Vertalen. Studiegids master

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertalen. Studiegids master"

Transcriptie

1 Vertalen Studiegids master

2

3 Jaarrooster

4

5 Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Vertalen. U vindt hierin onder meer informatie over de programmaopbouw, de eindtermen en de lijst van cursussen die deel uitmaken van het programma. U kunt de cursusbeschrijvingen raadplegen in OSIRIS Online, in de universitaire onderwijscatalogus (www.osiris.uu.nl) en in de cursuskrant (www.let.uu.nl/cursuskrant). Tot slot vindt u achter in de gids huishoudelijke informatie van het masterprogramma. Het Opleidingsstatuut 2004/2005 van de Faculteit der Letteren is een aanvulling op deze studiegids. In het statuut staan de algemene universitaire en facultaire regelingen beschreven, inclusief de rechten en de plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Het Opleidingsstatuut verschijnt digitaal en is te vinden via StudiePunt Letteren Online (http://www.let.uu.nl/studiepunt). Meer informatie over de Letteren masters is te vinden op de facultaire homepage:

6

7 Inhoudsopgave Deel I Algemene informatie Jaarrooster Inleiding Deel II Informatie over het masterprogramma 1. Het Utrechtse onderwijssysteem Doelstellingen en eindtermen Onderwijsprogramma Algemene beschrijving Eindtermen Programmaopbouw Schema programma Opbouw per opleiding Scriptie Vrijstellingen Stage Studeren in het buitenland Toekomstperspectieven Studiebegeleiding Examen Exameneisen Aanvraagprocedure Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking Cursusaanbod en schrijfprocedure Inschrijfprocedure Faculteit der Letteren Overige instellingen Shortlist cursusaanbod Voorbereidende studiepaden Deel III Huishoudelijke informatie van het masterprogramma 1. Plaats binnen faculteit en instituut Secretariaat, commissies, afdelingen StudiePunt Letteren Relevante instellingen Medewerkers

8

9 Deel II Informatie over het masterprogramma 9

10

11 1. Het Utrechtse onderwijssysteem Binnen het bachelor-mastersysteem bestaat een complete academische opleiding uit twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Bacheloropleidingen duren drie jaar, de lengte van de masters varieert. Er zijn éénjarige masters en tweejarige research- en educatieve masters. In de masterfase specialiseert een student zich in wetenschapsbeoefening of beroepsuitoefening op academisch niveau. Voor elk masterprogramma geldt een toelatingsprocedure, maar elke student met een Utrechts bachelordiploma krijgt de garantie in te kunnen stromen in tenminste één van de Utrechtse masters. Een masteropleiding biedt één of meerdere masterprogramma s aan. Afronding van een masterprogramma leidt tot het behalen van een masterdiploma. Toelating tot een masterprogramma loopt via de toelatingscommissie van de betreffende masteropleiding. 2. Doelstellingen en eindtermen Het masterprogramma Vertalen leidt primair op tot het beroep van vertaler of een aanverwant beroep waarbij talenkennis op academisch niveaum vertaalvaardigheid en creatieve schrijfvaardigheid gevraagd zijn. De masterstudent leert vertalen op basis van academisch inzicht in de problematiek van het vertalen en de rol ervan bij het oplossen van interlinguale communicatieproblemen. Om het doel te bereiken van hoogwaardige, professionele vertaalvaardigheid in en uit de vreemde taal worden intensief begeleide en praktisch gerichte vertaaltrainingen geboden, gebaseerd op methodische en theoretische reflectie en op de actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap. Er zijn steeds verschillende keuzemogelijkheden: vaktalig vertalen, literair vertalen of een combinatie van beide varianten. 3. Onderwijsprogramma 3.1 Algemene beschrijving In dit masterprogramma leer je vertalen, krijg je inzicht in vertaalproblematiek en word je geschoold in het oplossen van interlinguale communicatieproblemen. Hoofddoel is het bereiken van hoogwaardige, professionele vertaalvaardigheid in en uit de vreemde taal en op academisch niveau. De deelnemende vreemde talen zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. Kern van het programma vormen cursussen waarin vertaald wordt en over vertalingen en vertalen wordt gereflecteerd: Gespecialiseerd vertalen in de vreemde taal en Gespecialiseerd vertalen in het Nederlands. Bij de verschillende talen worden vertalingen op verschillende, jaarlijks wisselende gebieden aangeboden: Algemeen vaktalig, Juridisch, Economisch en/of Literair. In het programma worden verder taaloverstijgende cursussen aangeboden die door elke student worden gevolgd, en wel op de volgende gebieden: de algemene vertaalwetenschap, methoden en technieken van het vertalen, de vertaalkritiek en de vertaalbeschrijving en vaktaal & terminologie. Daarnaast zijn er jaarlijks wisselende keuzecursussen, afhankelijk van het aanbod van de opleidingen, bij voorbeeld op het gebied van de literaire vertaling. In het jaarlijkse wisselende cursusaanbod kan worden bekeken in welke taal- en letterkundige cursussen vertalen en vertaalreflectie centraal staat Het masterprogramma Vertalen is gericht op Nederlandse bachelorstudenten met een afgeronde opleiding in een vreemde taal en op bachelors Taal- en Cultuurstudies (met taalvaardigheid in een vreemde taal op majorniveau) of een vergelijkbare studie. De master is ook bedoeld voor 11

12 buitenlandse in het bijzonder Europese studenten met Nederlands als moedertaal (uit Vlaanderen of elders) of anderstalige bachelorstudenten met een taal- en cultuurstudie, bij voorbeeld Nederlands, of een equivalent daarvan, die zich richten op vertalen als kennisgebied en als professionele vaardigheid. Ook zijn welkom: HBO-bachelors Vertalen of HBO-bachelors Vreemde talen met een voldoende taalvaardigheidsniveau in de vreemde taal (receptief near native niveau CEFR-niveau C, productief CEFR-niveau B) die zich richten op vertalen als kennisgebied en als professionele vaardigheid; over het algemeen zullen de vreemdetalenopleidingen, die beslissen over toelating, HBO-bachelors nog verplichten tot een schakelprogramma. Het programma wordt over het algemeen in het Nederlands (deels in het Engels) gegeven, met uitzondering van de taalspecifieke cursussen die per definitie tweetalig zijn: de overgangen tussen de talen in kwestie (waaronder het Nederlands als bron- of doeltaal) vormen juist het onderwerp van discussie en reflectie. De te verwerken literatuur is in hoofdzaak in het Nederlands en het Engels gesteld, met dien verstande dat al naar gelang de vreemde taal uiteraard ook anderstalige teksten gelezen, geanalyseerd en vertaald worden. 3.2 Eindtermen Het masterprogramma Vertalen is gebaseerd op de volgende eindtermen: De afgestudeerden beschikken over ruime kennis op het gebied van de vertaalwetenschap, de methoden en technieken van het vertalen, de vaktaal, de tekstanalyse, de terminologie en de interculturele communicatie. Zij zijn in staat deze (boven) genoemde kennis toe te passen en gespecialiseerde (vaktalige of literaire) teksten uit het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans in het Nederlands op professioneel niveau te vertalen. Zij zijn in staat deze (boven) genoemde kennis toe te passen en gespecialiseerde (vaktalige of literaire) teksten uit het Nederlands te vertalen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans. De afgestudeerden beschikken over het vermogen om informatieoverdracht binnen een bepaald vakgebied tussen de taal- en cultuurgebieden van het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans en het Nederlands op gang te brengen, te bevorderen en te stroomlijnen. Zij zijn in staat om binnen een bepaald vakgebied informatieoverdracht vanuit het Nederlands in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans en vice versa te bevorderen. Zij beschikken over kennis van de mogelijkheden die automatisering op het terrein van databestanden, vakterminologieën en informatieoverdracht biedt, en over het vermogen om van deze mogelijkheden gebruik te maken. 3.3 Programmaopbouw Het masterprogramma Vertalen kent twee startmomenten, in september en in februari. Aan het begin van het programma staat steeds een verplichte cursus vertaalreflectie. In september 2004 is dat Methoden en technieken van het vertalen, in februari een gevorderde cursus Algemene Vertaalwetenschap. Daarnaast worden de masterstudenten geacht vertalingen te maken en een vertaaldossier aan te leggen. Er is ruimte voor het kiezen van extra cursussen en voor het volgen van een stage. De helft van het aantal studiepunten wordt behaald met het werken aan een afstudeerproject (of scriptie). Kern van het programma is het vertalen zelf. De student maakt Individuele vertalingen in het kader van gespecialiseerde vertaalcursus 12

13 Individuele vertalingen in het kader van een practicum Een individuele lange vertaling voorzien van methodisch commentaar Hij legt hiertoe een vertaaldossier aan van een overeengekomen omvang dat aan het eind van de studie wordt overlegd. Ook paarsgewijs of in groep tot stand gekomen vertalingen worden daarin opgenomen. Uiteindelijk heeft een student op het moment dat hij/zij een stage gaat lopen een dossier samengesteld met een gewenste omvang van ca. 20 à vertaalde woorden. Dit is de minimale voorwaarde om voldoende ervaring (en niveau) te kunnen garanderen voor een geslaagde stage en een goede afsluiting van de master. Dit aantal woorden kan bijvoorbeeld bereikt worden met de volgende soorten vertalingen: Individuele vertalingen tijdens de cursussen vertalen zelf (20 x 500 woorden) Individuele vertalingen in het skills lab / practicum (4 x 1000 woorden) Individuele lange vertaling (5000 woorden) Paarsgewijze vertalingen (2000 woorden in totaal) Groepsvertalingen (4000 woorden in totaal) Het aantal woorden geldt beide richtingen. Gezien het feit dat in een stage alleen vertaald wordt in de moedertaal, kan het aandeel vertalingen in de moedertaal groter zijn dan het aandeel vertalingen uit de moedertaal (sommige langere vertalingen, bij voorbeeld de literaire zullen over het algemeen in de moedertaal gemaakt worden). De aandachtspunten van het programma liggen verder steeds op de gebieden van de algemene vertaalwetenschap en haar deelgebieden; de praktijk en theorie van het vaktalige vertalen; de praktijk en theorie van het literaire vertalen; de vertaalmethodiek en de kennis van de vertaalproblematiek; de vertaalkritiek en de vertaalbeschrijving; de vaktaal en de terminologie in vertaalperspectief; de vertaalgeschiedenis. Het masterprogramma Vertalen wordt opgezet als een combinatie van regulier masteronderwijs en tutorials, individueel of in kleine groepen. Masterstudenten kunnen rekenen op een individueel maatgegeven programma dat hen de mogelijkheid biedt intellectuele en creatieve talenten te ontplooien en toe te spitsen op tekstsoorten die hun interesse hebben. Het onderwijs zal kleinschalig van opzet zijn, activerend en intensief qua inhoud en begeleiding. Er zal gewerkt worden met gevarieerde, gerichte opdrachten, die zowel zelfstandig als in groep, zowel intern als in bepaalde gevallen extern begeleid worden. Het masterprogramma Vertalen kent een omvang van 60 ECTS-credits en duurt in principe 1 jaar (voltijds). Het kent de volgende opbouw: 15 ECTS vertalen (taalspecifieke vertaalcolleges, vertaaltutorials, skills lab voor het begeleid uitvoeren van vertaalopdrachten) 15 ECTS taaloverstijgende vertaalreflectie 20 ECTS scriptie, afstudeerproject of mastervertaling, eventueel inclusief 7.5 ECTS stage 10 ECTS cursussen naar keuze, afhankelijk van de gekozen variant (vaktalig of literair, in bijzondere gevallen vertaalwetenschappelijk). 13

14 3.3.1 Schematische opbouw van het masterprogramma Vertalen 2004/2005 Onderwijsperiode 1 Methoden & technieken van het vertalen ( ) Vertalen Italiaans ( ) Gespecialiseerd vertalen I Frans ( ) Individuele vertaalopdracht Stage theorie en praktijk 2 Vaktaal & Terminologie ( ) Linguaggi Settoriali Italiaans ( ) Gespecialiseerd Vertalen I Duits ( ) Engels ( ) Portugees ( ) Spaans ( ) Afstudeerproject/ scriptie Individuele vertaalopdracht Shakespeare and the Language of Translation ( ) Stage theorie en praktijk 3 Algemene Vertaalwetenschap II ( ) Gespecialiseerd Vertalen II Duits ( ) Portugees ( ) Spaans ( ) Frans ( ) Afstudeerproject/ scriptie Individuele vertaalopdracht Die literarische Übersetzung De literaire vertaling ( ) Stage theorie/praktijk 4 Betekenisproblemen bij het vertalen ( ) Individuele vertaalopdracht Afstudeerproject/ scriptie Stage theorie en praktijk Opbouw per opleiding De masterstudent bepaalt de invulling van zijn masterprogramma in overleg met de mastertutor. Dit levert een zekere variatie aan invullingen op, afhankelijk van externe factoren (tijdstip en duur van de stage bij voorbeeld) en interne factoren (startmoment; verschillen per opleiding; actueel cursussenaanbod). Individuele vertaalopdrachten vormen een manier van invullen van het programma. Hieronder, ter illustratie, opleidingsspecifieke informatie: Italiaans De cursus Vertalen Italiaans ( ; blok 1) biedt een intensieve oefening in het vertalen van verschillende teksten van populair wetenschappelijk tot literair, zowel vanuit het Nederlands als vanuit het Italiaans. Aan bod komen verschillende vertaaltechnieken, stijlniveau s, culturele verschillen en orientatie op de doelgroep. In het kader van de cursus Linguaggi settoriali ( ; blok 2), die typische kenmerken van vaktalen bestudeert, wordt er in een practicumgedeelte intensief geoefend met het vertalen zowel vanuit het Nederlands, als vanuit het Italiaans. Het gaat om verschillende soorten teksten van specialistische aard. 14

15 Portugees Portugees biedt in twee vertaalcursussen aan waarvan de eerste ( in blok 2) teksten uit het juridische domein centraal stelt. In blok 3 ligt de nadruk op literaire teksten ( ). Engels Engels biedt in het jaar twee keuzecursussen aan: Shakespeare and the Language of Translation ( in blok 2) en Betekenisproblemen bij het vertalen ( in blok 4). Beide cursussen kunnen door alle masterstudenten gevolgd worden. Met de cursus Praktisch Vertalen ( ) en individuele opdrachten kan de masterstudent Engels zijn vertaalprogramma invullen. Frans Het Franse masterprogramma kent de cursussen Gespecialiseerd vertalen I Frans ( in blok 1), waaraan in blok 3 een practicum gekoppeld wordt ( ). Het practicum wordt gevolgd in een computerleerzaal, maar kan afhankelijk van beschikbare faciliteiten ook thuis worden uitgevoerd. Spaans Ook bij Spaans komen de twee vertaalrichtingen aan bod, Spaans-Nederlands en Nederlands- Spaans. Spaans biedt twee vertaalcursussen aan in het masterprogramma Vertalen ( in blok 2 en in blok 3). Duits Bij Duits wordt een reflectiecursus op het gebied van de literaire vertaling aangeboden (Die literarische Übersetzung, , blok 3) dat eventueel ook als tutorial gevolgd kan worden. Deze cursus staat open voor studenten, niet alleen die van Duits. In hetzelfde blok 3 wordt bij Duits in de vertaalcursus Gespecialiseerd Vertalen II ( ) de mogelijkheid geboden te variëren: men kan kiezen tussen een literaire en een niet-literaire variant. Voor de literaire variant is de vertaalrichting Duits-Nederlands de gangbare (hier wordt het moedertaalprincipe gehanteerd). Bij het samenstellen van het vertaaldossier en in de cursus Gespecialiseerd vertalen ( ) zal de andere vertaalrichting aan bod komen. Vertaalwetenschap In elk blok wordt een vertaalreflectiecursus aangeboden. In de blokken 1 en 3, de blokken waarin de masterstudenten het programma binnenkomen, zijn de twee verplichte cursussen geprogrammeerd: Methoden en technieken van het vertalen en Algemene Vertaalwetenschap II. De masterstudent kan daarnaast zijn programma toespitsen en uitbreiden met keuzecursussen in de blokken 2, 3 en 4. In blok 2 is de cursus geprogrammeerd die de professionele variant versterkt: Vaktaal en terminologie. In de blokken 2 en 3 worden via Engels en Duits twee cursussen aangeboden die de literaire en de vertaalwetenschappelijke accenten versterken: Shakespeare and the Language of Translation en Die literarische Übersetzung. Tot slot kan in blok 4 de cursus Betekenisproblemen bij het vertalen worden gekozen. 3.4 Afstudeerproject of Scriptie Het onderwijs in het masterprogramma Vertalen stoelt op onderzoek dat in Utrecht verricht wordt op het gebied van het vertalen. Er is een directe link tussen de opzet van het masterprogramma en vertaalonderzoek: het vertaalonderwijs gaat uit van de wederzijdse bevruchting van theorie en praktijk. Binnen het onderzoeksinstituut voor Cultuur en Geschiedenis wordt onderzoek naar vertalingen verricht in de projectgroep letterkunde (thema: cultureel contact). Binnen het masterprogramma wordt de student geacht te beschikken over de academische vaardigheden om zelfstandig onderzoek te doen. In een scriptie of eindwerkstuk van het masterprogramma Vertalen komen de aspecten theorie en praktijk samen. De student laat zien over welke academische vaardigheden en over welk niveau hij beschikt. 15

16 Het programma wordt naar keuze afgerond met a) een masterscriptie waaruit de academische vorming van de masterstudent Vertalen blijkt; deze wordt taalspecifiek (talenpaar-specifiek) ingevuld en is geschreven op het gebied van het vertalen en de vertaalwetenschap, of b) met een afstudeerproject, bij voorbeeld een gericht samengesteld portfolio met vertalingen en toelichtingen daarbij op een bijzonder gebied, waarmee de student zich profileert en zich in de markt presenteert, of c) een professionele eindopdracht in de vorm van een becommentarieerde langere vertaling of een in samenspraak met het veld (stagegever) overeengekomen andere masterproeve van vertalen. Een stage kan ook deel uitmaken van het afstudeerproject of de eindopdracht (voor maximaal 7.5 ECTS). Voor de duidelijkheid: een stage kan altijd gekozen worden in het keuzedeel van het masterprogramma (omvang van de stage in overleg met de mastertutor). De totale omvang van scriptie, afstudeerproject of eindopdracht is 20 ECTS. Er zijn dus feitelijk twee varianten mogelijk: variant A met een afstudeerproject/scriptie voor 20 ECTS Variant B idem, echter inclusief een stage van 7.5 ECTS De student wordt begeleid door twee docenten naar keuze, een daarvan van haar of zijn eigen vreemde-talenopleiding. De scriptie, het afstudeerproject of de eindopdracht worden afgesloten met een mondelinge sessie waarop de student zich verdedigt. 3.5 Vrijstellingen Studenten die op het competentieterrein van het masterprogramma Vertalen cursussen buiten deze master hebben gevolgd of anderszins relevante ervaringen hebben opgedaan (bij voorbeeld door een vertaalstage, in Nederland of in het taalgebied van studie), komen in aanmerking voor vrijstelling. Gedocumenteerde aanvragen zijn te richten aan de examencommissie van de vreemde-talenopleiding, die de uiteindelijke beslissing neemt. Het is raadzaam hierover vooraf met mastertutor of masterprogrammacoördinator te overleggen. 3.6 Stage Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede voorbereiding op een baan na de studie. Gedetailleerde informatie over de stage kunt u vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat ook op internet (www.let.uu.nl/stage). De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kunt u ook zelf een stageplaats aandragen. Het masterprogramma Vertalen beveelt zijn masterstudenten, met name diegenen die zich richten op de vaktalige, professionele varianten, ten zeerste aan een stage in zijn individuele programma te integreren. De stage kan ook (voor een omvang van 7.5 ECTS) deel uitmaken van het verplichte afstudeerproject. In bijzondere gevallen kan tevens een langere stage worden gevolgd, mits voldaan wordt aan de met de tutor en de programmacommissie overeengekomen samenstelling en omvang van het vertaaldossier. Voor stageplaatsen wordt door het masterprogramma nauw overlegd met vooraanstaande vertaalbureaus, leidende organisaties van vertaalbureaus, culturele instellingen en (nationale en Europese) overheden teneinde de hoogwaardigheid van de stageplaats te garanderen. Meer informatie over stages is te verkrijgen bij de facultaire stagecoördinator. 16

17 Facultaire stagecoördinator Floris Tyl Drift 8, kamer BS Utrecht tel. : (030) spreekuur op afspraak:maandag uur inloopspreekuur:donderdag uur afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) internet: 3.7 Studeren in het buitenland Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van uw masterprogramma, neemt u dan contact op met de coördinator van het betreffende programma en de coördinator Internationalisering voor informatie over mogelijkheden en eisen. U kunt, afhankelijk van het programma, studeren in het buitenland, maar ook onderzoek doen of stage lopen. Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt. Uitgebreide informatie over studeren in het buitenland, de verschillende uitwisselingsprogramma s, beursmogelijkheden, en aanmeldingsprocedures kunt u opvragen bij het facultaire International Office op Drift 8. Informatie is ook te vinden op Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met andere landen kunt u het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office of bij Bureau Buitenland in het Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8 (Uithof) tel Bij Bureau Buitenland is eveneens nadere informatie te verkrijgen over aanmeldingen selectieprocedures voor deze uitwisselingsprogramma's. Ook liggen daar studiegidsen van buitenlandse universiteiten en studentverslagen over buitenlandstudie ter inzage. Coördinator International Office Faculteit der Letteren Marlies Bussemaker Drift 8, kamer BS Utrecht tel.: (030) inloopspreekuur: dinsdag uur en donderdag uur. afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) internet: Bureau Buitenland Universiteit Utrecht Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer inloopspreekuur: werkdagen van uur afspraken: via secretariaat (tussen uur) tel.: (030) internet: (doorklikken naar uitwisselingsprogramma s) Voorstellen voor het volgen van studieonderdelen (cursussen of stages) aan binnenlandse en buitenlandse onderwijsinstellingen kun je indienen bij de examencommissie van je opleiding (Duitse taal & cultuur, Engelse taal & cultuur, Franse taal & cultuur, Italiaanse taal & cultuur, Portugese taal & cultuur en Spaanse taal & cultuur) die bij de beoordeling worden geadviseerd door de programmacommissie van het masterprogramma Vertalen. De scriptie is hiervan uitgezonderd: deze dient te worden geschreven onder begeleiding van een docent die bij het Utrechtse programma Vertalen betrokken is. 17

18 3.8 Toekomstperspectieven Dit 1-jarige programma bereidt de student voor op academische beroepen buiten het wetenschappelijk onderzoek. Hier moet in de eerste plaats gedacht worden aan het beroep van vertaler: van algemene, vaktalige en ook literaire teksten. Het beroep kan nationaal en internationaal worden uitgeoefend: zowel zelfstandig en free lance als binnen een instelling of op een vertaalbureau. Concreet moet hier worden gedacht worden aan internationaal en nationaal opererende vertaalbureaus en vertaalafdelingen van bedrijven en Nederlandse en Europese overheden (ministeries, instanties et cetera). Afgestudeerden zullen daarnaast werkzaam zijn in aanverwante functies waarbij tekstgericht wordt gewerkt en vreemdtalige teksten doelgericht worden omgezet en herschreven. De praktijk wijst uit dat hoogwaardige vertalers ook professioneel ingezet worden voor redactionele taken: als eind- of bureauredacteur, als revisor, als persklaarmaker (free lance dan wel binnen een uitgeverij of een andere internationaal gerichte instelling). Vertalers werken in toenemende mate ook als producent van teksten: als tekstueel expert en als tekstschrijver in het internationale bedrijfsleven, in de diplomatie en de grensoverschrijdende cultuureducatie of in het grensoverschrijdende cultuurmanagement. Het masterprogramma Vertalen werkt nauw samen met toonaangevende vertaalbureaus en met de in Nederlandse leidende organisaties van vertaalbureaus. 3.9 Studiebegeleiding Het masterprogramma zal werken met een systeem van mastertutors. Elke student krijgt bij intrede een mastertutor toegewezen, over het algemeen iemand van de vreemde-talenopleiding waarbij je vertaalt. In overleg met de tutor wordt het individuele studiepad van de masterstudent samengesteld. De tutor is met name van belang voor de begeleiding van het vertaaldossier dat de masterstudent tijdens zijn masterstudie samenstelt. Gegeven het multidisciplinaire karakter van het masterprogramma zal de concrete begeleiding van de masterstudent door twee personen worden uitgevoerd: één vanuit de opleiding, één vanuit het taaloverstijgende deel van het programma. Dit geldt in het bijzonder voor de begeleiding van het afstudeerproject of de eindscriptie. De studieadviseur Bij de studieadviseur kun je terecht indien je problemen hebt die invloed hebben op het verloop van hun studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, motivatieproblemen, studievaardigheidsproblemen, studievertraging, problemen met medewerkers van de opleiding. Als onafhankelijk functionaris en vertrouwenspersoon kan de studieadviseur in deze gevallen bemiddelen. Heb je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging opgelopen of dreigt dit te gebeuren, meld dit zo snel mogelijk aan je studieadviseur. 18

19 4. Examen 4.1 Exameneisen De exameneisen van het programma staan geformuleerd in de Onderwijs- en Examenregeling. Deze regeling is te vinden op > Onderwijs- en examenregelingen (OER). In het onderwijs- en examenreglement (OER) vind je zaken terug als studielast, toetsingsvormen, verplichte volgorde onderdelen, beoordelingstermijn en toelatingscriteria. Voor specifieke informatie die relevant is voor het masterprogramma Vertalen: zie de Onderwijsen examenregelingen van de deelnemende vreemde-talenopleidingen (Duits, Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans). 4.2 Aanvraagprocedure Het MA wordt via de secretariaten aangevraagd bij de examencommissies Duits, Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans. 4.3 Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Arts (MA) in de Duitse/Engelse/Franse/Italiaanse/Portugese/Spaanse taal en cultuur toegekend. De verleende graad alsmede het gevolgde masterprogramma wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 19

20 5. Cursusaanbod 5.1 Inschrijfprocedure Faculteit der Letteren Inschrijving voor de cursussen verloopt via inschrijfformulieren, dus niet via OSIRIS Online. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar uw mastercoördinator, het StudiePunt Letteren (www.let.uu.nl/studiepunt) en de Nieuwsbrief Onderwijs en Studentzaken die één maal per onderwijsperiode via de studentsmail wordt verspreid. Het cursusaanbod is ook te vinden via de websites: en Overige Instellingen Door een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam wordt een gezamenlijke tweejarige master ontwikkeld. Naar verwachting bestaat vanaf september 2005 de mogelijkheid deel te nemen aan deze 2-jarige specialistische master die zich richt op verdere specialisering en bovendien opleidt voor de specialisatie tolken. 20

21 5.2 Shortlist Cursusaanbod Cursuscode Osiris Cursustitel ECTS Blok Contactpersoon Methoden en technieken van het vertalen Algemene Vertaalwetenschap II Naaijkens Naaijkens Vaktaal & terminologie Naaijkens Shakespeare and the Language of Translation Betekenisproblemen bij het vertalen Hoenselaars Stienstra Linguaggi Settoriali Pinto / Speelman Die literarische Übersetzung Gespecialiseerd Vertalen I Duits Naaijkens Peeters Praktisch vertalen Engels Stienstra Gespecialiseerd Vertalen Portugees: juridisch Gespecialiseerd Vertalen I Spaans Gespecialiseerd Vertalen II Duits (keuze literair of niet-literair) Gespecialiseerd Vertalen II Portugees: literair Gespecialiseerd Vertalen II Spaans Meijer-Quinta Martins 5+ 2 Rodríguez Pérez Peeters / Enklaar Versteeg Vertalen Italiaans Accorsi div. Gespecialiseerd vertalen I Frans Practicum gespecialiseerd vertalen II Frans Stage theorie en praktijk Rus Rus diversen div. Afstudeeropdracht/scriptie diversen div. Individuele opdracht Schoenmakers-Klein Gunnewiek 1-4 diversen 5.3 Voorbereidende studiepaden Een masterstudent Vertalen heeft in zijn bacheloropleiding met vertalen kennisgemaakt (door vertaalcursussen in de profileringsruimte). In het aanbod van de Faculteit der Letteren bestaat de mogelijkheid een minor Vertalen te volgen die de mogelijkheid biedt je studie in de vreemde taal gericht en actief toe te spitsen op het vertalen en de praktische kanten ervan. In deze minor heeft de student ook kennisgemaakt met de andere pijler van het vertaalprogramma: de vertaalwetenschap (zie voor nadere details de minorgids van de faculteit). 21

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie