Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)"

Transcriptie

1 Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE Tel Fax In te vullen door het Secretariaat ontvangstdatum Website: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. De subsidies voor die projecten worden toegekend in het kader van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Visserijfonds (EVF). Projecten moeten kaderen binnen de doelstellingen die zijn uitgewerkt in de ontwikkelingsstrategie voor het Belgisch Kustgebied Wie vult dit formulier in? De rechtspersoon die het project ontwikkelt, is de promotor van het project. De promotor vult dit formulier in. Gegevens van de promotor (de promotor dient een rechtspersoon te zijn) 1 Vul de gegevens van uw organisatie in. naam juridisch statuut Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk (gelieve te schrappen wat niet past) BTW-plichtig Ja Neen (gelieve te schrappen wat niet past) straat en nummer postnummer en gemeente ondernemingsnummer oprichtingsdatum dag maand jaar IBAN BIC 2 Vul de gegevens van de contactpersoon binnen uw organisatie in. voor- en achternaam functie 3 Vul de gegevens van de belangrijkste aandeelhouders in. voornaam achternaam geboortedatum (dd.mm.jjjj) % aandeel

2 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 2 van 10 4 Beschrijf de activiteiten van uw organisatie. Vermeld de belangrijkste activiteiten van uw organisatie, zoals beschreven in de statuten. Voeg een kopie van de statuten bij dit formulier. % % % % 5 Werkt u samen met co- promotoren voor de uitvoering van het project? Een co-promotor is een meewerkende rechtspersoon die een deel van het project uitvoert en zelf zijn eigen kosten ter verantwoording voorlegt. ja. Ga naar vraag 6. nee. Ga naar vraag 8. 6 Vul de gegevens van co-promotor 1 in. Indien co-promotoren betrokken zijn bij het project, moet een samenwerkingsovereenkomst toegevoegd worden. naam juridisch statuut Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk (gelieve te schrappen wat niet past) BTW-plichtig Ja Neen (gelieve te schrappen wat niet past) straat en nummer postnummer en gemeente ondernemingsnummer Contactpersoon: voor- en achternaam functie 7 Vul de gegevens van co-promotor 2 in naam juridisch statuut Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk (gelieve te schrappen wat niet past)

3 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 3 van 10 BTW-plichtig Ja Neen (gelieve te schrappen wat niet past) straat en nummer postnummer en gemeente ondernemingsnummer Contactpersoon: voor- en achternaam functie Algemene gegevens van het project 8 Wat is de titel van het project? 9 Waar wordt het project uitgevoerd? Vul de plaats in. 10 Geef een beschrijving van het project. Beschrijf de uitgangssituatie vóór de uitvoering van het project. Vermeld de acties die u overweegt om het project uit te voeren. Geef aan welke middelen en methoden u zult gebruiken om de doelstellingen van het project te bereiken. 11 Sluit het project aan bij eerder met Europees/Vlaamse en Provinciale steun betoelaagde acties?

4 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 4 van Vul de geplande uitvoeringstermijn van het project in. datum van indiening dag maand jaar begindatum dag maand jaar einddatum dag maand jaar Situering en verantwoording van het project 13 Onder welke operationele doelstelling van de ontwikkelingsstrategie voor het Belgisch Kustgebied valt het project? Duidt 1 van onderstaande doelstellingen aan. Operationele doelstelling 1: Uitbouw economisch potentieel van aangelande vis Operationele doelstelling 2: Verbreding en innovatie Operationele doelstelling 3: Gelijke kansen versterking van de rol van de vrouw in de visserij Operationele doelstelling 4: kennisopbouw en disseminatie Operationele doelstelling 5: Duurzaam beheer van de kust en het mariene milieu 14 Op welke ontwikkelingen en behoeften speelt het project in? 15 Geef een duidelijke omschrijving van de doelstellingen van het project. Geef daarbij ook aan wie uw doelgroep is.

5 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 5 van Geef aan welke partners zullen betrokken worden. Partners hebben een inhoudelijke rol. 17 Beschrijf de kenmerken van de promotor en co-promotor(en) waaruit hun geschiktheid blijkt. 18 Zijn er voor de uitvoering van het project specifieke overheidsvergunningen nodig? Ja, meer bepaald: Nee. Ga naar vraag Beschikt u reeds over de nodige vergunning(en)? Voeg, indien van toepassing, een kopie van de vergunning in bijlage. Ja, datum toekenning vergunning: Nee, datum vergunningsaanvraag (indien reeds gebeurd): 20 Werd het project al voorgelegd aan de kwaliteitskamer van de provincie (enkel voor infrastructuurwerken)? Voeg, indien van toepassing, een kopie van het advies in bijlage. Ja, voeg datum en advies toe: Nee. 21 Welke resultaten wilt u bereiken met het project? Geef daarbij aan welke meetfactoren u zult hanteren.

6 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 6 van Omschrijf de garanties voor het bereiken van die resultaten. 23 Verduidelijk het innovatieve aspect van het project en motiveer in welk opzicht dit afwijkt van de reguliere werking.. 24 Op welke wijze wordt de continuïteit na afloop van het project verzekerd? Verduidelijk eveneens het blijvend effect van de projectresultaten.

7 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 7 van Vul het aantal werknemers van de deelnemende organisatie in. vóór de uitvoering van het project na de uitvoering van het project aantal werknemers werknemers werknemers Financiële gegevens van het project 27 Geef een gedetailleerde beschrijving van de verwachte kosten voor de uitvoering van het project. Voeg bij dit formulier een omstandige verantwoording van de kostenraming van de verschillende posten, en offertes indien mogelijk. investeringsuitgaven bedrag overige materiële activa: andere personeelskosten: gronden bouwwerken installaties, machines, apparatuur meubilair rollend materieel personeelskosten wedden en lonen sociale zekerheidsbijdragen tegemoetkoming verplaatsingskosten werkingskosten overheadkosten externe prestaties (studies, onderzoek door derden) promotie en publiciteit btw andere kosten: inkomsten totaal 28 Werd het project ook ingediend binnen andere programma s?

8 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 8 van Garanties betreffende overige financieringsbronnen behalve het vorige, op basis van bekrachtigde en/of principiële beslissingen van bijvoorbeeld partners 30 Vul het financieringsplan in. Vermeld de bedragen in. EVF Vlaamse overheid andere overheden private middelen totaal Gegevens over de duurzaamheid van het project 31 Verantwoord uw project op het vlak van duurzaamheid. De duurzaamheidstoets is opgebouwd rond drie pijlers, namelijk milieu, economie en het sociale aspect. Elke pijler is onderverdeeld in een reeks specifieke criteria, op basis waarvan de concrete acties worden geëvalueerd. U vindt die criteria voor elke pijler in de handleiding bij dit formulier. U licht elk criterium toe dat van toepassing is op uw project, zodat de duurzaamheid van uw project geëvalueerd kan worden. Bij te voegen bewijsstukken

9 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 9 van Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 6 en 28 bij dit formulier moet voegen. 33 Voeg bij dit formulier ook, indien van toepassing: - een kopie van de inschrijving in het handelsregister - een kopie van de jaarrekening van de laatste drie boekjaren - een attest van uw financiële instelling, waaruit blijkt dat u de nodige kredieten voor het project kunt verkrijgen, tenzij uit de jaarrekeningen blijkt dat u over voldoende eigen middelen beschikt - als u de tegemoetkoming aanvraagt in naam van een openbaar bestuur: bewijsstukken dat u hebt voldaan aan de voorschriften voor overheidsopdrachten. 34 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. een kopie van de statuten Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst promotor co-promotor(en) een verantwoording van de kostenraming volgens bijlage bij dit formulier (per (co)promotor) offertes een kopie van de inschrijving in het handelsregister een kopie van de jaarrekening van de laatste drie boekjaren een attest van uw financiële instelling Kopie van aanvraag of goedkeuring van vergunning(en) Advies van de kwaliteitskamer bewijsstukken dat u hebt voldaan aan de voorschriften voor overheidsopdrachten Cofinancieringsbewijzen (bekrachtigde en/of principiële beslissingen) ander bewijsstuk: Ondertekening 35 Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat, als overheidssteun wordt toegekend aan deze aanvraag, ik ervan heb kennisgenomen dat de volgende bepalingen moeten worden nageleefd: - de bij te voegen boekhoudkundige bescheiden en betalingsbewijzen hebben uitsluitend betrekking op dit dossier en de gegevens ervan zijn correct en volledig; - ik ben ervan op de hoogte dat de kapitaalpremie bij investeringen pas definitief en volledig verworven is als de voorwaarden vervuld blijven om de tegemoetkoming te verkrijgen gedurende tien jaar voor onroerende goederen en gedurende vijf jaar voor roerende goederen; - ik zal de uitrusting of installaties waarvoor een tegemoetkoming van het fonds wordt verleend, niet vervreemden zonder voorafgaande toestemming binnen vijf jaar voor roerende goederen en binnen tien jaar voor onroerende goederen, vanaf de aankoop van de uitrusting of de voltooiing van de werkzaamheden; - ik ben ervan op de hoogte dat de niet-naleving van die voorwaarden aanleiding kan geven tot de gehele of gedeeltelijke stopzetting, herziening en terugvordering van de FIVA- of EVF-steun; - ik zal de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Plaatselijke Groep informeren over de wijzigingen die zich voordoen op het bedrijf. De wijzigingen kunnen verband houden met: - volledige stopzetting van de activiteiten; - verandering van de exploitant van het bedrijf; - vervreemding, verhuur of afbraak van het voorwerp van de tegemoetkoming; - wijziging van de bestemming van het gesubsidieerde goed; - substantiële toename van de aankoop van producten uit derde landen; - niet-naleving van een specifieke voorwaarde uit de notificatie; - ik ben ervan op de hoogte dat het bewust niet-meedelen van die wijzigingen, het bewust verzwijgen van noodzakelijke informatie en het plegen van bedrog bestraft worden met de terugvordering van FIVA- of EVF-steun en met een uitsluiting van elke nieuwe EVF-tegemoetkoming in dit kader gedurende de lopende EU-budgettaire periode; - ik zal zowel interne Vlaamse als externe controle voor de te ontvangen steun aanvaarden en ik zal mijn volledige medewerking verlenen;

10 Aanvraag tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (juni 2011) - pagina 10 van 10 - ik ben ervan op de hoogte dat de uitbetaalde steunbedragen publiek gemaakt zullen worden op de websites van Landbouw en Visserij en van de Plaatselijke Groep; - Ik ben ervan op de hoogte dat voor alle transacties over de gesubsidieerde actie een afzonderlijk boekhoudkundig systeem of een passende boekhoudkundige code gebruikt moet worden, met behoud van de toepassing van nationale boekhoudregels; - Het project zoals het omschreven is in deze aanvraag uit te voeren en onverwijld aan het betrokken secretariaat alle wijzigingen ter goedkeuring voor te leggen die betrekking hebben op wijziging van de gegevens van deze aanvraag; - Een schriftelijke bevestiging van de toegezegde co-financiering(en) van de andere partners voor te leggen binnen een periode van 3 maanden na goedkeuring van het project. - Samen met het declaratiedossier 2 maal per jaar verslag uit te brengen aan het secretariaat over de vooruitgang van het project en de bereikte effecten ten einde een periodieke evaluatie toe te laten. - De EG-richtlijnen van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en voor leveringen (aankondiging in het EGpublicatieblad) na te leven (richtlijn 2004/18/EG). Meer info op - Publiciteit te voeren conform de vigerende EVF-reglementering en de bijkomende richtlijnen uit Vlaanderen en in verband met de provinciale herkenbaarheid. - ik ben ervan op de hoogte dat alle originele bewijsstukken van de uitgaven die verband houden met steun, bewaard moeten worden tot en met 31 december Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. handtekening datum dag maand jaar voor- en achternaam Aan wie bezorgt u dit formulier? 36 Stuur dit formulier naar het Secretariaat van de Plaatselijke Groep As4 EVF, Provinciaal Ankerpunt Kust, Wandelaarskaai 7, 8400 Oostende en digitaal naar

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie