Sociaal Economische Raad (SER) Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "000251 Sociaal Economische Raad (SER) 000252 Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB)"

Transcriptie

1 00 Overheid 0002 Overheid Europese Unie Rijksoverheid (algemeen) Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Wonen en Rijksdienst Volksvertegenwoordiging Sociaal Economische Raad (SER) Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB) Rechterlijke macht Krijgsmacht (land-, zee- en luchtmacht) Ontwikkelingssamenwerking Gevangeniswezen Inkoopcentra t.b.v. de overheid Belastingdienst Keuringsdiensten, inspectiediensten, controlediensten Rijksoverheidsdiensten, overige Provinciale overheid Gemeentelijke overheid (algemeen) Brandweer Politie Vuilnisophaaldiensten Overheidssubsidies Vergunningen Overheid (algemeen) 0003 Wet- en regelgeving Mededingingsrecht Auteursrecht Octrooirecht Mediaregelgeving Milieuregelgeving Arbeidswetgeving (incl. arbowet) Consumentenwetgeving Deregulering Zelfregulering Standaardisatie, normalisatie, certificatie Wet- en regelgeving (algemeen) Copyright MD 2013 Page 1 of 102

2 0006 Overheidsdiensten SVB UWV Gemeentefonds Infrastructuurfonds Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Rijkswaterstaat Gemeente Den Haag Gemeente Utrecht Rijksgebouwendienst Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Provincie Gelderland NWO KLPD Provincie Utrecht Provincie Friesland Politie Haaglanden Provincie Groningen Provincie Drenthe Politie Utrecht Kadaster RIVM RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Informatie Beheer Groep (IBG) Politie Hollands Midden Staatsbosbeheer Staten Generaal Reclassering Nederland ICTU AFM Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland Politie Flevoland Rechtbank Haarlem Rechtbank Utrecht Rechtbank 's-hertogenbosch Rechtbank Breda Rechtbank Zwolle-Lelystad Gerechtshof 's-gravenhage Rechtbank Zutphen Rechtbank Alkmaar Rechtbank Groningen Rechtbank Leeuwarden Rechtbank Roermond Gerechtshof 's-hertogenbosch Rechtbank Almelo Copyright MD 2013 Page 2 of 102

3 Rechtbank Assen Rechtbank Dordrecht Rechtbank Middelburg Commissariaat voor de Media Politie Noord-Holland Noord Hoge Raad AIVD Politie Zaanstreek-Waterland Rechtbank Arnhem Politie Kennemerland Europol Raad van State Gerechtshof Leeuwarden Centraal Planbureau (CPB) Eerste Kamer Tweede Kamer Nationale Ombudsman Politie Amsterdam-Amstelland Gerechtshof Amsterdam Openbaar Ministerie Politie Gooi- en Vechtstreek Sociaal en Cultureel Planbureau Rechtbank Maastricht Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Provincie Zeeland Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam Provincie Overijssel Provincie Limburg Provincie Flevoland NMa Politie Rotterdam-Rijnmond Copyright MD 2013 Page 3 of 102

4 01 Maatschappij 0102 Maatschappelijke ontwikkelingen Emancipatie Rolverdeling Individualisering Integratieproblematiek Inkomensbeleving Criminaliteit Fraude, economische delicten Maatschappelijke ontwikkelingen (algemeen) 0108 Demografie Bevolkingscijfers, geboorte- en sterftecijfers, vergrijzing Migratie Samenstelling huishoudens Kerkelijke gezindte Opleidingsniveau Persoonsregistratie Demografie (algemeen) 0109 Milieuvraagstukken Bodemverontreiniging Luchtverontreiniging Verontreiniging binnenlucht Waterverontreiniging Geluidshinder Recycling, hergebruik Bedrijfsafval Huishoudelijk afval Milieuvraagstukken (algemeen) 0110 Milieuaspecten Milieuaspecten (algemeen) Copyright MD 2013 Page 4 of 102

5 02 Algemene economie 0202 Macro-economie Nationaal inkomen Nationaal product Productiecijfers Investeringen Overheidsuitgaven Belastingen Conjunctuur Inflatie, deflatie Prijsontwikkelingen Consumptieve bestedingen Beroepsbevolking Werkgelegenheid Werkloosheid Arbeidsmarkt Kapitaalmarkt Technologiebeleid, industriebeleid Vestigingsbeleid Macro-economie (algemeen) 0204 Buitenlandse handel Ruilhandel Handel met Europese landen (algemeen) Handel met Derde Wereld-landen Importcijfers, exportcijfers per land Stimulering exportmogelijkheden Handelspolitiek EU-regelingen Liberalisering Douane Buitenlandse handel (algemeen) 0206 Inkomens en lonen CAO's Loonontwikkelingen Minimumlonen Tweeverdieners Pensioenen Overdrachtsinkomens (aow, wia, ww, huursubsidies, studiefinanciering e.d.) Zwart circuit, grijs circuit Inkomensverdeling Inkomens, lonen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 5 of 102

6 03 Bedrijfseconomie 0302 Bedrijfseconomische aspecten Informatie over bedrijven Omzetoverzichten per bedrijfstak Rendement bedrijven Jaarrekeningen Commissarissen, raden van bestuur Aandeelhouders Rechtsvormen bedrijven Fusies, overnames Concentraties, joint ventures, samenwerking Faillissementen Verzelfstandiging Privatisering Deelnemingen Starters Reorganisaties, saneringen Publiek-private samenwerking (pps) Bedrijfseconomie (algemeen) 0303 Bedrijfstypen Multinationals Grote bedrijven (>100 werknemers) Midden- en kleinbedrijf (mkb) Handelsondernemingen Informele bedrijven Non-profit instellingen Toeleveringsbedrijven Industriële ondernemingen Dienstverlenende bedrijven Consumentenproducten industrie Milieuproductiebedrijven Coöperaties Familiebedrijven Zzp`ers Bedrijfstypen (algemeen) 0304 Arbeidsaspecten Personeelszaken, personeelsbeleid Personeelsbeoordeling Beloningssystemen Personeelswerving Salarissen Emolumenten Deeltijdarbeid Atv, adv, vut Arbeidsmobiliteit Sollicitatieprocessen Copyright MD 2013 Page 6 of 102

7 Flexibilisering arbeid(stijd), nieuwe werken Vrijwilligerswerk Werkende vrouwen Arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Vakbonden Ondernemingsraden Stakingen Arbeidsaspecten (algemeen) 0305 Bedrijfskundige aspecten Managementtools en -modellen Bedrijfsstrategieën Bedrijfscultuur, corporate image Bedrijfsorganisatie Managementstijlen Managers Projectmanagement Kennismanagement Organisatiepsychologie Informatiestromen binnen het bedrijf Fabricageprocessen Innovatie Research and development (r&d) Productiebeheersing Kwaliteitsbewaking Productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid Risicobeheer, risk-management Logistiek Voorraadbewaking Just in time Inkoop, aanbesteden Onderhoud Uitbesteden, outsourcing, offshoring Bedrijfsfraude, bedrijfsspionage Ethiek Milieuzorg Corporate governance Financieel beheer Administratieve organisatie Bedrijfsinvesteringen Financiering Interviews met managers Werkgeversorganisaties, brancheorganisaties Bedrijfskunde (algemeen) Copyright MD 2013 Page 7 of 102

8 04 Marketing 0401 Indeling marketing Consumermarketing Retailmarketing Non-profit marketing Industriële marketing, b-to-b marketing Dienstenmarketing Internationale marketing Exportmarketing Euro-marketing Direct marketing Telemarketing Electronic marketing Databasemarketing City- en regiomarketing Landenmarketing Milieumarketing Marketing (algemeen) 0402 Marketing(advies)bureaus Verenigingen en organisaties van marketing(advies)bureaus Omzetten marketing(advies)bureaus Klanten en budgetten van marketing(advies)bureaus Marketing(advies)bureaus (algemeen) 0403 Marketinganalyse en -strategie Marketingmodellen Marketinganalyse Marketingplannen Concurrentiestrategie Productontwikkeling Diversificatie Marktsegmentatie Positionering Prijzen en awards Marketingbudgetten Marketingorganisatie Marketingstrategie (algemeen) 0404 Marketing mix Productbeleid Verpakking (productmix) Service marketing Prijsbeleid Distributiebeleid Account management Relatiebeheer Reclamebeleid, promotionsbeleid Copyright MD 2013 Page 8 of 102

9 Verkoopbeleid Persoonlijke verkoop DMU Afstemming marketingmixen Marketing mix (algemeen) 0405 Merken A-merken, B-merken Huismerken, private labels Merkloze artikelen Merkenbeleid Merkbekendheid Merkimago Merktrouw Merkvoorkeur Merkenrecht Levenscyclus merken Merken (algemeen) 0406 Onderzoek nieuwe producten/diensten Testmarkt Productintroductie Acceptatie detailhandel en distributie Relaunch, restyling Evaluatie nieuw product Levenscyclus producten Onderzoek nieuwe producten, diensten (algemeen) 0407 Aankondiging nieuwe producten/diensten Aankondiging nieuwe producten, diensten (consumenten) Aankondiging nieuwe producten, diensten (b-to-b) Copyright MD 2013 Page 9 of 102

10 05 Marktonderzoek 0501 Indeling marktonderzoek Marktonderzoek (consumer) Marktonderzoek (retail) Marktonderzoek (non-profit) Industrieel marktonderzoek, b-to-b marktonderzoek Marktonderzoek (diensten) Internationaal marktonderzoek Marktonderzoek (algemeen) 0502 Marktonderzoekbureaus Verenigingen en organisaties van marktonderzoek Omzetten marktonderzoekbureaus Klanten en budgetten van marktonderzoekbureaus Marktonderzoekbureaus (algemeen) 0503 Onderzoeksmethoden Telefonisch enquêteren Schriftelijk enquêteren Mondeling enquêteren Groepsdiscussies Expert interviews Online onderzoek Observatie Marktonderzoeksmethoden (algemeen) 0504 Marktonderzoekstypen Panelonderzoek Scanning Marktonderzoekstypen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 10 of 102

11 06 Reclame 0601 Indeling reclame Reclame (consumer) Retailreclame Reclame (non-profit) Industriële reclame, b-to-b reclame Reclame (diensten) Internationale reclame Directe reclame Overheidsreclame Politieke reclame Ideële reclame Reclame (algemeen) 0602 Reclamevormen Corporate communication Collectieve reclame Coöperatieve reclame Themareclame Actiereclame Huisstijl Merkreclame Arbeidsmarktcommunicatie Interne communicatie Response reclame Groene reclame Testimonials Geïntegreerde communicatie Reclamevormen (algemeen) 0603 Reclamemiddelen Advertenties Advertorials Brochures en folders Direct mail (geadresseerd) Direct mail (ongeadresseerd) Reclame en adverteerders op elektronische media Televisiereclame Radioreclame Lichtreclame Kabelkrant (reclamemiddel) Bioscoopreclame Affichage Vervoersreclame Beurzen, tentoonstellingen (stands) Verpakkingen (reclamemiddel) Reclamemiddelen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 11 of 102

12 0604 Promotions Prijskortingen Waardebonnen, refund Premiums Relatieprogramma's Sales force promotion Instore promotions Joint promotions Merchandising Promotions (algemeen) 0605 Reclamebureaus Verenigingen en organisaties van reclamebureaus Personeel reclamebureaus Omzetten reclamebureaus Mediaplanning Mediabureaus Bureauhonorering Media-exploitanten Vormgeving, design Reclamebureaus (algemeen) 0606 Regulering van de reclame ROTA KOAG, KAMA Reclameraad, reclamecodecommissie Reclame en zelfregulering Misleidende reclame Vergelijkende reclame Reclame en ethiek Juridische aspecten reclame Reclametarieven Regulering van de reclame (algemeen) 0607 Adverteerders Verenigingen en organisaties van adverteerders Advertentiebudgetten Reclamebestedingen per bedrijf en product Buitenlandse reclamebestedingen Nederlandse reclamebestedingen Adverteerders (algemeen) 0608 Reclame-onderzoek Pre-testing Post-testing Reclame-effectiviteit Mediaresearch Nederlandse mediabestedingen Buitenlandse mediabestedingen Copyright MD 2013 Page 12 of 102

13 Mediabestedingen per product of dienst Onderzoeksinstellingen m.b.t. mediabestedingen Reclame-onderzoek (algemeen) Copyright MD 2013 Page 13 of 102

14 07 Public relations 0702 Public relations (PR) Verenigingen en organisaties PR-bureaus PR-bureaus Voorlichting Public relations (algemeen) Copyright MD 2013 Page 14 of 102

15 08 Sponsoring 0802 Sponsoring Evenementensponsoring Kunstsponsoring Onderwijssponsoring Televisie- en radiosponsoring Sportsponsoring Fundraising Natuur- en milieusponsoring Sponsoring gezondheidszorg Effecten van sponsoring Sponsoring (algemeen) Copyright MD 2013 Page 15 of 102

16 09 Media 0902 Printed Dagbladen Nieuwsbladen Huis-aan-huis-bladen Opiniebladen Familiebladen Jeugdbladen Special interest bladen Omroepbladen Vakbladen Vrouwenbladen Mannenbladen Sponsored magazines Huisorganen Adresboeken Printed media (algemeen) 0904 Audiovisuele media Publieke televisie Regionale en lokale televisie Commerciële televisie Betaaltelevisie of -radio Gesloten circuit-televisie Digitale televisie Interactieve televisie Televisie (algemeen) Publieke radio Regionale en lokale radio Commerciële radio Radio (algemeen) Elektronische media Audiovisuele media (algemeen) Copyright MD 2013 Page 16 of 102

17 10 Distributie 1002 Aspecten van de detailhandel Verkooppunten detailhandel Bedrijfsresultaten detailhandel Marktaandelen detailhandel Personeel detailhandel Bedrijfsvoering detailhandel Assortimentsbeleid (detailhandel) Detailhandelprijzen Promotiebeleid (detailhandel) Distributiebeleid (detailhandel) Winkelsluiting Seizoenspatronen detailhandel Winkeldiefstal Vestigingsbeleid detailhandel Automatisering detailhandel Detailhandel (algemeen) 1003 Winkelinrichting Routing in de winkel Check-out problematiek Winkelindeling, schapindeling Service merchandising Bedien-u-zelf systeem (BUZ) Winkelapparatuur, winkelmeubelen Winkelstijl Winkelbeveiliging Winkelinrichting (algemeen) 1004 Detailhandelsorganisatievormen Zelfstandige detaillisten Vrijwillig filiaalbedrijven (VFB) Grootwinkelbedrijven (GWB) Franchising Inkoopcombinaties Verbruikscoöperaties Detailhandelsorganisatievormen (algemeen) 1005 Distributievormen Groothandels Winkelcentra Buurtwinkels Warenhuizen Hypermarkten Supermarkten Discounters Versmarkten Winkel-in-de-winkel Copyright MD 2013 Page 17 of 102

18 Rijdende winkels Ambulante handel, markt Speciaalzaken (food) Speciaalzaken (non-food) Cataloguswinkels Webwinkels, teleshopping, e-retailing Postorderverkoop Automatenverkoop Convenience stores, pompshops, avondwinkels Uitleen (distributievorm) Verhuur (distributievorm) Boekenclubs, platenclubs Veilingen Distributievormen (algemeen) 1006 Ontwikkelingen in distributie en detailhandel Ontwikkelingen in distributie en detailhandel Copyright MD 2013 Page 18 of 102

19 11 Consumentenaangelegenheden 1102 Consumentenomgeving Consumentenbeleid overheid Consumentenbeleid bedrijven Consumentisme Consumentenbonden Consumentenverenigingen Keurmerken Consumentenomgeving (algemeen) 1103 Economische aspecten consumentengedrag Consumentenbestedingen Consumptiepatroon Koopkracht Consumentenvertrouwen Bezuinigingsgedrag Invloed inkomenspositie Prijsinvloeden Leefsituatie Economische aspecten consumentengedrag (algemeen) 1104 Consumententypologieën Lifestyle Jongeren Senioren, ouderen Kinderen Allochtonen Vrouwen, meisjes Mannen, jongens Gehandicapten homoseksuelen Gezinnen Eenpersoonshuishoudingen, singles Huishoudingen (algemeen) Consumententyperingen Consumententypologieën (algemeen) 1105 Tijdbesteding Vrijetijdsbesteding Luister- en kijkgedrag Leesgedrag Mediagedrag, mediaconsumptie Eet- en drinkgedrag, kookgewoonten Tijdverdeling werk-vrije tijd Tijdbesteding (algemeen) 1106 Koopproces, koopgedrag Koopmotivatie Copyright MD 2013 Page 19 of 102

20 Oriëntatieproces Prijsbeinvloeding Beinvloedingsproces Keuzeproces Keuze distributiekanaal Winkelgedrag Aankoopbeslissing Consumptiecijfers Herhalingsaankoop Koopintentie Koopgedrag (algemeen) 1107 Gebruiksaspecten Gebruiksgewoonten Gebruiksbeleving Attituden t.a.v. product of dienst Gebruiksaspecten (algemeen) 1108 consumenten (algemeen) Emotie, beleving 1109 Consumentengedrag Trends, ontwikkelingen Consumentengedrag (algemeen) Copyright MD 2013 Page 20 of 102

21 15 Nederlandse bedrijven 1502 Nederlandse bedrijven DA Retailgroep Ahold AkzoNobel Begemann Groep Borsumij-Wehry Corporate Express DE Master Blenders 1753 (Douwe Egberts) DSM Esso Hagemeyer Heineken Hunter Douglas Imtech Oranje-Nassau Participaties Philips KPN Shell SHV Unilever Lucas Bols Aalberts Industries ABN Amro Brocacef Achmea Aegon Ahrend Albert Heijn ASM International (ASMI) Atag Avebe Ballast Nedam Beers Beter Bed Boskalis Westminster C&A Capgemini Cehave Landbouwbelang Content Cosun CSM DAF Trucks Despec Endemol Eriks Group Euretco Free Record Shop Copyright MD 2013 Page 21 of 102

22 Friesland Foods Fugro Getronics Grolsch Grontmij Cofely Nederland Arcadis Heijmans Corus Group SBM Offshore ING Groep Intergamma Intres Kas Bank Kempen & Co Air France-KLM Kondor Wessels Groep BAM Groep Ten Cate MacIntosh Retail Group Meneba Nationale-Nederlanden AM Nederlandse Participatiemaatschappij Nederlandse Spoorwegen (NS) Norit Océ Van Ommeren Otra Pakhoed Universal Studios International (Polygram) Pon Holdings Rabobank Randstad Reed Elsevier Robeco Rodamco Europe RoodMicrotec (Rood Testhouse) Roto Smeets Group (RSDB) Aspa Kendrion Simac Sligro Smit Internationale Sperwer De Sphinx Maastricht Staalbankiers Stork Superunie Telegraaf Media Groep (TMG) Copyright MD 2013 Page 22 of 102

23 TNO Twentsche Kabelfabriek (TKH Group) Vedior The Nielsen Company (VNU) Volker Wessels Stevin (KVWS) Amtel-Vredestein Wavin Wegener (Wegener Arcade) Wereldhave Wolters Kluwer USG People SNS Reaal Groep PostNL Wessanen Super de Boer (Laurus) VDL Groep Blokker Schiphol PwC KPMG Ernst & Young Deloitte Amsterdam Rai Maxeda Gamma Holding Delta Lloyd Vopak Nutreco Essent Nuon Accell Group Ajax Alanheri AND International Publishers Antonov ANWB BinckBank Athlon Batenburg Beheer Bever Holding Bloemenveiling Aalsmeer Brunel Ctac CBS CNV ConneXXion Copaco Crown Van Gelder (CVG) Crucell Detron Copyright MD 2013 Page 23 of 102

24 De Nederlandsche Bank (DNB) DOCdata Dordtsche Petroleum Maatschappij Draka ECT Eureko NYSE Euronext Exact FNV Fokker Fornix BioSciences Groothandelsgebouwen Helvoet Holding HES Beheer Hitt Holland Colours ICT Automatisering Innoconcepts Koninklijke Brill Porceleyne Fles (Royal Delft) Krasnapolsky LCI Technology Group Management Share Martinair McGregor Fashion Group Nedap Nedschroef Neways NPM Capital Ordina Petroplus Pharming Voestalpine Polynorm Reesink SBS Broadcasting SNT Nederland Telfort Tie Transavia Airlines Transdev-BNG-Connexxion TSMC Unique Nederland UPC F. van Lanschot Bankiers Perfetti van Melle Axa Stenman Centric KSI Ubbink VastNed Corio Copyright MD 2013 Page 24 of 102

25 Gasunie Talpa TomTom Spyker Cars CZ NIBC A. van Noordenne Holdingmaatschappij Aan De Stegge Nederland Aartsenfruit Acomo Advang Agis Agrico Agrifirm AKD Prinsen van Wijmen Albron Amega Amtrada Anova Arbo Unie Arbodienst 365 (ArboNed) Argos Arsis Asito Dienstengroep ASM Lithography (ASML) Astrum Automotive Atos Atradius Audax Autobinck AVR - Van Gansewinkel B&S International Baarsma Wine Group Barenbrug Bavaria BBned BDO CampsObers Becom Management Bejo Finance Bejo Structuur Benno en Guy Leeser Bergschenhoek Groep Best Fresh Group Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) BOAL International Boer & Croon Bos Brothers Fruit & Vegetables BouwCenter Bovemij Verzekeringen Brabant Water Copyright MD 2013 Page 25 of 102

26 Bracamonte Seafood Breedenborg Broekhuis Brokking's Beheer Bromacom Brouwer Groothandelsgroep Budelpack BVR-Groep Caldic CCV Cementbouw Center Parcs Europe Centraal Boekhuis Charden International CONO Convent Cool Cat CoopCodis Coöperatieve Vereniging Quantore Europe Coppens Diervoeding Coroos Conserven Staples Cotrano CR Delta CZAV Dalli Benelux Damen Shipyards De Combi Groep De Efteling De Goudse De Groot Verschuur De Harense Smid De Meeuw Dela Deli Universal Unicom Commodities (Delphi Cocoa) Delta Den Hartogh Logistics Devo DHV Dimco DOC Kaas Dockwise Shipping DONG Energy Doorwin DPA Group BE Semiconductor Industries (Besi) DSB Bank Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Dura Vermeer Copyright MD 2013 Page 26 of 102

27 Dusseldorp Beheer Dutch Meat Group EBN Econocom International Ecoval Edel International Eneco Energie Data Maatschappij (E.D. Mij) Enia Carpet ERS Railways Eurospecialities Foods Eyeworks Fabory Facet Facilicom Services Group Falcon Ferm FlexiForce FloraHolland Fondel Europe Foppen ForFarmers Ageas Friesland Bank Friso Bouwgroep Fruitmasters Groep G4S GasTerra Gazelle PGA Nederland (Gebr. Nefkens) Gebr. Van de Ven Gerimex GiesbersGroep GMB Goedhart Participaties Groeneveld Haluco Beheer Handel Centrale Hace Hans Anders Retail Group Havenbedrijf Rotterdam Havor HBT Heembouw Hegeman Hespri Heuvelman Staalhandel Hilzaco Hitec Power Protection International Nationale Goede Doelen Loterijen Boels Copyright MD 2013 Page 27 of 102

28 Holland Casino Hoogwegt Horticoop Houthoff Buruma HTM HVC Hurks Huuskes HZPC Holland IBN-Holding IHC Merwede IMCD Interface Europe Interfood Intratuin Jaarbeurs Jan Linders Supermarkten Jansen Recycling Jill Mourik Jos van Boxtel Jumbo Groep Jurriëns Exploitatiemij JVH gaming A-ware Retail Europe (Kaascentrale) Kardan KEMA Data Europe Group (Kender Thijssen Beheer) Keppel Verolme KeyTec Klaverblad Koni Houthandel G. Wijma & Zonen Niestern-Sander Koopman Koops Furness Kroymans Corporation Kruinenborgh Beheer L.V. Vlaardingen Lankhorst Euronete Lathouwers Beheer LeasePlan Corporation Lely Industries Loders Croklaan Group Louis Nagel Loyalis Loyens & Loeff Maas International Group Mammoet Markeur Houdster Copyright MD 2013 Page 28 of 102

29 Martin Schilder MCB International Mercon Groep Meyn Mn Services MNO Vervat ModoVanGelder Moes Mosa Mulder Investment & Consultancy Nampak Cartons NautaDutilh NCD Groep NCT International NDC/VBK Ned. FMO Nedato NedCar Nedri Spanstaal Nedstaal Neerlands Glorie Nidera Nijhuis Bouw Nordic Group Novagraaf Nieuwe Steen Investments (NSI) Nunhems Oasen Oldenboom's Houthandel Omrin Onderlinge 's-gravenhage Mediq Optiver Ovako Wire P.A. van der Kooij Kuijpers Installaties Pala Group Paramelt RMC Poiesz Beheer Polak Pouw Beheer Prins Aanneming Maatschappij ProRail PSV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Q-Park Raben Group Refresco Remeha Group RET Copyright MD 2013 Page 29 of 102

30 Retail Network Company Reukema Group Rijk Zwaan Top Andus Group (voorheen RijnDijk Groep) Rijnvallei Roba Robein Roompot Rouppe van der Voort Handelmaatschappij Royal HaskoningDHV S3C Sabic Europe Sandd Sandean Sanvier SBB Bouwgroep SBI Schoenenreus Sdu SEB Smeets Groep Smilde Smit-Vecht Spliethoff's Bevrachtingskantoor Stage Entertainment Stichting Ether Reclame (Ster) Stern Groep Stibbe Stienstra Stiho Groep 2 Sisters Storteboom Group Swets Information Services Tauw Group TBI Tele2 Teleplan International Terberg Group Thales Nederland Coöperatie Coforta U.A. (The Greenery) Theeuwes Theodorus Niemeyer Thermphos Thieme Groep Thijsen Media Group Tigchelaar Onroerende Zaken Tophold Beheer Trebbe Bouwgroep Trust TUI Nederland Unica Installatiegroep Copyright MD 2013 Page 30 of 102

Economie. Legenda. de petrochemische activiteiten. door buitenlandse concerns ook goed kunnen

Economie. Legenda. de petrochemische activiteiten. door buitenlandse concerns ook goed kunnen Elsevier 19 oktober 2013 Economie 53 500 Foto Marcel van Hoorn /ANP 1 1 Shell 365.007-2 20.338-15 87.000-3 2 2 Vitol Holding * 229.598 0 1.315 15 1.839-8 3 6 EADS 56.664 15 1.229 19 11.080 0 4 7 Unilever

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012 WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Juli 2012 Inhoud Agrarisch bedrijf 3 Algemene industrie 3 Baggerbedrijf 4 Bakkerijen 4 Banken 4 Bewakingsondernemingen 6 Bouwbedrijf 6 Culturele instellingen 8 Detailhandel

Nadere informatie

CAO s en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid CAO_Naam Cao_nummer Begindatum Einddatum Naamswijziging Info Cao's

CAO s en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid CAO_Naam Cao_nummer Begindatum Einddatum Naamswijziging Info Cao's Cao's (ASSISTENT-) SCHEIDSRECHTERS BETAALD VOETBAL 1809 8TIENK SECTOR ONDERWIJS EN OVERHEID B.V. 2908 01-08-2008 A&O SERVICES 947 01-07-2011 AAG BEHEER B.V. c.s. 987 01-01-2009 AAR AIRCRAFT COMPONENT SERVICES

Nadere informatie

Opmars van een nieuwe generatie

Opmars van een nieuwe generatie HET ZAKENBLAD MET ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR NEDERLANDSE ORGANISATIES 500 100 200 COMPANY REPUTATION MEI CUSTOMER SATISFACTION SEP EMPLOYEE SATISFACTION DEC Opmars van een nieuwe generatie JONGE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN

Nadere informatie

CAO s (aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid

CAO s (aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid CAO s (aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid CAO_Naam CAO NR. Ingegaan per Vervallen per Naamswijziging info (ASSISTENT-) SCHEIDSRECHTERS

Nadere informatie

top Machtigste het old boys netwerk bestaat helemaal niet Frans Cremers, machtigste commissaris commissarissen Dossier Waardecreatie Jaap Winter

top Machtigste het old boys netwerk bestaat helemaal niet Frans Cremers, machtigste commissaris commissarissen Dossier Waardecreatie Jaap Winter management nr. 01 / 2012 / 9,80 top Machtigste commissarissen het old boys netwerk bestaat helemaal niet Frans Cremers, machtigste commissaris JEROEN VAN DER VEER Het gaat om toezicht; niet meer en niet

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

MERK+KLANT. De sterkste merken van Nederland. BrandAsset Consult Nederland all rights reserved, 2014 ISBN: 978-90-819262-2-5

MERK+KLANT. De sterkste merken van Nederland. BrandAsset Consult Nederland all rights reserved, 2014 ISBN: 978-90-819262-2-5 2014 MERK+KLANT BrandAsset Consult Nederland all rights reserved, 2014 ISBN: 978-90-819262-2-5 De sterkste merken van Nederland INHOUD 4 INLEIDING: MERK+KLANT 6 BRANDASSET VALUATOR: HET MODEL 10 TOP 100

Nadere informatie

Subsidieregelingen en ontvangers Totaal uitgegeven bedrag 2013

Subsidieregelingen en ontvangers Totaal uitgegeven bedrag 2013 Naam van het ministerie: Infrastructuur en Milieu Jaartal: 2013 Bedrag * 1000 Subsidieregelingen en ontvangers Totaal uitgegeven bedrag 2013 Beleidsartikel 1211: Waterkwantiteit Besluit subsidieprogramma

Nadere informatie

Het komt wel goed met die kredietcrisis!

Het komt wel goed met die kredietcrisis! Werkt verrijkend. 8. De Beurs De wereld in koersen: stijgers en dalers mondiaal 21. Duurzaam Sexy is het niet, lucratief is het inmiddels wel 25. V s met macht De deals worden niet louter door heren gesloten

Nadere informatie

lotingsuitslag Naam organisatie 1 De Hoop 2 Zijm bv 3 CI Products BV 4 Van Drenth Buighout 5 Bouwbedrijf Hofmann Beltrum 6 Tandartspraktijk

lotingsuitslag Naam organisatie 1 De Hoop 2 Zijm bv 3 CI Products BV 4 Van Drenth Buighout 5 Bouwbedrijf Hofmann Beltrum 6 Tandartspraktijk lotingsuitslag Naam organisatie 1 De Hoop 2 Zijm bv 3 CI Products BV 4 Van Drenth Buighout 5 Bouwbedrijf Hofmann Beltrum 6 Tandartspraktijk Niemantsverdriet B.V. 7 DRUKKERIJ LIBERTAS BV 8 stichting Impuls

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

Samenstelling Dagelijks en Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW

Samenstelling Dagelijks en Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW Samenstelling Dagelijks en Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW drs. J. de Boer* (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79 mw mr. S.T. Aalbers (Saskia) Sr. Director Public

Nadere informatie

De visie van 25 CEO s op hun RvC

De visie van 25 CEO s op hun RvC De visie van 25 CEO s op hun RvC DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. mr. dr. Barbara Bier Prof. dr. Hans van Ees Prof. dr. Muel Kaptein De

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

management Ontwikkelingswerk moet commercieel aantrekkelijk zijn Bertrand van Ee, ceo DHV de bestuurssecretaris als governanceregisseur

management Ontwikkelingswerk moet commercieel aantrekkelijk zijn Bertrand van Ee, ceo DHV de bestuurssecretaris als governanceregisseur management scope / nr. 06-07 / 2012 / 9,80 management nr. 06-07 / 2012 / 9,80 Ontwikkelingswerk moet commercieel aantrekkelijk zijn Bertrand van Ee, ceo DHV dossier NIEUWE BUSINESS MODELLEN bestuurdersbeloning

Nadere informatie

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES.

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. DEELTITEL Naar een bloeiend 2015 Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1 VNO-NCW NOORDWEST-HOLLAND

Nadere informatie

Wyndham Worldwide is eigenaar van ketens als Ramada en Travelodge, vakantiehuizen

Wyndham Worldwide is eigenaar van ketens als Ramada en Travelodge, vakantiehuizen nr. 43 25 oktober 2013 5,95 AKZONOBEL houdt zich goed staande POSTNL blijft te veel een speelbal van externe omstandigheden BINCKBANK mag zich opmaken voor zeer stevige concurrentie IBM verhult zijn omzetprobleem

Nadere informatie

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT 21 topmanagers coachen 21 nieuwe ondernemers Introductie voor de media en gasten Maandag 25 november 2013 Van 15.30-20.00 uur Duisenberg auditorium Rabobank te Utrecht

Nadere informatie

Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s

Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s F E B R U A R I 2 0 0 6, 8, 7 0 Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s moeilijk te veranderen Bestuurders

Nadere informatie

Het Duitse Bayer haalt bijna de helft van de omzet met farmaceutische producten.

Het Duitse Bayer haalt bijna de helft van de omzet met farmaceutische producten. nr. 41 11 oktober 2013 5,95 VOORAL KANSRIJKE BELEGGINGEN ONDER DE KLEINERE CONCERNS ASML biedt goede vooruitzichten maar is behoorlijk duur geworden CORBION (CSM) heeft de transformatie naar biotech nu

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Analisten denken dat komend jaar de vraag naar staal in Europa en de VS met

Analisten denken dat komend jaar de vraag naar staal in Europa en de VS met nr. 45 8 november 2013 5,95 DSM laat een krachtige winststijging zien in het derde kwartaal MACINTOSH zet in op een sterkere link tussen winkels en internetverkoop LUFTHANSA handhaaft zijn doelen ondanks

Nadere informatie

De onderneming beschikt over eigen nationale netwerken en heeft voor de

De onderneming beschikt over eigen nationale netwerken en heeft voor de nr. 151/ 452 januari 20 december 2013 5,75 2013 5,95 OVERNAMEKANDIDATEN SNOWWORLD maakt een valse zijn er start genoeg; wij presenteren er tien. BOSKALIS heeft de transformatie ARCADIS voltooid maar heeft

Nadere informatie

SUPERMARKTKETENS IN NEDERLAND

SUPERMARKTKETENS IN NEDERLAND SUPERMARKTKETENS IN NEDERLAND NEDERLANDSE SUPERMARKTKETENS Oktober 2013 Flanders Investment & Trade Den haag Katharina Desmet, Vlaams economisch vertegenwoordiger Nederlandse supermarktketens I Den Haag,

Nadere informatie

In de VS is een strijd gaande tussen kabelaars als Comcast, telecombedrijven als

In de VS is een strijd gaande tussen kabelaars als Comcast, telecombedrijven als nr. 4 24 januari 2014 5,95 SHELL heeft structurele problemen en geeft een winstwaarschuwing EXACT vindt eindelijk de weg omhoog dankzij cloud computing AHOLD is minder aantrekkelijk na een teleurstellend

Nadere informatie

Gastenlijst Haringparty The MKB Factory 6 juni 2012. De Haringparty werd mede mogelijk gemaakt door onze partners:

Gastenlijst Haringparty The MKB Factory 6 juni 2012. De Haringparty werd mede mogelijk gemaakt door onze partners: Gastenlijst Haringparty The MKB Factory 6 juni 2012 De Haringparty werd mede mogelijk gemaakt door onze partners: ASN Autoschade Service Nootdorp - ABN AMRO - Haagstate Advocaten - Colorwood - THT Groep

Nadere informatie

Actief aandeelhouderschap en PGGM

Actief aandeelhouderschap en PGGM Verantwoord Beleggen Kwartaalverslag Actief Aanelhourschap Twee kwartaal 2010 Actief aanelhourschap en PGGM PGGM biedt haar klanten een breed scala aan diensten van pensioenadministratie tot integraal

Nadere informatie