ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein XB Zaandam Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam Nr."

Transcriptie

1 6 S N 08: m 2014 Veiligheĩdsregio Zaanstreek Waterland Gemeente Landsmeer T.a.v. de Raad Postbus AA LANDSMEER ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein XB Zaandam jdenr Postbus B JUL ED Zaandam Nr. Telefoon Fax Datum 3 juli 2014 nze referentie Alguit/7620 Uw referentie Uw brief van Telefoon (075) Fax (075) nderwerp Aanbieding Begroting VrZW 2015 Geahte Raad, Bij deze bied ik u - nform artikel 22, vijfde lid van de Gemeenshappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - de Begroting VrZW 2015 aan. Ik hoop u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, rag.h. Faber Voorzitter ÜJāaastns Seretaris

2 Sjoerd Keukens VrZW - Tearn Veiligheidsbeleid Å Strategie Versiebeheer Versie Datum Status maart juni 2014 Voorlopig vastgesteld in DB: versie voor zienswijze naar gemeenteraden Definitief (vastgesteld in AB) Aldus besloten door het Veiligheidsbestuur in de vergadering van 20 juni 2014, namens deze, rzitter, mr. G.H. Faber seret 2

3 Veiligheirisregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? 6 2. Programma GHR Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Programma Gemeenten Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer Produt Risibeheersing Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Produt Vakbekwaamheid en Kennis Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Produt Inidentbestrijding Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Paragrafen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Veiligheidsbeleid en Strategie Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat gaat het kosten? Weerstandsvermogen nderhoud kapitaalgoederen Meerjaren investeringsplan Finaniering Finaniële begroting Bijlagen..41 3

4 1. Samenvatting Deze begroting is opgesteld in de periode januari en februari Dit waren de eerste maanden waarin ook de geregionaliseerde brandweer onderdeel uitmaakte van de VrZW. Met deze begroting wordt beoogd, meer dan voorheen de prestaties nreet en meetbaar te maken. Het is duidelijk dat deze nretisering in de toekomst samen met gemeenten en andere partners verder wordt verdiept. In deze begroting zijn de finaniële keuzen (inlusief de taakstelling voor 2015) zoals deze zijn gemaakt door het bestuur verwerkt. Het inziht in de nieuwe organisatie en de tijd ontbrak om in dit stadium de taakstelling voor 2016 volledig te nretiseren. Medio 2014 krijgt de nretisering van de taakstelling zijn beslag. Uiteraard wordt het bestuur daar nader over geïnformeerd en waar nodig om besluitvorming gevraagd. 1.1 Wat willen we bereiken? Missie In het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland staat de missie omshreven als: "De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan 'arm in arm voor veiligheid' om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband helpt maatshappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers." VrZW organisatie Sinds 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd en ondergebraht in de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). VrZW voert voor de deelnemende gemeenten 1 de taken uit die bij wet (Wet veiligheidsregio's) zijn toegewezen aan de veiligheidsregio's en de taken die nform de gemeenshappelijke regeling aan VrZW zijn opgedragen. Het betreft taken op het gebied van: Brandweer Meldkamer Multidisiplinaire taken GHR (uitbesteed aan Amsterdam-Amstelland) Gemeentelijke proessen (voor zover belegd bij VrZW) Bedrijfsvoering ntwikkelingen Agenda van de veiligheidsregio's In reatie op de eindrapportage van de 'Evaluatie van de wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en risisbeheersing' van de mmissie Hoekstra, heeft het Veiligheidsberaad namens de veiligheidsregio's een 'Agenda van de veiligheidsregio's' opgesteld. In de Agenda van de veiligheidsregio's zijn thema's opgenomen die bijdragen aan de doorontwikkeling van de veiligheidsregio's. De thema's vragen een gezamenlijke aanpak van de regio's. De volgende thema's zijn opgenomen in de Agenda van de veiligheidsregio's: 1. Effet gerihte sturing a. Meer fous op risigerihtheid en 1 Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, ostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 4

5 Vei]i( hei(lsreçjīo Zaanstreek Waterland b. Toetsing op basis van outme 2. Vergroten onderlinge vergelijkbaarheid en verhogen kwaliteit 3. Versterken multi- en interdisiplinaire samenwerking: partners, politie en Defensie 4. Innovatie Brandweerzorg 5. Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg 6. GHR zihtbaar, beshikbaar en bereikbaar houden 7. Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid Landelijke Meldkamer rganisatie (LM) Zoals in 2013 in het transitieakkoord tussen de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de veiligheidsregio's is afgesproken, worden de meldkamers van brandweer, politie, ambulane en marehaussee samengevoegd op (maximaal) 10 loaties. Voor VrZW betekent dit dat de meldkamer brandweer wordt overgedragen aan de nationale meldkamerorganisatie en verhuist naar Haarlem. Verwahting is dat de LM in 2017 formeel van start kan gaan. In het kader van de transitie zullen de komende jaren veel ativiteiten opgepakt moeten worden door de veiligheidsregio's. Pijlers VrZW In 2013 is het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Beleidsmatig gezien vormt dat de rihting voor de komende jaren. p basis van dit beleidsplan zijn drie belangrijke pijlers genretiseerd die rihtinggevend zijn voor de taakuitvoering van VrZW, als organisatie. Dit zijn: Slagvaardig organiseren Verbeteren zelfredzaamheid Versterken van de samenwerking met partners Deze pijlers hebben een nauwe link met de landelijke thema's uit de Agenda voor de veiligheidsregio's en worden hieronder kort toegeliht. Slagvaardig organiseren nder slagvaardig organiseren wordt verstaan het inrihten en inregelen van de organisatie dat deze haar taken zo effiiënt en effetief mogelijk kan uitvoeren. Hiertoe worden heldere doelen geformuleerd en wordt de verantwoording transparant ingeriht. Waar nodig worden bedrijfsvoering en proessen verder op orde gebraht. Tevens wordt ingezet op het verbeteren van het lerend vermogen, het behoud van vakmanshap en de verdere ontwikkeling van leidershap en medewerkershap. Verbeteren zelfredzaamheid Het verbeteren van zelfredzaamheid is een thema dat landelijk en regionaal de laatste jaren steeds meer aandaht vraagt. m burgers en partijen in de samenleving in staat te stellen de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid in te vullen wordt ingezet op de verdere versterking van risimmuniatie én risismmuniatie. Versterken van de samenwerking met partners Hoewel VrZW al een aantal jaren bestaat, is zij in haar huidige omvang en vorm een relatief nieuwe organisatie. Dit betekent dat het inregelen van de organisatie tijd en aandaht vraagt, maar ook dat samenwerkingsverbanden en relaties versterkt worden. Als regisseur in het netwerk, streeft VrZW naar een beter inziht in de bijdragen van de vershillende partners. Zowel van de gouvermentele partners (zoals GHR en gemeenten), als de nietgouvermentele partners (zoals de hoofdwerkgevers van vrijwilligers). Bij de uitvoering van ativiteiten wordt steeds gekeken hoe daarmee invulling gegeven kan worden aan één of meer van de drie pijlers. De drie pijlers zijn dan ook als 'rode draad' in de afzonderlijke produten terug te zien. 5

6 1.2Watgaan we doen? Produten Het realiseren van de missie en het uitvoering geven aan het beleidsplan is iets waar VrZW samen met al haar partners invulling aan geeft. De nrete taakuitvoering binnen VrZW is onderverdeeld in drie programma's, te weten: 1. Programma GHR 2. Programma Gemeenten 3. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer is op haar beurt weer onderverdeeld in de volgende produten: a. Risibeheersing b. Vakbekwaamheid en Kennis. Inidentbestrijding d. Bedrijfsvoering e. Veiligheidsbeleid en Strategie De programma's en produten zijn in de volgende hoofdstukken van deze begroting verder uitgewerkt volgens een vaste driedeling: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daar voor doen? 3. Wat mag het kosten? 1.3Watgaat het kosten? Finanieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2015 bijna f 28 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdragen van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. BDUfì Met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als regionale taken. Hiermee vervalt de mogelijkheid om betaalde BTW, die betrekking heeft op deze brandweertaken te verrekenen via het BTW mpensatiefonds. De veiligheidsregio's worden voor de BTWkosten maro-enomish gempenseerd via de BDUR. Deze mpensatie is ehter onvoldoende om het ontbreken van de BTW mpensatie volledig op te vangen. In 2015 bedraagt het nadeel dat hierdoor ontstaat ira ē In de komende jaren loopt dit nadeel (door de BTW mponent op nieuwe investeringen) verder op tot ira š in Gemeentelijke bijdrage In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden is door het bestuur bepaald dat VrZW in de periode een besparing van 1 0 o Zo dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage. De besparing van ē komt bovenop de in de periode door VrZW gerealiseerde bezuiniging van C , de doorgevoerde en geardeerde taakstellingen (ē ) van de gemeentelijke brandweerkorpsen in 2012 en 2013 en het te amoderen nadeel als gevolg van de herziene regelgeving mbt BTW (zie vorige alinea). Voor 2014 bedraagt deze besparing f (strutureel). Deze is gerealiseerd door de overhead van de organisatie krapper in te rihten dan de benhmarkijfers van de gemeenten. De taakstelling voor 2015 komt neer op een bedrag van ë (strutureel, exlusief indexering). Bij de vershillende produten is aangegeven waar deze taakstelling wordt 6

7 Veiliíjheidsreyio Zaanstreek-WaterI and gerealiseerd. De verdeling van de taakstelling naar de vershillende gemeenten is opgenomen in tabel 16: Verdeling Taakstelling Indexering Bij de bepaling van de loon- en prijsindexen is voor 2015 uitgegaan van de rekenmethode zoals deze door het bestuur op 22 februari 2012 is vastgesteld. De indexering van de gemeentelijke bijdrage is berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex. Lonen De loonindex die opgenomen is in de begroting 2014 bedraagt 0 o Zo. m tot de index voor de begroting 2015 te komen wordt de index van 2014 gerrigeerd met het vershil tussen de begroting en realisatie van Begroot 2013 Realisatie 2013 Corretie 2,75 0 7o 0,75 o 7o 2,00 o 7o Genludeerd kan worden dat in 2013 de begrote index voor lonen en salarissen 2 0 7o te hoog is geweest. De begrote loon- en salariskosten worden daarom naar beneden bijgesteld. De index voor lonen en salarissen voor 2015 komt hiermee op 0 o 7o Zo ^ -27o Prijzen Voor de prijzen wordt het inflatieijfer alle huishoudens van het Centraal Planbureau (CPB) van het voorafgaande jaar 2014 aangehouden. Deze is gesteld op 1,5 0 7o. Gevolgen voor de meerjarenbegroting p basis van de begrote salarissen en vrijwilligersvergoedingen leidt dit tot een struturele bijstelling van het personeelsbudget naar beneden met een bedrag van ira C Voor de overige kosten (exl. kapitaallasten) betekent dit een struturele bijstelling van het budget naar boven met ira i Per saldo implieert dit voor het totale budget een bijstelling naar beneden van in totaal ē Nota bene In deze begroting is in de presentatie van ijfers (m.u.v. van tabel 13) een vergelijking met realisatie 2013 en begroting 2014 niet opgenomen. Door de shaalverandering, tehnishe vershuivingen tussen produten en de toevoeging van de huisvestingkosfen laat de begroting 2015 zih moeilijk met de voorgaande jaren vergelijken. 7

8 Tabel 1 Finaniële begroting Algemene middelen Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen x C Baten BDUR Bijdrage gemeenten Af: Compensatie fritiekosten (264) (132) - - Finanieringsresuitaat Resultaten op de produten Resultaat Inidentbestrijding Resultaat Risibeheersing Resultaat Vakbekwaamheid en Kennis Resultaat Bevolkingszorg Resultaat GHR Saldo baten-lasten Begrotingssaldo (19) (233) (317) (359) Doorberekend begrotingsaldo naar Inidentbestrijding naar Risibeheersing naar Vakbekwaamheid en Kennis Saldo baten-iasten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserve nttrekking reserve Resultaat na bestemming

9 Veiligheĩdsregio Zaanstreek Waterland 2. Programma GHR 2.1 Wat willen we bereiken? Doel Het GHR-bureau beshermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij rampen, rises en grote evenementen. ntwikkelingen De GHR ziet een aantal trends en ontwikkelingen waar zij in haar Meerjarenbeleidsplan op in speelt: 1. Niet alleen flitsrampen, maar ook de nasleep ervan en bestuurlijke rises behoeven aandaht. Daarom wil de GHR haar fous verbreden: pgeshaalde Aute zorg én Publieke Gezondheidszorg. 2. Crisisbestrijding: rihting informatie gestuurde risisbestrijding (monoen multidisiplinair relevant). 3. Aandaht voor niet-zelfredzamen (en daarmee voor zorgntinuïteit). 4. Shaalvergroting (bijv. ontwikkelingen in het kader van LM, maar ook risi's die interregionaal zijn). 5. Privatisering en publiek-private samenwerking. 6. P&C-ylus: ontwikkeling van programmabegroting veiligheidsregio's en produtbegroting van de GHR. 2.2 Wat gaan we doen? Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW De doelstellingen van de GHR, onderverdeeld in de produten van de GHR: GHR-funtionarissen: 1. 24x7 inzetbare GHR-funtionarissen; 2. invulling geven aan de taakverdeling GHR-Ambulane Amsterdam; 3. interregionale samenwerking. Ketenregie (partners Aute en Publieke Gezondheidszorg): 4. zorgntinuïteit; 5. verandering implementeren ten aanzien van de eigen rol naar ketenpartners: van failiterend/initiërend naar toezihthoudend/toetsend. Advisering (met name evenementenadvisering) 6. adviseren nform proesbeshrijving/afspraken multidisiplinaire partners (2014). Planvorming: 7. bijdragen leveren nform verzoek VrZW aan de periodiek terugkerende wettelijk verplihte multi-planvorming, netwerkdagen en overige multi-planvorming. Bedrijfsvoering: 8. planning voor zover mogelijk aansluiten op P&C-ylus VrZW (verantwoording jaardoelstellingen en prestatie indiatoren). Bijdrage aan MJB VrZW De doelen van de GHR hebben betrekking op: 1. Kwaliteit van de kerntaken: pleiden, Trainen en efenen (T), informatiemanagement, planvorming en evaluaties implementeren/betrekken bij T (verbeteren lerend vermogen). 2. Samenwerking met (risis)partners: interregionaal, planvorming, de

10 witte ketenpartners, netwerkdag, meldkamer, nazorg/herstel, fous op bestuurlijke "ramp na de ramp" en herstel. 3. De verantwoordelijke burger: bij zorgntinuïteit ligt de fous op verminderd zelfredzamen (visie op zelfredzamen). GHR- - Bemensing rooster piketfunties. funtionarissen - Multidisiplinair en monodisiplinair T: nform jaarplannen. Speiale aandaht hierbij voor: 1. Informatiemanagement en netentrish werken, zowel multi als mono. 2. Verbeteren lerend vermogen nav evaluaties. 3. Gebruik bestaande plannen. GHR- - Afspraken maken met Ambulane Amsterdam, en deze implementeren: funtionarissen over eikaars rol, met name met betrekking tot nieuwe funtionarissen en Ambulane als Hoofd Aute Zorg en GHR-entralist. Amsterdam - Indien de LM in Haarlem komt, inlusief de Meldkamer Ambulanezorg. Dít voor de opgeshaalde situatie goed regelen en voorbereiden. GHR- - Samenwerking is vooral geriht op Veiligheidsregio Kennemerland funtionarissen I (VrK) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VrNHN), met Interregionale betrekking tot T en eventueel ook de bereikbaarheid van GHRsa men werking funtionarissen. Interregionale risi's zijn hierbij belangrijk De samenwerking zal vooral 'bottom up' geïnitieerd worden, vanuit de medewerkers. De samenwerking sluiten aan op de behoeften van de medewerkers. Zorgntinuïteit I verminderd zelfredzamen p basis van de bevindingen in de quiksan onder verpleeg- en verzorgingsinstellingen naar zorgntinuïteit in 2014, stelt de GHR een plan van aanpak zorgntinuïteit op. Het plan dient in 2015 uitgevoerd te worden. De GHR beoogt dat zorgntinuïteit op het netvlies komt van de zorgorganisaties, die hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Ketenregie witte is het eerste jaar met de nieuwe werkwijze: audits van de keten traumaentra, die gedaan zijn bij ketenpartners, worden door de GHR geanalyseerd met betrekking tot T/voorbereiding op rampen en rises. p basis van de bevindingen stelt de GHR, als verbetering gewenst is een plan van aanpak op. Mogelijk moeten ook nvenanten worden aangepast in het kader van deze ontwikkelingen. ok wordt gezoht naar een nieuwe invulling voor het netwerkbeheer partners in de Aute en Publieke Zorg, waarin de GHR haar expertise naar ketenpartners uitdraagt. m daarmee ook de regie voerende positie van de GHR te versterken. Evenementen- - Adviseren nform proesbeshrijving/afspraken met multidisiplinaire advisering partners (op te stellen in 2014). Planvorming - De GHR wil planvorming regio-overstijgend insteken indien nodig (bij interregionale risi's). 10

11 Veiiiylteidsregio Zaanstreek-Waterland De GHR is terughoudend ten aanzien van nieuwe operationele plannen. Nadruk moet gelegd worden op de vertaalslag van plannen naar T/uitvoering en gebruik. Speifieke projeten mbt planvorming Infetieziektenbestrijding: afronding regionale planvorming (Start waarshijnlijk 2e helft 2014, en mogelijk doorloop in Dit plan moet in lijn komen met de landelijke planvorming die in 2014 wordt opgesteld. De tijdsplanning is dus afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen). Bedrijfsvoering Afstemmen over inhoud en planning met betrekking tot stukken voor de P&Cylus. 2.3 Wat gaat het kosten? Tabel 2 Begroting GHR Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen xc Baten pbrengsten - : - Lasten verige kosten Taakstelling (16) (32) (53) (53) Saldo baten-lasten BDUR + bijdrage gemeenten Rooiiltasxi \īď\f\r hatammìnn W0MI«UUV VVWİ MWUIiUI l «*ŗ Toevoeging reserve nttrekking reserve Resultaat na bestemming 11

12 3. Programma Gemeenten 3.1 Wat willen we bereiken? Doel De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolkingszorgproessen bij rampen en rises. m hier effiiënt en effetief uitvoering aan te kunnen geven werken de gemeenten al enige jaren suesvol samen. De gemeenten en de ördinerend gemeenteseretaris worden daarbij ondersteund door de setie gemeenten van VrZW. De ördinerend gemeenteseretaris is de bij wet aangewezen verantwoordelijke funtionaris voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen de gemeenten. De setie gemeenten riht zih op ondersteuning en advisering van gemeenten bij het waarmaken van de rollen en verantwoordelijkheden in de risisorganisatie. ntwikkelingen Ten aanzien van de bevolkingszorg is de laatste jaren veel op de gemeenten afgekomen. De gemeentelijke kolom heeft landelijk met elkaar afgesproken de komende jaren in te zetten op borging van de ingezette kwaliteitsverbetering. 3.2Watgaan we doen? Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW Voor 2015 zet de gemeentelijke kolom de ingezette lijn voort en legt bevolkingszorg de prioriteiten bij: De bevolkingszorg op orde De bevolkingszorg heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Na een regionale verbeterslag is Zaanstreek-Waterland aan de slag gegaan met de implementatie van belangrijke landelijke ontwikkelingen zoals het rapport 'Bevolkingszorg op orde' en het hiermee samenhangende Slahtoffer Informatiesysteem (SIS). Het uitgangspunt van de zelfredzame burger staat daarbij entraal. In 2015 wordt dit bestendigd en uitgewerkt, middels oefeningen en sholing. Vakbekwame medewerkers en een effiiënte organisatie Vakbekwame medewerkers zijn ruiaal voor de risisorganisatie en zo ook voor bevolkingszorg. Belangrijke instrumenten voor het bereiken hiervan zijn het geriht en effiiënt opleiden, trainen en oefenen van de sleutelfuntionarissen, het zorgen voor de juiste funtionaris op de juiste plek en een effiiënte en effetieve inrihting van de gemeentelijke risisorganisatie. Professionele risismmuniatie Crisismmuniatie is één van de meest kritishe proessen in de rampen- en risisbeheersing. De Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft de landelijke harmonisering en de professionalisering van de risismmuniatie benoemd als landelijke doelstelling. De eerder ingezette professionaliseringsslag wordt daarom in 2015 voortgezet en geborgd. 12

13 Veiiiçjheidsregìo Zaanstreek-Waterland Slagvaardige organisatie De bevolkingszorg op orde Bestendigen van de uitgangspunten van het rapport 'Bevolkingszorg op orde' en hiermee verder versterken van de bevolkingszorg en de positie van de zelfredzame burger. Dit krijgt ook verder vorm in de sholing en oefeningen. Indiator: Behalen van de prestatie-eisen van bevolkingszorg op orde. Vakbekwame medewerkers en een effiiënte organisatie Voor bevolkingszorg wordt een jaarprogramma T opgesteld dat effiiënt is ingeriht en nauw aansluit op de behoeften van de risisorganisatie. In het Beleidsplan Vakbekwaamheid van VrZW ligt het aent de komende jaren op het bereiken van de vakbekwaamheid van de risisfuntionarissen. De gemeentelijke kolom sluit hier al met haar monodisiplinaire beleidsuitgangspunten op aan. In 2015 wordt hier invulling aan gegeven. Met de regionalisering van de gemeentelijke proessen is de gemeentelijke kolom zo effetief en effiiënt mogelijk ingeriht. In 2015 wordt deze inrihting geëvalueerd. Indiator: 95 0 Zo van de gemeentelijke funtionarissen met een rol in de risisbeheersing/rampenbestrijding is opgeleid; 90y o van de gemeentelijke funtionarissen met een rol in de risisbeheersing/rampenbestrijding is geoefend. Versterken zelfredzaamheid Professionele risismmuniatie Borgen van de kwaliteitsverbetering voor risismmuniatie die voortkomt uit de landelijke professionaliseringsdoelstelling van de Minister van VenJ. Hiertoe zijn de regionale proessen ingeriht nform de landelijke profielen en nemen wij atief deel in de bovenregionale poule. Indiator: Positieve waardering risismmuniatie in evaluaties; 90 o 7o Piket medewerkers geoefend. 13

14 3.3 Wat gaat het kosten? Tabel 3 Begroting gemeenten Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen x f Baten pbrengsten Lasten verige kosten Taakstelling (3) (5) (9) 0) Saldo baten-lasten BDUR + bijdrage gemeenten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserve nttrekking reserve Resultaat na bestemming

15 Veiĩiglieidsregĩo Zaanstreek Waterland 4. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer 4.1 Produt Risibeheersing Wat willen we bereiken? Doel De afdeling Risibeheersing werkt regionaal en in samenwerking met partners aan het voorkomen van onveilige situaties, en waar voorkomen niet mogelijk is het beperken van de effeten daarvan. Risibeheersing streeft ernaar dat inwoners, bedrijven en instellingen zih bewust zijn van de rol die zij zelf spelen in het kader van hun eigen (brand)veiligheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Risimmuniatie geeft hen daarbij voldoende handelingsperspetieven. ntwikkelingen Risibewustzijn De laatste jaren is sprake van een kentering in denken over veiligheid. Was het voorheen zo dat we er van uit gingen dat risi's altijd en volledig beheerst moesten worden, nu lijken we meer te beseffen dat dit niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk is. Inherent hieraan groeit het besef dat niet alleen de overheid een rol heeft bij het realiseren van 'veiligheid'. Een toenemend beroep op de burgers, bedrijven en instellingen wordt gedaan om hier atief in te partiiperen. Een sherpere verantwoordelijkheidstoedeling ontstaat, duidelijker worden ieders verantwoordelijkheden voor de eigen veiligheid. mgevingsdienst Met de gewijzigde regelgeving Bouwbesluit 2012 en de komst van de mgevingswet in 2014 zijn onderdelen van gemeentelijke en proviniale overheden opgegaan in nieuwe samenwerkingsverbanden, de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten vormen een belangrijke shakel in het domein fysieke veiligheid. De omgevingsdiensten beshikken over ruiale informatie voor de hulpdiensten op het gebied van milieu, bouw en het BRZ- Karl''îK'An USUI ij v CJĩ /Rooļnît i ^uwäiuii D!oii-*r\'o i iiüluu "7iAi*aļ*Q o ^Wui nnriqyiįļûn\ \-f v *i iļjw Vuiiui Iļ. Brandveiligheid Bepaalde groepen in onze samenleving lopen meer risi voor wat betreft brandonveiligheid. uderen en verminderd zelfredzamen zijn hier voorbeelden van. Toenemende vergrijzing in mbinatie met het langer zelfstandig thuiswonen van verminderd zelf redzame burgers leidt er toe dat bij ongewijzigd veiligheidsbeleid in de komende jaren het aantal slahtoffers door brand onder deze groep aanzienlijk stijgt. In de komende jaren ligt de nadruk dan ook meer op doelgroepenbenadering en een brandweerorganisatie die - letterlijk - uit de kazerne komt. Diret ntat over het onderwerp brandveiligheid tussen organisatie en samenleving krijgt het primaat. Nog altijd blijkt dat het adagium 'jong geleerd, oud gedaan', opgang doet. Eduatie is een van de belangrijkste middelen om brandonveilig gedrag te voorkomen. ok hier wordt de komende jaren meer aandaht aan geshonken. De lokale brandweerposten vormen een belangrijke hoeksteen binnen brandweer Zaanstreek-Waterland. De posten vormen een lokaal entrum voor versterking van zelfredzaamheid binnen de lokale gemeenshap. De inzet van 15

16 vrijwilligers binnen Brandveilig Leven vindt meer en meer zijn weg Wat gaan we doen? Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW De afdeling Risibeheersing draagt in 2015 zorg voor: implementatie van het Regionaal Risiprofiel; implementatie van het atieplan Brandveilig Leven; implementatie van het atieplan Risimmuniatie; implementatie van het atieplan Strutureel Terugdringen ngewenste en nehte Meldingen. Deze plannen worden in 2014 opgesteld. En zijn gebaseerd op de risi's binnen de regio en gemeenten. Doelstelling: Slagvaardige organisatie Bij de implementatie van het atieplan Brandveilig Leven en het atieplan Risimmuniatie maakt Risibeheersing onder meer gebruik van de apaiteit van andere afdelingen binnen VrZW, partners en andere organisaties. Risibeheersing streeft hiermee naar slimme samenwerking, die minder brand, minder slahtoffers en minder shade tot gevolg heeft. Indiator: Risibeheersing heeft in 2015 een oefening in twee gemeenten (in nader te bepalen objeten/gebieden) georganiseerd in samenwerking met Inidentbestrijding, Vakbekwaamheid ä Kennis, Risibeheersing en een maatshappelijke partner (zorginstelling/buurthuis), ondersteund door Bedrijfsvoering In 2014 is een atieplan ontwikkeld om het aantal loze/ongewenste meldingen terug te dringen. Het heeft een forse afname van het aantal uitrukken tot gevolg. Hierdoor wordt het mogelijk middelen effiiënter in te zetten. Daarnaast ontstaan door het verminderde aantal uitrukken minder verkeersrisi's. Tevens ontstaat een sherpere verantwoordelijkheidstoedeling, Gebruik, beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties is namelijk een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Indiator Het aantal loze/ongewenste meldingen in 2015 is ten opzihte van 2011 met gedaald (van 1800 naar 1000). Doelstelling: Verbeteren zelfredzaamheid maatshappij Het projet Geen Nood bij Brand (GNBB) start in In 2015 wordt GNNB voortgezet. Het projet geeft toeziht op een andere manier vorm. Instellingen worden direter betrokken bij brandveiligheid. Waardoor zij hun eigen verantwoordelijkheid beter kunnen invullen. Indiator: Bij 4 zorginstellingen wordt in 2015 GNBB uitgevoerd; Voor de doelgroep 'verminderd zelfredzamen/ouderen' wordt in 2015 in 6 gemeenten een roadshow 'veiligheidsvoorlihting' georganiseerd. Doelstelling: Risibeheersing brengt samenwerking tot stand met traditionele en minder 16

17 Veiligheidsreglo Zaanstreek Waterland Verbeteren samenwerking met partners traditionele partners (zoals bedrijven, zorginstellingen, organisaties als het Rode Kruis en Leger des Heils, et.) om verhoging van brandveiligheid te realiseren, Indiator: Voor de doelgroep verminderd zelfredzamen/ouderen wordt in 2015 in 6 gemeenten een roadshow veiligheidsvoorlihting in samenwerking met een maatshappelijke partner georganiseerd. Risibeheersing maakt afspraken met de mgevingsdiensten in het kader van integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid. Indiator: In 2015 zijn werkafspraken over integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid gemaakt met de mgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied en de milieudienst IJmond Wat gaat het kosten? Tabel 4 Begroting Risibeheersing Begroting Begroting Begroting Begroting bedragen xē Baten pbrengsten Doorberekende overhead baten Lasten Personeelskosten verige kosten Taakstelling (40) (79) (131) (131) Doorberekende overheadkosten Doorberekend begrotingssaldo (2) C24Ï tm (37) V Saldo baten lasten BDUR -t- bijdrage gemeenten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserve nttrekking reserve Resultaat na bestemming 17

18 4.2Produt Vakbekwaamheid en Kennis Wat willen we bereiken? Doel De afdeling Vakbekwaamheid en Kennis (VK) zorgt ervoor dat de medewerkers van VrZW (en medewerkers bij haar (risis)partners) opgeleid, getraind en geoefend zijn voor de uitvoer van de (basis)brandweerzorg, de rampenbestrijding en de risisbeheersing. Bovendien is de afdeling een platform om de samenwerking tussen de negen gemeenten uit de regio op het gebied van de rampenbestrijding en risisbeheersing te ondersteunen en te begeleiden Door het organiseren van multidisiplinaire oefeningen, trainingen en opleidingen en het onderhouden van ntaten met vitale partners ondersteunt de afdeling de verdere ontwikkeling van een slagvaardige overheid op het gebied van de rampenbestrijding en risisbeheersing. Daarnaast fungeert de afdeling als katalysator in het proes om te komen tot een lerende organisatie. Dit wordt bereikt door de geleverde produten te evalueren, het uitvoeren van evaluaties van mono- en multidisiplinaire inidenten, en het ateren als kennismakelaar. ntwikkelingen Rapport mmissie Hoekstra en de Agenda van de veiligheidsregio's De bevindingen van de mmissie Hoekstra zijn van belang voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio's en hebben om die reden ook een belangrijke plek gekregen in de Agenda van de veiligheidsregio's. Voor de afdeling VK zijn twee thema's uit de agenda van diret belang, namelijk: het versterken van de multi- en interdisiplinaire samenwerking; het verbeteren van het lerend vermogen. Nieuw opleidingsstelsel brandweer In 2012 is het landelijke versterkingsplan brandweeronderwijs bestuurlijk vastgesteld. Met dit versterkingsplan worden diverse landelijke knelpunten in bijvoorbeeld de finaniering en ontwikkeling van les- en leerstof en de inzet van innovatieve onderwijsmethoden voor brandweerpersoneel, aangepakt. Verder gaat het versterkingsplan uit van een shaalvergroting bij de regionale opleidingsinstituten waarbij één landelijk opleidingsinstituut met satelliet vestigingen dient te ontstaan. In 2014 stelt de regio een 'position paper' op om de positie van het regionale oefenentrum te bepalen. In 2015 wordt verder invulling gegeven aan de positionering van het oefenentrum. Strategish opleidingskader en strategish opleidingsprogramma Door de afdeling Bedrijfsvoering is in afstemming met de andere afdelingen voor VrZW een strategish opleidingskader, een strategish personeelsplan en een meerjarig opleidingsprogramma opgesteld. Bij het opstellen van dit beleid zijn opleidingsvereisten voor de organisatie voor zowel de 'warme' als de 'koude' funties en taken op een integrale manier benaderd. Bij de uitvoering van deze plannen is de afdeling VK diret betrokken. Doorontwikkeling inhoudelijke onderwerpen Landelijk en regionaal vindt veel ontwikkeling plaats op inhoudelijke dossiers. Hierbij moet worden gedaht aan het verder onderzoeken van mogelijkheden en kansen van de variabele voertuigbezetting, de brandweerdotrine, de zelfredzaamheid van burgers en het inzetten van het wettelijke planfiguur 18

19 VeiliçjliDÏilsreļio Zaanstreek-Waterland regionaal risiprofiel. De afdeling VK ondersteunt de andere afdelingen bij de invulling van de vakbekwaamheids- en multidisiplinaire elementen binnen deze inhoudelijke vraagstukken Wat gaan we doen? Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW De afdeling VK levert een bijdrage aan het realiseren van de drie benoemde pijlers van VrZW: 1. Slagvaardige organisatie. 2. Verbeteren zelfredzaamheid maatshappij. 3. Verbeteren samenwerking met partners. De afdeling VK draagt vanuit haar afdelingsdoelstelling en de te leveren produten en ondersteuning in proessen diret bij aan pijlers 1 en 3 en ondersteunt de afdeling Risibeheersing en de gemeenten bij het verwezenlijken van pijler 2. Doelstelling: Slagvaardige organisatie Verbeteren van de registratie en evaluatiemethodiek. In 2015 wordt de evaluatiemethodiek van VrZW verder geoptimaliseerd. m inziht te verkrijgen in de geoefendheid van de medewerkers, moet geregistreerd worden wanneer aan welke oefening of bijsholing is deelgenomen. VrZW legt deze gegevens vast in het Veiligheidspaspoort voor de medewerkers van de gemeenten en VrZW. Indiatoren: Geoefendheid van gemeentelijke en VrZW funtionarissen in relatie tot multidisiplinaire oefeningen is binnen één maand na een oefening, opleiding of instrutie voor lx vastgelegd en opvraagbaar; Evaluatierapport van 90*^ van de GRIP 1 en 2 inidenten wordt binnen twee maanden na het inident opgeleverd; pkomsttijden risisteams: in 2015 een verbetering ten opzihte van 2014; Gegevens van oefeningen en opleidingen van de medewerkers in de basisbrandweerzorg zijn binnen één maand voor 100X vastgelegd in Veiligheidspaspoort en opvraagbaar. Verhogen en borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de door de afdeling VK aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen. Indiatoren: Aan 10'X) van de operationeel funtionarissen in de rol van ffiier van Dienst (vd), Hoofd ffiier van Dienst (HvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) wordt een profhek aangeboden op basis van het vastgestelde beleid; In samenspraak met de Politie, GHR en gemeenten is een multidisiplinair opleiden, trainen en oefen (MT) jaarplan opgesteld en dit wordt nform uitgevoerd; 100 o 7o van de doelen voor 2015 die in het vastgestelde oefen- en bijsholingsprogramma voor de bevelvoerders zijn vastgelegd worden gehaald. Suesvol invoeren van het testen van de fysieke kwaliteit van de medewerkers in de brandweerzorg nform de in het landelijke PPMQ beleid vastgestelde

20 normen. Indiatoren: 100 o 7o van de benodigde apaiteit voor het uitvoeren van de PPM testen wordt aangeboden aan de medewerkers die atief zijn in de basisbrandweerzorg; 90^0 van de medewerkers die in aanmerking komen om in 2015 getest te worden, zijn ook daadwerkelijk getest. Doelstelling: Verbeteren samenwerking met partners De afdeling VK is vanuit de taken die bij de afdeling belegd zijn voor veel onderwerpen het primaire aanspreekpunt van de vitale partners. Vanuit deze positie is de afdeling VK logisherwijs een belangrijke shakel in het verbeteren van de samenwerking met de partners. Dit vertaalt zih in het expliiet vastleggen van taakverdelingen bij de voorbereiding op de rampenbestrijding en risisbeheersing, het opstellen en evalueren van nvenanten en het samen uitvoeren van oefeningen. Daarnaast ondersteunt de afdeling VK de vitale partners door middel van het uitvoeren van evaluaties om samen verbeteringen te kunnen doorvoeren in de voorbereiding op en de uitvoer van de beheersing van risis en de bestrijding van inidenten. Door oefeningen uit te voeren en deze gestrutureerd te evalueren worden lessen getrokken voor het verbeteren van de samenwerking en de uitvoering van taken. Indiatoren: Een systeemtest wordt uitgevoerd; Naar aanleiding van de systeemtest is binnen twee maanden een evaluatierapport opgesteld; Gezamenlijk met defensie wordt minimaal één keer per jaar een grote oefening georganiseerd en uitgevoerd waarin de samenwerking bij een groot inident wordt beoefend; HVD's en AGS-en vanuit de andere NW4 regio's 2 worden bij minimaal twee oefen- of bijsholingsmomenten uitgenodigd; Minimaal een keer per jaar wordt in NW4 verband een netwerkdag aangeboden aan de operationeel leidinggevenden uit onze regio. m de samenwerking met de partners verder te verbeteren is het noodzakelijk dat duidelijke afspraken gemaakt worden met de betrokken partners over taken, verantwoordelijkheden en rollen. Indiatoren: De samenwerkingsnvenanten met defensie, hoogheemraadshap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, de provinie en Prorail zijn voor 1007o opgesteld en in samenspraak gentroleerd; Samenwerking met gemeenten, GHR en politie: werkafspraken, taakverdeling en werkproessen zijn voor 90 o 7o vastgelegd, en indien relevant voor 90 o 7o geëvalueerd; pgestelde netwerkkaarten voor de vijf belangrijkste samenwerkingspartners (politie, GHR, gemeenten, defensie, Rijkswaterstaat). Doelstelling: Dóórontwikkeling De afdeling VK treedt op als kennismakelaar binnen VrZW. Hiertoe bouwt de afdeling VK een netwerk op. m vervolgens de kennis binnen het netwerk 2 Zaanstreek-Waterland werkt in NoordWest4-verband samen met Kennemerland, Amsterdam- Amstelland en Noord-Holland Noord. 20

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU Naam: J.A. (Jozé) Gerrits Studentnummer: 141991 Datum: 29 augustus 2013 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskundig Management Begeleider:

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie