U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n"

Transcriptie

1 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

2 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK DeInnovatiespotteriseenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreide profielenvaninnovatievebedrijveninnederland.hetsysteemheeftgeavanceerde zoek,vergelijk enfiltermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuiste bedrijventevinden. DeInnovatiespotteriseensnelgroeiendedienstvooriedereendieprofessioneel geïnteresseerdisininnovatie.ontwikkeldvanuit20jaarervaringopgebiedvanict, businessdevelopmentenkennismanagement. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv. Q modusbv 2 18april2013

3 DeInnovatiespotter DeInnovatiespotterisuwlinknaarinnovatievebedrijven.Eenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreideprofielenvaninnovatievebedrijven 1 in Nederland 2.Hetsysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijventevinden. HetdoelvandeInnovatiespotteriseenvoudig:beter,snellerengerichteralle innovatievebedrijvenvindendieuzoekt,zonder bijvangst. DeInnovatiespotterspaartveeltijdengeldbijhetzoekennaarinnovatieve bedrijvenenvindtbedrijvendieuandersmist! DeInnovatiespotterinhetkort Debelangrijkstekenmerken: - Eénsysteemmetnagenoegalleinnovatievebedrijven. - AltijdactuelebedrijfsprofielenmetNAWT gegevens(naam,adres, woonplaats,telefoonnummer),url(webadres),branchecode,aantalfte,en15 tot25kenmerkendetrefwoorden. - Eentrefwoordenindexomdejuistebedrijventevinden(zonder bijvangst ). - Handigegereedschappenomovereenkomstenenverschillentussen bedrijventezienentefilterenenvergelijkenopverschillendeeigenschappen. - Voordeligdoorgebruikopabonnementsbasis. - Méérmogelijkhedenmetdeaanvullendediensten. 1 Dedefinitievaninnovatiediewehanteren:eenopdemarktgerichtevernieuwing,diebetrekking kanhebbenopeenproduct,dienst,hetproductieprocesofopdebenaderingvandemarkt. Behalveinnovatievebedrijvenvindtutalvanspecialistischeenkennisintensievebedrijvendieeen belangrijkerol(kunnen)spelenininnovatieprocessen. 2 InnovatievebedrijvenuitNoord enoost Nederlandzijnopgenomen.Vanafhetderdekwartaalvan 2013zijnalleinnovatievebedrijvenuitgeheelNederlandopgenomen. Q modusbv 3 18april2013

4 Bedrijfsprofielen Eenbedrijfsprofielbestaatuitdevolgendegegevens(indienbeschikbaar). Bedrijfscontactgegevens: - Naam,adres,woonplaats(NAW) - Contactpersoon - Telefoonnummer - E mailadres Overigebedrijfsgegevens: - KvK nummer - Branchecode(BIK codeofsbi code) - Aantalmedewerkers - URL(webadres) 15tot25trefwoordenzoals: Producten Diensten Processen Technieken Methoden Activiteiten Vakgebieden Niches Specialismen Apparatuur Grond(hulp)stoffen Branche Afzetmarkten Merknamen Handelsnamen (Kwaliteits)standaarden Keurmerken Certificaten Kenmerkendetrefwoorden Vanelkbedrijfzijn15tot25kenmerkendetrefwoordenbeschikbaar.Totaalbevat hetinformatiesysteemvandeinnovatiespottertienduizendentrefwoorden. Doordecombinatievantrefwoordenheeftelkinnovatiefbedrijfeenuniekprofiel. AllebedrijfsprofielenhebbeneenURL(webadres).Algemenegegevenszoals branchecode(sbi codeofbik code),aantalmedewerkersenvestigingslocatiezijn beschikbaaromeenzoekactieverderteverfijnen. Actualiteit Van15a20%vanalleinnovatievebedrijvenwijzigenjaarlijksdecontactgegevens. Deactiviteitenvanbedrijvenwijzigennogvaker.Vanongeveer40%vande bedrijvenisnaeenjaarhettrefwoordenprofielveranderd.deinnovatiespotter houdtaldezewijzigingenzorgvuldigbij.ubeschiktdaardooraltijdoveractuele informatie. Q modusbv 4 18april2013

5 DeInnovatiespottervooradvies en dienstverlenendebedrijven Ubentorganisatieadviseur,consultantofdienstenleverancier 3,eninnovatieve bedrijvenzijnvoorueenbelangrijkeklantengroep?danisdeinnovatiespotteriets vooru! Inzetbaarvoor: - acquisitie - leadgeneratie - telemarketing(businesstobusiness) - directmarketing - data(base)verrijking - marktonderzoek Innovatievebedrijvenzijnaltijdsterkinontwikkeling.Juistbijdiebedrijvenkuntu eenbelangrijkerolspelen.deinnovatiespotterhelptuuwklantenkringtebereiken. Maakgemakkelijkeenselectievanbedrijvenenrichtuwmailing,telefonische acquisitie,gesprekofafspraakaanbedrijvendieuwaanbodwaarderenenwaaru demeestekansmaakt.metdeinnovatiespotterverspiltumindermarketing en acquisitiecapaciteitenhaaltumeeropdrachtenbinnen. Ookuwbestaandeklantenbiedtuietsextra'smetdeInnovatiespotter.Ukunt henhelpenaanwaardevollenieuwecontactendoordeinnovatiespotterte gebruikenvoorhunzoekvraag. 3 TotdeklantenvandeInnovatiespotterbehorenadviseursendienstverlenersopgebiedvanHRM, ICT,marketingencommunicatie,reclameenacquisitie,telemarketing(B2B),financiëlezaken (boekhoudkantoren,accountantskantoren,banken,fondseneninvesteerders),export,business developmentengroei,innovatieenondernemerschap,juridischezaken,intellectueeleigendom,et cetera. Q modusbv 5 18april2013

6 Hoewerkthet DeInnovatiespotteronderscheidtzichvanandereinformatie en adressenleveranciersdoorvolledigheidenuitgebreideselectiemogelijkheden. Hetinformatiesysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomdejuistebedrijventevinden. - Zoek Beschikineenhandomdraaiovereenvolledigoverzichtvanalle innovatievebedrijven. - Vergelijk Vergelijkeenvoudigdegevondenbedrijvendankzijde trefwoordenprofielen. - Verfijn Verfijnuwzoekactienietalleenopregio,vestigingsplaats,vakgebied, branchecodeenaantalfte,maarookopinhoudelijkeactiviteiten. - Selecteer Selecteerbedrijvenmetbehulpvandegeavanceerdezoek, vergelijk enfiltermogelijkheden. - Vind Vindpreciesdiebedrijvendieunodighebt.Ennietméér. Zoekmogelijkheden MettienduizendentrefwoordenaandebasisvandeInnovatiespottervindtu eenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijven.met eenvoudigzoeken zoektuop ééntrefwoord.met uitgebreidzoeken zoektuopmeerdanééntrefwoord. Ukuntdezoekresultatenverfijnenmetplaats,gemeente,provincie,aantal medewerkers,branchecodeendatumvanlaatstewijziging. Uitgebreidzoeken Via uitgebreidzoeken zijnaanvullendezoekfunctiesbeschikbaar: - Combinatievantrefwoorden(bijvoorbeeldICTenzorg) - Oppostcode,plaats,gemeenteofprovincie,aldannietmeteenstraalrondom hetaangegevengebied - Bedrijfsprofielendietoegevoegdofgeactualiseerdzijnnaeenbepaaldedatum - Gerelateerdebedrijven(bedrijfsprofielendieovereenkomstenvertonenmethet gevondenbedrijf) - Aantalmedewerkers - Branchecode Via uitgebreidzoeken kuntueencombinatievantrefwoordengebruikenmet BoleaanseoperatorenAND,OR,NOT(en,of,niet). Metbijvoorbeelddetermen'zorgANDwelzijn'vindtuprofielenwaarinbeide woordenvoorkomen.ukuntookwoordenuitsluiten(zorgnotverpleging),of Q modusbv 6 18april2013

7 kiezenvoor OR,waarbijualleresultatenkrijgtwaarinéénvandegenoemde woordenvoorkomt(zorgorlifestyle). Deketen Sommigetrefwoordenkomenvaakvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,bijvoorbeeldhettrefwoord zorg.viadittrefwoordzoektuniet alleennaarbedrijvendieindezorgactiefzijn,maarooknaarbedrijvendievoorde zorgwerken.uvindtlangsdezewegbedrijvendiezorgalseindproductleveren, maarooktoeleverancierszoalsict bedrijvendiesoftwareontwikkelenvoordezorg, oftechnischebedrijvendierolstoelenmaken.uvindtbedrijvenindeketen 4. MetdeInnovatiespottervindtugroepenbedrijvendiemetandereclassificaties, zoalsdeveelgebruiktebranchecode,onvindbaarzijn.dezeintelligentemethode vanzoekenisnietbeschikbaarbijzoekmachinesenandereinformatiesystemen. Niches Sommigetrefwoordenkomenweinigvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,omdatheteenkleine,gespecialiseerdemarktbetreft(eenniche). Bedrijvenineennichezijnmoeilijktevinden.Sommigenichesbevindenzichophet grensvlakvanverschillendebranches.eenvoorbeeldhiervanisdomotica. Domotica(huisautomatisering)iseenverzamelbegripvoorwoningaanpassingen waarbijictentelematicawordengebruikt,gecombineerdmet (zorg)dienstverleningvanbuitenaf.domoticatoepassingenwordenontwikkeldop hetgrensvlakvanvakgebieden,zoalszorg,elektronica,architectuur,i(c)ten telematica. Bedrijvendiezichbezighoudenmetdomoticazitten verstopt inallerleisectoren. MetdeInnovatiespottervindtudezebedrijvenwél.Meerdanéénzoekopdrachtis nietnodigenukrijgtgéénongewenstebijvangst. Rangorde Alsuéénbedrijfzoekt,bijvoorbeeldalssamenwerkingspartneroftoeleverancier, maaktuaandehandvandetrefwoordenprofieleneenvoudigeenrangordevande meestrelevantebedrijven. Hetismogelijkomaaneenzoekactiedebranchecode(SBI ofbik code)toete voegen,waardoorudomoticabedrijvenalleenindeaangegevenbranchevindt. BijvoorbeeldICT bedrijvendiesoftwarevoordomoticatoepassingenontwikkelen. 4 De keten, productieketen of supplychain ;eenaaneensluitendereeksvanactiviteitenomtoteen eindproducttekomen,waarbijheteindproductvanhetenebedrijfde grondstof isvoorhetvolgende bedrijf. Q modusbv 7 18april2013

8 Deresultatenvaneenzoekactie Eenzoekactieresulteertineenlijstvanbedrijvenwaarinudirectaldebelangrijkste trefwoordenziet.vanuitdezoekresultatenkuntueenbedrijfsprofielselecterenen volledigbekijkendooreropteklikken. Alletrefwoordenzijn doorklikbaar.uvindthierdooreenvoudigdebedrijvenmet hetzelfdetrefwoordinhetbedrijfsprofiel. Extraoverzichtsfuncties Extraoverzichtsfunctiesmakenhetmakkelijkomrelaties,overeenkomstenof juistverschillentussenbedrijventezien. Trefwoordenwolk Alsukliktopeentrefwoordvaneenbedrijf,toonteen trefwoordenwolk relatiesmetanderetrefwoorden.indetrefwoordenwolkzietu welketrefwoordenvaakinéénprofielgevondenworden.hoegroterhetlettertype vanhettrefwoordindewolk,hoevakerhetvoorkomtincombinatiemethet geselecteerdetrefwoord.hettrefwoord biogas bijvoorbeeldkomtvaakvoorin combinatiemet vergisting. Aanvullendvindtuonderdetrefwoordenwolkeenoverzichtvanallebedrijvenmet profielenwaarinhetgeselecteerdetrefwoordvoorkomt. Bedrijvenwolk Alsukliktopeenbedrijfsprofiel,zieturelatiesmetandere bedrijvenineen bedrijvenwolk.debedrijvenwolkgeefteenoverzichtvan bedrijvenmetdezelfdetrefwoorden.hiermeevindtueenvoudigbedrijvendiesterk opelkaarlijken.hoegroterhetlettertypevanhetbedrijf,hoemeertrefwoorden vanhetbedrijfsprofielovereenkomenmethetgeselecteerdebedrijf. Elkbedrijfindewolkis doorklikbaar,zodatuookvandatbedrijfweereen bedrijvenwolkkuntzien. Overeenkomstenenverschillentussenbedrijven Metdetrefwoorden enbedrijvenwolkkuntueenvoudigketensenandere inhoudelijkerelatiestussenbedrijvenontdekken.dezefunctieshelpenuom bedrijventevindendiesterkopelkaarlijkenendieaanelkaargerelateerdzijn. Alleoverzichtenzijn doorklikbaar. Downloaden AllegevondenbedrijvenzijntedownloadeninExcel encsv bestandsformaat. Ukuntallebedrijfscontactgegevensinéénkeerdownloaden.Decontactgegevens kuntugebruikenvoormailingenenanderemarketingactiviteiten. Q modusbv 8 18april2013

9 Aanvullendediensten DeInnovatiespotterbiedtméérdandemogelijkhedendierechtstreeksonline beschikbaarzijn.zobevatonsinformatiesysteemookgegevensvannietinnovatievebedrijvenenwerkenwesamenmetanderepartijen. Onderzoek Voorcomplexeonderzoeks en/ofzoekvragenhebbenwetoegangtot anderebronnen.wijwerkensamenmetonderzoekersvanderijksuniversiteit Groningen(StrategyandInnovation,prof.dr.W.A.(Wilfred)Dolfsma)enUniversiteit Twente(NederlandsInstituutvoorKennisintensiefOndernemerschap,prof.dr.A.J. (Aard)Groen).Doorhetkoppelenvandeonderzoeksdataaandedatavande Innovatiespotter,kunnenweveeluiteenlopendeonderzoeksvragenbeantwoorden. Regionaalonderzoek Wijvoerenregio onderzoekenvoorderdenuit. Ookkunnenweonderzoeksactiviteitenvanverschillende(regionale)partijen combinerenensamenvoegeninéénonderzoek.bedrijvenontvangenzoniet onnodigvaakeenvragenlijstofenquête,watderesponsaanzienlijkverhoogt. Verkoopondersteuning Voorbedrijvenkunnenwemarketing en verkoopgerichtewerkzaamhedenuithandennemen.misschienwiltuvoorhetop demarktbrengenvanuwnieuweproducteneenmarktonderzoekuitvoeren,leads genereren,direct mailingsverzenden,belactiesopzettenofeenverkoopteam inzetten.ofuwiltaldezestappenineengeïntegreerdtrajectuitvoeren. DeInnovatiespotterondersteuntubijéénofmeervandezeactiviteiten. Doordehogekwaliteitvanonzebedrijfsselecties,boekenwemeerresultaat. Webenaderenimmersalleendebesteleads.Daarnaastonderscheidenweonsvan callcentersentelemarketingbureau'sdooronsteverdiepenindeinhoud. Onzemedewerkerszijnhoogopgeleidengoedinstaatingesprektegaanmetuw (potentiële)klant. Bèta producten Wijhebbenproductenendienstenindebèta fase,waarutegen aantrekkelijkevoorwaardengebruikvankuntmaken.zoontwikkelenweopdit momentprofielenvanbedrijveninduitslandenandere(typen)organisaties. Bentugeïnteresseerdinéénvanonzeaanvullendediensten?Neemdancontactop metdeinnovatiespotter. Q modusbv 9 18april2013

10 Prijzen DeInnovatiespotterhanteertgunstigevoorwaarden.Ubetaaltnietper bedrijfsprofiel,maarvoortoegangtothetinformatiesysteemopjaarbasis. DeInnovatiespotterisdaardooringebruikalsnelgoedkoperdanandere informatieleveranciers.eengoedeinvesteringvooriedereendieinformatiezoekt overinnovatieengraagopdehoogteblijft. Meteenabonnementkrijgtueenvoudigtoegangtotonsinformatiesysteem. Wanneeruzichaanmeldt,beschiktubinnenvijfminutenoverderijkedatavande Innovatiespotter 5. Functionaliteiten Zoekenviadoorklikbaretrefwoorden x Geavanceerdzoekenenfilteren x Vergelijkenmetgerelateerdebedrijvenengerelateerde x trefwoorden Allebedrijfscontactgegevensvaneenzoekactiedownloadenin x ExcelenCSV AllebedrijfscontactgegevensuitdeInnovatiespotterdownloaden x inexcelencsv Helpdesk x Overigeproductenendiensten Bedrijfsselectiesopmaat Opaanvraag (Regionale)onderzoeken Marktonderzoeken Onderzoeki.s.m.deRuGenUT Uitzettenvanvragenlijstenenenquêtes Verkoopondersteuning 5 DeInnovatiespotterhanteertvoorwatbetreftdehoeveelheidgebruiktedataeen'fairusepolicy'. Meteenabonnementkuntuonbeperktgegevensdownloaden.Indienhetvermoedenbestaatvan misbruik,heeftdeinnovatiespotterhetrechtomdeabonnementsrechtentebeperkendanwelopte heffen. Q modusbv 10 18april2013

11 Introductieactie Eenjaarabonnementkost 1.250, perlicentie(1gebruiker).vooreenextralicentie betaaltuslechts 150,. Kiestunuvooreenjaarabonnementdankrijgtuvanonsdegebruiksperiodetot1 september2013cadeau.deabonnementsperiodelooptpasafop1september Aanmelden Alsabonneekuntugebruikmakenvanalonzeproductenendiensten.Vulonline uwgegevensinophttp://www.innovatiespotter.nl/registreren.naaanmelding ontvangtueene mailwaarmeeubinnenvijfminutentoeganghebttothet informatiesysteemvandeinnovatiespotter. Defactuurontvangtupere mail. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv Postadres: Kleiweg8 9831PLAduard Bezoekadres: Gorechtkade136B 9713CKGroningen Telefoon: Q modusbv 11 18april2013

12 Onzeklanten Bedrijfsleven ESD SICBV PNOConsultants GerhardViskerArtDirection GrafischOntwerp DeJong&Laanaccountants ComPromise Vereenigde Cvites ZorgInnovatieForum/ZorgvoordeToekomst MollemaPensioenConsultancy Pentapark GroningenSeaports Etc. Overheid GemeenteGroningen/DienstRO/EZ NorthSeaSupplyConnect TechnologieCentrumNoord Nederland RegioGroningen Assen SamenwerkingsverbandNoord Nederland(SNN) Etc. Kennisinstellingen UniversiteitTwente/VentureLabInternational HanzehogeschoolGroningen/KenniscentrumOndernemerschap CentrumvoorValorisatieenOndernemerschapGroningen Etc. Q modusbv 12 18april2013

CBI, de expert in exportbevordering vanuit ontwikkelings landen

CBI, de expert in exportbevordering vanuit ontwikkelings landen CBI Een goede match CBI, de expert in exportbevordering vanuit ontwikkelings landen Inkopen of uitbesteden in ontwikkelingslanden is interessant, maar niet altijd eenvoudig. Het CBI (Centrum tot Bevordering

Nadere informatie

Magic4Business CRM. Relatiebeheer

Magic4Business CRM. Relatiebeheer Magic4Business CRM Relatiebeheer De kracht van Magic4Business CRM 3 Wie werken er met Magic4Business CRM? 3 Mogelijkheden 4 Stamtabellen 5 Stamtabellen 5 Algemeen 5 Administratie 5 Vrije tabellen 5 Relatiebeheer

Nadere informatie

Nu starten met Social Media Marketing.

Nu starten met Social Media Marketing. Nu starten met Social Media Marketing. U wilt meer nieuwe leads op een slimmere en meer discrete manier maar u dacht toch al na over dan maar koud bellen? U heeft al gehoord dat social media ingezet kan

Nadere informatie

"De meeste mensen zijn niet van plan te falen; ze falen er alleen in een plan te maken." (John L. Beckley)

De meeste mensen zijn niet van plan te falen; ze falen er alleen in een plan te maken. (John L. Beckley) "De meeste mensen zijn niet van plan te falen; ze falen er alleen in een plan te maken." (John L. Beckley) Na de vorige les weet je dat je je als ondernemer meestal moet inschrijven in het Handelsregister.

Nadere informatie

Identity management in kaart gebracht

Identity management in kaart gebracht topic identity management Van positionering naar conceptueel model en aandachtspunten ten aanzien van Identity management in kaart gebracht Steeds meer bedrijven verdiepen zich in identity management (IdM).

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Samen werken aan innovatie

Samen werken aan innovatie » Als het gaat om octrooien NL OCTROOICENTRUM Samen werken aan innovatie René Flint Ludwig Holtzapffel NL Octrooicentrum Ludwig Holtzapffel, NL Octrooicentrum, 6e PIANOo Congres 20 26-0-20 Amersfoort Wie

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1.

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1. Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest e-publications Handleiding versie 1.0 www.cirb.irisnet.be www.cibg.irisnet.be Document Code: Klant: e-publications

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem.

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. CRM webbased software voor de Collectieven SCAN-CRM SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. Door elk collectief worden in SCAN-CRM alle deelnemers geregistreerd die deelnemen aan het ANLB.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? 101Designers. Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS.

Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? 101Designers. Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS. 101Designers Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS.NL WEBSITE WWW.KARINOVERBEEK.NL WWW.101DESIGNERS.NL 2 Inleiding

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Social media strategie en implementatie! Maurice Beerthuyzen / @maurisico! Online Dialogue Donderdag, 31 maart 2011, Utrecht!

Social media strategie en implementatie! Maurice Beerthuyzen / @maurisico! Online Dialogue Donderdag, 31 maart 2011, Utrecht! ! / @maurisico! Online Dialogue Donderdag,, Utrecht! Hoe integreer je social media binnen je bedrijf?! Resultaat in zes stappen! De vraag! is niet langer OF we gaan deelnemen aan social media, maar HOE

Nadere informatie