OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN Deze premie is toegankelijk voor : Residentieel (= eengezinswoning of appartement) Gemeenschappelijke installaties van collectieve woningen Tertiair en industrieel NEE JA JA Deze premie is toegankelijk voor een : Renovatie (gebouw 10 jaar) Nieuwbouw JA JA Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie E6 : De realisatie van een installatie of uitrustingen voor verwarming, koeling of ventilatie waarmee de energie-efficiëntie van het gebouw aanzienlijk verbeterd kan worden ten opzichte van de klassieke referentie-installaties en -uitrustingen, en die niet uitdrukkelijk voorzien worden door andere categorieën van premies, zoals met name: a. werken voor de deling van het warmtedistributiesysteem (verwarming per zone) in functie van de verschillende gebruiksvormen van het gebouw; b. installaties die het mogelijk maken om het gebruik van koelinstallaties te verminderen, door een directe koeling van het koelwatercircuit door de buitenlucht (de zogenaamde free chilling -techniek); c. installaties voor koeling door natuurlijke of hybride verluchting; d. bij een luchtkoelingssysteem van het adiabatische type is een geautomatiseerd beheer van de luchtvochtigheid van de lokalen verplicht; e. warmterecuperatie door luchtrecyclage; f. reguleringssystemen die het ventilatiedebiet in functie van de vraag kunnen beheren: horloge, aanwezigheidsmelding, CO2-sonde, (alleen voor bestaande D-systemen, zo niet, verwijzen naar premie B8); g. installaties voor warmteterugwinning op de uit het gebouw gezogen lucht (alleen voor bestaande D-systemen, zo niet, verwijzen naar premie B8); h. Installatie van een systeem voor het gecentraliseerde technische beheer voor de optimalisering van de afstelling van een HVAC-systeem via een netwerk van communicatie, besturingscomponenten, sondes, enz. PAGINA 1 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

2 B- BEDRAG VAN DE PREMIE Bedrag Basiscategorie : 25 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur Gemiddelde inkomens : 27,5 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur Lage inkomens : 30 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %. De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : louter de werken van levering en plaatsing van de uitrustingen of systemen waarmee de energie-efficiëntie van het gebouw verbeterd kan worden. In het raam van een adiabatische koelinstallatie (en warmterecuperatie) op de uit het gebouw afgezogen lucht de meerprijs van de warmtewisselaar (als die laatste niet kan worden onderscheiden van de totale kosten van de groep, zal een forfait van 30% van de kosten van de groep in aanmerking worden genomen). De werken of investeringen die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn: voor de demontage en verwijdering van de oude installatie; met betrekking tot het distributienet en andere standaard accessoires van het systeem; voor de bouw of inrichting van lokalen om de installatie in onder te brengen; voor afwerking en decoratie. De verschillende posten moeten op de saldofactuur worden uitgesplitst. In het geval van een globale factuur voegt de aanvrager het gedetailleerde bestek toe zodat de verschillende kostenposten kunnen worden gescheiden. C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN De premie zal alleen toegekend worden voor installaties of toestellen: 1. waarvan het investeringsbedrag minimum incl. btw bedraagt; 2. die een aangepast antwoord vormen op de principes van een rationeel energiegebruik voor de verschillende vormen van gebruik van het desbetreffende gebouw; 3. die bijzonder krachtig zijn en waarvoor een besparing aan primaire energie van meer dan 5 % kan worden aangetoond in vergelijking met productie-installaties die als referentie gelden, in casu de beste klassieke installaties voor de productie van warmte (referentierendement gelijk aan 90 %), de productie van elektriciteit (referentierendement gelijk aan 55 %), de distributie van warmte, de productie of distributie van koude en de ventilatieinstallaties. Het bewijs hiervoor zal geleverd worden in de vorm van een technisch-economische haalbaarheidsstudie (volgens de eisen van de A2-premie) OF een dimensioneringsstudie volgens de regels van de kunst van de beoogde installatie. Deze laatste dient minstens de volgende elementen te omvatten: a. de beschrijving en de technische karakteristieken van de installatie; b. de energiebehoeften waaraan de investering moet voldoen; c. de reële verbruikswaarden vóór de investering of, bij een nieuw gebouw, de reële verbruikswaarden van een standaard referentie-installatie; d. de werkhypothesen; e. de technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gehanteerde referentiewaarden; f. een raming van de energiebesparingen; g. de economische berekening van het bedrag van de investering en de rentabiliteit ervan; h. de verantwoording van de technische keuzes en de omschrijving van de voorgestelde beslissing; i. de nageleefde normen en codes van goede praktijken. PAGINA 2 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

3 D- MEER INFORMATIE Voor alle informatie over de premies, alle documentatie of vragen over de verwerking van de premieaanvragen kunt u terecht bij : Leefmilieu Brussel Infodienst op het nummer 02/ & Voor meer informatie over rationeel energiegebruik kunt u terecht op onze website a. ons documentatiecentrum b. onze gids duurzame gebouwen E- ADVIEZEN In sommige gevallen kan het interessant zijn om deze premie te combineren met de uitvoering van een technischeconomische haalbaarheidsstudie, waarvoor eveneens een premie (A2) verkregen kan worden. PAGINA 3 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

4 Verstuur uw behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de premiebelofte en de bijlagen per aangetekend post of per . De betalingsaanvraag moet worden verstuurd uiterlijk 18 maanden na de datum van kennisgeving van de premiebelofte en binnen de 4 maanden na de datum van de saldofactuur van de werken : Leefmilieu Brussel Energiepremies Site van Thurn & Taxis Havenlaan, 86C/ Brussel of : AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE 2015 E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Vergewis u ervan dat u voldoet aan alle administratieve en technische criteria voor het verkrijgen van de premie en neem kennis van de Algemene Voorwaarden Gelieve op na te gaan of u over de laatste versie van het formulier beschikt. OPGELET: Gelieve één formulier per type aangevraagde premie in te vullen en alle bijlagen toe te voegen, waar op het einde van het formulier naar wordt gevraagd. Vergeet tot slot ook niet om het formulier door de aannemer te laten ondertekenen VOORWERP VAN DE PREMIEAANVRAAG 2 o AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE o AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE Dossiernr. vermeld op het positief advies van Leefmilieu Brussel: 2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon) U bent : Bewonend eigenaar Niet-bewonend eigenaar Huurder Beheerder U vertegenwoordigt : Gezin Gebouwsyndicus Gezin dat een huurovereenkomst heeft afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor (AIS) Mede-eigendom (VME, onverdeeldheid, residentie, ) Privéonderneming Openbare onderneming Vereniging (VZW) Gemeente OCMW Overheidsinstantie (Geconsolideerde pararegionale instelling) Sociaal Verhuurkantoor Openbare Vastgoedmaatschappij Woningfonds (SVK) (OVM) Gemeenteschool Vrije school Openbare gemeenschapsschool EU-instellingen Franse en Vlaamse gemeenschap Internationale niet-eu-instelling (NAVO, ) Gemeenschapscommissie EU-land Niet-EU-land 1 Met het oog op een vlottere verwerking van uw aanvraag vragen we u het formulier in hoofdletters in te vullen en het gebruik van nietjes en plakband te vermijden 2 Gelieve het desbetreffende vakje aan te vinken zie hoofdstuk 7 van de algemene voorwaarden 2015 PAGINA 4 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

5 Uw gegevens (aanvrager): Dhr Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) Postcode Gemeente Land Telefoon Alle correspondentie aangaande uw premieaanvraag zal u persoonlijk per mail verstuurd worden tenzij u een van de volgende twee vakjes aankruist : Brief per post geadresseerd aan de aanvrager OF aan de contactpersoon Gegevens van de contactpersoon (indien dit niet de aanvrager is): Dhr Mevr. Naam Voornaam Telefoon 3. ADRES VAN DE WERKEN Eengezinswoning Appartementsgebouw Niet-residentieel gebouw Gemeente Postcode Bouwjaar van het gebouw :. 4. FINANCIËLE GEGEVENS 4.1 BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAN DE AANVRAGER 3 IBAN-code : B E VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U DE AANVRAAG IN 4? : Basiscategorie Gemiddelde inkomens Lage inkomens 4.3 BRENGT U DE BTW VOOR DE WERKEN WAAROP UW AANVRAAG BETREKKING HEEFT, IN MINDERING? JA NEE Zo JA, voor welk percentage :.% 4.4 TOTAAL GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE 5 3 Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet de bankrekening geopend zijn op naam ervan. 4 zie hoofdstuk 6.4 van de algemene voorwaarden Dit totale geraamde bedrag wordt louter ter informatie verstrekt door de aanvrager en is in geen enkel opzicht bindend voor Leefmilieu Brussel PAGINA 5 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

6 5. LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN 6 Dank om uw documenten niet aan elkaar te nieten vóór u deze opstuurt, dit vereenvoudigt de behandeling van uw dossier. 5.1 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS TOE TE VOEGEN AAN DE BELOFTEAANVRAAG Kopie van het BESTEK of van een gedetailleerde beschrijving en, in voorkomend geval, kopie van de technische fiche van de voorziene uitrusting. Kopie van een GEDETAILLEERDE PRIJSOFFERTE op naam van de aanvrager. Het RAPPORT van de technisch-economische haalbaarheidsstudie of van de dimensioneringsstudie. 5.2 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS TOE TE VOEGEN AAN DE BETALINGSAANVRAAG Kopie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN 7 voor de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager. Met minimaal de vermelding van : o het adres van het betroffen gebouw ; o de merk, model en vermogen van het geïnstalleerde systeem ; o de beschrijving van de uitgevoerde studies ; o de gedetailleerde kosten per post ; o het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd. Kopie van de BETALINGSBEWIJZEN: o Voor werken voor een bedrag < : een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de vermelding voldaan, de datum en de handtekening van de schuldeiser; o Voor werken voor een bedrag : enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s). Kopie van de TECHNISCHE FICHE van het materiaal of de uitrusting waarop de aanvraag betrekking heeft. 5.3 VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN TOE TE VOEGEN AAN DE BELOFTEAANVRAAG VOOR NATUURLIJKE PERSONEN DIE VERKLAREN TOT DE CATEGORIE VAN DE LAGE OF DE GEMIDDELDE INKOMENS TE BEHOREN Een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend. Voor personen die belast worden door de Belgische Staat: o Een kopie van het/de laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden (inkomsten 2012 of zelfs inkomsten 2013). Voor personen die niet belast worden door de Belgische Staat: o Hetzij een kopie van een buitenlands document dat overeenstemt met het aanslagbiljet; OF o o Hetzij een kopie van een gelijkwaardig document van een internationale instelling; Hetzij, indien de persoon niet over inkomsten beschikte in het buitenland, een officieel attest dat dit bewijst. Voor de aanvragers die een huurcontract hebben afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor (SVK): o Een kopie van de overeenkomst, huurovereenkomst of beheerderscontract die de aanvrager met een SVK verbinden Voor de rechthebbenden op het «leefloon» : o Een attest van het OCMW. 6 Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om tegenstrijdigheden nader toe te lichten. 7 Opgelet: Gelieve geen eindfactuur te accepteren voor het beëindigen van de werken. Dit om de tijdsmarge van 4 maanden om uw dossier in te dienen niet in het gedrang te brengen. Indien deze tijdsmarge niet gerespecteerd wordt, zal uw aanvraag bij gevolg geweigerd worden. PAGINA 6 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

7 Voor de RVV-begunstigden : o Een attest van het ziekenfonds Voor de beschermde klanten : o Een attest van Sibelga. VOOR MEDE-EIGENAARS Bijlage 2 : «Tabel van de aandeelsverhouding», te downloaden via de website van Leefmilieu Brussel. VOOR GEBOUWENSYNDICUSSEN Een document dat bewijst dat de vereniging van mede-eigenaars u als syndicus heeft aangewezen. VOOR DE AANVRAGERS DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN Bijlage 3: Naleving van de zogenaamde Europese de-minimisverordening, te downloaden via de website van Leefmilieu Brussel. 5.4 ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN : 5.5 TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN : 6. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER: Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Voornaam verklaart hierbij: kennis te hebben genomen van de ALGEMENE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN 2015 voor de aangevraagde premie en deze te aanvaarden; dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld; dat hij/zij de administratie (Leefmilieu Brussel), in voorkomend geval, toestemming verleent om de bij de aanvraag gevoegde fiscale gegevens en de gezinssamenstelling te controleren; dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd, ter beschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tot de installatie, en op verzoek controlebezoeken toe te staan om de in de premieaanvraag vermelde gegevens en de goede uitvoering van de werken ter plaatse te verifiëren; dat hij/zij ermee instemt om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen premie terug te betalen. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de bij de premieaanvraag ingediende gegevens en de goede uitvoering van de werken te controleren en hiertoe een deskundige ter plaatse te sturen. Datum: / / 201 Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, gebruikt voor de opvolging van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier stuurt. PAGINA 7 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

8 ATTEST VAN HET STUDIEBUREAU / INSTALLATEUR M.B.T. DE GEPLANDE SITUATIE, TOE TE VOEGEN AAN DE BELOFTEAANVRAAG GEGEVENS VAN HET STUDIEBUREAU / INSTALLATEUR Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon Postcode Gemeente Land Ondernemingsnr. - - Tel : Gsm : ATTEST VAN HET STUDIEBUREAU / INSTALLATEUR Verklaart hierbij de volgende werken te voorzien: Op het onderstaande adres : Postcode Gemeente en de volgende prijsofferte te hebben opgesteld : Datum Prijsofferte Nr. PAGINA 8 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

9 FINANCIERING : Wordt de financiering gedragen door een derde investeerder? JA NEE EIGENSCHAPPEN VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE : Jaarlijks verbruik vóór de werken (m³ of kwh gas, l stookolie, kwh elek, andere) :... TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET VOORZIENE SYSTEEM : Voorziene technologie :... Merk :... Type :... Vereist uw installatie een milieuvergunning? JA NEE Voorziene datum van ingebruikneming van de installatie : / / 201 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETROFFEN VLOEROPPERVLAKTEN : Aantal verdieping : Totale oppervlakte van de betroffen vloeren (totaal van de oppervlakten van alle verdiepingen) : m² In voorkomend geval, aantal betroffen woningen : Datum : / / 201 Handtekening en stempel van het studiebureau / installateur PAGINA 9 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

10 ATTEST VAN DE AANNEMER / DE INSTALLATEUR M.B.T. DE UITGEVOERDE SITUATIE, TOE TE VOEGEN AAN DE BETALINGSAANVRAAG GEGEVENS VAN DE AANNEMER / DE INSTALLATEUR Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon Postcode Gemeente Land Ondernemingsnr. - - Tel : Gsm : ATTEST VAN DE AANNEMER / DE INSTALLATEUR Verklaart bij deze werken te hebben uitgevoerd: Op het onderstaande adres : Postcode Gemeente en de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld : Datum Factuurnr. PAGINA 10 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

11 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET GEÏNSTALLEERDE SYSTEEM : Geïnstalleerde technologie :... Merk :... Type :... Datum van ingebruikneming van de installatie : / / 201 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETROFFEN VLOEROPPERVLAKTEN : Aantal verdiepingen : Totale oppervlakte van de betroffen vloeren (totaal van de oppervlakten van alle verdiepingen): m² In voorkomend geval, aantal betroffen woningen: Datum : / / 201 Handtekening en stempel van de aannemer/de installateur PAGINA 11 VAN 11 - E6 : ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Inleiding Algemeen Contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie