Autoreglement Klantnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoreglement Klantnaam"

Transcriptie

1 Autoreglement Klantnaam

2 Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto Deelnemers lease-auto Gebruiksovereenkomst Reiskostenvergoeding deelnemers Verloop auto Type auto Uitvoering auto Eigen bijdrage voor overschrijding standaard leasenorm 6 2 Privé-gebruik Algemeen 7 3 Ter beschikking gestelde auto Eigendom Kosten Brandstof en smeermiddelen 8 4 Algemeen gebruik Gebruik van de lease-auto 9 5 Onderhoud/reparatie en vervangend vervoer Onderhoud/reparatie Vervangend vervoer bij onderhoud 10 6 Verzekering Schademelding Dekking Schade en eigen risico 12 7 Diefstal 12 8 Opschorting/beëindiging Opschorting Beëindiging 2

3 Opschorting en beëindiging 14 9 Beslag en maatregelen door derden Fiscale consequenties Contacten Slotbepalingen 3

4 Inleiding Dit reglement heeft als doel het uiteenzetten van het beleid van Klantnaam. met betrekking tot het beschikbaar stellen van lease-auto s in de vorm van een gebruikersovereenkomst en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. 1. TOEWIJZING LEASE-AUTO 1.1. Deelnemers leaseregeling Indien een werknemer voor de uitoefening van zijn/haar functie naar het oordeel van de werkgever in aanmerking komt voor een bedrijfsauto, zal bij een leasemaatschappij voor hem/haar een auto worden geleasd of gehuurd. E.e.a. conform de bepalingen van de secundaire arbeidsvoorwaarden van Klantnaam.. Het is ter bepaling van de directie om, wegens economische- of beleidsmatige redenen, geen nieuwe auto ter beschikking te stellen. In plaats daarvan kan een binnen het bedrijf vrijgekomen gebruikte lease-auto, waarvan de contractduur nog niet is verstreken, tijdelijk of voor de rest van de looptijd worden gebruikt. Bij overname van een vrijgekomen gebruikte lease-auto vervalt de eventuele eigen bijdrage voor overschrijding van de standaard leasenorm, indien deze van toepassing zou zijn. Aan het tijdelijk toewijzen van een duurdere lease-auto kunnen geen rechten ontleend worden Gebruikersovereenkomst Met iedere werknemer wordt voordat aan hem een lease-auto ter beschikking wordt gesteld, een gebruikersovereenkomst gesloten, ondertekend door de werknemer en Klantnaam. Het Autoreglement Klantnaam International vormt een onverbrekelijk geheel met de gebruikersovereenkomst en de arbeidsovereenkomst De gebruikersovereenkomst wordt in principe afgesloten voor de duur van maximaal 48 maanden dan wel totdat de kilometerstand van ,00 is bereikt, met dien verstande dat de gebruikersovereenkomst met betrekking tot auto s met een dieselmotor worden afgesloten voor de duur van maximaal 48 maanden dan wel totdat de kilometerstand van is bereikt De werknemer informeert de leasemaatschappij schriftelijk en tijdig over relevante wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst, inclusief doch niet beperkt tot adreswijzigingen, uitdiensttreding en aanpassingen van accessoires. De kosten voortvloeiend uit het niet of niet tijdig informeren van de leasemaatschappij zijn voor rekening van de werknemer. Reiskostenvergoeding deelnemers Werknemers aan wie een lease-auto is toegekend, komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer of voor zakelijke reiskosten. Indien voor de werknemer al een reiskostenregeling voor het woon-werkverkeer van toepassing is, vervalt deze met ingang van de dag waarop aan de werknemer een (huur- / tijdelijke / lease-)auto ter beschikking is gesteld. 4

5 1.3. Voorloop auto Als de bestelde auto de eerste lease-auto van de werknemer bij Klantnaam. betreft kan ter beoordeling van Klantnaam. gedurende de levertijd van de lease-auto via Klantnaam. dan wel de leasemaatschappij een tijdelijke lease-auto (voorloop auto) ter beschikking worden gesteld. Aan het tijdelijk toewijzen van een duurdere lease-auto kunnen geen rechten ontleend worden Type auto Het type auto dat door Klantnaam. ter beschikking zal worden gesteld, is afhankelijk van de functie van der werknemer. De merkenkeuze is als volgt (Klantnaam. behoudt zich het recht voor anders te besluiten): Merk Type auto Door Klantnaam.wordt op basis van het geschatte jaarkilometrage vastgesteld of aan de werknemer een auto in diesel- dan wel benzine-uitvoering beschikbaar wordt gesteld In plaats van een op diesel uitgevoerde lease-auto bestaat de mogelijkheid om voor een op LPG uitgevoerde lease-auto te kiezen, voor zover het leasetarief daardoor niet nadelig wordt beïnvloed. Indien de werknemer hieraan de voorkeur geeft, verplicht hij zich om ook daadwerkelijk op de brandstofsoort LPG te rijden en uitsluitend in geval van onderhoud of een noodgeval benzine te gebruiken. Om onvoorziene prijsontwikkelingen van kostenposten als brandstof, motorrijtuigenbelasting, etc. behoudt de directie zich het recht voor om op enig moment deze keuzemogelijkheid te handhaven of in te trekken De bij deze autotypen behorende maximale cataloguswaarde (= standaard leasenorm) wordt vastgesteld door Klantnaam. in samenspraak met de leasemaatschappij In geval van een interne promotie van de werknemer, waarbij aanspraak gemaakt kan worden op een lease-auto uit een hogere categorie, zal in beginsel pas na het einde van de gebruikersovereenkomst betreffende de lease-auto die aan de werknemer op dat moment van promotie ter beschikking is gesteld, aanspraak gemaakt worden op de leaseauto uit een hogere categorie Uitvoering auto De auto wordt ter beschikking gesteld in een standaarduitvoering zoals door de fabrikant gespecificeerd, zover niet standaard, extra voorzien van: radiovoorbereiding met antenne twee luidsprekers 5

6 Indien de werknemer extra uitvoeringen, opties of accessoires wenst, waardoor de standaard leasenorm wordt overschreden, is de werknemer verplicht de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen. De extra kosten zullen door de werknemer ineens bij aflevering worden voldaan Voor het aanbrengen van extra uitvoeringen, opties of accessoires is vooraf toestemming van de werkgever noodzakelijk. De aangebrachte voorzieningen en/of accessoires mogen geen afbreuk doen aan de representativiteit van de lease-auto Klantnaam. behoudt zich het recht voor om de extra uitvoeringen, opties en accessoires te beperken tot een maximaal percentage van de standaard leasenorm Op het moment dat de lease-auto is besteld, zijn eventuele wijzigingen alleen mogelijk na goedkeuring van de leasemaatschappij. De werknemer is niet gerechtigd enige verandering of wijziging in of aan de lease-auto aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij Het is de werknemer niet toegestaan stickers aan of op de lease-auto te bevestigen Meegeleaste accessoires zijn het eigendom van de leasemaatschappij en mogen na beeindiging van de gebruikersovereenkomst niet worden verwijderd Na afloop van de gebruikersovereenkomst mogen de niet meegeleaste accessoires, voor zover eigendom van de werknemer, slechts worden verwijderd, indien de lease-auto in originele staat wordt ingeleverd. De kosten van het verwijderen van de accessoires zijn voor rekening van de werknemer. De werknemer heeft geen recht op vergoeding voor accessoires die niet kunnen of mogen worden verwijderd Eigen bijdrage voor overschrijding standaard leasenorm Indien de leaseprijs van de door de werknemer uitgezochte auto inclusief eventuele accessoires de cataloguswaarde van zijn categorie overschrijdt, wordt het bedrag van overschrijding, inclusief BTW, maandelijks op het nettosalaris van de werknemer ingehouden Indien de werknemer voor afloop van de looptijd van de gebruikersovereenkomst uit dienst treedt, dient de eigen bijdrage van overschrijding van de standaard leasenorm over de resterende looptijd ineens (uit het netto salaris) aan Klnatnaam. te worden voldaan. Klantnaam. zal dat bedrag voor zover mogelijk op de laatste salarisbetaling/eindafrekening aan de werknemer inhouden. 2. PRIVÉ-GEBRUIK 2.1. Algemeen 6

7 De lease-auto is primair bedoeld voor zakelijk gebruik doch mag worden aangewend voor normaal privé-gebruik, zowel in het binnenland als in het buitenland. Onder normaal privé-gebruik wordt maximaal km per jaar verstaan. Excessief privégebruik zal leiden tot het opleggen dan wel verhogen van de eigen bijdrage (eventueel met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de gebruikersovereenkomst). Woon-werkverkeer wordt in dit verband gezien als zakelijk verkeer. 3. TER BESCHIKKING GESTELDE AUTO 3.1. Eigendom De ter beschikking gestelde auto is en blijft eigendom van de leasemaatschappij. De kopie van deel III van het kentekenbewijs blijft bij de leasemaatschappij Kosten Voor eigen rekening van de werknemer zijn: Alle heffingen, belastingen, boetes of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verbandhoudende met de lease-auto en het gebruik daarvan, met uitzondering van houderschapsbelasting en kentekenleges; stallingsgelden, kosten van / voor parkeren, bruggelden, pont, tunnel, tol, bergpas en vergelijkbare heffingen; kosten voor het eigen risico bij niet op derden verhaalbare schade; alle kosten verbonden aan inbeslagname van auto; kosten als gevolg van verlies van documenten, passen, sleutels of codes behorende bij de lease-auto; kosten verbonden aan ritten tijdens de vakantie van de werknemer (brandstof, olie, stalling, extra verzekering e.d.); het huren of bezitten van garage of autobox; de kosten verbonden aan het (laten) schoonmaken van de auto; de kosten voor onderhoudsmiddelen voor het schoonhouden van de auto; schade (aan derden) ten gevolge van onoordeelkundig handelen, gebrek aan zorg en nalatigheid alsmede onbehoorlijk gebruik en/of onderhoud van de lease-auto; de kosten veroorzaakt door het gebruiken van verkeerde brandstoffen; de meerkosten veroorzaakt door het onnodig rijden op benzine bij LPG-auto s en het onnodig gebruiken van superbenzine; reparaties en/of onderhoud, welke het gevolg zijn van onjuist gebruik en/of onzorgvuldig beheer en/of nalatigheid van de berijder; vervanging of reparatie van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage; reparaties en/of onderhoud aan uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn vermeld in de gebruikersovereenkomst; bij inlevering van de lease-auto, de kosten voor verwijdering of herstelwerkzaamheden aan interieur/exterieur met betrekking tot de uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn vermeld in de gebruikersovereenkomst Alle kosten voortvloeiend uit bovenstaande punten zullen zo veel mogelijk door middel van een inhouding op het netto salaris van de werknemer plaatsvinden. 7

8 3.3. Brandstof en smeermiddelen Voor de aanschaf van benzine, diesel, LPG en smeermiddelen zal aan de weknemer een brandstofpas ter beschikking worden gesteld. De werknemer verplicht zich deze brandstofpas uitsluitend te gebruiken t.b.v. de aan de werknemer ter beschikking gestelde lease-auto, of indien van toepassing het ter vervanging dienende voertuig, mits deze vervanging tijdelijk is. Registratie van bovengenoemde dient door de werknemer te worden begeleid door het, bij iedere tankbeurt, invoeren van de bereikte kilometerstand De brandstofpas blijft eigendom van de Leasemaatschappij en dient met de grootst mogelijke zorg bewaard te worden De gebruiker van de pas zal de grootst mogelijk zorg betrachten voor de geheimhouding van de aan hem verstrekte Pincode. Indien aantekening van de Pincode wordt gemaakt zal dat zodanig geschieden dat die Pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Nooit mag aantekening van de Pincode op de pas zelf worden gemaakt De brandstofpas is voorzien van een magneetstrook, waardoor hij elektronisch kan worden verwerkt op de stations die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur. De gebruiker van de pas dient zich daartoe te identificeren door middel van het intoetsen van de Pincode, welke in de meeste gevallen in de plaats komt van de handtekening. De transactie wordt in de betaalterminal geregistreerd. De gebruiker dient de kilometerstand in te toetsen of te laten intoetsen. Per transactie worden in de meeste gevallen twee afleverbonnen geprint. Op sommige stations moet één van deze bonnen door de gebruiker worden ondertekend. Deze is bestemd voor het station, de andere afleveringsbon is bestemd voor de gebruiker en dient aan de directie van Klantnaam. te worden toegezonden. In geval van storing van automatische kaartleesapparatuur of beschadiging van de brandstofpas, wordt door de employé van het station soort, hoeveelheid en prijs van het geleverde op een voucher genoteerd en worden de Brandstofpas gegevens met behulp van een zogenaamde imprinter op de voucher gedrukt, dan wel handmatig ingevuld. De kilometerstand moet op de voucher worden genoteerd. De voucher dient door de bestuurder te worden ondertekend. Het origineel is bestemd voor de gebruiker, de doorslag voor het tankstation In geval van verlies of diefstal van de brandstofpas dient dit onmiddellijk telefonisch te worden gemeld aan de leasemaatschappij Een teruggevonden brandstofpas mag niet door de gebruiker opnieuw worden gebruikt en moet onmiddellijk worden vernietigd en gezonden worden naar de leasemaatschappij Indien het voertuig waarvoor de brandstofpas is afgegeven niet langer bij de gebruiker in gebruik is, dient de gebruiker de brandstofpas per omgaande aan Klantnaam. te zenden. 8

9 4. ALGEMEEN GEBRUIK 4.1. Gebruik van de lease-auto Een lease-auto wordt aan een werknemer primair ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn functie Behoudens het gebruik van een vervangende auto tijdens onderhouds- en reparatiebeurten zoals omschreven in hoofdstuk 5 (Onderhoud), zal de werknemer ten behoeve van de functievervulling uitsluitend van de lease-auto gebruik maken Kosten voor het gebruik van een andere auto dan de lease-auto zullen niet door de werkgever worden vergoed De werknemer is verplicht de lease-auto deskundig en zorgvuldig te (laten) gebruiken in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de hem gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften De lease-auto moet in een zowel in- als uitwendig goede, verzorgende staat gehouden worden en zodanig hersteld worden Schade aan de lease-auto ten gevolge van nalatigheid en in het algemeen ten gevolge van onoordeelkundig handelen en gebrek aan zorg van de zijde van de werknemer zijn voor rekening van de werknemer. Het gebruik van de lease-auto voor snelheidsritten, of lesdoeleinden is niet toegestaan. De lease-auto mag slechts worden gebruikt op de openbare of particuliere verharde weg, niet zijnde een circuit of testbaan Het is de werknemer uitdrukkelijk niet toegestaan de lease-auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven of personen tegen betaling te vervoeren. Carpoolen is wel toegestaan. Het is eveneens toegestaan de lease-auto te laten berijden door de gezinsleden, medepassagiers of personen die in dienst zijn van de werkgever, mits er slechts sprake is van incidenteel gebruik en deze personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs De werknemer moet de werkgever te allen tijde in staat stellen de lease-auto te inspecteren. 5. ONDERHOUD / REPARATIE EN VERVANGEND VERVOER 5.1. Onderhoud/ reparatie De werknemer moet zorgdragen voor het tijdig uit laten voeren van kleine en grote beurten overeenkomstig het onderhoudsboekje en het boekje laten invullen en ondertekenen Onderhoud en reparatie dienen te geschieden door een erkend dealer van het betreffende automerk, waarvan mag worden verwacht dat consciëntieus de richtlijnen van eerderge- 9

10 noemd instructieboekje worden opgevolgd. Dit geldt eveneens voor reparatie in het buitenland De leasemaatschappij is gerechtigd te bepalen waar en door wie de betreffende reparatie(s) zal (zullen) worden verricht De werknemer moet zorgdragen voor het tijdig aanbieden van de auto voor periodieke keuringen. Voor personenauto s geldt dat een auto drie jaar na kentekendatum de wettelijk verplichte Algemene Periodieke Keuren (APK) moet hebben ondergaan. De werknemer is verplicht er zorg voor te dragen dat de keuring daadwerkelijk wordt verricht. Het niet of niet tijdig laten uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen kan leiden tot overtreding van de wegenverkeerswet. De werknemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het niet of niet tijdig laten uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen Bij een voorgenomen reparatie- onderhoudsbeurt voor een bedrag van meer dan 100,00 is de werknemer verplicht deze reparatie- of onderhoudsbeurt aan te melden bij de leasemaatschappij en deze eerst na toestemming van leasemaatschappij te laten uitvoeren Een defect aan de kilometerteller dient de werknemer onverwijld aan de leasemaatschappij te melden. Het aantal gereden kilometers met een defecte kilometerteller wordt in onderling overleg tussen partijen door partijen geschat De leasemaatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade van de werknemer, ontstaan door of verband houdende met een niet door de leasemaatschappij middels goedkeuring uitgevoerde reparatie en/of onderhoudsbeurt De kosten van werkzaamheden die in het buitenland -na de vereiste verkregen toestemming van de leasemaatschappij- aan de auto zijn uitgevoerd, en betaald door de werknemer, worden in beginsel geheel door de leasemaatschappij aan de werknemer vergoed, mits de werknemer aan de leasemaatschappij een gespecificeerde rekening en betalingsbewijs verstrekt. Indien de kosten van een buitenlandse reparatie de door de BOVAG gehanteerde normprijzen overtreffen, ontvangt de werknemer slechts tot het beloop van deze normprijzen een vergoeding van de leasemaatschappij De werknemer is verplicht zorg te dragen voor regelmatige controle, zulks in ieder geval bij het tanken, van het motoroliepeil, koelwaterniveau en de bandenspanning. Schade ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig (laten) uitvoeren van dergelijke controles komen geheel voor rekening van de werknemer Vervangend vervoer bij onderhoud Bij reparaties waardoor de werknemer langer dan 24 uur de auto niet tot zijn beschikking heeft, dient de werknemer direct contact op te nemen met de directie van Klantnaam., die mogelijk een reserveauto kan inzetten. Klantnaam. kan de werknemer eventueel verwijzen naar de leasemaatschappij die voor een vervangende auto kan zorgen. De leasemaatschappij bepaalt het merk en het type van de vervangende lease-auto. De 10

11 werknemer zal de onderhoudsbeurten van de auto in principe zodanig regelen dat er geen vervangende auto nodig is In principe wordt een vervangende auto ingezet die qua huurklasse zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de lease-auto. Zodra de auto na reparatie weer ter beschikking van de werknemer staat, dient de vervangende auto onverwijld te worden ingeleverd en door de werknemer afgemeld te worden bij de leasemaatschappij. De werkgever is gerechtigd de kosten van vervangend vervoer door te belasten aan de werknemer, wanneer er sprake is van overmatig, dan wel onnodig gebruik De werknemer kan bij onderhoud na verkregen toestemming van Klantnaam. bij het garagebedrijf waar het onderhoud plaatsvindt een vervangende auto huren, mits deze auto een economisch huurbedrag verantwoordt. De werknemer dient ervoor zorg te dragen dat de huurauto met een volle benzinetank wordt ingeleverd bij de garage waarbij het onderhoud van de lease-auto wordt uitgevoerd. 6. VERZEKERING Voor iedere lease-auto is door de leasemaatschappij een WA-verzekering afgesloten. De leasemaatschappij kent een eigen Cascodekking. Enige dagen na aflevering van de auto zal de werknemer een groene kaart ontvangen. De werknemer verklaart zich bekend / akkoord met de verzekeringsvoorwaarden zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden (deze liggen ter inzage bij Klantnaam.) De WA- + Cascodekking strekt zich niet uit over de in of aan de lease-auto aangebrachte extra uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn begrepen in de leaseprijs De WA- en eigen Cascodekking van de leasemaatschappij is slechts van kracht bij gebruik van de lease-auto op de bij de verzekering behorende en aan de werknemer afgegeven groene kaart vermelde landen. Bij gebruik van de lease-auto in de genoemde landen, is de werknemer verplicht zelf een aanvullende verzekering af te sluiten Schademelding Iedere schade die aan de lease-auto ontstaat, moet onverwijld, dat wil zeggen binnen 24 uur (of eerstvolgende werkdag) door de desbetreffende werknemer telefonisch worden gemeld aan de leasemaatschappij en tevens schriftelijk worden bevestigd door middel van het daarvoor bestemde formulier ter vaststelling van de toedracht van het ongeval en de schade. Te laat gemelde schade komt voor rekening van de werknemer Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zijn betrokken, is de werknemer verplicht ervoor zorg te dragen dat door de politie proces-verbaal wordt opgemaakt of zodanige maatregelen worden getroffen als in de verzekeringsvoorwaarden vermeld, zodat de assuradeur op grond hiervan uitkering van de schadepenningen niet kan weigeren De werknemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de leasemaatschappij c.q. de assuradeur van de leasemaatschappij, enige aansprakelijkheid of schuld tegenover derden te erkennen. 11

12 Alle schade van de leasemaatschappij, verband houdende met schade aan of veroorzaakt door de lease-auto, welke niet wordt gedekt door een uitkering op grond van de WAverzekering of niet gedekt wordt blijkens de door de leasemaatschappij gehanteerde Cascopolisvoorwaarden of welke het gevolg is van het niet aan de leasemaatschappij doen toekomen van een correct ingevuld en ondertekend schadeformulier, is voor rekening van de werknemer Dekking Alle schade van de leasemaatschappij verband houdende met schade aan of veroorzaakt door de lease-auto, welke niet wordt gedekt door een uitkering op grond van de WAverzekering of niet gedekt wordt blijkens de door de leasemaatschappij gehanteerde cascopolisvoorwaarden, is voor rekening van de werknemer. De verzekering geeft o.a. geen dekking indien de gebeurtenissen of het ongeval heeft plaatsgevonden terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend middel, waaronder medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden verkeerde, dat het besturen van de lease-auto hem door de wet of van overheidswege is of zou zijn verboden. Dit is de werknemer dan ook uitdrukkelijk verboden. Alle gevolgen van overtreding van deze verboden en eventuele financiële consequenties hiervan komen volledig voor rekening van de werknemer Schade en eigen risico In geval van een niet op derden verhaalbare schade aan de lease-auto ontstaan tijdens het zakelijk dan wel het privé-gebruik van de lease-auto, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is de werknemer voor het geheel van die schade jegens de werkgever aansprakelijk In geval van een niet op derden verhaalbare schade aan de lease-auto ontstaan tijdens het zakelijk dan wel het privé-gebruik van de lease-auto, die niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, bedraagt het eigen risico van de werknemer in beginsel 136,- tenzij de verzekeraar een verhoogd eigen risico in rekening brengt, bijvoorbeeld als gevolg van een bovenmatig ongunstig schadeverloop. Bij verlies van de lease-auto door diefstal, joyriding of verduistering, waarbij gebruik is gemaakt van de originele sleutel, geldt een eigen risico van 2.500,--. Indien de diefstalschade in ernstige mate verwijtbaar is, bijvoorbeeld door het achterlaten van de sleutel(s) in de auto, dan blijft het gehele schaderisico voor rekening van de werknemer De werkgever zal dat eigen risico zo veel mogelijk op het netto inkomen van de werknemer inhouden De werkgever behoudt zich het recht voor om in die gevallen, waarin hij van mening is dat de schadestatistiek van een bepaalde werknemer van het normale afwijkt en de verzekeringsmaatschappij maatregelen tegen de werkgever treft, deze maatregelen op de werknemer te verhalen. 12

13 Niet meegeleaste accessoires (audioapparatuur) die privé-eigendom zijn van de werknemer, zijn verzekerd tot een bedrag van 454,-- Het eigen risico voor audioapparatuur bedraagt 182,-- 7. DIEFSTAL Bij diefstal van de lease-auto dient de werknemer direct aangifte te doen bij de politie. Daarna meldt de werknemer de diefstal bij de leasemaatschappij die de werknemer verder zal helpen met vervangend vervoer. Buiten kantooruren kan de werknemer contact opnemen met de verzekeraarshulpdienst die vermeld staat op de groene kaart. Zij zorgen voor verdere afwikkeling met betrekking tot vervangend vervoer. Bij diefstal in het buitenland dient zowel aangifte bij de politie in de plaats van diefstal als bij de politie in Nederland te geschieden. 8. OPSCHORTING / BEËINDIGING 8.1. Opschorting De deelname aan deze regeling / de gebruikersovereenkomst wordt opgeschort gedurende de periode waarin de werknemer de functie niet uitoefent, hetzij wegens arbeidsongeschiktheid (waaronder begrepen ziekte), hetzij wegens schorsing of non-actief stelling ongeacht de wijze waarop en/of de redenen waarom. Deze periode zal ingaan op het moment waarop de arbeidsongeschiktheid, schorsing of non-actief stelling één maand heeft geduurd. De werknemer is in dat geval verplicht om op eerste verzoek van Klantnaam. de lease-auto in te leveren Beëindiging De deelname aan deze regeling eindigt / de gebruikersovereenkomst eindigt: a. op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, alsmede op de datum waarop hij wordt overgeplaatst of waarop hij wordt gedetacheerd; b. één maand nadat is vastgesteld dat de werknemer niet meer aan de genoemde toekenningscriteria voldoet voor een auto; c. voor een werknemer die door functiewijziging niet langer in de termen valt voor een auto; d. voor een werknemer die na schriftelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de gebruikersovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; e. voor een werknemer aan wie krachtens strafrechtelijk vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd; f. op het tijdstip waarop de werknemer twaalf maanden ziek dan wel arbeidsongeschikt is, indien geen vooruitzicht bestaat op spoedig herstel en/of zodanige werkhervatting dat weer aan de oorspronkelijke toekenningscriteria zal worden voldaan; g. de betreffende lease-auto wordt vervangen omdat het vervangingsmoment is aangebroken; h. in geval van opzegging van de gebruikersovereenkomst door de werknemer die hierbij een opzegtermijn van één maand in acht dient te nemen; 13

14 i. op de datum waarop de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de ter beschikking gestelde auto eindigt; j. ingeval van schade aan de auto die is ontstaan ten gevolge van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid; k. om andere gewichtige redenen naar het oordeel van de werkgever Opschorting en beëindiging In geval van opschorting of voortijdige beëindiging is werkgever niet gehouden de werknemer een andere lease-auto ter beschikking te stellen of tot betaling van enige (schade)vergoeding In geval van opschorting kan de lease-auto door de Klantnaam. elders binnen de organisatie worden ingezet. In de periode dat geen gebruik is gemaakt van de lease-auto is geen eigen bijdrage verschuldigd en kan Klantnaam. een verklaring van niet-rijden afgeven Bij voortijdige beëindiging van de gebruikersovereenkomst dienen in ieder geval de eventuele eigen bijdragen voor overschrijding van het norm leasebedrag over de resterende looptijd ineens te worden voldaan aan de werkgever. Genecor. zal dat bedrag zo veel mogelijk op de laatste (netto) salarisbetaling/eindafrekening aan de werknemer inhouden Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief en verzoek van de werknemer wordt beëindigd, zorgt de werknemer ervoor dat het leasecontract van de door Klantnaam. aan hem ter beschikking gestelde lease-auto door zijn nieuwe werkgever, dan wel de eigen onderneming van de werknemer, dan wel door de werknemer in privé wordt overgenomen. Dit geldt ook voor een reeds bestelde lease-auto. Indien overname van het leasecontract niet mogelijk is, wordt de auto ingenomen en komen alle kosten van de voortijdige beeindiging (o.a. de afkoop van het lease-contract) voor rekening van de werknemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Hetzelfde geldt indien deelname aan deze bedrijfsautoregeling / de gebruikersovereenkomst eindigt door opzegging door de werknemer Aan het einde van de gebruikersovereenkomst moet de werknemer de auto in goede staat met alle bijbehorende bescheiden, waaronder het kentekenbewijs deel I-A (voorheen deel I) en deel I-B (voorheen deel II), groene kaart, het reparatieopdrachtenboekje, de reservesleutels en de brandstofpas(sen) terstond aan te bieden op een door de leasemaatschappij te bepalen inleveradres. Bij vermissing van sleutels en/of papieren komen de kosten en schade, welke dientengevolge door de leasemaatschappij worden gemaakt c.q. geleden, voor rekening van de werknemer Het is de bedoeling dat de lease-auto op eerste verzoek van de werkgever ingeleverd wordt. Ingeval de werknemer de lease-auto niet op het eerste verzoek van de werkgever inlevert, wordt de werknemer voor elke dag van niet-inlevering een evenredig deel van de voor de lease-auto geldende leaseprijs per maand verschuldigd. De werknemer is verplicht om bij inname een formulier te tekenen waarop o.a. de staat van de auto, inleverdatum en kilometerstand wordt vastgelegd. 14

15 Bij einde van de lease-overeenkomst en bij overdracht van de lease-auto aan Klantnaam., zal door de leasemaatschappij, in opdracht van Klantnaam., een inspectie plaatsvinden. Tijdens deze inspectie zal worden gecontroleerd op achterstallig onderhoud en algemene inspectie van het interieur en exterieur. Alle vastgestelde schade die naar het oordeel van de leasemaatschappij en van Klantnaam. dient te worden gerepareerd, zullen per afzonderlijke schadegeval - overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 6- voor rekening van de werknemer worden gebracht. Niet door de werknemer aan de leasemaatschappij gerapporteerde schade veroorzaakt door normale gebruikerstoepassing zoals t.w. steenslag en lichte beschadigingen als krasjes rondom de sloten, zullen zijn uitgesloten van maatregelen. Bij ernstige vervuiling van het interieur als gevolg van achterstallig onderhoud en/of rokersaanslag, zal op kosten van de werknemer de auto worden overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf voor het reinigen van het interieur. Kosten verbonden aan het reinigen van het interieur zijn voor rekening van de werknemer. 9. BESLAG EN MAATREGELEN DOOR DERDEN 9.1. Indien beslag op de lease-auto wordt gelegd en in het algemeen indien derden maatregelen tegen de lease-auto treffen, of deze uit het bezit van de werknemer raakt of dreigt te raken, is de werknemer verplicht deze derden terstond te doen blijken van eigendom van de leasemaatschappij van de betreffende lease-auto. De werknemer is verder verplicht Klantnaam. en de leasemaatschappij onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur van het voorgaande in kennis stellen en alle voorzieningen en maatregelen te treffen ter voorkoming van het uit de macht van de werknemer geraken van de lease-auto Gedurende de duur van de inbeslagname heeft de werknemer geen aanspraak op vervangend vervoer, doch uitsluitend recht op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. 10. FISCALE CONSEQUENTIES Alle eventuele fiscale consequenties voor de werknemer, die het gevolg zijn van het gebruik van een lease-auto zijn volledig voor rekening en risico van de werknemer. Dit betekent dat de werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting een bijtelling vanwege het ter beschikking hebben van een auto van de zaak (het autokostenforfait) dient op te nemen De werknemer dient zich ervan bewust te zijn dat een gedeelte van het woon-werkverkeer in het kader van de berekening van het autokostenforfait opnieuw gekwalificeerd kan worden als privé kilometers De werknemer is in dit verband zelf verantwoordelijk voor een juiste en getrouwe naleving van de fiscale voorschriften ter zake de toekenning van een lease-auto. Klantnaam. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. 15

16 11. CONTACTEN De contacten met de leasemaatschappij worden centraal verzorgd door de directie van Klantnaam. 12. SLOTBEPALINGEN Van deze regeling maken deel uit de voorschriften die inzake het gebruik van de auto door de leasemaatschappij rechtstreeks aan de werknemer zijn verstrekt Klantnaam. behoudt zich het recht voor het Autoreglement Klantnaam International te wijzigen. Klantnaam. laat zich daarbij leiden door het bedrijfsbelang en zal van deze bevoegdheid niet onredelijk gebruik maken De bekendmaking van een wijziging zal plaatsvinden door middel van een ondertekend schrijven aan alle deelnemende werknemers. Een aldus gedane bekendmaking wordt geacht ter kennis van de werknemer te zijn gekomen binnen vijf dagen na de dagtekening van het desbetreffende schrijven. Klantnaam. Naam werknemer 16

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden.

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden. Motorverzekering MOT071 Inhoudsopgave Artikel 1-6: Artikel 7-9: Artikel 10-14 Artikel 15-17: Artikel 18-27: Artikel 28-32: Bijzondere voorwaarden: Wettelijke aansprakelijkheid (Volledig of gedeeltelijk)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie