Vertalen. Studiegids master

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertalen. Studiegids master"

Transcriptie

1 Vertalen Studiegids master

2

3 Jaarrooster

4

5 Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Vertalen. U vindt hierin onder meer informatie over de programmaopbouw, de eindtermen en de lijst van cursussen die deel uitmaken van het programma. U kunt de cursusbeschrijvingen raadplegen in OSIRIS Online, in de universitaire onderwijscatalogus ( en in de cursuskrant ( Tot slot vindt u achter in de gids huishoudelijke informatie van het masterprogramma. Het Opleidingsstatuut 2004/2005 van de Faculteit der Letteren is een aanvulling op deze studiegids. In het statuut staan de algemene universitaire en facultaire regelingen beschreven, inclusief de rechten en de plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Het Opleidingsstatuut verschijnt digitaal en is te vinden via StudiePunt Letteren Online ( Meer informatie over de Letteren masters is te vinden op de facultaire homepage:

6

7 Inhoudsopgave Deel I Algemene informatie Jaarrooster Inleiding Deel II Informatie over het masterprogramma 1. Het Utrechtse onderwijssysteem Doelstellingen en eindtermen Onderwijsprogramma Algemene beschrijving Eindtermen Programmaopbouw Schema programma Opbouw per opleiding Scriptie Vrijstellingen Stage Studeren in het buitenland Toekomstperspectieven Studiebegeleiding Examen Exameneisen Aanvraagprocedure Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking Cursusaanbod en schrijfprocedure Inschrijfprocedure Faculteit der Letteren Overige instellingen Shortlist cursusaanbod Voorbereidende studiepaden Deel III Huishoudelijke informatie van het masterprogramma 1. Plaats binnen faculteit en instituut Secretariaat, commissies, afdelingen StudiePunt Letteren Relevante instellingen Medewerkers

8

9 Deel II Informatie over het masterprogramma 9

10

11 1. Het Utrechtse onderwijssysteem Binnen het bachelor-mastersysteem bestaat een complete academische opleiding uit twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Bacheloropleidingen duren drie jaar, de lengte van de masters varieert. Er zijn éénjarige masters en tweejarige research- en educatieve masters. In de masterfase specialiseert een student zich in wetenschapsbeoefening of beroepsuitoefening op academisch niveau. Voor elk masterprogramma geldt een toelatingsprocedure, maar elke student met een Utrechts bachelordiploma krijgt de garantie in te kunnen stromen in tenminste één van de Utrechtse masters. Een masteropleiding biedt één of meerdere masterprogramma s aan. Afronding van een masterprogramma leidt tot het behalen van een masterdiploma. Toelating tot een masterprogramma loopt via de toelatingscommissie van de betreffende masteropleiding. 2. Doelstellingen en eindtermen Het masterprogramma Vertalen leidt primair op tot het beroep van vertaler of een aanverwant beroep waarbij talenkennis op academisch niveaum vertaalvaardigheid en creatieve schrijfvaardigheid gevraagd zijn. De masterstudent leert vertalen op basis van academisch inzicht in de problematiek van het vertalen en de rol ervan bij het oplossen van interlinguale communicatieproblemen. Om het doel te bereiken van hoogwaardige, professionele vertaalvaardigheid in en uit de vreemde taal worden intensief begeleide en praktisch gerichte vertaaltrainingen geboden, gebaseerd op methodische en theoretische reflectie en op de actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap. Er zijn steeds verschillende keuzemogelijkheden: vaktalig vertalen, literair vertalen of een combinatie van beide varianten. 3. Onderwijsprogramma 3.1 Algemene beschrijving In dit masterprogramma leer je vertalen, krijg je inzicht in vertaalproblematiek en word je geschoold in het oplossen van interlinguale communicatieproblemen. Hoofddoel is het bereiken van hoogwaardige, professionele vertaalvaardigheid in en uit de vreemde taal en op academisch niveau. De deelnemende vreemde talen zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. Kern van het programma vormen cursussen waarin vertaald wordt en over vertalingen en vertalen wordt gereflecteerd: Gespecialiseerd vertalen in de vreemde taal en Gespecialiseerd vertalen in het Nederlands. Bij de verschillende talen worden vertalingen op verschillende, jaarlijks wisselende gebieden aangeboden: Algemeen vaktalig, Juridisch, Economisch en/of Literair. In het programma worden verder taaloverstijgende cursussen aangeboden die door elke student worden gevolgd, en wel op de volgende gebieden: de algemene vertaalwetenschap, methoden en technieken van het vertalen, de vertaalkritiek en de vertaalbeschrijving en vaktaal & terminologie. Daarnaast zijn er jaarlijks wisselende keuzecursussen, afhankelijk van het aanbod van de opleidingen, bij voorbeeld op het gebied van de literaire vertaling. In het jaarlijkse wisselende cursusaanbod kan worden bekeken in welke taal- en letterkundige cursussen vertalen en vertaalreflectie centraal staat Het masterprogramma Vertalen is gericht op Nederlandse bachelorstudenten met een afgeronde opleiding in een vreemde taal en op bachelors Taal- en Cultuurstudies (met taalvaardigheid in een vreemde taal op majorniveau) of een vergelijkbare studie. De master is ook bedoeld voor 11

12 buitenlandse in het bijzonder Europese studenten met Nederlands als moedertaal (uit Vlaanderen of elders) of anderstalige bachelorstudenten met een taal- en cultuurstudie, bij voorbeeld Nederlands, of een equivalent daarvan, die zich richten op vertalen als kennisgebied en als professionele vaardigheid. Ook zijn welkom: HBO-bachelors Vertalen of HBO-bachelors Vreemde talen met een voldoende taalvaardigheidsniveau in de vreemde taal (receptief near native niveau CEFR-niveau C, productief CEFR-niveau B) die zich richten op vertalen als kennisgebied en als professionele vaardigheid; over het algemeen zullen de vreemdetalenopleidingen, die beslissen over toelating, HBO-bachelors nog verplichten tot een schakelprogramma. Het programma wordt over het algemeen in het Nederlands (deels in het Engels) gegeven, met uitzondering van de taalspecifieke cursussen die per definitie tweetalig zijn: de overgangen tussen de talen in kwestie (waaronder het Nederlands als bron- of doeltaal) vormen juist het onderwerp van discussie en reflectie. De te verwerken literatuur is in hoofdzaak in het Nederlands en het Engels gesteld, met dien verstande dat al naar gelang de vreemde taal uiteraard ook anderstalige teksten gelezen, geanalyseerd en vertaald worden. 3.2 Eindtermen Het masterprogramma Vertalen is gebaseerd op de volgende eindtermen: De afgestudeerden beschikken over ruime kennis op het gebied van de vertaalwetenschap, de methoden en technieken van het vertalen, de vaktaal, de tekstanalyse, de terminologie en de interculturele communicatie. Zij zijn in staat deze (boven) genoemde kennis toe te passen en gespecialiseerde (vaktalige of literaire) teksten uit het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans in het Nederlands op professioneel niveau te vertalen. Zij zijn in staat deze (boven) genoemde kennis toe te passen en gespecialiseerde (vaktalige of literaire) teksten uit het Nederlands te vertalen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans. De afgestudeerden beschikken over het vermogen om informatieoverdracht binnen een bepaald vakgebied tussen de taal- en cultuurgebieden van het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans en het Nederlands op gang te brengen, te bevorderen en te stroomlijnen. Zij zijn in staat om binnen een bepaald vakgebied informatieoverdracht vanuit het Nederlands in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of het Spaans en vice versa te bevorderen. Zij beschikken over kennis van de mogelijkheden die automatisering op het terrein van databestanden, vakterminologieën en informatieoverdracht biedt, en over het vermogen om van deze mogelijkheden gebruik te maken. 3.3 Programmaopbouw Het masterprogramma Vertalen kent twee startmomenten, in september en in februari. Aan het begin van het programma staat steeds een verplichte cursus vertaalreflectie. In september 2004 is dat Methoden en technieken van het vertalen, in februari een gevorderde cursus Algemene Vertaalwetenschap. Daarnaast worden de masterstudenten geacht vertalingen te maken en een vertaaldossier aan te leggen. Er is ruimte voor het kiezen van extra cursussen en voor het volgen van een stage. De helft van het aantal studiepunten wordt behaald met het werken aan een afstudeerproject (of scriptie). Kern van het programma is het vertalen zelf. De student maakt Individuele vertalingen in het kader van gespecialiseerde vertaalcursus 12

13 Individuele vertalingen in het kader van een practicum Een individuele lange vertaling voorzien van methodisch commentaar Hij legt hiertoe een vertaaldossier aan van een overeengekomen omvang dat aan het eind van de studie wordt overlegd. Ook paarsgewijs of in groep tot stand gekomen vertalingen worden daarin opgenomen. Uiteindelijk heeft een student op het moment dat hij/zij een stage gaat lopen een dossier samengesteld met een gewenste omvang van ca. 20 à vertaalde woorden. Dit is de minimale voorwaarde om voldoende ervaring (en niveau) te kunnen garanderen voor een geslaagde stage en een goede afsluiting van de master. Dit aantal woorden kan bijvoorbeeld bereikt worden met de volgende soorten vertalingen: Individuele vertalingen tijdens de cursussen vertalen zelf (20 x 500 woorden) Individuele vertalingen in het skills lab / practicum (4 x 1000 woorden) Individuele lange vertaling (5000 woorden) Paarsgewijze vertalingen (2000 woorden in totaal) Groepsvertalingen (4000 woorden in totaal) Het aantal woorden geldt beide richtingen. Gezien het feit dat in een stage alleen vertaald wordt in de moedertaal, kan het aandeel vertalingen in de moedertaal groter zijn dan het aandeel vertalingen uit de moedertaal (sommige langere vertalingen, bij voorbeeld de literaire zullen over het algemeen in de moedertaal gemaakt worden). De aandachtspunten van het programma liggen verder steeds op de gebieden van de algemene vertaalwetenschap en haar deelgebieden; de praktijk en theorie van het vaktalige vertalen; de praktijk en theorie van het literaire vertalen; de vertaalmethodiek en de kennis van de vertaalproblematiek; de vertaalkritiek en de vertaalbeschrijving; de vaktaal en de terminologie in vertaalperspectief; de vertaalgeschiedenis. Het masterprogramma Vertalen wordt opgezet als een combinatie van regulier masteronderwijs en tutorials, individueel of in kleine groepen. Masterstudenten kunnen rekenen op een individueel maatgegeven programma dat hen de mogelijkheid biedt intellectuele en creatieve talenten te ontplooien en toe te spitsen op tekstsoorten die hun interesse hebben. Het onderwijs zal kleinschalig van opzet zijn, activerend en intensief qua inhoud en begeleiding. Er zal gewerkt worden met gevarieerde, gerichte opdrachten, die zowel zelfstandig als in groep, zowel intern als in bepaalde gevallen extern begeleid worden. Het masterprogramma Vertalen kent een omvang van 60 ECTS-credits en duurt in principe 1 jaar (voltijds). Het kent de volgende opbouw: 15 ECTS vertalen (taalspecifieke vertaalcolleges, vertaaltutorials, skills lab voor het begeleid uitvoeren van vertaalopdrachten) 15 ECTS taaloverstijgende vertaalreflectie 20 ECTS scriptie, afstudeerproject of mastervertaling, eventueel inclusief 7.5 ECTS stage 10 ECTS cursussen naar keuze, afhankelijk van de gekozen variant (vaktalig of literair, in bijzondere gevallen vertaalwetenschappelijk). 13

14 3.3.1 Schematische opbouw van het masterprogramma Vertalen 2004/2005 Onderwijsperiode 1 Methoden & technieken van het vertalen ( ) Vertalen Italiaans ( ) Gespecialiseerd vertalen I Frans ( ) Individuele vertaalopdracht Stage theorie en praktijk 2 Vaktaal & Terminologie ( ) Linguaggi Settoriali Italiaans ( ) Gespecialiseerd Vertalen I Duits ( ) Engels ( ) Portugees ( ) Spaans ( ) Afstudeerproject/ scriptie Individuele vertaalopdracht Shakespeare and the Language of Translation ( ) Stage theorie en praktijk 3 Algemene Vertaalwetenschap II ( ) Gespecialiseerd Vertalen II Duits ( ) Portugees ( ) Spaans ( ) Frans ( ) Afstudeerproject/ scriptie Individuele vertaalopdracht Die literarische Übersetzung De literaire vertaling ( ) Stage theorie/praktijk 4 Betekenisproblemen bij het vertalen ( ) Individuele vertaalopdracht Afstudeerproject/ scriptie Stage theorie en praktijk Opbouw per opleiding De masterstudent bepaalt de invulling van zijn masterprogramma in overleg met de mastertutor. Dit levert een zekere variatie aan invullingen op, afhankelijk van externe factoren (tijdstip en duur van de stage bij voorbeeld) en interne factoren (startmoment; verschillen per opleiding; actueel cursussenaanbod). Individuele vertaalopdrachten vormen een manier van invullen van het programma. Hieronder, ter illustratie, opleidingsspecifieke informatie: Italiaans De cursus Vertalen Italiaans ( ; blok 1) biedt een intensieve oefening in het vertalen van verschillende teksten van populair wetenschappelijk tot literair, zowel vanuit het Nederlands als vanuit het Italiaans. Aan bod komen verschillende vertaaltechnieken, stijlniveau s, culturele verschillen en orientatie op de doelgroep. In het kader van de cursus Linguaggi settoriali ( ; blok 2), die typische kenmerken van vaktalen bestudeert, wordt er in een practicumgedeelte intensief geoefend met het vertalen zowel vanuit het Nederlands, als vanuit het Italiaans. Het gaat om verschillende soorten teksten van specialistische aard. 14

15 Portugees Portugees biedt in twee vertaalcursussen aan waarvan de eerste ( in blok 2) teksten uit het juridische domein centraal stelt. In blok 3 ligt de nadruk op literaire teksten ( ). Engels Engels biedt in het jaar twee keuzecursussen aan: Shakespeare and the Language of Translation ( in blok 2) en Betekenisproblemen bij het vertalen ( in blok 4). Beide cursussen kunnen door alle masterstudenten gevolgd worden. Met de cursus Praktisch Vertalen ( ) en individuele opdrachten kan de masterstudent Engels zijn vertaalprogramma invullen. Frans Het Franse masterprogramma kent de cursussen Gespecialiseerd vertalen I Frans ( in blok 1), waaraan in blok 3 een practicum gekoppeld wordt ( ). Het practicum wordt gevolgd in een computerleerzaal, maar kan afhankelijk van beschikbare faciliteiten ook thuis worden uitgevoerd. Spaans Ook bij Spaans komen de twee vertaalrichtingen aan bod, Spaans-Nederlands en Nederlands- Spaans. Spaans biedt twee vertaalcursussen aan in het masterprogramma Vertalen ( in blok 2 en in blok 3). Duits Bij Duits wordt een reflectiecursus op het gebied van de literaire vertaling aangeboden (Die literarische Übersetzung, , blok 3) dat eventueel ook als tutorial gevolgd kan worden. Deze cursus staat open voor studenten, niet alleen die van Duits. In hetzelfde blok 3 wordt bij Duits in de vertaalcursus Gespecialiseerd Vertalen II ( ) de mogelijkheid geboden te variëren: men kan kiezen tussen een literaire en een niet-literaire variant. Voor de literaire variant is de vertaalrichting Duits-Nederlands de gangbare (hier wordt het moedertaalprincipe gehanteerd). Bij het samenstellen van het vertaaldossier en in de cursus Gespecialiseerd vertalen ( ) zal de andere vertaalrichting aan bod komen. Vertaalwetenschap In elk blok wordt een vertaalreflectiecursus aangeboden. In de blokken 1 en 3, de blokken waarin de masterstudenten het programma binnenkomen, zijn de twee verplichte cursussen geprogrammeerd: Methoden en technieken van het vertalen en Algemene Vertaalwetenschap II. De masterstudent kan daarnaast zijn programma toespitsen en uitbreiden met keuzecursussen in de blokken 2, 3 en 4. In blok 2 is de cursus geprogrammeerd die de professionele variant versterkt: Vaktaal en terminologie. In de blokken 2 en 3 worden via Engels en Duits twee cursussen aangeboden die de literaire en de vertaalwetenschappelijke accenten versterken: Shakespeare and the Language of Translation en Die literarische Übersetzung. Tot slot kan in blok 4 de cursus Betekenisproblemen bij het vertalen worden gekozen. 3.4 Afstudeerproject of Scriptie Het onderwijs in het masterprogramma Vertalen stoelt op onderzoek dat in Utrecht verricht wordt op het gebied van het vertalen. Er is een directe link tussen de opzet van het masterprogramma en vertaalonderzoek: het vertaalonderwijs gaat uit van de wederzijdse bevruchting van theorie en praktijk. Binnen het onderzoeksinstituut voor Cultuur en Geschiedenis wordt onderzoek naar vertalingen verricht in de projectgroep letterkunde (thema: cultureel contact). Binnen het masterprogramma wordt de student geacht te beschikken over de academische vaardigheden om zelfstandig onderzoek te doen. In een scriptie of eindwerkstuk van het masterprogramma Vertalen komen de aspecten theorie en praktijk samen. De student laat zien over welke academische vaardigheden en over welk niveau hij beschikt. 15

16 Het programma wordt naar keuze afgerond met a) een masterscriptie waaruit de academische vorming van de masterstudent Vertalen blijkt; deze wordt taalspecifiek (talenpaar-specifiek) ingevuld en is geschreven op het gebied van het vertalen en de vertaalwetenschap, of b) met een afstudeerproject, bij voorbeeld een gericht samengesteld portfolio met vertalingen en toelichtingen daarbij op een bijzonder gebied, waarmee de student zich profileert en zich in de markt presenteert, of c) een professionele eindopdracht in de vorm van een becommentarieerde langere vertaling of een in samenspraak met het veld (stagegever) overeengekomen andere masterproeve van vertalen. Een stage kan ook deel uitmaken van het afstudeerproject of de eindopdracht (voor maximaal 7.5 ECTS). Voor de duidelijkheid: een stage kan altijd gekozen worden in het keuzedeel van het masterprogramma (omvang van de stage in overleg met de mastertutor). De totale omvang van scriptie, afstudeerproject of eindopdracht is 20 ECTS. Er zijn dus feitelijk twee varianten mogelijk: variant A met een afstudeerproject/scriptie voor 20 ECTS Variant B idem, echter inclusief een stage van 7.5 ECTS De student wordt begeleid door twee docenten naar keuze, een daarvan van haar of zijn eigen vreemde-talenopleiding. De scriptie, het afstudeerproject of de eindopdracht worden afgesloten met een mondelinge sessie waarop de student zich verdedigt. 3.5 Vrijstellingen Studenten die op het competentieterrein van het masterprogramma Vertalen cursussen buiten deze master hebben gevolgd of anderszins relevante ervaringen hebben opgedaan (bij voorbeeld door een vertaalstage, in Nederland of in het taalgebied van studie), komen in aanmerking voor vrijstelling. Gedocumenteerde aanvragen zijn te richten aan de examencommissie van de vreemde-talenopleiding, die de uiteindelijke beslissing neemt. Het is raadzaam hierover vooraf met mastertutor of masterprogrammacoördinator te overleggen. 3.6 Stage Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede voorbereiding op een baan na de studie. Gedetailleerde informatie over de stage kunt u vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat ook op internet ( De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kunt u ook zelf een stageplaats aandragen. Het masterprogramma Vertalen beveelt zijn masterstudenten, met name diegenen die zich richten op de vaktalige, professionele varianten, ten zeerste aan een stage in zijn individuele programma te integreren. De stage kan ook (voor een omvang van 7.5 ECTS) deel uitmaken van het verplichte afstudeerproject. In bijzondere gevallen kan tevens een langere stage worden gevolgd, mits voldaan wordt aan de met de tutor en de programmacommissie overeengekomen samenstelling en omvang van het vertaaldossier. Voor stageplaatsen wordt door het masterprogramma nauw overlegd met vooraanstaande vertaalbureaus, leidende organisaties van vertaalbureaus, culturele instellingen en (nationale en Europese) overheden teneinde de hoogwaardigheid van de stageplaats te garanderen. Meer informatie over stages is te verkrijgen bij de facultaire stagecoördinator. 16

17 Facultaire stagecoördinator Floris Tyl Drift 8, kamer BS Utrecht tel. : (030) spreekuur op afspraak:maandag uur inloopspreekuur:donderdag uur afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) internet: Studeren in het buitenland Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van uw masterprogramma, neemt u dan contact op met de coördinator van het betreffende programma en de coördinator Internationalisering voor informatie over mogelijkheden en eisen. U kunt, afhankelijk van het programma, studeren in het buitenland, maar ook onderzoek doen of stage lopen. Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt. Uitgebreide informatie over studeren in het buitenland, de verschillende uitwisselingsprogramma s, beursmogelijkheden, en aanmeldingsprocedures kunt u opvragen bij het facultaire International Office op Drift 8. Informatie is ook te vinden op Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met andere landen kunt u het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office of bij Bureau Buitenland in het Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8 (Uithof) tel Bij Bureau Buitenland is eveneens nadere informatie te verkrijgen over aanmeldingen selectieprocedures voor deze uitwisselingsprogramma's. Ook liggen daar studiegidsen van buitenlandse universiteiten en studentverslagen over buitenlandstudie ter inzage. Coördinator International Office Faculteit der Letteren Marlies Bussemaker Drift 8, kamer BS Utrecht tel.: (030) inloopspreekuur: dinsdag uur en donderdag uur. afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) internet: Bureau Buitenland Universiteit Utrecht Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer inloopspreekuur: werkdagen van uur afspraken: via secretariaat (tussen uur) tel.: (030) internet: (doorklikken naar uitwisselingsprogramma s) Voorstellen voor het volgen van studieonderdelen (cursussen of stages) aan binnenlandse en buitenlandse onderwijsinstellingen kun je indienen bij de examencommissie van je opleiding (Duitse taal & cultuur, Engelse taal & cultuur, Franse taal & cultuur, Italiaanse taal & cultuur, Portugese taal & cultuur en Spaanse taal & cultuur) die bij de beoordeling worden geadviseerd door de programmacommissie van het masterprogramma Vertalen. De scriptie is hiervan uitgezonderd: deze dient te worden geschreven onder begeleiding van een docent die bij het Utrechtse programma Vertalen betrokken is. 17

18 3.8 Toekomstperspectieven Dit 1-jarige programma bereidt de student voor op academische beroepen buiten het wetenschappelijk onderzoek. Hier moet in de eerste plaats gedacht worden aan het beroep van vertaler: van algemene, vaktalige en ook literaire teksten. Het beroep kan nationaal en internationaal worden uitgeoefend: zowel zelfstandig en free lance als binnen een instelling of op een vertaalbureau. Concreet moet hier worden gedacht worden aan internationaal en nationaal opererende vertaalbureaus en vertaalafdelingen van bedrijven en Nederlandse en Europese overheden (ministeries, instanties et cetera). Afgestudeerden zullen daarnaast werkzaam zijn in aanverwante functies waarbij tekstgericht wordt gewerkt en vreemdtalige teksten doelgericht worden omgezet en herschreven. De praktijk wijst uit dat hoogwaardige vertalers ook professioneel ingezet worden voor redactionele taken: als eind- of bureauredacteur, als revisor, als persklaarmaker (free lance dan wel binnen een uitgeverij of een andere internationaal gerichte instelling). Vertalers werken in toenemende mate ook als producent van teksten: als tekstueel expert en als tekstschrijver in het internationale bedrijfsleven, in de diplomatie en de grensoverschrijdende cultuureducatie of in het grensoverschrijdende cultuurmanagement. Het masterprogramma Vertalen werkt nauw samen met toonaangevende vertaalbureaus en met de in Nederlandse leidende organisaties van vertaalbureaus. 3.9 Studiebegeleiding Het masterprogramma zal werken met een systeem van mastertutors. Elke student krijgt bij intrede een mastertutor toegewezen, over het algemeen iemand van de vreemde-talenopleiding waarbij je vertaalt. In overleg met de tutor wordt het individuele studiepad van de masterstudent samengesteld. De tutor is met name van belang voor de begeleiding van het vertaaldossier dat de masterstudent tijdens zijn masterstudie samenstelt. Gegeven het multidisciplinaire karakter van het masterprogramma zal de concrete begeleiding van de masterstudent door twee personen worden uitgevoerd: één vanuit de opleiding, één vanuit het taaloverstijgende deel van het programma. Dit geldt in het bijzonder voor de begeleiding van het afstudeerproject of de eindscriptie. De studieadviseur Bij de studieadviseur kun je terecht indien je problemen hebt die invloed hebben op het verloop van hun studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, motivatieproblemen, studievaardigheidsproblemen, studievertraging, problemen met medewerkers van de opleiding. Als onafhankelijk functionaris en vertrouwenspersoon kan de studieadviseur in deze gevallen bemiddelen. Heb je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging opgelopen of dreigt dit te gebeuren, meld dit zo snel mogelijk aan je studieadviseur. 18

19 4. Examen 4.1 Exameneisen De exameneisen van het programma staan geformuleerd in de Onderwijs- en Examenregeling. Deze regeling is te vinden op > Onderwijs- en examenregelingen (OER). In het onderwijs- en examenreglement (OER) vind je zaken terug als studielast, toetsingsvormen, verplichte volgorde onderdelen, beoordelingstermijn en toelatingscriteria. Voor specifieke informatie die relevant is voor het masterprogramma Vertalen: zie de Onderwijsen examenregelingen van de deelnemende vreemde-talenopleidingen (Duits, Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans). 4.2 Aanvraagprocedure Het MA wordt via de secretariaten aangevraagd bij de examencommissies Duits, Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans. 4.3 Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Arts (MA) in de Duitse/Engelse/Franse/Italiaanse/Portugese/Spaanse taal en cultuur toegekend. De verleende graad alsmede het gevolgde masterprogramma wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 19

20 5. Cursusaanbod 5.1 Inschrijfprocedure Faculteit der Letteren Inschrijving voor de cursussen verloopt via inschrijfformulieren, dus niet via OSIRIS Online. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar uw mastercoördinator, het StudiePunt Letteren ( en de Nieuwsbrief Onderwijs en Studentzaken die één maal per onderwijsperiode via de studentsmail wordt verspreid. Het cursusaanbod is ook te vinden via de websites: en Overige Instellingen Door een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam wordt een gezamenlijke tweejarige master ontwikkeld. Naar verwachting bestaat vanaf september 2005 de mogelijkheid deel te nemen aan deze 2-jarige specialistische master die zich richt op verdere specialisering en bovendien opleidt voor de specialisatie tolken. 20

21 5.2 Shortlist Cursusaanbod Cursuscode Osiris Cursustitel ECTS Blok Contactpersoon Methoden en technieken van het vertalen Algemene Vertaalwetenschap II Naaijkens Naaijkens Vaktaal & terminologie Naaijkens Shakespeare and the Language of Translation Betekenisproblemen bij het vertalen Hoenselaars Stienstra Linguaggi Settoriali Pinto / Speelman Die literarische Übersetzung Gespecialiseerd Vertalen I Duits Naaijkens Peeters Praktisch vertalen Engels Stienstra Gespecialiseerd Vertalen Portugees: juridisch Gespecialiseerd Vertalen I Spaans Gespecialiseerd Vertalen II Duits (keuze literair of niet-literair) Gespecialiseerd Vertalen II Portugees: literair Gespecialiseerd Vertalen II Spaans Meijer-Quinta Martins 5+ 2 Rodríguez Pérez Peeters / Enklaar Versteeg Vertalen Italiaans Accorsi div. Gespecialiseerd vertalen I Frans Practicum gespecialiseerd vertalen II Frans Stage theorie en praktijk Rus Rus diversen div. Afstudeeropdracht/scriptie diversen div. Individuele opdracht Schoenmakers-Klein Gunnewiek 1-4 diversen 5.3 Voorbereidende studiepaden Een masterstudent Vertalen heeft in zijn bacheloropleiding met vertalen kennisgemaakt (door vertaalcursussen in de profileringsruimte). In het aanbod van de Faculteit der Letteren bestaat de mogelijkheid een minor Vertalen te volgen die de mogelijkheid biedt je studie in de vreemde taal gericht en actief toe te spitsen op het vertalen en de praktische kanten ervan. In deze minor heeft de student ook kennisgemaakt met de andere pijler van het vertaalprogramma: de vertaalwetenschap (zie voor nadere details de minorgids van de faculteit). 21

Vertalen. Studiegids Master

Vertalen. Studiegids Master Vertalen 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma 6 13 20 27 ma 3 10 17

Nadere informatie

Vertalen. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Vertalen. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Vertalen 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober november 35 36

Nadere informatie

Vertalen. Informatie over het masterprogramma. Huishoudelijke informatie van het masterprogramma. Studiegids master

Vertalen. Informatie over het masterprogramma. Huishoudelijke informatie van het masterprogramma. Studiegids master Vertalen Deel I Deel II Deel III Deel IV Inleiding Informatie over het masterprogramma Huishoudelijke informatie van het masterprogramma Aanvullingen 2005 2006 Studiegids master 5 s Jaarrooster Faculteit

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids master

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids master Westerse literatuur en cultuur 2004 2005 Studiegids master 2 3 Jaarrooster 4 Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Westerse Literatuur en Cultuur. U vindt hierin onder meer

Nadere informatie

Vertalen. 1 Over de masteropleiding Vertalen. 2 Cursusaanbod en inschrijfprocedure. 3 Waar kun je terecht voor meer informatie?

Vertalen. 1 Over de masteropleiding Vertalen. 2 Cursusaanbod en inschrijfprocedure. 3 Waar kun je terecht voor meer informatie? Vertalen 1 Over de masteropleiding Vertalen 2 Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3 Waar kun je terecht voor meer informatie? 2006 2007 Studiegids master Jaarrooster 2006-2007 september oktober november

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Internationale betrekkingen in historisch perspectief. Studiegids master

Internationale betrekkingen in historisch perspectief. Studiegids master Internationale betrekkingen in historisch perspectief 2004 2005 Studiegids master Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief.

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Vroegmoderne geschiedenis. Studiegids master

Vroegmoderne geschiedenis. Studiegids master Vroegmoderne geschiedenis 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Vroegmoderne Geschiedenis U vindt hierin onder meer informatie

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Journalistiek. Studiegids master

Journalistiek. Studiegids master Journalistiek 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Journalistiek. U vindt hierin onder meer informatie over de programmaopbouw,

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Vanaf academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (UU) je de gelegenheid om in een internationale

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Taalwetenschap. Taalstructuur en taalvariatie Taal en spraak: verwerking en stoornissen Taal- en spraaktechnologie.

Taalwetenschap. Taalstructuur en taalvariatie Taal en spraak: verwerking en stoornissen Taal- en spraaktechnologie. Taalwetenschap Taalstructuur en taalvariatie Taal en spraak: verwerking en stoornissen Taal- en spraaktechnologie 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster 1. Inleiding Deze studiegids bevat informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis, Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Interculturele communicatie. Studiegids master

Interculturele communicatie. Studiegids master Interculturele communicatie 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Interculturele Communicatie U vindt hierin onder meer informatie

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Moderne tijden. Studiegids master

Moderne tijden. Studiegids master Moderne tijden 2004 2005 Studiegids master Jaarrooster Inleiding Deze studiegids bevat informatie over het masterprogramma Moderne Tijden. U vindt hierin onder meer informatie over de programmaopbouw,

Nadere informatie

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen Deel II De opbouw van de Masteropleiding 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen 13 Doelstelling en eindtermen van de opleiding 1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Geschiedenis deeltijd. Studiegids Master

Geschiedenis deeltijd. Studiegids Master Geschiedenis deeltijd 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma 6 13 20

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies Programma: Religies in hedendaagse samenlevingen Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids Master

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids Master Westerse literatuur en cultuur 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie.

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie. Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie. Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

Moderne kunst. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Moderne kunst. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Moderne kunst 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober november

Nadere informatie

Studiegids Master. Taal- en spraaktechnologie

Studiegids Master. Taal- en spraaktechnologie Taal- en spraaktechnologie 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober

Nadere informatie

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017 Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies Dinsdag 4 april 2017 Waar gaat het over? TCS in schema Verplichtingen binnen BA TCS Vrije ruimte Hoofdrichtingen Registreren Hoofdrichting Kernpakketten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie