STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011

2 STUDIEGIDS Instituut voor ICT Opleidingen: - Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Software Engineering (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Information Engineering (voltijd) - Informatica / Systeembeheer (voltijd, duaal) - Technische Informatica (voltijd) 2/127

3 3/127

4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving (ongewenst gedrag) Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie Instituut voor ICT Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Onderwijsbureau Studievereniging Overige informatie Studentvoorzieningen Studiebegeleiding Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden (vervallen) Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen /127

5 Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Werken naast je studie Huisvesting Opleiding en beroep Instituutsbrede informatie Beroepsprofiel ICT er Opleidingsprofiel ICT er Bedrijfskundige informatica Beroepsprofiel Bedrijfskundige Informatica Opleidingsprofiel Bedrijfskundige Informatica Informatica Beroepsprofiel Informatica Opleidingsprofiel Informatica Systeembeheer Beroepsprofiel Systeembeheer Opleidingsprofiel Systeembeheer Technische Informatica Beroepsprofiel Technische Informatica Opleidingsprofiel Technische Informatica Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Verkorte opleidingsroutes Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studieloopbaanbegeleiding Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen Inrichting propedeuse Algemeen Studieprogramma propedeuse Instroom en toelating propedeuse Studieadvies Inrichting hoofdfase Algemeen Studieprogramma hoofdfase Toegang hoofdfase en studierichtingen Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Afstuderen Excellentie Cursusdeelname Algemeen Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Tentamens en examens Algemeen Vrijstellingen /127

6 6.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen bij een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Klachten Ongewenst gedrag Beroep Hoger beroep Herzieningsverzoeken bij klachten Roosters Jaarrooster Weekrooster Tentamenrooster Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Deze studiegids is op 24 juni 2011 vastgesteld door de instituutsdirecteur, Rob Risseeuw, na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 4 juli /127

7 1 Algemene informatie 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met ruim studenten en ruim medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De zes faculteiten, gevestigd in Utrecht en Amersfoort, bieden meer dan 80 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht. De HU heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad en op De Uithof en is gevestigd in Amersfoort. Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij de HU ook in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HUopleidingen of van andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De HU wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuis voelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren. We bieden onze studenten kansen om zich optimaal te ontplooien in hun studie, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. We zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, zowel in- en extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uithalen wat er in zit. Het onderwijsprofiel van HU Uitgangspunt van het onderwijsprofiel van de HU is: de HU richt haar opleidingen competentie- en vraaggericht in en laat studenten studeren in sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als de student die kennis, vaardigheden en houdingen aanleert waarmee een bepaald beroep kan worden uitgeoefend. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te zijn van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Onze studenten moeten in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat de student zelf verantwoordelijk is voor zijn studieloopbaan en dat de HU hem daarbij moet ondersteunen. 7/127

8 Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin studenten zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die indien van toepassing internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix aan werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 1. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.ocwduo.nl) Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studie-onderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Hiermee verruim je je blik. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde pre-masters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden, de zogenaamde HU-brede regelingen, die je kunt terug vinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden 1 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 8/127

9 voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de sharepointsite van de faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen Voor jou als student zijn de HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: - Het Studentenstatuut HU Hierin worden de rechten en plichten van studenten in algemene zin vastgelegd. - De Onderwijs- en Examenregeling HU Hierin worden de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. - De Inschrijvingsregeling Hierin worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par Het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU Hierin wordt beschreven welke acties een student kan ondernemen als hij het ergens niet mee eens is. - Het Profileringsfonds Hierin worden de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU studenten kan bieden geregeld. - Reglement voor de Opleidingscommissies Hierin wordt alles omtrent de Opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs en Examenregeling en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum die oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen zijn opgenomen in Hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen en de opleidingsregelingen zijn opgenomen in de studiegids, als nadere uitwerking van de OER-HU bacheloropleidingen Deze regelingen bevatten de rechten en plichten van studenten van de betreffende faculteit/opleiding ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken. Je kunt ze vinden op https://intranet.sharepoint.hu.nl/hud/info/studiegidsen/pages/studiegidsen aspx of via de sharepointsite van de opleiding onder de link studiegids. De regelingen van andere faculteiten zijn opgenomen in het betreffende facultaire hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen Zie voor OER-HU bacheloropleidingen met alle facultaire hoofdstukken Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. 9/127

10 Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je mede-studenten. Je zult daarom regelmatig worden benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De FNT kent een Integraal Kwaliteitszorg Systeem, gebaseerd op drie aspecten: (1) planning en control, (2) interne kwaliteitszorg en (3) externe kwaliteitszorg. Als student merk je met name het tweede onderdeel, vanwege de eerder genoemde enquêtes die tijdens studie aan je worden voorgelegd. Hierbij kan het gaan om cursusevaluaties, blokenquêtes en de landelijke Nationale Studenten Enquête. Ook neemt de HU, en dus de FNT, deel aan de HBO-Monitor, die onder afgestudeerden wordt gehouden. Terugkoppeling van de resultaten vindt onder andere plaats via berichtgeving op SharePoint Ordehandhaving (ongewenst gedrag) Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden -naast de wet- binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Zij kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (Zie par ); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of -op aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor studenten in ieder geval de volgende plichten: De plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen. De plicht om zich op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie. De plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen. De plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten zoals bijvoorbeeld hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: Het geven van een waarschuwing of berisping. Het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van hoogstens een jaar. Het beëindigen van de inschrijving. 10/127

11 Ook is het mogelijk de inschrijving van een student te weigeren of te beëindigen indien de student door zijn gedrag of uitlatingen heeft laten zien dat hij ongeschikt is voor het beroep waarvoor de opleiding hem opleidt of ongeschikt voor de praktische voorbereiding daarop. Als een student zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de Examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de Examencommissie besluiten dat een student gedurende een bepaalde periode één of meer tentamens niet mag af leggen, of kan de Examencommissie de student het getuigschrift onthouden. Ook kan de Examencommissie de faculteitsdirecteur adviseren om de inschrijving van de student definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de Examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. De masteropleidingen worden bij sommige faculteiten binnen academies ondergebracht en bij andere faculteiten binnen centra. Een overzicht vind je op Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 1.2 Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen De FNT is een kennisonderneming met een geheel van technische bacheloropleidingen, postbacheloropleidingen, masteropleidingen en kenniscentra, waarbij de relaties met de omgeving - bedrijfsleven, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen, ROC s en voortgezet onderwijs van groot belang zijn. De FNT kent bachelor en master opleidingen in voltijd-, deeltijd- en duale varianten. Kenniscirculatie is een begrip dat hoort bij de kennisonderneming. 11/127

12 1.2.2 Organogram faculteit Bachelor Master Onderzoek Cursussen IGO Secr. ILC ICT * FD FNT FMR IoE Staf Kwaliteit P&O Bedrijfs Fin Projectb M&C Legenda: rood = instituten, groen = programma s, blauw = staf, paars = medezeggenschap en geel = faculteitsdirecteur * Functionele lijnen kunnen afwijken van hiërarchische Figuur 1: Organogram FNT Contactgegevens De FNT heeft de volgende drie locaties: Nijenoord AS Utrecht Telefoon Alarmnummer Oudenoord EX Utrecht Telefoon Alarmnummer F.C. Dondersstraat JE Utrecht Telefoon (088) Alarmnummer /127

13 1.2.4 Plattegrond Je kunt de plattegronden van de FNT hier vinden: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/fdfnt/plattegronden/forms/allitems.aspx Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de HU gelden de volgende regels: - Indien gevraagd, moet je je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 2. - Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen te worden uitgeschakeld. - Studenten die te laat komen, kunnen worden geweigerd in de lessen. - Roken in het gebouw is verboden. In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, rolschaatsen, skaten of om huisdieren mee te nemen. - Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden meegenomen uit het pand. - Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. - Bel bij een calamiteit het alarmnummer van het pand - Nijenoord (8555 ) - Oudenoord (8765) - FC Dondersstraat (8900) Tussen de haakjes staan de verkorte nummers. Deze zijn enkel voor intern gebruik en slechts met een vast toestel te gebruiken. De FNT heeft daarnaast aanvullende huisregels. Deze zijn te vinden op https://www.sharepoint.hu.nl/sites/fdfnt/producten%20en%20diensten%20catalogus/huisregels.aspx Openingstijden gebouwen De gebouwen zijn toegankelijk tijdens de openingstijden: Nijenoord 1: ma. t/m do uur, vr uur. Oudenoord 700: ma t/m do uur, vr uur. FC Dondersstraat 65: ma. en di uur, wo. t/m vr uur In de vakantieperiodes sluiten alle panden om uur Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakanties en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 26 december 2011 tot en met 8 januari 2012 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2011 Nieuwjaarsdag 1 januari 2012 Goede vrijdag 6 april e en 2 e paasdag 8 en 9 april 2012 Koninginnedag 30 april Een paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands of internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument 13/127

14 Bevrijdingsdag 5 mei 2012 Hemelvaartsdag 17 mei 2012 Dag na Hemelvaartsdag 18 mei e en 2 e Pinksterdag 27 en 28 mei 2012 In het jaarrooster van het Instituut (zie par 8.1) staat vermeld welke onderwijsvrije periodes er zijn Faciliteiten De FNT beschikt over alle faciliteiten die je nodig hebt voor je studie. Waar je ze kunt vinden, is hieronder te vinden. Nijenoord 1: - Onderwijsbureau - Mediatheek - Kiosk - ICT servicebalie, winkel & reprodienst Oudenoord Restaurant 1.3 Algemene informatie Instituut voor ICT Algemeen Het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is onderdeel van de Faculteit Natuur en Techniek (FNT) van de Hogeschool Utrecht (HU) en is verantwoordelijk voor de opleidingen tot de graad Bachelor of ICT. Hiertoe biedt het Instituut de volgende studies aan: - Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Software Engineering (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Information Engineering (voltijd) - Systeembeheer (voltijd, duaal) - Technische Informatica (voltijd) De studie Systeembeheer is formeel een specialisatie van de zogenaamde CROHO-opleiding Informatica (CROHO staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Systeembeheer kent echter een eigen instroom; de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Informatica zijn op zich staande CROHO-opleidingen. De studie Informatica (voltijd) kent twee afstudeerspecialisaties (differentiaties in de hoofdfase): - Software engineering - Information Engineering. Het domein van de ICT is breed; binnen de FNT spreken we wel over de wereld van de ICT waar naast de Bachelor-opleidingen van het Instituut ook nog toe behoren: - De Master-opleiding Informatics van de Academie voor Techniek & Innovatie - Het lectoraat en de kenniskring Architectuur van Digitale Systemen georganiseerd binnen het kenniscentrum van de FNT - Het cursorisch onderwijs verzorgd via het Centrum voor Natuur en Techniek. 14/127

15 1.3.2 Contactgegevens Het instituut kent een managementteam van vier personen; één instituutsdirecteur en drie teamleiders. Overzicht management: Naam Functie Contact / Rob Risseeuw Instituutsdirecteur (ad interim) Jos Schmeltz Teamleider Hans van der Meer Teamleider <Vacant> Teamleider In het Instituut ICT zijn er per opleiding en opleidingsfase verschillende studieadviseurs/mentoren, zie ook paragraaf 2.1 over Studiebegeleiding. Overzicht studieadviseurs/mentoren: Naam Functie en betreffende opleiding Contact / Propedeuse voltijd Helen Clason Studieadviseur propedeuse Verantwoordelijk voor: Bijzondere toelating (21+), veranderen van studierichting binnen ICT, coördinatie mentoraat Diverse personen Mentoren Bedrijfskundige Informatica Boudewijn Bouwense Studieadviseur hoofdfase BI voltijd Marije Kraaij Studieadviseur jaar 1 & 2 BI deeltijd Jan Ooms Studieadviseur jaar 3 & 4 BI deeltijd Informatica / Software Engineering Arie Groenenboom Studieadviseur hoofdfase I voltijd Ingrid Birkhoff Studieadviseur propedeuse & hoofdfase I deeltijd Informatica / Information Engineering Nini Salet Studieadviseur hoofdfase IE voltijd Systeembeheer 15/127

16 Liek Veldt Studieadviseur hoofdfase SB voltijd en propedeuse & hoofdfase SB duaal Technische Informatica Adrie van Doesburg Studieadviseur hoofdfase TI voltijd Andere personen met wie je te maken kunt krijgen zijn de stagecoördinator, de afstudeercoördinator, de decaan. Overzicht contactgegevens coördinatoren en decaan: Naam Functie Contact / Machteld Verkade Stagecoördinator Marten Wensink Afstudeercoördinator Truus Bläcker Decaan In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Bureau Inschrijving is belast met het in-, uit- en herinschrijven van studenten bij de HU, het innen van het collegegeld en het verstrekken van collegekaarten. Inschrijving Als student word je ingeschreven voor een opleiding onder de volgende voorwaarden: Je voldoet aan de toelatingseisen (par. 0 en 0). Het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring). Je voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten. Heb je al een propedeuse gehaald voor een hbo- of wo-opleiding? Dan heb je kans dat je kunt instromen in een hoger jaar van de opleiding. Je krijgt dan vrijstelling van de propedeutische vakken. Wil je je inschrijven voor de hoofdfase, dan kan dat via Als je wilt instromen in de hoofdfase, neem dan wel eerst contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of je voldoet aan de eisen om in de hoofdfase van een opleiding te kunnen instromen. Herinschrijving Ieder studiejaar schrijf je je opnieuw in. Je regelt je herinschrijving en de betaling van collegegeld online via Studielink: Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvang je bericht van Bureau Inschrijving over hoe je je herinschrijving regelt. Bij een bindend negatief studieadvies (zie par.4.2.4) aan het eind van het studiejaar kun je niet heringeschreven worden voor dezelfde opleiding (en soms ook voor verwante opleidingen) aan de HU in het volgende studiejaar. 16/127

17 Collegekaart en bewijs van inschrijving Wanneer je inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvang je een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving. Je collegekaart geldt ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als je je niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder Herinschrijving ), eindigt je inschrijving op 1 september. De verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen. Dan schrijf je je één keer in en blijf je ingeschreven staan totdat je je via Studielink weer uitschrijft. Als je inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en je Studenten OV-chipkaart. Op verzoek kun je ook je inschrijving gedurende het studiejaar (=tussentijds) beëindigen. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste van de maand, volgend op het verzoek tot uitschrijving. Ook als je afgestudeerd bent zal je jezelf via Studielink moeten uitschrijven. Je kunt per de eerste van de maand volgend op je diplomadatum worden uitgeschreven. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het collegegeld. Zie voor meer informatie over restitutie bij uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op Tot slot kan de inschrijving worden beëindigd als de student na aanmaning het verschuldigde (deel van het) collegegeld niet betaalt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Voor vragen omtrent je inschrijving bij de HU kun je terecht bij de intermediair van de faculteit, te bereiken bij het Onderwijsbureau Examencommissie Instelling en benoeming Voor elke door de faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen verbonden aan een instituut, of voor alle opleidingen van de faculteit, wordt een Examencommissie ingesteld. Ten aanzien van Associate degree-opleidingen (Ad-opleidingen) is bepaald dat de Examencommissie van de verwante bacheloropleiding of groep van opleidingen bevoegd is. De faculteit kent Examencommissies voor de volgende groepen van opleidingen verbonden aan een instituut: Naam examencommissie Examencommissie Instituut voor Gebouwde Omgeving Examencommissie Instituut voor Informatie- en Communicatie Technologie Examencommissie Instituut voor Engineering and Design Examencommissie Instituut voor Life Sciences And Chemistry Opleidingen Bouwkunde; Bouwtechnische bedrijfskunde; Civiele techniek; Geodesie; Ruimtelijke ordening en Planologie; milieukunde Informatica (Software Engineering, Information Engineering. Systeembeheer); Technische Informatica; Bedrijfkundige Informatica Elektrotechniek; AOT techniek; Industriële automatisering; Werktuigbouwkunde; Technische bedrijfskunde Biologie en medisch laboratoriumonderzoek; Chemie; chemische technologie De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. Voorafgaand aan de benoeming hoort de faculteitsdirectie eerst de reeds zittende leden van examencommissie. Bij de benoeming wordt aangegeven wie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter is en er kan een ambtelijk secretaris toegewezen worden. 17/127

18 Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. Ook kan een externe deskundige als lid van de examencommissie benoemd worden. Als lid van de examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een functie bekleedt waardoor er een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, waaronder in elk geval begrepen leidinggevende binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen. De benoeming van de leden van de examencommissie geschiedt voor een bepaalde periode die is vastgelegd in het benoemingsbesluit. Het lidmaatschap eindigt indien: 1. De benoemingsperiode is verstreken 2. Doordat de betrokkene een leidinggevende functie bij de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen krijgt waardoor de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. 3. Doordat betrokkene niet meer aan de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen is verbonden, tenzij de faculteitsdirectie hier anders over beslist. Samenstelling Elke Examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de Examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. Gedetailleerde informatie over de Examencommissie ICT kun je vinden op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict_exco_01/default.aspx. Hier kun je ook vinden hoe een verzoek of bezwaar aan de Examencommissie ICT kan worden gericht. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het Reglement Examencommissies HU en, indien van toepassing, in het Reglement Examencommissies van deze faculteit. De Examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs, tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen op correcte wijze worden uitgevoerd. Maar de Examencommissie dient ook de kwaliteit van de tentamens en de examens te borgen, adviseert bij het vaststellen van het toetsbeleid, wijst examinatoren aan, verleent vrijstellingen, reikt studieadviezen en getuigschriften uit en nog meer. De Examencommissie kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van haar taken en bevoegdheden, zoals: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement) de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie) de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol) het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen) het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure). De Examencommissie heeft op grond van artikel 7.12b lid 1 sub a WHW de taak de kwaliteit van de examens en tentamens te borgen. Op grond van art. 7.12b lid 1 sub d WHW kan de Examencommissie richtlijnen en aanwijzingen vaststellen ten aanzien van de uitslag van tentamens. Als daarvoor goede gronden zijn (bijv. fraude) kan de Examencommissie tentamenresultaten ongeldig verklaren. Bij spoedeisende gevallen kan de voorzitter of in diens afwezigheid de plaatvervangende voorzitter een besluit nemen. Dit besluit dient bij een reguliere vergadering van de examencommissie bekrachtigd te worden. Verzoekschrift Als je een verzoek hebt aan de Examencommissie op grond van de OER-HU bacheloropleidingen dan kun je een verzoekschrift bij de Examencommissie indienen. Bijvoorbeeld als je vindt dat een 18/127

19 regel uit de OER-HU bacheloropleidingen niet goed is toegepast, of omdat jij vindt dat er bijzondere omstandigheden zijn waarom een uitzondering op de regel gemaakt zou moeten worden. Een verzoekschrift bevat ten minste: a. je naam, adresgegevens en studentnummer b. de dagtekening c. het verzoek en de redenen van het verzoek d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waarvoor je staat ingeschreven e. eventuele bewijsstukken. Zie hiervoor https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict_exco_01/default.aspx. Dien je verzoekschrift tijdig in! Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 6.2. Ben je het niet eens met de beslissing van de Examencommissie op je verzoekschrift dan zijn er de volgende mogelijkheden. Of je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de Examencommissie hebt ontvangen direct bij de Examencommissie een bezwaarschrift in, of je gaat binnen diezelfde periode naar het facultaire loket Rechtsbescherming, die het bezwaarschrift doorleidt naar de Examencommissie. Als regel geldt dat de Examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit dient te nemen. Ook bestaat er de mogelijkheid om tegen een besluit van de Examencommissie in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit van de Examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Onderwijsbureau Het Onderwijsbureau van de FNT vind je in het gebouw aan de Nijenoord 1, op de begane grond. Hier worden vrijwel alle praktische zaken rondom je studie geregeld. Meer informatie vind je op https://intranet.sharepoint.hu.nl/fnt/info/onderwijsbureau%20fnt/pages/default.aspx Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel jouw studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen leuke en gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor betrokkenheid bij je studie en je toekomstige vak. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Voor meer informatie zie de website van OSHU: Een overzicht van de studieverenigingen, waaronder die van de Faculteit Natuur en Techniek, vind je hier: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/oshu/studieverenigingen/default.aspx Overige informatie Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en indien mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op de studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest zodat je goed geïnformeerd bent over (student)zaken binnen de HU. Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: 19/127

20 20/127

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2012-2013 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus 70.000,

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie