Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies"

Transcriptie

1 3 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies KITLV Reuvensplaats BE Leiden Postadres Postbus RA Leiden Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Site: 1 KITLV JAARVERSLAG

2 Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Beschermvrouwe van het KITLV is H.M. Koningin Máxima

3 Inleiding 4 Afdelingen 7 Vereniging KITLV 24 Bijlage 1 Lijst van schenkers 26 Bijlage 2 Overzicht Collecties 28 Bijlage 3 Financieel overzicht 29 Bijlage 4 Publicaties medewerkers 30 Bijlage 5 Publicaties KITLV 38 Guadeloupe, Mama ta Kabishá, openingsceremonie Willemstad Curaçao 2 KITLV JAARVERSLAG e conferentie Acuril KITLV JAARVERSLAG

4 Inleiding Sinds 1851 had het KITLV een drieledige taak, bestaande uit collectiebeheer, onderzoek en het publiceren van wetenschappelijk werk, voornamelijk over Indonesië en de Nederlandse Caraïben. De invulling van deze missie veranderde in de achter ons liggende ruim 160 jaren aanzienlijk men leze er slechts het bij het 150-jarig jubileum uitgegeven boek van Maarten Kuitenbrouwer, Tussen oriëntalisme en wetenschap op na. In de afgelopen jaren werd echter op aandringen van de KNAW, de koepelorganisatie waaronder het KITLV sinds 2001 ressorteert, de missie steeds verder ingeperkt. De eigen uitgeverij moest in 2012 worden gesloten; Brill Academic Publishers nam de publicatie van de Verhandelingen, de Caribbean Series, alsmede de tijdschriften Bijdragen en New West Indian Guide over. Zo verscheen in 2013 de Engelstalige editie van Kuitenbrouwers boek over de geschiedenis van het KITLV met de titel Dutch scholarship in the age of empire and beyond niet bij de KITLV Press maar bij Brill. In 2011 gaf de KNAW te kennen te streven naar de vestiging van een Humanities Center in Amsterdam waarin, zo was de bedoeling, alle geesteswetenschappelijke instituten van de Akademie nauw zouden gaan samenwerken. In de afgelopen drie jaar werd hierover intensief overlegd door de KNAW en de betrokken instituten. Het KITLV had in dit overleg een bijzondere positie. Aanvankelijk behoorde wat de KNAW betreft opheffing van het instituut tot de mogelijkheden; deze dreiging kon worden afgewend. Door zowel het KITLV als de Universiteit Leiden (UL) is steeds aangegeven dat, gezien het eigen werkterrein en de landelijke en internationale profilering van de UL, het KITLV nergens beter op zijn plek zou zijn dan op de Leidse campus. Hiervoor toonde het bestuur van de KNAW zich gevoelig. Ultimo 2013 tekende zich een variant af waarbij het KITLV als onderzoeksinstituut van de KNAW gevestigd zou blijven op de Leidse campus en de samenwerking met instituten en collegae van de UL zou gaan versterken. Gelijktijdig zou het KITLV ook deel gaan uitmaken van het Humanities Center in oprichting. Tegenover deze goede uitkomst zal echter staan dat de huidige collecties, de jure eigendom van de Vereniging KITLV, in bruikleen worden overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek (UBL), die in de toekomst het collectiebeheer zal gaan verzorgen. Een deel van het hiermee gemoeide budget zal worden verlegd van KNAW naar UL, terwijl er tevens door de KNAW een aanzienlijke bezuiniging wordt ingeboekt. De nadere invulling van dit principeakkoord tussen KNAW en UL zou in de eerste helft van 2014 worden verwezenlijkt, zo was ultimo 2013 de gedachte. Met dit akkoord verliest het KITLV ook de tweede en historisch gezien oudste en belangrijkste pijler van het instituut, namelijk het beheer en de opbouw van zijn wereldvermaarde collecties. Dit is rond en op het instituut ervaren als bijzonder pijnlijk, temeer omdat dit voor de betrokken medewerkers overplaatsing naar de UBL dan wel ontslag betekent. Daar staat tegenover dat de UL in dit akkoord voortzetting van het collectiebeheer garandeerde en de KNAW versterking van het onderzoeksinstituut KITLV toezegde. Onder de gegeven omstandigheden leek dit de best haalbare uitkomst, zoals ook de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging KITLV concludeerde. Begrijpelijkerwijs heeft dit al sinds 2011 lopende proces veel bestuurlijke inspanning gekost en veel onrust opgeroepen onder leden en gebruikers, maar vooral op de werkvloer van het KITLV. Niettemin werd het reguliere werk gewoon voortgezet. Op de volgende pagina s wordt hiervan verslag gedaan. In deze inleiding worden enkele bijzondere ontwikkelingen en prestaties naar voren gehaald. De Vereniging KITLV organiseerde verschillende bijeenkomsten waarin met de leden werd overlegd over de bestuurlijke ontwikkelingen, maar bood ook een aantal goed bezochte bijeenkomsten zoals Ticket to Leiden; New Indonesian histories and postcolonial collections in the Netherlands en een lezing over slavernij in de marge van de grote tentoonstelling Zwart/wit in het Tropenmuseum in Amsterdam. Alert optreden van de eigen collectiebeheerders en goed overleg met de beheerders van de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen leidde ertoe dat enkele duizenden titels over Indonesië en de Nederlandse Caraïben uit de periode aan de KITLV-collectie konden worden toegevoegd. Daarnaast werden diverse bijzondere acquisities gedaan, waaronder de aankoop van een unieke en omvangrijke fotocollectie, aangeboden door antiquariaat Minerva uit Den Haag. De UNESCO honoreerde de aanvrage voor opname van twee edities van het handschrift van de Javaanse prins Diponegoro, de Babad Diponegoro in het UNESCO-register Memory of the world. Deze aanvrage werd, onder auspiciën van de Indonesische UNESCO-commissie, gezamenlijk gedaan door de Nationale Bibliotheek van Indonesië en het KITLV. De toekenning ervan kreeg vooral in Indonesië veel publiciteit, waarin ook het KITLV steeds uitdrukkelijk als partner werd erkend en bedankt. In januari werd in het Erasmus Huis te Jakarta onder zeer grote publieke belangstelling en in aanwezigheid van voormalig president B.J. Habibie en vele hoogwaardigheidsbekleders de tentoonstelling Mapping the history KITLV; World-class collections and scholarship on Indonesia geopend. Hier werd een groot aantal voor de gelegenheid vanuit Leiden naar Jakarta verzonden bijzondere historische prenten, foto s, manuscripten en publicaties getoond. Onderzoek is in de afgelopen twee decennia een steeds belangrijker pijler van het KITLV geworden en daarbinnen zijn verschillende grote thema s op overtuigende wijze op de internationale onderzoeksagenda gezet. Dat betreft thans in bijzondere mate de programma s From clients to citizens? en Elite network shifts. 4 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

5 Afdelingen In beide gevallen zijn de thema s allengs verbreed; er is sprake van substantiële geschiedenis van Zuidoost-Azië. De leerstoel is ingesteld vanwege KITLV Collecties In de sfeer van digitale ontsluiting van KITLV-materiaal kan onder meer de externe financiering en er wordt nauw samengewerkt met buitenlandse en is een voortzetting van de eerdere KITLV-leerstoel bij de UvA, die werd verwerking van de Handelingen van den volksraad ( ) worden genoemd, onderzoekers, onder meer in Indonesië. bekleed door Peter Boomgaard. Van Klinken sprak op 2 oktober onder grote Algemeen die in nauwe samenwerking met de universiteitsbibliotheken van Nijmegen en Senior onderzoeker Gerry van Klinken werd door de Universiteit van Amsterdam belangstelling zijn oratie uit met de titel Murder in Maumere; Postcolonial De afdeling Collecties kan terugzien op een succesvol jaar. Ondanks de hoogst Leiden werd gerealiseerd. Belangrijk was de formele afronding, na een looptijd (UvA) aangesteld als bijzonder hoogleraar in de sociale en economische citizenship. onzekere en ongunstige vooruitzichten voor de medewerkers van de afdeling weerspiegelen de productiecijfers de onverminderd grote inzet en toewijding die het personeel aan de dag heeft gelegd. Bijzondere vermelding verdient de plaatsing op de werelderfgoedlijst van UNESCO van het zogenaamde Babad Diponegoro-manuscript. Deze aanvraag, in eendrachtige samenwerking met onder anderen collega s van de Perpustakaan Nasional in Jakarta, bevestigt de levendigheid van de historische-culturele banden met Indonesië. Voorts is het nodige bijgedragen aan de Mapping history tentoonstelling in het Erasmushuis te Jakarta. Helaas konden de besprekingen met het Museum Maluku over toevoeging van de archieven van het inmiddels gesloten museum aan de KITLV-collecties niet succesvol worden afgerond. Bezwaren bij de achterban van het Museum Maluku leidden ertoe dat het materiaal toch niet in Leiden is ondergebracht, maar nu tijdelijk elders is opgeslagen. De definitieve bestemming van dit materiaal is nog onduidelijk. Mede dankzij inzet vanuit Leiden werd het bedrijfsarchief van KITLV-Jakarta grondig geordend en geschoond. Met tal van Oratie Professor dr. Gerry van Klinken, UvA, 2 oktober 2013 delegaties en organisaties uit Indonesië werden Memorandums of understanding gesloten gericht op samenwerking op het terrein van collectiebeheer en onderzoek. afdeling collecties 6 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

6 van meer dan vijf jaar, van het Metamorfoze-project Conservering historische collecties KITLV. In het kader van een nieuw Metamorfoze-project, Conservering 7 internationale topstukken KITLV ( ), werden belangrijke archieven gedigitaliseerd, waaronder de brieven van Raden Adjeng Kartini ( ). Bovendien werd een nieuwe aanvraag voor digitalisering van zeven omvangrijke sets Nederlands-Indische tijdschriften gehonoreerd. Tevens werden grote digitaliseringsopdrachten verleend voor zowel enkele omvangrijke en belangrijke archieven als een collectie van meer dan microfilms van Indische en Indonesische kranten. De druk op de te klein bemeten magazijnruimte nam af door de uitplaatsing van enkele honderden strekkende meters zogenaamde grijze literatuur. Ingeval van aanvraag door klanten vindt binnen 48 uur scanning on demand plaats, waardoor ook op deze manier de groei van de digitale collectie van het KITLV wordt bevorderd en optimale dienstverlening gegarandeerd blijft. Personeel Margaret Pietersz-de Haseth en Rini Hogewoning vierden hun veertigjarige ambtsjubiliea. Michel Conci was 12,5 jaar in dienst bij het KITLV. De Leidse student Mikko Toivanen was als stagiair enkele maanden betrokken bij de transcriptie van het manuscript van A.I. Bik, een negentiende-eeuws Aziatisch reisverhaal. Arie Sonneveld fungeerde als wikipedian in residence. Deze zet zich in voor ruimere bekendheid van het KITLV via Wikipedia en deelt de aandacht voor het instituut Kartini en haar zusters, Kardinah en Roekmini, 1902 bovendien met andere Wikipedia-vrijwilligers. Het KITLV verwacht dat er daardoor in Wikipedia-artikelen meer gebruik wordt gemaakt van collecties in de vorm van afbeeldingen, verwijzingen, onderzoek en informatie. Vanuit Leiden bracht Irene Rolfes een werkbezoek aan KITLV-Jakarta. Bijzondere aanwinsten De grootste aanwinst voor de KITLV-collectie wordt gevormd door ca titels afkomstig van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, voornamelijk uit de periode Ook verschillende andere aanwinsten zijn vermelding waard. Dit betreft allereerst een omvangrijke en belangwekkende fotocollectie (ruim stuks), aangekocht bij Antiquariaat Minerva (Den Haag). Professor William H. Frederick (University of Ohio) schonk het KITLV meer dan 200 cassettebandjes met populaire muziek uit Zuidoost-Azië. Het Rotterdamse Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) doneerde een grote collectie grijze literatuur, die vrijwel geheel digitaal wordt verwerkt. 8 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG Studioportret van drie vrouwen in sarong en kebaja in Nederlands-Indië, ca 1890

7 Onderzoek Senior onderzoeker Gerry van Klinken werd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangesteld als bijzonder hoogleraar in de sociale en economische geschiedenis van Zuidoost-Azië. De leerstoel is vanwege het KITLV en een vervolg op de UvA leerstoel die eerder bekleed werd door Peter Boomgaard. Van Klinken sprak op 2 oktober zijn oratie uit met de titel Murder in Maumere: Postcolonial citizenship. Op het vlak van onderzoek is er in 2013 hard gewerkt aan lopende projecten, werden enkele kleinere volgens plan afgerond en zijn nieuwe in voorbereiding. Lopende projecten Citizenship is een belangrijk thema in het onderzoek naar nieuwe democratieën in Zuidoost-Azië en het KITLV heeft een belangrijke bijdrage geleverd om burgerschap op de academische agenda te krijgen. Het nieuwe onderzoeksprogramma From clients to citizens? Emerging citizenship in democratizing Indonesia dat door het Scientific programme Indonesia- Netherlands (SPIN) wordt gefinancierd en in samenwerking met de Universiteit Leiden (UL), UvA en Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta wordt uitgevoerd, ging in 2013 van start. Het project bestudeert de interactie tussen gewone burgers en de staat en onderzoekt in hoeverre recente democratiseringsprocessen verandering brengen in oude cliëntelistische verhoudingen. Na een intensieve selectieprocedure zijn vijf PhD-kandidaten van start gegaan: Willem van der Muur, Prio Sambodho, Retna Hanani, Sita Hidayah en Zamzam Fauzanafi. Hun onderwerpen lopen uiteen van gezondsheidszorg tot dorpsleiderschap en van landrechten tot godsdienst en Facebookburgerschap. Ward Berenschot en Gerry van Klinken doen in het kader van dit project onderzoek naar lokale patronagenetwerken en de invloed van indirect bestuur uit de koloniale tijd op huidige verhoudingen. Daarnaast leverden visiting fellows een bijdrage. Upik Djalins schreef een paper over vormen van proto-burgerschap in de laat-koloniale periode. Hilman Latief bereidde een paper voor over islamitische filantropische organisaties en de vraag hoe de ummah (wereldwijde islamitische gemeenschap) bij modern burgerschap past. Chiara Formichi schreef een stuk over anti-sjiitische agitatie in Indonesië. Het project kiest voor een breder comparatief perspectief in Zuidoost-Azië, waarvoor tijdelijke fellows werden aangesteld. In dat kader verrichtte Wolfram Schaffar onderzoek over gezondheidszorg in Thailand en Indonesië en doet Astrid Norén-Nilsson gedurende één jaar onderzoek over verkiezingen en burgerschap in Cambodja. Met Henk Schulte Nordholt werkt Berenschot aan een bundel artikelen over vormen van burgerschap in Zuidoost-Azië. Het Veni project Shades of clientelism, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van Berenschot is Emiel Martens over Jamaicaanse film- en toerismegeschiedenis Ik ben aangesteld als postdoc onderzoeker om drie ambities te realiseren: het verwerken van mijn proefschrift, Welcome to paradise island: The rise of Jamaica s cine-tourist image, tot een boek, het schrijven van een wetenschappelijk artikel en het opstellen van een Veni-voorstel. Daarnaast hoop ik mij het komende jaar zowel in de academische wereld als in het publieke debat sterker te profileren als een specialist op het gebied van Jamaicaanse filmgeschiedenis en (Engelstalige) Caraïbische cinema. De expertise van het KITLV biedt mij ook de gelegenheid om mij meer op de visuele cultuur van de Nederlandstalige Caraïben te richten. Meer in het algemeen wil ik me verder verdiepen in de theorie en culturele praktijk van filmtoerisme in niet-westerse samenlevingen. Op de langere termijn zou ik mijn ideeën graag blijven ontwikkelen in KITLV-verband. 10 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

8 nauw verbonden met het citizenship project en ging in 2013 van start. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2014 heeft Berenschot lokale verkiezingscampagnes in verschillende delen van Indonesië gevolgd. Daarnaast is een grote expert survey voorbereid. Henk Schulte Nordholt is coördinator van het overkoepelende programma Governance, markets and citizens waaronder drie SPIN-programma s vallen in de sfeer van bestuurskunde, economie en sociaal-politieke wetenschappen. Van 25 tot en met 27 september kwamen alle onderzoekers en seniorbegeleiders twee dagen in Utrecht bijeen. Na inleidende presentaties van Schulte Nordholt en Van Klinken werd informatie over de verschillende programma s uitgewisseld en werden thematische en methodologische vragen besproken. In 2013 zijn alle onderzoekers van het project Elite network shifts (ENS) dat door de KNAW wordt gefinancierd en waarin het KITLV samenwerkt met de UvA, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Data Archiving and Networked Services (DANS), Erasmus Studio en het Institut Teknologie Bandung (ITB) in Bandung, van start gegaan. Het project traceert veranderingen in de samenstelling van elites op basis van gedigitaliseerde krantenartikelen en met gebruik van methoden ontleend aan de e-humanities. De onderzoekers hebben een zeer uiteenlopende disciplinaire achtergrond en het project is naar thema en methodologie zeer complex. Ridho Reinanda, de PhD-student in het project, extraheerde ongeveer elitenamen voor de periode Dit werk is grotendeels gedaan op basis van Engelstalige kranten. Met het doorzoeken van Indonesische kranten over de periode vóór 2002 werd in het tweede halfjaar van 2013 een begin gemaakt door twee Indonesische MA-studenten in Bandung onder leiding van de Indonesische partner van het project, lr. Ayu Purwarianti. Verder ontwikkelde Reinanda zoekmachines die gespecialiseerde historici in staat stellen de archieven te doorzoeken; ook schreef hij drie onderzoekspapers. In de eerste helft van 2013 versterkte Jacky Hicks als postdoc het team. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie binnen het project en schreef een conceptpaper over de innovatieve benadering van elitestudies die in het ENS project wordt toegepast. Postdoc Vincent Traag, de derde onderzoeker in het project, richt zich op de wiskundige eigenschappen van elitenetwerken. In het ENS project participeert ook de socioloog Wolfgang Kaltenbrunner, die analyseert hoe deelnemers met uiteenlopende disciplinaire achtergronden met elkaar samenwerken. Zijn observaties hielpen de deelnemers om de interne dynamiek van het project beter te begrijpen. Een belangrijke uitdaging voor 2014 is om in data, die met behulp van geavanceerde computertechnieken zijn gevonden, betekenis te geven aan eliterelaties en het onderzoek boven het anekdotische bewijs uit te tillen. Het door NWO gefinancierde programma Dutch Atlantic connections, , Tom Hoogervorst over de Sino-Maleise collectie Mijn werkzaamheden spitsen zich toe op de monumentale Sino-Maleise collectie van het KITLV, die voor zowel taalkundigen als cultuurhistorici een schat aan uniek materiaal bevat. De komende tijd zal ik de meer dan gedigitaliseerde stuiversromans (roman pitjisan), oorspronkelijk geschreven tussen 1880 en 1965, beter doorzoekbaar maken middels het oprichten van een digitale Sino-Maleise concordantie. Hiermee beoog ik nieuwe inzichten te verkrijgen in de populaire cultuur van het laatmoderne Nederlands-Indië en in de ontwikkeling van het laag-maleis tot een literair medium. Daarnaast werk ik aan mijn lopende onderzoek naar culturele contacten en lexicale ontleningen tussen India en Zuidoost-Azië. Beide projecten dragen bij aan mijn bredere ambitie om taalkundig onderzoek in Indonesië / Zuidoost-Azië relevant te maken voor historici, antropologen, literatuurwetenschappers en onderzoekers met andere academische achtergronden. waarin de UL, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het KITLV samenwerken, werd in 2013 voortgezet met het oog op afronding in De PhD student in dit project, Karwan Fatah-Black, promoveerde bij projectleider Gert Oostindie en zijn Leidse collega Henk den Heijer op het proefschrift Suriname in the Atlantic world, Oostindie leidde een themagroep Dutch Atlantic connections, , op het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) in Wassenaar met vier Amerikaanse en drie Nederlandse onderzoekers. Een gelijknamige bundel met bijdragen van een internationaal gezelschap van historici, geredigeerd door Oostindie en KITLVonderzoeker Jessica Vance Roitman, werd voltooid en zal in de zomer van 2014 Welas asih tak terkalahkan 12 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

9 door Brill worden gepubliceerd. In de zomer van 2014 zal Oostindie met KITLVfellow Wim Klooster de synthese van het project voltooien. Roitman bereidde verschillende artikelen voor in het kader van dit project. Binnen het door NWO gefinancierde project Articulating modernity over de maatschappelijke en historische betekenis van popmuziek in Zuidoost-Azië werd een aantal belangrijke doelen gerealiseerd. Van 11 tot en met 14 januari 2013 organiseerden de coördinatoren Bart Barendregt en Peter Keppy in samenwerking met KITLV-Jakarta de internationale conferentie Audiences, lifestyles and fan culture; Consuming popular music in 20th century Southeast Asia. Een bundel onder redactie van beide onderzoekers is in voorbereiding. De coördinatoren zetten in samenwerking met Henk Schulte Nordholt op de European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) conferentie in Lissabon het panel Popular culture and historiography in 20th century Southeast Asia op. Peter Keppy publiceerde in het Journal of Southeast Asian Studies een artikel over populaire cultuur in de laat-koloniale Filippijnen en Indonesië als opmaat naar zijn monografie. Bart Barendregt rondde twee bundels af over muziek: Recollecting resonances; Indonesian Dutch musical encounters samen met Els Bogaerts en Sonic modernities in the Malay world. Barendregt was ook betrokken bij de organisatie van de internationale conferentie Women, gender and sexuality in Asian popular music of the 20th century, die in samenwerking met de UL in Leiden werd gehouden In het kader van het door NWO gefinancierde project Leprosy and empire dat in samenwerking met de Universiteit van Utrecht wordt uitgevoerd, zette Leo van Bergen zijn onderzoek voort naar lepra in Nederlands-Indië ( ). De onderzoeksfase werd afgerond en er is een begin gemaakt met het schrijven van een monografie, waarbij de relatie tussen koloniale staatsvorming, gezondheidszorg en visies op lepra en praktische zorg centraal staat. Van Bergen en emeritus KITLV-onderzoeker Peter Boomgaard namen deel aan de lepraworkshop in Yogyakarta, waar Van Bergen een paper presenteerde. Ellen Klinkers werkte aan haar onderzoek naar de Geschiedenis van de troepenmacht in Suriname ( ) dat in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) wordt uitgevoerd. In 2013 deed zij archiefonderzoek, hield interviews met voormalig militairen en schreef de hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van de troepenmacht en over de Tweede Wereldoorlog. Zij presenteerde de eerste resultaten van het onderzoek op de conferentie Policing empires in Brussel. JARAK: The commoditization of an alternative biofuel crop in Indonesia maakt deel uit van het programma Agriculture beyond food dat gefinancierd wordt door KNAW en NWO en samen met het Van Vollenhoven Instituut (VVI) en het International Institute for Asian Studies (IIAS) wordt uitgevoerd. JARAK onderzoekt de opkomst en ondergang van het biobrandstofgewas jatropha in Indonesië. Het project zit nu in de eindfase. Alle onderzoekers werken mee aan een innovatieve David Kloos over islamitisch vrouwelijk leiderschap in Zuidoost-Azië Religieus leiderschap in de islamitische wereld wordt vaak gezien als iets mannelijks, maar het beeld dat er geen vrouwelijke leiders zijn klopt niet. Zo vind je in Indonesië en Maleisië vrouwelijke leraren, politici, leiders van islamitische maatschappelijke organisaties, en rechters in islamitische rechtbanken. Is hun leiderschap geënt op gelijksoortige kennis en vaardigheiden waar hun mannelijke collega s zich op baseren? Wat zijn hun maatschappelijke agenda s, hun ideeën en strategieën? En hoe verschilt hun rol in Maleisië en Indonesië, twee landen met grote culturele gelijkenissen, maar een zeer verschillende geschiedenis en politieke context? Het KITLV is het ideale instituut om dit nieuwe onderzoek te doen, vanwege haar geografische focus, het beschikbare onderzoeksmateriaal en de vanzelfsprekende aandacht voor het combineren van historische en antropologische onderzoeksmethodes. Tevens zal ik een aanvraag voorbereiden voor een beurs van NWO, om het project verder uit te kunnen bouwen in de komende jaren. 14 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

10 Emerging voices from Southeast Asia Het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) besteedde van 20 november tot 2 december 2013 speciale aandacht aan films uit Zuidoost-Azië in samenwerking met KITLV, het IIAS en de Universiteit Leiden. Fridus Steijlen hield uitgebreide vraaggesprekken bij drie documentaires uit het programma. Samen met Bart Barendregt (Universiteit Leiden) en Raul Nino Zambrano (IDFA) organiseerde hij Making history, everyday life and shifting morality, een seminar over onder andere de impact van documentaires op de historiografie van Zuidoost-Azië en het doorbreken van taboes. Met veertien jonge documentairemakers uit Zuidoost Azië werd het seminar een succesvolle ontmoeting tussen wetenschappers en filmmakers. In een vervolgdiscussie tijdens de lancering van Leiden Global op 27 november werd een link gelegd naar onderzoek en onderwijs door te kijken naar hoe wetenschappers documentaires in hun werk gebruiken. Hier werden twee documentaires vertoond: Chocolate comedy van de Indonesische Chairun Nissa en The brick uit Myanmar e-publicatie bij het IIAS. Visiting fellow Marleen Dieleman van de NUS Business School in Singapore ondersteunde dit project terwijl Suraya Afiff van de Universitas Indonesia als postdoc gedurende drie jaar aan het KITLV verbonden is om onderzoek te doen naar de actoren en hun netwerken die verantwoordelijk waren voor de jatropha hype. In het kader van het langetermijnproject Recording the Future (RtF) werden in 2013 Bittuang in Tana Toraja en Sintang in Kalimantan voor de derde keer bezocht. Twee thema s die in Tana Toraja werden uitgewerkt waren huwelijksrituelen en transport. Na de opnames in Sintang heeft het team daar extra opnames gemaakt van pastoor Jacques Maessen en broeder Piet Hoof voor een door het bisdom Haarlem-Amsterdam gesubsidieerde, korte documentaire over beide Nederlandse missionarissen. David Kloos was gedurende drie maanden als fellow aan het project verbonden. Hij bereidde een enhanced publication voor waarin hij het make-shift karakter van het leven van armere bevolkingsgroepen benadrukt en daarmee de meerwaarde van het audiovisuele archief aantoont. Jemma Middleton werkte in de tweede helft van het jaar als stagiair bij RtF. Zij heeft uitgebreid gezocht naar oude foto s van de locaties en thema s die binnen RtF gefilmd zijn. Deze oude foto s geven een historische dimensie aan het filmmateriaal dat vanaf 2003 wordt verzameld. Op het gebied van tekstonderzoek rondde Willem van der Molen een nieuwe editie van Kern s uitgave van het Oudjavaanse Ramayana af. Daarnaast werkte hij in samenwerking met de Tokyo University of Foreign Studies aan een concordantie van (Oud)Javaanse teksten. Roger Tol continueerde zijn onderzoek naar Buginese teksten, in het bijzonder naar de twintigste-eeuwse kitab-literatuur die door de lokale lithografische pers werd gedrukt. De opname van twee La Galigo handschriften in Unesco s Memory of the world register in 2011 blijft belangstelling genereren. In het kader daarvan verzorgde Tol een aantal presentaties. Een aantal stafleden werkten in het verslagjaar door aan een monografie. Marieke Bloembergen werkte met Martijn Eickhoff (NIOD) in het kader van het afgeronde project Sites, bodies and stories aan de voltooiing van het boekmanuscript over archeologie en erfgoedvorming in (post-)koloniaal Indonesië. Henk Schulte Nordholt schreef een aantal hoofdstukken van zijn Geschiedenis van Zuidoost- Azië, die in de vernieuwde serie Neue Fischer Weltgeschichte van S. Fischer Verlag zal verschijnen. Fridus Steijlen heeft bij het schrijven van zijn boek over Indische organisaties in Nederland gekozen voor een herziening van de opzet. De biografie van de founding father van de bibliotheek van het KITLV, G.P. Rouffaer door Frank Okker vorderde volgens plan en zal medio 2014 gereed zijn. Nico van Horn, archivaris van het KITLV, werkte door aan zijn boek over sportbeoefening in Nederlands-Indië, een nog vrijwel onbeschreven blad in de koloniale geschiedenis. Afgeronde projecten Rosemarijn Hoefte legde de laatste hand aan de synthese van het door NWO gefinancierde project A history of twentieth-century Suriname ; haar monografie Suriname in the long twentieth century wordt in januari 2014 gepubliceerd. Tom van den Berge heeft dit jaar zijn biografie over H.J. van Mook voltooid; deze zal begin 2014 worden gepubliceerd. Kathy Wellen heeft haar boek The open door; Early modern Wajorese statecraft and diaspora afgerond, dat door Northern Illinois University Press zal worden gepubliceerd. Affiliated fellow Vilan van de Loo rondde haar studie af over de eerste Indische schrijfster van bestsellers, Melati van Java ( ), waarop zij begin 2014 hoopt te promoveren. In voorbereiding In de zomer van 2012 diende het KITLV mede namens het NIMH en NIOD bij het kabinet-rutte II een verzoek in tot cofinanciering van een gezamenlijk omvattend onderzoek naar Nederlands militair geweld in Indonesië in de periode Dit verzoek werd afgewezen door de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, met als voornaamste argument dat Indonesië had aangegeven geen interesse in dit onderzoek te hebben, waardoor de gewenste internationale inbedding zou ontbreken. Het KITLV besloot hierop het onderzoek met eigen middelen te starten van onder andere Yan Naing Ko en Htuu Lou Rae. 16 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

11 op kleinere schaal onder de naam Nederlands militair optreden in Indonesië, met als doel bronnen over het onderwerp in kaart te brengen, nieuwe bronnen aan te boren en deze vervolgens in onderlinge samenhang te onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van een ambitieus onderzoeksprogramma. Het project heeft een eigen website: Het door Gert Oostindie en Henk Schulte Nordholt geleide project wordt gecoördineerd door Ireen Hoogenboom. Het KITLV begon een inmiddels veelbelovend experiment met stagiairs die onder meer helpen bronnen te inventariseren. Achtereenvolgens hebben Christina Kim Dad, Nathan Stoltz, Jeroen Arts, Joes de Natris, Jonathan Verwey, Florine van Berne en Francesca Hooft hieraan een bijdrage geleverd. Onderzoeker Tom van den Berge werkte aan een overzichtsartikel over de historiografie van Nederlands militair geweld in de jaren , terwijl Abdul Wahid van Universitas Gadjah Mada in het najaar als fellow aan het project verbonden was om onderzoek te doen naar de zogenoemde bersiap periode waarover in Indonesië nagenoeg niets bekend is. Samen met Harry Poeze gaf hij een seminar met ruim 80 bezoekers en schreef hij artikelen voor The Jakarta Post en Majalah Historia. In december is een workshop gehouden met deelname van computational humanities specialisten van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en onderzoekers van KITLV, NIMH en NIOD. Daarin werden de mogelijkheden voor een e-humanitiescomponent verkend. In het kader van het verjongingsbeleid is er ruimte gemaakt voor jonge postdocs die gedurende een jaar de gelegenheid krijgen een onderzoeksvoorstel te schrijven. In 2013 zijn Emiel Martens (Caraïbische cinema) en Tom Hoogervorst (Sino-Maleise literatuur) begonnen en begin 2014 volgt David Kloos (vrouwelijk leiderschap binnen de islam). Elders in dit verslag vertellen zij over hun voornemens. Marieke Bloembergen heeft gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw project Situating Indonesia in the greater Indian mindset, dat uitwisselingen van kennis tussen wereldwijde wetenschappelijke en spirituele netwerken betreft. Kathy Wellen werkte samen met David Henley (UL) aan een project over staatsformatie in Zuidoost- Azië. Vilan van de Loo kreeg een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds om onderzoek te doen naar de biografie van de zendeling Pa van der Steur ( ) in samenhang met jeugddelinquentie op Java. over het globalisatieproces in de drie Guiana s. Tot besluit van deze fellowships werd in augustus een internationale tweedaagse conferentie over de drie landen georganiseerd. Samen met Peter Meel (UL), Bambang Purwanto en Sri Margana (beiden Universitas Gadjah Mada) organiseerde Hoefte in Yogyakarta een internationale workshop over de Javaanse diaspora in Azië, Oceanië, Zuid-Afrika en Suriname. Kathy Wellen organiseerde in juli een voorbereidende workshop ten behoeve van haar nieuwe project over staatsformatie. In het kader van de GERN Working Group on (Post-)Colonial Policing organiseerde Marieke Bloembergen, samen met collega s uit België en Frankrijk, de internationale conferentie Policing empires in Brussel. Het KITLV werd ook dit jaar weer druk bezocht door 27 visiting fellows die merendeels verbonden waren aan onderzoeksprojecten. Bijzondere vermelding verdienen Barbara Watson Andaya en Leonard Andaya van de Universiteit van Hawai i die op het instituut de laatste hand legden aan hun nieuwe geschiedenis van Zuidoost- Azië in de vroegmoderne periode. Vermeldenswaardig is dat Peter Boomgaard in aanmerking kwam voor twee prestigieuze fellowships. In het seizoen deed hij onderzoek bij het Rachel Carson Center for Environment and Society in München, dat gefinancierd werd door de Ludwig-Maximilians-Universität en de Deutsche Forschungsgemeinschaft. Zijn onderzoeksthema was The transformation of landscapes, humans, and animals; A systems approach. Dit onderzoek zette hij van september tot december voort in Florence, waar hij als Fernand Braudel senior fellow verbonden was aan de Geschiedenisfaculteit van het European University Institute. Concluderend kan worden gesteld dat de wetenschappelijke productie (peer reviewed) tot tevredenheid stemt: 1 monografie, 4 geredigeerde bundels en 58 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Hiermee beantwoordt het KITLV aan de intern gestelde en in 2012 door de internationale evaluatiecommissie geprezen productiviteitsnorm. Workshops, visiting fellows en wetenschappelijke productie Rosemarijn Hoefte nam samen met Peter Clegg (University of the West of England) het initiatief tot een vergelijkende studie van Suriname, Guyana en Frans Guiana. Clegg en Matthew Bishop (University of the West Indies, Trinidad) waren in de zomer fellows op het instituut en schreven met Hoefte een artikel 18 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

12 Astrid Norén-Nilsson over burgerschap in Cambodja Als lid van het From clients to citizens? project onderzoek ik gangbare opvattingen en praktijken over burgerschap in het hedendaagse Cambodja. Ik richt mij op de volgende vraag: hoe projecten van de politieke elite verschillende interpretaties over de ideale politieke orde aan het licht brengen, in het bijzonder door een koppeling van ideeën over democratie aan nationalistische denkbeelden. Van doorslaggevend belang hierbij zijn de relaties tussen de politieke leiders en burgers, zo ook de mate waarin en hoe de bevolking toegang heeft tot bronnen en middelen. Door een perspectief van onderop kan mijn onderzoek een cruciaal licht werpen op de hedendaagse relatie tussen de Cambodjaanse staat en maatschappij en ook op een bredere legitimatie voor politieke projecten, die inspelen op deze dynamiek en de voortdurende politieke veranderingen. Ik hoop dat mijn bevindingen onderdeel worden van het debat over burgerschap in de niet-westerse wereld. KITLV publicaties Op 1 januari ging de productie van de tijdschriften Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) en de New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids (NWIG) over naar Brill Academic Publishers. Beide tijdschriften maken gebruik van het Editorial Management System van Brill. Voor zowel boeken als tijdschriften is het KITLV verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud. De managing editors zijn Freek Colombijn (BKI) en Rosemarijn Hoefte (NWIG). BKI en NWIG blijven door een subsidie van de Vereniging KITLV Open Access beschikbaar en zijn gratis te raadplegen via In het verslagjaar werden tien KITLV titels door Brill gepubliceerd, waarvan twee in de Caribbean Series. Bovendien verschenen één herdruk en één vertaling. Redacteuren voor de Verhandelingen zijn Henk Schulte Nordholt en Rosemarijn Hoefte; voor de Caribbean Series Gert Oostindie en Rosemarijn Hoefte. KITLV Jakarta publiceerde negen boeken (inclusief één herdruk) in co-publicatie met verschillende uitgeverijen. Op 20 juni werd Culture, power, and authoritarianism in the Indonesian state van Tod Jones in Leiden gepresenteerd. De wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad van 7 december besteedde ruim aandacht aan de tweedelige geschiedenis van het Okaanse volk: Een zwarte vrijstaat in Suriname door H.U.E. Thoden van Velzen en co-auteurs Wim Hoogbergen (deel 1) en Wilhelmina van Wetering (deel 2). Op 22 oktober werd in Utrecht het eindrapport van het Open Access monograph publishing project gepresenteerd. In het kader van dit pilot project van NWO, Surf en Open Access Publishing in European Networks (OAPEN), ontving KITLV Press in 2011 en 2012 subsidie om tien boeken simultaan met de papieren uitgave Open Access te publiceren. Het belangrijkste doel van het project was gegevens te verzamelen over gebruik, verkoop en kosten, om het effect van Open Access op monografieën te bestuderen in Nederlandse context. Het voor het KITLV meest interessante resultaat was het hoge aantal downloads van de 50 beschikbare titels. Van de negen deelnemende academische uitgeverijen, scoorden titels van KITLV Press de eerste, tweede, vierde en vijfde plaats in deze top-50. Nummer één, Islam and the making of the nation van Chiara Formichi, scoorde met een totaal aantal downloads van in 12 maanden bijna negenmaal zoveel hits als de tweede titel op de lijst die 20 maanden beschikbaar was. 20 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

13 Kenniscentrum Caraïbische Studies Het Kenniscentrum Caraïbische Studies coördineert de Caraïbische activiteiten binnen het KITLV. De New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids (NWIG) werd voortgezet met jaargang 87, gepubliceerd in twee delen. Op 1 januari 2013 is de productie van NWIG overgaan naar Brill Publishers. KITLV blijft inhoudelijk verantwoordelijk; Rosemarijn Hoefte fungeert als managing editor. Irene Rolfes stelt lijsten met recente publicaties samen voor Oso; Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied en het genealogische tijdschrift Wi Rutu. Aan de 27e Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek namen 23 cursisten deel. Achttien docenten van diverse universiteiten en instellingen, onder wie Rosemarijn Hoefte en Gert Oostindie, verzorgden colleges. Het slotcollege van 10 april stond in het teken van 200 jaar koninkrijk en de troonswisseling twintig dagen later. De gevolmachtigde minister van Aruba, de heer Edwin B. Abath, besprak hoe deze gebeurtenissen werden beleefd in de Caraïbische delen van het koninkrijk. Rosemarijn Hoefte en Ellen Sitinjak coördineerden de cursus. KITLV-Jakarta Het jaar werd daverend ingeleid met een fraaie tentoonstelling in het Erasmus Huis over de collecties van het KITLV. Een groot aantal prominenten, waaronder voormalig president B.J. Habibie, luisterde de opening op met hun aanwezigheid. Alle originele stukken waren voor deze gelegenheid overgevlogen uit Leiden. Vanwege de grote belangstelling werd de tentoonstelling verlengd. Veel tijd werd besteed aan digitalisering, in eigen beheer en in samenwerking met Indonesische partners. De discussies spitsten zich daarbij vooral toe op auteursrechtelijke aangelegenheden. Een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het digitaliseren van grijze literatuur werd afgesloten met Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) en de vestiging van de Library of Congress in Jakarta. De acquisitie ten behoeve van de Leidse hoofdvestiging daalde licht en bedroeg in totaal titels (4.878 boeken, 391 stuks audiovisueel materiaal, 598 tijdschriften en 31 items voor bijzondere collecties). De staag dalende productie van Indonesische publicaties is de reden van de afname. De verwerving van dagbladen en tijdschriften in digitaal formaat werd voortgezet. Daarbij is de digitalisering in eigen beheer geïntensiveerd. Aan het jaareinde is een scanner aangeschaft waarmee tot A3 formaat kan worden gedigitaliseerd. In totaal werd 257 gigabyte aan digitaal materiaal naar de Leiden verzonden. De acquisitie ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek te Leiden werd per 1 november stopgezet. Acquisitie ten behoeve van het Van Vollenhoven Instituut, de Australian National University en Monash University werd voortgezet. De dagelijkse digitale opname van een aantal televisieprogramma s werd gecontinueerd. Ook is de praktische samenwerking met de Library of Congress, PDII-LIPI en de National Library of Australia op het gebied van digitalisering, (regionale) acquisitie en catalogisering voortgezet. Het door de KNAW en de Indonesische Academie van Wetenschappen (AIPI) geïnitieerde programma Academy Professorship Indonesia (API), waarvoor KITLV-Jakarta het secretariaat voert, verliep voorspoedig. Prof. dr. David Muljono zette zijn werkzaamheden als Academy Professor in de levenswetenschappen voort aan de Universitas Hasanuddin. Met AIPI en de KNAW is overlegd over de instelling van twee nieuwe API s in De onderzoeksactiviteiten van KITLV-Jakarta bleven grotendeels facilitair aan de Leidse onderzoeksafdeling en de programma s van de KNAW (SPIN en API). Roger Tol bleef betrokken bij het Indonesische comité van UNESCO s Memory of the world register. Daarnaast continueerde hij zijn onderzoek naar Buginese handschriften en kitab literatuur, publiceerde daarover en verzorgde lezingen. KITLV-Jakarta bleef nauw betrokken bij het in Banda Aceh gevestigde International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Door KITLV-Jakarta werden 7 nieuwe titels en 1 herdruk geproduceerd in samenwerking met lokale uitgevers. Gevolmachtigde minister van Aruba, Edwin Abath, gaf op 10 april KITLV JAARVERSLAG 2013 gastcollege bij de Inter Universitaire Cursus Caraïbistiek Nico van der Ven KITLV JAARVERSLAG

14 Vereniging KITLV De Vereniging speelde in het afgelopen jaar een belangrijke rol in de onderhandelingen over de toekomst van het instituut. De voorzitter, Susan Legêne, voerde samen met de directeur intensieve gesprekken met de KNAW en de UL met als voorlopig resultaat dat het KITLV als KNAW-onderzoeksinstituut in Leiden blijft en de collecties en het beheer ervan worden overgenomen door de UL. Een uiterst pijnlijk en te betreuren gevolg hiervan is dat de leeszaal van het instituut per 1 juli 2014 zal moeten sluiten en dat ook dit personele consequenties zal hebben. Op 6 december werd een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd om de leden hierover te informeren en om hen de gelegenheid te geven vragen te stellen. De opkomst was hoog (ruim 60 personen); veel bezorgde leden waren op de bijeenkomst aanwezig. Het bestuur kreeg na een stemming van de leden het mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg: de overgrote meerderheid stemde voor, circa zes leden onthielden zich van stemming en twee leden stemden tegen het verlenen van een mandaat. De jaarlijkse ALV en lezingenmiddag Ticket to Leiden; New Indonesian histories and postcolonial collections in the Netherlands op 12 juni in het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden werden door ruim 100 personen bezocht. Tijdens deze middag gaven historici uit Nederland en Indonesië hun visie over de methoden en bronnen die zij gebruiken met betrekking tot de Indonesische geschiedschrijving na Tijdens de ALV werd op voorstel van de kascommissie, bestaande uit Alex Claver en Carolien Stolte, en op grond van het financiële jaarverslag aan de penningmeester décharge verleend voor het financiële beheer over Afgesproken werd om vorm te gaan geven aan een actiever vermogensbeheer. Tevens traden de bestuursleden Rivke Jaffe en Pim Westerkamp af en werden Nancy Jouwe en Wayne Modest als kandidaatbestuursleden voorgedragen. De leden gingen akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. Verder organiseerde de Vereniging begin 2013 een seminar over rampen in Indonesië en het Caraïbisch gebied. Eind november werd er rond de tentoonstelling Zwart/wit in het Tropenmuseum in Amsterdam een lezing georganiseerd over slavernij. Ruim 90 personen bezochten de tentoonstelling en de lezing Freedom and emancipation: Reflections on post-slavery and the search for freedom, door professor Tony Bogues (Brown University). Daarnaast leverde de Vereniging een financiële bijdrage aan een aantal activiteiten van KITLV-Jakarta: de promotie van het boek Dayak dan Belanda van Thomas Lindblad en een tentoonstelling van het KITLV in het Erasmushuis te Jakarta. Het bestuur van het Dr. Silvia de Groot Fonds, waarvan het financiële beheer bij de Vereniging ligt, honoreerde in 2013 drie van de zeven binnengekomen subsidieaanvragen. Het fonds is bestemd voor jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marronafkomst. Winnaars waren Wendeline Flores, MA-student Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (onderzoek: De Antilliaanse en Surinaamse studentenbeweging, ), Guiselle Starink-Martha, PhD-student Culturele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen (onderzoek: Mobility, national identity and the politics of black aesthetics in the Dutch Caribbean; The case of the new Caribbean nation of Curaçao ) en Jenna Marshall, PhD-student Politieke Wetenschappen, Queen Mary University of London (onderzoek: Decolonising through education? Caribbean radical politics of development; A study of education in Barbados ). Het jaarlijkse bedrag van werd over de drie onderzoeksters verdeeld. Het Algemeen Bestuur van de Vereniging KITLV vergaderde op 5 maart, 12 april, 6 juni, 20 september en 29 november. In samenhang met het Open Acces verschijnen van de twee tijdschriften van KITLV en administratieve perikelen rond de overgang van de uitgeverij-activiteiten naar Brill nam het ledenaantal in het verslagjaar af van 726 naar 581. Het papieren abonneebestand BKI en NWIG bestond respectievelijk uit 152 en 42 abonnees. Er waren 387 leden zonder tijdschriftabonnement ( digitale leden ). Het aantal Indonesische leden en daalde van 73 naar 58. De tijdschriften BKI en NWIG zijn sinds 1 januari 2011 online via de volgende website voor iedereen gratis toegankelijk: (BKI) (NWIG) Ereleden De Vereniging had aan het einde van het verslagjaar negen ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price, prof.dr. M. Ricklefs, prof.dr. R. Schefold, prof.dr. J.W. Schoorl, mw. prof.dr. H.A. Sutherland en dr. Thee Kian Wie. Bestuur In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: mw. prof.dr. S. Legêne (voorzitter ), mw. drs. M. Plomp (vicevoorzitter), dr. J.Th. Lindblad (penningmeester), mw. dr. J. Bakels, dr. L.N.K. van Broekhoven, mw. dr. E. Captain, mw. dr. R. Jaffe (bestuurslid tot 6 juni 2013), mw. drs. N. Jouwe (bestuurslid vanaf 6 juni 2013), dr. W. Modest (bestuurslid vanaf 6 juni 2013), prof.dr. G.A. Persoon, mw. dr. J.A.C. Vel en drs. P. Westerkamp (bestuurslid tot 6 juni 2013). Secretaris was mw. drs. Y. Siegers- Samaniri. 24 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

15 Bijlage 1 Lijst van schenkers Bang Bek Foundation; Biro Humas & Protokol Mahkamah Konstitusi RI; Dinas Pariwisata DKI Jakarta; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan; Dinas Pendidikan Kota Balikpapan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto; Ecole Française d Extrême-Orient; Epistema Institute; Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta; Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; Fakultas Theologia Universitas Duta Wacana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (YouSure); Friedrich Ebert Stiftung; Hikmahbudhi; International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, Aceh; International NGO Forum on Indonesian Development; Inframe; Institute for Research and Empowerment; Kelompok Pecinta Bacaan Anak; Kemitraan; Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman; Lembaga Penelitian Universitas Sanata Dharma; Library of Congress; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial; Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta ; Study of Religion and Society, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Majalah Hidayah; Masyarakat Linguistik Indonesia; Minangkabau Press; Museum Provinsi Kalimantan Selatan; National Library Australian Jakarta Office; National Library Board; Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pawon Sastra; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia; Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pondok Tebawatu; Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lambung Mangkurat; Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia; Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pustaka Banyumili; Pustaka Larasan; Pustaka Pelajar; Round Art Studio; Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Albertus Malang; Svasti Sarasvati; Swara Rahima; Taman Budaya Kalimantan Selatan; Unimed Press; Universitas Syiah Kuala Aceh; Wastraprema; Yayasan Akatiga; Yayasan Obor Indonesia; Yayasan Pusat Layanan Pengembangan dan Penelitian Sutasoma. Personen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan het KITLV W. van Aalzum, K. Arens, L. Bakker, L. de Beer, L. van Bergen, C. Briët, L. Broekman, M. van Bruinessen, A. de Bruijne, Ch. Choenni, Th. Citraningtyas, G. Collomb, C. Cuperus, Darmanto, L. Dolk, R. Escher, R. Gill, I. Gusti, Helmidjas Hendra, R. Heringa, A. Hoekstra, R. Hoefte, Fam. Hogestijn-Vrijburg, T. Hoogervorst, N. van Horn, E. Ikhsan, B. Iskander, B. Jacobs, E. Jansen, Y. Jonathans, B. Kam, H. van der Kamp, F. Khouw, J. Khusyairi, J. Kleinen, G. van Klinken, E. Kruyt, Ch. Laarman, J. Laarmans, H. Latief, H. Loupias, C. Macknight, N. de Man-Schipper, W. Man A Hing, A. Mariono, E. Martens, D. van der Meij, W. van der Molen, M. Moriyama, Mulya, M. Najib Azca, S. Niessen, G. Oostindie, D. Peters, A. Ploeg, J. van der Ploeg, E. Poeze, H. Poeze, Y. Pribadi, M. Rippin, W. van Rooijen, A. van Rosmalen, J. van Rosmalen, P. Rutgers, P. Salakory, M. Schipper, H. Schulte Nordholt, J. Sijatauw, N. Smabers, F. Steijlen, H. Steinhauer, M. Stol, R. Storm, D. Stuart Fox, R. Subijanto, Sudibyo, Y. Sugahara, T. Sudarmadi, P. Sujarwo, H. Sutherland, F. Sysling, Y. Tai, M. Tanjung, G. Telkamp, G. Termorshuizen, J. Tondowidjojo, L. van Tongerloo, J. Tromp, W. Veenendaal, B. Veldstra, A. Venus, J. Verhoeven, A. Wahid, H. Warnk, K. Waterman, R. Wessing, R. Widiarti, M. Wiekart-van Heek, H. van der Woude, Yurnaldi, A. van Zonneveld. Mahnke, A. Malik, I.N. Manda, D. Marihandono, B. Litamahuputty, Nawiyanto, F.A. Ninu, T.H. Noerhadi, I.B.M. Dharma Palguna, A. Parsidi, Parwata, A.R. Pratama, D.G. Rao, J. Tondowidjojo, I. Sarjono, R. Sato, I. W. Suardika, N. Suhana, R. Sumiyono, P.S. Suwondo, A. Syukur, S. Tiranda, R. Tol, S. Trisila, R. Winarni. Instellingen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan het KITLV Anton de Kom Universiteit van Suriname, Paramaribo; Biblioteca Nacional, Aruba; The International Excellence Center for the Malay Literature, Melaka; Islamic Boarding School, Darussalam Gontor; Museum für Volkerkunde, Hamburg; Bibliotheek, Wageningen UR; Missieprokuur Kapucijnen, Tilburg; Theefamilie archief, Renkum; Van Vollenhoven Instituut, Leiden; Universitas Diponegoro, Semarang; Perpustakaan Nasional, Jakarta; NIAS, Kopenhagen. Personen die in 2013 schenkingen deden aan Bijzondere Collecties K. Arens, E. Bakker, E. van den Berg, H.J. van den Berg, H.W.J.M. Boelaars, C. Brakel-Papenhuyzen, E. van Calck, P. Chabas-Roelofs, C.J.G. Donker van Heel, Fam. Everts-Kuik, W.H. Frederick, H. Hinzler, Fam. Hogestijn-Vrijburg, N. van Horn, H. van der Kamp, Fam. Kan-Zuidgeest, R. Koolemans Beijnen, H. Kuneman, M. van der Lee, A. Ploeg, A. Ravensberg, R. van Reijsen, J. de Roo, A. van Rosmalen, M. von Schimmelmann, F. Steijlen, H. Straver, H. Strootman, G. Telkamp, L. van Tongerloo, B. Veldstra, A. Viaro, C. Walscheid van Dijk-van Pinxteren, J. Wawoeroentoe, M. Wiekart-van Heek, J. Wiersinga, J. van Zelm Eldik-Kuneman. Instellingen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan KITLV-Jakarta Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesian; Arsip Nasional Republik Indonesia; Balai Arkeologi Banjarmasin; Balai Arkeologi Yogyakarta; Balai Bahasa Bali; Balai Bahasa Banda Aceh; Balai Bahasa Banjarmasin; Balai Bahasa Jawa Barat; Balai Bahasa Yogyakarta; Balai Bahasa Provinsi Papua; Balai Belajar Bersama Banyumili; Balai Lelang Horizon (Sidharta Auctioneer); Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh; Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjungpinang; Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh; Balai Pustaka Nol; Instellingen die in 2013 schenkingen deden aan Bijzondere Collecties Centrum Nusantara Indah, Amsterdam; Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Houten; Missieprokuur Kapucijnen Tilburg; Nationaal Archief, Den Haag; Zuid- Afrikaans Huis, Amsterdam. Personen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan KITLV-Jakarta D. Adi, T. Alwi, A.F. Aniq, I.D. Ardjo, A. Asy arie, M. Solihin Bahari, H.Ch. Bangun, S. Brata, Christina A., S. Damais, R. Ferdiansyah, A. Hariyono, H. Hinzler, L. Izzah, C. 26 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

16 Bijlage 2 Overzicht Collecties Bijlage 3 Financieel overzicht Bibliotheek Catalogisering Ingevoerde titels in GGC * Waarvan digitaal * Totaal titels collectie Diensten Bezoekers Van wie nieuwe Aanvragen Uitleningen Bezoekers website Webpag. geraadpleegd Bijzondere collecties Catalogisering Prenten/tekeningen 8 Westerse handschriften 56** 62 Oosterse handschriften 12 3 Kaarten/atlassen Foto s in digitale catalogus Audio-visueel materiaal 2.904*** Bezoekers * Dit aantal is naar verhouding zeer hoog, omdat veel titels eenmalig na jarenlang lopende projecten aan de catalogus zijn toegevoegd. ** Er zijn ten aanzien van de nieuwe handschriften en ook op bestaande in totaal 10 nieuwe inventarissen gemaakt. Bestaande inventarissen zijn aangevuld, verbeterd en aangepast. *** inclusief ruim apart beschreven tracks van langspeelplaten. Bedragen in Baten Realisatie 2013 Budget 2013 Realisatie 2012 Bijdrage OCW (via KNAW) Projectinkomsten Overige opbrengsten Lasten Personeel Materieel Afschrijvingen Resultaat Het aanzienlijke overschot op de begroting is toe te schrijven aan ingeplande maar nog niet gerealiseerde digitaliseringsprojecten. Euro * Inkomsten per categorie Overige opbrengsten Projectinkomsten Bijdragen OCW (via KNAW) 28 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

17 Bijlage 4 Publicaties medewerkers en fellows Promotor (extern voorbereide promotie) 2 Co-promotor (extern voorbereide promotie) 1 Inaugurele rede 1 Wetenschappelijke publicaties: monografieën (gerefereerd) 1 Overige publicaties: boekredactie (gerefereerd) 4 Overige publicaties: tijdschriftredactie (gerefereerd) 1 Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (gerefereerd) 19 Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd) 38 Congresbijdragen (gerefereerd) 2 Overige publicaties: boekredactie (niet gerefereerd) 1 Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd)* 9 Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet gerefereerd)* 11 Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften * 4 Vakpublicaties: recensies* 19 Vakpublicaties: rapporten 1 Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekblad* 3 Keynote-lezingen* 4 Voordrachten/lezingen* 68 Organisatie congressen/symposia/workshops* 12 Bijdragen aan websites 5 Audiovisueel materiaal 1 Aantal Promotor (extern voorbereide promotie) Oostindie, Gert, Karwan Fatah-Black**, Suriname and the Atlantic world, , Universiteit Leiden. Schulte Nordholt, Henk (met Heather Sutherland), David Kloos*, Becoming better Muslims; Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia, Vrije Universiteit Amsterdam. Co-promotor (extern voorbereide promotie) Molen, Willem van der, Zuriati, Azimat Minangkabau; Kritik teks dan edisi kritis, Universitas Indonesia. Inaugurele rede Klinken, Gerry van, Murder in Maumere; Postcolonial citizenship, inaugurele rede, Universiteit van Amsterdam, 2 oktober. Wetenschappelijke publicaties: monografieën (gerefereerd) Poeze, Harry, Tan Malaka, gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia; Jilid IV September 1948-Desember Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, x pp. Boekredactie (gerefereerd) Barendregt, Bart (met Els Bogaerts**), Recollecting resonance; Indonesian Dutch musical encounters. Leiden: Brill/KITLV, xii pp. Boomgaard, Peter, Empire and science in the making; Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 302 pp. Leach, Michael* (met M.J. Scambary, M. Clarke, S. Feeny & H. Wallace), Attitudes to national identity in Melanesia and Timor-Leste; A survey of future leaders in Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Timor-Leste. Oxford: Peter Lang, 232 pp. Schulte Nordholt, Henk (met B. Berendsen, Ton Dietz & Roel van der Veen), Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia and Africa. Leiden: Brill, vii pp. *Visiting fellow/gastonderzoeker ** Onderzoeker verbonden aan onderzoeksprogramma/project van het instituut * Uitsluitend online beschikbaar via 30 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

18 Tijdschriftredactie Hoefte, Rosemarijn, Vertrekken of blijven? Onrust in de Javaanse gemeenschap in - Many clicks but little sticks; Social media activism in Indonesia, Journal of Hoofstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd) Bloembergen, Marieke (met Vincent Kuitenbrouwer), A new Dutch imperial history; de laat-koloniale periode, Oso 32-2: Contemporary Asia 43-4: Barendregt, Bart** (with Els Bogaerts), Recollecting resonances; Listening to an Connecting Dutch and overseas pasts, BMGN- Low Countries Historical Review 128-1, - The internet and everyday life in Indonesia; New moral panics?, Bijdragen tot de Indonesian-Dutch musical heritage, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting special issue: A new Dutch imperial history. Heryanto, Ariel*, The intimacies of cultural and area studies, International Journal of Taal-, Land- en Volkenkunde 169-1: resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Cultural Studies 16-3: Artikelen in tijdschriften (gerefereerd) Peletz, Michael*, Malaysia s Syariah judiciary as global assemblage; Islamization, Bergen, Leo van (met Cecile aan de Stegge), De nieuwe Conventie van Genève Bergen, Leo van, Medical care as the carrot; The Red Cross in Indonesia during the Klinken, Gerry van, Brokerage and the making of middle Indonesia, City & Society corporatization, and other transformations in context, Comparative Studies in (1906) en verpleger Evert Meuleman uit Zwolle, in: C. aan de Stegge & C. van war of decolonization, , Medicine, Conflict and Survival 29-3: : Society and History 55-3: Tilburg (red.), Helpen en niet schaden; Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg, pp Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Bloembergen, Marieke (met Vincent Kuitenbrouwer), A new Dutch imperial history; Kloos, David*, Two recent volumes on Islam and politics in Southeast Asia, Tan, Sooi Beng*, Negotiating His master s voice ; Gramophone music and Connecting Dutch and overseas pasts - foreword, BMGN- Low Countries Historical Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde 169-4: cosmopolitan modernity in British Malaya in the 1930s and early 1940s, Bijdragen Bloembergen Marieke, (met Martijn Eickhoff), A moral obligation of the nation- Review 128-1, special issue: A new Dutch imperial history, pp tot de Taal-, Land en Volkenkunde 169-4: state; Archaeology and regime change in Java and the Netherlands in the early -(met Martijn Eickhoff), A wind of change on Java s ruined temples; Archaeological Kwee, Hui Kian*, Chinese economic dominance in Southeast Asia; A longue duree ninteenth century, in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch activities, imperial circuits and heritage awareness in Java and the Netherlands, perspective?, Comparative Studies in Society and History 55-1: Tidey, Silvia**, Corruption and adherence to rules in the construction sector; colonial scholarship in comparative global perspective, , pp BMGN- Low Countries Historical Review 128-1, special issue: A new Dutch imperial Reading the bidding books, American Anthropologist 115-2: Basingstoke: Palgrave Macmillan. history, pp Latief, Hilman*, Islamic charities and political patronage in contemporary -(met Martijn Eickhoff), Exchange and the protection of Java s antiquities; A Indonesia, Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies 51-2: Weintraub, Andrew*, Making a difference; Music and multiculturalism in the United Boomgaard, Peter, For the common good; Dutch institutions and Western transnational approach to the problem of heritage in colonial Java, Journal of Asian States and Indonesia, Umakgwa Munhwa (Music and culture), pp scholarship on Indonesia around 1800, in P. Boomgaard (ed.), Empire and science in Studies 72-4: Lim, Merlyna, Framing Bouazizi; White lies, hybrid network, and collective/ - The sound and spectacle of Dangdut Koplo; Genre and counter-genre in East the making; Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, , connective action in the Tunisian uprising, Journalism; Theory, Java, Indonesia, Asian Music 44-2: pp Basingstoke: Palgrave Macmillan. Djalins, Upik*, Re-examining subject making in the Netherlands East Indies legal Practice and Criticism 14-7: education; Pedagogy, curriculum, and colonial state formation, Itinerario 37-2: KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

19 - From the mundane to the sublime; Science, empire, and the enlightenment Fuadi, Ahmad Helmy**, Elites and exchange rate policy in Indonesia, in: H. Schulte - Why was there no Javanese Galileo?, in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in Notosudirdjo, Franki**, Musical modernism in the twentieth century, in: B. (1760s 1820s), in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Asian tigers, African lions; the making; Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, , Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical colonial scholarship in comparative global perspective, , pp Comparing the development performance of Southeast Asia and Africa, pp pp Basingstoke: Palgrave Macmillan. encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Leiden: Brill. - Population growth and environmental change; A two-track model, in: N. Owen Kwee, Hui Kian*, Chinese in Southeast Asia?, in: N.G. Owen (ed.), Routledge Ockhorst, Annika**, Multicultural encounters on stage; The use of Javanese cultural (ed.), The Routledge Handbook of Southeast Asian History, pp London: Henley, David (met Jan Kees van Donge), Diverging paths; Explanations and Handbook of Southeast Asian History, pp London: Routledge. elements by the Surinamese Doe-Theatre Company, in: B. Barendregt & E. Bogaerts Routledge. implications, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia Lewis, Peter*, Cross-regional comparisons in development; Questions, approaches Leiden: Brill/KITLV. Brenner, Miriam**, Drummers of the Sultan of Buton; The lasting influence of the and Africa, pp Leiden: Brill. and challenges, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Dutch East India Company on local music traditions, in: B. Barendregt & E. Bogaerts Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia Oostindie, Gert, Intellectual wastelands? Scholarship in and for the Dutch West (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Heryanto, Ariel*, Popular culture for a new Southeast Asian studies, in: S.W. Park and Africa, pp Leiden: Brill. Indies up to ca. 1800, in P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch Leiden: Brill/KITLV. & V. King (eds.), The historical construction of Southeast Asian Studies; Korea and colonial scholarship in comparative global perspective, , pp beyond, pp Singapore: ISEAS. Mak van Dijk, Henk**, Constant van de Wall, a European Javanese Composer, in: B. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Cohen, Matthew**, Indonesian performing arts in the Netherlands, , in: Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical - Post-colonial sovereignty games in the margins of Europe; The Netherlands, B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical Hoefte, Rosemarijn, Social history of British Indian and Javanese workers in encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. the Antilles and Europe, in: R. Adler-Niessen & U. Pram Gad (eds.), Postcolonial encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Suriname (partial reprint of a chapter, In place of slavery), in: N. Foot (ed.), The sovereignty games, pp London: Routledge. Caribbean history reader, pp New York: Routledge. Mutsaers, Lutgard**, Barat ketemu Timur ; Cross-cultural encounters and the Djajadiningrat, Madelon** (met Clara Brinkgreve**), A musical friendship; The making of early Kroncong history, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting Ouwehand, Liesbeth, Photographic representations of the performing Indonesian, correspondence between Mangkunegoro VII and the ethnomusicologist Jaap Klinken, Gerry van, Globalization and its discontents in Southeast Asia, in: N.G. resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch Kunst, 1919 to 1940, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Owen (ed.), Routledge Handbook of Southeast Asian History, pp London: musical encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Routledge. 34 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

20 Peletz, Michael*, A Syariah judiciary as a global assemblage; Islamization and Performance, popular culture, and piety in Muslim Southeast Asia, pp Shifting to the core of the ethno-cultural position; Moluccan camps and wijken Zanten, Wim van**, Encounters in the context of inspiring Sundanese music and beyond in a Southeast Asian context, in: J. Boddy & M. Lambek (eds.), A companion New York: Palgrave Macmillan. revisited in: A. Heelsum & B. Garcés-Mascareñas (eds.), Migration and integration problematic theories, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: to the anthropology of religion, pp New York: Wiley-Blackwell. research; Filling in Penninx s heuristic model, pp Amsterdam: Amsterdam Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Schaffar, Wolfgang*, Schwellenländer als neue Akteure globaler Normsetzung am University Press. Persoon, Gerard**, Queen Wilhelmina, mother of the Mentawaians ; The Dutch Beispiel des Patentschutzes auf Medikamente, in: A. Nölke, C. May & S. Claar (eds.), Congresbijdragen (gerefereerd) national anthem in Indonesia and as part of the music culture of Siberut, in: B. Der Aufstieg der großen Schwellenländer in der Weltwirtschaft; Ein Handbuch, pp Sumarsam**, Past and present issues of Javanese European musical hybridity; Reinanda, Ridho (met F. Steijlen, M. Utama, M. de Rijke), Entity network extraction Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical 355. Wiesbaden: Springer VS. Gendhing mares and other hybrid genres, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), based on association finding and relation extraction, in: TPDL 2013; International encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: conference on theory and practice of digital libraries, september. Malta: Schmidt, Benjamin*, The spaces of memory and their transmediations; On the lives Brill/KITLV. Springer. Pols, Hans*, Health and medicine in Indonesia; Ideas and practices from East and of exotic images and their material evocations, in: J. Pollmann, E. Kuijpers, J. Müller -(met D. Odijk, M. de Rijke), Exploring entity associations over time, in: SIGIR2013; West, in: F. Dhont, T. Wright Webster & R. A. Curaming (eds.), Between the mountain & J. van der Steen (eds.), Memory before modernity; Practices of memory in early Un, Kheang*, Rhetoric and reality of rural road building; Two tales from Cambodia Workshop on time-aware information access, 1 augustus. Dublin: TAIA 13. and the sea; Positioning Indonesia, pp Yogyakarta: University of Gadjah modern Europe, pp Leiden: Brill. and Uganda, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Mada Press. Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia *Visiting fellow/gastonderzoeker Spoorman, Rein**, Tradition and creative inspiration; Musical encounters of the and Africa, pp Leiden: Brill. ** Onderzoeker verbonden aan onderzoeksprogramma/project van het instituut Roitman, Jessica Vance, A flock of wolves instead of sheep ; The Dutch West India Moluccan communities in the Netherlands, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Company and conflict resolution in the Jewish Community of Curaçao in the 18th Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp Leiden: Un, Leang**, (Re-)building educational systems as a contribution to growth century, in: J. Gerber (ed.), The Jewish diaspora in the Caribbean, pp Oxford: Brill/KITLV. and well-being; Comparing Uganda and Cambodia, in: H. Schulte Nordholt, B. Littman Library of Jewish Civilization. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Asian tigers, African lions; Comparing the Steijlen, Fridus, Kollektief Muziek Theater s repositioning of Moluccan issues, in: B. development performance of Southeast Asia and Africa, pp Leiden: Brill. Ross, Laurie Margot*, Performing piety from the inside out; Fashioning gender and Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical public space in a mask tradition from Java s Northwest coast, in: T.P. Daniels (ed.), encounters, pp Leiden: Brill/KITLV. 36 KITLV JAARVERSLAG 2013 KITLV JAARVERSLAG

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Jaarverslag 2010 1 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Beeld van het Argentijnse VideoDanzaBA festival dat ondersteund

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

met andere faculteiten, waaronder De zwaartepunten worden voor langere tussen faculteiten en CvB vastgelegd. De kansrijker maken bij een Vernieu-

met andere faculteiten, waaronder De zwaartepunten worden voor langere tussen faculteiten en CvB vastgelegd. De kansrijker maken bij een Vernieu- december 2011 1 Zwaartepunten, speerpunten, thema s en topsectoren 4 Nieuws 5 Onderwijs 5 Onderzoek 7 Column OR 8 De Openbaring 9 P&O-nieuws 9 Promoties 9 Bijzondere Collecties 10 Boek in beeld 14 De glinsterende

Nadere informatie

Collectieprofielen Museum Volkenkunde, Leiden

Collectieprofielen Museum Volkenkunde, Leiden Collectieprofielen Museum Volkenkunde, Leiden Inhoudsopgave Inleiding 2 Korte geschiedenis van het museum 4 Insulair Zuidoost-Azië 7 Zuid- en Zuidoost-Azië 19 Zuidwest- en Centraal-Azië 27 Afrika 33 Midden-

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

De fysieke en de virtuele wereld komen samen

De fysieke en de virtuele wereld komen samen Jaarverslag 2010 De fysieke en de virtuele wereld komen samen Boek over leven ín het net > 18 Eén deeltjesversneller of een kudde promovendi? Impact grootschalige faciliteiten > 7 Informatiehonger versus

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt Burgers maken hun buurt Platform31-2012 Platform31 - Burgers maken hun buurt - 1 ISBN: 9789077389997 NUR: 740 Uitgave: Platform31 Auteurs: Prof. Dr. S.A.H. Denters (Bas), Universiteit Twente; Prof. Dr.

Nadere informatie