Meldingsformulier Wet bodembescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldingsformulier Wet bodembescherming"

Transcriptie

1 Gemeente Schiedam Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier voor het verkrijgen van een uitspraak inzake de ernst van een geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering alsmede ten behoeve van het instemmen met een saneringsplan, saneringsverslag of een nazorgplan. 1. Registratie melder a. Adresgegevens melder Naam bedrijf (indien van toepassing) Aanhef de heer mevrouw Naam en voorletters Adres Postcode Plaats Telefoon b. Begeleiding door adviseur Wordt uw melding begeleid door een gemachtigd adviseur. Met het ondertekenen van dit meldingformulier machtigt u indien u hiernaast ja invult direct deze adviseur. Deze zal in het vervolg als aanspreekpunt dienen. Let op! Vergeet niet de toelichting te lezen. ja nee N.B. Indien het antwoord 'Ja' is, ga naar vraag 1c en indien het antwoord 'Nee' is, ga naar vraag 2. c. Adresgegevens gemachtigd adviseur Naam bedrijf Aanhef adviseur de heer mevrouw Naam en voorletters adviseur Adres Postcode Plaats Telefoon Versie 2, augustus 2009 Pagina 1

2 2. Algemene gegevens onderzoekslocatie a. Adresgegevens Adres(sen) Postcode Gemeente b. Kadastrale gegevens Gemeente Schiedam, Kadastrale sectie(s) Kadastrale nummer(s) c. Geografische gegevens X- coördinaat Y- coördinaat d. Oppervlakte waar bodemonderzoek is uitgevoerd Oppervlakte (in m 2 ) 3. Eigendomssituatie Met betrekking tot de locatie bent u als melder eigenaar huurder erfpachter anders te weten b. Zijn er ook andere zakelijke gerechtigden of belanghebbende partijen met betrekking tot het gebruik van het terrein ja nee onbekend Indien het antwoord op de vorige vraag 'ja' is, dient u deze hierna in te vullen. Indien de ruimte niet volstaat vermeld u de overige belanghebbenden en/of zakelijk gerechtigden op een aparte bijlage Bedrijf Aanhef de heer mevrouw de heer mevrouw Naam en voorletters Adres Postcode Plaats Telefoon In welke verband is het bedrijf/hij/zij belanghebbend? Versie 2, augustus 2009 Pagina 2

3 4. Vooroverleg Wenst u vooroverleg ja nee Indien vooroverleg reeds heeft plaatsgevonden dient u de volgende vragen te beantwoorden. Met wie Wanneer Bekend onder (registratie)nummer 5. Wat meldt u? Aankruisen wat van toepassing is (N.B. combinaties zijn mogelijk) Art. 28, 29 en 37 Wbb Verzoek om een beschikking inzake de ernst van een geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering zonder dat er sprake is van het indienen van een saneringsplan. Voeg bijlagen A, B en C toe. Art. 28, 39 en 40 Wbb Verzoek om een beschikking inzake de ernst en de spoedeisendheid alsmede het instemmen met het (deel)saneringsplan. Voeg bijlagen A, B, C en E toe en indien beschikbaar D (zie hieronder). Wanneer bent u voornemens om aan te vangen met de saneringswerkzaamheden? (dd-mm-jjjj): In verband met de houdbaarheid van de onderzoeksgegevens (hiervoor geldt een maximum van 4 jaar) dient u er rekening mee te houden dat in geval u niet binnen 4 jaar tot sanering over gaat wij met het eventueel ingediend saneringsplan niet kunnen instemmen. Art. 28 Wbb Tijdelijke verplaatsing van ernstig verontreinigde grond. Voeg bijlagen A, B, C en F toe (zie hieronder). Art. 39c Wbb Verzoek om instemming met het (deel)evaluatierapport van de uitgevoerde (deel)sanering. Voeg Bijlagen A en I toe. Art.39d Wbb Verzoek om instemming met het nazorgplan van de uitgevoerde (deel)sanering. Voeg bijlage A en K toe. Art. 27 Wbb Melding van een nieuwe verontreiniging buiten een inrichting. Voeg bijlage A, B, C en E toe. Versie 2, augustus 2009 Pagina 3

4 Art. 28 Wbb (lid 3) Melding van handeling van meer dan 50 m 3 grond of 1000 m 3 grondwater bij een niet ernstig geval van bodem verontreiniging. Voeg bijlage A, B en F toe Art. 29, 37 lid 5 Wbb Melding wijziging gebruik verontreinigde locatie. Voeg bijlage A en G toe (zie hieronder). Bijlagen Voor het verkrijgen van een beschikking dient u alle relevante documenten toe te voegen. Geef hieronder aan welke documenten u in DRIEVOUD toevoegt: A. Kadastrale kaart (met daarop aangegeven(resterende) verontreinigingcontouren en kadastrale kerngegevens van de onderzochte locatie. B. Rapportage bodemonderzoek NVN5740/NEN5740 of een vergelijkbare rapportage. C. Rapportage nader bodemonderzoek. D. Rapportage saneringsonderzoek. E. Rapportage (deel)saneringsplan inclusief kostenraming. F. Plan van aanpak op (tijdelijke) verplaatsing verontreinigde grond. G. Toelichting op wijziging gebruik. H. Het uitgevoerde basisdocument (BSB). I. (deel)evaluatierapport K nazorgplan 6. Overzicht relevante onderzoeksgegevens met betrekking tot deze melding Soort onderzoek Titel rapport onderzoeksbureau kenmerk datum Versie 2, augustus 2009 Pagina 4

5 7. Gegevens ten behoeve van de Monitoring van de bodemsaneringsoperatie a. Gegevens inzake de (vml) puntbron(nen) van verontreiniging Verontreinigende activiteit(en) (a) Bron archief (b) Start (c) Einde (d) (a) Hier moet u de verdachte activiteiten/puntbronnen vermelden die op de locatie aanwezig zijn (huidige) of waren (voormalige), zoals bijvoorbeeld een benzinestation; (b) Waar heeft u de informatie uit (a) vandaan? Hier kunt u de informatiebron/soort archief noemen; (c) Hier moet u de startdatum (jaartal) van de activiteit/bedrijfsvoering die als puntbron is aangemerkt vermelden; (d) Hier moet u de einddatum (jaartal) van de activiteit/bedrijfsvoering die als puntbron is aangemerkt vermelden. b. Gegevens inzake verontreinigingscontouren Grond Verontreiniging/stofgroep invullen: Oppervlakte grondverontreiniging >I (in m 2 ) Overschrijding perceelsgrens (I-contour) % % % Omvang grondverontreiniging >I (in m 3 ) Grondwater Soort verontreiniging: Oppervlakte grondwaterverontreiniging >I (in m 2 ) Overschrijding perceelgrens (I-contour) % % % Omvang grondwaterverontreiniging >I (in m 3 ) Versie 2, augustus 2009 Pagina 5

6 Risicobeoordeling Zijn er humane risico s aanwezig nee ja, namelijk Zijn er ecologische risico s aanwezig nee ja, namelijk Zijn er verspreidingsrisico s aanwezig nee ja, namelijk Noodzaak voor een spoedeisende sanering nee ja, namelijk Wordt er gesaneerd ivm planurgente maatregelen nee ja, namelijk Kosten onderzoek Kosten in Euro s (excl. BTW) Deze kosten zijn: geschat of werkelijk (Als deze vraag niet is beantwoord, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.) Reden van het onderzoek Is er een koppeling met ander wetgeving en zo ja welke: Bouwverordening Bodem Sanering Bedrijfsterreinen Activiteitenbesluit Wet milieubeheer Besluit bodemkwaliteit Monumentenwet / erfgoedverordening Andere nl. c. Saneringsplan (indien van toepassing) Algemene vragen met betrekking tot de sanering Aanleiding sanering Omschrijving huidig gebruik Toekomstige gebruik Saneringsdoelstelling bovengrond (tot 1 m-mv) Saneringsdoelstelling ondergrond (vanaf 1m-mv) Saneringsdoelstelling grondwater Type sanering Volledige sanering Gefaseerde sanering Deelsanering Versie 2, augustus 2009 Pagina 6

7 Geraamde Grondstromenbalans Hoogte maaiveld voor de sanering (t.o.v. NAP) Hoeveelheid in losse m 3 Kwaliteit van het materiaal Ontgraven grond Gereinigde grond Gestorte grond Hergebruikte grond (elders) Hergebruikte locatie-eigen grond Afgevoerde hoeveelheid puin e.d. Totale aangevoerde grond Schone grond Licht verontreinigde grond Hoogte maaiveld na sanering (t.o.v. NAP) Geschatte kosten van de bodemsanering Kosten in Euro's (excl. BTW) (Als deze vraag niet is beantwoord, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.) Start en tijdsduur van de bodemsanering Wanneer wordt uiterlijk met de dd/mm/jjjj, sanering aangevangen? Hoeveel tijd neemt de sanering Grondsanering in beslag? Grondwatersanering (Als deze vraag niet is beantwoord, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.) Versie 2, augustus 2009 Pagina 7

8 d. Evaluatierapport (indien van toepassing) Werkelijke grondstromenbalans (in losse m 3 ) Hoogte maaiveld voor de sanering (t.o.v. NAP) Ontgraven grond Gereinigde grond Gestorte grond Hergebruikte grond (elders) Hergebruikte locatie-eigen grond Afgevoerde hoeveelheid puin e.d. Totale aangevoerde grond Schone grond Licht verontreinigde grond Hoogte maaiveld na sanering (t.o.v. NAP) Bodemprestatieeenheden (BPE) A: aantal m 2 gesaneerd oppervlak (>I) B: aantal m 3 ontgraven bodemvolume (>I) C: aantal m 3 gesaneerd grondwater, geraamd volume (> I) uit het saneringsplan Aantal BPE s: A + 3*B + 0,4*C Totale kosten van de uitgevoerde bodemsanering Kosten in Euro's (excl. BTW) e. Nazorgplan (indien van toepassing) Gebruiksbeperkingen en beschermingsmaatregelen bodem(gebruik) Geen Gesloten verharding intact houden Leeflaag in stand houden Grondwateronttrekkingsysteem Monitoring grondwater Verbod betreden locatie Verbod bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden Verbod gewasteelt Verbod voor grazend vee Verbod onttrekking grondwater Aanwezigheid luchtverversingssysteem Monitoring lucht Overige nl. Versie 2, augustus 2009 Pagina 8

9 8. Verklaring en ondertekening Naar waarheid ingevuld: Melder: Gemachtigde: Datum Datum Plaats Plaats Naam Naam Bedrijf Bedrijf Handtekening: Handtekening: Dit meldingsformulier met de benodigde bijlagen sturen naar: Gemeente Schiedam afdeling Ruimtelijk Gebruik team Wonen en Milieu Postbus EA SCHIEDAM Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie bouwen, wonen en milieu van de gemeentelijke Stadswinkel. Telefonisch te bereiken onder Versie 2, augustus 2009 Pagina 9

10 TOELICHTING BIJ MELDINGSFORMULIER WET BODEMBESCHERMING GEMEENTE SCHIEDAM Algemeen U dient het meldingsformulier duidelijk leesbaar en volledig in te vullen. Zijn er tijdens het invullen onduidelijkheden of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de bodemadviseurs van de afdeling Ruimtelijk Gebruik van onze gemeente. Wie moet melden? - Iedereen die bodemverontreiniging veroorzaakt of daarbij betrokken is; - Iedereen die van plan is bodemverontreiniging (tijdelijk) te verplaatsen, te verminderen of te saneren; - Iedereen die een uitspraak wil over de ernst en de noodzaak van een spoedige sanering voor een geval van bodemverontreiniging; - Iedereen die van plan is het gebruik van een verontreinigd terrein te wijzigen, waarbij sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; Uitzonderingen op de meldingsplicht van artikel 28 van de Wbb U hoeft niet aan de gemeente te melden als u redelijkerwijs kunt aannemen dat het niet om een geval van ernstige bodemverontreiniging gaat èn: - het een hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater betreft van maximaal 50 m 3, respectievelijk m 3, of: - er slechts sprake is van een tijdelijke uitname en dus na die uitname wordt teruggeplaatst (bijvoorbeeld het graven en aanvullen van een leidingen sleuf), of: - als het om de verwijdering van onderhoudsspecie klassen 1, 2 en 3 gaat voorzover verspreiding op naastgelegen grondstrook zal plaatsvinden. In al deze bovenstaande gevallen geldt, dat als er wèl sprake is van een (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging, u dit bij de gemeente moet melden. Vraagsgewijs 1. Registratie melder De melder is degene die op grond van wettelijke verplichtingen de melding doet of daar opdracht toe geeft. Alle correspondentie van de gemeente betreffende de verontreiniging wordt aan hem/haar gericht, tenzij de melder een ander gemachtigd heeft. Na ondertekening van de machtiging zal tevens een afschrift van de correspondentie aan de gemachtigde worden gezonden. In geval van zo n machtiging heeft dit tot gevolg dat het bevoegd gezag tevens met de gemachtigde in overleg kan treden. Hierdoor is het mogelijk dat het bevoegd gezag met de gemachtigde afspraken maken die de melder binden. De melder zal dan ook juridisch gezien voor die afspraken aansprakelijk zijn. Indien u een adviseur wilt machtigen dient u onder b. ja in te vullen en dient u en uw adviseur beide de melding (zie vraag 8) te ondertekenen. Gegevens van uw gemachtigd adviseur kunt u onder 1c invullen. Versie 2, augustus 2009 Pagina 10

11 2. Algemene gegevens onderzoekslocatie De adressen en de kadastrale gegevens van alle betrokken percelen moeten worden vermeld. Er dient een goed leesbare, recente kadastrale kaart als bijlage te worden toegevoegd, eventueel voorzien van een recent uittreksel uit het kadaster. Krachtens het bepaalde in artikel 55 Wbb zenden wij, binnen 4 dagen na de dag van een bekendmaking van een besluit waaruit een publiekrechtelijke beperking voortvloeit, het origineel dan wel gewaarmerkt afschrift van dit besluit aan het gemeentelijke beperkingenregister. Het gemeentelijke beperkingenregister maakt een aantekening van het beperkingenbesluit bij het (de) perceel (percelen) waarvan de vaste bodem ernstig is verontreinigd en die zijn gelegen binnen de interventiewaarde contour. Op die percelen kan tevens een ernstige verontreiniging in het grondwater zijn ontstaan. Vanwege de nauwkeurigheid moeten de rijksdriehoekscoördinaten worden afgelezen op een topografische kaart (bijvoorbeeld X: , Y: ). De coördinaten betreffen het centrum van de verontreiniging. De Y- coördinaat is altijd groter dan de X- coördinaat. 3. Eigendomssituatie Hier dient u aan te geven wat uw relatie als melder met de eigendomssituatie is. Verder dient u aan te geven of er eventueel belanghebbende partijen/mensen zijn. Zo ja, dan dient u alle bijbehorende adresgegevens te vermelden en aan te geven waarom deze partij belanghebbend is. Deze gegevens zijn van belang voor het informeren van direct betrokkenen en voor een zorgvuldige uitvoering van de inspraakprocedure. Indien er meerdere eigenaren zijn of de verontreiniging zich op meerdere percelen bevindt, dient u op een aparte bijlage de naam van die eigenaren en het adres per kadastraal perceel aan te geven. 4. Vooroverleg Er zijn situaties denkbaar waarin u al dan niet vergezeld van uw adviseur met de gemeente wilt overleggen voordat u een melding doet, bijvoorbeeld omdat u wilt afwijken van de voorgeschreven onderzoeksprotocollen, of omdat u wilt weten of de gemeente kan instemmen met de toepassing van een nieuwe saneringstechniek. Tijdens een vooroverleg kunt u met de gemeente overleggen over de verschillende mogelijkheden, zodat voorkomen kan worden dat de meldingsprocedure wordt opgeschort of dat de melding niet in behandeling kan worden genomen. U vraagt vooroverleg aan door dit op het meldingsformulier aan te geven. Vervolgens stuurt u het formulier met de relevante bijlagen in enkelvoud naar de gemeente. Uw gegevens worden geregistreerd en u wordt telefonisch of schriftelijk benaderd door één van de beleidsadviseurs van de afdeling Ruimtelijk Gebruik. Na dit vooroverleg stuurt u het meldingsformulier en de bijlagen bij het meldingsformulier (in drievoud) naar de gemeente. Op het moment dat de gemeente deze stukken ontvangt start de formele meldingsprocedure. Het vooroverleg is niet bedoeld om overleg te voeren over de mogelijke inhoud van de beschikking die de gemeente op grond van de Wbb moet nemen. Zo kan er bijvoorbeeld geen vooroverleg plaatsvinden over de vraag of de gemeente van oordeel is of er sprake is van een ernstig en/of spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Indien u zich bij de definitieve melding wilt beroepen op gemaakte afspraken tijdens het vooroverleg, dan dient u een door u opgesteld en door de gemeente ondertekend besprekingsverslag als bijlage bij te voegen. Versie 2, augustus 2009 Pagina 11

12 Indien er al in een eerder stadium contact/vooroverleg is geweest met bevoegd gezag kunt u die aangeven. Tevens dient u de registratie-code die toen is afgegeven te vermelden. Hiermee wordt het nummer bedoeld waarmee de verontreiniging bij de gemeente is geregistreerd, bijvoorbeeld SC Doel van de melding Onder dit hoofdstuk geeft u de reden aan van uw melding. Het is mogelijk om meerdere combinaties aan te kruisen. De gegevens betreffende het tijdstip van het ontstaan van bodemverontreiniging zijn nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van een bestaande of nieuwe verontreiniging (op basis van artikel 13 van de Wbb). Een nieuwe verontreiniging (dat wil zeggen ontstaan na ) moet in principe volledig verwijderd worden. Het melden van een nieuwe verontreiniging moet op basis van artikel 27 Wbb plaatsvinden. Deze melding dient vergezeld te gaan van een plan van aanpak waarin beschreven staat welke maatregelen er getroffen zijn/worden om de verontreiniging te voorkomen, te beperken of te saneren. Belangrijk is dat u zich realiseert dat onderzoeksgegevens maar een beperkte houdbaarheid hebben. Indien u een verzoek doet om een beschikking inzake de ernst en de spoedeisendheid en gelijktijdig om instemming van het saneringplan vraagt, dient u binnen afzienbare tijd (binnen 4 jaar) met de saneringswerkzaamheden aan te vangen. Als het tijdstip van aanvang naar oordeel van het bevoegd gezag te ver weg ligt, kan het zijn dat het saneringsplan niet ontvankelijk wordt verklaard. Op basis van de Verordening Bodemsanering Schiedam kunnen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van hun beschikkingen in bepaalde gevallen de ontwerpbeschikking achterwege laten. Om voor toepassing van deze verkorte procedure in aanmerking te komen dient u het daarvoor bestemde aanvraagformulier in te vullen (deze is beschikbaar via de website van de gemeente Schiedam). Afhankelijk van het doel van uw melding dient u bepaalde bijlagen bij uw melding te voegen. Deze staan vermeld aan het eind van iedere melding. Let op het aantal benodigde exemplaren. 6. Overzicht relevante onderzoeksgegevens met betrekking tot deze melding Hier dienen alle bij de aanvraag ingediende stukken te worden vermeld. Onder soort onderzoek wordt bijvoorbeeld bedoeld: verkennend bodemonderzoek, nader bodemonderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan, evaluatierapport, nazorgplan e.d. Versie 2, augustus 2009 Pagina 12

13 7. Gegevens ten behoeve van de monitoring van de bodemsaneringsoperatie Onder dit hoofdstuk dienen alle bodembedreigende activiteiten op de locatie te worden ingevuld. Tevens dient per stof(groep), zoals zware metalen, minerale olie, PAK e.d. te worden aangegeven hoeveel oppervlak en hoeveel kuub er is verontreinigd met de desbetreffende stofgroep. Ook dient u hierbij aangegeven of er een eventueel perceelgrens overschrijdende verontreiniging is geconstateerd. U dient verder aan te geven wat de resultaten zijn uit de uitgevoerde risicobeoordeling. Deze dient te worden uitgevoerd conform het meeste recente Sancrit. Ook bent u verplicht aan te geven wat de gemaakte kosten zijn ten behoeve van bodemonderzoek. Indien u dit verzuimd kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Indien van toepassing dient u zowel bij het saneringsplan als evaluatierapport aan te geven wat de (geraamde) grondstromenbalans is. Deze dient onderverdeeld te worden in een aantal substromen. Verder is het belangrijk te vermelden wanneer de sanering zal aanvangen en hoelang men denkt dat de grond(water)sanering zal duren. Indien u deze vraag niet beantwoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Ditzelfde geldt ook voor de geraamde en/of gemaakte kosten van de sanering. Onder het kopje nazorg dient men aan te geven of er mogelijke gebruiksbeperkingen zijn en/of er beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn ten aanzien van het bodemgebruik. 8. Ondertekening Tenslotte dient het meldingsformulier door u als melder te worden ondertekend, tenzij u een machtiging aan uw adviseur heeft gegeven. In dat geval dient u beide het formulier te ondertekenen. In geval van zo n machtiging heeft de gemeente de mogelijkheid om over technisch inhoudelijke zaken zich direct tot de gemachtigde kan richten. Hierdoor is het mogelijk dat medewerkers van de gemeente Schiedam met de gemachtigde afspraken maken die de melder binden. De melder zal dan ook juridisch gezien voor die afspraken aansprakelijk zijn. Na ondertekening van de machtiging zal tevens een afschrift van de correspondentie aan de gemachtigde worden gezonden. Versie 2, augustus 2009 Pagina 13

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

Wet bodembescherming (Wbb)

Wet bodembescherming (Wbb) FORMULIER Melding Wet bodembescherming (Wbb) Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag E vergunningen@odh.nl I www.odh.nl Lees voor het invullen van dit

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Doel van de melding Meerdere

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Meldingsformulier Bodemverontreiniging Meldingsformulier Bodemverontreiniging Lees voor het invullen eerst de toelichting Registratie (dit gedeelte niet beschrijven) Wbb-code:... Vooroverleg: 0 ja 0 Ontvankelijk: 0 ja 0 Datum verwerking:...-...-...

Nadere informatie

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging De gemeente Hengelo is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Zodoende heeft u in verschillende omstandigheden instemming van

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Wet bodembescherming of het Besluit Uniforme saneringen In dit inforrmatieformulier staat uitgelegd wat u moet doen als u een bodemverontreiniging

Nadere informatie

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en in tweevoud toezenden aan: RUD NHN Postbus 2095 1620 EB HOORN (* Indien

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006)

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Aan: Gewest Eemland Team Bodem en Geluid Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Lees voor het invullen eerst de toelichting

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam Huisman Vastgoed b.v. T.a.v. de heer I. Spijker Admiraal Trompstraat 2 3115 HH SCHIEDAM gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk gebruik Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 november 2016 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013199 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 november 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-010677 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d) Basisgegevens Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Behandelnummer Dossier Datum van ontvangst

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Meldingsformulier C Wet bodembescherming

Meldingsformulier C Wet bodembescherming Meldingsformulier C Wet bodembescherming Gegevens evaluatie en nazorg Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen in tweevoud

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart - Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie drs. ing. A. Pasop locatiecode UT

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Meldingsformulier B Wet bodembescherming

Meldingsformulier B Wet bodembescherming Meldingsformulier B Wet bodembescherming Gegevens over de voorgenomen sanering Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening Aan: De Ridder B.V. T.a.v. de heer R. de Ridder Soesterbergsestraat 6d 3768 EH SOEST Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan ] 0] Postbus 80300 Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589] 11 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer G.M.T. Dolmans Postbus 37608 1030 BB AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Nadere informatie

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 mei 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-005396 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: De Elf Provinciën BV T.a.v. de heer G. Haverkamp Bisonspoor 4005 3605 LV MAARSSEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id Algemene locatiegegevens omschrijving volgens protocol Niet- pad in ML volgens protocol /bodeminformatie/locatie/@ locatiecode_bevoegd_gezag Unieke locatiecode afgegeven door bevoegd gezag ((2 letters)

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Slender You Woudenberg t.a.v. mevr. J.H. van Voskuilen Stationsweg West 54 3931 ET Woudenberg Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo;

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo; De Raad der Gemeente Hengelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2006, gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet bodembescherming; besluit : 1.

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 april 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Kanaaldijk

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus EA Woudenberg. Geachte heer Sengers,

Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus EA Woudenberg. Geachte heer Sengers, 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus 16 3930 EA Woudenberg Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

ondertekenen) en inclusief bijlagen opsturen (ingescand digitaal of op papier per post) aan het bevoegd gezag.

ondertekenen) en inclusief bijlagen opsturen (ingescand digitaal of op papier per post) aan het bevoegd gezag. Meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering Deze set bevat de volgende onderdelen: meldingenformulier bodemverontreiniging/bodemsanering toelichting op het meldingenformulier bodemverontreiniging/bodemsanering

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 234860 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: IJsbaanpad 90 te Amsterdam AM0363/13044 Gemeente Amsterdam Op 23 december

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp VERzm\'nr:-~1 1 2 ~OV. 2009 Afdeling Vergunningverlening Aan: Provincie Utrecht, afd. Bodem en Water T.a.v. de heer H. de Waal Postbus 80300 3508 TH UTRECHT Pythagoraslaan JO1 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/ :00

Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/ :00 Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/104 29-05-2012 09:00 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 29-05-2012 om 09:00 in register

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp .~ provincie:: Utrecht VERZO N DEN 1 9 MRT 2010 Afdeling Handhaving Aan: Woef Hap Nederland B.V. t.a.v. de Directie Lange Uitweg J I 3998 WO SCHALK WIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10.

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Leo Lagemaat Verhuur BV T.a.v. de heer L. van de Lagemaat Bosmanskamp 5 4191 MS Geldermalsen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006

VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 18500 3 april 2014 VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006 Raadsbesluit van 28 februari 2006, gewijzigd bij besluiten van 12 januari 2010 en 11 maart

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900256 Stichting Bodemsanering NS (SBNS) Bodemsanering; locatie NS-emplacement Coevorden (WBB-gevallen 2 tot en met 5), gemeente Coevorden,

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100247 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk NV Nederlandse Gasunie Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

-beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein

-beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein -beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein datum 7 februari 2005 nummer 2005WEM000597i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk KR Loosdrecht. Geachte heer Van Melsen,

Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk KR Loosdrecht. Geachte heer Van Melsen, Dienst Water en Milieu Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk 137 1231 KR Loosdrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140

Nadere informatie

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden - beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden datum 20 januari 2006 nummer 2006WEM000087i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Van Gogh museum t.a.v. mevrouw M. Costa Museumplein 6 1071 DJ Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Beschikking vaststelling ernst en spoedeisendheid

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 181560 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: Diverse locaties openbare weg Stadsdeel Zuid te Amsterdam AM0363/18020 Stadsdeel

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam " 3 SEP Beschikking. Gemeentewerken

Gemeente Rotterdam  3 SEP Beschikking. Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Gemeentewerken Sector Bijzondere Diensten P/a DCMR Milieudienst Rijnmond Bezoekadres: 's-gravenlandseweg 565 Postadres: Postbus 843 3100 AV Schiedam Ingenieursbureau van Gemeentewerken

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

Melding bemalingswerkzaamheden die vallen onder het gebiedsgerichte grondwater beheerplan Presikhaaf te Arnhem (4210)

Melding bemalingswerkzaamheden die vallen onder het gebiedsgerichte grondwater beheerplan Presikhaaf te Arnhem (4210) Juli 2014 Melding bemalingswerkzaamheden die vallen onder het gebiedsgerichte grondwater beheerplan Presikhaaf te Arnhem (4210) Introductie Met dit formulier kunt u een melding doen om de uitvoering van

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ons kenmerk Z.9437/D.6I803 aan waterschap de Dommel voor de locatie toekomstig waterbergingsgebied Valkenswaard-Zuid, NB085801673 Pagina 1 van 9 Onderwerp

Nadere informatie

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen 20 1077 BM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Beschikking ingevolge de

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. Dienst Water en Milieu Aan: Nefkens Vastgoed Amersfoort BV T.a.v. de heer M. de Bruin Postbus 1292 38 BG Amersfoort Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Grondslag BV t.a.v. mevr. M. Keuning Nijverheidsweg GZ Kamerik (gemeente Woerden)

Stadszaken. Milieu. Grondslag BV t.a.v. mevr. M. Keuning Nijverheidsweg GZ Kamerik (gemeente Woerden) Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511,2003 PB Haarlem Grondslag BV t.a.v. mevr. M. Keuning Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik (gemeente Woerden) M.Keuning@grondslag.nl Datum 28 april 2017 Uw

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 55, tweede lid, van de Wet bodembescherming;

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 55, tweede lid, van de Wet bodembescherming; Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 juni 2007, nr. LMV 2007058967, houdende regels voor het uniformeren van publiekrechtelijke beperkingen Wet bodembescherming

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Provincie Zeeland t.a.v. de heer F.C. Jansen Postbus 6001 4330 LA Middelburg Kenmerk: B-BSES160008/ 00147111 Afdeling: Vergunningen (RUD Zeeland) Datum:

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding - beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist datum 23 mei 2005 nummer 2005WEM002123i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Grondslag B.V. De heer A. van Steenderen Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik Datum 19 juni 2017 Uw brief mail d.d. 19 april 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Aan: G.J. Derksen Wegenbouw B.V. T.a.v. de heer G.J. Derksen Oud Aa 16 3621 LC Breukelen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax

Nadere informatie

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Staatsbosbeheer T.a.v. de heer A. Smit Postbus 58174 1040 HD AMSTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Aalsmeer R.J. van Lammeren Postbus 253 1430 AG Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer R.J. van Lammeren Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Aalsmeer R.J. van Lammeren Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Wet bodembescherming (Wbb), plangebied Noordvork

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 024 Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 26

Nadere informatie

VERORDENING BODEMBESCHERMING ARNHEM

VERORDENING BODEMBESCHERMING ARNHEM VERORDENING 1 Besluit van: Registratienummer 3 september 2001 BPC 2001/79 DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 juli 2001, stadsbeheer nummer BPC 2001/79;

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour)

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100096 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk gemeente Midden-Drenthe Bodemsanering; locatie Havenstraat 2 en Brunstingerstraat 5 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o.

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. Notitie Onderwerp Rand terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. 1. Inleiding Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging

Nadere informatie