U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n"

Transcriptie

1 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

2 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK DeInnovatiespotteriseenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreide profielenvaninnovatievebedrijveninnederland.hetsysteemheeftgeavanceerde zoek,vergelijk enfiltermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuiste bedrijventevinden. DeInnovatiespotteriseensnelgroeiendedienstvooriedereendieprofessioneel geïnteresseerdisininnovatie.ontwikkeldvanuit20jaarervaringopgebiedvanict, businessdevelopmentenkennismanagement. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv. Q modusbv 2 18april2013

3 DeInnovatiespotter DeInnovatiespotterisuwlinknaarinnovatievebedrijven.Eenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreideprofielenvaninnovatievebedrijven 1 in Nederland 2.Hetsysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijventevinden. HetdoelvandeInnovatiespotteriseenvoudig:beter,snellerengerichteralle innovatievebedrijvenvindendieuzoekt,zonder bijvangst. DeInnovatiespotterspaartveeltijdengeldbijhetzoekennaarinnovatieve bedrijvenenvindtbedrijvendieuandersmist! DeInnovatiespotterinhetkort Debelangrijkstekenmerken: - Eénsysteemmetnagenoegalleinnovatievebedrijven. - AltijdactuelebedrijfsprofielenmetNAWT gegevens(naam,adres, woonplaats,telefoonnummer),url(webadres),branchecode,aantalfte,en15 tot25kenmerkendetrefwoorden. - Eentrefwoordenindexomdejuistebedrijventevinden(zonder bijvangst ). - Handigegereedschappenomovereenkomstenenverschillentussen bedrijventezienentefilterenenvergelijkenopverschillendeeigenschappen. - Voordeligdoorgebruikopabonnementsbasis. - Méérmogelijkhedenmetdeaanvullendediensten. 1 Dedefinitievaninnovatiediewehanteren:eenopdemarktgerichtevernieuwing,diebetrekking kanhebbenopeenproduct,dienst,hetproductieprocesofopdebenaderingvandemarkt. Behalveinnovatievebedrijvenvindtutalvanspecialistischeenkennisintensievebedrijvendieeen belangrijkerol(kunnen)spelenininnovatieprocessen. 2 InnovatievebedrijvenuitNoord enoost Nederlandzijnopgenomen.Vanafhetderdekwartaalvan 2013zijnalleinnovatievebedrijvenuitgeheelNederlandopgenomen. Q modusbv 3 18april2013

4 Bedrijfsprofielen Eenbedrijfsprofielbestaatuitdevolgendegegevens(indienbeschikbaar). Bedrijfscontactgegevens: - Naam,adres,woonplaats(NAW) - Contactpersoon - Telefoonnummer - E mailadres Overigebedrijfsgegevens: - KvK nummer - Branchecode(BIK codeofsbi code) - Aantalmedewerkers - URL(webadres) 15tot25trefwoordenzoals: Producten Diensten Processen Technieken Methoden Activiteiten Vakgebieden Niches Specialismen Apparatuur Grond(hulp)stoffen Branche Afzetmarkten Merknamen Handelsnamen (Kwaliteits)standaarden Keurmerken Certificaten Kenmerkendetrefwoorden Vanelkbedrijfzijn15tot25kenmerkendetrefwoordenbeschikbaar.Totaalbevat hetinformatiesysteemvandeinnovatiespottertienduizendentrefwoorden. Doordecombinatievantrefwoordenheeftelkinnovatiefbedrijfeenuniekprofiel. AllebedrijfsprofielenhebbeneenURL(webadres).Algemenegegevenszoals branchecode(sbi codeofbik code),aantalmedewerkersenvestigingslocatiezijn beschikbaaromeenzoekactieverderteverfijnen. Actualiteit Van15a20%vanalleinnovatievebedrijvenwijzigenjaarlijksdecontactgegevens. Deactiviteitenvanbedrijvenwijzigennogvaker.Vanongeveer40%vande bedrijvenisnaeenjaarhettrefwoordenprofielveranderd.deinnovatiespotter houdtaldezewijzigingenzorgvuldigbij.ubeschiktdaardooraltijdoveractuele informatie. Q modusbv 4 18april2013

5 DeInnovatiespottervooradvies en dienstverlenendebedrijven Ubentorganisatieadviseur,consultantofdienstenleverancier 3,eninnovatieve bedrijvenzijnvoorueenbelangrijkeklantengroep?danisdeinnovatiespotteriets vooru! Inzetbaarvoor: - acquisitie - leadgeneratie - telemarketing(businesstobusiness) - directmarketing - data(base)verrijking - marktonderzoek Innovatievebedrijvenzijnaltijdsterkinontwikkeling.Juistbijdiebedrijvenkuntu eenbelangrijkerolspelen.deinnovatiespotterhelptuuwklantenkringtebereiken. Maakgemakkelijkeenselectievanbedrijvenenrichtuwmailing,telefonische acquisitie,gesprekofafspraakaanbedrijvendieuwaanbodwaarderenenwaaru demeestekansmaakt.metdeinnovatiespotterverspiltumindermarketing en acquisitiecapaciteitenhaaltumeeropdrachtenbinnen. Ookuwbestaandeklantenbiedtuietsextra'smetdeInnovatiespotter.Ukunt henhelpenaanwaardevollenieuwecontactendoordeinnovatiespotterte gebruikenvoorhunzoekvraag. 3 TotdeklantenvandeInnovatiespotterbehorenadviseursendienstverlenersopgebiedvanHRM, ICT,marketingencommunicatie,reclameenacquisitie,telemarketing(B2B),financiëlezaken (boekhoudkantoren,accountantskantoren,banken,fondseneninvesteerders),export,business developmentengroei,innovatieenondernemerschap,juridischezaken,intellectueeleigendom,et cetera. Q modusbv 5 18april2013

6 Hoewerkthet DeInnovatiespotteronderscheidtzichvanandereinformatie en adressenleveranciersdoorvolledigheidenuitgebreideselectiemogelijkheden. Hetinformatiesysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomdejuistebedrijventevinden. - Zoek Beschikineenhandomdraaiovereenvolledigoverzichtvanalle innovatievebedrijven. - Vergelijk Vergelijkeenvoudigdegevondenbedrijvendankzijde trefwoordenprofielen. - Verfijn Verfijnuwzoekactienietalleenopregio,vestigingsplaats,vakgebied, branchecodeenaantalfte,maarookopinhoudelijkeactiviteiten. - Selecteer Selecteerbedrijvenmetbehulpvandegeavanceerdezoek, vergelijk enfiltermogelijkheden. - Vind Vindpreciesdiebedrijvendieunodighebt.Ennietméér. Zoekmogelijkheden MettienduizendentrefwoordenaandebasisvandeInnovatiespottervindtu eenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijven.met eenvoudigzoeken zoektuop ééntrefwoord.met uitgebreidzoeken zoektuopmeerdanééntrefwoord. Ukuntdezoekresultatenverfijnenmetplaats,gemeente,provincie,aantal medewerkers,branchecodeendatumvanlaatstewijziging. Uitgebreidzoeken Via uitgebreidzoeken zijnaanvullendezoekfunctiesbeschikbaar: - Combinatievantrefwoorden(bijvoorbeeldICTenzorg) - Oppostcode,plaats,gemeenteofprovincie,aldannietmeteenstraalrondom hetaangegevengebied - Bedrijfsprofielendietoegevoegdofgeactualiseerdzijnnaeenbepaaldedatum - Gerelateerdebedrijven(bedrijfsprofielendieovereenkomstenvertonenmethet gevondenbedrijf) - Aantalmedewerkers - Branchecode Via uitgebreidzoeken kuntueencombinatievantrefwoordengebruikenmet BoleaanseoperatorenAND,OR,NOT(en,of,niet). Metbijvoorbeelddetermen'zorgANDwelzijn'vindtuprofielenwaarinbeide woordenvoorkomen.ukuntookwoordenuitsluiten(zorgnotverpleging),of Q modusbv 6 18april2013

7 kiezenvoor OR,waarbijualleresultatenkrijgtwaarinéénvandegenoemde woordenvoorkomt(zorgorlifestyle). Deketen Sommigetrefwoordenkomenvaakvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,bijvoorbeeldhettrefwoord zorg.viadittrefwoordzoektuniet alleennaarbedrijvendieindezorgactiefzijn,maarooknaarbedrijvendievoorde zorgwerken.uvindtlangsdezewegbedrijvendiezorgalseindproductleveren, maarooktoeleverancierszoalsict bedrijvendiesoftwareontwikkelenvoordezorg, oftechnischebedrijvendierolstoelenmaken.uvindtbedrijvenindeketen 4. MetdeInnovatiespottervindtugroepenbedrijvendiemetandereclassificaties, zoalsdeveelgebruiktebranchecode,onvindbaarzijn.dezeintelligentemethode vanzoekenisnietbeschikbaarbijzoekmachinesenandereinformatiesystemen. Niches Sommigetrefwoordenkomenweinigvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,omdatheteenkleine,gespecialiseerdemarktbetreft(eenniche). Bedrijvenineennichezijnmoeilijktevinden.Sommigenichesbevindenzichophet grensvlakvanverschillendebranches.eenvoorbeeldhiervanisdomotica. Domotica(huisautomatisering)iseenverzamelbegripvoorwoningaanpassingen waarbijictentelematicawordengebruikt,gecombineerdmet (zorg)dienstverleningvanbuitenaf.domoticatoepassingenwordenontwikkeldop hetgrensvlakvanvakgebieden,zoalszorg,elektronica,architectuur,i(c)ten telematica. Bedrijvendiezichbezighoudenmetdomoticazitten verstopt inallerleisectoren. MetdeInnovatiespottervindtudezebedrijvenwél.Meerdanéénzoekopdrachtis nietnodigenukrijgtgéénongewenstebijvangst. Rangorde Alsuéénbedrijfzoekt,bijvoorbeeldalssamenwerkingspartneroftoeleverancier, maaktuaandehandvandetrefwoordenprofieleneenvoudigeenrangordevande meestrelevantebedrijven. Hetismogelijkomaaneenzoekactiedebranchecode(SBI ofbik code)toete voegen,waardoorudomoticabedrijvenalleenindeaangegevenbranchevindt. BijvoorbeeldICT bedrijvendiesoftwarevoordomoticatoepassingenontwikkelen. 4 De keten, productieketen of supplychain ;eenaaneensluitendereeksvanactiviteitenomtoteen eindproducttekomen,waarbijheteindproductvanhetenebedrijfde grondstof isvoorhetvolgende bedrijf. Q modusbv 7 18april2013

8 Deresultatenvaneenzoekactie Eenzoekactieresulteertineenlijstvanbedrijvenwaarinudirectaldebelangrijkste trefwoordenziet.vanuitdezoekresultatenkuntueenbedrijfsprofielselecterenen volledigbekijkendooreropteklikken. Alletrefwoordenzijn doorklikbaar.uvindthierdooreenvoudigdebedrijvenmet hetzelfdetrefwoordinhetbedrijfsprofiel. Extraoverzichtsfuncties Extraoverzichtsfunctiesmakenhetmakkelijkomrelaties,overeenkomstenof juistverschillentussenbedrijventezien. Trefwoordenwolk Alsukliktopeentrefwoordvaneenbedrijf,toonteen trefwoordenwolk relatiesmetanderetrefwoorden.indetrefwoordenwolkzietu welketrefwoordenvaakinéénprofielgevondenworden.hoegroterhetlettertype vanhettrefwoordindewolk,hoevakerhetvoorkomtincombinatiemethet geselecteerdetrefwoord.hettrefwoord biogas bijvoorbeeldkomtvaakvoorin combinatiemet vergisting. Aanvullendvindtuonderdetrefwoordenwolkeenoverzichtvanallebedrijvenmet profielenwaarinhetgeselecteerdetrefwoordvoorkomt. Bedrijvenwolk Alsukliktopeenbedrijfsprofiel,zieturelatiesmetandere bedrijvenineen bedrijvenwolk.debedrijvenwolkgeefteenoverzichtvan bedrijvenmetdezelfdetrefwoorden.hiermeevindtueenvoudigbedrijvendiesterk opelkaarlijken.hoegroterhetlettertypevanhetbedrijf,hoemeertrefwoorden vanhetbedrijfsprofielovereenkomenmethetgeselecteerdebedrijf. Elkbedrijfindewolkis doorklikbaar,zodatuookvandatbedrijfweereen bedrijvenwolkkuntzien. Overeenkomstenenverschillentussenbedrijven Metdetrefwoorden enbedrijvenwolkkuntueenvoudigketensenandere inhoudelijkerelatiestussenbedrijvenontdekken.dezefunctieshelpenuom bedrijventevindendiesterkopelkaarlijkenendieaanelkaargerelateerdzijn. Alleoverzichtenzijn doorklikbaar. Downloaden AllegevondenbedrijvenzijntedownloadeninExcel encsv bestandsformaat. Ukuntallebedrijfscontactgegevensinéénkeerdownloaden.Decontactgegevens kuntugebruikenvoormailingenenanderemarketingactiviteiten. Q modusbv 8 18april2013

9 Aanvullendediensten DeInnovatiespotterbiedtméérdandemogelijkhedendierechtstreeksonline beschikbaarzijn.zobevatonsinformatiesysteemookgegevensvannietinnovatievebedrijvenenwerkenwesamenmetanderepartijen. Onderzoek Voorcomplexeonderzoeks en/ofzoekvragenhebbenwetoegangtot anderebronnen.wijwerkensamenmetonderzoekersvanderijksuniversiteit Groningen(StrategyandInnovation,prof.dr.W.A.(Wilfred)Dolfsma)enUniversiteit Twente(NederlandsInstituutvoorKennisintensiefOndernemerschap,prof.dr.A.J. (Aard)Groen).Doorhetkoppelenvandeonderzoeksdataaandedatavande Innovatiespotter,kunnenweveeluiteenlopendeonderzoeksvragenbeantwoorden. Regionaalonderzoek Wijvoerenregio onderzoekenvoorderdenuit. Ookkunnenweonderzoeksactiviteitenvanverschillende(regionale)partijen combinerenensamenvoegeninéénonderzoek.bedrijvenontvangenzoniet onnodigvaakeenvragenlijstofenquête,watderesponsaanzienlijkverhoogt. Verkoopondersteuning Voorbedrijvenkunnenwemarketing en verkoopgerichtewerkzaamhedenuithandennemen.misschienwiltuvoorhetop demarktbrengenvanuwnieuweproducteneenmarktonderzoekuitvoeren,leads genereren,direct mailingsverzenden,belactiesopzettenofeenverkoopteam inzetten.ofuwiltaldezestappenineengeïntegreerdtrajectuitvoeren. DeInnovatiespotterondersteuntubijéénofmeervandezeactiviteiten. Doordehogekwaliteitvanonzebedrijfsselecties,boekenwemeerresultaat. Webenaderenimmersalleendebesteleads.Daarnaastonderscheidenweonsvan callcentersentelemarketingbureau'sdooronsteverdiepenindeinhoud. Onzemedewerkerszijnhoogopgeleidengoedinstaatingesprektegaanmetuw (potentiële)klant. Bèta producten Wijhebbenproductenendienstenindebèta fase,waarutegen aantrekkelijkevoorwaardengebruikvankuntmaken.zoontwikkelenweopdit momentprofielenvanbedrijveninduitslandenandere(typen)organisaties. Bentugeïnteresseerdinéénvanonzeaanvullendediensten?Neemdancontactop metdeinnovatiespotter. Q modusbv 9 18april2013

10 Prijzen DeInnovatiespotterhanteertgunstigevoorwaarden.Ubetaaltnietper bedrijfsprofiel,maarvoortoegangtothetinformatiesysteemopjaarbasis. DeInnovatiespotterisdaardooringebruikalsnelgoedkoperdanandere informatieleveranciers.eengoedeinvesteringvooriedereendieinformatiezoekt overinnovatieengraagopdehoogteblijft. Meteenabonnementkrijgtueenvoudigtoegangtotonsinformatiesysteem. Wanneeruzichaanmeldt,beschiktubinnenvijfminutenoverderijkedatavande Innovatiespotter 5. Functionaliteiten Zoekenviadoorklikbaretrefwoorden x Geavanceerdzoekenenfilteren x Vergelijkenmetgerelateerdebedrijvenengerelateerde x trefwoorden Allebedrijfscontactgegevensvaneenzoekactiedownloadenin x ExcelenCSV AllebedrijfscontactgegevensuitdeInnovatiespotterdownloaden x inexcelencsv Helpdesk x Overigeproductenendiensten Bedrijfsselectiesopmaat Opaanvraag (Regionale)onderzoeken Marktonderzoeken Onderzoeki.s.m.deRuGenUT Uitzettenvanvragenlijstenenenquêtes Verkoopondersteuning 5 DeInnovatiespotterhanteertvoorwatbetreftdehoeveelheidgebruiktedataeen'fairusepolicy'. Meteenabonnementkuntuonbeperktgegevensdownloaden.Indienhetvermoedenbestaatvan misbruik,heeftdeinnovatiespotterhetrechtomdeabonnementsrechtentebeperkendanwelopte heffen. Q modusbv 10 18april2013

11 Introductieactie Eenjaarabonnementkost 1.250, perlicentie(1gebruiker).vooreenextralicentie betaaltuslechts 150,. Kiestunuvooreenjaarabonnementdankrijgtuvanonsdegebruiksperiodetot1 september2013cadeau.deabonnementsperiodelooptpasafop1september Aanmelden Alsabonneekuntugebruikmakenvanalonzeproductenendiensten.Vulonline uwgegevensinophttp://www.innovatiespotter.nl/registreren.naaanmelding ontvangtueene mailwaarmeeubinnenvijfminutentoeganghebttothet informatiesysteemvandeinnovatiespotter. Defactuurontvangtupere mail. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv Postadres: Kleiweg8 9831PLAduard Bezoekadres: Gorechtkade136B 9713CKGroningen Telefoon: Q modusbv 11 18april2013

12 Onzeklanten Bedrijfsleven ESD SICBV PNOConsultants GerhardViskerArtDirection GrafischOntwerp DeJong&Laanaccountants ComPromise Vereenigde Cvites ZorgInnovatieForum/ZorgvoordeToekomst MollemaPensioenConsultancy Pentapark GroningenSeaports Etc. Overheid GemeenteGroningen/DienstRO/EZ NorthSeaSupplyConnect TechnologieCentrumNoord Nederland RegioGroningen Assen SamenwerkingsverbandNoord Nederland(SNN) Etc. Kennisinstellingen UniversiteitTwente/VentureLabInternational HanzehogeschoolGroningen/KenniscentrumOndernemerschap CentrumvoorValorisatieenOndernemerschapGroningen Etc. Q modusbv 12 18april2013

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK

Nadere informatie

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding Gefeliciteerd met uw eigen regionale profielpagina op één van de websites van de Onderneemt Groep! In deze handleiding zullen we inhoud en functies van uw vermelding zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Esther Klompenhouwer Productbeheerder Agenda Aanleiding Het register Inhoud van AGB Wensen en eisen rondom AGB Wat betekent dit voor u als zorgverlener? Het aanvraag

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer= 1 van 5 15-2-2017 11:21 Bedrijfsinformatie bestellen 1. Bedrijf zoeken 2. Product kiezen 3. Bestelling afronden Vereniging van Eigenaars Spaarwaterstraat 142 tot en met 154 (even nummers) te 's-gravenhage,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF

AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF Omschrijf jouw Haags Sportinitiatief en dien deze in via de website www.haagssportinitiatief.nl Stap 1. Omschrijving van jouw Haags Sportinitiatief (gebruik bij

Nadere informatie

De juiste bedrijven vinden: essentieel voor een bloeiende economie

De juiste bedrijven vinden: essentieel voor een bloeiende economie Augustus 2016 De juiste bedrijven vinden: essentieel voor een bloeiende economie Het mkb is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. Daarom investeren overheden miljoenen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst Bedrijfsprofiel - (08216775) Kamer van Koophandel, 19 maart 2016-21:31 Uittreksel KvK-nummer 08216775 Rechtspersoon RSIN 821850209 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Deventer

Nadere informatie

Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl

Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl Gebruikersnaam:... Wachtwoord:... Welkom Het doet ons deugd u de nieuwe beheeromgeving van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer te mogen presenteren. Op deze

Nadere informatie

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Vind uw doelgroep in een paar eenvoudige stappen! Ad Hoc Data 2017 Versie 2017_1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Ad Hoc Data... 4 1.2 De selectietool... 4 1.3 De

Nadere informatie

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) een

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN GKB

HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB 1 Aanmelden voor Mijn GKB 2 Inloggen in Mijn GKB 2.1 Wachtwoord vergeten? 2.2 Gebruikersnaam vergeten? 3 Wat is Mijn GKB? 3.1 Startpagina

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Vind uw doelgroep in een paar eenvoudige stappen! Ad Hoc Data 2017 Versie 2017_1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Ad Hoc Data... 4 1.2 De selectietool... 4 1.3 De

Nadere informatie

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool

Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Handleiding Ad Hoc Data Selectietool Vind uw doelgroep in een paar eenvoudige stappen! Ad Hoc Data 2016 Versie 201610_2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Ad Hoc Data... 4 1.2 De selectietool... 4 1.3

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding:

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 765317 Aanvraagnaam natuurontwikkeling en waterberging HOWABO/NNP Uw

Nadere informatie

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 De bestelprocedure... 4 2.1 Product selecteren... 4 2.2 Certificate Signing Request

Nadere informatie

O bv O nv O stichting O vereniging O coöperatie O onderlinge waarborgmaatschappij O cv O vof O eenmanszaak

O bv O nv O stichting O vereniging O coöperatie O onderlinge waarborgmaatschappij O cv O vof O eenmanszaak CIBG Farmatec-BMC AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN AANWIJZIGING/VERGUNNING OP GROND VAN DE WET INZAKE BLOEDVOORZIENING (WIBV) VELDEN MET EEN * ZIJN VERPLICHT ORGANISATIE WAARVOOR DE AANWIJZING/VERGUNNING WORDT

Nadere informatie

Handleiding Zelfregistratie e-factuurportaal

Handleiding Zelfregistratie e-factuurportaal Handleiding Zelfregistratie e-factuurportaal Voordat u start met de zelfregistratie, is het handig dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: Uw KvK-nummer, KvK-vestigingsnummer (dit nummer is niet

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

1. Wet- en regelgeving ARBOwet ARBObesluit bouwbesluit NEN 1010 NEN 3140 NEN-EN 50110

1. Wet- en regelgeving ARBOwet ARBObesluit bouwbesluit NEN 1010 NEN 3140 NEN-EN 50110 Post-MBO MIT-Elektrotechniek Deze cursus is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn in de elektrotechniek en zich verder willen bekwamen in het ontwerpen, begeleiden bij installatie en projectmanagement

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Handleiding Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.nl en TradCom.nl ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Zoeken naar en bestellen van producten

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2034039 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanleg 4" gasleiding thv de

Nadere informatie

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga Digitale Steden Agenda Jacques Walinga november 2, 2014 1 Agenda Doel van vandaag Achtergrond van Ondernemersplein.nl Wie zijn de partners Wat is het www.ondernemerplein.nl Waarom is er nu het Ondernemersplein

Nadere informatie

HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN

HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN De ZPEAK Online Telefooncentrale en faxverkeer De ZPEAK Online Telefooncentrale bied je de mogelijkheid om een faxbox aan te maken. Deze kun je via een belroute

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn cluster 3 Gennep. Uw referentiecode B01041.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn cluster 3 Gennep. Uw referentiecode B01041. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2444645 Aanvraagnaam Stroomlijn cluster 3 Gennep Uw referentiecode

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Van: Verzonden: Onderwerp: Gemeentemonitor

Van: Verzonden: Onderwerp: Gemeentemonitor Van: Madelene ter Laak [mailto:madelene.ter.laak@kvk.nl] Verzonden: maandag 5 oktober 2015 22:48 Onderwerp: Nieuw KvK product voor uw raadsleden, college B & W, hoofden en ambtenaren EZ, RO en statististisch

Nadere informatie

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee?

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Kwaliteitsregister Autisme werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Zichtbaarheid van kwaliteit,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Agentschap NL NL Energie en Klimaat/ secretariaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummerreeks

Aanvraagformulier Nummerreeks Uw gegevens (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Educatieve Contentcatalogus (ECC)

Educatieve Contentcatalogus (ECC) Educatieve Contentcatalogus (ECC) Handleiding vmbo Versie: 3.0 Handleiding ECC VMBO - update 4 oktober 2010 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 ECC en inloggen 4 3 Zoeken in de ECC 5 4 Functionaliteiten

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria?

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015 Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? 1. Het project zorgt voor een zichtbare verbetering van kwaliteit van de zorg. 2. Het

Nadere informatie

Handleiding Registratie

Handleiding Registratie Handleiding Registratie Registratie Als werkgever of werving & selectie intermediair heeft u de mogelijkheid vacatures te plaatsen binnen het Linkwell netwerk. Met behulp van dit document wordt u stap

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer verbouwen TD watergraafsmeer. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer verbouwen TD watergraafsmeer. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2198347 Aanvraagnaam Uw referentiecode verbouwen TD watergraafsmeer

Nadere informatie

Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829

Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829 Citrix Cue Card Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829 Instructie voor aanmelden: Eigen naam en personal pin

Nadere informatie

Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties

Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties De post-mbo opleiding Middelbaar Installatie Technicus Werktuigkundige installaties afgekort MIT-W voorziet in de behoefte om mensen met een MBO diploma op niveau

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. KPN WiFi

Handleiding. Mei 2015. KPN WiFi Handleiding Mei 2015 KPN WiFi Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Mijn HotSpots van KPN - Inloggen 4 3. Mijn HotSpots van KPN - Menu 5 4. Mijn HotSpots van KPN - Locatie 6 5. Mijn HotSpots van KPN - Bestellen

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag bouw Hoge Rijndijk 278A. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag bouw Hoge Rijndijk 278A. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1767421 Aanvraagnaam Aanvraag bouw Hoge Rijndijk 278A Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2. Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.0 1 oktober 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB, versie

Nadere informatie

Aanvragen Postcode ideal

Aanvragen Postcode ideal Aanvragen Postcode ideal Om gebruik te kunnen maken van Postcode ideal dient u eerst een account aan te maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode op de knop Maak

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Actief Kool Unit voor WOP afvalwater. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Actief Kool Unit voor WOP afvalwater. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2182805 Aanvraagnaam Actief Kool Unit voor WOP afvalwater Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Annie van Hattemstraat 15. Uw referentiecode 1658

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Annie van Hattemstraat 15. Uw referentiecode 1658 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2682861 Aanvraagnaam Annie van Hattemstraat 15 Uw referentiecode 1658

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag dieseltank Groningerstreek. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag dieseltank Groningerstreek. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1614407 Aanvraagnaam Aanvraag dieseltank Groningerstreek Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Populierenbossen park Oudegein. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Populierenbossen park Oudegein. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1297615 Aanvraagnaam Populierenbossen park Oudegein Uw referentiecode

Nadere informatie

Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016

Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016 Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding relatiebeheer...

Nadere informatie

ALGEMENE' VOORWAARDEN'

ALGEMENE' VOORWAARDEN' ALGEMENE' VOORWAARDEN' Elly'Degen,'mediavormgeving' KvK:63785196 BTW:NL21.95.68.704B01 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopdetotstandkoming,de inhoudendenakomingenvanalletussendeopdrachtgeverenellydegen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Plaatsen markiezen Korte Mare 34B. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Plaatsen markiezen Korte Mare 34B. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1907759 Aanvraagnaam Plaatsen markiezen Korte Mare 34B Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf CCV CERTIFICATIESCHEMA Politiekeurmerk Veilig Wonen, woningbeveiliging: 2008 (woningen bestaande bouw) Versie 2.0 1 januari 2010 (+ A1 + A2) Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanpassing Mts Hartlief-Lammers. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanpassing Mts Hartlief-Lammers. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1866575 Aanvraagnaam Aanpassing Mts Hartlief-Lammers Uw referentiecode

Nadere informatie

Medewerker Personeelszaken MPZ (niveau 3)

Medewerker Personeelszaken MPZ (niveau 3) Medewerker Personeelszaken MPZ (niveau 3) Op de afdeling P&O of HRM heeft de medewerker personeelszaken een veelzijdige en gevarieerde functie. U speelt een assisterende rol bij onder meer werven, selecteren

Nadere informatie

Mijn BIM. Jouw online omgeving waar je alles op één plek eenvoudig en overzichtelijk kunt inzien, beheren en regelen. Welkom bij de BIM!

Mijn BIM. Jouw online omgeving waar je alles op één plek eenvoudig en overzichtelijk kunt inzien, beheren en regelen. Welkom bij de BIM! Welkom bij de BIM! We wensen je heel veel succes en plezier in je nieuwe ruimte! Onze dienstverlening houdt niet op bij het overhandigen van jouw sleutels. Sterker nog: daar begint het pas! Mijn BIM Er

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Gegevens medeaanvrager VIA

Gegevens medeaanvrager VIA Gegevens medeaanvrager VIA 1 Gegevens medeaanvrager Versneller Innovatieve Ambities VIA VIA Versneller Innovatieve Ambities Dit document is alleen van toepassing indien u subsidie wilt aanvrager voor een

Nadere informatie

24 DEADLINE AANMELDING

24 DEADLINE AANMELDING Niveau : Individuele opleidingen. Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules. Niveau : Teamtrainingen. Dit zijn trainingen voor een heel team gericht

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1650695 Aanvraagnaam Meerhof 27 - Leiden Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune.

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune. Reclame-, marketing- en PR-advies Media Design Grafimedia Personeel & Organisatie Marktonderzoek Congressen & Evenementen Interactive Marcom Dienstverlening Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Webservices - CRM Connector Company.info

Webservices - CRM Connector Company.info 2015 Webservices - CRM Connector Company.info De toegevoegde waarde voor u: Continu up to date CRM Uw CRM is helemaal up to date en wordt naar wens pro-actief up to date gehouden. Uw CRM kan effectiever

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 1240325 Aanvraagnaam Uw referentiecode Eijnden,

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

User guide Starterskit Hosted Desktop

User guide Starterskit Hosted Desktop User guide Starterskit Hosted Desktop www.exact.nl User Guide Starterskit Hosted Desktop II Starterskit Hosted Desktop Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in

Nadere informatie

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek Module A Inleiding en gebruikswijzer 1 Algemene inleiding... 2 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek... 2 2 Gebruikswijzer voor BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag... 3 2.1 Introductie... 3 2.2 Bladeren

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2439897 Aanvraagnaam Hoogersmilde, Burgemeester Servatiusstraat 3

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1929315 Aanvraagnaam gevelopeningen ACTA Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1732847 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag vergunning voor het

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn 2e cluster gemeente Venray. Uw referentiecode C01041.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn 2e cluster gemeente Venray. Uw referentiecode C01041. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2156243 Aanvraagnaam Stroomlijn 2e cluster gemeente Venray Uw referentiecode

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse procedures

Handleiding inschrijven op onderhandse procedures Handleiding inschrijven op onderhandse procedures Versie Mei 2015 U vindt in deze handleiding: 1. Aanmelden voor de procedure... 2 1.1. De uitnodiging ontvangen... 2 1.2. De uitnodiging beantwoorden...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op openbare procedures

Handleiding inschrijven op openbare procedures Handleiding inschrijven op openbare procedures Versie December 2014 U vindt in deze handleiding: 1. Aanmelden voor uw inschrijving... 2 1.1. Het project vinden op Aanbestedingskalender.nl... 2 1.2. Het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

Handleiding installatie QV soft certificaat.

Handleiding installatie QV soft certificaat. 1. Installatie Certificaat 1.1. Open de mail met als onderwerp Registrant Invitation die u heeft gekregen van Trustlink (do-not-reply) en klik op de link. 1.2 Vul uw email adres in op de website. 1.3 Beantwoord

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag reclame Vijf Meiplein Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag reclame Vijf Meiplein Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 646119 Aanvraagnaam Aanvraag reclame Vijf Meiplein 112-114 Uw referentiecode

Nadere informatie

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met Kamer van Koophandel Oost Nederland Kantoor Enschede Hengelosestraat 585 Postbus 5500 75OO GM ENSCHEDE T 053 484 9849 F +31 53 484 97 11 www.kvk.nl Am Bühlbach 14 48653 COESFELD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nadere informatie

Mini brochure BWPN 2017

Mini brochure BWPN 2017 Mini brochure BWPN 2017 Hier vindt u alle informatie over de beroepsorganisatie voor weddingplanners in Nederland. De BWPN is dé beroepsorganisatie voor professionele weddingplanners! Waarom een beroepsorganisatie?

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Doorsteek HWA kademuur Haven. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Doorsteek HWA kademuur Haven. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 934823 Aanvraagnaam Doorsteek HWA kademuur Haven Uw referentiecode

Nadere informatie

Handleiding voor bedrijven ESF-subsidie op Rijopleidingen voor SOOB-bedrijven

Handleiding voor bedrijven ESF-subsidie op Rijopleidingen voor SOOB-bedrijven Handleiding voor bedrijven ESF-subsidie op Rijopleidingen voor SOOB-bedrijven Deze handleiding betreft een nadere toelichting op het ESF-subsidiereglement. In geval van enige strijdigheid met het subsidiereglement,

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2947723 Aanvraagnaam Aanvraag logo sticker in het Raam Diefsteeg 19

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

PAS 5.0. Beheer handleiding. Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV. ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl

PAS 5.0. Beheer handleiding. Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV. ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl PAS 5.0 Beheer handleiding Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl Inhoudsopgave 1. PAS: hét adressenbeheer- en mailingprogramma... 4 2. Sjablonen... 4 2.1.

Nadere informatie

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers.

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. HANDLEIDING Versie 1.6 2 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. In deze handleiding nemen we

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012).

Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012). Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012). Het gebruik van Interimpuls wijst zich grotendeels van zelf. Toch kan het zo zijn dat u nadere informatie wenst. Deze handleiding

Nadere informatie

Het Erasmus HAVO/ VWO

Het Erasmus HAVO/ VWO Het Erasmus HAVO/ VWO Tec hna siu m Het Era sm us Nie Wa n uw sgie ted! rige typ es Technasium Vind jij het leuk om de wereld om je heen te ontdekken? Ben je nieuwsgierig? Wil jij weten hoe het zit en

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer SH/DB/301714, Ramdihal, Landsmeer.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer SH/DB/301714, Ramdihal, Landsmeer. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2312031 Aanvraagnaam Uw referentiecode 301714,

Nadere informatie