Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing"

Transcriptie

1 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan elkaar te kop pelen zodat ze gegevens kunnen uitwisselen. De gegevens worden uitgewisseld door het versturen en ontvangen van berichten via voorgedefinieerde communicatie kanalen, queues genoemd. Binnen organisaties wordt message queuing veelal toegepast om nieuwe applicaties te koppelen aan bestaande mainframeapplicaties. Een voorbeeld is een financiële instelling die een elektronische betalingsapplicatie wil koppelen aan het transactieverwerkende systeem dat op het mainframe draait. Het doel van dit artikel is inzichtelijk te maken: welke risico s ontstaan als organisaties message queuing gebruiken; welke maatregelen het message queuing-product (van IBM) tegenover deze risico s stelt; en welke aanvullende maatregelen de organisaties die message queuing gebruiken kunnen nemen om de risico s te beperken. Inleiding Message queuing verzorgt communicatie tussen applicaties op basis van berichtenuitwisseling. Tussen de applicaties en de platforms waarop deze applicaties draaien wordt een softwarelaag gevoegd, het message queuing-systeem, dat de berichtenuitwisseling verzorgt. Message queuing onderscheidt zich van andere communicatievormen door het asynchrone karakter; applicaties die gegevens met elkaar uitwisselen hoeven niet gelijktijdig actief te zijn. Dit is mogelijk doordat het message queuing-systeem het verzenden van een bericht combineert met de tijdelijke opslag van het bericht in een queue buiten de verzendende Drs. M. van Dijk RE en R.A. Holsbeeke RE RA zijn werkzaam bij Fortis Audit Services/ICT Audit. applicatie (zie figuur 1, p. 24). Na overdracht van het bericht aan het message queuing-systeem is alleen de beschikbaarheid van dit systeem als tussenstation en als brievenbus noodzakelijk. De verzendende applicatie kan vervolgens andere werkzaamheden uitvoeren en hoeft niet te wachten op een reactie van de ontvanger. Het message queuing-systeem biedt het bericht aan het platform van de ontvangende applicatie aan. Het verschil tussen synchrone en asynchrone communicatie is vergelijkbaar met het verschil tussen telefoneren en het versturen van een brief. In het eerste geval spreken beide partijen tegelijk met elkaar om hun zaken af te handelen. In het geval van een brief wordt het bericht opgepakt als het prioriteit heeft en op het moment dat het goed uitkomt. Bij het gebruik van message queuing zijn uit het oogpunt van beheersbaarheid, enkele kanttekeningen te plaatsen. Indien applicaties met elkaar communiceren door middel van message queuing vindt de gegevensuitwisseling en verwerking niet plaats in één sessie (zie figuur 1). Vanwege het asynchrone karakter vinden achtereenvolgens gespreid in de tijd de volgende gebeurtenissen plaats: het verzenden van het bericht door A, de opslag in de queue, het transport van het bericht en vervolgens de ontvangst en verwerking van het bericht door B. Het message queuing-systeem voorziet in principe niet in terug koppeling over het transport, de ontvangst en

2 24 de EDP-Auditor nummer Middleware is een verzameling softwarefunctionaliteiten waarmee toepassingsapplicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, zonder dat in deze applicaties rekening gehouden hoeft te worden met technische low level -aspecten 1, zoals bijvoorbeeld platformafhankelijke communicatieprotocollen, verschillen in databaseomgevingen en datarepresentatie. Middleware is een softwarelaag die boven het besturingssysteem maar onder de applicatie ligt. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 2. De eerste laag, het platform, wordt gevormd door de Figuur 1. Basisprincipe message queuing Machine A Machine B Machine C verwerking van het bericht. De vraag is dan hoe vastgesteld kan worden dat een betrouwbare uitwisseling en verwerking van gegevens tussen A en B heeft plaatsgevonden. Het doel van dit artikel is een inventarisatie te geven van risico s en mogelijke maatregelen die als uitgangspunt kan dienen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling tussen applicaties met behulp van message queuing. In dit artikel wordt van IBM als voorbeeld en uitgangspunt genomen. is een veel gebruikt product dat message queuing-diensten levert. Achtereenvolgens wordt behandeld: definiëren van message queuing als specifieke verschijnings vorm van een tweetal andere begrippen; middleware en berichtencommunicatie; uitleg van de werking van message queuing aan de hand van enkele objecten; definiëren van risico s en maatregelen die een rol spelen indien message queuing in een bedrijfssituatie wordt toegepast. Message queuing als verschijningsvorm van middleware Na introductie van message queuing in het vorige hoofdstuk, zal hieronder verder worden ingegaan op een aantal karakteristieken van message queuing. Dat doen we door message queuing als specifieke verschijningsvorm te zien van een tweetal andere begrippen, te weten middleware en berichtencommunicatie. Bovendien zal kort worden ingegaan op de componenten van een message queuing-systeem. Om het concept van message queuing goed voor het voetlicht te kunnen brengen, is het belangrijk eerst kort in te gaan op de algemene kenmerken van middleware. Laag 1: gedistribueerde applicaties Z/OS Mainframe Laag 2: Middleware Laag 3: Hardware & OS Unix Sun Netwerk Figuur 2. Positie van middleware in een gedistribueerde omgeving Windows NT Dell ge bruikte hardware en het besturingssysteem (in figuur 2 aangeduid als besturingssysteem). De derde laag bestaat uit de toepassingsapplicaties. De tweede laag, de middleware, is het geheel aan standaardinterfaces en protocollen dat de applicaties onafhankelijk maakt van het gebruikte hardware- en softwareplatform. Het gebruik van middleware (en zijn populariteit) is verklaarbaar aan de hand van twee karakteristieken waarmee (IT-)organisaties zich geconfronteerd zien. In de eerste plaats is dat de heterogeniteit van de infrastructuur en de gebruikte platforms. Deze heterogeniteit bemoeilijkt het koppelen of integreren van applicaties die op de verschillende platforms operationeel zijn. Op de tweede plaats speelt de behoefte van ontwikkelorganisaties om platformonafhankelijke applicaties te kunnen bouwen. Dit vermindert de complexiteit van het ontwikkelproces, vergroot mogelijk de markt voor een applicatie, en maakt de portabiliteit van de applicaties veel eenvoudiger. Message queuing geeft invulling aan deze platformonafhankelijkheid. Om een koppeling met andere applicaties tot stand te brengen heeft een applicatie een interface naar het message queuing-systeem, dat vervolgens het transport en de aflevering van het bericht verzorgt. De applicatie hoeft geen codering te bevatten om de communicatie over het netwerk en de communicatie met de ontvangende

3 25 applicatie te regelen. Dit is een voordeel uit oogpunt van ontwikkeling en beheer dat toeneemt naarmate het aantal onderling communicerende applicaties toeneemt en deze op uiteenlopende technieken zijn gebaseerd. Message Queuing als verschijningsvorm van berichtencommunicatie Bij de implementatie en het beheer van message queuing (en de beoordeling daarvan) krijgt een organisatie te maken met een aantal vraagstukken die voortvloeien uit het specifieke karakter van berichtencommunicatie. We typeren berichtencommunicatie in eerste instantie als de (ogenschijnlijk) simpele situatie, waarin twee of meer applicaties berichten met elkaar uitwisselen. Die berichtenuitwisseling is noodzakelijk omwille van de functionaliteit die de applicaties aan hun gebruikers bieden, bijvoorbeeld bij het doorsturen van berichten tussen een orderinvoer- en een orderverwerkende applicatie. Elk van de applicaties is operationeel op een platform (de combinatie van onderliggende infrastructuur en besturingssysteem). Voorzover de applicaties niet op hetzelfde platform operationeel zijn, zorgt een tussenliggend netwerk voor de koppeling tussen de platforms. Op basis van dit eenvoudige voorbeeld kunnen nu verschillende communicatievormen worden onderscheiden, die samenhangen met een combinatie van de volgende factoren. Synchroniciteit Synchroniciteit zegt iets over de mate waarin een zendende applicatie voor zijn werking afhankelijk is van de daadwerkelijke ontvangst en verwerking van het bericht door de ontvangende applicatie. Bij asynchrone berichtencommunicatie kan de zender direct na het verzenden van het bericht verder gaan met andere activiteiten. Het bericht wordt opgeslagen in een lokale buffer. In het geval van synchrone communicatie is de zendende applicatie geblokkeerd totdat het bericht is ontvangen door de ontvangende applicatie, of zelfs werkelijk is afgeleverd aan de ontvanger. De sterkste vorm van synchrone communicatie is wanneer de zender is geblokkeerd totdat de ontvanger het bericht heeft ontvangen en verwerkt. Vergankelijkheid Vergankelijkheid zegt iets over hetgeen er met een bericht gebeurt indien het bericht niet kan worden afgeleverd aan de ontvangende applicatie. Er kan hier sprake zijn van persistente (aanhoudende) berichtenuitwisseling, of van transient (vergankelijke) berichtenuitwisseling. In het eerste geval zal een verzonden bericht opgeslagen worden totdat de ontvangende applicatie beschikbaar is en het bericht afgeleverd kan worden. Bij transiente berichtencommunicatie zal het bericht vervallen als het niet kan worden afgeleverd bij de ontvangende applicatie. Bij gebruik van message queuing zijn deze factoren vanuit beheersoogpunt essentieel. Message queuing is te categoriseren als persistent asynchrone berichtencommunicatie. In figuur 3 hebben we persistent asynchrone communicatie vergeleken met transient synchrone communicatie. In het geval van persistent asynchrone communicatie, dat is weergegeven in figuur 3(a), wordt een bericht opgeslagen in een buffer op de lokale host of op de communicatieserver. Applicatie A en B kunnen onafhankelijk van elkaar opereren. Figuur 3(b) geeft transient synchrone communicatie weer, de zender A is geblokkeerd totdat het een antwoord ontvangt van de ontvangende partij B. Deze vorm van transient communicatie gaat uit van simultane verwerking, de zender en ontvanger zijn allebei actief. A verzend bericht en gaat verder met andere werkzaamheden A is niet meer actief A B B is niet actief B begint en ontvangt het bericht (a) persisten asynchrone comunicatie Message queuing uitgelegd aan de hand van In de voorgaande paragraaf is uitgelegd dat message queuing een implementatie is van persistent asynchrone berichtencommunicatie tussen twee applicaties. Die persistentie en asynchroniciteit worden verzorgd door componenten van het message queuing-systeem, waarop hieronder kort wordt ingegaan. Er is hierbij gekozen voor een uitleg aan de hand van van IBM, een veel toegepast message queuing-systeem. We hebben niet gepoogd volledig te zijn; het is een beknopte beschrijving die slechts dient als illustratie bij dit artikel. Berichten Berichten bestaan uit twee delen: 1. de data die betekenis heeft voor applicaties (bijvoorbeeld een transactie); tijd A verzoek is ontvangen B Figuur 3. Persistent asynchrone communicatie A verzend verzoek en wacht op antwoord B is actief maar verricht andere werkzaamheden verzoek is geacepteerd verzoek wordt verwerkt (b) transient synchrone communicatie

4 26 de EDP-Auditor nummer applicatie A lokale queue 2. de message header die door wordt toegevoegd aan het bericht. De header bevat informatie waarmee de opslag, de routering en de aflevering van berichten gestuurd wordt, zoals de message ID, het adres van de bestemmingsqueue en het adres van de queue waar het antwoord naar verstuurd wordt. Het formaat van de header is voorgeschreven door IBM. MQPUT queue manager A MCA message channel queue manager B MCA MQGET applicatie B lokale queue Figuur 4. Werking In bovenstaand voorbeeld verzendt applicatie A een bericht naar applicatie B die zich op een remote (gekoppeld via een netwerk) computersysteem bevindt. Op beide systemen is een lokale queue manager geïnstalleerd. Ten behoeve van applicatie A is er een lokale queue voor verzending van berichten gedefinieerd (ook wel transmission queue genoemd) en voor de ontvangst is er in de omgeving van applicatie B een lokale queue die voor de te ontvangen berichten bestemd is. netwerk Queuemanager De queuemanager speelt een centrale rol in ; iedere implementatie van moet ten minste één queuemanager bevatten. De queuemanager is een programma dat het berichtenverkeer regelt door berichten op te pakken en naar de juiste bestemmingsqueue door te zenden (zie figuur 4). Applicaties roepen functies van de queuemanager aan met behulp van de Message Queuing Interface (MQI), dit zijn API calls. Zo instrueert een applicatie de queuemanager bijvoorbeeld met de MQOPEN call om een queue te openen. Met MQPUT wordt het bericht in de queue geplaatst. Deze API calls kunnen in elke taal geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld met Cobol. De applicatie hoeft niets van de interne structuur van de queuemanager te weten. In een situatie waarin applicaties met elkaar communi ceren via message queuing zal het vaak voorkomen dat de zendende en ontvangende applicatie op verschillende computers of zelfs op verschillende platforms draaien. In de berichtenverzending spelen dan meerdere queuemanagers een rol. In dit geval moet tevens een communicatielink tot stand gebracht worden. In wordt dit gerealiseerd door message channels te definiëren tussen de queuemanagers. Hierover meer in de volgende paragrafen. Queues Queues zijn objecten die bij de installatie van gedefinieerd worden, waarin de queuemanager (namens de zendende applicatie) berichten opslaat, en waaruit de queuemanager (namens de ontvangende applicatie) berichten ophaalt. Binnen kan een queue één functie vervullen; of het ontvangen of het verzenden van berichten. verwerkt berichten op basis van het FIFOprincipe. Indien bepaalde berichten snel moeten worden verwerkt, kan hiervoor een aparte queue worden gedefinieerd die met voorrang wordt verwerkt. Berichten die niet naar hun bestemming kunnen worden gerouteerd, worden in de dead letter queue (of niet afgeleverde berichten -queue) geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het adres van de bestemmingsqueue onjuist is. Message channels en message channel agent Een message channel is een abstractie van een verbinding op transportniveau. Het is een éénrichtingsverbinding tussen een zendende en ontvangende queuemanager, waarover berichten worden verzonden. Voor tweerichtingsverkeer (bijvoorbeeld om een antwoord te verzenden) moet een tweede message channel worden opgezet. Om een message channel tot stand te brengen wordt gebruikgemaakt van onderliggende protocollen en netwerk verbindingen. Een message channel voor een internettoepassing wordt bijvoorbeeld geïmplementeerd als een TCP/IP-verbinding. Elk uiteinde van een message channel wordt beheerd door een message channel agent (MCA). Zie figuur 3. Een MCA is een programma dat berichten doorzendt van een verzendende queue naar een communicatielink en van een communicatielink naar de bestemmingsqueue. Een zendende MCA ert zendqueues op de aan wezigheid van berichten, pakt berichten in als een transport level pakket en verzendt het pakket over de verbinding naar de ontvangende MCA. De taak van de ontvangende MCA is het oppakken van ontvangen berichten, het uitpakken van het pakket en het opslaan van het bericht in de juiste queue. Dit werkt als volgt. Met de MQOPEN call activeert applicatie A de lokale queuemanager. Nadat deze het bericht heeft geïdentificeerd, en heeft bepaald dat het bericht naar applicatie B verstuurd moet worden, zet de lokale queuemanager het bericht in de transmission queue. De MCA verstuurt het bericht over het message channel naar B. De MCA op systeem B pakt het bericht op en zet het in de lokale queue voor B. Programma B haalt met MQGET het bericht op uit de lokale queue.

5 27 De MCA wordt geactiveerd door de transmission queue een trigger te laten afgeven wanneer er een nieuw bericht in de queue zit. De zendende MCA kan de ontvangende MCA activeren door het verzenden van een control message. Om een bericht te verzenden, moeten berichten een bestemmingsadres bevatten. Een adres bestaat in uit twee delen. Het eerste deel bevat de queuemanager waarnaar het bericht verzonden wordt. Het tweede deel is de bestemmingsqueue waarnaar het bericht verstuurd moet worden. Daarnaast wordt de route die het bericht moet volgen gespecificeerd. Dit wordt gedaan door het toevoegen van de naam van de lokale transmission queue waar een bericht naar toe moet. In de vorige paragraaf is aangegeven dat elke message channel één transmission queue heeft. Door nu aan te geven naar welke transmission queue een bericht verstuurd moet worden, wordt impliciet de MCA, en dus ook de queuemanager gespecificeerd. Zoals gezegd is dit een eenvoudig voorbeeld. In het geval dat applicatie B ook berichten aan applicatie A terug dient te sturen, moeten daarvoor een apart message channel en aparte queues worden gedefinieerd. Message Broker Bij grote gegevensverwerkende instellingen, zoals banken en verzekeraars, zal het in de praktijk zo zijn dat meerdere applicaties door middel van message queuing aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kan het aantal queues snel groeien. biedt een aantal mogelijkheden om in die situatie het systeem beheersbaar en onderhoudbaar te houden. Ten eerste kan onderscheid maken tussen de logische verbinding (op applicatieniveau) en de technische verbinding (dit betreft de technische componenten op de OSI-transportlaag zoals servers, hubs en netwerk). Een logische verbinding kan gebruikmaken van meerdere technische verbindingen. Daarnaast kunnen meerdere logische verbindingen gebruikmaken van één technische verbinding. Een voordeel van de ontkoppeling van de technische en logische verbinding is dat gewerkt kan worden met aliasnamen voor queues en queuemanagers. Aliasnamen worden gebruikt om te voorkomen dat de technische namen van queues en queuemanagers in de applicatie-interface naar worden opgenomen. Omdat de aliasnamen onafhankelijk zijn van de onderliggende fysieke infrastructuur, hoeft de applicatie interfaces niet aangepast te worden als de technische adressering van een queue of queuemanager wijzigt. Daarnaast zal de beheerorganisatie er naar streven het aantal technische verbindingen te minimaliseren. Om dit te kunnen bereiken kan een centrale message broker ingericht worden. De message broker staat centraal in de infrastructuur en heeft slechts één technische verbinding met elk ander platform. In figuur 5 wordt het principe van een message broker verder uitgewerkt. De logische verbinding tussen applicaties worden via de technische infrastructuur met een message broker gerouteerd. Dit kan betekenen dat een logische verbinding tussen twee applicaties gebruikmaakt van meerdere technische verbindingen. Architectuur met directe verbindingen Applicatie 1 Applicatie 4 Applicatie 1 Applicatie 2 Applicatie 3 Figuur 5. Message Broker Applicatie 5 Applicatie 6 Applicatie 2 Applicatie 3 Message broker Kwaliteitsaspecten message queuing aan de hand van een voorbeeld Architectuur met message broker In dit hoofdstuk zal aan de hand van algemene kwaliteitseisen worden beschreven, welke maatregelen biedt om aan deze eisen te beantwoorden en tevens in welke maatregelen niet voorziet, en waarvoor dus additionele maatregelen nodig zijn. Helderheid hierover is belangrijk, omdat een verkeerde inschatting van de services die biedt, de organisatie potentieel aan risico s blootstelt. Wij hebben in de praktijk bovendien gezien dat zowel de IT- als de gebruikersorganisatie soms een te rooskleurig beeld heeft van de maatregelen die op het gebied van controls levert. Kwaliteitsaspecten We gaan bij de beoordeling van message queuing uit van de volgende kwaliteitsaspecten 2 : Integriteit (vertaald naar: juistheid, volledigheid, tijdigheid) Exclusiviteit Controleerbaarheid Continuïteit Beheersbaarheid De eisen die aan de kwaliteitsaspecten worden gesteld en de daaruit voortvloeiende maatregelen, hangen af van de context en aard van de gegevenuitwisseling. Hoe strikt of soepel de eisen behoren te zijn, is niet zomaar te zeggen; Applicatie 4 Applicatie 5 Applicatie 6

6 28 de EDP-Auditor nummer Online Bankieren Handmatige invoer 1 Applicatie Betalingsverkeer (windows) dat wordt immers bepaald door het belang van de (bedrijfs)processen waarin deze berichtencommunicatie wordt toegepast. In deze paragraaf gaan we uit van het voorbeeld van de verwerking van een betalingsopdracht door een financiële instelling. Voorbeeld betalingsopdracht Een internationale betaling wordt verwerkt via het Swiftnetwerk, een wereldwijd netwerk tussen banken en financiële instellingen voor het verzenden van transacties. Het risicoprofiel van de transactie is hoog, omdat het veelal om grote bedragen gaat en de financiële instelling direct een verplichting aangaat met de ontvangende bank. De financiële instelling stelt in haar beveiligingsbeleid voor deze transacties een end-to-end beveiliging als eis. Endto-end wil in ons voorbeeld zeggen van ontvangst van de betalingsopdracht tot en met de verzending via Swift. M Q M Q MQ Broker (unix) 2 3 MQ MQ Back office systemen Bank (mainframe) 4 Proces betalingsopdracht De verwerking van de betalingsopdracht bestaat uit een aantal stappen: 1. Een klant van de financiële instelling initieert een betalingsopdracht. Als de opdracht via elektronisch bankieren is doorgegeven, wordt deze direct aangeleverd aan de backofficesystemen van de bank. Indien de opdracht via een overschrijving of acceptgiro formulier wordt aangeleverd, wordt de opdracht door de financiële instelling ingevoerd in de Applicatie Betalingsverkeer. Vervolgens moet binnen de financiële instelling een aantal stappen worden uitgevoerd. 2. De transactie wordt verwerkt in de eigen backofficesystemen van de bank. Hierbij wordt onder meer het transactiebedrag van de rekening van de klant afgeboekt. 3. De opdracht wordt, via het Swift-netwerk, verzonden naar de ontvangende bank. 4. Van de verwerking van de betalingsopdracht vindt terugkoppeling plaats naar de Applicatie Betalingsverkeer. M Q Swift (unix) Figuur 6. Voorbeeld internationale betalingsopdracht ondersteund door M Q Logische en technische verbinding Omdat de verschillende applicaties geïnstalleerd zijn op diverse technische platformen, heeft de financiële instelling ervoor gekozen de applicaties aan elkaar te koppelen met behulp van. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een centrale message broker. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de logische verbinding tussen de transactie aanleverende applicatie en de backofficesystemen technisch gezien bestaat uit twee verbindingen. Het eerste deel is de verbinding tussen het windows-platform en de message broker en het tweede deel is de verbinding tussen de message broker en de backofficesystemen op het mainframe. Zoals in het vervolg zal blijken heeft het feit dat de logische verbinding bestaat uit twee technische verbindingen gevolgen voor de maatregelen. Integriteit Integriteit betekent in ons voorbeeld dat gewaarborgd zal moeten zijn dat end-to-end alle berichten, tijdig en ongewijzigd op hun bestemming aankomen. Aspecten van integriteit zijn juistheid, tijdigheid en volledigheid. Vertaald naar betekent dit dat: een bericht ongeschonden/ongewijzigd wordt ontvangen; alle berichten worden ontvangen; een bericht slecht één keer wordt ontvangen; de berichten tijdig worden ontvangen. Maatregelen Om de juistheid en volledigheid te garanderen biedt een aantal diensten op transportlaagniveau (dus van queue tot queue), zoals of het aantal bits ongewijzigd is (juistheid) en of het bericht is aangekomen (volledigheid). Indien een bericht echter meerdere queues passeert, zoals in ons voorbeeld van de betalingsopdracht, dan is deze niet voldoende omdat de end-to-end juistheid en volledigheid niet gegarandeerd zijn. De tijdigheid van de berichtverzending wordt gegarandeerd doordat de berichten verzendt via het First-In- First-Out (FIFO) principe, berichten worden dus in de volgorde van aanlevering verwerkt. Dit mechanisme werkt voor berichten die gebruikmaken van dezelfde queue. Tussen verschillende queues kan wel prioriteit van verwerking worden aangegeven. Hiermee kan worden geregeld dat bepaalde berichten sneller worden verwerkt. Ten slotte biedt de mogelijkheid dat berichten die niet afgeleverd kunnen worden, worden opgeslagen in een Dead Letter queue. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze niet afgeleverde berichten niet verloren gaan en gesignaleerd kunnen worden. Maatregelen op applicatieniveau Uit het bovenstaande blijkt dat de integriteit op

7 29 het niveau van de technische verbinding waarborgt. Echter, in ons voorbeeld van de betalingsopdracht eist de financiële instelling dat de integriteit op applicatieniveau (end-to-end) gewaarborgd is. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. Hash Om de end-to-end juistheid te garanderen, kan aan een bericht een getal of hash worden toegevoegd. De zendende applicatie berekent met behulp van gegevens uit het oorspronkelijke bericht een getal en voegt deze toe aan het bericht. De ontvangende applicatie (in ons voorbeeld Swift) berekent het getal opnieuw en vergelijkt de uitkomst met de waarde in het bericht. De functie om deze berekening uit te voeren moet zowel in de verzendende als in de ontvangende applicatie worden geprogrammeerd. Generieke Services Vanuit beheeroogpunt is het inefficiënt om functies als het berekenen en aan het bericht toevoegen van een hashtotal in de zendende en ontvangende applicatie te programmeren. Als de berekening wijzigt moet de programmatuur van beide applicaties worden aangepast. Daarom kan ook een generieke toepassing worden ingezet voor deze functie. Deze generieke service wordt opgestart door de verzendende en ontvangende applicatie en voert voor hun de hash-berekening uit. Als de berekening wijzigt hoeft alleen de generieke toepassing te worden aangepast. Antwoordmechanisme en doorlopende nummering van berichten Om de end-to-end volledigheid te waarborgen kan gebruik worden gemaakt van een antwoordmechanisme. Dit betekent dat de ontvangende applicatie een bevestiging stuurt naar de zendende applicatie als het bericht ontvangen of verwerkt is. Deze functie wordt niet door ondersteund en moet in de zendende en ontvangende applicatie geprogrammeerd worden. Een andere op de volledigheid is doorlopende nummering van de berichten. De zendende applicatie kent een doorlopend nummer aan het bericht toe dat wordt geerd door de ontvangende applicatie. Indien een bericht wordt ontvangen waarvan het doorlopend nummer incorrect is, dan geeft de ontvangende applicatie een signaal af. ondersteunt deze functie niet. Exclusiviteit Exclusiviteit betekent in ons voorbeeld dat alleen geautoriseerde bronnen (personen of applicaties) toegang hebben tot het berichtenverkeer en berichten kunnen lezen, wijzigen of verzenden. Aspecten van exclusiviteit zijn: privacy, confidentialiteit, identificatie, authenticatie, autorisatie en van bevoegdheden. Specifiek voor betekent dit dat: de inhoud van het bericht niet leesbaar is tijdens het transport en tijdens de opslag in een queue; er geen ongeautoriseerd toegang wordt verkregen tot het message queuing-systeem waardoor onbevoegden berichten zouden kunnen verzenden, wijzigen, lezen of ontvangen. Maatregelen binnen Autorisatie en authenticatie ondersteunt identificatie en autorisatie van aanleverende bronnen. In de header van een bericht wordt de identificatie van de verzender opgenomen. Tevens kan beperken of de aanleverende bronnen gebruik mogen maken van een queue. ondersteunt niet de authenticatie van de aan leverende bron. Authenticatie is van belang om te voorkomen dat ongeautoriseerde berichten worden verstuurd. In ons voorbeeld van het betalingsverkeer zou bij onvoldoende authenticatie een betalingsbericht rechtstreeks aan SWIFT kunnen worden aangeboden buiten de verwerking in de systemen van de financiële instelling om, zodat bijvoorbeeld de betaling niet wordt afgeboekt van de rekening van de klant. Encryptie van berichten kan op transportlaagniveau (dus van queue tot queue) het berichtenverkeer versleutelen door gebruik te maken van het Secure Socket Layer-protocol (SSL). De encryptie wordt gehanteerd op de technische verbinding. Echter, het bericht is niet encrypt als het is opgeslagen in een queue. Bij de verwerking van de betalingsopdracht wordt het bericht versleuteld aangeleverd aan de broker die het ontsleutelt en opslaat in een queue voor verzending naar de backofficesystemen. Voor verzending naar de backofficesystemen wordt het bericht weer versleuteld en verzonden. In de queue bij de message broker staat het bericht in leesbare tekst, zodat beheerders de inhoud van de berichten kunnen lezen en muteren. Om dit te voorkomen zullen algemene beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen voor de server waar de broker op is geplaatst. In dit geval is dit echter niet voldoende, omdat de financiële instelling end-to-end beveiliging van de betalingsopdracht eist Daarom zullen aanvullende maartregelen moeten worden getroffen. Hierover meer in de volgende paragraaf. Maatregelen op applicatieniveau Message Authentication Code (MAC) Ter authenticatie van de aanleverende bron kan een

8 30 de EDP-Auditor nummer MAC aan het bericht worden toegevoegd. De MAC is een totaal dat wordt berekend met behulp van de inhoud van het bericht en een algoritme en crypto grafische sleutel, die de zender uniek maakt. De ontvangende applicatie voert dezelfde berekening uit en kan zo de echtheid van het bericht en de aanleverende bron vast stellen. Door de berekening met het algoritme geeft de MAC ook integriteitwaarborg zoals de Hash. De MAC-functionaliteit moet in de zendende en de ontvangende applicatie geprogrammeerd worden. Ook hiervoor geldt (net als bij de hashtotals) dat het efficiënter kan zijn hiervoor een generieke toepassing in te zetten, afhankelijk van het aantal applicaties die aan elkaar gekoppeld zijn. End-to-end encryptie De betalingsopdracht in ons voorbeeld is fraudegevoelig, daarom eist de financiële instelling end-to-end beveiliging van het berichtenverkeer. Uit het voorgaande bleek dat in een complexe omgeving waarin de Message Broker wordt toegepast, onvoldoende beveiliging biedt omdat de berichten in klare taal in een queue op de Message Broker staan. Een mogelijke maatregel is encryptie van het bericht op applicatieniveau. De versleuteling zal in de zendende en ontvangende applicatie moeten worden geprogrammeerd of door middel van aanvullende generieke toepassing. Controleerbaarheid Controleerbaarheid is in het algemeen gericht op het verifiëren van de werking van de overige kwaliteitsaspecten zoals integriteit en continuïteit. Vertaald naar is dit met name de audit trail en logging. Maatregelen binnen biedt de mogelijkheid berichten te loggen bij de zendende en de ontvangende queue. Deze logging is actief op de technische verbinding. De logging is slechts beperkt bruikbaar als basis voor een functionele logging tussen de applicaties, omdat de logging geen end-to-end informatie of uniform message-id bevat. Gezien de beperkte toegevoegde waarde is deze logging in de praktijk vaak niet actief, omdat dit een aanzienlijke opslagcapaciteit vraagt. Maatregelen op applicatieniveau In ons voorbeeld van de betalingsopdracht is het van groot belang dat alle bewerkingen in het verwerkingsproces te traceren zijn. Bij de inrichting van het proces dient de organisatie te bepalen op welke bewerkingen de organisatie het proces wil monitoren. Vervolgens zal via de applicatie en de inhoud van het te verzenden bericht gewaarborgd moeten worden dat op al deze locaties het unieke transactie-id wordt vastgelegd. Continuïteit en Beschikbaarheid Continuïteit is in het algemeen de mate waarin de gegevensverwerking ongestoord voortgang kan hebben. Beschikbaarheid is de mate waarin gegevens en ITprocessen de organisatie ondersteunen op de momenten dat de organisatie dit eist. Aspecten van continuïteit zijn de bedrijfs zekerheid, de herstelbaarheid en de uitwijkmogelijkheid. Aandachtspunten met betrekking tot zijn: het opvangen van verstoringen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een component; het opsporen en verhelpen van verstoringen. Maatregelen binnen ondersteunt asynchrone communicatie, waardoor het geen probleem hoeft te zijn dat een applicatie tijdelijk niet beschikbaar is. Als een applicatie niet beschikbaar is, worden de berichten opgeslagen in een queue. In het voorbeeld van de betalingsopdracht zijn bijvoorbeeld de backofficesystemen (op het mainframe) slechts tien uur per dag beschikbaar voor on line transacties. Een klant kan echter 24 uur per dag een betalingsopdracht via elektronisch bankieren doorgeven aan de financiële instelling. De opdracht wordt opgeslagen in de queue op het windows platform. Als de backofficeapplicatie weer actief is, haalt deze de queue op het windows platform leeg. De berichten worden vervolgens verwerkt in de backoffice-applicaties. Kanttekening bij dit mechanisme is dat de omvang van de queue voldoende moet zijn (de maximumomvang wordt via een parameterinstelling in vooraf ingesteld). Bij overschrijding van deze omvang kan de data-integriteit van de queue (een bestand) niet worden gegarandeerd. Maatregelen in de beheerorganisatie De beschikbaarheid en continuïteit van is voor een groot deel afhankelijk van de technische infrastructuur, waar gebruik van maakt. De beheerorganisatie kan de infrastructuur monitoren door de omvang/nog beschikbare ruimte van een queue te monitoren. Ook de beschikbaarheid en performance van de queues kan via aanvullende tooling bewaakt worden. Het verdient aanbeveling de tooling aan te laten sluiten met de beheertools voor het netwerk en de technische component. Bij uitval van een deel van de technische infrastructuur zal het veelal niet mogelijk zijn om terug te vallen op handmatige procedures. Er zullen daarom maatregelen moeten worden genomen om de voortgang van het berichtenverkeer ook bij verstoringen te waarborgen. Bijvoorbeeld

9 31 door het in duplo uitvoeren van computer- of datacommunicatieapparatuur en het creëren van alternatieve routes voor de datacommunicatie uitwijk. Dergelijke voor zie ningen moeten periodiek getest worden. Beheerbaarheid Beheerbaarheid is de mate waarin het object kan worden aangestuurd of bijgestuurd, zodat het object bij voortduring aan de daaraan gestelde eisen voldoet of kan vol doen. Aspecten van beheersbaarheid zijn flexibiliteit, onderhoudbaarheid, connectiviteit. Aandachtspunten voor zijn: beschikbaarheid van op een groot aantal platformen; de mogelijkheid om snel en eenvoudig aan te passen of uit te breiden. Maatregelen binnen kan op gangbare platformen worden geïnstalleerd, waardoor het als generiek communicatiemiddel in de meeste technische infrastructuren kan worden gebruikt. Om de flexibiliteit en onderhoudbaarheid te bevorderen, biedt de mogelijkheid om de logische en technische verbindingen los te koppelen. Hierdoor wordt voorkomen dat alle interfaces moeten worden aangepast indien de onderliggende fysieke infrastructuur wijzigt. Daarnaast kunnen binnen queues dynamisch worden aangemaakt. Hierdoor is de omgeving snel aan te passen of uit te breiden. Maatregelen binnen de beheerorganisatie Zeker in grotere omgevingen is het beheer van complex. In deze omgevingen is snel sprake van honderden queues. Een goede naamgevingconventie en adequate documentatie is noodzakelijk om het gebruik van een queue te kunnen identificeren en te beheren. Daarnaast is de keuze van de architectuur van groot belang voor de beheersbaarheid. Een splitsing van logische en fysieke verbindingen is een aspect dat in de architectuur moet worden gedefinieerd. Daarnaast kan het gebruik van een centrale message broker het aantal fysieke verbindingen beperken. Conclusie Doel van dit artikel was het inzichtelijk maken van risico s van gegevensuitwisseling tussen applicaties op basis van message queuing en maatregelen die deze risico s kunnen beperken. Message queuing wordt gebruikt voor het koppelen van applicaties in een complexe technische omgeving met verschillende systeemomgevingen. Message queuing is een vorm van asynchrone persistente communicatie. Asynchroon betekent dat het bestand wordt opgeslagen in een soort postbus en dat de verzendende applicatie niet afhankelijk is van de ontvangst/verwerking van het bericht door de ontvangende applicatie. Persistent betekent dat het bericht blijft bestaan, totdat het afgeleverd is. biedt op de transportlaag een aantal waarborgen om de integriteit, exclusiviteit erbaarheid van het berichtenverkeer te waarborgen. biedt echter geen mogelijkheden om end-to-end s uit te voeren, op integriteit van het berichtenverkeer (bijvoorbeeld door hashtotals) of exclusiviteit (encryptie) te waarborgen. Dit betekent dat met name in grote complexe omgevingen, waarbij het aantal MQ-objecten kan oplopen tot meer dan honderd, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het verdient aanbeveling om deze services generiek via aanvullende tools te implementeren, in plaats van ze in elke toepassingsapplicatie opnieuw te ontwikkelen. De mate waarin aanvullende maatregelen nodig zijn, is afhankelijk van de business context waarin message queuing wordt toegepast. Het is aan de gebruikers van het message queuing-systeem om in kaart te brengen welke risico s verbonden zijn aan het berichtenverkeer en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Literatuur [BERN96] Bernstein, P.A, (1996), Middleware: a model for distributed system services, in: Communications of the ACM, Vol. 39, February. [MORR99] Morris, J.H., (1999), Interface issues in computer support for asynchronous communication, in: Communications of the ACM, Vol. 31. [ORPH99] Orphali, R., (1999), Client Server Survival Guide, Third edition, Wiley Computer Publishing. [SPHA98] Sphani, S. en J.-R. Scherrer, (1998), Consensual trends for optimizing the constitution of middleware, in: Communications of the ACM, Vol. 28, October. [TANE96] Tanenbaum, A.S., (1996), Computer Networks, Third edition, Prentice Hall, New Jersey. [TANE02] Tanenbaum, A.S., (2002), Distributed Systems Principles and Paradigms, Prentice Hall, New Jersey. [WACK99] Wackerow, D., (1999), MQ Series Primer, Enterprise Application Integration Center, IBM Redbooks, October. Noten 1 Hiermee worden de lagere niveaus van een netwerkarchitectuur bedoeld (onderste lagen OSI-model). 2 Deze kwaliteitsaspecten zijn gebaseerd op Noreageschrift 1 IT Auditing aangeduid.

10 32 de EDP-Auditor nummer BIJLAGE Tijdigheid Audit Raamwerk message queuing Deze bijlage bevat een inventarisatie van risico s en mogelijke maatregelen die als uitgangspunt kunnen dienen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de gegevens uitwisseling tussen applicaties met behulp van. Per risico is aangegeven: welke maatregelen hier tegenover stelt; welke maatregelen in de zendende en ontvangende applicaties kunnen worden getroffen (applicatieve s); welke procedurele maatregelen in de administratieve organisatie getroffen kunnen worden. Tijdigheid Tijdigheid Berichten worden tijdig ontvangen. Tussen verschillende queues kan prioriteit van verwerking worden aangegeven. Hiermee kan worden geregeld dat bepaalde berichten sneller worden verwerkt. Tijdmechanisme instellen om te voorkomen dat een bericht dat niet kan worden verzonden, de zendende queue blokkeert. In de message header van een bericht kan een expiratietijd worden meegegeven. Na een zekere tijdspanne (bijvoorbeeld 5 seconden) wordt de verwerking van het bericht overgeslagen. Het bericht valt uit de zendende queue en er verschijnt via een monitoring tool een signaal bij de 1e-lijnssupport. Berichten worden in de juiste volgorde ontvangen en verwerkt. (Bijvoorbeeld een annulering van een transactie wordt niet eerder ontvangen dan de transactie zelf.) Geen. Doorlopende nummering van berichten en hierop door de ontvangende applicatie. Juistheid Exclusiviteit Juistheid Een bericht wordt ongeschonden/ongewijzigd ontvangen. Er is voldoende afscherming van privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens. Geen end-to-end op de juistheid indien een bericht meerdere queues passeert. Op transportlaagniveau (dus van queue tot queue) mogelijkheid tot of het bericht is aangekomen en of het aantal bits ongewijzigd is. MQ kan op transportlaagniveau (dus van queue tot queue) het berichtenverkeer versleutelen door gebruikmaking van het SSL-protocol. biedt geen end-to-end encryptie. Encryptie van gegevens in een bericht dat is opgeslagen in een queue wordt niet ondersteund door. Volledigheid Controle op end-to-end juistheid door getal (hash) op te nemen in het bericht. End-to-end encryptie in de zendende en ontvangende applicatie programmeren. Aanvullende generieke services buiten voor beveiliging. Volledigheid en procedurele maatregel Alle berichten worden ontvangen. Geen end-to-end garantie dat alle berichten worden ontvangen indien een bericht meerdere queues passeert. Op de transportlaag biedt MQ de mogelijkheid om het bericht opnieuw te versturen als het bericht niet ontvangen wordt. Berichten die niet afgeleverd kunnen worden (bijvoorbeeld door verkeerde adressering) worden naar een dead letter queue gerouteerd zodat ze niet verloren gaan. Ontvangstbevestiging van de ontvangende applicatie naar de zendende applicatie. De zendende applicatie geeft bij het ontbreken van een ontvangstbericht een signaal af dat via een monitoring tool opgepakt wordt door de 1e-lijnssupport. MQ Er wordt geen ongeautoriseerd toegang verkregen tot het message queuing-systeem waardoor onbevoegden berichten zouden kunnen verzenden, wijzigen, lezen of ontvangen. biedt functionaliteit om een bron (persoon of applicatie) te identificeren, maar niet om een bron te authenticeren. Het is mogelijk de toegang tot de objecten (queue manager en queues) te beperken tot bepaalde gebruikers of tot bepaalde applicaties (via de Interface). Hiertoe bevat het bericht een user ID. Authenticatie van het bericht en de aanleverende bron op basis van een Message Authentication Code (MAC). en procedurele maatregel Doorlopende nummering van berichten en hierop door de ontvangende applicatie. Indien een nummer ontbreekt of dubbel wordt ontvangen geeft de ontvangende applicatie een signaal af dat via een monitoring tool opgepakt wordt door de 1e-lijnssupport. Volledigheid Een bericht wordt slechts één keer ontvangen. Doorlopende nummering van berichten en hierop door de ontvangende applicatie.

11 33 Controleerbaarheid Er is voldoende inzicht in de uitgevoerde activiteiten (audittrail) van het berichtenverkeer. biedt de mogelijkheid berichten te loggen bij de zendende en de ontvangende queue. In de praktijk is deze logging vaak niet actief omdat dit een aanzienlijke opslagcapaciteit vraagt. De MQ logging is gebaseerd op het verwerkings-id, dit is het nummer dat het bericht krijgt voor de technische verbinding van queue tot queue. Er is dus geen logging op basis van een uniek transactienummer van een bericht over de hele keten heen (end-to-end). Logging van berichten op basis van een uniek transactie-id (over de technische componenten heen), gericht op de key controls van het business proces. Continuïteit en Beschikbaarheid Beheersbaarheid Er treedt geen verstoring van de gegevensverwerking op als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een systeem of applicatie. slaat de berichten op in queues en verzendt ze in de volgorde van aanlevering naar de ontvangende applicatie. Kantekening hierbij is dat de maximale omvang van een queue via parameterinstelling vooraf ingesteld dient te worden. Bij overschrijding van deze omvang kan de data-integriteit van de queue (een bestand) niet gegarandeerd worden. De inrichting van is eenvoudig aan te passen of uit te breiden. Binnen kunnen queues dynamisch worden aangemaakt, waardoor de omgeving snel aan te passen of uit te breiden is. Dit betekent dat niet bij elke aanpassing de gehele MQ-omgeving opnieuw gedefinieerd hoeft te worden. biedt de mogelijkheid de fysieke en de logische verbinding los te koppelen door gebruik te maken van aliasnamen voor queues en queuemanagers. Procedureel De werking van kan via monitoring van de omvang/ nog beschikbare capaciteit van de queues plaatsvinden. Beschikbaarheid en performance kan via aanvullende tooling worden bewaakt. De inrichting van is onderhoudbaar. biedt geen specifieke tooling voor het beheer van queues. Naamgevingsconventie voor MQ-objecten. Een splitsing van logische en fysieke verbindingen is een aspect dat in de architectuur moet worden gedefinieerd. Daarnaast kan het gebruik van een message broker het aantal fysieke verbindingen beperken. Procedureel De continuïteit van het netwerk of het message queuingsysteem wordt niet verstoord. Geen. Het terugvallen op handmatige procedures zal veelal niet mogelijk zijn. Er zullen daarom maatregelen moeten worden genomen om de voortgang van het berichtenverkeer ook bij verstoringen te waarborgen. Bijvoorbeeld door het in duplo uitvoeren van computer- of datacommunicatieapparatuur en het creëren van alternatieve routes voor de datacommunicatieuitwijk. Dergelijke voorzieningen moeten periodiek getest worden. Procedureel heeft geen beperkingen wat betreft de connectiviteit en interoperabiliteit. is op de meeste besturingssystemen te installeren. Daarnaast is het niet noodzakelijk dat alle systemen tegelijk actief zijn door het asynchrone karakter.

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Dienstbeschrijving faxdiensten

Dienstbeschrijving faxdiensten Dienstbeschrijving faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1017 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Achterliggende techniek...

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

TSf@-OTRS Documentatie

TSf@-OTRS Documentatie TSf@-OTRS Documentatie Inhoudstafel 1 Inleiding - OTRS... 2 2 TSf@-OTRS... 3 2.1 Cloud... 3 2.2 Klanten van klant... 3 2.3 Opsteller van ticket... 3 2.4 Applicatie... 3 2.5 Helpdesk medewerker... 3 2.6

Nadere informatie

SQL Server Service Broker

SQL Server Service Broker Oriented Database Architectuur met SQL Server 2005 SQL Server Astrid Hackenberg en Anko Duizer In het artikel in DB/M 2 is geschreven over de Oriented Database Architectuur (SODA). In een SODA smelten

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Rfc Afgeleide principes 35-40

Rfc Afgeleide principes 35-40 Rfc Afgeleide principes 35-40 Wijzigingsvoorstel voor de NORA Gebruikersraad Versie 14 juni 2016 Bestaande Afgeleide Principes 35-40 AP 35: Continuiteit van de dienst. De levering van de dienst is continu

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Datasheet V1.0.64. SMS Comfort als back office applicatie.

Datasheet V1.0.64. SMS Comfort als back office applicatie. Datasheet V1.0.64 General SMS Comfort is een netwerkoplossing die u toestaat om SMS tekstberichten vanuit allerhande interfaces te verzenden en te ontvangen... of anders gezegd Sms2mail of Mail2sms SMS

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie INHOUD Inleiding 3 Eisen vanuit NEN 7510 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 4 Beheerst wijzigingsproces 4 Toegankelijkheid geautoriseerde gebruikers

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Eerste versie 1.0 : sept 2013 Herziene versie 2.0 juni 2014 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis OSI model Networking Fundamentals Roland Sellis OSI Open System Interconnections model Proces beschrijving Transport van van host naar host Het is een model! koning schrijver vertaler bemiddelaar midden

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging van klant gegarandeerd 701P41700 Overzicht Externe diensten Info over

Nadere informatie

Encryptie deel III; Windows 2000 EFS

Encryptie deel III; Windows 2000 EFS Encryptie deel III; Windows 2000 EFS Auteur Leon Kuunders is als security consultant en managing partner werkzaam bij NedSecure Consulting. E-mail leon.kuunders@nedsecure.nl Inleiding In het eerste artikel

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 23. maart 2016 Version 2.2.0 Copyright 2016-2013 OX Software GmbH, Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het Remote Frame Buffer-protocol 6 3 Desktop Sharing gebruiken 7 3.1 Desktop Sharing hoofdvenster..............................

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Lootjes mag voor onbepaalde tijd gebruikt worden door iedereen die:

Lootjes mag voor onbepaalde tijd gebruikt worden door iedereen die: Lootjes Algemeen Lootjes is een programma geschreven in de programmeertaal C++, waarmee elektronisch Sinterklaas lootjes getrokken kunnen worden. Deze lootjes worden via e-mail opgestuurd naar diegenen,

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1 Algemene informatie on demand over de bestaande ehealth basisdiensten en de verschillende diensten met toegevoegde waarde, evenals andere ehealth initiatieven, hun functionaliteit, en hoe deze zich t.o.v.

Nadere informatie

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen 2connect-IT informatiedag 2012 Agenda Introductie Mobiele communicatie Combinatie met 2connect-IT Introductie

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het Remote Frame Buffer-protocol 6 3 Desktop Sharing gebruiken 7 3.1 Desktop Sharing uitnodigingen beheren.........................

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Veiligheid van uw data

Veiligheid van uw data Cloud Harddrive; uw bestanden in de Cloud, veilig, snel, te delen met anderen en overal toegankelijk. Cloud Harddrive creëert een beveiligd gebied op uw lokale harde schijf, waar de Cloud Harddrives in

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie