Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen"

Transcriptie

1 Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Inleiding Algemeen Contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering Belastingvermindering Inleiding De belastingvermindering voor lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning, werd toegekend gedurende 10 opeenvolgende jaren vanaf het jaar waarin werd vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning is. Die vaststelling bleek uit een certificaat uitgereikt: - door een door de Koning erkende instelling (VZW Passiefhuis-Platform / Plate-forme Maison passive ASBL); - of door de bevoegde gewestelijke administratie; - of een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Deze belastingvermindering werd afgeschaft met ingang van het jaar 2012 (aanslagjaar 2013). Voor de woningen gecertificeerd in 2011 of eerder, wordt de belastingvermindering evenwel verder verleend voor de resterende jaren van de 10-jarige periode. Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2013, werd de belastingvermindering opnieuw wettelijk ingevoerd, maar enkel voor personen die zich vóór 1 januari 2012 contractueel hebben verbonden tot:

2 - het verwerven in nieuwe staat van een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning; - het bouwen van een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning; - het verbouwen van een onroerend goed met het oog op de omvorming ervan tot een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning. Om de toekenning van de belastingvermindering opnieuw mogelijk te maken, zullen nieuwe certificaten worden uitgereikt door de hiervoor genoemde bevoegde instellingen. Wat de belastingvermindering zelf betreft, blijft het principe dat de periode van 10 jaar aanvangt vanaf de datum van het certificaat, geldig. Voorbeeld: een certificaat uitgereikt in 2014 kan recht geven op de belastingvermindering gedurende 10 jaar vanaf het jaar 2014, aanslagjaar De belastingvermindering kan in dat geval de eerste keer gevraagd worden in de belastingaangifte in te dienen in Opgelet: het doel is enkel de personen die al concrete plannen hadden om te investeren in een bedoelde woning en die bijgevolg werden benadeeld door de abrupte afschaffing van de belastingvermindering in 2011, de mogelijkheid te geven om er alsnog van te kunnen genieten. Het doel is dus niet het toekennen van deze belastingvermindering voor nieuwe projecten. Algemeen 1. In welke gevallen kan u de belastingvermindering voor lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning nog vragen na ? 1 e mogelijkheid: u heeft een certificaat dat vaststelt dat de betrokken woning wel degelijk een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning is en dit certificaat: is van vóór

3 of is uitgereikt tussen en ingevolge een aanvraag ingediend uiterlijk De belastingvermindering wordt verder toegekend voor de resterende jaren van de periode van 10 jaar. 2 e mogelijkheid: u kan genieten van de herinvoering van de belastingvermindering ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof indien: u zich vóór contractueel heeft verbonden tot het aankopen in nieuwe staat / het bouwen van een woning beoogd door deze belastingvermindering of tot het omvormen van een onroerend goed tot dergelijke woning en u uiteraard over een certificaat beschikt waaruit blijkt dat de betrokken woning wel degelijk een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning is in de zin van deze belastingvermindering. De belastingvermindering kan worden toegekend gedurende 10 jaar vanaf het jaar waarin het certificaat is uitgereikt. 2. Over welke verantwoordingsstukken moet u beschikken om de belastingvermindering in het kader van de verlenging van de maatregel te kunnen krijgen? U moet over volgende documenten beschikken: - Een certificaat dat vaststelt dat de betrokken woning wel degelijk een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning in de zin van deze belastingvermindering is, met naleving van de voorziene technische criteria. Dit certificaat moet zijn uitgereikt door: Plate-forme Maison passive ASBL of de VZW Passiefhuis-Platform; of door de bevoegde gewestelijke administratie;

4 of door een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. - Een contract: voor de aankoop in nieuwe staat / bouw van een woning beoogd door deze belastingvermindering of voor de verbouwing van een onroerend goed tot een dergelijke woning; gesloten vóór 1 januari 2012 (gedateerd en ondertekend door de partijen); waaruit blijkt dat het wel degelijk gaat om een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning in de zin van de belastingvermindering en met naleving van de technische criteria. - Het hiervoor vermelde certificaat en contract moeten vermelden dat volgende technische criteria zijn beoogd: Lage energiewoning: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 30 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte; Passiefwoning: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte en het luchtverlies bij een luchtdichtheidsproef is niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 0,6/uur) Nul energiewoning: technische voorwaarden van een passiefwoning en de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

5 Onder opwekking van hernieuwbare energie wordt verstaan de opwekking van energie door één of meerdere van volgende systemen: een systeem van waterverwarming door middel van zonneenergie; zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; warmtepompen die gebruik maken van energie die in de vorm van warmte is opgeslagen in de omgevingslucht of onder het vaste aardoppervlak of in het oppervlaktewater. Het eventuele energieverbruik van de hiervoor vermelde systemen moet eveneens worden gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Opgelet! De federale technische criteria met betrekking tot lage energiewoningen, passiefwoningen of nul energiewoningen beoogd door deze belastingvermindering kunnen verschillen van de technische criteria vereist door de Gewesten in het kader van regionale premies. Contractuele verbintenis vóór 1 januari Welke types van contracten zijn toelaatbaar in het kader van de voorwaarde contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012? - Inzake het in nieuwe staat verwerven van de bedoelde woningen, zijn aanvaardbaar, een authentieke verkoopakte of een voorlopige verkoopakte, gedateerd en ondertekend door alle partijen (bij gebrek aan handtekening, is er geen verbintenis). - Inzake bouw en renovatie zijn in principe aanvaardbaar:

6 aannemingsovereenkomsten, gedateerd en ondertekend, gesloten tussen aannemer en bouwheer; contracten, gedateerd en ondertekend, gesloten tussen architect en bouwheer. Uit het contract moet blijken dat het wel degelijk gaat om een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning in de zin van de hier bedoelde belastingvermindering (vermelding van de technische criteria). 4. Wat indien ik de belastingvermindering wil krijgen, maar het contract waarover ik beschik vermeldt niet duidelijk dat het wel degelijk gaat om een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning in de zin van de belastingvermindering (geen vermelding van de technische criteria)? Dat betekent niet per definitie dat de belastingvermindering verloren is. In dat geval moet u kunnen aantonen, door alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen met uitzondering van de eed, dat de verwerving of de betrokken werkzaamheden gebeurden in het kader van een contract dat wel degelijk een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning beoogt. In geval van twijfel betreffende de vereiste contractuele verbintenis, zal het noodzakelijk zijn om bijkomende bewijsstukken aan te brengen die aantonen dat het wel degelijk de bedoeling is om een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning te verwerven of bouwen of om een onroerend goed tot dergelijke woning te verbouwen. Volgende elementen kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn: - het lastenboek; - een EPB-berekening tijdens de ontwerpfase; - mailverkeer tussen architect en klant met verdere details over de betrokken woning of werkzaamheden; -

7 5. Wat indien ik de belastingvermindering wil krijgen, maar er is twijfel over de datum van de contractuele verbintenis? Dat betekent niet per definitie dat de belastingvermindering verloren is. In dat geval moet u kunnen aantonen, door alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen met uitzondering van de eed, dat de datum werd gerespecteerd. In geval van twijfel betreffende de datum, zal het noodzakelijk zijn om bijkomende bewijsstukken aan te brengen die aantonen dat de contractuele verbintenis dateert van vóór 1 januari Volgende elementen kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn: - de aanvraag van een bouwvergunning welke het plan van de woning bevat; - een rekeninguittreksel waaruit de betaling van een ereloon blijkt van de klant aan de architect; - een mail met akkoord; - een factuur met betrekking tot bouw- of renovatiewerkzaamheden van één van de betrokken woningen of met betrekking tot een te betalen voorschot voor dergelijke werken; - overeenkomsten gesloten met een EPB-verslaggever / luchtdichtheidstester; - 6. Vormt een bouwaanvraag verstuurd vóór 1 januari 2012 een contract gesloten vóór ? Neen. Een bouwaanvraag verstuurd vóór 1 januari 2012 is op zich geen contractuele verbintenis, maar vormt wel een element dat, samen met andere elementen, kan worden gebruikt om de Administratie te overtuigen. 7. Ik heb een EPB-berekening op basis van een bouwontwerp. Is dit een aanvaardbaar contract? Neen. Een EPB-berekening op basis van een bouwontwerp vormt op zich geen contractuele verbintenis, maar wel een element dat, samen met andere elementen, kan worden gebruikt om de Administratie te overtuigen.

8 Bijvoorbeeld: het contract met de aannemer vermeldt de technische criteria niet en laat dus niet toe te weten welk type woning wordt beoogd. De EPB-berekening daarentegen, uitgevoerd op basis van dit contract en het lastenboek, vermeldt dit duidelijk. 8. Ik heb een contract afgesloten met een architect voor een bedoelde woning, maar er rijzen vragen omtrent de datum van dit contract. Wat kan ik doen? Het zal noodzakelijk zijn bijkomende bewijsstukken aan te brengen om de Administratie te overtuigen, zoals bijvoorbeeld: - een rekeninguittreksel waaruit een betaling van ereloon blijkt van de klant aan de architect vóór 1 januari 2012; - een stedenbouwkundige aanvraag ingediend vóór 1 januari 2012 welke het door de architect ondertekende plan van de nieuwe woning omvat. Uit het bestaan van deze aanvraag met plan zou men het bestaan van een contract met een architect, getekend vóór de beoogde datum, kunnen afleiden. 9. Wat is de invloed van een opschortende voorwaarde op de datum van afsluiting van het contract? Als een opschortende voorwaarde in het getekend contract wordt vermeld (bijvoorbeeld toekenning van een lening of aanvaarding van het project door de gemeente), heeft deze een invloed op de verplichtingen die het contract doet ontstaan, maar niet op de datum van afsluiting van het contract. Bijvoorbeeld: een aannemingsovereenkomst is gedateerd en ondertekend door beide partijen op 25 november 2011, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. Als deze lening op 2 januari 2012 wordt verkregen, dus na de limietdatum, heeft dit geen invloed op de datum van het contract.

9 10.Wanneer kan de fiscale administratie het contract waarover ik beschik controleren? Een controle is mogelijk vanaf het moment waarop u de belastingvermindering vraagt in uw belastingaangifte. Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering 11. Kunnen de Service public de Wallonie, het Vlaams Gewest (Vlaams Energieagentschap), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ASBL Plate-forme Maison passive en de VZW Passiefhuis-Platform nog certificaten uitreiken? Ja. 12. Bestaat er een modelcertificaat lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning? Ja (model verschenen in het Belgisch Staatsblad). 13. Is er een beperking in de tijd voor de uitreiking van de certificaten? Neen, de wet voorziet geen enkele termijn, geen enkele limietdatum voor de uitreiking van de certificaten. 14. Kunnen de certificerende instellingen nog certificaten uitreiken voor oude dossiers? Ja, voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nul energiewoningen, gebouwd, verbouwd of gekocht ingevolge een contractuele verbintenis van vóór 1 januari 2012, die nog niet werden gecertificeerd en indien alle voorwaarden werden gerespecteerd.

10 De belastingvermindering zal worden verleend vanaf het jaar van uitgifte van het certificaat en niet vanaf het jaar van de uitgaven. 15.Mijn woning werd gebouwd in 2011, maar werd nog niet gecertificeerd. Kan ik een certificaat aanvragen en de belastingvermindering bekomen? Ja, als alle voorwaarden zijn vervuld, kan een certificaat dat recht geeft op de belastingvermindering worden uitgereikt voor deze woning. In dit geval kan de belastingvermindering worden toegekend gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het jaar van certificering. 16.Ik heb een contract voor een lage energiewoning afgesloten vóór 1 januari 2012, maar ik heb uiteindelijk een certificaat passiefwoning bekomen. Kan ik genieten van de belastingvermindering voor passiefwoningen? Ja, aangezien u een certificaat passiefwoning heeft verkregen, krijgt u het belastingvoordeel voor passiefwoningen. 17.Ik heb een contract voor een passiefwoning afgesloten vóór 1 januari 2012, maar ik heb uiteindelijk een certificaat nul energiewoning bekomen. Kan ik genieten van de belastingvermindering voor nul energiewoningen? Ja, aangezien u een certificaat nul energiewoning heeft verkregen, krijgt u het belastingvoordeel voor nul energiewoningen. 18.Ik heb een contract voor een passiefwoning afgesloten vóór 1 januari 2012, maar ik heb uiteindelijk een certificaat lage energiewoning bekomen. Kan ik genieten van de belastingvermindering voor passiefwoningen? Neen, aangezien u een certificaat lage energiewoning heeft verkregen, heeft u enkel recht op de belastingvermindering voor lage energiewoningen.

11 19.Ik heb een contract voor een nul energiewoning afgesloten vóór 1 januari 2012, maar ik heb uiteindelijk een certificaat passiefwoning bekomen. Kan ik genieten van de belastingvermindering voor nul energiewoningen? Neen, aangezien u een certificaat passiefwoning heeft verkregen, heeft u enkel recht op de belastingvermindering voor passiefwoningen. 20.Ik heb een contract voor een passiefwoning afgesloten vóór 1 januari 2012 en heb een certificaat passiefwoning bekomen. Als ik volgend jaar werken uitvoer en een certificaat nul energiewoning bekom, heb ik dan recht op de belastingvermindering voor nul energiewoningen? Ja, u heeft vanaf de datum van het 2 e certificaat recht op de belastingvermindering voor nul energiewoning voor de resterende jaren van de 10-jarige periode. 21.Ik heb een EPB-certificaat. Heb ik recht op de belastingvermindering? Neen. Dit is geen attest dat recht geeft op de belastingvermindering. Enkel een certificaat opgesteld volgens het model verschenen in het Belgisch Staatsblad, dat vaststelt dat de betrokken woning een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning is in de zin van deze belastingvermindering (met naleving van de technische criteria), is geldig. Dit certificaat moet worden afgeleverd door: Plate-forme Maison passive ASBL of de VZW Passiefhuis-Platform; of door de bevoegde gewestelijke administratie; of door een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

12 22.Ik heb een attest construire avec l énergie afgeleverd door het Waals Gewest. Heb ik recht op de belastingvermindering? Neen. Dit is geen attest dat recht geeft op de belastingvermindering. Enkel een certificaat opgesteld volgens het model verschenen in het Belgisch Staatsblad, dat vaststelt dat de betrokken woning een lage energiewoning, passiefwoning of nul energiewoning is in de zin van deze belastingvermindering (met naleving van de technische criteria), is geldig. Bovendien kunnen de federale technische criteria met betrekking tot lage energiewoningen, passiefwoningen of nul energiewoningen beoogd door deze belastingvermindering verschillen van de technische criteria vereist door de Gewesten in het kader van regionale premies. 23.Heb ik recht op de belastingvermindering als het certificaat werd uitgereikt op naam van de vennootschap van wie ik mijn woning heb gekocht? Ja, uiteraard op voorwaarde dat alle andere voorwaarden worden gerespecteerd, geldt de belastingvermindering gedurende 10 jaar vanaf de datum van uitreiking van het certificaat. Belastingvermindering 24.Vanaf wanneer kan de belastingvermindering worden verkregen? De vermindering wordt toegekend gedurende 10 jaar vanaf de datum van uitgifte van het certificaat. Concreet, een certificaat gedateerd in 2014 kan recht geven op de belastingvermindering gedurende 10 jaar vanaf het jaar 2014 (aanslagjaar 2015). Het is de uitgiftedatum die bepalend is en niet de datum van aflevering van het certificaat. Een

13 in 2014 uitgereikt certificaat kan dus niet worden ingeroepen om de belastingvermindering met terugwerkende kracht 1 vanaf bijvoorbeeld 2012 te verkrijgen. 25.Worden de bedragen van de belastingvermindering jaarlijks geïndexeerd? Ja, de bedragen worden geïndexeerd en worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 26.Wat zijn de bedragen van de belastingvermindering voor het jaar 2014? Voor het jaar 2014 (aanslagjaar 2015), bedragen de verminderingen: - lage energiewoning: 460 EUR - passiefwoning: 910 EUR - nul energiewoning: EUR 27.Wat is de impact van deze verlenging van de belastingvermindering op de woningen gecertificeerd in 2011 of eerder? Er is geen impact. 28.Wat is de impact van deze verlenging van de belastingvermindering op de woningen die hebben genoten van de overgangsmaatregel voorzien door de wet van 28 december 2011 (certificaten uitgereikt tussen en ingevolge een aanvraag ingediend uiterlijk )? Er is geen impact. 29.Wie kunnen de burgers contacteren wanneer zij vragen hebben over deze belastingvermindering? Zij kunnen zich richten tot het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/ (normaal tarief). Deze telefonische dienst is elke werkdag van 8u tot 17u ter beschikking. 1 Enige uitzondering: certificaten uitgereikt tussen en ingevolge een aanvraag ingediend uiterlijk , worden geacht te zijn uitgereikt op en geven recht op de belastingvermindering vanaf het jaar 2011 (aanslagjaar 2012).

14 58666 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS RAAD VAN STATE [2010/18331] Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VOF Faryad Hussain, de CV GOGA, de GCV Sinder, de GCV Panwala en de BVBA Sind Gent, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Bertrand Vrijens, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 641, hebben op 24 juni 2010 de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van de gemeenteraad van Gent van 26 april 2010 houdende politieverordening «Gentse Feesten 2010». Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A /XII Namens de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris. CONSEIL D ETAT [2010/18331] Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat LaSNCFaryadHussain,laSCGOGA,laSCSSinder,laSCSPanwala et la SPRL Sind Gent, ayant toutes élu domicile chez Me Bertrand Vrijens, avocat, ayant son cabinet à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 641, ont demandé le 24 juin 2010 l annulation de la décision du conseil communal de Gand du 26 avril 2010 portant le règlement de police «Gentse Feesten 2010». Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A /XII Au nom du Greffier en chef, G. De Sloover, Secrétaire en chef. STAATSRAT [2010/18331] Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates DieFaryadHussainOHG,dieGOGAGen.,dieSinderEKG,diePanwalaEKGunddieSindGentPGmbH,diealle bei Herrn Bertrand Vrijens, Rechtsanwalt in 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 641 Domizil erwählt haben, haben am 24. Juni 2010 die Nichtigerklärung des Beschlusses des Gemeinderats von Gent vom 26. April 2010 zur Festlegung der Polizeiverordnung «Gentse Feesten 2010» beantragt. Diese Sache wurde unter der Nummer G/A /XII-6212 ins Geschäftsverzeichnis eingetragen. Im Namen des Hauptkanzlers, G. De Sloover Hauptsekretär SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Werving. Uitslag [2010/204935] Vergelijkende selectie van Franstalige attachés socioculturele activiteiten adjunct van de directeur Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige attachés socioculturele activiteiten - adjunct van de directeur (m/v) (niveau A) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) (AFG10019) werd afgesloten op 9 september Er zijn 5 geslaagden. * SELOR BUREAU DE SELECTION DE L ADMINISTRATION FEDERALE Recrutement. Résultat [2010/204935] Sélection comparative d attaché activités socio-culturelles, d expression française. Résultat La sélection comparative d attaché activités socio-culturelles (m/f) (niveau A), d expression française, pour l Office central d Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (AFG10019) a été clôturée le 9 septembre Le nombre de lauréat(s) s élève à 5. * FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2010/03538] Algemene adminstratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht tot vaststelling van de modellen van certificaten noodzakelijk voor het verkrijgen van de belastingvermindering beoogd in artikel , 2, WIB 92 (zoals van toepassing vanaf aanslagjaar 2011), voor een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning Wettelijke en reglementaire bepalingen Tot en met aanslagjaar 2010 (inkomsten van het jaar 2009) had de belastingvermindering beoogd in artikel , 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), uitsluitend betrekking op de zogenaamde «passiefhuis» woningen. Met de artikelen 121, d) tot h), en 126, zevende lid, heeft de Programmawet van 23 december 2009 (BS ) het artikel , 2, WIB 92 aangepast teneinde het toepassingsgebied van de voormelde belastingvermindering uit te breiden tot de «lage energie» woningen en de «nul energie» woningen vanaf het aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010). De belastingvermindering is afhankelijk van de uitreiking van een certificaat dat verklaart dat de betreffende woning, naargelang het geval, een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning is.

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Dit certificaat moet worden uitgereikt door een door de Koning erkende instelling of door de bevoegde gewestelijke administratie of een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van het voormelde certificaat, alsook de vormen en de termijnen binnen dewelke de Minister van Financiën (of zijn gedelegeerde) moet worden ingelicht. Artikel bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92), zoals vervangen door artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 september 2010 (Belgisch Staatsblad 20 september 2010 ) tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning, geeft verdere details inzake de vorm en de inhoud van dit certificaat en verduidelijkt eveneens dat voor de kalenderjaren 2010 en volgende het model van dit certificaat wordt vastgelegd door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde. Het certificaat moet de identificatiegegevens en de hoedanigheid van de belastingplichtigen aan wie het wordt uitgereikt vermelden, de ligging van de woning waarvoor het wordt uitgereikt, de norm waaraan de woning voldoet en, wat de nul energiewoningen betreft, de hernieuwbare energiebronnen die worden gebruikt voor de compensatie. Het model van certificaat dat overeenstemt met elk van de drie bedoelde types van woningen wordt als bijlage verstrekt. Doorzending van de certificaten aan de fiscale administratie (artikel bis, 2, eerste lid, KB/WIB 92) De door de Koning erkende instellingen en de bevoegde gewestelijke administraties moeten de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen binnen de twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de voormelde certificaten werden uitgereikt een elektronisch afschrift van de voormelde certificaten bezorgen. Concreet zal, bijvoorbeeld voor wat betreft de certificaten uitgereikt in de loop van het jaar 2010, een afschrift van deze certificaten aan de voormelde administratie worden bezorgd uiterlijk op 28 februari Een afschrift van deze certificaten moet onder elektronische vorm worden verstuurd naar de diensten waarvan de coördinaten hierna worden weergegeven. - Voor de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) die hun woonplaats in het Waals Gewest hebben en de niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners) die hun jaarlijkse aangifte in de inkomstenbelastingen indienen bij de controles Buitenland van Luik en Namen : Documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing Bergen adres : - Voor de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) die hun woonplaats in het Vlaams Gewest hebben en de niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners) die hun jaarlijkse aangifte in de inkomstenbelastingen indienen bij de controles Buitenland van Antwerpen en Gent : Documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing Denderleeuw adres : - Voor de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) die hun woonplaats in één van de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie hebben en de niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners) die hun jaarlijkse aangifte in de inkomstenbelastingen indienen bij de controles Brussel Buitenland : Documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing Brussel adres : Wanneer het desbetreffende certificaat is uitgereikt door een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, houdt de belastingplichtige dit certificaat ter beschikking van de administratie. Administratieve tolerantie Artikel , 2, vijfde lid, WIB 92 bepaalt dat de belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin, op basis van het voormelde certificaat, is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning is. Gelet op de beperkte tijd die rest om de certificaten op te stellen voor woningen gebouwd in 2010 aanvaardt de Administratie dat de certificaten uitgereikt na , en die betrekking hebben op woningen gebouwd in 2010, maar waarvoor de aanvraag werd ingediend uiterlijk op (poststempel geldt als bewijs), worden geacht te zijn uitgereikt op deze datum voor de toepassing van de belastingvermindering, zodat de betrokken belastingplichtigen van de belastingvermindering kunnen genieten vanaf aanslagjaar Erkende instellingen Tijdens de voorbereiding van het onderhavige bericht werden de volgende instellingen door de Koning erkend voor de kalenderjaren 2007 tot 2011 (artikel bis, 1, eerste lid, KB/WIB 92) : - «VZW Passiefhuis-Platform»; - «Plate-forme Maison Passive ASBL». Voor een volledig overzicht van de verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze belastingvermindering te verkrijgen wordt verwezen naar artikel , 2, WIB 92 en artikel bis, KB/WIB 92. Inwerkingtreding Artikel 4, tweede lid en volgende, van het koninklijk besluit van 10 september 2010 (BS 20 september 2010) tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning is van toepassing, op grond van de uitgereikte certificaten, vanaf het aanslagjaar

16 58668 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE CERTIFICAAT LAGE ENERGIEWONING uitgereikt in toepassing van artikel bis, KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een lage energiewoning beoogd in artikel , 2, WIB 92 Uitreiker van dit certificaat Naam van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1) : Straat + nr. :... Gemeente :... Bedoelde woning : Straat + nr. :... Gemeente :... Gegevens van de aanvrager van het certificaat : Naam :...Voornaam :... Adres:... Postcode :... Gemeente :... eigenaar 2 naakte eigenaar 2 bezitter 2 erfpachter 2 opstalhouder Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) :... 2 Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet Ik, ondergetekende... optredend als...van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1) verklaar dat de voormelde woning een lage energiewoning is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling beperkt blijft tot 30 kwh/m 2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. Datum :... Naam :... Handtekening :... (1) Schrappen wat niet past. (2) Aankruisen wat van toepassing is. CERTIFICAAT PASSIEFWONING uitgereikt in toepassing van artikel bis KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een passiefwoning beoogd in artikel , 2, WIB 92 Uitreiker van dit certificaat Naam van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1) : Straat + nr.:... Gemeente :... Bedoelde woning : Straat + nr. :... Gemeente :... Gegevens van de aanvrager van het certificaat : Naam :... Voornaam :... Adres:... Postcode :... Gemeente :... eigenaar 2 naakte eigenaar 2 bezitter 2 erfpachter 2 opstalhouder Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) :... 2 Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet Ik, ondergetekende... optredend als... van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1) verklaar dat de voormelde woning een passief woning is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet : 1 de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot 15 kwh/m 2 geklimatiseerde vloeroppervlakte;

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2 bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur). Datum :.... Naam :.. Handtekening :... (1) Schrappen wat niet past. (2) Aankruisen wat van toepassing is CERTIFICAAT NULENERGIEWONING uitgereikt in toepassing van artikel bis KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een nulnergiewoning beoogd in artikel , 2, WIB 92 Uitreiker van dit certificaat Naam van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1) : Straat + nr.:... Gemeente :... Bedoelde woning : Straat + nr. :... Gemeente :... Gegevens van de aanvrager van het certificaat : Naam :... Voornaam :... Adres:... Postcode :...Gemeente :... eigenaar 2 naakte eigenaar 2 bezitter 2 erfpachter 2 opstalhouder Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) :... 2 Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet Ik, ondergetekende... optredend als...van de erkende instelling of de bevoegde gewestelijke administratie (1)..... verklaar dat de voormelde woning een nul energiewoning is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet : 1 de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot 15 kwh/m 2 geklimatiseerde vloeroppervlakte; 2 bij een luchtdichtheidsproef(overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur); 3 de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woning wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Deze hernieuwbare energie wordt opgewekt door een of meerdere van de volgende systemen (2) : een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; warmtepompen die gebruik maken van energie die in de vorm van warmte is opgeslagen : in de omgevingslucht; onder het vaste aardoppervlak; - in het oppervlaktewater. Het eventuele energieverbruik van de voormelde systemen wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Het aantal kwh opgewekte hernieuwbare energie wordt berekend aan de hand van de berekeningsmodaliteiten, met inbegrip van de formules voor de opwekking van hernieuwbare energie en de eventuele correctieparameters, die zijn opgenomen in de door de Richtlijn CE/2006/32 voorziene EPB-methode die op de woning van toepassing is. Wanneer de EPB-reglementering die lokaal van toepassing is, niet voorziet in een waardering van de productie van hernieuwbare energie, wordt de omzettingsefficiëntie en de verhouding tussen input en output van de systemen en de apparatuur voor de opwekking van hernieuwbare energie beoordeeld aan de hand van de door de Europese Unie vastgestelde procedures of, bij gebrek daaraan, van internationale procedures. Datum :.. Naam :.. Handtekening :.... (1) Schrappen wat niet past. (2) Aankruisen wat van toepassing is.

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie