BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs 3 20/11/2012 VRIJSTELLING VAN SCHOLING Waarover gaat het? 4 20/11/2012 Wie komt in aanmerking voor vrijstelling van scholing? 4 20/11/2012 Te volgen procedure 5 20/11/2012 OMWISSELING VAN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN (NIET-EUROPEES) Schema 6 20/11/2012 Algemene voorwaarden (wie kan de omwisseling aanvragen en wanneer?) 7 20/11/2012 MET WELKE DOCUMENTEN MOET MEN BIJ DE OMWISSELING REKENING HOUDEN? Nationaal of internationaal RB 8 20/11/2012 Enkel het originele rijbewijs 8 20/11/2012 Beschadigde RB 8 20/11/2012 De documenten die aan het RB zelf zijn aangehecht (attesten en overige 20/11/ documenten) BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN EN CATEGORIEËN Rijbewijzen en categorieën 9 20/11/2012 AFGIFTEDATUM VAN DE BUITENLANDSE CATEGORIEËN (hoe deze datum 20/11/ bepalen) - Duplicaten, hernieuwing, hervalidering 10 20/11/ Totale afwezigheid van afgiftedatum op het buitenlandse rijbewijs 11 20/11/2012 VERVALDATUM VAN DE BUITENLANDSE CATEGORIEËN (hoe deze datum 20/11/ bepalen) - Casus: buitenlands rijbewijs dat tijdens de omwisselingsprocedure vervalt 11 20/11/2012 Verschillende rijbewijzen en opeenvolgende omwisselingen 12 20/11/2012 Hoofdstuk 28 - pagina 1 17/04/2013

2 DE OMWISSELINGSVOORWAARDEN VAN EEN NATIONAAL BUITENLANDS RIJBEWIJS Erkenning 13 20/11/2012 Geldig 13 20/11/2012 VERBLIJFSVOORWAARDEN: 13 20/11/ Verkrijging vóór de inschrijving in België 13 20/11/ Zelfde nationaliteit als de houder of aangetoonde normale verblijfplaats 14 20/11/ Uitzonderingen (diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart - 20/11/ studenten) Echtheidsonderzoek 15 20/11/2012 OMWISSELINGSPROCEDURE - PROTOCOL Wat moet men doen als een persoon om de omwisseling van een buitenlands rijbewijs verzoekt? 1ste controles: Inschrijving, identiteitsdocument en buitenlands nationaal RB 16 20/11/2012 Indien de eerste controles positief zijn 16 20/11/2012 HET PROTOCOL VOLTOOIEN Voorzijde (inwinnen van informatie) 16 20/11/2012 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG ZELF (DE EERSTE DRIE VAKJES) (Gemeente, datum van de aanvraag, ordernummer) 17 20/11/2012 GEGEVENS IN VERBAND MET HET BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJS: 20/11/2012 (Nummer van het buitenlandse rijbewijs, nationaliteit, referentie van het rijbewijs, vertaling, een kopie nemen van het rijbewijs, tabel van de categorieën waarvoor een omwisseling wordt gevraagd, documenten die eventueel aan het rijbewijs zijn gehecht) 17 HOUDERGEGEVENS: 20/11/2012 (Naam en voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, datum van de inschrijving en van de schrapping in het RR) 18 INFORMATIE VOOR DE STUDENTEN: 19 20/11/2012 HANDTEKENING VOOR AKKOORD EN ECHTHEIDSCERTIFICAAT 19 20/11/2012 Achterzijde 20/11/2012 (Gedetailleerd overzicht van de omwisselingsprocedure via ja/neenantwoorden - 14 vragen) 20 Bewaren van de protocollen 21 20/11/2012 AANMAAK VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INGEVOLGE EEN OMWISSELING Gelijkstellingen van categorieën 22 20/11/2012 Datum waarop de categorieën werden behaald (op het Belgische rijbewijs) 22 20/11/2012 Afgiftedatum van de categorieën op het Belgische rijbewijs 22 20/11/2012 Vermeldingen beperkingen (code 70, medische codes, bewijs van vakbekwaamheid - code 95) 23 20/11/2012 Voorbeeld 24 20/11/2012 Intrekking en teruggave van het buitenlandse rijbewijs aan gemeente 26 20/11/2012 Contact en vraag om inlichtingen bij de FOD 26 20/11/2012 Verlies van het buitenlandse rijbewijs 26 20/11/2012 Problemen veroorzaakt door de verwerkingsduur van de omwisselingsaanvraag 27 20/11/2012 Bijzondere gevallen: onverenigbaarheid tussen Belgische en buitenlandse wetgeving 27 20/11/2012 Bijlagen Protocol P1 Protocol P2 Hoofdstuk 28 - pagina 2 17/04/2013

3 WAT IS EEN NIET-EUROPEES BUITENLANDS RIJBEWIJS? Een niet-europees buitenlands rijbewijs is elk nationaal rijbewijs dat is afgegeven ofwel door een Staat die noch lid is van de Europese Unie, noch van de Europese Economische Ruimte (d.w.z. alle rijbewijzen die niet vermeld zijn op de lijst met de landen van uitgifte van het Europees rijbewijs); ofwel door een lidstaat van de Europese Unie of door de Europese Economische Ruimte, maar het rijbewijs zelf wordt niet als een Europees rijbewijs beschouwd (vooral rijbewijzen afgegeven voor categorieën die niet tot de Europese categorieën behoren: voornamelijk bromfietsen en tractoren) Het gaat kortom om alle rijbewijzen die niet op de door de Europese Commissie opgemaakte lijst van Europese nationale rijbewijzen voorkomen (Beschikking 2000/275/EC). RIJDEN MET EEN NIET-EUROPEES BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS Verwijzing naar wettekst: artikel 3 van het KB van 23 maart 1998 ELKE PERSOON DIE NIET IS OPGENOMEN IN DE ONDERSTAANDE TABEL MAG RIJDEN MET EEN ERKEND INTERNATIONAAL RIJBEWIJS DAT GEEN BELGISCH RIJBEWIJS IS, EEN ERKEND BELGISCH NATIONAAL RIJBEWIJS, EEN ERKEND EUROPEES OF BUITENLANDS RIJBEWIJS, EEN ERKEND NIET-EUROPEES RIJBEWIJS. PERSONEN INGESCHREVEN IN HET BEVOLKINGS-, HET VREEMDELINGEN- OF HET WACHTREGISTER VAN EEN BELGISCHE GEMEENTE EN Houder van één van de onderstaande documenten: BELGISCHE IDENTITEITSKAART VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU-VREEMDELINGEN (A-, B-, C-KAART) VREEMDELINGENKAARTEN VOOR EU-ONDERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E-, F-KAART) ATTEST VAN IMMATRICULATIE BIJLAGE 7 BIS, 8, 8 BIS, 9 EN 9 BIS (+ paspoort of nationale identiteitskaart) Buitenlandse identiteitskaart Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie DE PERSONEN VERMELD IN BOVENSTAANDE TABEL MOGEN ENKEL RIJDEN MET EEN NATIONAAL BELGISCH RIJBEWIJS OF MET EEN EUROPEES RIJBEWIJS Hoofdstuk 28 - pagina 3 17/04/2013

4 VRIJSTELLING VAN SCHOLING KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MAART 1998: Artikel 5-1. Elke kandidaat voor het rijbewijs... moet een scholing doorlopen 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in de houders van een Europees of een buitenlands nationaal rijbewijs, dat afgegeven is voor ten minste dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen of voor een categorie of een subcategorie die gelijkwaardig is aan die waarvoor de geldigverklaring gevraagd wordt; WAAROVER GAAT HET? De vrijstelling van scholing is de mogelijkheid om alleen maar het theoretische en het praktische examen af te leggen om een rijbewijscategorie te behalen. De persoon moet dus geen scholing, d.w.z. een leerstage, volgen op basis van een voorlopig rijbewijs (met of zonder begeleider) na geslaagd te zijn voor het theoretische examen of een verplicht minimumaantal uren praktische rijlessen in een rijschool volgen alvorens het praktische examen af te leggen. Personen die zijn vrijgesteld van scholing, kunnen het praktische examen ook zonder begeleider afleggen, ook al is het examenvoertuig geen rijschoolvoertuig. Vrijstelling van scholing Theoretisch examen Scholing - Voorlopig Rijbewijs - Opleidingsstage - Begeleider - Scholing in een rijschool Praktisch examen WIE KOMT IN AANMERKING VOOR VRIJSTELLING VAN SCHOLING?: IEDERE PERSOON DIE HOUDER IS VAN EEN NATIONAAL NIET-BELGISCH RIJBEWIJS WORDT VRIJGESTELD VAN SCHOLING (de persoon moet voldoen aan de voorwaarden om de rijexamens af te leggen) Dat betekent: De internationale rijbewijzen geven geen recht op vrijstelling van scholing De Europese nationale rijbewijzen geven altijd recht op vrijstelling van scholing. De buitenlandse nationale rijbewijzen, al of niet erkend, en al of niet geldig, geven altijd recht op vrijstelling van scholing. Zelfs als de houder aanvraag heeft gedaan om omwisseling van een buitenlands rijbewijs, geniet hij dit recht op vrijstelling van scholing. (Hij zou de examens dus kunnen afleggen voordat de omwisselingsprocedure beëindigd is.) Uitzonderingen (waarbij de houder niet in aanmerking komt voor vrijstelling van scholing) Nationale categorieën: er is geen vrijstelling van categorie voor de nationale categorieën (momenteel enkel G) want er stemt geen enkele buitenlandse categorie mee overeen. Onregelmatige rijbewijzen: Als een onregelmatigheid op een buitenlands rijbewijs wordt vastgesteld, d.w.z. als het niet in overeenstemming is met de wetgeving van het land dat het heeft afgegeven: Voorbeeld: een categorie afgegeven vóór de vereiste leeftijd van het uitreikende land. Hoofdstuk 28 - pagina 4 17/04/2013

5 PROCEDURE DIE VOOR DE VRIJSTELLING VAN SCHOLING MOET WORDEN GEVOLGD De houder moet examens afleggen voor elk van de categorieën waarvoor hij is vrijgesteld van scholing. Hij moet ze afleggen in de bij de Belgische wet vereiste volgorde (voorbeeld: hij mag het examen voor categorie C enkel afleggen als hij al houder is van categorie B, enz.). 1. THEORETISCH EXAMEN: De houder legt het theoretische examen voor de gewenste categorie af. Zodra de kandidaat geslaagd is voor het theoretische examen, kan hij een afspraak maken voor het praktische examen. Hierbij dient hij aan te geven dat hij dit examen zal afleggen als vrijgestelde van de opleiding en hij moet zijn buitenlands rijbewijs voorleggen (het examencentrum verlangt soms een nota van de gemeente waarin bevestigd wordt dat de kandidaat is vrijgesteld van scholing en dat hij het examen mag afleggen). 2. PRAKTISCH EXAMEN: Hij legt zijn praktische examen af. Bovenop zijn identiteitsdocument en alle overige documenten die vereist zijn om zijn praktisch examen te mogen afleggen, moet de kandidaat ook zijn buitenlandse rijbewijs voorleggen alvorens het praktische examen te mogen afleggen (het examencentrum verlangt soms een nota van de gemeente waarin bevestigd wordt dat de kandidaat is vrijgesteld van scholing en dat hij het examen mag afleggen) Hij mag het examen zonder begeleider afleggen en een rijschoolvoertuig is niet verplicht. Het aantal pogingen is niet beperkt en ook niet onderworpen aan de voorwaarde om rijles te volgen. 3. SLAGEN VOOR HET PRAKTISCHE EXAMEN: Wanneer iemand voor zijn praktisch examen geslaagd is, krijgt hij een rijbewijsaanvraagformulier en kan hij zich tot het gemeentebestuur wenden voor de afgifte van de nieuwe categorie op een nieuw Belgisch rijbewijs. Afgifte van een Belgisch RB door het gemeentebestuur De aanvrager moet bij zich hebben: De rijbewijsaanvraag 1 pasfoto indien de foto van het RR niet kan worden gebruikt De retributie Een medisch attest (groep 1 of 2) indien nodig. Zijn Belgisch rijbewijs als hij er eerder al één heeft behaald OPMERKINGEN De afgiftedatum van de nieuwe categorie is de afgiftedatum op het Belgische rijbewijs. De omwisseling moet niet op het Belgische rijbewijs worden vermeld. De aanvrager bewaart zijn buitenlandse rijbewijs (bij omwisseling is er geen intrekking) Hoofdstuk 28 - pagina 5 17/04/2013

6 OMWISSELING VAN NIET- EUROPESE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE TYPES BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN BUITENLANDS RIJBEWIJS (NIET-EUROPEES) INTERNATIONAAL rijbewijs NATIONAAL rijbewijs Ten minste één van de omwisselingsvoorwaarden is niet vervuld Omwisselingsvoorwaarden zijn vervuld: Erkend Geldig Verkregen vóór de inschrijving in België Zelfde nationaliteit als de houder of aangetoonde normale verblijfplaats Origineel Geen enkele vrijstelling Vrijstelling van scholing Vrijstelling van scholing en van examens Omwisseling Hoofdstuk 28 - pagina 6 17/04/2013

7 ALGEMENE VOORWAARDEN: Wie kan de omwisseling van een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs aanvragen? Al wie een nieuw Belgisch rijbewijs kan verkrijgen: VERBLIJFSVOORWAARDEN EN VEREIST IDENTITEITSDOCUMENT (ART. 3 VAN HET KB VAN 23 MAART 1998): HETZIJ HETZIJ HETZIJ PERSONEN INGESCHREVEN IN HET BEVOLKINGS-, HET VREEMDELINGEN- OF HET WACHTREGISTER VAN EEN BELGISCHE GEMEENTE STUDENTEN DIE TEN MINSTE GEDURENDE 6 MAANDEN IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING ZIJN INGESCHREVEN NIET INGESCHREVEN IN EEN BELGISCHE GEMEENTE EN EN MAAR Houder van één van de onderstaande documenten: Houder van het onderstaande document: Houder van een van de volgende in België afgegeven documenten: BELGISCHE IDENTITEITSKAART VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU-VREEMDELINGEN (A-, B-, C-KAART) VREEMDELINGENKAARTEN VOOR EU-ONDERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E-, F-KAART) ATTEST VAN IMMATRICULATIE BIJLAGE 7 BIS, 8, 8 BIS, 9 EN 9 BIS (+ paspoort of nationale identiteitskaart) Buitenlandse identiteitskaart Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie BIJLAGE 33 (BIJ HET KB VAN 8/10/1981 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN) IDENTITEITSKAART VAN BELG OF VAN BELG IN HET BUITENLAND OPMERKING: Deze documenten moeten nog geldig zijn op het ogenblik van de afgifte van het Belgische rijbewijs DIPLOMATIEKE IDENTITEITSKAART CONSULAIRE IDENTITEITSKAART BIJZONDERE IDENTITEITSKAART Wanneer kan men de omwisseling van een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs aanvragen? Op elk ogenblik, als men maar aan de bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoet. (Er is geen termijn. Men kan de omwisseling onmiddellijk of pas jaren later aanvragen. Hoofdstuk 28 - pagina 7 17/04/2013

8 Met welke documenten moet men bij de omwisseling rekening houden? (kopieën, attesten, beschadigingen, categorieën, verscheidene rijbewijzen) NATIONAAL OF INTERNATIONAAL RIJBEWIJS: Men kan de omwisseling alleen aanvragen voor het nationaal rijbewijs Het internationaal rijbewijs geeft geen enkel recht op vrijstelling, noch van examen, noch van scholing. ENKEL HET ORIGINELE NATIONALE RIJBEWIJS: Men kan enkel de omwisseling aanvragen voor originele nationale rijbewijzen (geen afschriften, fotokopieën of attesten) BESCHADIGDE RIJBEWIJZEN: Alleen ongeschonden rijbewijzen worden aanvaard. Als het document dermate beschadigd is dat de authenticiteit niet meer kan worden gecontroleerd of als de documentgegevens niet meer leesbaar zijn, kan het document niet ter omwisseling worden aanvaard. BIJ HET RIJBEWIJS ZELF BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN: (attest, enz.) Alleen documenten die systematisch met het rijbewijs worden afgegeven en die nodig zijn voor de geldigheid, mogen in aanmerking worden genomen. Voorbeeld: Malagassische rijbewijzen gaan vergezeld van een verplicht bijgevoegd document Rijbewijs Verplicht bijgevoegd document Attest Een door een ambassade of een andere overheid afgegeven attest dat voor de geldigheid van het rijbewijs niet nodig is, mag niet in aanmerking worden genomen. Een dergelijk attest wordt niet aanvaard indien het de datum van het verkrijgen van het rijbewijs of ieder ander gegeven dat al op het rijbewijs staat, wijzigt. Uitzondering: Wanneer er geen enkele datum van verkrijging van het buitenlands rijbewijs op het rijbewijs vermeld is, is een attest van de uitreikende overheid of de ambassade het enige middel om deze datum te kennen (dit is bijvoorbeeld het geval voor Australische rijbewijzen) Artikel 27 van het KB van 23 maart 1998 specificeert dat buitenlandse rijbewijzen kunnen worden omgewisseld. Er is alleen sprake van rijbewijzen, en niet van een ander document. Voor Europese rijbewijzen daarentegen bestaat de mogelijkheid tot omwisseling van attesten die lokale overheden hebben afgegeven (art. 51 van het KB van 23 maart 1998). Het feit dat die mogelijkheid voorzien is voor Europese rijbewijzen en niet voor andere, duidt op een verschil. Artikel 17 verplicht de teruggave van het buitenlandse rijbewijs aan de overheid die in ruil het Belgische rijbewijs heeft afgegeven. Dit vereist dus het originele rijbewijs. Hoofdstuk 28 - pagina 8 17/04/2013

9 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN EN CATEGORIEËN HET ZIJN DE CATEGORIEËN DIE WORDEN OMGEWISSELD: Naargelang van het land van uitgifte worden de verschillende categorieën die de houder bezit, niet steeds op één enkel rijbewijs vermeld. In dat geval is de houder van verschillende categorieën dus ook in het bezit van meerdere rijbewijzen. Voorbeeld: Syrië geeft een verschillend document af voor elke categorie (cat. A en B hieronder). CATEGORIE A CATEGORIE B (Ter herinnering: België heeft tot in 1989 aparte bromfietscertificaten en tot in 2007 tractorcertificaten afgegeven; veel andere landen hebben nog aparte documenten voor diezelfde categorieën.) Het document "rijbewijs" is slechts een gegevensdrager waarop de verschillende categorieën zijn vermeld en de omwisseling slaat dus op de categorieën en niet op het "rijbewijs"document an sich. Gevolgen: Er moet rekening worden gehouden met de afgiftedatum van de categorie en niet met die van het rijbewijsdocument (het kan niettemin om dezelfde datum gaan). Nieuwe geldigmakingen, vernieuwingen en duplicaten worden aanvaard, vermits de datum waarop de categorie is behaald, niet verandert. Omwisseling is mogelijk voor alle categorieën op het buitenlands rijbewijs (natuurlijk zullen enkel de in België gelijkgestelde categorieën eventueel worden omgewisseld), maar de omwisseling kan ook slechts op sommige categorieën op het buitenlands rijbewijs slaan. Opeenvolgende omwisselingen (omwisseling van een eerste categorie, later van een tweede, enz.) voor eenzelfde rijbewijsdocument zijn mogelijk. Ze zijn ook mogelijk wanneer de categorieën over verscheidene buitenlandse rijbewijzen zijn gespreid (zie hieronder) Hoofdstuk 28 - pagina 9 17/04/2013

10 AFGIFTEDATUM VAN DE BUITENLANDSE CATEGORIEËN (Hoe deze datum bepalen?) Zoals hierboven uiteengezet, worden in feite de rijbewijscategorieën omgewisseld. Belangrijk is dus niet zozeer de afgiftedatum van het rijbewijsdocument, maar wel de datum waarop elke categorie is behaald: DE AFGIFTEDATUM VAN EEN CATEGORIE IS DE DATUM WAAROP DE HOUDER DE DESBETREFFENDE CATEGORIE VOOR HET EERST HEEFT BEHAALD Afhankelijk van het rijbewijsmodel is deze datum: - verschillend en genoteerd naast elke categorie (dit is het geval voor de Belgische rijbewijzen): - Gelijkaardig voor alle categorieën: er wordt één enkele datum vermeld op het rijbewijs, de datum waarop het rijbewijs werd afgegeven. het rijbewijs werd afgegeven op 01/08/1991, maar de geldig verklaarde categorieën werden eerder afgegeven: op 05/08/1980 het rijbewijs werd afgegeven op 27/10/1997. Er zijn geen andere data voor de categorieën DUPLICAAT, HERNIEUWING EN NIEUWE GELDIGVERKLARING Bij een duplicaat, een hernieuwing of een nieuwe geldigverklaring van een buitenlands rijbewijs of van sommige categorieën op het rijbewijs geldt steeds de datum waarop de categorieën de eerste maal werden behaald. Die datum kan natuurlijk voorafgaan aan de afgiftedatum van het aangeboden rijbewijsdocument. Voorbeeld: het rijbewijs werd afgegeven op 01/08/1991 (geldig tot 01/08/2001), maar de geldig verklaarde categorieën werden afgegeven op 05/08/1980. Het gaat om een hernieuwing. In bovenstaand voorbeeld geldt 05/08/1980 als aanvangsdatum. Attest: Zoals hierboven al gezegd, mag geen rekening worden gehouden met documenten die niet onontbeerlijk zijn voor de geldigheid van een buitenlands rijbewijs. Er mag geen rekening worden gehouden met attesten waarop een andere datum staat vermeld dan op het rijbewijs zelf, behalve dan in onderstaand geval. Hoofdstuk 28 - pagina 10 17/04/2013

11 TOTALE AFWEZIGHEID VAN AFGIFTEDATUM OP BUITENLANDS RIJBEWIJS Sommige landen vermelden geen afgiftedatum op hun rijbewijs. Deze datum kan soms worden afgeleid (de geldigheidsduur is bekend Het volstaat om de geldigheidsduur uit de vervaldatum af te leiden. Maar in bepaalde gevallen kan deze afgiftedatum niet worden afgeleid. Enkel in dit geval is een attest van de overheid die het rijbewijs afgaf of van de ambassade vereist. (Voor zover ons bekend verkeert momenteel alleen Australië in dit geval.) DATUM WAAROP DE BUITENLANDSE CATEGORIEËN VERVALLEN (Hoe deze datum bepalen?) Afhankelijk van het rijbewijsmodel zijn de vervaldata: - verschillend voor elke categorie. Ze worden dan naast elke categorie op het rijbewijs vermeld. - gelijk voor alle categorieën. Er wordt slechts één datum vermeld op het RB, namelijk de vervaldatum van het rijbewijs. Voorbeelden Monegaskisch rijbewijs De vervaldatum staat naast elke categorie vermeld. Joegoslavisch rijbewijs Slechts één datum wordt vermeld. CASUS: EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS DAT TIJDENS DE OMWISSELINGSPROCEDURE VERVALT: Als tijdens de omwisselingsprocedure voor de Belgische overheid het rijbewijs zijn geldigheid verliest of de ter omwisseling aangevraagde categorieën vervallen, gaat de omwisseling toch door (mits aan de andere voorwaarden is voldaan) als het rijbewijs en de aangevraagde categorieën nog geldig waren op het ogenblik van de aanvraag om omwisseling bij de Belgische overheid. De in aanmerking te nemen datum van de aanvraag is die van de eerste aanbieding van een buitenlands rijbewijs bij de Belgische overheid (datum op omwisselingsprotocol). Hoofdstuk 28 - pagina 11 17/04/2013

12 MEERDERE RIJBEWIJZEN Aanbieden van meerdere buitenlandse nationale rijbewijsdocumenten: Buitenlandse rijbewijzen van verschillende nationaliteiten: Elk buitenlands nationaal rijbewijs wordt als een afzonderlijke aanvraag tot omwisseling behandeld en de omwisselingsvoorwaarden worden voor elk aangeboden document afzonderlijk gecontroleerd. Buitenlandse rijbewijzen van eenzelfde nationaliteit: Verschillende buitenlandse nationale rijbewijzen van éénzelfde nationaliteit mogen worden gegroepeerd, als duidelijk blijkt dat het ene de hernieuwing van het andere is en op voorwaarde dat de originele rijbewijzen worden voorgelegd (kopieën of attesten worden niet aanvaard). In elk ander geval worden ze behandeld als 2 afzonderlijke omwisselingen. OPEENVOLGENDE OMWISSELINGEN: Omwisseling van verschillende categorieën op verschillende tijdstippen. Deze categorieën kunnen zijn opgenomen op één en hetzelfde buitenlandse rijbewijs of op verschillende buitenlandse rijbewijzen, al dan niet van dezelfde nationaliteit: De categorieën staan op één buitenlands rijbewijs: In eerste instantie wisselt de aanvrager bepaalde categorieën van zijn buitenlands rijbewijs om (bv. AM en B). vervolgens verzoekt hij in tweede instantie om de omwisseling van de overige gevalideerde categorieën (bijvoorbeeld C en CE) op ditzelfde rijbewijs (dat bij de gemeente werd afgegeven). De tweede omwisseling is mogelijk als de aangevraagde categorieën nog altijd geldig zijn (de andere voorwaarden werden bij de eerste omwisseling al gecontroleerd). De categorieën zijn gespreid over verschillende buitenlandse rijbewijzen: In eerste instantie wisselt de aanvrager de categorieën op een eerste buitenlands rijbewijs om (bijvoorbeeld AM en B). In tweede instantie vraagt hij vervolgens de omwisseling van andere geldig verklaarde categorieën (bv. C en CE) op een ander buitenlands rijbewijs aan. Elk buitenlands rijbewijs wordt dan afzonderlijk als een nieuwe omwisseling behandeld. Hoofdstuk 28 - pagina 12 17/04/2013

13 DE OMWISSELINGSVOORWAARDEN VAN EEN NATIONAAL BUITENLANDS RIJBEWIJS ERKENNING Om te weten of een buitenlands rijbewijs en de categorieën waarvan de omwisseling wordt aangevraagd, erkend zijn, moet men de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer raadplegen. Alle rijbewijsmodellen alsook alle gelijkstellingen van categorieën zijn er land per land in opgenomen. Als een rijbewijsmodel niet in dit overzicht is opgenomen, dan betekent dit dat het niet is erkend. GELDIG De categorieën vermeld op het buitenlandse rijbewijs waarvoor de omwisseling wordt aangevraagd, moeten geldig zijn op het ogenblik van de omwisseling. Een vervallen categorie kan nooit worden omgewisseld. OPMERKING: Indien de categorie B van het buitenlandse rijbewijs (of de daarmee gelijkgestelde categorie) is vervallen, dan mogen de erkende categorieën van groep 2, zelfs als ze nog steeds geldig zijn op het buitenlandse rijbewijs, niet worden omgewisseld. VERBLIJFSVOORWAARDEN Er zijn 2 verblijfsvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan: 1. - VERKRIJGING VÓÓR DE INSCHRIJVING IN BELGIË Toelichting: Men moet nagaan of elk van de categorieën waarvoor de omwisseling wordt aangevraagd, verkregen is in een periode waarin de houder geschrapt was uit de registers van een Belgische gemeente. DE ENIGE BRON OM DIE VOORWAARDE TE CONTROLEREN IS HET RIJKSREGISTER Hoofdstuk 28 - pagina 13 17/04/2013

14 2 - ZELFDE NATIONALITEIT ALS DE HOUDER OF AANGETOONDE NORMALE VERBLIJFPLAATS INDIEN DE TITULARIS NIET DEZELFDE NATIONALITEIT HEEFT ALS ZIJN RIJBEWIJS, DAN MOET HIJ BEWIJZEN DAT HIJ 185 DAGEN VERBLEVEN HEEFT IN HET LAND WAAR HET BUITENLANDSE RB IS AFGEGEVEN TIJDENS HET KALENDERJAAR WAARIN DE CATEGORIE, WAARVOOR DE OMWISSELING WORDT AANGEVRAAGD, IS AFGEGEVEN. (Als het gaat om een tweede nationaliteit die niet in het Belgische rijksregister is opgenomen, dan wordt deze bewezen door voorlegging van het paspoort.) Voorbeeld: Het kalenderjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De aanvrager moet minimaal 185 dagen tijdens dat kalenderjaar in het land van afgifte verbleven hebben, maar de 185 dagen hoeven niet noodzakelijk ononderbroken te zijn. Het buitenlands rijbewijs moet verplicht tijdens het betrokken kalenderjaar afgegeven zijn. Maar het mag afgegeven zijn buiten de periodes die meetellen voor de 185 verblijfsdagen, voor zover dat in de loop van het kalenderjaar gebeurt. Bewijsmiddelen: Alle rechtsbewijzen (attesten, facturen, huurgeld, enz.) kunnen worden voorgelegd, maar het paspoort is het middel bij uitstek om de aankomst- en vertrekdatum uit het betrokken land te controleren. UITZONDERINGEN OP DE VERBLIJFSVOORWAARDEN De hierboven vernoemde verblijfsvoorwaarden zijn niet van toepassing in de onderstaande gevallen: - de houders van één van de ondervermelde door België afgegeven kaarten: Bijzondere identiteitskaart Consulaire identiteitskaart Diplomatieke identiteitskaart - De personen die het bewijs leveren dat zij, op het ogenblik van de afgifte van het buitenlandse rijbewijs, als student ten minste zes maanden waren ingeschreven in het land dat het buitenlandse rijbewijs heeft afgegeven. Het bewijs: Het gaat om een getuigschrift uitgereikt door de onderwijsinstelling waar de student was ingeschreven. Aan de hand van dit getuigschrift moet een inschrijf- EN uitschrijfdatum kunnen worden vastgesteld. Hoofdstuk 28 - pagina 14 17/04/2013

15 ECHTHEIDSONDERZOEK VAN EEN BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS WELKE DOCUMENTEN MOETEN ECHT WORDEN VERKLAARD? Het echtheidsonderzoek is vereist voor de nationale rijbewijzen waarvoor alle omwisselingsvoorwaarden reeds werden gecontroleerd. Indien het voorgelegde buitenlandse rijbewijs de omwisselingsvoorwaarden niet vervult, dan wordt het teruggegeven aan de houder die het theoretische en praktische rijexamen opnieuw zal moeten afleggen zonder dat er een echtheidsonderzoek plaatsvindt (het buitenlandse rijbewijs kan slechts worden ingetrokken in geval van omwisseling). WELKE PROCEDURE MOET WORDEN GEVOLGD? Het rijbewijs wordt bezorgd aan de lokale politie, die een eerste controle verricht. Indien deze eerste controle niet volstaat, moet het rijbewijs vervolgens (door de lokale politie) aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden worden bezorgd, die het document onderzoekt en een verslag opmaakt. Het rijbewijs wordt teruggestuurd naar de lokale politie die het dossier beheert op basis van hun eigen vaststellingen, van het verslag van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Valsheden (CDBV)- indien het werd aangevraagd- en van het horen van de houder indien dit nodig bleek. MOGELIJKE RESULTATEN? 3 mogelijke resultaten: Men vermoedt dat het document vals of vervalst is: het wordt in beslag genomen en overgezonden naar het parket. De dienst Rijbewijzen van het gemeentebestuur wordt gewaarschuwd. De politie kan zich niet uitspreken over de echtheid van het document, het rijbewijs wordt terugbezorgd aan de dienst Rijbewijzen van het gemeentebestuur. Het wordt niet omgewisseld en wordt teruggegeven aan de houder, die het theoretische en het praktische examen kan gaan afleggen (hij is vrijgesteld van scholing).( ) Het document wordt verondersteld echt te zijn, het wordt terugbezorgd aan de dienst Rijbewijzen van het gemeentebestuur en kan worden omgewisseld tegen een Belgisch rijbewijs. ( ): VERDUIDELIJKINGEN MET BETREKKING TOT DOCUMENTEN WAARVAN DE ECHTHEID NIET KAN WORDEN BEWEZEN (Om het eenvoudig te houden, worden ze gewoonlijk "twijfelachtig" genoemd) Wanneer uit het echtheidsonderzoek en uit het eventuele verhoor van de documenthouder niet met zekerheid kan worden opgemaakt of het document echt of vals is, mag het document niet worden omgewisseld. Artikel 41, 1 van het bij de wet van 30/09/1988 goedgekeurde Verdrag van Wenen van 1968 inzake het wegverkeer dat bij wet van 30/09/1988 is goedgekeurd, bepaalt immers dat "de Verdragsluitende Partijen zich verbinden het nodige te doen opdat de rijbewijzen pas worden afgegeven na controle door de bevoegde overheden van de kennis en de rijvaardigheid die van de bestuurder worden vereist". Het land van afgifte van het buitenlandse rijbewijs moet de "kennis..." controleren, maar als de echtheid van het document niet kan worden aangetoond dan kunnen "de vereiste kennis en vaardigheden" van de bestuurder evenmin nog worden gecontroleerd. Bijgevolg moet België conform dat artikel 41 (België is verdragsluitende partij bij dit akkoord) deze controle uitvoeren vóór de afgifte van een Belgisch rijbewijs en kan België, zonder deze controle, niet doorgaan met de omwisseling. De houder moet het theoretische en het praktische rijexamen opnieuw afleggen en is vrijgesteld van scholing. Hoofdstuk 28 - pagina 15 17/04/2013

16 Adres van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden: Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden Notelaarsstraat BRUSSEL OMWISSELINGSPROCEDURE WAT MOET MEN DOEN ALS EEN PERSOON OM DE OMWISSELING VAN EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS VERZOEKT? 1ste CONTROLES: INSCHRIJVING, IDENTITEITSDOCUMENT EN BUITENLANDS NATIONAAL RB 1. Nagaan of de aanvrager voldoet aan de verblijfsvoorwaarden en aan de voorwaarden met betrekking tot het identiteitsdocument om een Belgisch rijbewijs te krijgen (zie bladzijde 8). 2. Nagaan of hij een buitenlands nationaal (en dus geen internationaal) rijbewijs voorlegt. Indien de aanvrager niet aan deze voorwaarden voldoet, dan is het nutteloos om door te gaan. INDIEN DE EERSTE CONTROLES POSITIEF ZIJN Kopiëren of scannen van buitenlands document (kleur) Opmaak van een omwisselingsprotocol naargelang van het statuut van de aanvrager: (Protocol = verklaring waarbij bevestigd wordt dat het rijbewijs authentiek en nog geldig is) o Voor de houders van een identiteitskaart van Belg of van vreemdeling, AI, BIV, verblijfskaart EUonderdaan, verblijfstitel (A-,B-,C-,E-,F-kaart), bijlage 7bis, 8, 9, 8bis, 9bis, bijlage 33 en van een (nog geldige) identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland voor Belgische studenten die in het buitenland verblijven: PROTOCOL P1 o Voor de houders van een bijzondere, consulaire of diplomatieke identiteitskaart: PROTOCOL P2 HET PROTOCOL VOLTOOIEN: VOORZIJDE (Inwinnen van informatie) GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG ZELF (DE EERSTE DRIE VAKJES) Gemeente: Datum van de aanvraag: Volgnummer: GEMEENTE: Weten in welke gemeente de aanvraag initieel is gedaan, aangezien de omwisselingsprocedure in een andere gemeente kan worden verlengd of omdat er in een andere instelling een klacht kan worden neergelegd. DATUM VAN DE AANVRAAG: Belangrijk aangezien het moment van de aanvraag niet zonder gevolg is en dit de datum is waarmee men bij iedere eventuele latere beslissing rekening zal houden. (Bijvoorbeeld indien het buitenlandse RB vervalt na deze datum en vóór de afronding van de omwisselingsprocedure, de omwisseling kan dan toch plaatsvinden) VOLGNUMMER: Het gaat om een nummering van de omwisselingsaanvragen die in de loop van het voor de klassering nuttige jaar zijn ontvangen. Hoofdstuk 28 - pagina 16 17/04/2013

17 GEGEVENS I.V.M. BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS: GEGEVENS I.V.M. BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS: Rijbewijsnummer: Nationaliteit: Referentie RB (zie Vertaling: JA/NEEN De Belgische overheid heeft een kopie genomen van het buitenlandse RB: JA/NEEN NUMMER VAN HET BUITENLANDSE RB: het nummer is noodzakelijk om het rijbewijs te kunnen identificeren en omdat dit nummer bij een eventuele omwisseling op het Belgische rijbewijs moet worden ingeschreven. NATIONALITEIT: De nationaliteit is nodig om na te gaan of het om een RB gaat van een land waarvan de rijbewijzen zijn erkend, omdat deze nationaliteit bij een eventuele omwisseling op het Belgische rijbewijs moet worden ingeschreven en omdat de nationaliteit van belang is voor de controle van de verblijfsvoorwaarden (vraag 10). REFERENTIE RIJBEWIJS: Het gaat om de referentie van het type van het buitenlandse rijbewijs die overeenkomt met het model dat door de aanvrager wordt voorgelegd. Men vindt deze referentie op de gelijkstellingsfiches per land die op de website van de FOD ( zijn gepubliceerd. Indien het RB aan geen enkel model op de website beantwoordt, dan kan het niet worden omgewisseld Voorbeeld hieronder: de referenties zijn in het rood omcirkeld. VERTALING: Het rijbewijs moet worden vertaald indien het onbegrijpelijk is voor de beambte van de administratie of indien de vertaling ervan wordt opgelegd in de instructies van de gelijkstellingsfiches die op de website van de FOD zijn gepubliceerd. De vertaling moet door een beëdigd vertaler gebeuren. (In ambassades werken er meestal ook beëdigde vertalers en sommige ambassades leveren in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer standaarddocumenten voor de vertaling van rijbewijzen af.) TIMING: De gregoriaanse kalender is de meest gangbare, maar in sommige landen zijn andere kalendertypes gebruikelijk. Hierna volgt een onvolledige lijst van kalenders die op rijbewijzen kunnen voorkomen: gregoriaans (meest gangbare kalender, in gebruik in België) islamitisch (kalender van veel moslimlanden; het jaar 1 begint in juli 622 na Christus en het islamitische jaar telt ± 11 dagen minder dan de gregoriaanse kalender) Jalali (kalender in gebruik in Iran en Afghanistan) Bikram Sambat (kalender in gebruik in Nepal; begint in 57 vóór Christus) Ethiopisch (Het Ethiopische jaar begint op 11 september en het jaar 1 komt overeen met jaar 8 van de gregoriaanse kalender. Bij het Ethiopische jaar moeten dus 8 jaren worden bijgeteld om het gregoriaanse jaar te kennen) Thais (de Thaise kalender begint bij het overlijden van Boeddha, in 543 vóór Christus) Hoofdstuk 28 - pagina 17 17/04/2013

18 Het is dus noodzakelijk het rijbewijs te laten vertalen om de data om te zetten in onze gregoriaanse kalender. DE OVERHEID NEEMT EEN KOPIE VAN HET BUITENLANDSE RB: Het is noodzakelijk om een goede kopie of scan te maken van het buitenlandse RB, bij voorkeur in kleur, aangezien het originele buitenlandse rijbewijs naar de politie moet worden verstuurd. Bij verlies van het origineel zal de kopie onmisbaar blijken. Een scan is daarenboven nog gemakkelijker als het dossier naar de FOD moet worden doorgestuurd. CATEGORIEËN WAARVOOR DE OMWISSELING WORDT AANGEVRAAGD: CATEGORIEËN WAARVOOR DE OMWISSELING WORDT AANGEVRAAGD: Buitenlandse categorie(ën) Leeftijd waarop de houder de categorie heeft behaald Datum waarop de categorie(ën) werd(en) behaald: Vervaldatum van de categorie(ën): Belgische gelijkstelling(en) Men moet vermelden: - de categorieën waarvoor de omwisseling wordt aangevraagd - de leeftijd waarop de categorieën werden behaald (en die niet lager mag liggen dan de wettelijke minimumleeftijd van het land van afgifte) - de data waarop deze categorieën werden behaald (onontbeerlijk voor de verblijfsvoorwaarden - vraag 9) - de vervaldata van deze categorieën (een categorie moet geldig zijn om in aanmerking te komen voor omwisseling) - de Belgische gelijkstellingen van deze categorieën De informatie met betrekking tot de leeftijden en de gelijkstellingen staan vermeld op de fiche van het overeenkomstige rijbewijsmodel op de website van de FOD ( Indien de leeftijd voor een bepaalde categorie niet is vermeld, dan betekent dit dat deze niet werd meegedeeld, men moet de Belgische minimumleeftijd dan als uitgangspunt nemen. EVENTUEEL BIJ HET RIJBEWIJS BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN: Indien andere documenten samen met het rijbewijs worden voorgelegd, dan is het goed ze in dit vak te vermelden voor het geval er een eventuele teruggave of aanvechting gebeurt. HOUDERGEGEVENS: NAAM EN VOORNAAM VAN HOUDER: Voor evidente identificatieredenen. RRN (RIJKSREGISTERNUMMER): Voor evidente identificatieredenen. NATIONALITEIT VAN DE HOUDER: de nationaliteit is nodig om de verblijfsvoorwaarden te bepalen (vraag10) INSCHRIJVINGS- EN SCHRAPPINGSDATA IN HET RIJKSREGISTER Eerste inschrijvi ng DATUM/DATA VAN DE INSCHRIJVING(EN) IN BELGIË EN VAN DE SCHRAPPING(EN): Eerste Tweede Tweede Derde schrapping inschrijving schrapping schrapping Derde inschrijvi ng Vierde inschrijvi ng Hoofdstuk 28 - pagina 18 17/04/2013

19 In deze vakken worden in chronologische volgorde telkens de data genoteerd waarop de houder ingeschreven en vervolgens weer geschrapt is. Deze data zijn nodig om de verblijfsvoorwaarden te controleren (vraag 9). Enkel de gegevens van het RR mogen worden gebruikt INFORMATIE VOOR STUDENTEN (AANVRAGERS DIE IN HET BUITENLAND HEBBEN GESTUDEERD): VOORLEGGING VAN EEN GETUIGSCHRIFT VAN SCHOOLBEZOEK AAN EEN BUITENLANDSE ONDERWIJSINSTELLING Begindatum van het schoolbezoek: Einddatum van het schoolbezoek: Heeft het schoolbezoek ten minste 6 maanden geduurd (Einddatum - begindatum > 6 maanden) JA NEEN Heeft het buitenlandse rijbewijs dezelfde nationaliteit als de onderwijsinstelling? JA NEEN Werd ten minste één van deze aangevraagde categorieën tijdens deze zes maanden afgegeven? (het betreft enkel de categorieën die tijdens deze 6 maanden werden behaald) JA NEEN INDIEN HET ANTWOORD OP DE 3 VOORGAANDE VRAGEN "JA" IS, NIET MEER ANTWOORDEN OP DE VRAGEN 9 EN 10 De verblijfsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de personen die het bewijs leveren dat zij, op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs, als student ten minste zes maanden ingeschreven waren in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven. Inschrijf- en uitschrijfdatum vaststellen op grond van het getuigschrift van schoolbezoek. (aan de hand van het getuigschrift moeten deze twee data nauwkeurig kunnen worden vastgesteld) Controleren of er minimaal 6 maanden liggen tussen de inschrijf- en uitschrijfdatum Het RB moet zijn afgegeven door het land waar de onderwijsinstelling is gevestigd. Controleren of het buitenlands rijbewijs of de buitenlandse categorieën tijdens die periode van minimaal 6 maanden zijn behaald. CONCLUSIE ( voor de studenten ): DE PERSONEN DIE ZICH IN DIT GEVAL BEVINDEN, ZIJN NIET ONDERWORPEN AAN DE VERBLIJFSVOORWAARDEN (VRAAG 9 EN 10) HANDTEKENING VOOR AKKOORD EN ECHTHEIDSCERTIFICAAT DOOR DE AANVRAGER Ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en bevestig dat het buitenlandse rijbewijs waarvan sprake echt en nog geldig is. Naam Handtekening Deze handtekening is noodzakelijk aangezien de aanvrager zich zo akkoord verklaart met de vermelde gegevens en het is door deze akkoordverklaring dat de aanvrager vervolgd kan worden bij voorlegging van een vals buitenlands rijbewijs. Het is aangewezen om de aanvrager zijn handtekening te doen plaatsen alvorens de keerzijde in te vullen en te zeggen of de omwisseling al of niet kan plaatsvinden. Hoofdstuk 28 - pagina 19 17/04/2013

20 Achterzijde (Gedetailleerd overzicht van de omwisselingsprocedure via ja/neen-antwoorden) ALLE INFORMATIE OP DE VOORZIJDE MAAKT HET MOGELIJK DE ONDERSTAANDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN 1: 2 4: Nagaan of de aanvrager een Belgisch rijbewijs mag aanvragen Nagaan of het om een nationaal RB gaat (geen kopie noch een ander document, nagaan of het RB in goede staat is) 5 7: Erkenning 8: Geldigheid van categorieën 9 10: Verblijfsvoorwaarden 11 12: Echtheidsonderzoek 13: Nagaan of de aanvrager een Belgisch RB kan krijgen na verwerking van het dossier Buitenlands rijbewijs terugbezorgd aan de 14: gemeente Nummer van het afgegeven Belgische rijbewijs Datum van afsluiting - stempel van de gemeente - naam en handtekening van de beambte 1 STE VRAAG: Nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om een Belgisch RB te krijgen (Identiteitsdocument) Indien het antwoord neen is, dan stopt de procedure hier Hoofdstuk 28 - pagina 20 17/04/2013

21 IDENTIFICATIE VAN HET AANGEBODEN DOCUMENT 2, 3 EN 4 DE VRAAG: Het document mag niet in slechte staat verkeren Het moet een rijbewijs zijn en geen ander document Het moet een nationaal en geen internationaal rijbewijs zijn ERKENNING: 5 DE VRAAG: De erkende rijbewijsmodellen zijn opgenomen op de fiches van de website van de FOD ( en zijn per land gerangschikt. Als het ter omwisseling voorgelegde rijbewijs er niet tussen staat, betekent dit dat het niet is erkend. 6 DE VRAAG: Het gaat hoofdzakelijk over de conformiteit met de minimumleeftijd voor het verkrijgen van elk van de categorieën. Deze leeftijd mag niet lager liggen dan de wettelijke minimumleeftijd van het land van afgifte De informatie met betrekking tot de leeftijden en de gelijkstellingen staan vermeld op de fiche van het overeenkomstige rijbewijsmodel op de website van de FOD ( Indien de leeftijd voor een bepaalde categorie niet is vermeld, dan betekent dit dat deze niet werd meegedeeld, men moet de Belgische minimumleeftijd dan als uitgangspunt nemen. OPMERKING: Indien de wettelijke minimumleeftijd van het land van afgifte lager ligt dan de Belgische minimumleeftijd, zal de aanvrager moeten wachten tot hij de in België wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. De omwisseling zal dan enkel kunnen plaatsvinden als de categorie op dat ogenblik nog steeds geldig is. 7 DE VRAAG: De erkende categorieën (die een gelijkgestelde Belgische categorie hebben) staan vermeld op de fiches van de website van de FOD ( Indien er voor de gevraagde categorie geen gelijkgestelde Belgische categorie bestaat, dan betekent dit dat deze categorie niet is erkend. Hoofdstuk 28 - pagina 21 17/04/2013

22 GELDIGHEID: 8 STE VRAAG: Elke omgewisselde buitenlandse categorie moet geldig zijn op het ogenblik van de aanvraag tot omwisseling (datum waarop de omwisseling wordt aangevraagd = de datum in het 2 de vak op de voorzijde van het protocol. OPMERKING: Indien de categorie B van het buitenlandse rijbewijs (of de daarmee gelijkgestelde categorie) is vervallen, dan mogen de erkende categorieën van groep 2, zelfs als ze nog steeds geldig zijn op het buitenlandse rijbewijs, niet worden omgewisseld. VERBLIJFSVOORWAARDEN: Zijn vrijgesteld van de verblijfsvoorwaarden: - De houders van een bijzondere, consulaire of diplomatieke identiteitskaart (Protocol P2) - De studenten (de 3 vragen met betrekking tot het getuigschrift van scholing, onderaan op de voorkant, hebben alle 3 "ja" als antwoord. Voor de anderen geldt: 9 STE VRAAG: De categorieën waarvoor de omwisseling wordt gevraagd, moeten vóór de inschrijving in België zijn behaald. (De data van inschrijving en schrapping zijn vermeld onderaan op de voorzijde van het protocol). Enkel de data die in het Rijksregister zijn opgenomen, worden gebruikt. Geen enkel ander document mag in aanmerking worden genomen. 10 STE VRAAG: De houder heeft dezelfde nationaliteit als het buitenlandse rijbewijs of hij moet aantonen dat hij gedurende het kalenderjaar waarin het RB is afgegeven, 185 dagen heeft verbleven in het land waar het rijbewijs is afgegeven. (Zie uitleg in de sectie "Voorwaarden voor de omwisseling van een buitenlands nationaal rijbewijs") Indien dit het geval is, is de normale verblijfplaats bewezen. ECHTHEIDSONDERZOEK: 11 STE VRAAG: Is het document voor echt verklaard door de politie? 12 STE VRAAG: Heeft de politie de echtheid ervan bevestigd? (Zie uitleg in de sectie "Echtheidsonderzoek van een buitenlands nationaal rijbewijs") AANMAAK EN AFGIFTE: 13 STE VRAAG: Men moet eerst nagaan of de aanvrager ondertussen nog steeds een identiteitsdocument bezit dat het mogelijk maakt om een Belgisch nationaal RB af te geven. Indien dit niet meer het geval is, wordt de procedure "bevroren" en het buitenlandse RB wordt teruggegeven aan de aanvrager die met dit RB kan rondrijden zolang het geldig is en hij niet in het bezit is geraakt van een identiteitsdocument dat het mogelijk maakt om hem een Belgisch nationaal RB af te geven. 14 STE VRAAG: Nagaan of het buitenlandse RB wel degelijk werd teruggegeven aan de gemeente LAATSTE INFORMATIE: Nummer van het afgegeven Belgische rijbewijs: Datum waarop het dossier werd afgesloten: Stempel gemeente Naam en handtekening beambte: Op het einde van de procedure wordt het nummer van het eventueel afgegeven Belgische rijbewijs genoteerd De afsluitingsdatum van het dossier, de stempel van de gemeente, de naam en de handtekening van de beambte worden ingeschreven zodra de procedure is beëindigd (d.w.z. de procedure al of niet heeft geleid tot een omwisseling). BEWAREN VAN DE PROTOCOLLEN De protocollen moeten gedurende 3 jaar door de gemeente worden bewaard, aangezien ze een belangrijk bewijs vormen bij een eventueel geschil. Hoofdstuk 28 - pagina 22 17/04/2013

23 AANMAAK VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INGEVOLGE EEN OMWISSELING Wanneer aan alle omwisselingsvoorwaarden is voldaan en het buitenlands rijbewijs echt is, kan het tegen een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld. Er wordt een aanvraag om een rijbewijs opgesteld. GELIJKSTELLING VAN CATEGORIEËN: De gelijkstelling van de categorieën is vastgelegd in de gelijkstellingstabellen vermeld op de fiches van ieder land (beschikbaar op de website van Categorie AM: De categorie AM wordt automatisch afgegeven (behalve in geval van medische ongeschiktheid) bovenop de andere categorieën die door de omwisseling zijn verkregen. Vereiste leeftijd voor het verkrijgen van de categorieën: De vereiste leeftijd voor buitenlandse categorieën stemt niet altijd overeen met de Belgische regels. 3 gevallen kunnen zich voordoen: 1. De vereiste leeftijd, hoewel lager dan in de Belgische reglementering, is conform de wetgeving van het land van afgifte. In dat geval zal de categorie worden omgewisseld wanneer de kandidaat de in België wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt en op voorwaarde dat de betrokken categorie op dat ogenblik nog altijd geldig is. 2. De datum waarop de categorie wordt verkregen, is niet conform de regelgeving van het land van afgifte. In dat geval is er een onregelmatigheid op het rijbewijs. Heel het document wordt dan totaal waardeloos. Het kan niet worden omgewisseld en verleent geen vrijstelling van scholing. AFGIFTEDATA VAN DE VIA OMWISSELING VERKREGEN BELGISCHE CATEGORIEËN: De data waarop de Belgische categorieën zijn behaald, zijn die van de buitenlandse categorieën. Categorie AM: De categorie wordt niet omgewisseld (uitzondering voorbehouden); de afgiftedatum is dus die van het Belgisch rijbewijs. VERVALDATUM VAN DE VIA OMWISSELING VERKREGEN BELGISCHE CATEGORIEËN: De vervaldata zijn vastgesteld door de Belgische rijbewijswetgeving. Categorieën van groep 1: De categorieën van groep 1 zijn permanent geldig behalve wanneer er omwille van een medische reden een beperking geldt. Categorieën van groep 2: 5 jaar zonder medisch onderzoek groep 2? De categorieën van groep 2 worden afgegeven voor een duur van 5 jaar vanaf de datum van de inschrijving van de aanvrager in België (zijn laatste inschrijving in België) MAAR als de geldigheidsduur van de buitenlandse categorieën van groep 2 minder dan 5 jaar bedraagt, dan is de vervaldatum die van het buitenlandse rijbewijs. MAAR ALS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE BUITENLANDSE CATEGORIEËN VAN GROEP 2 MINDER DAN 5 JAAR BEDRAAGT, DAN IS DE VERVALDATUM DIE VAN HET BUITENLANDS RIJBEWIJS Hoofdstuk 28 - pagina 23 17/04/2013

24 Na die 5 jaar? Na die 5 jaar moet de aanvrager een medisch onderzoek van groep 2 ondergaan om de geldigheid van die categorieën te laten verlengen. De aanvrager verblijft al meer dan 5 jaar in België Als de aanvrager op het ogenblik van de omwisseling al meer dan 5 jaar in België verblijft, moet hij een medisch getuigschrift van groep 2 voorleggen om de categorieën van groep 2 te kunnen omwisselen. Zo niet, kan hij die categorieën van groep 2 niet omwisselen (vermits ze in België als verstreken worden beschouwd). (Deze categorieën moeten evenwel nog steeds geldig zijn op het buitenlands rijbewijs. Zo niet, kunnen ze niet worden omgewisseld, zelfs niet door opnieuw een medisch onderzoek in België te ondergaan.) VERMELDINGEN/BEPERKINGEN: De vermeldingen die eventueel op het buitenlandse RB staan, worden niet op het Belgische RB overgenomen aangezien de buitenlandse normen niet dezelfde zijn als die in de Europese Unie. Omwisselingscode: Naast elke omgewisselde categorie moet worden vermeld: Code 70 / Landcode / Rijbewijsnummer (Iedere landfiche vermeldt de landcodes) Medische codes: De eventueel op het buitenlands rijbewijs vermelde medische codes (niet-europese codes) moeten niet op het Belgisch rijbewijs worden vermeld. Een medisch getuigschrift groep 1 of 2 moet worden voorgelegd als de persoon de verklaring van geschiktheid op de achterzijde van de aanvraag om een rijbewijs niet kan ondertekenen. Bewijs van vakbekwaamheid (code 95) Code 95 wordt toegevoegd naast de groepscategorieën, precies onder dezelfde voorwaarden als voor de Belgische categorieën. De datum waarop de categorieën zijn behaald (die bepaalt of code 95 wordt vermeld zonder examen of niet), staat vermeld op het Belgisch rijbewijs, zijnde die waarop ze in het buitenland zijn behaald. Voorbeeld: de houders van een vóór 10/09/2008 in het buitenland behaalde categorie van groep D zijn vrijgesteld tot 09/09/2015 en krijgen in geval van omwisseling automatisch code 95 tot die datum. Hoofdstuk 28 - pagina 24 17/04/2013

25 VOORBEELD: Aanvraag tot omwisseling van een Marokkaans nationaal RB Voorzijde van Marokkaans rijbewijs Achterzijde van Marokkaans rijbewijs VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BELGISCH RB De aanvrager is houder van een verblijfstitel voor niet-eu-vreemdeling en heeft de Marokkaanse nationaliteit. Hij is sinds 07/10/2006 in een Belgische gemeente ingeschreven(informatie uit het RR). ERKENNING Het voorgelegde buitenlandse RB is een erkend nationaal rijbewijs. Het is niet in strijd met de Marokkaanse wetgeving. De aangevraagde categorieën zijn erkend (B, C en CE). GELDIG De categorieën waarvoor de omwisseling wordt gevraagd, zijn nog geldig (PERMANENT). VERBLIJFSVOORWAARDEN De categorieën zijn behaald (1982 en 1993) vóór de inschrijving in België (2006). De houder heeft dezelfde nationaliteit als zijn rijbewijs; de gewone verblijfplaats is dus aangetoond. ECHTHEID Na onderzoek door de federale politie is het rijbewijs echt gebleken. Marokkaanse categorieën Een Belgisch rijbewijs wordt afgegeven op 15/11/2008. Gelijkgestelde Belgische categorieën GELIJKSTELLING VAN CATEGORIEËN: Datum van het verkrijgen van het rijbewijs Vervaldatum Omwisselingscode: AM 15/11/2008 Permanent - B B 15/07/1982 Permanent 70/MA/ C C1 + C 5/08/1993 6/10/ /MA/ BE + 9/08/1993 Permanent 70/MA/ CE C1E + CE 9/08/1993 6/10/ /MA/ Vermeldingen/beperkingen: De aanvrager heeft de verklaringen met betrekking tot de geschiktheid, die op de achterzijde van de aanvraag om een Belgisch RB zijn vermeld, ondertekend. Er valt dus geen enkele medische beperking te vermelden. Code 70 + code Marokko + nummer van Marokkaans rijbewijs (70/MA/ ) moet naast de via omwisseling behaalde Belgische categorieën (B, BE, C1, C, C en CE) worden vermeld. Hoofdstuk 28 - pagina 25 17/04/2013

26 OPMAAK VAN HET BELGISCHE RIJBEWIJS De aanvrager is niet onderworpen aan een rijverbod, noch aan een herstelexamen en hij heeft de verklaring op de achterzijde van de aanvraag om een Belgisch rijbewijs ondertekend. De aanvrager heeft de verklaringen met betrekking tot de geschiktheid, die op de achterzijde van de aanvraag om een Belgisch RB zijn vermeld, ondertekend. Er valt dus geen enkele medische beperking te vermelden. De data zijn die waarop het buitenlandse rijbewijs is behaald De categorieën van groep 1 zijn permanent geldig De categorieën van groep 2 (permanente geldigheid op Marokkaans rijbewijs) zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van inschrijving in België 07/10/ jaar = 06/10/2011. Code 70 + landcode + nummer van het buitenlands rijbewijs wordt vermeld naast elke omgewisselde categorie. Categorie AM wordt niet omgewisseld: ze wordt automatisch behaald op de afgiftedatum van het Belgisch rijbewijs, zijnde 15/11/2008, en is permanent. De categorie G wordt afgegeven vermits de categorie CE geldig is (de afgiftedata en de vervaldata zijn dezelfde als voor de categorie A3) Het BEZOLDIGD VERVOER wordt niet vermeld zolang er geen attest van groep 2 wordt voorgelegd. Afgifte- en vervaldata van het Belgische rijbewijs KANDIDAAT-VLUCHTELINGEN RB 1 jaar geldig OVERIGE RB 10 jaar geldig Hoofdstuk 28 - pagina 26 17/04/2013

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? 286 RECHTSLEER Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? S. Dawoud* 1_Inleiding De wetgeving over gezinshereniging was de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig 1.

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie