwijsprofiel vastgesteld. Het onderwijsprofiel geeft het kader aan waarbinnen het onderwijs van Hogeschool Utrecht in wordt (door)ontwikkeld en uitgevoerd en geeft richting aan lopende en komende onderwijsinnovaties. Het uitgangspunt van het profiel luidt: Hogeschool Utrecht geeft haar ambities vorm door opleidingen competentie- en vraaggericht in te richten en studenten te laten studeren binnen sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat studenten op samenhangende wijze hun competenties verwerven, zodat ze in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. De opleidingen formuleren, valideren en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we voor de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te worden van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin ze zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis centraal vanuit realistische beroepstaken binnen in toenemende mate authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur In september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (in Nederland) ingevoerd. Doel hiervan is om in Europa tot één stelsel van hoger onderwijs te komen, zodat herkenning en erkenning van opleidingen gemakkelijker wordt. Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding heet sindsdien een bacheloropleiding. Na afronding van de Hogeschool Utrecht 2007/2008 4

6 opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bacheloropleiding: vier jaar. Op de universiteit heb je recht op studiefinanciering voor de duur van je bachelor- én je masteropleiding. Voordelen bachelor-masterstructuur Je bachelordiploma levert je een internationaal (h)erkenbaar diploma op. Daarmee kun je beter aan de slag in het buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool Utrecht heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld, zogenaamde premasters, die je voorafgaand aan de master volgt en die je direct toegang geven. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt instellingen een aantal verplichtingen op. Hogeschool Utrecht heeft deze in reglementen verwerkt. Sommigen hiervan zijn uitgewerkt op faculteitsniveau. De reglementen zijn te vinden op Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze reglementen. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante reglementen met een korte toelichting op de inhoud. Studentenstatuut HU In het Studentenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van studenten vastgelegd op hoofdlijnen. Veel onderwerpen worden nader uitgewerkt in specifieke reglementen zoals hieronder vermeld. Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit De Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit (faculteits-oer) is niet opgenomen in deze studiegids, maar te vinden op https://www.hu-sharepoint.nl/sites/fntgids. In dit document zijn de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in deze studiegids. Inschrijvingsregeling HU In de Inschrijvingsregeling worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Reglement College van Beroep HU Het kan voorkomen dat een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of faculteitsdirectie. In de meeste gevallen kan de student dan in beroep gaan bij het College van Beroep. In het reglement College van Beroep zijn de samenstelling en de bevoegdheid van het College van Beroep, alsmede de beroepsgronden, de beroepsprocedures en het tot stand komen van de uitspraak nader geregeld. Zie ook par Steunfondsregeling HU Tijdens de opleiding kan een student te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en problemen (kunnen) gaan geven met de studiefinanciering. Ook kan sprake zijn van bestuurlijke activiteiten naast de studie. Onder bepaalde voorwaarden kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Een en ander staat beschreven in deze regeling. Zie ook par. 2.7 en Noodfondsregeling HU De Noodfondsregeling is vastgelegd in het Studentenstatuut. Hogeschool Utrecht biedt door middel van het Noodfonds hulp bij onvoorziene uitgaven van studenten die hun draagkracht te boven gaan maar waar ze zich redelijkerwijs niet tegen kunnen verzekeren. Zie ook par Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU In dit reglement is de verzameling, opslag, correctie en verstrekking van persoonsgegevens van de student geregeld. Hogeschool Utrecht 2007/2008 5

7 Reglement Studentendecanen HU Hierin zijn onder meer taken, bevoegdheden en functioneren van de decanen geregeld. Zie ook par Regeling tegen seksuele en verbale intimidatie HU Elke faculteit heeft een of meer vertrouwenspersonen. In deze regeling zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon geregeld en de waarborging van een onafhankelijk functioneren van de vertrouwenspersoon. Reglement voor de Opleidingscommissies De (gezamenlijke) opleidingscommissies ((G)OC s) zijn medezeggenschapsorganen op afdelingsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde OC-reglement. Zie ook par Reglement voor de Faculteitsmedezeggenschapsraad De faculteitsmedezeggenschapsraad is een medezeggenschapsorgaan op faculteitsniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirectie vastgestelde FMR-reglement. Zie ook par Reglement Centrale Medezeggenschapsraad De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is een medezeggenschapsorgaan op hogeschoolniveau. De samenstelling en verkiezingen, bevoegdheden, facilitering en geschillenoplossing zijn geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde CMR-reglement. Zie ook par Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, etc. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk prima beoordeeld worden door degenen die het onderwijs genieten: de studenten. Van jullie wordt daarom regelmatig gevraagd schriftelijk te evalueren. De vragenlijsten zijn anoniem. Je loopt dus geen risico dat negatieve oordelen tegen je zullen werken. De FNT kent een Integraal Kwaliteitszorg Systeem (IKS), gebaseerd op drie aspecten: 1. Planning & Control; 2. Strategische en operationele kwaliteit; 3. Accreditatie. Er wordt gebruik gemaakt van de HU-brede enquêtes voor kwaliteitszorg, te weten cursusevaluaties, blokenquêtes en exitenquêtes. Daarnaast wordt jaarlijks het HU-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en wordt deelgenomen aan de hbo-monitor. Terugkoppeling van de enquêteresultaten vindt onder andere plaats op Sharepoint Ordehandhaving Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen Hogeschool Utrecht. Deze regeling luidt samengevat - als volgt: Voorschriften en aanwijzingen Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de hogeschool gelden, behalve de wet, nadere voorschriften en aanwijzingen zoals vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze voorschriften en aanwijzingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de volgende onderwerpen: verbale en seksuele intimidatie; het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; roosterwijzigingen en tussenuren; bijzondere omstandigheden. Hogeschool Utrecht 2007/2008 6

8 Binnen de hogeschool geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor de studenten de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om zich op de hoogte stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of niet nakoming van de plichten zoals hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Per 1 september 2005 heeft Hogeschool Utrecht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd: Instituten Hier zijn verwante voltijd bacheloropleidingen naar interessegebied geclusterd Centra Voor deeltijd en duale opleidingen*, cursussen en workshops. En voor (incompany) trainingen, consultancy en coaching voor professionals. Academies Met het aanbod van masteropleidingen voor afgestudeerden. Een overzicht van alle instituten, centra en academies vind je op https://www.husharepoint.nl/onderwijs Organisatorisch is Hogeschool Utrecht ingedeeld in faculteiten (zie ook par ). * Opgemerkt wordt dat bij de Faculteit Natuur en techniek de deeltijd en duale opleidingen door de clusters verzorgd worden. Hogeschool Utrecht 2007/2008 7

9 1.1.7 Locaties HU Locaties HU in Utrecht College van Bestuur, Centrale Organisatie, Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord 330 en EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Oudenoord EX Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek Nijenoord AS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Techniek, International Office F.C. Dondersstraat JE Utrecht Telefoon (030) Faculteit Educatie Archimedeslaan BA Utrecht Telefoon (030) Faculteit Communicatie & Journalistiek Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Economie & Management Padualaan CH Utrecht Telefoon (030) Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Telefoon (030) Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (030) Locaties HU in Amersfoort HU Amersfoort Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) FMR, Instituut for Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Routebeschrijvingen naar alle locaties vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 1.2 Algemene informatie faculteit Natuur & Techniek Algemeen De FNT is een kennisonderneming met een geheel van technische bacheloropleidingen, postbacheloropleidingen, masteropleidingen en kenniscentra, waarbij de relaties met de omgeving bedrijfsleven, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen, ROC s en voortgezet onderwijs van groot belang zijn. De FNT kent bachelor en master opleidingen in voltijdse, deeltijdse en duale varianten. Kenniscirculatie is een begrip dat hoort bij de kennisonderneming Organogram faculteit Kijk voor het organogram van de FNT op bij Organisatie, Faculteit Natuur&Techniek onder Organisatie&Beleid. Hogeschool Utrecht 2007/2008 8

10 1.2.3 Contactgegevens Kijk voor de contactgegevens van de FNT op bij je eigen opleiding onder Wegwijzer Plattegrond Kijk voor de plattegronden van de FNT locaties op Onderwijs bij je eigen opleiding onder Wegwijzer Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de faculteit gelden de volgende regels van praktische aard: Indien gevraagd, moet men zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs; Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden; Studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen; Roken in het gebouw is verboden met uitzondering van het rookgedeelte in de kantine; In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, te rolschaatsen, te skaten of om huisdieren mee te nemen; Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken; Eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming meegenomen worden uit het pand; Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. Alarmnummers Nijenoord (8555) Oudenoord (8140) FC Dondersstraat (8900) HU Amersfoort (2111) Tussen de haakjes de verkorte nummers. Deze zijn enkel voor intern gebruik en met een vast toestel. In geval van een calamiteit verleent de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) eerste hulp en zorgt, indien noodzakelijk, voor ontruiming. In geval van calamiteiten dient u direct contact op te nemen met 8555 Vervolgens wordt zo snel mogelijk hulpverlening geleverd door één van onze gediplomeerde BHV-ers of EHBO-ers. Bij de receptie van de verschillende locaties is een EHBO-koffer aanwezig voor kleine ongevallen. Tevens beschikt de receptie over pleisters en aspirines Openingstijden gebouwen Kijk voor openingstijden van de FNT locaties/gebouwen op Onderwijs bij je eigen opleiding onder Wegwijzer. Openingstijden Nijenoord 1: ma t/m do 8.00 tot uur vrijdag 8.00 tot uur tijdens vakantieweken ma t/m vr: uur Openingstijden Servicedesk ma t/m vr: / uur Openingstijden winkel ma t/m do: / / vrijdag: / uur Openingstijden QSP ma t/m vr: / uur Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes : Vakantie Data Herfstvakantie 22 oktober t/m 28 oktober 2007 Kerstvakantie 24 december 2007 t/m 6 januari 2008 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 2 maart 2008 Meivakantie 28 april t/m 4 mei 2008 Zomervakantie 21 juli t/m 17 augustus 2008 Hogeschool Utrecht 2007/2008 9

11 Officiële vrije dagen (feestdagen) : officiële vrije dagen Data 1e en 2e Kerstdag dinsdag 25 en woensdag 26 december 2007 Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2008 Goede vrijdag vrijdag 21 maart 2008 Pasen zondag 23 en maandag 24 maart 2008 Koninginnedag woensdag 30 april 2008 Hemelvaartsdag donderdag 1 mei 2008 Bevrijdingsdag maandag 5 mei e en 2e Pinksterdag zondag 11 en maandag 12 mei 2008 Verplichte vrije dagen : verplichte vrije dagen Data tussen Kerst en Oud en Nieuw maandag 24, donderdag 27 en vrijdag 28 december 2007 dag na Hemelvaart vrijdag 2 mei Faciliteiten Kijk voor FNT voorzieningen als restaurants, repro, winkel en overige voorzieningen op Onderwijs bij je eigen opleiding onder Wegwijzer. Quick Service Punt (QSP) Bij het QSP kan reprowerk ingeleverd en opgehaald worden. Telefoon: 8203 Locatie: Serviceplein A-vleugel begane grond Openingstijden: ma t/m vr / uur Service desk Telefoon: 8308 Locatie: Serviceplein A-vleugel begane grond Openingstijden: ma t/m vr / uur Winkel Bij de winkel kunnen kantoorartikelen door medewerkers, studenten en docenten gekocht worden. Tevens zijn hier ook de readers verkrijgbaar. Telefoon: 8408 Locatie: Serviceplein A-vleugel begane grond Openingstijden: ma t/m do: / / vrij: / Algemene informatie Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Algemeen Het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) is onderverdeeld in twee clusters: Cluster Bouw met de opleidingen Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde; Cluster Ruimte en Infra met de opleidingen Civiele Techniek, Geodesie, Ruimtelijke Ordening & Planologie en (alleen duaal) Contactgegevens Algemeen: Instituut voor Gebouwde Omgeving Nijenoord 1, 3552 AS UTRECHT Postbus 182, 3500 AD UTRECHT Telefoon: Instituutdirecteur: drs. Luuk J. Kuiper Hogeschool Utrecht 2007/

12 Clustermanagers: Telefoon: Kamer: Bouw: ir. Hiddo Velsink A Ruimte en Infra: drs. Nadia Stringer A Zij vervangen elkaar in geval van afwezigheid. Teamleiders: Propedeuse: ir. Jolande Reusen & Harriët Rempe Telefoon: Kamer: Basishoofdfase: ing. Henk Huitema B Profileringsruimte, PR, communicatie, drs ing.natalie Corsmit B internationalisering: Stage: ir. Olaf Verschuren A Afstuderen: ir. Henk Brinksma A Duale leerroutes ing. Theo Rinkema D Zij vervangen elkaar in geval van afwezigheid In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Studeren aan Hogeschool Utrecht begint bij Bureau Inschrijving. Bureau Inschrijving verzorgt de inschrijving, herinschrijving en uitschrijving van studenten voor Hogeschool Utrecht en is verantwoordelijk voor de wettelijke toelating. Inschrijving Als student word je ingeschreven voor de opleiding onder de volgende voorwaarden: er is voldaan aan de toelatingseisen het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring) er is voldaan aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op gebruik van de onderwijsfaciliteiten. De student die zich voor de propedeuse wil inschrijven moet zich eerst aanmelden bij de Informatie Beheer Groep. De IB-groep geeft je aanmeldingsgegevens door aan Hogeschool Utrecht. Zodra we de gegevens van de IB-Groep hebben ontvangen sturen we je de benodigde informatie om je bij ons in te schrijven. Heb je al een propedeuse gehaald voor een hbo of wo opleiding? Dan heb je kans dat je kunt instromen in een hoger jaar van de opleiding. Je krijgt dan vrijstelling van de propedeutische vakken. Als je wilt instromen in de hoofdfase, neem dan contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden. Zie ook het onderwijs- en examenregeling van IGO par Vervolginschrijving Als je al student bent van Hogeschool Utrecht ontvang je medio mei een herinschrijfformulier. Het is noodzakelijk dat je dit naar ons terugstuurt; ook als je volgend jaar niet meer verder wilt studeren, of als je afstudeert dit jaar. Je wordt pas opnieuw ingeschreven wanneer is voldaan aan de financiële verplichtingen en eventuele overige eisen. Collegekaart en bewijs van inschrijving Tegelijk met de collegekaart ontvang je een schriftelijk bewijs van inschrijving. De collegekaart dient echter ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als een student zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder vervolginschrijving hierboven) eindigt de inschrijving op 1 september. Ook kan de inschrijving tussentijds op verzoek van de student worden beëindigd. Daarbij kan de student aanspraak maken op gedeeltelijke teruggave van het collegegeld, indien sprake is van: beëindiging wegens afstuderen (met ingang van de maand volgend op de maand van afstuderen; daarmee eindigt ook het recht op studiefinanciering en OV-kaart); beëindiging in het eerste jaar van inschrijving in de propedeuse (met ingang van de tweede maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); Hogeschool Utrecht 2007/

13 beëindiging wegens niet aansluiten van praktijkperiodes (met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); beëindiging wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden (met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin de student niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen); beëindiging vanwege andere, zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door de faculteitsdirectie (met ingang van de tweede maand na de maand waarin het verzoek is ingediend). Verder kan de inschrijving worden beëindigd als gevolg van een negatief bindend studieadvies. Hierbij bestaat ook recht op teruggave van collegegeld, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden direct contact op te nemen met de studentendecaan. Zie verder par Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar. Er wordt dan geen collegegeld terugbetaald. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Examencommissie Taken en bevoegdheden De opleiding kent een examencommissie, die onder meer de volgende taken en bevoegdheden heeft: toezicht op het afnemen van tentamens en examens; vaststellen en bekendmaken van de uitslag van tentamens en examens; toepassen van het bindend studieadvies; toekennen van voorzieningen bij tentamens; verlenen van vrijstellingen; uitreiken van getuigschriften. De examencommissie is bevoegd om taken door een of meer leden van die commissie of door examinatoren (docenten of externe deskundigen) te laten uitvoeren. De examencommissie blijft echter altijd eindverantwoordelijk. Samenstelling en besluitvorming De faculteitsdirectie benoemt de examencommissie uit het onderwijsgevend personeel van de desbetreffende opleiding (of groep van opleidingen). Aan de examencommissie kan een ambtelijk secretaris zijn verbonden; deze is geen lid van de commissie. De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter omtrent het te nemen besluit. De besluiten worden in notulen vastgelegd, en de vergaderingen zijn niet openbaar. Afhankelijk van de situatie kan de examencommissie studenten en/of docenten horen alvorens een beslissing te nemen. De taken en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de examencommissie zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl) en nader uitgewerkt in de Onderwijs- en Examenregelingen van de faculteit Natuur en Techniek en van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Verzoeken aan de examencommissie De student die in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, voorziening of andere beslissing waartoe de examencommissie bevoegd is, kan een verzoekschrift bij de examencommissie indienen. Een verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, en eventueel voorzien zijn van bewijsstukken. Ook moeten de naam en het adres van de student erop staan, en moet het zijn ondertekend. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek haar beslissing schriftelijk aan de aanvrager bekend. Tegen de beslissing op het verzoek staat bezwaar en beroep open (zie hoofdstuk 7). Hogeschool Utrecht 2007/

14 Samenstelling Het Instituut voor Gebouwde Omgeving kent één examencommissie voor de propedeutische fase van de opleidingen en één examencommissie voor de hoofdfase. P- fase, leden: teamleider propedeuse ir. J.H.M. Reusen of H.M.C. Rempe voorzitter teamleider basishoofdfase ing. H.A.M. Huitema plaatsvervangend voorzitter teamleider duale opleidingen ing. T. Rinkema H-fase, leden: teamleider afstuderen ir. H. Brinksma voorzitter teamleider basishoofdfase ing. H.A.M. Huitema plaatsvervangend voorzitter teamleider stage ir. O.A.J. Verschuren teamleider duale opleidingen ing. T. Rinkema teamleider profileringsruimte drs. ing. N. Corsmit coördinator studieloopbaanbegeleiding ir. J.H.M. Reusen De clustermanagers (ir. H. Velsink, mw. drs. N.J Stringer-Verdeyen) zijn adviseur van de examencommissies; aan iedere commissie is een secretaris toegevoegd (geen lid, drs. P.W.M. Martens). Frequentie van overleg / besprekingen per studiejaar P-fase Na afloop van ieder semester, dus 2x per studiejaar: H-fase Na afloop van ieder semester, dus 2x per studiejaar over studenten in de H-fase: Diploma-vergadering over afstudeerders: Aan het einde van ieder semester: Notulen en overige vergaderstukken Deze stukken zijn ter inzage bij de secretaris beschikbaar. Sinds enkele maanden worden maandrapportages opgesteld. Hierin worden kengetallen gepresenteerd over alle werkzaamheden, waarbij de examencommissies zijn betrokken. (zie ook OER-IGO art. 1.8 en bijlage E) Onderwijsbureau Bij het onderwijsbureau kun je terecht voor diverse zaken zoals OSIRIS, cijfers, tentamenorganisatie, roosters, stage-administratie enzovoort. Het onderwijsbureau bevindt zich op de begane grond in de A-vleugel. Je kunt elke dag terecht bij het onderwijsbureau van uur en van uur. En op maandag t/m donderdag tevens van tot uur. Het onderwijsbureau is telefonisch bereikbaar op nummer: Kijk voor Locaties en openingstijden van het onderwijsbureau op Onderwijs -> Instituten -> Instituut voor Gebouwde Omgeving -> -> Wegwijzer Communicatie tussen studenten en medewerkers IGO werkwijze Van student naar een medewerker: In de mail van een student naar een medewerker moet minimaal staan: o o o o o o o Naam (kan aangegeven worden in elektronische handtekening) Klas (kan aangegeven worden in elektronische handtekening) Id-code (kan aangegeven worden in elektronische handtekening) Telefoonnummer (kan aangegeven worden in elektronische handtekening) Subject/ onderwerp van de mail Correcte aanhef Korte beschrijving van vraag en/of probleem, en wat je verwacht van de medewerker. Consequenties als de mail van een student niet aan deze eisen voldoet: de medewerker geeft d.m.v. een tje aan dat de mail niet aan de eisen voldoet. De medewerker hoeft geen antwoord te geven op de gestelde vraag in de oorspronkelijke mail van de student. Hogeschool Utrecht 2007/

15 Van medewerker naar student Mail van studenten ontvangen: o o o Binnen 1 werkweek reageren dat de mail is ontvangen. In reactie kan worden aangegeven wanneer de student antwoord zal krijgen of terugkoppeling op het verloop van de actie van de medewerker. Dit is natuurlijk zo snel mogelijk en anders wordt een tijdslimiet aangegeven: datum en/of dag. Bij afwezigheid, auto reply aanzetten. Consequenties voor medewerkers die lange tijd niet reageren: dezen worden aangesproken door leidinggevende. Voor meer informatie en/of opmerkingen graag contact opnemen met: IGO Een goede plek om te werken en te leren Dat is wat we eigenlijk allemaal willen. Of het nu om Nijenoord 1, Oudenoord 700, Oudenoord 340/370 of de F.C. Dondersstraat gaat, dat maakt geen verschil. De huidige situatie is aan verbetering toe. Daarom zijn we steeds bezig met grotere of kleinere verbouwingen en modernisering van lokalen, labs, studentenwerkplekken en andere werkruimten. Maar er is meer nodig. Steeds weer blijkt dat de manier waarop wij met onze ruimten en met elkaar omgaan, van minstens even groot belang is. Soms moeten we daar weer even aan herinnerd worden. Ervaringen van de laatste maanden wijzen erop dat het weer tijd is om oude afspraken op te halen en nieuwe eraan toe te voegen. Dit alles onder het motto: Zo Zijn Onze Manieren - ZZOM. Wij verwachten dat ieder zich daaraan wil committeren en dat ook laat blijken. Niet alleen door er naar te handelen maar ook door anderen erop aan te spreken wanneer je ziet dat die zich er niet aan houden. Elkaar erop aanspreken blijkt immers vaak het meest effectief. Daarom enkele simpele huis- en gedragsregels. A. Huisregels Eten en drinken is niet toegestaan in les- en practicumlokalen, computerruimten, collegezalen en andere voor iedereen toegankelijke werkplekken. We nemen dus geen etenswaren en dranken mee uit het restaurant, behalve naar de eigen werkkamer of de medewerkerskamer. Afval hoort in de afvalbakken en niet ernaast. Dat geldt ook bij kopieerapparaten en printers. Herstel de oorspronkelijke opstelling van meubilair in lokalen aan het einde van de les, maak het bord schoon, doe de ramen dicht en het licht uit. Fietsen horen in de fietsenstalling of op een andere plek die daarvoor is bestemd. Defecten, beschadigingen etc. graag melden bij de Facilitaire Dienst, zodat die snel gerepareerd kunnen worden. B. Communicatie s worden volgens het protocol beantwoord. Geef steeds duidelijk aan waar bepaalde informatie is te vinden. De actualiteit en volledigheid worden zo gegarandeerd. De informatievoorziening is doelgericht, d.w.z. wordt alleen gestuurd naar degenen om wie het gaat. Elk probleem heeft een eigenaar. Wanneer niet direct duidelijk is wie dat is, helpen we de vragensteller op weg om de eigenaar te vinden. Afspraak = afspraak; tijd = tijd; niet nakomen wordt besproken en heeft consequenties. C. Bereikbaarheid In principe is een docent op school aanwezig (conform de aanstelling) of onderweg in relatie tot school of student. Ingeval van thuiswerken zijn de docenten telefonisch bereikbaar. Bij de deur van werkkamer van docenten hangt een actueel overzicht van aanwezigheid. Spreekuren kunnen worden ingesteld, mits duidelijk aangegeven en betrouwbaar uitgevoerd. Zijn docenten in afwijking van roosters, spreekuren e.d. toch niet op de werkplek bereikbaar, dan is het secretariaat van de opleiding/dienst etc. daarvan op de hoogte. Ten behoeve van bereikbaarheid is het prettig als docenten Outlook voor agendabeheer (bv. Lesrooster, buitenafspraken en thuiswerken) gaan gebruiken en leesrechten aan het secretariaat geven. Hogeschool Utrecht 2007/

16 In elk onderdeel van de FNT kunnen uiteraard specifieke uitwerkingen van deze huis- en gedragsregels worden afgesproken; geen situatie is immers helemaal gelijk. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, laat het daar dan niet bij maar meld die aan degene die erover gaat. Dat draagt bij aan oplossingen Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel jouw studententijd zo leuk mogelijk te maken. Je vindt hier activiteiten die voor veel gezelligheid zorgen, maar ook voor betrokkenheid bij je studie en je toekomstige vak. De studieverenigingen binnen Hogeschool Utrecht zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. De Utrechtse Technische Vereniging is op 20 juni 1913 opgericht. De vereniging is van oudsher een bouwkundige vereniging, die zich in de loop van de jaren heeft uitgebreid naar de opleidingen van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Alle studenten van de opleiding van het Instituut voor Gebouwde Omgeving zijn welkom bij de vereniging. Door de U.T.V. wordt jaarlijks tal van feesten en activiteiten georganiseerd voor al onze leden. Ook niet-leden zijn welkom op deze activiteiten. Als lid krijg je vele kortingen op feesten en activiteiten, maar ook bij de aankoop van je boeken, bij reprokosten en vele andere zaken. Elk jaar organiseert de U.T.V. namens de Hogeschool Utrecht voor alle toekomstige studenten het Introductiekamp. Op dit kamp leer je jouw toekomstige medestudenten op een leuke manier kennen. In deze week kan je meedoen met feesten en diverse gezellige activiteiten. Dit kamp vindt plaats in de week die voorafgaat aan de eerste lesweek. Het kloppend hart van de vereniging is ons U.T.V.-café, gevestigd in de kelder van de locatie Nijenoord 1. Dit café wordt druk bezocht door leden, niet-leden, oud-leden en ook door de medewerkers en docenten van de HU. Je studententijd is de mooiste tijd van je leven en daar willen wij als de U.T.V. graag ons steentje aan bijdragen. Als lid heb je geen verplichtingen tegenover de vereniging, want wij weten ook dat naast alle gezelligheid er tijd moet zijn voor de studie. Wil je meer informatie, kom dan tijdens de openingstijden (dinsdag en donderdag van uur) naar het U.T.V.-café. Daar kun je een inschrijfformulier vragen en alvast de sfeer proeven. Ook zijn wij te vinden op internet: Overige informatie Mededelingen voor studenten over lessen en tentamens worden via mededelingenborden, Sharepoint en de studentenmail bekend gemaakt. Ook correcties en aanvullingen op de studiegids worden zo bekend gemaakt. Studenten worden geacht zich actief te informeren via de voor hen bestemde post en mededelingen (op papier of op internet), te zorgen dat hun postadres bij de studentenadministratie klopt, en regelmatig het door de hogeschool verleende adres te lezen. Roosters en roosterwijzigingen zijn te vinden op de roostersite (www.roosters.hu.nl). Hogeschool Utrecht 2007/

17 2 Studentenvoorzieningen 2.1 Studie(loopbaan)begeleiding Inleiding Een afgestudeerde hbo-student wordt geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Voor het onderwijs betekent dit dat de opleiding die typen onderwijs kiest die zelfstandig en kritisch leren stimuleren, namelijk probleemgestuurd- en project-onderwijs. Als student word je verantwoordelijk gesteld voor je eigen leerproces en studieloopbaan; de opleiding dient daarbij voor randvoorwaarden en voor ondersteuning te zorgen. De wijze waarop de opleiding je in je studie begeleidt sluit aan op onze opvattingen over HBO-niveau, over leren en over onderwijs. Begeleiding geven bij de studie vat de opleiding dus op als de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De opleiding verzorgt studiebegeleiding op diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. Er wordt van je verwacht dat je op eigen initiatief gebruik maakt van gepresenteerde vormen van begeleiding. Inhoudelijke begeleiding De begeleiding bij de studie-inhoud wordt op verschillende manieren gegeven. De opleiding zorgt voor een studeerbare opbouw en spreiding van leersituaties. Hiermee verzorgt zij de randvoorwaarden voor het studieproces. De studiehandleidingen geven vervolgens duidelijke informatie over te bereiken kennis- en vaardigheidsdoelen. Vakdeskundige docenten ontwerpen studieprogramma s en verzorgen practica, colleges en spreekuren en begeleiden de studenten op inhoudelijk en competentie gebied. Begeleiding bij studievaardigheden Om te leren zelfstandig te worden in het verwerven van beroepscompetenties is er de projectgroep waar een tutor je begeleiding geeft bij het leren systematisch vragen te onderzoeken, informatie te verwerven en te verwerken evenals met medestudenten samen te werken. Deze begeleiding neemt in de loop van de studiejaren systematisch af of neemt andere vormen aan. In het propedeusejaar krijgt je ook begeleiding bij het zelfstandig indelen van de studietijd. Studieloopbaanbegeleiding Elke student heeft recht op begeleiding door een (vaste) studieloopbaanbegeleider, bij wie de student terecht kan met vragen en problemen die rechtstreeks verband houden met de studie. De studieloopbaanbegeleider heeft met name de volgende taken: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs; bewaking en bespreking van studieresultaten; adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar studentendecaan in kwesties die niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep, etc.). (Zie ook OER-IGO art. 1.5, 1.6 en 1.7) 2.2 Studentendecaan De studentendecanen behartigen studentenbelangen in de ruimste zin. Ze zijn er voor alle studenten van HU, dus ook voor jou. Ze geven hulp, informatie, advies en begeleiding aan studenten over studie en onderwijs, onderwijszaken en studentenvoorzieningen. De decanen hebben een onafhankelijke positie binnen de faculteit. Ze hebben tevens een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming wordt geen mededeling aan anderen gedaan (zoals ouders en docenten) over de inhoud van de gesprekken. Veel studenten worden door hun studieloopbaanbegeleider naar het decanaat verwezen, maar je kunt ook op eigen initiatief komen. Je kunt bij de decanen terecht voor onder meer: financiële steunaanvragen bij het Noodfonds of het Steunfonds van HU (zie ook par. 2.7); toelatingseisen, uitschrijving, inschrijving elders; vervolgopleidingen, twijfel over studie of beroepskeuze; studiestaking of onderbreking; Hogeschool Utrecht 2007/

18 een (dreigend) bindend negatief studieadvies; studievertraging; studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden; verwijzing naar het Bureau Studentenpyschologen; (zie ook par.2.5) studeren met een functiebeperking en het zo nodig aanvragen van een extra jaar beurs; andere kwesties op het gebied van studiefinanciering, uitkeringen, fondsen; bezwaar en beroep tegen b.v. een beslissing van de examencommissie; conflictsituaties op de opleiding. Via de decanen kun je je ook opgeven voor trainingen in bij voorbeeld assertiviteit, studieplanning en de omgang met faalangst. Het is van belang je tijdig bij het decanaat te melden. Voor bepaalde voorzieningen, zoals bij voorbeeld het Steunfonds, gelden termijnen waarbinnen je je moet melden. Daarnaast geldt uiteraard: hoe eerder je een probleem aanpakt, hoe sneller het in het algemeen is opgelost en hoe langer je plezier hebt van de oplossing. Meer informatie vindt je ook op (Zie ook OER-IGO art. 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 3.8 en bijlage D) Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl) Vanaf 1 januari 2007 is er een Centrum voor Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Twijfel je over je opleiding, ben je vastgelopen of wil je doorstuderen na je bachelor-diploma, dan kun je hier terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot je studiekeuze. Ga naar je studentendecaan voor meer informatie of kijk op De studentendecaan van het Instituut voor Gebouwde Omgeving is: Mw. Marianne Hamel, , 2.3 Vertrouwenspersoon Hogeschool Utrecht heeft een regeling inzake ongewenst gedrag. Te denken valt onder meer aan seksuele en verbale intimidatie. Dergelijke vormen worden op onze hogeschool absoluut niet getolereerd. Dit om te voorkomen dat medewerkers of studenten door intimidatie belemmerd worden in hun werk, studie of stage. Seksuele intimidatie loopt uiteen van ongewenste dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Verbale intimidatie is het ernstig lastigvallen, beledigen, bedreigen, aanvallen of discrimineren van iemand door woord, geschrift of houding. Heb je last van intimiderend en/of ongewenst gedrag of signaleer je dit in je omgeving, meld het dan bij de vertrouwenspersoon van jouw faculteit of bij één van de andere faculteiten. De vertrouwenspersoon bedenkt dan samen met jou een strategie om de intimidatie te doen stoppen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, praat met niemand over wat je vertelt en onderneemt geen actie zonder jouw toestemming. Kijk voor de FNT vertrouwenspersonen op Onderwijs bij je eigen opleiding onder Begeleiding&advies, vertrouwenspersoon De brochure "Vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers" is verkrijgbaar bij de vertrouwenspersoon. Meer informatie vind je ook op Wanneer studenten over deze onderwerpen liever iemand van buiten de hogeschool raadplegen, kan contact worden opgenomen met de Vertrouwensinspecteur Hoger Onderwijs, telefoon (030) Zie artikel 51 Studentenstatuut en Reglement tegen seksuele en verbale intimidatie (www.reglementen.hu.nl). Voor het Instituut voor Gebouwde Omgeving is mevrouw W. Dikkerboom de vertrouwenspersoon. Kamer: A.02.01b, telefoon: en zij is op woensdag, donderdag en vrijdag op school. Zij is altijd per te bereiken: 2.4 Studentenarts In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het studentensteunfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Hogeschool Utrecht 2007/

19 Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt en je eigen huisarts kan of wil deze niet geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 2.2). De studentenarts van Hogeschool Utrecht is: Huisatsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 2.5 Bureau Studentenpsychologen Bureau Studentenpsychologen biedt op verzoek kortdurende psychologische hulp aan studenten van Hogeschool Utrecht. Dat kan een kortdurende therapie zijn (van maximaal acht gesprekken) of een groepstraining, zoals faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, omgaan met depressieve klachten en omgaan met angstklachten. Als het maximum aantal gesprekken te weinig blijkt te zijn of de hulp niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting, dan kan Bureau Studentenspychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties binnen of buiten Utrecht. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je langskomen of je telefonisch aanmelden tijdens de spreekuren. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kent de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Bureau Studentenspychologen is een voorziening van Hogeschool Utrecht. Er zijn voor jou dus geen kosten aan verbonden. Zie voor meer informatie 2.6 Mediation Als je als student een conflict hebt met een medestudent of met een docent, en het lukt niet om dit onderling op te lossen, dan kun je een gesprek aangaan met een mediator. Een mediator is een competente, onafhankelijke bemiddelaar die probeert met beide partijen tot een oplossing te komen. Meer informatie vind je op De mediator van de FNT is: Fons Saenen tel: Financiële steun Hogeschool Utrecht biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. De afstudeersteun is hogeschoolbreed geregeld in de Steunfondsregeling HU. Ook is er het Noodfonds dat financiële hulp biedt bij onvoorziene omstandigheden, geregeld in de Noodfondsregeling HU. Beide regelingen zijn te vinden op In deze regelingen zijn voorwaarden opgenomen voor het in aanmerking komen van de steun en welke procedure daarbij geldt. Afstudeersteun Deze ondersteuning is bedoeld voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de periode waarin ze recht op een WSF-beurs hebben. Dit is nader geregeld in hoofdstuk D van de Steunfondsregeling. Noodfonds Voor studenten die door onvoorziene omstandigheden in acute financiële nood verkeren heeft de HU een voorziening in de vorm van een Noodfonds voor studenten. Een bijdrage uit het Noodfonds is in principe een lening, maar in voorkomende gevallen kan er een gift verstrekt worden. Je kunt een aanvraag uit het Noodfonds voor studenten alleen doen via de studentendecaan. Dit is nader geregeld in artikel 47a van het Studentenstatuut HU en in de Noodfondsregeling HU. Zie voor financiële ondersteuning van bestuurlijk actieve studenten par Studeren met een functiebeperking Als je een functiebeperking hebt vraagt studeren, net als veel andere dingen, méér inzet. Hogeschool Utrecht geeft daarom gerichte ondersteuning aan studenten met een functiebeperking. De Hogeschool Utrecht 2007/

20 studentendecaan van je faculteit kan je met raad en daad ter zijde staan bij het organiseren van je studie. Er is veel mogelijk: aangepaste studieplanning; speciale studiefaciliteiten (zoals extra tijd om iets af te ronden); toegankelijkheid van onderwijslocaties; voorzieningen voor de deelname aan het onderwijs (bv. speciaal materiaal); aangepaste huisvesting; hulp bij het indienen van aanvragen bij instanties zoals de examencommissie (voor bv. verlenging van tentamentijd); het in bruikleen krijgen van noodzakelijke hulpmiddelen of het verkrijgen van (financiële) hulp voor de aanschaf daarvan; ondersteuning van verzoeken aangaande studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep. (www.ib-groep.nl) Een verzoek voor aanpassingen in het studieprogramma of examentijdverlenging dient schriftelijk, met redenen omkleed en zo mogelijk van bewijsstukken voorzien, bij de examencommissie te worden ingediend. Het besluit van de examencommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. Dit besluit is in principe ook geldig wanneer je onderwijs volgt aan een andere opleiding binnen Hogeschool Utrecht (overdraagbaarheid). Je hebt zelf de verantwoordelijkheid dit tijdig te melden. De volledige procedure is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl) en/of die van de faculteit. Neem contact op met je studentendecaan voor meer informatie. Heb je moeite om de juiste persoon te vinden, dan kun je terecht bij de HU-coördinator Studie en handicap, Jacqueline de Ruiter, tel. (030) Zie verder en (Zie ook OER-IGO bijlage D) 2.9 Keuzevakken taal- en studievaardigheden Om je taal- en studievaardigheden te vergroten kun je gebruik maken van het aanbod van interfacultaire keuzevakken voor allochtone studenten. De folder Succesvol studeren, ook als Nederlands niet je moedertaal is is te verkrijgen bij je studentendecaan. Je vindt de cursussen in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Na het inloggen ga je naar onderwijs. Vul bij cursussoort interfacultair keuzeaanbod in en bij faculteit centrale organisatie. Kun je niet inschrijven? Neem dan contact op met Christine Spijkerman, telefoon (030) of e- mail 2.10 Mentorproject Als eerstejaars kan het lastig zijn om je weg te vinden binnen de studie. Hoe pak je het studeren aan, wat doe je bij misverstanden met je ouders, je docenten of medestudenten? Als Nederlands niet je eerste taal is, is er voor jou een ouderejaars student als mentor beschikbaar. De mentor put uit zijn of haar ervaring en kan daarmee van grote steun zijn in het moeilijke eerste jaar. Is Nederlands niet je moedertaal en heb je belangstelling voor een ouderejaars als mentor, of ben je ouderejaars student en wil je graag mentor worden? Neem dan contact op met Christine Spijkerman voor meer informatie: telefoon (030) of Mediatheek De mediatheken van Hogeschool Utrecht kun je van achter je computer bezoeken. Via de gezamenlijke website heb je toegang tot de catalogus van Hogeschool Utrecht, waarin je in alle HU mediatheekcollecties kunt zoeken, en heb je toegang tot de catalogus van de Universiteit Utrecht. Verder vind je hier relevante internetlinks over de verschillende vakgebieden en heb je via diverse databanken toegang tot het laatste nieuws, juridische informatie, marktinformatie, vakspecifieke informatie en nog veel meer. Je kunt via de gezamenlijke website ook doorklikken naar de afzonderlijke sites van de faculteitsmediatheken met hun specifiekere aanbod aan digitale informatie. Naast digitale informatie kun je uiteraard op de verschillende locaties ook terecht voor boeken, tijdschriften en andere materialen. Als HU student kun je in elke HU mediatheek en bij de bibliotheek van de Universiteit Utrecht gratis lenen op vertoon van je collegekaart. Zie ook artikel 41 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl). Hogeschool Utrecht 2007/

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI)

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Projectmanagement Infra (PMI) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU...7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...7 1.1.2 Bachelor- en

Nadere informatie

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd:

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd: Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009 Opleidingen voltijd: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie/Geo-informatica Ruimtelijke

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 Afstudeerrichtingen - Hogere Energie Technologie - Hogere Installatietechniek voltijd en duaal - Elektrotechnische Installatietechniek voltijd en

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES STUDIEGIDS Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES Bacheloropleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 5 Hogeschool- en faculteitsregelingen...

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2009 / 2010 Opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie / Geo-informatica Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009 STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 008-009 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1. Bachelor- en Masterstelsel... 6

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 1/80 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 1/64 2/64 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 1.1.2 Onderwijsprofiel HU... 6 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 2/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2009-2010 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, 7 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID 2008 2009 Studiegids 2008-20092 2/80 Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Leefstijl,

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Deeltijd Diedenoort Facility Management 1/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009 STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010 Versie 31 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 2009 2010 1/68 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicatie/... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Communicatiemanagement

Nadere informatie

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 blz 1 van 91 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Voltijd opleidingen: Milieukunde Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicat... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Digitale Communicatie

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2010-2011 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Opleiding: Bouwkunde duaal Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Hogeschool Utrecht, 2010/2011 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Small Business en Retail Management 1/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studie-informatie Hogeschool Utrecht

Studie-informatie Hogeschool Utrecht Studie-informatie Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) BACHELOROPLEIDINGEN STUDIEGIDS 2011-2012 Voltijd opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 HBO Rechten deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Studiegids Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek)

Studiegids Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design (Elektrotechniek) 2007 2008 1/79 2/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU...7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...7 1.1.2 Bachelor- en

Nadere informatie

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Facility Management Deeltijd 1/66 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2007/2008 Opleidingen voltijd: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie/Geo-informatica Ruimtelijke

Nadere informatie

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 blz 2 van 89 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 6 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 7

Nadere informatie

Management, Economie en Recht

Management, Economie en Recht STUDIEGIDS Hoofdfase Management, Economie en Recht 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 1 1 Algemene informatie... 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor-

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Hoofdfase Logistiek en Economie 1/68 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom bij de opleiding Logistiek & Economie (LE). Graag wens ik

Nadere informatie

STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009

STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009 STUDIEGIDS opleidingen Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering en Algemene Operationele Technologie. 2008 2009 Bachelor: Werktuigbouwkunde (CROHO 34280) Afstudeerrichtingen: - Integrated Product

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd Studiegids 2009 2010 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 1.1.2

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS

ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING GESCHIEDENIS Instituut Archimedes Bacheloropleiding GESCHIEDENIS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING DUITS Instituut Archimedes Bacheloropleiding DUITS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Werktuigbouwkunde

Studiegids Werktuigbouwkunde Studiegids Werktuigbouwkunde 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar LIFE SCIENCES

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar LIFE SCIENCES Studiegids 2008-2009 STUDIEGIDS Institute for & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2008-2009 LIFE SCIENCES Bacheloropleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1/80 Studiegids 2008-2009 2/80 Studiegids

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT 2010 2011 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 5

Nadere informatie

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Voorwoord Voor u ligt de studiegids parttime opleidingen van het Centre for Business & Management (CBM) voor

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 Versie 29 juni 2010 (definitief) Opleidingen: - Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Software Engineering (voltijd, deeltijd)

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Propedeuse

STUDIEGIDS FEM. Propedeuse STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Propedeuse Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie International Business & Languages Assistent Marketeer Management, Economie & Recht Logistiek

Nadere informatie

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2009 / 2010 Opleidingen: Bouwkunde duaal Hogeschool Utrecht, 2009/2010 1 Hogeschool Utrecht, 2009/2010 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Studiegids Security Technology

Studiegids Security Technology Studiegids Security Technology 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd Voltijd HBO-Rechten Instituut voor Recht 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN VOLTIJD 2008 2009 HBO-Rechten voltijd Studiegids 2008-2009 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK Interfacultair Instituut Pedagogiek i.o. - Bachelor (Ecologische) Pedagogiek VOORWOORD Opvoeden vindt overal plaats en een kind

Nadere informatie

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Hoofdfase Logistiek en Economie 1/72 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...6 1.1.3

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2008 2009 2/81 Instituut voor Paramedische Studies, Opleiding Huidtherapie Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU...6

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09 STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 2009 2010 1/61 Opvoeden vindt overal plaats en een kind is meer dan een leerling, meer dan een zoon of dochter en meer dan een vriendje in de buurt

Nadere informatie

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 2011 2012 1/168 Voorwoord De studiegids van de opleiding HBO-Rechten voltijd van de Hogeschool Utrecht (HU) is het kerndocument van de opleiding en is bedoeld

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd HBO Rechten Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN DEELTIJD INCLUSIEF AFSTUDEERRICHTING KANDIDAAT- GERECHTSDEURWAARDER 2009 2010 HBO-Rechten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting.

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting. HBO-Rechten Deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS Colofon Uitgave Hogeschool Utrecht Ontwerp Dietwee Opmaak Troost

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 5 Algemene informatie 7 1. Algemene informatie HU 7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 7 1.1.2

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 STUDIEGIDSEN Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 1 Voorwoord De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie

STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie 2009 2010 1/90 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 5 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 6 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MANAGEMENT IN DE ZORG 2008 2009 2/34 Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Management in de Zorg, deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS Werktuigbouwkunde

STUDIEGIDS Werktuigbouwkunde STUDIEGIDS Werktuigbouwkunde 2007 2008 Afstudeerrichtingen Integrated Product Development Product Design & Engineering Werktuigbouwkunde Duaal 1/73 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

2009/2010. Studiegids. Masteropleiding Natuurkunde HOGESCHOOL UTRECHT. Archimedes. Instituut

2009/2010. Studiegids. Masteropleiding Natuurkunde HOGESCHOOL UTRECHT. Archimedes. Instituut 2009/2010 Studiegids HOGESCHOOL UTRECHT Masteropleiding Natuurkunde Instituut Archimedes 09 10 INSTITUUT ARCHIMEDES MASTER- OPLEIDING NATUURKUNDE 2009/2010 1 Instituut Archimedes Masteropleiding NATUURKUNDE

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie