Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)"

Transcriptie

1 Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende gehuwd te zijn te (plaats) op (datum) onder het (huwelijksstelsel), waaraan zij verklaren tot op heden niets te hebben gewijzigd (specificeren: gebeurt de verkoop voor het gemeenschappelijk vermogen of niet?). die een verklaring tot wettelijke samenwoning aflegden te (plaats) op (datum). (specificeren van wie het goed is) [Eventueel bij verkoop gezinswoning: Beide echtgenoten/wettelijke samenwonenden verklaren in te stemmen met de verkoop van de gezinswoning.] (juist invullen van de coördinaten) (indien vennootschap:) (aard en maatschappelijke benaming), met zetel te (adres), rechtspersonenregister (invullen zetel rechtbank en ondernemingsnummer), hier vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (adres), in zijn/haar hoedanigheid van (hoedanigheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenende persoon controleren). Hierna genoemd de verkoper. De verkopers zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. Zij verklaren bevoegd en bekwaam te zijn om de verkoop te kunnen verrichten. Gsm: EN B. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende gehuwd te zijn te (plaats) op (datum) onder het (huwelijksstelsel), waaraan zij verklaren tot op heden niets te hebben gewijzigd (specificeren: gebeurt de aankoop voor het gemeenschappelijk vermogen of niet?). die een verklaring tot wettelijke samenwoning aflegden te (plaats) op (datum), aankopend ieder voor de helft (desgevallend ander breukdeel bedingen). die aankopen ieder voor (breukdeel bedingen, situatie van ongehuwd samenwonenden). (juist invullen van de coördinaten) (indien vennootschap:) (aard en maatschappelijke benaming), met zetel te (adres), rechtspersonenregister (invullen zetel rechtbank en ondernemingsnummer), hier vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (adres), in zijn/haar hoedanigheid van (hoedanigheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenende persoon controleren). 1

2 Hierna genoemd de koper. De kopers zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. Zij verklaren bevoegd en bekwaam te zijn om de aankoop te kunnen verrichten. Gsm: IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Overeenkomst De verkoper, eigenaar van het hierna beschreven onroerend goed, verkoopt hierbij onder de gewone waarborgen, zowel in feite als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, hypotheken, schulden, bezwarende in- of overschrijvingen of andere lasten, aan de koper, die aanvaardt, het volgende onroerend goed: Beschrijving van het goed Aard: Bondige beschrijving: Gemeente: Straat en nummer: Kadastrale gegevens: - afdeling: - sectie: - nummer(s): - kadastrale oppervlakte: - kadastraal inkomen: De volgende goederen, onroerend door bestemming, maken integraal deel uit van het voorwerp van de onderhavige overeenkomst: (ingemaakte kasten in de keuken/apparaten, berging, badkamer, slaapkamers, maar net zo goed de nog aanwezige stookolie of groenestroomcertificaten, enz.). (De volgende roerende goederen maken deel uit van de verkoop en zitten vervat in de koopprijs: waarde wordt, met het oog op de registratierechten, pro fisco geschat op EUR.). Hun De koper erkent dat hij het verkochte goed heeft bezocht en er geen verdere beschrijving van verlangt. De verkoper bewaart het goed als een goede huisvader (afsluiten, voldoende verwarmen tegen vorst) en staat in voor alle beschadigingen, tot aan de ingenottreding door de koper. De verkoper verklaart aan het goed vanaf heden geen wijzingen aan te brengen. De leidingen en de meters, toebehorend aan openbare nutsmaatschappijen, behoren niet tot het voorwerp van deze verkoop. Erfdienstbaarheden Het eigendom wordt verkocht met alle lijdende en heersende, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden en muurgemeenheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. De verkoper verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het eigendom. Hij verklaart niet op de hoogte te zijn van bestaande erfdienstbaarheden, behoudens deze die vermeld zijn in zijn eigendomstitel of de verkavelingsakte, waarvan de koper verklaart een kopie te hebben ontvangen. [Eventueel: de volgende erfdienstbaarheden staan hierin vermeld:.] 2

3 De koper treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de verkoper voor zover die bepalingen nog van toepassing zijn. Bewoning Het verkochte goed is (invullen van de huidige toestand: verhuurd aan of niet verhuurd). Algemene verkoopvoorwaarden 1. De koper zal de volle eigendom en het genot van het verkochte goed verkrijgen bij de volledige betaling van de koopsom, dit is bij het verlijden van de notariële akte. Het risico gaat ook op dat moment over tenzij de partijen overeen zouden komen dat de koper reeds vroeger in bezit zou treden, dan geldt de datum waarop de koper het genot van het onroerend goed verkrijgt. Alle kosten, lasten en belastingen zijn lastens de koper vanaf het ogenblik waarop hij in het genot treedt. De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen 1 verschuldigd zijn en dat alle nietvervallen annuïteiten, zo zij voorhanden zijn, door hem worden gedragen. Indien de koper het genot verkrijgt vóór het verlijden van de akte, is het hem verboden om enige werkzaamheid uit te voeren zolang de verkoopprijs niet werd betaald, tenzij mits er schriftelijke toelating is van de verkoper. In dit geval zorgt de koper zelf voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Hij doet deze werken onder eigen verantwoordelijkheid en gaat vooraf een bijzondere verzekering aan. Hij heeft nooit enige vordering op de verkoper wegens een eventuele meerwaarde en staat zelf in voor een eventuele minderwaarde. 2. De koper zal het vrij gebruik van het verkochte goed verkrijgen met het eindigen van alle pachten, huurcontracten of recht van bewoning voortvloeiend uit de wet mits hij op zijn kosten een wettelijke en tijdige opzegging betekent. De huurgelden alsmede de huurwaarborgen komen de koper toe vanaf het verlijden van de notariële akte. De koper verklaart een kopie van de onderscheiden huurovereenkomsten te hebben ontvangen en de verkoper verbindt zich ertoe om vanaf heden geen wijzigingen aan de huurvoorwaarden door te voeren, geen nieuwe huurovereenkomsten te sluiten noch de bestaande te verlengen. De verkoper verklaart dat er thans geen huurachterstallen zijn, dat de huurprijs regelmatig wordt betaald en dat er geen geschillen zijn met de huurder (opmerking voor de gebruiker van het model: werd de huurovereenkomst geregistreerd? Men bevraagt de verkoper en bedingt desgevallend dat hij daar zorg voor moet dragen al naargelang de toekomstige intenties van de koper aangaande het gekochte goed.). Of De verkoper verklaart dat het goed vrij zal zijn bij het verlijden van de notariële akte. (kiezen naargelang het goed verhuurd is of niet) De verkoper verklaart dat er op het goed thans geen verplichting rust tot rechterlijke herstelmaatregelen houdende ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring in de zin van het Vlaamse Decreet van 29 april Het goed beantwoordt aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. [eventueel toevoegen: De verkoper overhandigt aan de koper op heden een kopie van het conformiteitsattest uitgereikt door de gemeente op.] De verkoper verklaart dat er op het goed thans geen verplichting rust tot rechterlijke herstelmaatregelen houdende ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring in de zin van het Vlaamse Decreet van 29 april De koper maakt er zijn persoonlijke zaak van het goed te laten beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, dit ter volledig ontslag van vrijwaring in hoofde van de verkoper. De verkoper verklaart dat er op het goed een verplichting rust tot rechterlijke herstelmaatregelen houdende ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring in de zin van het Vlaamse Decreet van 29 april Deze dateert van (datum invullen) en wordt aan deze overeenkomst aangehecht. De verkoper 3

4 verbindt zich ertoe om deze herstelmaatregel uit te voeren op zijn kosten en uitsluitende aansprakelijkheid, en dit uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte. De verkoper verklaart dat er op het goed een verplichting rust tot rechterlijke herstelmaatregelen houdende ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring in de zin van het Vlaamse Decreet van 29 april Deze dateert van (datum invullen) en wordt aan deze overeenkomst aangehecht. De koper verbindt zich ertoe om deze herstelmaatregel uit te voeren op zijn kosten en uitsluitende aansprakelijkheid, dit ter volledig ontslag van vrijwaring in hoofde van de verkoper. Tevens verklaart hij op de hoogte te zijn dat de notaris hiervoor een aparte akte moet opmaken waardoor deze herstelmaatregelen op de koper overgaan. De kosten van de voormelde akte zijn ten laste van de koper. (eventueel opnemen en juiste alternatief kiezen. Het voormelde Vlaamse Decreet van 29 april 2011 gaat over de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen.) 3. De vermelde oppervlakte is niet gewaarborgd en elk verschil in min of meer, zelfs indien het meer dan een twintigste bedraagt, zal als winst of verlies voor de koper worden beschouwd zonder wijziging van de prijs. De koop geschiedt in de staat waarin het goed zich thans bevindt met overdracht van alle zichtbare en verborgen gebreken zonder dat er hiervoor vrijwaring wordt verleend, tenzij die vrijwaring waartoe de verkoper gehouden is, mocht hij kennis hebben van verborgen gebreken die hij niet zou hebben gemeld. De koper erkent een kopie te hebben ontvangen van de eigendomstitel en van alle bijkomende documenten, en verklaart dat hij in alle rechten en plichten treedt van de eigenaar die uit deze documenten voortkomen. 4. De verkoper verbindt zich ertoe om alle bestaande verzekeringen, met inbegrip van deze voor brand-, water- en stormschade, in stand te houden tot acht dagen na de notariële akte. (Eventueel: Indien het goed vóór het verlijden van de notariële akte leegstaat, sluit de verkoper een tijdelijke verzekering tegen inbraak en diefstal af, mochten deze risico's niet gedekt zijn in een bestaande polis.) De koper zal vanaf zijn ingenottreding van het pand een verzekering tegen brand-, water- en stormschade en inbraak en diefstal afsluiten. 5. Koper en verkoper erkennen op de hoogte te zijn van het feit dat zij elk afzonderlijk het recht hebben om hun notaris te kiezen zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt. De notaris van de verkoper is meester, notaris te. De notaris van de koper is meester, notaris te. De partijen verbinden zich ertoe om met het oog op de ondertekening van de authentieke akte voor de notaris te verschijnen ten laatste binnen de vier maanden te rekenen vanaf heden/uiterlijk op (datum invullen die realistisch is, de notaris moet zijn opzoekingen doen die tijd vergen)/binnen de maanden na de vervulling van de opschortende voorwaarden (schrappen wat niet past). 6. Alle kosten, rechten en erelonen waartoe deze verkoop aanleiding geeft, met inbegrip van de kosten van opmeting indien deze nodig zijn, zijn ten laste van de koper. 7. De koper zal alle wetten en reglementen inzake de stedenbouw moeten naleven. (Clausule op te nemen als het goed in het Vlaamse Gewest ligt:) (Bij het bestaan van een plannen- en vergunningenregister 2 :) De verkoper verklaart dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming voor het goed is: (weergeven volgens het plannenregister of volgens de benamingen uit de plannen van aanleg). De verkoper verklaart dat er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt voor (opstal specificeren). (: De verkoper verklaart dat er voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven.) (juiste alternatief kiezen) De koper verklaart te weten dat, bij ontstentenis van een stedenbouwkundige vergunning/bouwvergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat uitschijnen dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, er geen zekerheid kan worden verleend betreffende de 4

5 mogelijkheid om op het verkochte goed enige handelingen of werken uit te voeren zoals deze omschreven zijn in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. [wanneer een notaris of een vastgoedmakelaar het compromis opstelt, wordt de volgende tekst verplicht toegevoegd: Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verklaart de koper gewezen te zijn op de inhoud van artikel van deze Codex, hetgeen door hem uitdrukkelijk wordt bevestigd. Het voormelde artikel omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.] 1. De verkoper verklaart dat er voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 2. De verkoper verklaart dat er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De inhoud van deze dagvaarding luidt als volgt: (inhoud opnemen). In de zaak werd er nog geen/reeds een beslissing gewezen luidend als volgt: ; de koper erkent hiervan een kopie te hebben ontvangen (schrappen wat niet past: nog geen/reeds). [Enkel toevoegen bij definitief gewezen rechterlijke beslissing: De koper verbindt zich ertoe om de in de laatst definitief gewezen rechterlijke beslissing opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren, maar slechts indien zij niet verjaard zijn of tenzij ze om een andere reden niet meer moeten worden uitgevoerd, en dit dan op zijn kosten (of: en dit dan op kosten van de verkoper: alternatief kiezen). Voor deze overeenkomst is de overheid een derde, tegenover wie beide partijen gehouden blijven.] (schrappen wat niet past: 1. of 2.) De verkoper verklaart: 1. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest niet uitgereikt en gevalideerd is vermits deze bepaling nog niet in werking getreden is (normaal zou dit verplicht worden vanaf 1 juni 2012, de regeling werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld). 2. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest niet uitgereikt en gevalideerd is. 3. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest uitgereikt en gevalideerd is. 4. dat er voor de overdracht geen as-builtattest vereist is omdat er op de grond nog geen constructies voorkomen. (alternatief kiezen: 1., 2., 3. of 4. en rest schrappen. Zolang de regeling nog niet in werking getreden is, wordt alternatief 1 genomen.) 1. De verkoper verklaart dat het goed, bij zijn weten, niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou aangeduid zijn als een zone met voorkooprecht. 2. De verkoper verklaart dat het goed in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan de dato gelegen is in een zone met voorkooprecht. De notaris zal dit voorkooprecht via de geëigende weg aanbieden. 3. De verkoper verklaart dat het goed in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan de dato gelegen is in een zone met voorkooprecht. De partijen verklaren evenwel dat het hiervoor vermelde voorkooprecht niet van toepassing is daar de onderhavige verkoop een verkoop betreft (een van de volgende hypothesen kiezen als uitzonderingen van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 8 van het Harmoniseringsdecreet procedures voorkooprechten) a) aan de echtgenoot, de samenwonende partner of (geadopteerde) kinderen van de eigenaar. b) aan de echtgenoot, de samenwonende partner of (geadopteerde) kinderen van de mede-eigenaar. c) aan de ascendenten en de verwanten in de zijlijn tot in de tweede graad van de eigenaar. 5

6 d) aan een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten in eenzelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of samenwoning staan tot de verkopers zoals vermeld onder a), b) of c). e) van loten in een verkaveling vergund na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de verkavelingvergunning werd aangevraagd door het Vlaamse Gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een instelling die ressorteert onder het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente, of een vennootschap die een erkenning heeft van een dergelijke instelling of bestuur. f) aan de pachter die zijn recht van voorkoop overeenkomstig de Pachtwet uitoefent. (schrappen wat niet past en alternatief kiezen: 1., 2. of 3.) De verkoper verklaart dat er voor het eigendom een/geen (schrappen wat niet past) verkavelingsvergunning van toepassing is. [Eventueel toevoegen: De koper erkent een kopie te hebben gekregen van de integrale verkavelingdocumenten, waartoe hij en zijn rechtsopvolgers zullen zijn gehouden. De integrale verkavelingdocumenten omvatten de akte van verdeling opgemaakt door notaris te de dato ( eventueel wijzigende akte) en het bestek van de verkaveling, en de verkavelingsvergunning de dato ( eventueel wijzigende verkavelingsvergunning).] (wat men hier schrijft, moet overeenstemmen met wat vroeger in dit model eventueel gestipuleerd werd bij verkaveling) De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. De verkoper verklaart dat een planbatenheffing van toepassing is en dat hij hiervan de financiële consequenties zal ondergaan. (schrappen wat niet past) (Bij het niet-bestaan van een plannen- en vergunningenregister:) De verkoper verklaart dat, bij zijn weten, de stad of gemeente waar het goed, voorwerp van de onderhavige overeenkomst, gelegen is nog niet over een plannen- en vergunningenregister beschikt. De verkoper verklaart dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed is: (invullen: bijvoorbeeld woonhuis, winkelpand, enz.) volgens de plannen van aanleg en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De verkoper verklaart dat de door hem gebruikte bestemming bij zijn weten overeenstemt met de door de wetten op de stedenbouw toegestane bestemming en dat volgens hem de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden verkregen waar deze noodzakelijk waren. De verkoper verklaart dat er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt voor (opstal specificeren). (: De verkoper verklaart dat er voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven.) (juiste alternatief kiezen) De koper verklaart te weten dat, bij ontstentenis van een stedenbouwkundige vergunning/bouwvergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat uitschijnen dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, er geen zekerheid kan worden verleend betreffende de mogelijkheid om op het verkochte goed enige handelingen of werken uit te voeren zoals deze omschreven zijn in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. [Wanneer een notaris of een vastgoedmakelaar het compromis opstelt, wordt de volgende tekst verplicht toegevoegd: Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verklaart de koper gewezen te zijn op de inhoud van artikel van deze Codex, hetgeen door deze uitdrukkelijk wordt bevestigd. Het voormelde artikel omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.$ 1. De verkoper verklaart dat er voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 6

7 2. De verkoper verklaart dat er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De inhoud van deze dagvaarding luidt als volgt: (inhoud opnemen). In de zaak werd er nog geen/reeds een beslissing gewezen luidend als volgt: ; de koper erkent hiervan een kopie te hebben ontvangen (schrappen wat niet past: nog geen/reeds). [Enkel toevoegen bij definitief gewezen rechterlijke beslissing: De koper verbindt zich ertoe om de in de laatst definitief gewezen rechterlijke beslissing opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren, maar slechts indien zij niet verjaard zijn of tenzij ze om een andere reden niet meer moeten worden uitgevoerd, en dit dan op zijn kosten (of: en dit dan op kosten van de verkoper: alternatief kiezen). Voor deze overeenkomst is de overheid een derde, tegenover wie de beide partijen gehouden blijven.] (schrappen wat niet past: 1. of 2.) De verkoper verklaart: 1. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest niet uitgereikt en gevalideerd is vermits deze bepaling nog niet in werking getreden is (normaal zou dit verplicht worden vanaf 1 juni 2012, de regeling werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld). 2. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest niet uitgereikt en gevalideerd is. 3. dat het voor de overdracht verplichte as-builtattest uitgereikt en gevalideerd is. 4. dat er voor de overdracht geen as-builtattest vereist is omdat er op de grond nog geen constructies voorkomen. (alternatief kiezen: 1.,2., 3. of 4. en rest schrappen. Zolang de regeling nog niet in werking getreden is, wordt alternatief 1 genomen.) 1. De verkoper verklaart dat het goed, bij zijn weten, niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou aangeduid zijn als een zone met voorkooprecht. 2. De verkoper verklaart dat het goed in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan de dato gelegen is in een zone met voorkooprecht. De notaris zal dit voorkooprecht via de geëigende weg aanbieden. 3. De verkoper verklaart dat het goed in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan de dato gelegen is in een zone met voorkooprecht. De partijen verklaren evenwel dat het hiervoor vermelde voorkooprecht niet van toepassing is daar de onderhavige verkoop een verkoop betreft (een van de volgende hypothesen kiezen als uitzonderingen van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 8 van het Harmoniseringsdecreet procedures voorkooprechten) a) aan de echtgenoot, de samenwonende partner of (geadopteerde) kinderen van de eigenaar. b) aan de echtgenoot, de samenwonende partner of (geadopteerde) kinderen van de mede-eigenaar. c) aan de ascendenten en de verwanten in de zijlijn tot in de tweede graad van de eigenaar. d) aan een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten in eenzelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of samenwoning staan tot de verkopers zoals vermeld onder a), b) of c). e) van loten in een verkaveling vergund na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de verkavelingvergunning werd aangevraagd door het Vlaamse Gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een instelling die ressorteert onder het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente, of een vennootschap die een erkenning heeft van een dergelijke instelling of bestuur. f) aan de pachter die zijn recht van voorkoop overeenkomstig de Pachtwet uitoefent. (schrappen wat niet past en alternatief kiezen: 1., 2. of 3.) De verkoper verklaart dat er voor het eigendom een/geen (schrappen wat niet past) 7

8 verkavelingsvergunning van toepassing is. [Eventueel toevoegen: De koper erkent een kopie te hebben gekregen van de integrale verkavelingdocumenten, waartoe hij en zijn rechtsopvolgers zullen gehouden zijn. De integrale verkavelingdocumenten omvatten de akte van verdeling opgemaakt door notaris te de dato ( eventueel wijzigende akte) en het bestek van de verkaveling, en de verkavelingsvergunning de dato ( eventueel wijzigende verkavelingsvergunning).] (wat men hier schrijft, moet overeenstemmen met wat er vroeger in dit model eventueel werd gestipuleerd bij verkaveling) De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. De verkoper verklaart dat een planbatenheffing van toepassing is en dat hij hiervan de financiële consequenties zal ondergaan. (schrappen wat niet past) (men kiest voor een van de voormelde hypotheses: bestaan versus niet-bestaan van het plannen- en vergunningenregister en voegt dan toe wat volgt:) Deze verkoop komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat, in het kader van de notariële opzoekingen, effectief blijkt dat de bouwwerken en hun meest recente stedenbouwkundige bestemming, hiervoor vermeld, overeenstemmen met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en er geen bouwovertredingen noch rechterlijke herstelmaatregelen zijn en dat er uit welke inlichtingen dan ook geen negatieve informatie mag blijken waarvan er kan worden aangenomen dat de verkoper de koper hiervan op voorhand op de hoogte moest hebben gebracht. Enkel de koper kan aan deze opschortende voorwaarde verzaken. Vlaams Bosdecreet 3 De partijen verklaren dat, naar hun oordeel, het voorschreven eigendom niet valt onder de toepassing van het Vlaams Bosdecreet. De instrumenterende notaris onderneemt de nodige stappen teneinde te onderzoeken of het Bosdecreet van toepassing is. In uitvoering van artikel 91 van het voormelde decreet verklaart de verkoper op erewoord dat hij de koper vóór het sluiten van deze overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van alle verplichtingen die op grond van de artikelen 13, 16, 22 tot en met 25, 43, 81, 85, 87, 88, 90bis, 105 en 107 van het Bosdecreet op dit eigendom van toepassing kunnen zijn en heeft hij de koper erop gewezen dat er over die verplichtingen nadere informatie kan worden ingewonnen bij de provinciale dienst van het Bosbeheer van de provincie waarin het onroerend goed gelegen is, wat de koper uitdrukkelijk erkent. (schrappen wat niet past) (Clausule op te nemen als het onroerend goed in het Waalse Gewest ligt:) De verkoper verklaart dat de meest recente bestemming van het onroerend goed volgens de plannen van aanleg de volgende is: (invullen). De verkoper verklaart dat er met betrekking tot het goed, voorwerp van de onderhavige overeenkomst, een stedenbouwkundige vergunning bestaat voor. De verkoper verklaart dat er een geldig stedenbouwkundig attest is waarvan de inhoud luidt als volgt: (integrale inhoud overnemen). De verkoper verklaart dat, bij ontstentenis van een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning of een geldig stedenbouwkundig attest, er geen andere mogelijkheid bestaat om de in artikel 84, 1 8

9 CWATUPE en, in voorkomend geval, in artikel 84, 2, eerste lid CWATUPE bedoelde werken op het goed uit te oefenen of te handhaven. (schrappen wat niet past) De koper wordt erop gewezen dat er zonder een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning geen van de in artikel 84, 1 CWATUPE en, in voorkomend geval, artikel 84, 2, eerste lid CWATUPE bedoelde handelingen en werken op het goed mogen worden uitgevoerd en dat het voorhanden zijn van een stedenbouwkundig attest hem niet ontslaat van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. De koper wordt erop gewezen dat er hem in het kader van artikel 85 CWATUPE moet worden gemeld of het goed al dan niet is opgenomen in de gegevensbank bodemtoestand. Artikel 85 CWATUPE kan op dat punt evenwel nog geen effectieve uitwerking hebben omdat de voormelde gegevensbank nog niet operationeel is. De koper verklaart genoegen te nemen met de eventuele gegevens opgenomen in de brief van de gemeente en deze overeenkomst alsnog uitdrukkelijk en in alle vrijheid te willen sluiten. De koper ontvangt het energieprestatiecertificaat (EPC) de dato opgemaakt door in zijn hoedanigheid van erkend deskundige (enkel verplicht voor de verkoop van eengezinswoningen; voor de verkoop van niet-residentiële gebouwen is het EPC in principe verplicht, maar het uitvoeringskader ontbreekt). De verkoper verklaart dat het goed bij zijn weten niet/wel (schrappen wat niet past) gelegen is in de omtrekken zoals bedoeld in artikel 136bis CWATUPE; bedoeld worden kwetsbare gebieden die gelegen zijn rondom de inrichtingen die het risico van een zwaar ongeval vormen in de zin van het Milieuvergunningendecreet of gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor nijverheden die hoge risico s vormen voor personen, goederen en het leefmilieu zoals bedoeld in artikel 31, 2 CWATUPE. Deze verkoop komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat, in het kader van de notariële opzoekingen, effectief blijkt dat de bouwwerken en hun meest recente stedenbouwkundige bestemming, hiervoor vermeld, overeenstemmen met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en er geen bouwovertredingen noch rechterlijke herstelmaatregelen zijn en dat er uit welke inlichtingen dan ook geen negatieve informatie mag blijken waarvan er kan worden aangenomen dat de verkoper de koper hiervan op voorhand op de hoogte moest hebben gebracht. Enkel de koper kan aan deze opschortende voorwaarde verzaken. (Clausule op te nemen als het goed in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt:) De verkoper verklaart dat de voorziene bestemming voor het goed volgens de voorziene bestemmingsplannen thans is: (invullen). De verkoper verklaart dat er met betrekking tot het goed, voorwerp van de onderhavige overeenkomst, een stedenbouwkundige vergunning bestaat voor. De verkoper verklaart dat er een geldig stedenbouwkundig attest is dat laat voorzien dat een stedenbouwkundige vergunning voor zou kunnen worden verkregen. De verkoper verklaart dat, bij ontstentenis van een stedenbouwkundige vergunning/bouwvergunning of een geldig stedenbouwkundig attest dat laat uitschijnen dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, er geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed een van de werken en handelingen bedoeld in artikel 98, 1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening te verrichten. (schrappen wat niet past) 9

10 De koper wordt erop gewezen dat geen van de in artikel 98, 1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde handelingen en werken mag worden uitgevoerd zolang de stedenbouwkundige vergunning niet werd verkregen. Deze verkoop komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat, in het kader van de notariële opzoekingen, effectief blijkt dat de bouwwerken en hun meest recente stedenbouwkundige bestemming, hiervoor vermeld, overeenstemmen met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en er geen bouwovertredingen noch rechterlijke herstelmaatregelen zijn en dat er uit welke inlichtingen dan ook geen negatieve informatie mag blijken waarvan er kan worden aangenomen dat de verkoper de koper hiervan op voorhand op de hoogte moest hebben gebracht. Enkel de koper kan aan deze opschortende voorwaarde verzaken. (+ eventueel toevoegen van opschortende voorwaarde: stedenbouwkundige vergunning/attest onder deze rubriek). 8. Opschortende voorwaarde lening (eventueel andere opschortende voorwaarden: zie onder deze rubriek en bij Chronologisch stap-voor-stap-draaiboek vastgoedmakelaar onder dit hoofdstuk) 9. (Specifiek voor Vlaams Gewest:) De verkoper verklaart dat het verkochte goed: - niet voorkomt op een lijst van leegstaande, ongeschikte, onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen, woningen of bedrijfsruimten; - bij zijn weten geen goed betreft bedoeld in artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (niet-tijdig gesloopte woning), noch een woning met uitgevoerde werken in de zin van artikel 18, 2 of 90 van de Vlaamse Wooncode of waarvoor er een sociaal beheersrecht gold, noch gelegen is in een zone waarop er een voorkooprecht geldt volgens bijvoorbeeld Wooncode, Havengebied, Natuurbehoud, Ruilverkaveling, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Waterwegen, Politiezone, Zeekanaal, een stadsvernieuwingsproject, enz., of volgens enige andere bepaling. (Voor alle gewesten opnemen, dus ook toevoegen bij Vlaams Gewest) De verkoper verklaart dat hij er geen kennis van heeft dat er met betrekking tot het eigendom een onteigeningsbesluit, een voornemen tot opeising of besluiten of maatregelen zouden zijn genomen overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten of landschappen, beschermd duingebied of in een voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, archeologisch waardevol patrimonium of onroerend erfgoed, of de wetgeving inzake verwaarlozing, leegstand of verkrotting of dat het getroffen zou zijn door een rooilijn of (na een opzoeking in de digitale gegevensbank van de overheid) in een overstromingsgebied ligt. De verkoper verklaart dat hijzelf geen enkel voorkoop- of voorkeurrecht of een recht van wederinkoop heeft toegestaan en dat hij geen kennis heeft van toegestane gelijkaardige rechten uit kracht van wet of overeenkomst. De verkoper verklaart dat hij geen niet-vervallen optie met betrekking tot het goed heeft toegestaan. Deze verkoop komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat indien het eigendom toch onderworpen zou zijn aan enig recht van wederinkoop of een voorkooprecht, de begunstigde van dat recht van wederinkoop of voorkooprecht het niet uitoefent. In voorkomend geval belasten de partijen de instrumenterende notaris met de onmiddellijke aanbieding van het recht van wederinkoop of voorkooprecht. De verkoper verklaart dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard, dat er nimmer een conformiteitsattest werd geweigerd (desgevallend attest laten voorleggen als het verplicht is) en dat er voor het goed geen noodzakelijke renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden vereist zijn. (desgevallend aanpassen van de voormelde clausule waar nodig (bijvoorbeeld beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld op de leegstandslijst, enz.): elke compromis is een stukje maatwerk) 10

11 10. De verkoper verklaart dat er thans geen werken aan de gang zijn of gebeurden waarvoor hij verplicht zou zijn om aan de koper een postinterventiedossier te overhandigen. De verkoper verklaart dat er voor het goed een postinterventiedossier werd opgesteld en overhandigt een duplicaat van dit dossier aan de koper die erkent het te hebben ontvangen. De verkoper bevestigt dat er sinds 1 mei 2001 aan het eigendom werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor er een postinterventiedossier diende te worden opgesteld, wat evenwel niet gebeurde. De verkoper verbindt zich ertoe om dit dossier alsnog op zijn kosten te laten opmaken en het ten laatste op (datum invullen) aan de koper te overhandigen, die hiermee instemt. De verkoper verklaart dat er voor het goed geen werken werden uitgevoerd waarvoor er een postinterventiedossier noodzakelijk was, aangezien de werken werden aangevat vóór 1 mei 2001 en definitief werden beëindigd vóór 27 januari De verkoper verklaart dat er voor het goed werken werden uitgevoerd vóór 1 mei 2001 door een of meer aannemers, doch dat deze werken pas definitief werden beëindigd na 27 januari Voor de werken uitgevoerd ná 27 januari 2005 werd er een postinterventiedossier opgesteld waarvan de koper op heden een duplicaat wordt overhandigd. (schrappen wat niet past) 11. De verkoper verklaart dat er noch ondergronds noch bovengronds een stookolietank aanwezig is en dat er zich in het eigendom geen opslaginstallatie bevindt die definitief buiten gebruik is gesteld, zonder te zijn geledigd en te zijn gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. De verkoper verklaart dat het goed verwarmd wordt op. (hypothese 1 waarbij er op stookolie wordt verwarmd) De verkoper verklaart dat er voor het onroerend goed, voorwerp van de onderhavige verkoop, een stookolietank is met een inhoud van liter (opmerking voor de gebruiker: men moet een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitvoeren bij meer dan liter (Vlaanderen)) bestaande uit (materiaal). De tank is ondergronds/bovengronds (schrappen wat niet past). De koper verklaart de ligging van deze stookolietank te kennen. Ofwel A. De verkoper verklaart dat de Bestendige Deputatie van de Provincie (tank van liter en meer)/het College van Burgemeester en Schepenen (tank van meer dan liter maar minder dan liter klasse 2) op (datum invullen) een milieuvergunning afleverde voor de voormelde stookolietank, die eindigt op. De verkoper verklaart de voorwaarden van de voormelde milieuvergunning correct te hebben nageleefd en overhandigt de koper de niet-vervallen attesten waaruit blijkt dat de stookolietank in regel is. De verkoper verbindt zich ertoe om de onderhavige verkoop te melden aan de uitreiker van de milieuvergunning uiterlijk voordat de eigenlijke gebruiker wijzigt. (hypothese van milieuvergunningsplichtige stookolietank) Ofwel B. De verkoper verklaart op (datum invullen) melding te hebben gedaan van deze stookolietank bij het College van Burgemeester en Schepenen waarvan hij het bewijs voorbrengt. (hypothese van hinderlijke inrichting klasse 3) Ofwel C. De verkoper verklaart op erewoord dat de stookolietank een particuliere stookolietank is die niet milieuvergunnings- noch meldingsplichtig was bij de bevoegde administratieve overheid. (schrappen wat niet past: A., B. of C.) 11

12 1. De verkoper verklaart dat de stookolietank werd voorzien van een overvulbeveiliging en beantwoordt aan de wettelijke voorschriften. De tank dateert van (invullen vóór of na 1995). De koper verklaart de nodige niet-vervallen attesten te hebben ontvangen, met inbegrip van het conformiteitsattest afgeleverd door een erkend deskundige/van het certificaat van installatie afgeleverd door een erkend installateur (schrappen wat niet past al naargelang de stookolietank dateert van vóór 1995 (conformiteitsattest) dan wel erna (certificaat van installatie)) en de periodieke keuringen door een erkende deskundige die de tank voorzag van een groene dop. De laatste keuring gebeurde op (datum invullen). De koper verklaart te weten dat er geregelde periodieke herkeuringen moeten gebeuren na dit laatste keuringsattest en verklaart hiervan zijn persoonlijke zaak te maken ter volledig ontslag van vrijwaring van de verkoper al naargelang de wettelijke bepalingen die herkeuringen al dan niet voorschrijven. 2. De verkoper verklaart dat de stookolietank werd voorzien van een overvulbeveiliging en beantwoordt aan de wettelijke voorschriften. De tank dateert van (invullen vóór of na 1995). De koper verklaart de nodige niet-vervallen attesten te hebben ontvangen, met inbegrip van het conformiteitsattest afgeleverd door een erkend deskundige/van het certificaat van installatie afgeleverd door een erkend installateur (schrappen wat niet past al naargelang de stookolietank dateert van vóór 1995 (conformiteitsattest) dan wel erna (certificaat van installatie)) en de periodieke keuringen door een erkende deskundige die de tank voorzag van een groene dop. De laatste keuring gebeurde op (datum invullen). De partijen verklaren te weten dat er sindsdien nog keuringen hadden moeten plaatsvinden, maar niet gebeurden. Ofwel aanvullen met: De verkoper zal deze, op zijn kosten en uitsluitende verantwoordelijkheid, uiterlijk vóór het verlijden van de notariële akte laten uitvoeren door een erkend deskundige zodat de installatie opnieuw conform is. Ofwel aanvullen met: De koper verklaart hiervan zijn persoonlijke zaak te maken en verbindt zich ertoe om de herkeuring op eigen kosten te laten uitvoeren ter volledig ontslag van vrijwaring van de verkoper. (schrappen wat niet past) De koper verklaart te weten dat er geregelde periodieke herkeuringen moeten gebeuren na dit laatste, thans ontbrekende, keuringsattest en verklaart hiervan zijn persoonlijke zaak te maken ter volledig ontslag van vrijwaring van de verkoper al naargelang de wettelijke bepalingen die herkeuringen al dan niet voorschrijven. 3. (alternatief kiezen: 1.,2. of 3.) (hypothese 2 waarbij de stookolietank werd verwijderd) De verkoper verklaart dat er tot (datum invullen) een stookolietank aanwezig was die evenwel volgens de wettelijke bepalingen en de regels van de kunst werd geledigd en verwijderd. De koper erkent de juiste plaats te kennen waar de tank zich bevond, alsmede verklaart hij een attest te hebben ontvangen waaruit de verwijdering door een erkend technicus blijkt. (hypothese 3 waarbij de stookolietank niet werd verwijderd, doch wel buiten gebruik werd gesteld) De verkoper verklaart dat er een stookolietank aanwezig is met een capaciteit van liter (capaciteit invullen). De koper verklaart de exacte ligging van de tank te kennen. De verkoper verklaart dat de voormelde tank volgens de wettelijke bepalingen en de regels van de kunst werd geledigd, buiten gebruik werd gesteld en werd gevuld met een inert materiaal aangezien de verwijdering ervan technisch 12

13 onmogelijk was. De koper bevestigt een attest te hebben ontvangen van een erkend technicus waaruit dit blijkt. (schrappen wat niet past: men kiest een hypothese) (Opmerking voor de gebruiker: via kan men snel en overzichtelijk de wetgeving consulteren per gewest, bovenstaande clausule werd uitgewerkt voor het Vlaamse Gewest.) 12. De verkoper verbindt zich ertoe om de goederen die onroerend door bestemming zijn in het onroerend goed te laten, alsmede de gebruikte materialen niet te vervangen door materialen van mindere kwaliteit (De verkoper verbindt zich ertoe om het goed volledig te ontruimen, met uitzondering van de goederen die onroerend door bestemming zijn, en het schoon te maken tegen de datum van ingenottreding. De partijen komen overeen dat zij, te dien einde, vlak vóór de ingenottreding het goed ter plaatse bezoeken. Wanneer het goed niet ontruimd en schoongemaakt is, wordt er een geldsom ten belope van 10% van de koopprijs geblokkeerd op het kantoor van de notaris die de akte verlijdt. Wanneer de verkoper nalaat op te ruimen tegen de afgesproken datum, heeft de koper het recht de opruimings- en schoonmaakwerken te laten uitvoeren door een derde. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verkoper en worden afgetrokken van het geblokkeerde bedrag 5.) 14. De verkoper verklaart dat er geen hangende geschillen of vorderingen tegen of door derden (buren, architect, aannemer, huurders, enz.) voorhanden zijn. Elke toekomstige vordering tegen derden kan, vanaf de ondertekening van de huidige overeenkomst, door de koper worden uitgeoefend. De desgevallend hieruit voortspruitende schadevergoeding wordt verworven door de koper. 15. De verkoper verklaart op zijn erewoord dat de hypothecaire toestand bij zijn weten de volgende is:. Indien hypothecaire lasten het goed bezwaren, een fiscale schuld wordt betekend of wanneer er een uitvoerend beslag, een collectieve schuldenregeling of een faillissement voorhanden is vóór het verlijden van de notariële akte voor een bedrag dat de verkoopprijs overschrijdt, geschiedt de verkoop onder de opschortende voorwaarde dat de schuldeisers respectievelijk de schuldbemiddelaar of de curator schriftelijk hun akkoord met de verkoop betuigen en met de doorhaling van de inschrijving, overschrijving of beslagen vooraleer de notariële akte wordt verleden en dit voor de in deze overeenkomst bedongen koopprijs die tevens alle kosten van doorhalingen en opheffingen dient te dekken. Enkel de koper kan aan deze clausule verzaken. 16. Deze verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratierechten. 17. A. De verkoper verbindt zich ertoe om uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte een geldig, door een erkend energiedeskundige opgemaakt energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen, opgemaakt op initiatief en op kosten van de verkoper. De verkoper wijst de koper op het feit dat het energieprestatiecertificaat slechts adviezen en inlichtingen verstrekt en geenszins de basis kan vormen voor een verhaal op de verkoper van de kosten voor de aanbevolen aanpassingswerken. B. De verkoper verklaart op heden aan de koper het energieprestatiecertificaat (EPC) voor het bij deze verkochte goed te hebben overhandigd. Het energieprestatiecertificaat werd opgemaakt door (coördinaten erkend energiedeskundige of de EPB-verslaggever bij nieuwbouw), in zijn hoedanigheid van erkend energiedeskundige type A / Energieprestatie Binnenklimaat-verslaggever (schrappen wat niet past: de EPB-verslaggever heeft het EPC bij nieuwbouw opgemaakt) op (datum) en bevat de volgende inhoud:. Het energieprestatiecertificaat is minder dan tien jaar oud, te rekenen vanaf de datum van opmaak. De koper erkent het energieprestatiecertificaat te hebben ontvangen. De verkoper wijst de koper op het feit dat het energieprestatiecertificaat slechts adviezen en inlichtingen verstrekt en geenszins de basis kan vormen voor een verhaal op de verkoper van de kosten voor de aanbevolen aanpassingswerken. (schrappen wat niet past: A. of B.; hypothese B. verdient de voorkeur) 13

14 (Deze regeling geldt in gans België en is de omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG van 16 december Een EPC is thans verplicht in Vlaanderen bij de verkoop van residentiële gebouwen (vanaf eind 2014 vermoedelijk ook voor niet-residentiële gebouwen), in Wallonië voor elke verkoop van een woongebouw en voor niet residentiële gebouwen hoewel hiervoor het uitvoeringskader ontbreekt. In Brussel is het EPC verplichtvoor gebouwen bestemd tot huisvesting of voor kantoren van meer dan 500 vierkante meter (vanaf 1 januari 2013 geldt het vermoedelijk voor alle transacties in Brussel). Eventueel, maar niet gebruikelijk, kan men de kosten voor het EPC ook ten laste van de koper leggen.) 18. (toevoegen bij recente ingrijpende verbouwingen) De verkoper overhandigt aan de koper op heden een kopie van het proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering. Bodemtoestand (als het goed in het Vlaamse Gewest ligt) Ofwel (hypothese dat bodemattest voorhanden is (artikel 101, 2 Bodemdecreet) geen risicogrond) De onderhavige overeenkomst moet worden beschouwd als een overdracht van grond zoals bepaald in het Bodemdecreet. De verkoper verklaart vóór het sluiten van de overeenkomst een bodemattest te hebben aangevraagd bij de OVAM en de inhoud hiervan te hebben meegedeeld aan de koper conform artikel 101 van het Bodemdecreet. De inhoud van dit bodemattest (of de bodemattesten), afgeleverd door de OVAM op (datum), luidt als volgt: (volledige inhoud overnemen). Een kopie van het bodemattest (de bodemattesten) wordt aan de onderhavige overeenkomst aangehecht. De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van deze overeenkomst, bij zijn weten geen risicogrond is Dit wil zeggen dat er op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of waren. Onder risico-inrichtingen worden verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst van risicoinrichtingen gevoegd als bijlage 1 bij VLAREM I. De verkoper verklaart geen weet te hebben van enige bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden of die aanleiding kan geven tot een beschrijvend bodemonderzoek, een saneringsverplichting of risicobeheer, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Ofwel (alternatief 1) Voor zover de voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw werd afgelegd, neemt de koper de risico s van een eventuele bodemverontreiniging en zowel de schade als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. Ofwel (alternatief 2) De verkoper verklaart aansprakelijk te zijn voor de juistheid van de voorgaande verklaringen en hij verbindt zich ertoe om de koper te vrijwaren voor alle schade die deze kan lijden ingevolge een eventuele bodemverontreiniging die haar oorzaak vindt vóór de overdracht. Ofwel (alternatief 3) De voormelde verklaring wordt gestaafd door een verslag opgesteld door (naam invullen), erkend bodemsaneringsdeskundige, op (datum invullen), waarvan er een kopie aan de onderhavige overeenkomst wordt aangehecht. De koper verklaart genoegen te nemen met de verklaring van de verkoper en met het voornoemde verslag van de erkende bodemsaneringsdeskundige. Hij aanvaardt het goed in zijn huidige toestand en verbindt zich ertoe om de verkoper te ontslaan van elke verplichting tot vrijwaring uit hoofde van de bodemtoestand. 14

15 (schrappen wat niet past. Alternatief 1 is het meest billijk; alternatief 2 beschermt de koper het best; alternatief 3 zoekt de verzoening.) Ofwel (hypothese van opschortende voorwaarde bodemattest is niet voorhanden bij het tekenen van het compromis) (Opmerking voor de gebruiker: niettegenstaande het cassatiearrest van 24 juni 2010 menen vooraanstaande auteurs (C. DE WULF, De draagwijdte van het recente cassatiearrest in verband met de mededeling van het bodemattest, T.Not., november 2010, p ) dat een verkoop onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bodemattest nog steeds mogelijk is. Voor meer info: zie onder het hoofdstuk Milieu, model Overdracht van niet-uitgegraven gronden: voor een praktisch begrip met modelclausules.) De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van deze overeenkomst, bij zijn weten geen risicogrond is. Dit wil zeggen dat er op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of waren. Onder risicoinrichtingen worden verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst van risico-inrichtingen gevoegd als bijlage 1 bij VLAREM I. Om te voldoen aan artikel 101 van het voormelde decreet, komen de partijen overeen dat deze verkoop wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat er voor het bij deze verkochte goed door de OVAM een bodemattest wordt afgeleverd waaruit blijkt: - hetzij dat er voor het verkochte goed geen gegevens beschikbaar zijn; - hetzij dat er voor het verkochte goed geen bodemverontreiniging werd vastgesteld die naar het oordeel van de OVAM aanleiding kan geven tot een bodemsaneringsverplichting of tot andere maatregelen die de overheid in verband met de bodemtoestand kan opleggen; [Eventueel: Deze verkoop wordt gedaan onder de bijkomende opschortende voorwaarde dat uit het schrijven van de gemeente waar het goed gelegen is blijkt dat er op de betrokken grond geen verontreiniging is of was die een ernstig risico oplevert of kan opleveren tot de nadelige beïnvloeding van mens of milieu.] De verkoper verbindt zich ertoe om dit bodemattest zonder uitstel aan te vragen of dit te laten aanvragen door zijn notaris en de inhoud ervan mee te delen of te laten meedelen aan de koper per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de drie maanden te rekenen vanaf heden. De eigendom van het verkochte goed kan niet eerder overgaan van de verkoper op de koper nadat de laatstgenoemde op de hoogte gebracht is van de inhoud van het voormelde bodemattest, voor zover dit bodemattest voldoet aan de hoger bepaalde voorwaarden en voor zover de overige opschortende voorwaarden houdende eigendomsoverdracht uit deze overeenkomst vervuld zijn. Indien de inhoud van dit attest aan de gestelde vereisten voldoet, zal het worden geacht deel uit te maken van de onderhavige verkoopovereenkomst. [Eventueel:De in onderhavig artikel opgenomen opschortende voorwaarde is bedongen in het voordeel van de koper, en alleen hij mag ze inroepen of eraan verzaken.] De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van enige bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting of risicobeheer, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. [Eventueel: A. Voor zover de voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw werd afgelegd, neemt de koper de risico's van een eventuele bodemverontreiniging en zowel de schade als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. 15

16 B. De verkoper verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de voorgaande verklaring en hij verbindt zich ertoe om de koper te vrijwaren voor alle schade die deze kan lijden als gevolg van een eventuele bodemverontreiniging en de maatregelen die door de overheid in dit verband kunnen worden opgelegd. (schrappen wat niet past: A. of B.) ] Ofwel (hypothese van risicogrond de vereiste pleegvormen werden nageleefd) De verkoper verklaart dat de grond die het voorwerp is van de onderhavige overeenkomst een risicogrond is zoals bedoeld in artikel 2, 13 van het Bodemdecreet en bijlage 1 bij VLAREM I. De verkoper verklaart dat hij de verplichtingen opgelegd door de artikelen 102 en volgende van het Bodemdecreet is nagekomen: - een oriënterend bodemonderzoek (OBO) werd uitgevoerd onder leiding van, erkend bodemsaneringsdeskundige, op ; - de verkoper heeft zijn bedoeling om tot overdracht over te gaan aan de OVAM gemeld bij een ter post aangetekend schrijven de dato, waaraan er een verslag van het voormelde oriënterend bodemonderzoek werd toegevoegd. ofwel - de OVAM heeft binnen de zestig dagen na de melding van de genaamde overdracht haar instemming daarmee betuigd bij aangetekend schrijven de dato. ofwel - de zestig dagen na de melding van de overdracht aan de OVAM zijn verstreken en de OVAM heeft binnen die termijn geen aanmaning gedaan om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. In overeenstemming met artikel 104, 1 (voor historische verontreiniging artikel 109, 1) van het Bodemdecreet kan de overdracht dus plaatsvinden, onverminderd de mogelijkheid voor de OVAM om de andere bepalingen van het Bodemdecreet later toe te passen. (kiezen wat niet past) De verkoper verklaart de koper vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van het bodemattest (de bodemattesten) dat (die) werd (werden) afgeleverd door de OVAM op. De inhoud van dit attest (deze attesten) luidt als volgt:. De koper verklaart genoegen te nemen met de voorgaande verklaring en het gekochte goed, voor wat de bodemtoestand betreft, te aanvaarden in zijn huidige staat. Hij verklaart de verkoper te ontslaan van elke verplichting tot vrijwaring uit hoofde van de bodemtoestand en een eventuele bodemverontreiniging. Ofwel (hypothese van risicogrond opschortende voorwaarde van de vervulling van de verplichtingen voorzien in artikel 102 van het Bodemdecreet en de vrijstelling van een saneringsverplichting: te vermijden situatie) De verkoper verklaart dat de grond die het voorwerp is van de onderhavige overeenkomst een risicogrond is zoals bedoeld in artikel 2, 13 van het Bodemdecreet en bijlage 1 bij VLAREM I. De koop wordt gedaan en aanvaard onder de opschortende voorwaarden en op last voor de verkoper alle hieronder genoteerde verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijnen. De verkoper moet aan de hand van een bodemattest, af te leveren door de OVAM, bewijzen dat het verkochte goed niet is aangetast door een nieuwe bodemverontreiniging die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of door een historische bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt, en dat het verkochte goed niet het voorwerp is van een saneringsverplichting, risicobeheer, gebruiks- en bestemmingsbeperkingen en/of andere maatregelen die door de overheid kunnen worden opgelegd. Het verkochte goed wordt pas eigendom van de koper nadat die op de hoogte gebracht is van de inhoud van het voornoemde bodemattest, en voor zover dit bodemattest voldoet aan de gestelde voorwaarden. 16

17 De verplichtingen die de verkoper moet nakomen vóór de overdracht definitief kan worden, zijn de volgende: - de verkoper zal binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden op zijn kosten een oriënterend bodemonderzoek (OBO) laten uitvoeren onder leiding van, erkend bodemsaneringsdeskundige. Binnen dezelfde termijn zal hij aan de OVAM melding doen van zijn voornemen om de grond in kwestie over te dragen. Bij die melding zal hij in overeenstemming met artikel 103 van het Bodemdecreet een verslag voegen van het oriënterend bodemonderzoek. - indien de OVAM de verkoper niet binnen de zestig dagen na deze melding heeft aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, of indien de OVAM vóór het verstrijken van de voormelde termijn schriftelijk haar instemming heeft bevestigd met de geplande overdracht, zal de verkoper zonder uitstel en op zijn kosten een bodemattest aanvragen. - [eventueel: indien de OVAM de verkoper na de melding van de overdracht heeft aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, verbindt de verkoper zich ertoe om binnen de twee maanden na deze aanmaning op zijn kosten een beschrijvend bodemonderzoek te doen uitvoeren onder leiding van de hogergenoemde bodemsaneringsdeskundige en erop toe te zien dat dit onderzoek ook spoedig wordt uitgevoerd. Nadien zal de verkoper op zijn kosten en zonder uitstel een bodemattest aanvragen.] - [eventueel: indien de verkoper in gebreke is binnen de hierboven bepaalde termijnen de opdrachten te geven tot uitvoering van de vereiste bodemonderzoeken, mag de koper zelf de nodige opdrachten daartoe geven aan de hogergenoemde bodemsaneringsdeskundige in naam, op kosten en voor rekening van de verkoper. Deze laatste verbindt zich ertoe om alle in dit verband door de koper gemaakte kosten zonder verwijl te vergoeden (eventueel te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van EUR).] De onderhavige verkoop zal pas definitief worden wanneer de opschortende voorwaarden vervuld zijn, dit betekent nadat achtereenvolgens aan alle hoger beschreven verplichtingen voldaan is en aan de koper het door de OVAM afgeleverde bodemattest werd overhandigd waaruit blijkt dat de grond niet is aangetast door een nieuwe bodemverontreiniging die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of door een historische bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt, en evenmin voorwerp is van een saneringsverplichting, risicobeheer, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen en/of andere maatregelen die door de overheid kunnen worden opgelegd. Dit bodemattest zal door toedoen van de notaris die werd aangeduid tot het verlijden van de notariële akte aan de koper worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Indien dit attest voldoet aan de gestelde eisen, zijn de opschortende voorwaarden vervuld en is de koop definitief en zal de inhoud van dit attest deel uitmaken van deze koopovereenkomst. Indien dit bodemattest niet voldoet aan de hoger beschreven voorwaarden of niet aan de koper wordt overgemaakt binnen de zes maanden te rekenen vanaf heden, wordt de onderhavige overeenkomst als onbestaande beschouwd. De koper zal niet moeten bijdragen in enige kosten verbonden aan de hogervermelde bodemonderzoeken en bijhorende verrichtingen. Deze kosten blijven integraal ten laste van de verkoper of er aan de opschortende voorwaarden nu wordt voldaan of niet. Ofwel (andere hypotheses: zie onder het hoofdstuk Milieu, model Overdracht van niet-uitgegraven gronden voor een praktisch begrip met modelclausules ) 17

18 Bijzondere voorwaarden Prijs (compromis tussen de partijen zonder vastgoedmakelaar noch notaris) Deze verkoop is gedaan en aanvaard mits de principale koopsom van EUR, die de koper verplicht is om te betalen als volgt: - een voorschot 6 van EUR bij de ondertekening van deze overeenkomst, welke de verkoper erkent te hebben ontvangen in (desgevallend toevoegen: cash geld, waarvoor kwijting.) Wanneer de betaling bij cheque gebeurt, verleent de verkoper kwijting, echter onder voorbehoud van inning. Het voorschot zal door de verkoper aan de koper worden terugbetaald binnen een termijn van acht dagen na vaststelling van de niet-verwezenlijking van de opschortende voorwaarde conform datgene bepaald in de opschortende voorwaarde. - het saldo, hetzij EUR, bij het verlijden van de notariële akte. (compromis op een notariskantoor) Deze verkoop is gedaan en aanvaard mits de principale koopsom van EUR, die de koper zal betalen als volgt: - EUR als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen bij de ondertekening van de huidige onderhandse overeenkomst, welk bedrag de verkoper verklaart te hebben ontvangen in cheque bij (bank) onder nummer (nummer), komend van rekeningnummer (invullen), waarover kwijting onder voorbehoud van inning. - de verkoper overhandigt deze waarborg aan de notaris die deze op een geblokkeerde rekening op naam van de koper plaatst tot aan het verlijden van de notariële akte. Op dat ogenblik vormt deze gestelde waarborg een voorschot op de prijs en komen de interesten de verkoper toe. - EUR als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden door een overschrijving op rekening van de notaris, met als nummer bij de (naam bank), komend van rekeningnummer (invullen) via (naam bank). Dit bedrag zal door de beide partijen worden beschouwd als voorschot bij het verlijden van de akte, waarbij de interesten aan de verkoper zullen toekomen. Wanneer de koper zou nalaten om te betalen binnen de voorziene termijn, heeft de verkoper (en alleen hij) het recht om zich te beroepen op het feit dat deze verkoop niet tot stand gekomen is. - EUR, waarover kwijting en geldend als waarborg, in cash geld bij de ondertekening van de huidige onderhandse overeenkomst; dit bedrag ligt niet hoger dan 10% van de integrale koopsom en overschrijdt de EUR niet. De notaris plaatst het voormelde bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van de koper tot aan het verlijden van de notariële akte. Op dat ogenblik vormt deze waarborg een voorschot op de prijs en komen de interesten de verkoper toe. (schrappen wat niet past) - het saldo, hetzij EUR, dient te worden betaald bij het verlijden van de notariële akte. (indien de overeenkomst op het kantoor van een vastgoedmakelaar wordt gesloten) Deze verkoop is gedaan en aanvaard mits de principale koopsom van EUR, die de koper zal betalen als volgt: - EUR als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen bij de ondertekening van de huidige onderhandse overeenkomst, welk bedrag de verkoper verklaart te hebben ontvangen in cheque bij (bank) onder nummer (nummer), komend van rekeningnummer (invullen), waarover kwijting onder voorbehoud van inning. 18

19 De verkoper overhandigt deze waarborg aan de vastgoedmakelaar die het geld consigneert op zijn derdenrekening op naam van de koper tot aan het verlijden van de notariële akte. Op dat ogenblik vormt deze gestelde waarborg een voorschot op de prijs en komen de interesten de verkoper toe. - EUR als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden door een overschrijving op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar, met als nummer bij de (naam bank), komend van rekeningnummer (invullen) via (naam bank). Dit bedrag zal door de beide partijen worden beschouwd als voorschot bij het verlijden van de akte waarbij de interesten aan de verkoper zullen toekomen. Wanneer de koper zou nalaten om te betalen binnen de voorziene termijn, heeft de verkoper (en alleen hij) het recht om zich te beroepen op het feit dat deze verkoop niet tot stand gekomen is. - EUR, waarover kwijting en geldend als waarborg, in cash geld bij de ondertekening van de huidige onderhandse overeenkomst; dit bedrag ligt niet hoger dan 10% van de integrale koopsom en overschrijdt de EUR niet. De vastgoedmakelaar plaatst het voormelde bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van de koper tot aan het verlijden van de notariële akte. Op dat ogenblik vormt deze waarborg een voorschot op de prijs en komen de interesten de verkoper toe. (schrappen wat niet past) - het saldo, hetzij EUR, moet worden betaald bij het verlijden van de notariële akte. De vastgoedmakelaar is van zijn verplichting om de gelden op zijn derdenrekening te consigneren ontslagen als de koper uitdrukkelijk toestemt dat de gelden aan de verkoper worden betaald, waarbij de koper erkent door de vastgoedmakelaar uitdrukkelijk gewaarschuwd te zijn dat er geen zekerheid kan worden gegeven over de goede afloop van de onderhavige overeenkomst. [Eventueel toevoegen bij meeverkoop van roerende goederen: In de voormelde totale verkoopprijs wordt het aandeel van de meeverkochte roerende goederen begroot op EUR.] Determinerende reden - oorzaak van de koop De koper verklaart deze aankoop te doen om het goed uitdrukkelijk te bestemmen als:. Sancties (opletten: als de verkoper een vastgoedhandelaar is en de koper een consument, dient de sanctie evenredig, gelijkwaardig en wederkerig te zijn) Indien de notariële akte door de schuld van de verkoper niet binnen de vastgestelde termijn kan worden verleden, zal de koper het recht hebben om van de verkoper de betaling te eisen van alle gemaakte kosten en bovendien schadevergoeding te eisen wegens het geleden nadeel, naast de mogelijkheid om een vordering voor de bevoegde rechter in te stellen teneinde de verkoper te doen bevelen de notariële akte te ondertekenen of de koop van rechtswege als ontbonden te beschouwen met teruggave van het voorschot (de waarborg), dit alles acht dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. Indien de notariële akte door de schuld van de koper niet binnen de vastgestelde termijn kan worden verleden of indien de koper de prijs niet betaalt binnen de vastgestelde termijn, dan zal de verkoper het recht hebben om, acht dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, ofwel de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen en het voorschot (de waarborg) als forfaitaire schadevergoeding te behouden, ofwel de verkoop langs gerechtelijke weg te doen uitvoeren. 7 Op het op de vervaldag niet-betaalde bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van % (bijvoorbeeld 10%) per jaar verschuldigd zijn, tot op de dag van de algehele betaling. Bovendien behoudt de verkoper het recht om van de koper de betaling te eisen van alle gemaakte kosten en schadevergoeding te eisen wegens het geleden nadeel. Woonstkeuze 19

20 Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest elke partij woonst ten kantore van de door hem aangestelde notaris/op zijn domicilie of maatschappelijke zetel (schrappen wat niet past). Rechtskeuze De partijen komen overeen dat Belgisch recht op deze overeenkomst van toepassing is en dat elk geschil dat naar aanleiding van deze overeenkomst tussen hen ontstaat wordt beslecht door de bevoegde rechtbank van de plaats van de ligging van het goed. Elektrische installaties (toepasselijk in gans België voor verkopen van wooneenheden (huizen, appartementen, enz.) waarvan het compromis gesloten is vanaf 1 juli 2008) Ofwel (hypothese van een elektriciteitsinstallatie, geplaatst ná 30 september Deze moesten gekeurd zijn vóór ze in gebruik werden genomen en moeten om de 25 jaar worden herkeurd, los van de verkoop.) De partijen verklaren te weten dat het voorwerp van deze verkoop een wooneenheid uitmaakt in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981 (AREI). De verkoper verklaart dat de elektrische installatie het voorwerp is geweest van een volledig controleonderzoek in de zin van het voormelde reglement en dat dit gebeurde (a) vóór de ingebruikname van de installatie (b) vóór de ingebruikname van een verzwaring (c) als een herkeuring (schrappen wat niet past). Het controleonderzoek werd uitgevoerd door (naam erkend organisme) op (datum invullen). De koper erkent op heden een exemplaar van het proces-verbaal van het keuringsverslag van de verkoper te hebben ontvangen. De koper verklaart te weten dat de elektrische installatie binnen 25 jaar na de voormelde datum opnieuw moet worden gekeurd door een erkend organisme overeenkomstig artikel 271 AREI en dat dit dan op zijn kosten en initiatief moet gebeuren. Ofwel (hypothese van een elektriciteitsinstallatie, geplaatst vóór 1 oktober 1981, de elektrische installatie werd volgens een voorhanden zijnd verslag van een erkend organisme goedgekeurd) De partijen verklaren te weten dat het voorwerp van deze verkoop een wooneenheid uitmaakt in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981 (AREI). Bijgevolg is de bepaling dat de verkoper een controleonderzoek van de elektrische installaties moet laten uitoefenen door een erkend organisme en de koper hiervan uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte een proces-verbaal moet overhandigen van toepassing daar de elektrische installatie werd geplaatst vóór 1 oktober Het controleonderzoek aangaande de elektrische installaties werd uitgevoerd door (naam erkend organisme) op (datum). Hierbij werd er vastgesteld dat de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De koper erkent op heden een exemplaar van het proces-verbaal van het keuringsverslag de verkoper te hebben ontvangen. De koper verklaart te weten dat de elektrische installatie binnen 25 jaar na de voormelde datum opnieuw moet worden gekeurd door een erkend organisme overeenkomstig artikel 271 AREI, en dat dit dan op zijn kosten en initiatief moet gebeuren. Ofwel (hypothese van een elektriciteitsinstallatie, geplaatst vóór 1 oktober 1981, en het ontbreken van een proces-verbaal van keuring) De partijen verklaren te weten dat het voorwerp van deze verkoop een wooneenheid uitmaakt in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981 (AREI). Bijgevolg is de bepaling dat de verkoper een controleonderzoek van de elektrische installaties moet laten uitoefenen door een erkend organisme en de koper hiervan uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte een proces-verbaal moet overhandigen van toepassing daar de elektrische installatie werd geplaatst vóór 1 oktober

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie