Autoreglement Klantnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoreglement Klantnaam"

Transcriptie

1 Autoreglement Klantnaam

2 Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto Deelnemers lease-auto Gebruiksovereenkomst Reiskostenvergoeding deelnemers Verloop auto Type auto Uitvoering auto Eigen bijdrage voor overschrijding standaard leasenorm 6 2 Privé-gebruik Algemeen 7 3 Ter beschikking gestelde auto Eigendom Kosten Brandstof en smeermiddelen 8 4 Algemeen gebruik Gebruik van de lease-auto 9 5 Onderhoud/reparatie en vervangend vervoer Onderhoud/reparatie Vervangend vervoer bij onderhoud 10 6 Verzekering Schademelding Dekking Schade en eigen risico 12 7 Diefstal 12 8 Opschorting/beëindiging Opschorting Beëindiging 2

3 Opschorting en beëindiging 14 9 Beslag en maatregelen door derden Fiscale consequenties Contacten Slotbepalingen 3

4 Inleiding Dit reglement heeft als doel het uiteenzetten van het beleid van Klantnaam. met betrekking tot het beschikbaar stellen van lease-auto s in de vorm van een gebruikersovereenkomst en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. 1. TOEWIJZING LEASE-AUTO 1.1. Deelnemers leaseregeling Indien een werknemer voor de uitoefening van zijn/haar functie naar het oordeel van de werkgever in aanmerking komt voor een bedrijfsauto, zal bij een leasemaatschappij voor hem/haar een auto worden geleasd of gehuurd. E.e.a. conform de bepalingen van de secundaire arbeidsvoorwaarden van Klantnaam.. Het is ter bepaling van de directie om, wegens economische- of beleidsmatige redenen, geen nieuwe auto ter beschikking te stellen. In plaats daarvan kan een binnen het bedrijf vrijgekomen gebruikte lease-auto, waarvan de contractduur nog niet is verstreken, tijdelijk of voor de rest van de looptijd worden gebruikt. Bij overname van een vrijgekomen gebruikte lease-auto vervalt de eventuele eigen bijdrage voor overschrijding van de standaard leasenorm, indien deze van toepassing zou zijn. Aan het tijdelijk toewijzen van een duurdere lease-auto kunnen geen rechten ontleend worden Gebruikersovereenkomst Met iedere werknemer wordt voordat aan hem een lease-auto ter beschikking wordt gesteld, een gebruikersovereenkomst gesloten, ondertekend door de werknemer en Klantnaam. Het Autoreglement Klantnaam International vormt een onverbrekelijk geheel met de gebruikersovereenkomst en de arbeidsovereenkomst De gebruikersovereenkomst wordt in principe afgesloten voor de duur van maximaal 48 maanden dan wel totdat de kilometerstand van ,00 is bereikt, met dien verstande dat de gebruikersovereenkomst met betrekking tot auto s met een dieselmotor worden afgesloten voor de duur van maximaal 48 maanden dan wel totdat de kilometerstand van is bereikt De werknemer informeert de leasemaatschappij schriftelijk en tijdig over relevante wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst, inclusief doch niet beperkt tot adreswijzigingen, uitdiensttreding en aanpassingen van accessoires. De kosten voortvloeiend uit het niet of niet tijdig informeren van de leasemaatschappij zijn voor rekening van de werknemer. Reiskostenvergoeding deelnemers Werknemers aan wie een lease-auto is toegekend, komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer of voor zakelijke reiskosten. Indien voor de werknemer al een reiskostenregeling voor het woon-werkverkeer van toepassing is, vervalt deze met ingang van de dag waarop aan de werknemer een (huur- / tijdelijke / lease-)auto ter beschikking is gesteld. 4

5 1.3. Voorloop auto Als de bestelde auto de eerste lease-auto van de werknemer bij Klantnaam. betreft kan ter beoordeling van Klantnaam. gedurende de levertijd van de lease-auto via Klantnaam. dan wel de leasemaatschappij een tijdelijke lease-auto (voorloop auto) ter beschikking worden gesteld. Aan het tijdelijk toewijzen van een duurdere lease-auto kunnen geen rechten ontleend worden Type auto Het type auto dat door Klantnaam. ter beschikking zal worden gesteld, is afhankelijk van de functie van der werknemer. De merkenkeuze is als volgt (Klantnaam. behoudt zich het recht voor anders te besluiten): Merk Type auto Door Klantnaam.wordt op basis van het geschatte jaarkilometrage vastgesteld of aan de werknemer een auto in diesel- dan wel benzine-uitvoering beschikbaar wordt gesteld In plaats van een op diesel uitgevoerde lease-auto bestaat de mogelijkheid om voor een op LPG uitgevoerde lease-auto te kiezen, voor zover het leasetarief daardoor niet nadelig wordt beïnvloed. Indien de werknemer hieraan de voorkeur geeft, verplicht hij zich om ook daadwerkelijk op de brandstofsoort LPG te rijden en uitsluitend in geval van onderhoud of een noodgeval benzine te gebruiken. Om onvoorziene prijsontwikkelingen van kostenposten als brandstof, motorrijtuigenbelasting, etc. behoudt de directie zich het recht voor om op enig moment deze keuzemogelijkheid te handhaven of in te trekken De bij deze autotypen behorende maximale cataloguswaarde (= standaard leasenorm) wordt vastgesteld door Klantnaam. in samenspraak met de leasemaatschappij In geval van een interne promotie van de werknemer, waarbij aanspraak gemaakt kan worden op een lease-auto uit een hogere categorie, zal in beginsel pas na het einde van de gebruikersovereenkomst betreffende de lease-auto die aan de werknemer op dat moment van promotie ter beschikking is gesteld, aanspraak gemaakt worden op de leaseauto uit een hogere categorie Uitvoering auto De auto wordt ter beschikking gesteld in een standaarduitvoering zoals door de fabrikant gespecificeerd, zover niet standaard, extra voorzien van: radiovoorbereiding met antenne twee luidsprekers 5

6 Indien de werknemer extra uitvoeringen, opties of accessoires wenst, waardoor de standaard leasenorm wordt overschreden, is de werknemer verplicht de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen. De extra kosten zullen door de werknemer ineens bij aflevering worden voldaan Voor het aanbrengen van extra uitvoeringen, opties of accessoires is vooraf toestemming van de werkgever noodzakelijk. De aangebrachte voorzieningen en/of accessoires mogen geen afbreuk doen aan de representativiteit van de lease-auto Klantnaam. behoudt zich het recht voor om de extra uitvoeringen, opties en accessoires te beperken tot een maximaal percentage van de standaard leasenorm Op het moment dat de lease-auto is besteld, zijn eventuele wijzigingen alleen mogelijk na goedkeuring van de leasemaatschappij. De werknemer is niet gerechtigd enige verandering of wijziging in of aan de lease-auto aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij Het is de werknemer niet toegestaan stickers aan of op de lease-auto te bevestigen Meegeleaste accessoires zijn het eigendom van de leasemaatschappij en mogen na beeindiging van de gebruikersovereenkomst niet worden verwijderd Na afloop van de gebruikersovereenkomst mogen de niet meegeleaste accessoires, voor zover eigendom van de werknemer, slechts worden verwijderd, indien de lease-auto in originele staat wordt ingeleverd. De kosten van het verwijderen van de accessoires zijn voor rekening van de werknemer. De werknemer heeft geen recht op vergoeding voor accessoires die niet kunnen of mogen worden verwijderd Eigen bijdrage voor overschrijding standaard leasenorm Indien de leaseprijs van de door de werknemer uitgezochte auto inclusief eventuele accessoires de cataloguswaarde van zijn categorie overschrijdt, wordt het bedrag van overschrijding, inclusief BTW, maandelijks op het nettosalaris van de werknemer ingehouden Indien de werknemer voor afloop van de looptijd van de gebruikersovereenkomst uit dienst treedt, dient de eigen bijdrage van overschrijding van de standaard leasenorm over de resterende looptijd ineens (uit het netto salaris) aan Klnatnaam. te worden voldaan. Klantnaam. zal dat bedrag voor zover mogelijk op de laatste salarisbetaling/eindafrekening aan de werknemer inhouden. 2. PRIVÉ-GEBRUIK 2.1. Algemeen 6

7 De lease-auto is primair bedoeld voor zakelijk gebruik doch mag worden aangewend voor normaal privé-gebruik, zowel in het binnenland als in het buitenland. Onder normaal privé-gebruik wordt maximaal km per jaar verstaan. Excessief privégebruik zal leiden tot het opleggen dan wel verhogen van de eigen bijdrage (eventueel met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de gebruikersovereenkomst). Woon-werkverkeer wordt in dit verband gezien als zakelijk verkeer. 3. TER BESCHIKKING GESTELDE AUTO 3.1. Eigendom De ter beschikking gestelde auto is en blijft eigendom van de leasemaatschappij. De kopie van deel III van het kentekenbewijs blijft bij de leasemaatschappij Kosten Voor eigen rekening van de werknemer zijn: Alle heffingen, belastingen, boetes of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verbandhoudende met de lease-auto en het gebruik daarvan, met uitzondering van houderschapsbelasting en kentekenleges; stallingsgelden, kosten van / voor parkeren, bruggelden, pont, tunnel, tol, bergpas en vergelijkbare heffingen; kosten voor het eigen risico bij niet op derden verhaalbare schade; alle kosten verbonden aan inbeslagname van auto; kosten als gevolg van verlies van documenten, passen, sleutels of codes behorende bij de lease-auto; kosten verbonden aan ritten tijdens de vakantie van de werknemer (brandstof, olie, stalling, extra verzekering e.d.); het huren of bezitten van garage of autobox; de kosten verbonden aan het (laten) schoonmaken van de auto; de kosten voor onderhoudsmiddelen voor het schoonhouden van de auto; schade (aan derden) ten gevolge van onoordeelkundig handelen, gebrek aan zorg en nalatigheid alsmede onbehoorlijk gebruik en/of onderhoud van de lease-auto; de kosten veroorzaakt door het gebruiken van verkeerde brandstoffen; de meerkosten veroorzaakt door het onnodig rijden op benzine bij LPG-auto s en het onnodig gebruiken van superbenzine; reparaties en/of onderhoud, welke het gevolg zijn van onjuist gebruik en/of onzorgvuldig beheer en/of nalatigheid van de berijder; vervanging of reparatie van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage; reparaties en/of onderhoud aan uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn vermeld in de gebruikersovereenkomst; bij inlevering van de lease-auto, de kosten voor verwijdering of herstelwerkzaamheden aan interieur/exterieur met betrekking tot de uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn vermeld in de gebruikersovereenkomst Alle kosten voortvloeiend uit bovenstaande punten zullen zo veel mogelijk door middel van een inhouding op het netto salaris van de werknemer plaatsvinden. 7

8 3.3. Brandstof en smeermiddelen Voor de aanschaf van benzine, diesel, LPG en smeermiddelen zal aan de weknemer een brandstofpas ter beschikking worden gesteld. De werknemer verplicht zich deze brandstofpas uitsluitend te gebruiken t.b.v. de aan de werknemer ter beschikking gestelde lease-auto, of indien van toepassing het ter vervanging dienende voertuig, mits deze vervanging tijdelijk is. Registratie van bovengenoemde dient door de werknemer te worden begeleid door het, bij iedere tankbeurt, invoeren van de bereikte kilometerstand De brandstofpas blijft eigendom van de Leasemaatschappij en dient met de grootst mogelijke zorg bewaard te worden De gebruiker van de pas zal de grootst mogelijk zorg betrachten voor de geheimhouding van de aan hem verstrekte Pincode. Indien aantekening van de Pincode wordt gemaakt zal dat zodanig geschieden dat die Pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Nooit mag aantekening van de Pincode op de pas zelf worden gemaakt De brandstofpas is voorzien van een magneetstrook, waardoor hij elektronisch kan worden verwerkt op de stations die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur. De gebruiker van de pas dient zich daartoe te identificeren door middel van het intoetsen van de Pincode, welke in de meeste gevallen in de plaats komt van de handtekening. De transactie wordt in de betaalterminal geregistreerd. De gebruiker dient de kilometerstand in te toetsen of te laten intoetsen. Per transactie worden in de meeste gevallen twee afleverbonnen geprint. Op sommige stations moet één van deze bonnen door de gebruiker worden ondertekend. Deze is bestemd voor het station, de andere afleveringsbon is bestemd voor de gebruiker en dient aan de directie van Klantnaam. te worden toegezonden. In geval van storing van automatische kaartleesapparatuur of beschadiging van de brandstofpas, wordt door de employé van het station soort, hoeveelheid en prijs van het geleverde op een voucher genoteerd en worden de Brandstofpas gegevens met behulp van een zogenaamde imprinter op de voucher gedrukt, dan wel handmatig ingevuld. De kilometerstand moet op de voucher worden genoteerd. De voucher dient door de bestuurder te worden ondertekend. Het origineel is bestemd voor de gebruiker, de doorslag voor het tankstation In geval van verlies of diefstal van de brandstofpas dient dit onmiddellijk telefonisch te worden gemeld aan de leasemaatschappij Een teruggevonden brandstofpas mag niet door de gebruiker opnieuw worden gebruikt en moet onmiddellijk worden vernietigd en gezonden worden naar de leasemaatschappij Indien het voertuig waarvoor de brandstofpas is afgegeven niet langer bij de gebruiker in gebruik is, dient de gebruiker de brandstofpas per omgaande aan Klantnaam. te zenden. 8

9 4. ALGEMEEN GEBRUIK 4.1. Gebruik van de lease-auto Een lease-auto wordt aan een werknemer primair ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn functie Behoudens het gebruik van een vervangende auto tijdens onderhouds- en reparatiebeurten zoals omschreven in hoofdstuk 5 (Onderhoud), zal de werknemer ten behoeve van de functievervulling uitsluitend van de lease-auto gebruik maken Kosten voor het gebruik van een andere auto dan de lease-auto zullen niet door de werkgever worden vergoed De werknemer is verplicht de lease-auto deskundig en zorgvuldig te (laten) gebruiken in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de hem gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften De lease-auto moet in een zowel in- als uitwendig goede, verzorgende staat gehouden worden en zodanig hersteld worden Schade aan de lease-auto ten gevolge van nalatigheid en in het algemeen ten gevolge van onoordeelkundig handelen en gebrek aan zorg van de zijde van de werknemer zijn voor rekening van de werknemer. Het gebruik van de lease-auto voor snelheidsritten, of lesdoeleinden is niet toegestaan. De lease-auto mag slechts worden gebruikt op de openbare of particuliere verharde weg, niet zijnde een circuit of testbaan Het is de werknemer uitdrukkelijk niet toegestaan de lease-auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven of personen tegen betaling te vervoeren. Carpoolen is wel toegestaan. Het is eveneens toegestaan de lease-auto te laten berijden door de gezinsleden, medepassagiers of personen die in dienst zijn van de werkgever, mits er slechts sprake is van incidenteel gebruik en deze personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs De werknemer moet de werkgever te allen tijde in staat stellen de lease-auto te inspecteren. 5. ONDERHOUD / REPARATIE EN VERVANGEND VERVOER 5.1. Onderhoud/ reparatie De werknemer moet zorgdragen voor het tijdig uit laten voeren van kleine en grote beurten overeenkomstig het onderhoudsboekje en het boekje laten invullen en ondertekenen Onderhoud en reparatie dienen te geschieden door een erkend dealer van het betreffende automerk, waarvan mag worden verwacht dat consciëntieus de richtlijnen van eerderge- 9

10 noemd instructieboekje worden opgevolgd. Dit geldt eveneens voor reparatie in het buitenland De leasemaatschappij is gerechtigd te bepalen waar en door wie de betreffende reparatie(s) zal (zullen) worden verricht De werknemer moet zorgdragen voor het tijdig aanbieden van de auto voor periodieke keuringen. Voor personenauto s geldt dat een auto drie jaar na kentekendatum de wettelijk verplichte Algemene Periodieke Keuren (APK) moet hebben ondergaan. De werknemer is verplicht er zorg voor te dragen dat de keuring daadwerkelijk wordt verricht. Het niet of niet tijdig laten uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen kan leiden tot overtreding van de wegenverkeerswet. De werknemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het niet of niet tijdig laten uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen Bij een voorgenomen reparatie- onderhoudsbeurt voor een bedrag van meer dan 100,00 is de werknemer verplicht deze reparatie- of onderhoudsbeurt aan te melden bij de leasemaatschappij en deze eerst na toestemming van leasemaatschappij te laten uitvoeren Een defect aan de kilometerteller dient de werknemer onverwijld aan de leasemaatschappij te melden. Het aantal gereden kilometers met een defecte kilometerteller wordt in onderling overleg tussen partijen door partijen geschat De leasemaatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade van de werknemer, ontstaan door of verband houdende met een niet door de leasemaatschappij middels goedkeuring uitgevoerde reparatie en/of onderhoudsbeurt De kosten van werkzaamheden die in het buitenland -na de vereiste verkregen toestemming van de leasemaatschappij- aan de auto zijn uitgevoerd, en betaald door de werknemer, worden in beginsel geheel door de leasemaatschappij aan de werknemer vergoed, mits de werknemer aan de leasemaatschappij een gespecificeerde rekening en betalingsbewijs verstrekt. Indien de kosten van een buitenlandse reparatie de door de BOVAG gehanteerde normprijzen overtreffen, ontvangt de werknemer slechts tot het beloop van deze normprijzen een vergoeding van de leasemaatschappij De werknemer is verplicht zorg te dragen voor regelmatige controle, zulks in ieder geval bij het tanken, van het motoroliepeil, koelwaterniveau en de bandenspanning. Schade ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig (laten) uitvoeren van dergelijke controles komen geheel voor rekening van de werknemer Vervangend vervoer bij onderhoud Bij reparaties waardoor de werknemer langer dan 24 uur de auto niet tot zijn beschikking heeft, dient de werknemer direct contact op te nemen met de directie van Klantnaam., die mogelijk een reserveauto kan inzetten. Klantnaam. kan de werknemer eventueel verwijzen naar de leasemaatschappij die voor een vervangende auto kan zorgen. De leasemaatschappij bepaalt het merk en het type van de vervangende lease-auto. De 10

11 werknemer zal de onderhoudsbeurten van de auto in principe zodanig regelen dat er geen vervangende auto nodig is In principe wordt een vervangende auto ingezet die qua huurklasse zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de lease-auto. Zodra de auto na reparatie weer ter beschikking van de werknemer staat, dient de vervangende auto onverwijld te worden ingeleverd en door de werknemer afgemeld te worden bij de leasemaatschappij. De werkgever is gerechtigd de kosten van vervangend vervoer door te belasten aan de werknemer, wanneer er sprake is van overmatig, dan wel onnodig gebruik De werknemer kan bij onderhoud na verkregen toestemming van Klantnaam. bij het garagebedrijf waar het onderhoud plaatsvindt een vervangende auto huren, mits deze auto een economisch huurbedrag verantwoordt. De werknemer dient ervoor zorg te dragen dat de huurauto met een volle benzinetank wordt ingeleverd bij de garage waarbij het onderhoud van de lease-auto wordt uitgevoerd. 6. VERZEKERING Voor iedere lease-auto is door de leasemaatschappij een WA-verzekering afgesloten. De leasemaatschappij kent een eigen Cascodekking. Enige dagen na aflevering van de auto zal de werknemer een groene kaart ontvangen. De werknemer verklaart zich bekend / akkoord met de verzekeringsvoorwaarden zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden (deze liggen ter inzage bij Klantnaam.) De WA- + Cascodekking strekt zich niet uit over de in of aan de lease-auto aangebrachte extra uitrusting en/of accessoires, welke niet zijn begrepen in de leaseprijs De WA- en eigen Cascodekking van de leasemaatschappij is slechts van kracht bij gebruik van de lease-auto op de bij de verzekering behorende en aan de werknemer afgegeven groene kaart vermelde landen. Bij gebruik van de lease-auto in de genoemde landen, is de werknemer verplicht zelf een aanvullende verzekering af te sluiten Schademelding Iedere schade die aan de lease-auto ontstaat, moet onverwijld, dat wil zeggen binnen 24 uur (of eerstvolgende werkdag) door de desbetreffende werknemer telefonisch worden gemeld aan de leasemaatschappij en tevens schriftelijk worden bevestigd door middel van het daarvoor bestemde formulier ter vaststelling van de toedracht van het ongeval en de schade. Te laat gemelde schade komt voor rekening van de werknemer Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zijn betrokken, is de werknemer verplicht ervoor zorg te dragen dat door de politie proces-verbaal wordt opgemaakt of zodanige maatregelen worden getroffen als in de verzekeringsvoorwaarden vermeld, zodat de assuradeur op grond hiervan uitkering van de schadepenningen niet kan weigeren De werknemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de leasemaatschappij c.q. de assuradeur van de leasemaatschappij, enige aansprakelijkheid of schuld tegenover derden te erkennen. 11

12 Alle schade van de leasemaatschappij, verband houdende met schade aan of veroorzaakt door de lease-auto, welke niet wordt gedekt door een uitkering op grond van de WAverzekering of niet gedekt wordt blijkens de door de leasemaatschappij gehanteerde Cascopolisvoorwaarden of welke het gevolg is van het niet aan de leasemaatschappij doen toekomen van een correct ingevuld en ondertekend schadeformulier, is voor rekening van de werknemer Dekking Alle schade van de leasemaatschappij verband houdende met schade aan of veroorzaakt door de lease-auto, welke niet wordt gedekt door een uitkering op grond van de WAverzekering of niet gedekt wordt blijkens de door de leasemaatschappij gehanteerde cascopolisvoorwaarden, is voor rekening van de werknemer. De verzekering geeft o.a. geen dekking indien de gebeurtenissen of het ongeval heeft plaatsgevonden terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend middel, waaronder medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden verkeerde, dat het besturen van de lease-auto hem door de wet of van overheidswege is of zou zijn verboden. Dit is de werknemer dan ook uitdrukkelijk verboden. Alle gevolgen van overtreding van deze verboden en eventuele financiële consequenties hiervan komen volledig voor rekening van de werknemer Schade en eigen risico In geval van een niet op derden verhaalbare schade aan de lease-auto ontstaan tijdens het zakelijk dan wel het privé-gebruik van de lease-auto, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is de werknemer voor het geheel van die schade jegens de werkgever aansprakelijk In geval van een niet op derden verhaalbare schade aan de lease-auto ontstaan tijdens het zakelijk dan wel het privé-gebruik van de lease-auto, die niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, bedraagt het eigen risico van de werknemer in beginsel 136,- tenzij de verzekeraar een verhoogd eigen risico in rekening brengt, bijvoorbeeld als gevolg van een bovenmatig ongunstig schadeverloop. Bij verlies van de lease-auto door diefstal, joyriding of verduistering, waarbij gebruik is gemaakt van de originele sleutel, geldt een eigen risico van 2.500,--. Indien de diefstalschade in ernstige mate verwijtbaar is, bijvoorbeeld door het achterlaten van de sleutel(s) in de auto, dan blijft het gehele schaderisico voor rekening van de werknemer De werkgever zal dat eigen risico zo veel mogelijk op het netto inkomen van de werknemer inhouden De werkgever behoudt zich het recht voor om in die gevallen, waarin hij van mening is dat de schadestatistiek van een bepaalde werknemer van het normale afwijkt en de verzekeringsmaatschappij maatregelen tegen de werkgever treft, deze maatregelen op de werknemer te verhalen. 12

13 Niet meegeleaste accessoires (audioapparatuur) die privé-eigendom zijn van de werknemer, zijn verzekerd tot een bedrag van 454,-- Het eigen risico voor audioapparatuur bedraagt 182,-- 7. DIEFSTAL Bij diefstal van de lease-auto dient de werknemer direct aangifte te doen bij de politie. Daarna meldt de werknemer de diefstal bij de leasemaatschappij die de werknemer verder zal helpen met vervangend vervoer. Buiten kantooruren kan de werknemer contact opnemen met de verzekeraarshulpdienst die vermeld staat op de groene kaart. Zij zorgen voor verdere afwikkeling met betrekking tot vervangend vervoer. Bij diefstal in het buitenland dient zowel aangifte bij de politie in de plaats van diefstal als bij de politie in Nederland te geschieden. 8. OPSCHORTING / BEËINDIGING 8.1. Opschorting De deelname aan deze regeling / de gebruikersovereenkomst wordt opgeschort gedurende de periode waarin de werknemer de functie niet uitoefent, hetzij wegens arbeidsongeschiktheid (waaronder begrepen ziekte), hetzij wegens schorsing of non-actief stelling ongeacht de wijze waarop en/of de redenen waarom. Deze periode zal ingaan op het moment waarop de arbeidsongeschiktheid, schorsing of non-actief stelling één maand heeft geduurd. De werknemer is in dat geval verplicht om op eerste verzoek van Klantnaam. de lease-auto in te leveren Beëindiging De deelname aan deze regeling eindigt / de gebruikersovereenkomst eindigt: a. op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, alsmede op de datum waarop hij wordt overgeplaatst of waarop hij wordt gedetacheerd; b. één maand nadat is vastgesteld dat de werknemer niet meer aan de genoemde toekenningscriteria voldoet voor een auto; c. voor een werknemer die door functiewijziging niet langer in de termen valt voor een auto; d. voor een werknemer die na schriftelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de gebruikersovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; e. voor een werknemer aan wie krachtens strafrechtelijk vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd; f. op het tijdstip waarop de werknemer twaalf maanden ziek dan wel arbeidsongeschikt is, indien geen vooruitzicht bestaat op spoedig herstel en/of zodanige werkhervatting dat weer aan de oorspronkelijke toekenningscriteria zal worden voldaan; g. de betreffende lease-auto wordt vervangen omdat het vervangingsmoment is aangebroken; h. in geval van opzegging van de gebruikersovereenkomst door de werknemer die hierbij een opzegtermijn van één maand in acht dient te nemen; 13

14 i. op de datum waarop de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de ter beschikking gestelde auto eindigt; j. ingeval van schade aan de auto die is ontstaan ten gevolge van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid; k. om andere gewichtige redenen naar het oordeel van de werkgever Opschorting en beëindiging In geval van opschorting of voortijdige beëindiging is werkgever niet gehouden de werknemer een andere lease-auto ter beschikking te stellen of tot betaling van enige (schade)vergoeding In geval van opschorting kan de lease-auto door de Klantnaam. elders binnen de organisatie worden ingezet. In de periode dat geen gebruik is gemaakt van de lease-auto is geen eigen bijdrage verschuldigd en kan Klantnaam. een verklaring van niet-rijden afgeven Bij voortijdige beëindiging van de gebruikersovereenkomst dienen in ieder geval de eventuele eigen bijdragen voor overschrijding van het norm leasebedrag over de resterende looptijd ineens te worden voldaan aan de werkgever. Genecor. zal dat bedrag zo veel mogelijk op de laatste (netto) salarisbetaling/eindafrekening aan de werknemer inhouden Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief en verzoek van de werknemer wordt beëindigd, zorgt de werknemer ervoor dat het leasecontract van de door Klantnaam. aan hem ter beschikking gestelde lease-auto door zijn nieuwe werkgever, dan wel de eigen onderneming van de werknemer, dan wel door de werknemer in privé wordt overgenomen. Dit geldt ook voor een reeds bestelde lease-auto. Indien overname van het leasecontract niet mogelijk is, wordt de auto ingenomen en komen alle kosten van de voortijdige beeindiging (o.a. de afkoop van het lease-contract) voor rekening van de werknemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Hetzelfde geldt indien deelname aan deze bedrijfsautoregeling / de gebruikersovereenkomst eindigt door opzegging door de werknemer Aan het einde van de gebruikersovereenkomst moet de werknemer de auto in goede staat met alle bijbehorende bescheiden, waaronder het kentekenbewijs deel I-A (voorheen deel I) en deel I-B (voorheen deel II), groene kaart, het reparatieopdrachtenboekje, de reservesleutels en de brandstofpas(sen) terstond aan te bieden op een door de leasemaatschappij te bepalen inleveradres. Bij vermissing van sleutels en/of papieren komen de kosten en schade, welke dientengevolge door de leasemaatschappij worden gemaakt c.q. geleden, voor rekening van de werknemer Het is de bedoeling dat de lease-auto op eerste verzoek van de werkgever ingeleverd wordt. Ingeval de werknemer de lease-auto niet op het eerste verzoek van de werkgever inlevert, wordt de werknemer voor elke dag van niet-inlevering een evenredig deel van de voor de lease-auto geldende leaseprijs per maand verschuldigd. De werknemer is verplicht om bij inname een formulier te tekenen waarop o.a. de staat van de auto, inleverdatum en kilometerstand wordt vastgelegd. 14

15 Bij einde van de lease-overeenkomst en bij overdracht van de lease-auto aan Klantnaam., zal door de leasemaatschappij, in opdracht van Klantnaam., een inspectie plaatsvinden. Tijdens deze inspectie zal worden gecontroleerd op achterstallig onderhoud en algemene inspectie van het interieur en exterieur. Alle vastgestelde schade die naar het oordeel van de leasemaatschappij en van Klantnaam. dient te worden gerepareerd, zullen per afzonderlijke schadegeval - overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 6- voor rekening van de werknemer worden gebracht. Niet door de werknemer aan de leasemaatschappij gerapporteerde schade veroorzaakt door normale gebruikerstoepassing zoals t.w. steenslag en lichte beschadigingen als krasjes rondom de sloten, zullen zijn uitgesloten van maatregelen. Bij ernstige vervuiling van het interieur als gevolg van achterstallig onderhoud en/of rokersaanslag, zal op kosten van de werknemer de auto worden overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf voor het reinigen van het interieur. Kosten verbonden aan het reinigen van het interieur zijn voor rekening van de werknemer. 9. BESLAG EN MAATREGELEN DOOR DERDEN 9.1. Indien beslag op de lease-auto wordt gelegd en in het algemeen indien derden maatregelen tegen de lease-auto treffen, of deze uit het bezit van de werknemer raakt of dreigt te raken, is de werknemer verplicht deze derden terstond te doen blijken van eigendom van de leasemaatschappij van de betreffende lease-auto. De werknemer is verder verplicht Klantnaam. en de leasemaatschappij onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur van het voorgaande in kennis stellen en alle voorzieningen en maatregelen te treffen ter voorkoming van het uit de macht van de werknemer geraken van de lease-auto Gedurende de duur van de inbeslagname heeft de werknemer geen aanspraak op vervangend vervoer, doch uitsluitend recht op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. 10. FISCALE CONSEQUENTIES Alle eventuele fiscale consequenties voor de werknemer, die het gevolg zijn van het gebruik van een lease-auto zijn volledig voor rekening en risico van de werknemer. Dit betekent dat de werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting een bijtelling vanwege het ter beschikking hebben van een auto van de zaak (het autokostenforfait) dient op te nemen De werknemer dient zich ervan bewust te zijn dat een gedeelte van het woon-werkverkeer in het kader van de berekening van het autokostenforfait opnieuw gekwalificeerd kan worden als privé kilometers De werknemer is in dit verband zelf verantwoordelijk voor een juiste en getrouwe naleving van de fiscale voorschriften ter zake de toekenning van een lease-auto. Klantnaam. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. 15

16 11. CONTACTEN De contacten met de leasemaatschappij worden centraal verzorgd door de directie van Klantnaam. 12. SLOTBEPALINGEN Van deze regeling maken deel uit de voorschriften die inzake het gebruik van de auto door de leasemaatschappij rechtstreeks aan de werknemer zijn verstrekt Klantnaam. behoudt zich het recht voor het Autoreglement Klantnaam International te wijzigen. Klantnaam. laat zich daarbij leiden door het bedrijfsbelang en zal van deze bevoegdheid niet onredelijk gebruik maken De bekendmaking van een wijziging zal plaatsvinden door middel van een ondertekend schrijven aan alle deelnemende werknemers. Een aldus gedane bekendmaking wordt geacht ter kennis van de werknemer te zijn gekomen binnen vijf dagen na de dagtekening van het desbetreffende schrijven. Klantnaam. Naam werknemer 16

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

Autoreglement: lease auto Aloysius Stichting

Autoreglement: lease auto Aloysius Stichting : lease auto Aloysius Stichting 1. Definities 1.1 Werkgever: Aloysius Stichting 1.2 Medewerker: De medewerker die een dienstverband heeft bij werkgever en die uit hoofde van het dienstverband en de daaruit

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE KLOMPENMAKERSTRAAT 51, 2672 GA NAALDWIJK POSTBUS 168, 2670 AD NAALDWIJK BERIJDERSDESK 0174 291636 BERIJDERSDESK@AUTOPERMAAND.NL Inhoud Welkom... 3 Berijdersdesk... 3

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Lease Instructieboekje

Lease Instructieboekje Lease Instructieboekje Belangrijke informatie XLLease Bezoekadres: Ambachtsveld 8 Apeldoorn Postadres: Postbus 20040 7302 HA Apeldoorn info@xllease.nl www.xllease.nl Inhoud Algemene zaken Aflevering Reparatie

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

UBerijdersovereenkomstU

UBerijdersovereenkomstU UBerijdersovereenkomstU Inhoud 1. De autokeuze Pag. 4 1.a Kosten 1.b Merken en types 1.c Brandstof 2. Eigen bijdrage Pag. 5 2.a Privégebruik 2.b Norm overschrijding 3. Opties en accessoires Pag. 7 4. Schade

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Autoleasereglement UITGANGSPUNTEN 1. AANSCHAF 2. VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK

Autoleasereglement UITGANGSPUNTEN 1. AANSCHAF 2. VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK UITGANGSPUNTEN Met de werkgever wordt bedoeld Calco Group B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen, die de betreffende leaseauto beschikbaar stelt. Met de medewerker wordt bedoeld de medewerker,

Nadere informatie

Berijders handleiding

Berijders handleiding Berijders handleiding Berijders helpdesk +31-88-0553960 Inleiding Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij FORWARD LEASE en u gelukwensen met de keuze van uw leaseauto. Uiteraard heeft u met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak Autoregeling Versienummer: 2.0 Datum wijziging: Ingangsdatum: 1 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Inleiding 4 3 Toekenningsvoorwaarden 4 4 Keuze merk/type/uitvoering

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

======== ===== * Algemene begripsbepalingen 18a:1:1. * Algemene bepalingen leaseauto 18a:1:2. * Gebruik van de leaseauto 18a:1:3

======== ===== * Algemene begripsbepalingen 18a:1:1. * Algemene bepalingen leaseauto 18a:1:2. * Gebruik van de leaseauto 18a:1:3 18a LEASEAUTO S Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Algemene begripsbepalingen 18a:1:1 * Algemene bepalingen leaseauto 18a:1:2 * Gebruik van de leaseauto 18a:1:3 * Verzekering, schade en hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar Aangenaam, Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! Fijn dat u uw keuze heeft gemaakt voor Wensink Lease en wij heten u dan ook van harte welkom als berijder van uw nieuwe Wensink Leaseauto. In deze berijdersset

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken .

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding

ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding Inhoud Welkom...5 Reparatie, onderhoud en banden...6 Schade...7 Pech onderweg...9 Brandstof en brandstofpas...10 Einde contract en inlevering van de auto...11

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten

12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten 12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten a. De musicus is verplicht door de in dienst van de werkgever te bespelen en hen in eigendom toebehorende instrumenten van goede kwaliteit te doen zijn

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Artikel 1 Offerte, huurprijs, kosten, waarborgsom a) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

SCHARPHOF C A M P E R S

SCHARPHOF C A M P E R S 1. Betalingen Algemene voorwaarden verhuur Bij een definitieve huurovereenkomst betaalt de huurder de borg: 900,00 aan de verhuurder. De borg wordt door de verhuurder na de huurperiode binnen 14 dagen

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing algemene voorwaarden: (artikel 1) 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leaseconstructie Eindhoven. Deze worden

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid. Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borgsom.

VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid. Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borgsom. VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Camperverhuur door Diederick Fischer, hierna aangeduid als verhuurder. Artikel 1 Toepasselijkheid. a) Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Lease instructie. www.xllease.nl 1

Lease instructie. www.xllease.nl 1 Lease instructie www.xllease.nl 1 2 Datum uitgifte: april 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene zaken 1.1 Aflevering 5 1.2 Kentekencard 5 1.3 Sleutels 5 1.4 Kentekenplaten 5 1.5 Accessoires 5 1.6 Gebruik auto

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

.TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats klant]

.TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats klant] .TERUGKOOPVERKLARING [Nr. financieringsnummer] De ondergetekenden, Dealer : { Naam} : { Adres} : { Postcode} { Plaats} en Klant: : [Naam klant] : [Geboren op ] : [Adres klant ] : [Postcode en woonplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Toyota Hybride garantie Voorwaarden

Toyota Hybride garantie Voorwaarden Toyota Hybride garantie Voorwaarden Identificatie van uw Toyota Model Toyota: Kenteken: Hybride garantie Het is ons een genoegen u een nieuwe service van Toyota aan te bieden. Toyota Hybride garantie biedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief.

Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief. Algemene Voorwaarden Verhuur HCS interactief. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en opdrachten door

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Behorende bij (bestel)auto nummer:. Berijder:..(vanaf datum ) Kenteken:. Om de medewerker van Woonbedrijf in staat te stellen zijn werkzaamheden uit te kunnen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk!

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Index Welkom bij Volkswagen Pon Financial Services 3 Brandstof 4 Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening Inleveren auto 6 Kenteken

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services (hierna genoemd:

Nadere informatie

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN

huurvoorwaarden HUURVOORWAARDEN HUURVOORWAARDEN Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief BTW. Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Index / Welkom bij SEAT Financial Services 3 / Brandstof 4 / Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening / Inleveren auto 6 / Kenteken

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Rij Zorgeloos is voor de leasing van de aanboden auto s een samenwerking aangegaan met Averus Financial Services te Vianen, onderdeel van Alcredis

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR

BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR BOEKING - EN BETALINGSVOORWAARDEN BRUINEKREEFT CAMPERVERHUUR Artikel 1 Huurvoorwaarden a)deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan,alsmede

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurvoorwaarden bij Private Lease. mei 2016

Huurvoorwaarden bij Private Lease. mei 2016 Huurvoorwaarden bij Private Lease mei 2016 Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1. In deze huurvoorwaarden staan de afspraken waaraan wij en u zich moeten houden als u bij ons een auto huurt. 2. U mag een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie