Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen"

Transcriptie

1 Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen t/m

2 Inleiding Het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) regelt dat peuterspeelzalen per augustus 2010 landelijk aan kwaliteitseisen moeten voldoen. De nieuwe eisen hebben betrekking op de groepsgrootte (maximaal 16 peuters op één groep) en de leidster-kindratio (1 leidster op maximaal 8 peuters). Verder zal op iedere peutergroep tenminste één gekwalificeerde beroepskracht op minimaal PW-3 niveau of equivalent conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) moeten staan. Peutergroepen mogen niet meer uitsluitend op vrijwilligers draaien. Om peuterspeelzalen te ondersteunen bij het voldoen aan de kwaliteitseisen is er vergoeding mogelijk van de kosten voor EVC-procedures en/of (verkorte) beroepsopleiding voor werknemers en/of vrijwilligers in de peuterspeelzalen. Hiervoor is een budget van ,- beschikbaar. Doelgroep Peuterspeelzalen kunnen een vergoeding aanvragen voor de noodzakelijke scholing om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen Dit (kunnen) zijn: Vrijwilligers: Van peuterspeelzalen die werken met groepen met uitsluitend vrijwilligers. Deze peuterspeelzalen voldoen niet aan de eis dat op iedere peutergroep tenminste één gekwalificeerde beroepskracht op minimaal PW-3 niveau of equivalent moet staan. Niet-gekwalificeerde beroepskrachten: Van peuterspeelzalen die regulier peuterspeelzaalwerk uitvoeren en niet voldoen aan de maximale groepsgrootte en/of de leidster kind-ratio. Dit kunnen ook VVEpeuterspeelzalen zijn voor zover het de basiskwalificatie van de leidsters betreft mits er op de groep geen andere leidster gekwalificeerd is. Conform de vrijstelling in de CAO WMD gelden werknemers die voor 1 januari 2000 al als peuterspeelzaalleid(st)er werkzaam waren en geen diploma hebben, als gekwalificeerd voor de basiswerkzaamheden. Vergoeding Scholingskosten Peuterspeelzalen die vallen onder de doelgroep kunnen een vergoeding aanvragen voor een of meer werknemers en/of vrijwilligers die EVC-procedures en/of een (verkorte) opleiding gaan volgen. De vergoeding voor een EVC-procedure bedraagt maximaal 1.000,- (incl. btw). De vergoeding voor een (verkorte)opleiding is maximaal 1.800,- (incl. btw). Intern gemaakte kosten vallen niet onder deze vergoedingsregeling. De examenkosten voor het verzilveren van het Ervaringscertificaat (alleen bij voldoende competenties)vallen onder de opleidingskosten. De kosten dienen aangetoond te worden middels een inschrijvingsbewijs van de opleiding of de EVC-procedure met daarop de vermelding van de kosten of middels een inschrijfformulier met facturen. Let op! Scholing specifiek gericht op voorschoolse educatie komt niet voor vergoeding in aanmerking. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 2 van 7

3 Aanvraagperiode De vergoedingsregeling heeft betrekking op EVC-procedure en/of (verkorte) beroepsopleiding met een aanvangsdatum tussen 1 oktober 2009 en 1 januari De regeling kan eerder worden stopgezet bij het bereiken van het plafond van het beschikbare budget. Peuterspeelzalen die voor een vergoeding in aanmerking willen komen dienen zich vooraf te registreren. Dit kan via de website of Naar aanleiding van de registratie neemt FCB, indien nodig, contact op met de werkgever voor verdere afstemming en aanvullende gegevens. Hierna wordt het aanvraagformulier verstrekt. Registreren is mogelijk tot 1 augustus Om in te kunnen schatten hoeveel budget er beschikbaar is, wordt op basis van de aanvragen een teller bijgehouden op de FCB-website ( ). De uiterste datum waarop uw aanvraag binnen moet zijn is 31 oktober Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt De complete aanvragen van peuterspeelzalen die vóór 1 november 2010 bij FCB zijn ontvangen, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zodra het plafond van het beschikbare budget is bereikt, is aanvragen niet meer mogelijk. Informatie Bij het PSZ-loket van FCB kunt u informatie krijgen over: EVC-procedures, (verkorte) beroepsopleidingen Contacten met mogelijke aanbieders. Vergoedingsregeling Vragen met betrekking tot de kwaliteitseis Peuterspeelzalen kunnen zelf een aanbieder kiezen. De EVC-procedure en/of (verkorte) beroepsopleiding moet wel voldoen aan de voorwaarden. Ook voor lopende afspraken tussen peuterspeelzalen en aanbieders is vergoeding mogelijk mits aan de voorwaarden is voldaan. Afhandeling aanvraag Na ontvangst van de aanvraag voor vergoeding wordt deze beoordeeld. Indien aan alle voorwaarden zoals gesteld in deze regeling is voldaan, wordt de vergoeding uitbetaald. Mocht achteraf blijken dat een organisatie onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan heeft FCB het recht de uitbetaalde vergoeding terug te vorderen. Voorwaarden Peuterspeelzalen komen in aanmerking voor vergoeding van de scholingskosten indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. De peuterspeelzaal valt onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De peuterspeelzaal en de betreffende medewerker vallen onder de doelgroep. Bij scholing van een vrijwilliger, is er de intentie om betrokkene als beroepskracht in dienst te nemen. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 3 van 7

4 De inschrijving van de aanbieder met de naam van de deelnemer en de kosten voor een EVC-procedure en/of een (verkort) opleidingstraject, geldt als bewijs voor een aanvraag tot vergoeding. De aanvraag betreft de EVC-procedure en/of (verkorte) opleiding die is/wordt gestart in de periode t/m De peuterspeelzaal heeft zich vóór 1 augustus 2010 via of geregistreerd. De aanvraag voor vergoedingen is vóór 1 november 2010 ingediend. De EVC-procedure en/of (verkort) opleidingstraject dient gericht te zijn op het behalen van de Crebo kwalificatie PW3 (of een daaraan gelijkgesteld diploma conform de CAO WMD). De EVC-aanbieder en procedure dienen als erkend te staan geregistreerd bij het Kenniscentrum EVC. De aanbieder van een (verkorte) beroepsopleiding dient erkend (geaccrediteerd) te zijn als opleidings-organisatie en staat geregistreerd in het CREBO/CROHOregister. De vergoeding wordt terugbetaald indien er niet gestart wordt met de EVCprocedure en/of de (verkorte) opleiding door de betreffende medewerker. Er nog voldoende subsidie beschikbaar is. Controle FCB kan controles uitvoeren om onder andere vast te stellen of met het scholingstraject is gestart. Indien niet is gestart met het scholingstraject wordt de verstrekte vergoeding teruggevorderd. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 4 van 7

5 Stappenplan vergoedingsaanvraag tot afhandeling Stap 1 U registreert zich op de website of vòòr 1 augustus U geeft tijdens uw registratie het aantal medewerkers aan waarvoor u een vergoeding wilt aanvragen. Ook geeft u aan of uw medewerkers reeds gestart zijn met een scholingstraject. FCB neemt, indien nodig, contact met u op voor aanvullende vragen en verdere informatie. U ontvangt van FCB het aanvraagformulier waarmee u, na inschrijving bij de aanbieder, vergoeding kunt aanvragen. Stap 2 Mogelijkheid 1 Uw medewerkers zijn al gestart met een scholingstraject die voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding. U kunt direct verder gaan met stap 3. Mogelijkheid 2 U meldt de medewerkers en/of vrijwilligers aan bij een aanbieder en u maakt met de aanbieder afspraken over het te volgen traject. U ontvangt van de aanbieder een inschrijfformulier met daarop de kosten van het scholingstraject. Stap 3 U vult per EVC-procedure en/of (verkorte) opleiding een aanvraagformulier in. Let op: examenkosten na een EVC-procedure vallen onder opleidingskosten. U verstuurt het aanvraagformulier (Excel-formulier zonder handtekeningen) per mail naar: U verstuurt, per post of als PDF per mail, het ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijzen van inschrijving met daarop de kosten (of een inschrijfformulier + facturen); Naar: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken t.a.v. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen Postbus GC Utrecht De gegevens, zoals vermeld op het aanvraagformulier, zullen alleen gebruikt worden voor verwerking en controle van deze regeling. FCB respecteert de wet op de privacy en zal de gegevens als vertrouwelijk aanmerken. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 5 van 7

6 Stap 4 U ontvangt een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt gecontroleerd. In geval van een onvolledige aanvraag krijgt u eenmalig de gelegenheid om aanvullende gegevens te verstrekken. Stap 5 Binnen 6 weken, na ontvangst van een (complete) aanvraag, ontvangt u een toekenning of afwijzing. Indien u een toekenning ontvangt, zal het bedrag dat in de brief genoemd is, binnen 6 weken na toekenning aan uw organisatie worden overgemaakt. Indien u van ons een afwijzing ontvangt, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de afwijzingsbrief een bezwaar indienen. Tips Lees vooraf alle informatie en formulieren zorgvuldig door. Neem bij vragen contact op met het PSZ-loket: Telefoonnummer: Faxnummer: Mail: Bezoek regelmatig de website en Hierop wordt indien nodig aanvullende informatie geplaatst, vindt u een overzicht met veel gestelde vragen en kunt u zien of er nog voldoende budget beschikbaar is. Registreer zo snel mogelijk. Wacht niet tot de laatste dag met het aanvragen van de vergoeding. Indien u bij het controlenummer #WAARDE! ziet heeft u een invoerfout gemaakt. Meestal komt dit omdat er komma s, puntjes of spaties zijn gebruikt in getallen. Controleer de ingevoerde gegevens of neem contact op met via bovenstaande contactgegevens. Informeer de deelnemer(s) tijdig over het aangevraagde scholingstraject. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 6 van 7

7 Colofon Uitgave april 2010 De vergoedingsregeling Peuterspeelzalen is een uitgave van het FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Voor nadere informatie, vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Postadres: Postbus GC Utrecht Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Telefoonnummer: Faxnummer: Website: Publicatienummer Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. FCB is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van de teksten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgevers. Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen versie Pagina 7 van 7

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Reglement Ervaringscertificaat

Reglement Ervaringscertificaat Reglement Ervaringscertificaat Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Artikel 1. Definities 4 Artikel 2.Voorwaarden voor de tegemoetkomingerkennen van Verworven Competenties 5 Artikel 3. Aanspraak op EVC 6 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen.

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen. Reglement EVC500 (Ervaringscertificaat) Uitgangspunten Het Reglement Ervaringscertificaat 500, hierna aan te duiden als reglement EVC500, is ingegaan per 1 januari 2012 en is inmiddels geactualiseerd.

Nadere informatie

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout 36 3991MX HOUTEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Overgangsregeling Individueel Budget

Overgangsregeling Individueel Budget Overgangsregeling Individueel Budget PAGINA 1 van 8 Onderstaand aankruisen waar u dit formulier voor wilt gebruiken: Informatie aanvragen of een opleiding voor vergoeding in aanmerking komt; De opleidingskosten

Nadere informatie

Regeling Masterclass Mobiliteit en brede inzetbaarheid (Mobri)

Regeling Masterclass Mobiliteit en brede inzetbaarheid (Mobri) Regeling Masterclass Mobiliteit en brede inzetbaarheid (Mobri) Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 1 van 5 REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 (versie 24 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Vergoeding... 3 Artikel 4 Aanvraag

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg.

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg. TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH OKTOBER 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze tijdelijke regeling wordt verstaan onder: 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 1 van 6 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING Instroom groep a na 1 november 2013 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Toezichthouder: GGD Twente Datum inspectiebezoek: 17-10-2012 In opdracht van gemeente: ALMELO Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN 1 van 7 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom tot 1 augustus 2012 (versie 1 oktober 2016) 2 van 7 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming...

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010;

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; gelet op de artikelen 6 en 140 van de Wet op het primair onderwijs;

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat PP ALMERE Registratienummer

Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat PP ALMERE Registratienummer Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat 31 1335 PP ALMERE Registratienummer 617238030 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 27-02-2014

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer De ondergetekende(n), NAAM INSCHRIJVER... (namen voluit) NAAM PARTNER... (namen voluit) OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER: a. kennis heeft genomen van

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 252 Besluit van 17 mei 2011 tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het aanpassen van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat 5 7552HL HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

UWV Scholingsvoucher

UWV Scholingsvoucher PC-TRAINERS OFFICE & ICT TRAININGEN VOOR EINDGEBRUIKERS EN KEY USERS WWW.PC-TRAINERS.COM GORINCHEM HARDENBERG VENRAY WOERDEN UWV Scholingsvoucher Correspondentieadres: PC-Trainers Cursusadres: Franklinweg

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport incidenteel onderzoek Het Mozaïek (KDV) Smyrnastraat 1B 7413BA DEVENTER Registratienummer

Inspectierapport incidenteel onderzoek Het Mozaïek (KDV) Smyrnastraat 1B 7413BA DEVENTER Registratienummer Inspectierapport incidenteel onderzoek Het Mozaïek (KDV) Smyrnastraat 1B 7413BA DEVENTER Registratienummer 188776990 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectie: 09-10-2014

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Eenmaal per jaar aanvragen U kunt eenmaal per jaar een aanvraag indienen. Wij verzoeken u dan ook bewijsstukken van de gemaakte kosten van alle gezinsleden

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat 102 5017GK TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 28-08-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer

Inspectierapport KDV de Seizoentjes (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat 107 1335BL Almere Registratienummer 191260150 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? Wat verstaat de commissie onder subsidiabele activiteiten?

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? Wat verstaat de commissie onder subsidiabele activiteiten? Algemeen Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van activiteiten die het publieke debat in Nederland over een aan een referendum onderworpen

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding

Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding Vermindering van agressie en geweld in de zorg is hard nodig. In 2012 was er per jaar 1 miljoen beschikbaar voor externe ondersteuning

Nadere informatie

Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat EJ ALMELO

Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat EJ ALMELO Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat 2 2 7601EJ ALMELO Toezichthouder: GGD Twente Datum inspectiebezoek: 07-05-2012 In opdracht van gemeente: ALMELO Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Versie: maart Overzicht nascholing beroepskrachten voorscholen januari t/m juni 2016

Versie: maart Overzicht nascholing beroepskrachten voorscholen januari t/m juni 2016 Versie: maart 2016 Overzicht nascholing beroepskrachten voorscholen januari t/m juni 2016 Wat staat er in dit document? A. Overzicht nascholing beroepskrachten voorschool januari-juni 2016 B. Informatie

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg 2 6414HL HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 03-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 186191 28 december 2016 Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) Maasdijk 10a 6624KN Heerewaarden

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) Maasdijk 10a 6624KN Heerewaarden Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) Maasdijk 10a 6624KN Heerewaarden Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 07-09-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ]) [Versie geldig vanaf: 05-02-2006] Staatscourant 16-12-2005, 251. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/102561,

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen. Wij maken u er op attent dat: U alle vragen dient te beantwoorden en het

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel Nr. 190612 1 november 2017 Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld De raad van de gemeente

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2019

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2019 REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2019 Vastgesteld door het bestuur op 25 februari 2019 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 2 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Opleidingsbudget 2019 blz. 4 Artikel

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen 2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen Artikel 1 Toepassing Dit reglement is per 1-1-2017 van toepassing op de sectoren: Glastuinbouw, Paddenstoelenteelt, Dierhouderij, Open Teelten (onderverdeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier gemeentetoeslag peuteropvang en VVE

Aanvraagformulier gemeentetoeslag peuteropvang en VVE Aanvraagformulier gemeentetoeslag peuteropvang en VVE Dit formulier hoort bij gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE, te vinden op www.opsterland.nl. Voor het invullen van dit formulier heeft u nodig:

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: verpleegkundigen die werkzaam zijn bij een reizigersadvies- en vaccinatie bureau of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het

Nadere informatie

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN

Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg DD APELDOORN Inspectierapport De Heezehummels (PSZ) Chroomweg 4 7335 DD APELDOORN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 10-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Verruimde Btw-vrijstelling. Utrecht, 28 januari 2019

Verruimde Btw-vrijstelling. Utrecht, 28 januari 2019 Verruimde Btw-vrijstelling Utrecht, 28 januari 2019 Situatie voor 2019 Nederland huidig recht: de diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen,

Nadere informatie

Inspectierapport Peutergroep De Boomhut (PSZ) Berenbosweg DX NUNSPEET

Inspectierapport Peutergroep De Boomhut (PSZ) Berenbosweg DX NUNSPEET Inspectierapport Peutergroep De Boomhut (PSZ) Berenbosweg 25 8071DX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectie: 07-05-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Willebrord (PSZ) Celebesstraat 1a 5014BP TILBURG

Inspectierapport PSZ Willebrord (PSZ) Celebesstraat 1a 5014BP TILBURG Inspectierapport PSZ Willebrord (PSZ) Celebesstraat 1a 5014BP TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 19-02-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Subsidieregeling Onderwijsachterstanden 2020-2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

Nadere informatie

Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat DG 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat DG 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat 83 2583 DG 's-gravenhage Registratienummer 227168641 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 12-03-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr 3 2691XD 's-gravenzande Registratienummer 754000965 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Reglement Subsidieregeling Loopbaanadvies

Reglement Subsidieregeling Loopbaanadvies Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Reglement Subsidieregeling Loopbaanadvies I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding A voor werkgever

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer 458569847 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden

Nadere informatie

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Friese Meren Datum inspectie: 23-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35064 14 augustus 2018 Oproep inzake aanvraag subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer

Na invulling van dit formulier zenden aan: CFI Unit Gegevens Postbus ML Zoetermeer Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telformulier voor aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen Na invulling van dit formulier zenden aan:

Nadere informatie

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Looptijd: 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 Aanbod voor werknemers metalektrobedrijven A+O wil werknemers van metalektrobedrijven ondersteunen bij het

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie