Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën"

Transcriptie

1 Burgemeester W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/ RIS Doorkiesnummer adres Onderwerp Voortgang aanpak malafide infrastructuur rond (illegale) vreemdelingen / de zgn. Amfi-aanpak Aantal bijlagen 2 Datum 19 mei 2006 Inleiding Zoals bekend houdt het Haags gemeentebestuur zich al weer enige jaren bezig met de aanpak van het uitbuitingscircuit rond illegalen. Wat aanvankelijk begon als een kleinschalig project van gemeente, politie en justitie is inmiddels uitgegroeid tot een informatieknooppunt van multidisciplinaire handhavingsactiviteiten, bestaande uit politie, justitie, Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten. Het uitbuitingscircuit kent vele facetten. Gezien de taken en bevoegdheden die de gemeente heeft op het terrein van de huisvesting, heeft de aanpak van de uitbuiting en overlast van huisjesmelkers vanaf de start van het project hoge prioriteit gekregen. Naast deze specifieke subjectgerichte aanpak wordt het verschijnsel van onrechtmatig wonen / illegale kamerverhuur door DSO bestreden door middel van reguliere handhavingsactiviteiten, welke buiten het kader van deze commissiebrief vallen. Evenmin wordt in deze brief ingegaan op het interventieproject Transvaal onder de Loupe, bestaande uit een multidisciplinaire controle van alle economische bedrijvigheid in deze wijk en de bloksgewijze aanpak van alle panden in de wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-Valkenbos, de zgn. inhaalslag. Over al deze activiteiten wordt u afzonderlijk geïnformeerd. Achtergrond In de gemeenten Den Haag en Westland verblijven naar schatting tussen de en (deze cijfers fluctueren per onderzoeker) vreemdelingen, van wie een deel echt illegaal is en een deel rechtmatig in Nederland verblijft en hier al dan niet met een tewerkstellingsvergunning mag werken. Een tewerkstellingsvergunning is ondermeer vereist voor de inwoners van de tien nieuwe EU-landen, de zgn. MOE-landers. Over het al dan niet continueren van het vereiste van deze vergunning is nog volop discussie. Wat in deze discussie echter opvalt, is dat het element van passende huisvesting voor (tijdelijke) arbeidsmigranten niet of nauwelijks aan de orde komt. Inlichtingen bij Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 BSD/ De verschillende categorieën vreemdelingen zijn voor wat betreft hun huisvesting aangewezen op de onderste trede van de woningmarkt, waarop huisjesmelkers actief zijn. Ook op andere terreinen zijn de verschillende groepen vreemdelingen vatbaar voor uitbuiting gezien hun in het algemeen zwakke sociaaleconomische positie. Kortom, de zgn. Amfi-aanpak richt zich op de facilitators van (legale/illegale) vreemdelingen (en uitdrukkelijk niet op de vreemdeling zelf). De aanpak is persoonsgericht en wordt gekenmerkt door een grote mate van integraliteit, waarbij de verschillende partijen ieder vanuit de eigen discipline, maar wel gecoördineerd, de eigen handhavingstaken uitvoeren. Sleutelwoorden zijn informatiedeling en bestandsvergelijking. Barrièremodel Het barrièremodel staat in de Amfi-aanpak centraal. Om in Nederland te kunnen wonen en werken moeten de (illegale) vreemdelingen verschillende barrières nemen, waaraan de respectieve facilitators in voorkomende gevallen (afhankelijk van de verblijfsstatus van de vreemdeling) fors geld kunnen verdienen. Ten aanzien van elke barrière geldt een specifieke handhavingsmodule met specifieke partners. De praktijk wijst uit dat de facilitators zich meestal niet tot één barrière beperken. Er zijn facilitators die in georganiseerd verband het gehele pakket (of een deel daarvan) aan voorzieningen c.q. barrières aan (illegale) vreemdelingen bieden. De volgende barrières kunnen worden onderscheiden: Barrière entree: het binnenkomen in Nederland Vreemdelingen komen Nederland binnen met behulp van mensensmokkelaars dan wel op eigen gelegenheid. Illegale vreemdelingen zijn in principe vatbaar voor uitbuiting door mensensmokkelaars. Bij de aanpak van mensensmokkelaars heeft de gemeente op het terrein van de handhaving geen directe rol: dit is een zaak van politie, justitie en marechaussee. Hetzelfde geldt voor mensenhandel. Wel worden signalen van mensensmokkel / mensenhandel doorgegeven aan de betreffende instanties. Barrière identiteit: het verkrijgen van een rechtens onjuiste identiteit door middel van valse / vervalste identiteitspapieren Door middel van identiteitsfraude kan een illegale vreemdeling een schijn van legaliteit aannemen, waardoor betrokkene onder meer aanspraak kan maken op de collectieve / sociale voorzieningen. Controle van identiteit- en verblijfsdocumenten is dan ook essentieel om te bepalen of een vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft en zo ja, of het is toegestaan om te werken en /of betrokkene aanspraak heeft op collectieve / sociale voorzieningen. Met het oog op de aanpak van identiteit- en documentfraude is het convenant terugdringen identiteit- en documentfraude opgesteld op basis waarvan de Dienst Burgerzaken, politie en OM samenwerken. In 2005 heeft de Dienst Burgerzaken 66 gevallen van identiteitfraude geconstateerd en zijn er 8015 vermissingen van paspoorten geregistreerd. Door Bureau Vreemdelingenpolitie (VrP) zijn in 2005 terzake van identiteit- en documentfraude 50 processen-verbaal opgemaakt en ingeleverd bij Justitie en 53 verdachten aangehouden. De geplande aantallen waren hoger, maar deze zijn niet gehaald als gevolg van vacatures bij de recherche. Het streefgetal bleef verder achter omdat het aantal aangiften van de Dienst Burgerzaken lager bleef dan gepland. Dit heeft vooral als oorzaak dat pas van (identiteits)fraude blijkt als aan de balie een bepaalde dienst wordt gevraagd.

3 BSD/ Voor 2006 heeft Bureau VrP als taakstelling geformuleerd: minimaal 100 processen verbaal en 100 verdachten. De Dienst Burgerzaken heeft zich conform het voornoemde convenant voor 2006 eveneens verbonden aan 100 constateringen van identiteits- en documentfraude. Inmiddels zijn van 1 januari 2006 tot 24 april 2006, 36 vermoedelijke fraudezaken door de Dienst Burgerzaken geregistreerd en voorgelegd aan het Bureau Vreemdelingenpolitie. Ten aanzien van bovengenoemde cijfers dient overigens de kanttekening te worden geplaatst dat deze niet één op één zijn te relateren aan de Amfi-aanpak. Met het oog op de aanpak van identiteit- en documentfraude heeft de Dienst Burgerzaken professionele apparatuur aangeschafd teneinde valse (reis)documenten, die door vreemdelingen worden gebruikt om illegaal in Nederland te wonen en te werken, gemakkelijker te kunnen opsporen. Met behulp van deze nieuwe apparatuur worden alle documenten gecontroleerd op echtheid bij eerste inschrijving in de GBA en/of een aanvraag verblijfsvergunning. Barrière arbeid Primair komen vreemdelingen naar Nederland om arbeid te verrichten.verantwoordelijk voor de tewerkstelling van (illegale) vreemdelingen zijn werkgevers rechtstreeks dan wel door tussenkomst van (malafide) uitzendbureaus. Illegale arbeid en frauduleus handelen op de arbeidsmarkt leidt tot oneerlijke concurrentie, uitbuiting van werknemers, imago verlies voor verschillende sectoren op de arbeidsmarkt en verlies van vele miljoenen aan belastingen en sociale premies. Sinds de afschaffing van het vergunningstelsel per 1 juli 1998 is er in de regio Haaglanden een wildgroei aan uitzendbureaus / loonbedrijven e.d. ontstaan, waarvan op grond van onderzoek van de ABU - meer dan 50% als malafide kan worden gekwalificeerd. Met de komst van de zgn. MOE-landers is een kentering in het uitzendwezen opgetreden en zijn er zelfs een behoorlijk aantal failliet gegaan. De reden hiervan is dat deze arbeidsmigranten zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven als zelfstandige zonder personeel, de zgn. zzp-constructie. Een zzp-er hoeft niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning, terwijl feitelijk sprake kan zijn van arbeid in loondienst. Deze constructie is dan ook zéér fraudegevoelig, hetgeen weer kan leiden tot misstanden. De gemeente staat machteloos tegen het fenomeen van illegale arbeid, malafide uitzendbureaus en de zgn. zzp-constructies en kan uitsluitend het rijk bij voortduring wijzen op de noodzaak van een substantiële aanpak van dit probleem en zolang deze misstand niet fundamenteel is aangepakt alle relevante informatie doorgeven aan de hiervoor in aanmerking komende instanties, zoals politie, Arbeidsinspectie en Belastingdienst. Een voorbeeld van dit laatste is een (bescheiden) Haagse bijdrage aan het project Barentszee-2, waarmee de Belastingdienst in de tweede helft van 2005 is gestart. Dit project houdt in dat de Belastingdienst administratieve controles uitvoert bij maximaal 100 malafide uitzendbureaus in de regio Haaglanden. Door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling worden de namen van de uitzendbureaus / loonbedrijven, welke zijn aangeschreven in verband met illegale kamerverhuur aan hun werknemers, aan de Belastingdienst doorgegeven. Voorts kan ik u melden dat de formatie van Bureau VrP medio 2006 op kwalitatieve en kwantitatieve sterkte zal zijn, hetgeen positieve gevolgen heeft voor de activiteiten van de Arbeidsinspectie in het algemeen en het Westland Interventie Team (WIT) in het bijzonder. In dit verband kan ik u nog melden dat de Arbeidsinspectie overweegt om toe te treden tot het convenant Aanpak Malafide Infrastructuur rond (illegale) Vreemdelingen, wat verregaande informatie uitwisseling mogelijk maakt.

4 BSD/ Barrière huisvesting De aanpak van huisjesmelkers kan langs twee sporen plaatsvinden, te weten preventief en repressief. A Preventief Tewerkstellingsvergunning en passende huisvesting Zoals reeds in de Inleiding aangegeven staat de tewerkstellingsvergunning ter discussie. Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen kan het CWI-Zoetermeer de tewerkstellingsvergunning weigeren, indien er geen passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar is. Het CWI controleert de door de aanvragende werkgever opgegeven adressen echter niet. Bij herhaling hebben wij het rijk erop gewezen dat het noodzakelijk is dat de gemeente de beschikking krijgt over de adressen waar volgens het CWI-Zoetermeer vreemdelingen met een tewerkstellingsvergunning verblijven. Op grond van privacy overwegingen (!) is dit geweigerd. Begin november 2005 heeft het college over deze kwestie een brief gestuurd naar de staatssecretaris van SoZaWe met een afschrift naar de minister van Volkshuisvesting. Op deze brief hebben wij echter nog geen antwoord ontvangen. Wel heeft er op initiatief van SZW inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen VROM, SZW, CWI en gemeente Den Haag. De privacy overwegingen worden inmiddels op verzoek van SZW nader onderzocht door het College Bescherming Persoongegevens (CBP) B Repressief Aanpak huisjesmelkers Tegen woekerprijzen verhuren huisjesmelkers in vaak verwaarloosde en soms brandgevaarlijke panden - kamers c.q. matrassen aan mensen met lage inkomens, waaronder (illegale) vreemdelingen. Met deze praktijken veroorzaken ze veel overlast voor de buurt en maken ze zich schuldig aan verschillende strafbare feiten. Huisjesmelkers buiten niet alleen hun huurders uit; vaak is er ook sprake van geknoei aan gas en elektra. Overbewoning, brandgevaar en slechte hygiëne brengen de veiligheid van de huurders en omwonenden in gevaar. In 2005 is veel werk gemaakt van de strafrechtelijke aanpak van huisjesmelkers, welke naar zijn aard persoonsgericht is. Voor dat doel heeft de dienst Stedelijke Ontwikkeling in het afgelopen jaar 71 panden gecontroleerd, wat aanleiding gaf tot 33 aanschrijvingen en is in 23 gevallen aangifte bij de politie gedaan in verband met overtreding van de Woningwet, Huisvestingswet en bouwregelgeving. Deze aangiftes zijn waar mogelijk - gevoegd bij de processen-verbaal die door de politie zijn opgemaakt op grond van overtreding van het Wetboek van Strafrecht (WvSr). Als huurders namelijk illegaal in Nederland verblijven, maakt de huisjesmelker zich mogelijk schuldig aan het uit winstbejag verschaffen van gelegenheid tot illegaal verblijf in Nederland. Dit is een misdrijf op grond van artikel 197a van het WvSr (het zgn. mensensmokkel artikel). In 2005 heeft het Haagse parket 18 huisjesmelkers die hiervan werden verdacht voor de rechter gebracht. Daarvan zijn 17 personen veroordeeld tot straffen die variëren van werkstraffen tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast zijn forse bedragen gevorderd in het kader van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling zal in 2006 de eigenaar gerichte aanpak intensiveren. Dit betekent dat het woningbezit van een huisjesmelker in kaart wordt gebracht, waarna controles worden uitgevoerd in samenwerking met de VrP. Van overtredingen van de Woningwet, Huisvestingswet en / of bouwregelgeving zal door de bijzondere opsporingsambtenaar (boa) proces verbaal worden opgemaakt.

5 BSD/ De VrP zal proces verbaal opmaken van overtredingen terzake van artikel 197a WvSr. Met het OM zijn afspraken gemaakt over de verdere justitiële afdoening. Verder zullen afschriften van aanschrijvingen naar de Nederlandse Vereniging van Banken worden gestuurd (zie hieronder) en relevante informatie naar de Belastingdienst voor nader boekenonderzoek. Met deze werkwijze wordt bereikt dat notoire huisjesmelkers vanuit verschillende invalshoeken, te weten bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en fiscaal worden aangepakt, waardoor een optimaal effect kan worden bereikt. Convenant met de financiële instellingen Het afgelopen jaar is de strafrechtelijke aanpak van huisjesmelkers verder verbreed. Ervaringen in onderzoeken tegen huisjesmelkers hebben geleerd dat deze categorie verhuurders zich regelmatig schuldig maakt aan hypotheekfraude. Ze sluiten een hypotheek af voor een pand onder het voorwendsel dit voor eigen bewoning te gebruiken, terwijl het pand in werkelijkheid wordt verhuurd. Op 1 december 2005 hebben de gemeente Den Haag, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, Openbaar Ministerie en het Regiokorps Haaglanden een convenant gesloten met het oog op de aanpak van hypotheekfraude. Doel van dit convenant is om enerzijds de leningen aan huisjesmelkers te beëindigen in die gevallen waarbij sprake is van fraude ten opzichte van de hypothecaire financier en anderzijds het opwerpen van barrières voor de toekomstige financiering van panden door deze fraudeurs. Voor dit doel stuurt de Dienst Stedelijke Ontwikkeling sinds januari 2006 een afschrift van alle handhavingsbesluiten inzake onrechtmatig wonen / illegale kamerverhuur naar de hypothecaire financiers. Als blijkt dat er sprake is van fraude wordt de lening beëindigd en aangifte gedaan bij de politie. Voorts worden de gegevens van de fraudeur opgenomen in het systeem van de Stichting Fraude Hypotheken (SFH-systeem). Opname in dit systeem betekent dat de bij de SFH aangesloten financiers, ingeval van een toetsing van een nieuwe hypotheekaanvraag aan het systeem, worden gewaarschuwd voor het risico van fraude. De politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie zullen jaarlijks tenminste 40 aangiften in behandeling nemen en in tenminste 20 zaken opsporingsonderzoek verrichten, indien de bij de SFH aangesloten financiers aangifte doen van de volgende strafbare feiten: valsheid in geschifte, verstrekking van onjuiste gegevens en oplichting. Het Openbaar Ministerie zal, indien het veroordeling mogelijk acht, vervolging instellen tegen tenminste 20 verdachten. Het convenant is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd. Gedurende de periode januari april 2006 zijn 105 afschriften van aanschrijvingen naar de hypothecair financiers verstuurd met als gevolg dat nu al vijf keer aangifte is gedaan van hypotheekfraude en drie woningen op de veiling zijn verkocht. Huisjesmelkers in relatie tot de Belastingdienst In 2005 heeft de Belastingdienst de Amfi-vragenlijst onderzocht op bruikbaarheid voor uit te voeren boekenonderzoeken. Naar aanleiding hiervan hebben gemeente en Belastingdienst afgesproken dat de Belastingdienst in 2006 ten aanzien van in ieder geval vier grote huisjesmelkers boekenonderzoek gaat verrichten naar bezit en inkomsten. De selectie van deze onderzoeken vindt plaats in overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen Het Westland als tuinbouwgebied heeft grote behoefte aan ongeschoolde c.q. laaggeschoolde arbeidskrachten en heeft daarom een grote aantrekkingskracht voor (illegale) vreemdelingen, die bereid zijn tegen een (zeer) laag loon op incourante uren te werken. De gemeente Westland wordt meer en meer geconfronteerd met de hiermee gepaard gaande uitwassen en heeft dan ook besloten om met de gemeente Den Haag te gaan samenwerken op het terrein van de Amfi-aanpak.

6 BSD/ Voor dit doel hebben beide gemeenten in januari 2006 een convenant afgesloten met als belangrijkste speerpunten voor de gemeente Westland de aanpak van identiteit- en documentfraude alsmede de aanpak van onrechtmatige bewoning. Het betreffende convenant is als bijlage 2 bij deze brief gevoegd. De reorganisatie van de Vreemdelingenpolitie (afstoten van taken naar IND / gemeenten en beperken tot kerntaken) is eind 2005 tot een afronding gekomen. Dit betekent voor Bureau VrP dat 2006 kon worden gestart met een nieuwe organisatiestructuur, een substantiële personele bezetting en een duidelijke taakstelling. Hierdoor kan de Vreemdelingenpolitie aan de Amfi-aanpak in de komende periode meer aandacht geven met als gevolg dat de migratiecriminaliteit in al zijn facetten nadrukkelijk door de VrP wordt opgepakt. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal te starten onderzoeken door de bijzondere opsporingsdiensten, waaronder de FIOD-ECD en SIOD. Samenvattend Samenvattend concludeer ik dat het project Amfi niet langer meer als project kan worden gekwalificeerd, maar meer en meer onderdeel uitmaakt van de reguliere werkprocessen van de verschillende participanten. Afstemming en informatie-uitwisseling zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarnaast is Amfi m.i. een duidelijk voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling in de handhavingspraktijk: van een verkokerde aanpak door individuele (handhavings)instanties naar een verknoopte aanpak door meerdere instanties, waarbij de gemeente de spilfunctie vervult. De gemeente als spil is niet zo verwonderlijk, omdat de meeste problemen zich binnen gemeentegrenzen afspelen en een gemeente er alle belang bij heeft dat problemen structureel worden opgelost. Amfi zal deze rol, onder leiding van de Bestuursdienst, blijven vervullen en verder uitwerken. De operationele activiteiten worden zoveel mogelijk door de verantwoordelijke diensten uitgevoerd. De hierboven geschetste ontwikkeling blijkt ook uit het convenant tussen de gemeente Den Haag, Belastingdienst, politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie met het oog op de aanpak van handhavingsknelpunten, waarbij moet worden gedacht aan belwinkels, woonwagencentra en prostitutie. Dit convenant maakt het mogelijk vrijelijk informatie uit te wisselen tussen de convenantpartners, wat de verkokering doorbreekt en een meer effectieve en efficiënte handhaving mogelijk maakt. Ik constateer dat we op de goede weg zitten.alle inspanningen zijn gericht op het continueren van het behalen van resultaten. Waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht.. W.J. Deetman

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie voor Veiligheid, Bestuur en Financiën

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie voor Veiligheid, Bestuur en Financiën Burgemeester W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie voor Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2007.1087

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS091779_06-02-2002 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Initiatiefnota Aanpakken van huisjesmelkers: pak de huizen af Brief van de leden Depla en Veenendaal Den Haag, 13 juni 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtshandhaving Directie Handhaving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Gemeente Den Haag t.a.v. de heer W.J. Deetman Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Nadere informatie

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting.

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Inspectie SZW (voorheen AI, SIOD en IWI) Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Peter de Wit Accountmanager Inspectie SZW (opsporing). Regio Zuid-Nederland 06-12549583 Pmdwit@inspectieszw.nl

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 14 december 2009 Betreft Evaluatie proef Vermissing Document Amsterdam

Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 14 december 2009 Betreft Evaluatie proef Vermissing Document Amsterdam > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Openbaar Bestuur en Democratie Democratie en Burgerschap Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verslag. Project Uitzendbureaus Directie Arbeidsmarktfraude

Verslag. Project Uitzendbureaus Directie Arbeidsmarktfraude Verslag Project Uitzendbureaus 2001-2003 Directie Arbeidsmarktfraude Contactpersoon : W.J.M. van Heijningen Telefoonnummer : 070-3044581 Looptijd project : 1 januari 2001-31 december 2004 Projectnummers

Nadere informatie

Controle door een Interventieteam

Controle door een Interventieteam Controle door een Interventieteam Inhoudsopgave Controle door een Interventieteam Wat is een Interventieteam? Wat doet een Interventieteam? Waarom en wanneer komt een Interventieteam? Wat houdt een controle

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Utrecht DATUM 9 oktober 2002 Dienst

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Evaluatie Huurteam

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Evaluatie Huurteam Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Convenant UWV-IND GVVA voor Aziatische keuken

Convenant UWV-IND GVVA voor Aziatische keuken Convenant UWV-IND GVVA voor Aziatische keuken Minister SZW kijkt of hij convenant aanvaardt Tijdelijk geen toets op beschikbaar aanbod in NL/EU Voorwaarde is opleiden in Aziatische keuken van NL-aanbod

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding CONCEPT DATUM 1 november 2007 ONDERWERP Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers Inleiding In het kader van de bestrijding van overlast in woonwijken is het terugdringen van illegale bewoning en

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude Functioneel parket Organisatie FP Specialistisch OM: milieu en fraude Landelijke OM organisatie: 4 handhavingseenheden. Zwolle, Den Bosch Rotterdam en Amsterdam. Den Haag HO, beleid Ongeveer 21 ovj s en

Nadere informatie

Projectverslag Landelijk AMF-Project 'Horeca ' Contactpersoon: E.H. Buiter, landelijk projectleider AMF Tel.

Projectverslag Landelijk AMF-Project 'Horeca ' Contactpersoon: E.H. Buiter, landelijk projectleider AMF Tel. Projectverslag 2002 Landelijk AMF-Project 'Horeca 2001-2004' Contactpersoon: E.H. Buiter, landelijk projectleider AMF Tel. 070-304 45 71 Den Haag, december 2003 Samenvatting Vooraf Al sinds jaar en dag

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn tienduizenden

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING VERTROUWELIJKE INFORMATIE Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie 2. Aanleiding controle 3. Deelnemende instanties 4. Operationeel projectleider, coördinator

Nadere informatie

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10250 16 april 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie, en Belastingdienst/FIOD

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer B.C. de Liefde. sv 2006.244 RIS 142803 Regnr. DSO/2007.109 Den Haag, 27 februari 2007

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer B.C. de Liefde. sv 2006.244 RIS 142803 Regnr. DSO/2007.109 Den Haag, 27 februari 2007 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer B.C. de Liefde sv 2006.244 RIS 142803 Regnr. DSO/2007.109 Den Haag, 27 februari 2007 Inzake: uitsluiting van woonwijken van

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

De SIOD. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Seminar CCV Den Haag 30 November 2010

De SIOD. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Seminar CCV Den Haag 30 November 2010 De SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Seminar CCV Den Haag 30 November 2010 Kader Mensenhandel - Mensenhandel = uitbuiting (i.t.t. mensensmokkel) - Wereldwijd leven 27 miljoen mensen in slavernij

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007 Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2007 Uitzendbureaus en handmatige agrarische loonbedrijven Arbeidsinspectie, Den Haag

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG. gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG. gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191) Gemeente Den Haag RIS105553_16-05-2003 Ons kenmerk BSW/2003.121 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191) Besluit de volgende

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Wethouder van Bouwen en Wonen. Onderwerp voortgangsbericht Inhaalslag Handhaving

Wethouder van Bouwen en Wonen. Onderwerp voortgangsbericht Inhaalslag Handhaving Wethouder van Bouwen en Wonen M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Klager DATUM 27 oktober 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Bibob-vragenformulier Omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo

Bibob-vragenformulier Omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo Bibob-vragenformulier Omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr

Nadere informatie

Convenant Doorzon. november 2008

Convenant Doorzon. november 2008 Convenant Doorzon november 2008 Convenant Doorzon 1 Inleiding Op verzoek van de Amsterdamse politie is enige jaren geleden het project Doorzon tot stand gekomen. Dit verzoek kwam voort uit de behoefte

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Met vriendelijke groet, Bijlage. RIS106844_10-02-2003 Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

Gemeente Den Haag. Met vriendelijke groet, Bijlage. RIS106844_10-02-2003 Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen RIS106844_10-02-2003 Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen A.J. Hilhorst Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties

Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties Bij controles van panden komen we een veelheid aan situaties tegen waarbij sprake kan zijn van fiscale onjuistheden. Hierna zal ik per situatie

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Duplicaat hoofdstuk 2: "Uiteindelijk zeggenschaphebbende"

Duplicaat hoofdstuk 2: Uiteindelijk zeggenschaphebbende Duplicaat hoofdstuk 2: "Uiteindelijk zeggenschaphebbende" Bibob-vragenformulier met betrekking tot beschikkingen, niet-zijnde subsidiebeschikkingen of vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a,

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Uitzendbureaus en handmatige agrarische loonbedrijven Arbeidsinspectie, Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 537 Illegalennota Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Uitgangspunten 3 2. Probleemstelling en analyse 4 2.1. Categorieën illegalen 4

Nadere informatie

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke

2 Zodra de voorgenomen wijziging van de WML van kracht is, zal de handhaving van de WML mede een publiekrechtelijke Kader voor samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid 1 Inleiding Met het

Nadere informatie

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT.

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. mei 2006 1 De convenantpartners: De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door burgemeester M.A. Fränzel, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Duplicaat hoofdstuk 2: "Vennoot natuurlijk persoon"

Duplicaat hoofdstuk 2: Vennoot natuurlijk persoon Duplicaat hoofdstuk 2: "Vennoot natuurlijk persoon" Bibob-vragenformulier met betrekking tot beschikkingen, niet-zijnde subsidiebeschikkingen of vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.38 Centraal Meldpunt Identiteitsfraude bronnen www.bprbzk.nl, maart 2009 Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude is een initiatief van de Nederlandse overheid.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BIJZONDERE RUIMTEN STADHUIS/BIBLIOTHEEKCOMPLEX

BIJZONDERE RUIMTEN STADHUIS/BIBLIOTHEEKCOMPLEX Gemeente Den Haag Ons kenmerk BFA/2005.74 RIS133507_08-DEC-2005 BIJZONDERE RUIMTEN STADHUIS/BIBLIOTHEEKCOMPLEX HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: het beleidskader voor de verhuur van

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie