Collectievormingsprofiel KITLV/SEA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectievormingsprofiel KITLV/SEA 2015"

Transcriptie

1 Collectievormingsprofiel KITLV/SEA 2015 Vanaf 1 juli 2014 zijn de collecties van het KITLV ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. De voormalige afdeling Collecties van het KITLV bestond uit de Bibliotheek en de Bijzondere Collecties. Het KITLV hanteerde een andere definitie van Bijzondere Collecties dan de UBL. Tot de bijzondere collecties behoorden alle nietboekmaterialen. Dit collectieprofiel heeft expliciet betrekking op de acquisitie van (digitale)boeken, tijdschriften en audiovisueel materiaal van na Op 27 februari jl. werd de biografie gepresenteerd van G.P. Rouffaer (Rouffaer: de laatste ontdekkingsreiziger / F. Okker). Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de omvangrijke KITLV-collecties. De UB, eerder verrijkt met de erfgoedcollectie van het KIT, heeft zich verplicht de collectie van het KITLV op peil te houden en aan te vullen. Anders dan bij de meeste domeinen, waar acquisitie primair in het teken staat van het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Leiden, wordt er door eerder genoemde verplichting een ruimer aanschafbeleid gehanteerd. Hiermee wordt overigens het onderwijs en het onderzoek van de universiteit met betrekking tot Zuidoost-Azië automatisch gefaciliteerd. Voor de uniformiteit wordt in dit document het sjabloon van de collectievormingsprofielen van de afdeling Faculty Liaison & Diensten gevolgd. a. Actuele relatie met O & O van het KITLV en de Universiteit Leiden Onderwijs De voormalige opleiding Talen en Culturen van Indonesië (daarvoor Talen en Culturen van Zuidoost Azië en Oceanië) is samengevoegd met Talen en Culturen van India en Tibet en maakt onderdeel uit van het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS). Actuele informatie over het onderwijs in de Bachelor- en Masterfases is te vinden op de website (http://www.studereninleiden.nl/studies/info/south-and-southeast-asian-studies/) Het KITLV start in 2015 (weer) met een interdisciplinaire Indonesiëcursus. Onderzoek Onderzoek aan het KITLV is van oudsher interdisciplinair en wordt gekenmerkt door diverse benaderingen, waaronder een sterke historische dimensie, een antropologisch perspectief en een politieke benadering. Geschiedenis, antropologie en de bestudering van politiek en taal zorgen voor vergelijkende benaderingen die nieuwe perspectieven openen om wijdere mondiale verbanden bloot te leggen. Onderzoek aan het KITLV wordt gekarakteriseerd door een constante reflectie op historische verbanden tussen (post)koloniale wetenschap èn collectiebeleid. Dit brengt een methodologische reflectie met zich mee op het gebruik van (koloniale) bronnen en de betekenis en impact van digitale technologieën en databeheer in academisch onderzoek. Het KITLV investeert in twee lange termijn onderzoeksthema s: Staat, Geweld en Burgerschap en Mobiliteit en Identiteit. Een lijst van de actuele onderzoekprojecten van het KITLV die binnen deze thema s vallen, is opgenomen in bijlage 3. 1

2 Een uitputtende opsomming van overig onderzoek met betrekking tot Zuidoost-Azië dat in Leiden wordt verricht, voert te ver in dit kader. In bijlage 4 wordt verwezen naar een aantal opleidingen en instituten dat zich met dat onderzoek bezig houdt b. Aankoop en methodiek Publicaties uit Indonesië en de directe regio worden sinds 1969 aangeschaft door het KITLV Jakarta. Deze aanwas is in de bestaande UB workflow geïmplementeerd. Westerse publicaties over Indonesië en Zuidoost-Azië worden via de boekhandel, gespecialiseerde uitgeverijen en leveranciers verworven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gedrukt en digitaal promotiemateriaal en informatie op relevante websites. Een deel van de acquisitie gaat via een approval plan: automatische aanschaf van Engelstalige literatuur bij een leverancier. De acquisitie van efemeer materiaal (in eigen beheer uitgegeven boeken, publicaties van [post]koloniale organisaties etc.) is lastiger en vergt relatief veel tijd. Niettemin vormt dit een onderdeel van de KITLV-collectie dat blijvend wordt aangevuld. Het netwerk van contacten in de Indische en Molukse wereld werpt hier zijn vruchten af. c. Selectiecriteria Het aanschafbeleid van het KITLV werd bepaald door de acquisitiematrix. Deze is ter illustratie toegevoegd (zie bijlage 1). Voor de regio Zuid-Oost Azië vertoont die matrix een concentrische opzet met als zwaartepunt Indonesië. Direct opvolgend in belang is dat tot hetzelfde cultuur- en taalgebied behoort. Dan volgen de overige ASEAN-landen 1. Vervolgens de overige 2, resterende regio s van Zuid-Oost Azië en Oceanië. De oude KITLV-matrix vormt nog steeds het uitgangspunt voor de acquisitie, maar is omgevormd naar een collectieprofiel gebaseerd op de Nederlandse Basis Classificatie. In bijlage 2 worden bij de genoemde vakgebieden de corresponderende onderwerpscodes van de Nederlandse Basis Classificatie (NBC) genoemd. Zie voor de NBC: De niveaus van collectievorming zijn in het overzicht aangegeven met cijfers van 10 tot 1, volgens een methode die door de Universiteitsbibliotheek Nijmegen is ontwikkeld. Hierbij staat 1 voor minimale en 10 voor volledige collectievorming. De Nijmeegse methode is een verfijning van de Amerikaanse conspectusmethode die een vijfpuntensysteem hanteert. Zie voor het totale overzicht van Nijmegen en conspectus: Periode Dit Collectievormingsprofiel heeft betrekking op bibliotheekmaterialen van na Materiaal van voor 1950, wordt aangeschaft door de afdeling Bijzondere Collecties. Taal Publicaties over de relevante regio s en vakgebieden worden in de moderne talen aangeschaft. De aanschaf van materiaal in het Indonesisch/Maleisisch en de Indonesische streektalen vindt 1 Association of South-East Asian Nations. 2 Onder andere Taiwan en Madagascar. 2

3 zoals gezegd plaats in Jakarta. Schenkingen, die soms zeldzame en/of interessante boeken in Zuidoost Aziatische talen bevatten, worden uiteraard ook opgenomen als ze vallen binnen het collectieprofiel. Materiaalsoort Bij tijdschriften word de voorkeur aan elektronisch materiaal gegeven. Monografieën worden meer en meer als E-book aangeschaft. De al aanwezige Audiovisuele collectie van het KITLV wordt aangevuld. Hierbij geldt dezelfde taakverdeling met Jakarta wat betreft taal en plaats van publicatie. Afbakening Op een aantal acquisitiegebieden is er sprake van overlap met andere domeinen binnen de UBL. Dit is bijvoorbeeld bij de Indisch-Nederlandse letterkunde het geval (Maatschappij der Nederlandse letterkunde) en bij expansie overzee (geschiedenis). Met collega vak-referenten zijn afspraken gemaakt over de afbakening. Hierbij staat de instandhouding van de KITLVcollectie voorop. In het kader van de totstandkoming van de Asian Library is er regelmatig overleg met betrokken collega s over de inrichting van de studiezaal en (open)magazijnen. Inhoudelijke ontsluiting Tot 1 juli 2014 werd er bij de inhoudelijke ontsluiting gebruik gemaakt van trefwoorden ontleend aan de KITLV Thesaurus. Vanaf die datum wordt de Nederlandse Basis Classificatie (NBC) gehanteerd. d. Beschikbare middelen De beschikbare middelen zijn afkomstig van het KITLV en de UB. Voor 2015 was dat in totaal e. Aanwas anders dan door koop: schenkingen, bruiklenen De bibliotheek wordt vrijwel dagelijks met schenkingen verrijkt. In principe wordt alle materiaal, mits nog niet aanwezig, dat valt binnen de onderzoeksgebieden van het KITLV geaccepteerd en opgenomen in de collectie. f. De-selectie Na overleg met betrokkenen op het KITLV kan er eventueel worden overgegaan tot deselectie van onderdelen van de collectie. 3

4 Bijlage 1. ACQUISITIEMATRIX BIBLIOTHEEK KITLV GEHANTEERD TOT MEDIO 2014 Het aanschafbeleid werd tot 1 juli 2014 volgens de bijgaande acquisitiematrix gerealiseerd. In deze matrix staan aangegeven de 24 categorieën van combinaties van wetenschapsgebieden (4) en geografische regio s (6) en hun relatieve prioriteit. In deze oude matrix staan ook de Caraïbische interessegebieden van het KITLV nog vermeld. Regio s A B C D E Indonesië overige ASEAN-landen overig Zuid-Oost Azië, Oceanië en Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba F overig Caraïbisch gebied, 3 Venezuela en Colombia 4 3 Alle eilanden, de Guyana s en Belize. Publicaties over Latijns-Amerika, indien niet handelend over een onderwerp dat voor de Caraïben relevant is (bv. plantagearbeid) worden geweigerd. 4 Voorzover van direct belang voor het Caraïbisch gebied. 4

5 Vakgebieden I II III IV Algemeen Bibliografieën en bibliografische gereedschappen Humaniora sociale en economische geografie, geschiedenis, 5 Taalkunde Sociale wetenschappen Godsdiensten Kunst Humaniora Sociale wetenschappen archeologie, adatrecht, 6 volksrecht vergelijkende taalwetenschap, afzonderlijke taalgebieden, literatuur, 7 en letterkundige verhandelingen antropologie, sociologie, demografie, politicologie, internationale relaties, economie kunstgeschiedenis, uitvoerende kunsten, architectuur filosofie, gecodificeerd recht, 8 fysische, historische en regionale geografie, topografie, cartografie maatschappelijk werk, criminologie, 9 communicatieleer, pedagogiek, psychologie Publicaties van zuiver en toegepast natuurwetenschappelijke aard, voorzover een relatie bestaat met de vakgebieden onder II. Voorbeelden zijn geologie, biologie, plantkunde, zoölogie, geneeskunde, voeding en hygiëne, landbouw, bosbouw, veeteelt, visserij, bedrijfswetenschappen, industrieën en ambachten. 5 De geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de Westindische Compagnie (WIC) van de zestiende tot en met de achttiende eeuw krijgt door alle regio s heen het prioriteitsniveau 1. Dit geldt ook voor reisbeschrijvingen uit die tijd. 6 In samenwerking met het Van Vollenhoveninstituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen. 7 Geen herdrukken. Indien de Universiteitsbibliotheek Leiden de werken aankoopt prioriteitsniveau 2. Voor het Caraïbisch gebied geldt dat alleen belletrie over of afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt aangeschaft. 8 In samenwerking met het Van Vollenhoveninstituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen. 9 In samenwerking met het Van Vollenhoveninstituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen. 5

6 Prioriteitenniveaus 1 Vakgebieden en regio s waarbij de bibliotheek zoveel mogelijk naar volledigheid streeft, omdat de aard van de collectie en wetenschappelijke reputatie op nationaal en internationaal niveau dit wenselijk maken 2 Vakgebieden en regio s waarop alleen algemene naslagwerken, handboeken en vooraanstaande publicaties worden aangeschaft, voor het Caraïbisch gebied geldt hier soms prioriteitsniveau 1, namelijk voorzover de werken niet door andere instellingen in Nederland worden aangekocht. 3 Randgebied in zowel regionale zin als op vakgebied. Aangekocht wordt alleen indien aantoonbare wetenschappelijke belangstelling bestaat (die vaak projectgebonden zal zijn, bv. grote, door NWO of WOTRO gesubsidieerde onderzoeksprojecten) of indien een duidelijk verband bestaat met vakgebieden van de eerste prioriteit 4 Vakgebieden en regio s waarop de bibliotheek alleen werken accepteert als deze ten geschenke aangeboden worden of zich toevallig in een aangekochte bulk bevinden. 5 Vakgebieden en regio s waarop de bibliotheek niet alleen niet aankoopt, maar ook aangeboden of ongewild aangekochte werken weigert. Actieve acquisitie Selectieve, actieve acquistie Zeer selectieve, actieve acquisitie Passieve acquisitie Acquisitiematrix (de cijfers geven het prioriteitenniveau aan) Zuid-Oost Azië Caraïbisch gebied Vakgebied Regio A B C D E F I II III IV

7 Bijlage 2. COLLECTIEVORMNINGSPROFIEL 2015 OP BASIS VAN DE NBC NBC Omschrijving Land/Regio Onderwerp Niveau* KITLV oud Geschiedenis Indonesië en Geschiedenis, hulpwetenschappen, archeologie Nederlandse Letterkunde Overige ASEANlanden [over] Indonesië Nederlands - Indische letterkunde 7 tot taal- en letterkunde Hieronder ook Pacific, Taiwan en Madagascar talen uit Indonesië en Indonesische en Maleisische taal- en letterkunde Papoeatalen, Australische talen Indonesië en Taalkunde, literatuurwetenschap Literatuur, taalkunde, literatuurwetenschap Literatuur, taalkunde, literatuurwetenschap Papua en Papua New Guinea Kunst Indonesië Kunstgeschiedenis, uitvoerende kunsten, architectuur 7 tot tot tot 8 / 2 2 Overige ASEANlanden Exacte Indonesië en wetenschappen ASEAN en overig Z.O. Azië, Pacific en Technische Indonesië en wetenschappen ASEAN en overig Z.O. Azië, Pacific en Sociologie Indonesië en ASEAN 7 tot 8 2 7

8 73.00 (Culturele) antropologie (sociale )geografie, cartografie, planologie, demografie Indonesië en ASEAN 7 tot 8 2 Indonesië 7 tot 8 2 en ASEAN Psychologie Indonesië 7 tot 8 2 en ASEAN Pedagogiek en onderwijs Indonesië 7 tot 8 2 en ASEAN Economie en Indonesië en bedrijfskunde ASEAN 7 tot Recht Indonesië 7 tot 8 2 en ASEAN Bestuurskunde en politicologie Indonesië en ASEAN 7 tot 8 2 8

9 Bijlage 3. KITLV ONDERZOEK MET BETREKKING TOT IINDONESIË EN/OF OVERIG ZUIDOOST-AZIÉ From Clients to Citizens? Emerging Citizenship in Democratising Indonesia Dit project onderzoekt de invloed van democratisering, die de afgelopen Jaren in Indonesië heeft plaatsgevonden, op de alledaagse staat-burger interacties. In hoeverre gedragen Indonesiërs zich meer dan voorheen als burgers met rechten? Hoe kunnen zowel de veranderingen als de continuïteiten worden verklaard? Shades of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia s Patronage Democracy Dit project bestudeert en vergelijkt cliëntelistische politiek in verschillende regio s van Indonesië door middel van een combinatie van etnografisch veldwerk met een expert survey. Dutch Military Operations in Indonesia, Een onderzoeksproject met als eerste doel de kennisbronnen over dit onderwerp in kaart te brengen en nieuwe bronnen aan te boren, en in de tweede fase deze in onderlinge samenhang te onderzoeken. Elite Network Shifts In dit project worden de nieuwste computertechnieken gebruikt om netwerken van de Indonesische politieke elite automatisch uit meer dan een miljoen gedigitaliseerde krantenartikelen te traceren en visualiseren. Transformation of Religions as Reflected in Javanese Texts Binnen dit project, een samenwerking met de Tokyo University of Foreign Studies, worden teksten bestudeerd die licht kunnen werpen op de godsdienstige veranderingen tussen de negende en de negentiende eeuw op Java. Leprosy and Empire. The Shaping of Public Health Regimes in Multicultural Contexts: Suriname and the Dutch East Indies, Dit project onderzoekt waarom het leprabeleid in Suriname zo anders was dan het beleid in Nederlands-Indië, zelfs al maakten beide landen deel uit van hetzelfde koloniale rijk. Wat waren precies de verschillen en wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze verschillen. Departing from Java Dit project is de eerste systematische studie van de Javaanse diaspora als globaal verschijnsel. Het doel is de oorsprong van deze diaspora te traceren en ontwikkelingen te analyseren in verschillende periodes en geografische relaties. Female Islamic leadership in Southeast Asia Dit onderzoek gaat over de historische ontwikkeling en hedendaagse dynamiek van vrouwelijk Islamitische leiderschap in Zuidoost-Azië. 9

10 Evolution of the Lexicon: Explorations in Lexical Stability, Semantic Shift and Borrowing in a Papuan Language Family Dit project beoogt de cross-linguïstische perspectieven in lexiale typologie uit te breiden door het uitvoeren van een gedetailleerd vergelijkend onderzoek van het lexicon in de Papoea-talen van de Timor-Alor-Pantar (TAP) familie gesproken in het oosten van Indonesië en Oost-Timor. Indonesia and Greater India Zuidoost-Azië, inclusief het overwegend islamitische Indonesië, maakt, in musea, wetenschap en populaire verbeelding deel uit van een groter hindoe-boeddhistische beschaving, waarvan de oorsprong wordt geplaatst in India. Dit project onderzoekt, voor de periode , hoe kennisuitwisseling tussen pelgrims, wetenschappers en hippies heeft bijgedragen tot de vorming van de morele geografie van Greater India, en tot de re-sacralisering van hindoeboeddhistische oudheden uit Indonesië. Recording the Future: An Audiovisual Archive of Everyday Life in Indonesia in the 21 st Century Het doel is het opzetten van een audiovisueel archief van het dagelijkse leven van Indonesië in de 21 e eeuw en onderzoek te doen naar het dagelijkse leven met behulp van dit archief. Sharing Asian Futures Een interviewproject met betrekking tot de ideeën en verwachtingen van jong volwassenen in Jakarta, Manila, Hanoi en Singapore. Articulating Modernity: The Making of Popular Music in 20th Century Southeast Asia and the Rise of New Audiences Het project richt zich op maatschappelijke veranderingen in Zuidoost-Azië die via ontwikkelingen in de populaire muziek worden bestudeerd waarbij de nadruk ligt op het verschijnsel moderniteit 10

11 Bijlage 4. ONDERZOEKSINSTELLINGEN IN LEIDEN DIE ONDERZOEK VERRICHTEN MET BETREKKING TOT INDONESIË EN/OF OVERIG ZUIDOOST-AZIË INTERNATIONAL INSTITUTE OF ASIAN STUDIES (IIAS) LEIDEN INSTITUTE OF AREA STUDIES (LIAS) LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR LINGUISTICS (LUCL) LEIDEN UNIVERSITY INSTITUTE FOR HISTORY (LUIH) FSW / CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE VAN VOLLENHOVEN INSTITUUT (VVI) 11

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Actuele relatie met O&O De geschiedenis collectie is vooral bedoeld ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs in het Instituut voor Geschiedenis. Het Instituut

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Zuidoost Azië en Oceanië

Collectievormingsprofiel Zuidoost Azië en Oceanië Collectievormingsprofiel Zuidoost Azië en Oceanië Actuele relatie met O&O Op het gebied van onderwijs richt zich de collectie Zuidoost Azië/ Oceanië vooral op de studenten en docenten van de Opleiding

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

1.7.2. Niet-westers recht: Van Vollenhoven Bibliotheek voor Recht, Bestuur & Ontwikkeling

1.7.2. Niet-westers recht: Van Vollenhoven Bibliotheek voor Recht, Bestuur & Ontwikkeling 1.7.2. Niet-westers recht: Van Vollenhoven Bibliotheek voor Recht, Bestuur & Ontwikkeling Beknopte geschiedenis van de domeincollectie De collectie is opgebouwd uit deelcollecties die in 1978 door de juridische

Nadere informatie

Elektronisch Tijdschriften 56 titels NBC: 15.30 t/m 15.40 CD-ROM 15 stuks zelfstandige CD-ROM 103 stuks als onderdeel papieren publicatie

Elektronisch Tijdschriften 56 titels NBC: 15.30 t/m 15.40 CD-ROM 15 stuks zelfstandige CD-ROM 103 stuks als onderdeel papieren publicatie 1.5. Archeologie Beknopte geschiedenis van de collectie De eerste hoogleraar ter wereld in het vakgebied van de Archeologie was de Leidse professor C.J.C. Reuvens, die werd benoemd in 1818. Lange tijd

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Latijns-Amerikastudies, Latin American Studies

Collectievormingsprofiel Latijns-Amerikastudies, Latin American Studies Collectievormingsprofiel Latijns-Amerikastudies, Latin American Studies Actuele relatie met O&O Collectievorming wordt afgestemd op het O&O bij de BA Latijns-Amerikastudies (voorheen TCLA), de MA Latin

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie 1.2.14. Latijns-Amerika (incl. Spaans en Portugees) Beknopte geschiedenis van de domeincollectie De collecties Spaanse en Portugese taal- en en geschiedenis van Latijns-Amerika van de Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen 1. Leiden Institute for Area Studies School of Middle Eastern Studies Hebreeuwse Taal- en Letterkunde Aramese taal en letterkunde T alen en geschiedenis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indonesian Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen

Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen Collectievormingsprofiel Pedagogische wetenschappen Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft vier afdelingen voor en onderzoek: Algemene en gezins

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie 1.2.19. Taalwetenschap Beknopte geschiedenis van de domeincollectie De Algemene taalwetenschap werd in 1957 een zelfstandige studierichting aan de Leidse Letterenfaculteit maar werd als vakgebied al veel

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Actuele relatie met O&O De collectie ondersteunt met name het onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie.

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie. 1.2.17. Nederlands Beknopte geschiedenis van de domeincollectie. De collectie Nederlands bevat boeken, tijdschriften en electronische bestanden op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde vanaf

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies a) Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De collectie Midden Oosten ondersteunt met name onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt bij de School of Middle

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel (CVP) Zuidoost Azië/Oceanië

Collectievormingsprofiel (CVP) Zuidoost Azië/Oceanië Collectievormingsprofiel (CVP) Zuidoost Azië/Oceanië a. Actuele relatie met O&O Op het gebied van onderwijs richt zich de collectie Zuidoost Azië/ Oceanië vooral op de studenten en docenten van de Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m.

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m. 1.2.6. Duits Beknopte geschiedenis van de domeincollectie In 2006 vierde de Opleiding Duits haar 50-jarig bestaan als zelfstandige opleiding. Ook al voor 1956 werd er echter Duits onderwezen, namelijk

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Collectievorming Profiel Koreanistiek

Collectievorming Profiel Koreanistiek Collectievorming Profiel Koreanistiek 2014-2016 Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De collectie Japans ondersteunt het onderzoek en onderwijs bij de volgende studieprogramma s, instituten en initiatieven

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht majorcombinaties

Bijlage 3 Overzicht majorcombinaties Bijlage 3 Overzicht majorcombinaties De 1 e majoren binnen de opleiding in het domein Geschiedenis kunnen volgens onderstaand schema gecombineerd worden met een 2 e major: Oude geschiedenis Middeleeuwen/

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Collectievormingprofiel Koreanistiek.

Collectievormingprofiel Koreanistiek. Collectievormingprofiel Koreanistiek. Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De EAL collectie en de opleiding. De collectie Koreaans ondersteunt het onderwijs bij de volgende studieprogramma s. BA

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O Collectievorming wordt in de eerste plaats afgestemd op het onderwijs en onderzoek bij de Opleiding Engelse taal en cultuur. Deze

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies en Islam

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies en Islam Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies en Islam Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De collectie Midden Oosten ondersteunt met name onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt bij de School of

Nadere informatie

PATIENTS OF THE COLONIAL STATE

PATIENTS OF THE COLONIAL STATE Valorisatie-addendum bij Proefschrift: PATIENTS OF THE COLONIAL STATE THE RISE OF A HOSPITAL SYSTEM IN THE NETHERLANDS INDIES 1890-1940 door Sjoerd Zondervan PATIENTS OF THE COLONIAL STATE THE RISE OF

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Japans

Collectievormingsprofiel Japans Collectievormingsprofiel Japans Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De East Asian Library (EAL) collectie en de opleiding. De collectie Japans ondersteunt het onderwijs bij de volgende studieprogramma

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Letterkunde/ cultuur Taalkunde. Filologie Letterkunde Taalkunde Taalvaardigheid. Filmwetenschap Literatuurwetenschap

Letterkunde/ cultuur Taalkunde. Filologie Letterkunde Taalkunde Taalvaardigheid. Filmwetenschap Literatuurwetenschap Leids Universitair Register Opleidingen 2011-2012 Faculteit der Geesteswetenschappen Bacheloropleidingen 2011-2012 Blz. 1 Masteropleidingen (aansluitend) 2011-2012 Blz. 4 Masteropleidingen (niet- aansluitend)

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk 250.000 boeken uit de periode 1473-1800 volledig digitaal toegankelijk EEBO en ECCO Dankzij de gezamenlijke onderhandelingen van Nederlandse universiteitsbibliotheken met twee uitgevers heeft de UB Nijmegen

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies

Collectievormingsprofiel Midden-Oostenstudies Collectievormingsprofiel Midden-Oosten Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De collectie Midden Oosten ondersteunt met name onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt bij de School of Middle Eastern

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

[OPEN DAGEN WO BACHELOR]

[OPEN DAGEN WO BACHELOR] 2015-16 Atlas College Marnix de Groote [OPEN DAGEN WO BACHELOR] Maar ook data van meelopdagen, proefstuderen van alle universiteiten in Nederland Open dagen overzicht WO bachelor Universitair 11 september

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie 1.2.9. Italiaans Beknopte geschiedenis van de domeincollectie De collectie is een afspiegeling van het onderwijs en onderzoek bij de opleiding, momenteel Italiaanse taal en cultuur geheten en voorheen

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw Nieuwste Geschiedenis - na 1870 December 2013 Handleiding voor de gebruikers van de bibliotheek van het instituut Nieuwste Geschiedenis

Nadere informatie

Collectievorming Japanologie

Collectievorming Japanologie Collectievorming Japanologie 2014 2016. Actuele relatie met onderwijs en onderzoek De collectie Japans ondersteunt het onderzoek en onderwijs bij de volgende studieprogramma s, instituten en initiatieven

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Archief van de Universiteit van Amsterdam; Commissie Wetenschappelijke Staf

Archief van de Universiteit van Amsterdam; Commissie Wetenschappelijke Staf Archief van de Universiteit van Amsterdam; Commissie Wetenschappelijke Staf Algemene kenmerken Toegangsnummer: 570 Periode: 1948-1965 Archiefvormer Universiteit van Amsterdam; commissie van indeling van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van India en Tibet Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel

Collectievormingsprofiel Collectievormingsprofiel 2014-2015 In 2006 werd voor de bibliotheekcollectie Wetenschapsgeschiedenis een collectievormingsprofiel (CVP) opgesteld. Het CVP geeft per discipline inzicht in de collectioneringsgebieden,

Nadere informatie

Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Geschiedenis - 2010-2011

Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Geschiedenis - 2010-2011 Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Geschiedenis - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Geschiedenis - 2010-2011 I De kent een twee-majorenstructuur. Dat houdt in dat studenten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie