U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n"

Transcriptie

1 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

2 D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK DeInnovatiespotteriseenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreide profielenvaninnovatievebedrijveninnederland.hetsysteemheeftgeavanceerde zoek,vergelijk enfiltermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuiste bedrijventevinden. DeInnovatiespotteriseensnelgroeiendedienstvooriedereendieprofessioneel geïnteresseerdisininnovatie.ontwikkeldvanuit20jaarervaringopgebiedvanict, businessdevelopmentenkennismanagement. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv. Q modusbv 2 18april2013

3 DeInnovatiespotter DeInnovatiespotterisuwlinknaarinnovatievebedrijven.Eenonlineinformatiesysteemmetduizendenuitgebreideprofielenvaninnovatievebedrijven 1 in Nederland 2.Hetsysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomeenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijventevinden. HetdoelvandeInnovatiespotteriseenvoudig:beter,snellerengerichteralle innovatievebedrijvenvindendieuzoekt,zonder bijvangst. DeInnovatiespotterspaartveeltijdengeldbijhetzoekennaarinnovatieve bedrijvenenvindtbedrijvendieuandersmist! DeInnovatiespotterinhetkort Debelangrijkstekenmerken: - Eénsysteemmetnagenoegalleinnovatievebedrijven. - AltijdactuelebedrijfsprofielenmetNAWT gegevens(naam,adres, woonplaats,telefoonnummer),url(webadres),branchecode,aantalfte,en15 tot25kenmerkendetrefwoorden. - Eentrefwoordenindexomdejuistebedrijventevinden(zonder bijvangst ). - Handigegereedschappenomovereenkomstenenverschillentussen bedrijventezienentefilterenenvergelijkenopverschillendeeigenschappen. - Voordeligdoorgebruikopabonnementsbasis. - Méérmogelijkhedenmetdeaanvullendediensten. 1 Dedefinitievaninnovatiediewehanteren:eenopdemarktgerichtevernieuwing,diebetrekking kanhebbenopeenproduct,dienst,hetproductieprocesofopdebenaderingvandemarkt. Behalveinnovatievebedrijvenvindtutalvanspecialistischeenkennisintensievebedrijvendieeen belangrijkerol(kunnen)spelenininnovatieprocessen. 2 InnovatievebedrijvenuitNoord enoost Nederlandzijnopgenomen.Vanafhetderdekwartaalvan 2013zijnalleinnovatievebedrijvenuitgeheelNederlandopgenomen. Q modusbv 3 18april2013

4 Bedrijfsprofielen Eenbedrijfsprofielbestaatuitdevolgendegegevens(indienbeschikbaar). Bedrijfscontactgegevens: - Naam,adres,woonplaats(NAW) - Contactpersoon - Telefoonnummer - E mailadres Overigebedrijfsgegevens: - KvK nummer - Branchecode(BIK codeofsbi code) - Aantalmedewerkers - URL(webadres) 15tot25trefwoordenzoals: Producten Diensten Processen Technieken Methoden Activiteiten Vakgebieden Niches Specialismen Apparatuur Grond(hulp)stoffen Branche Afzetmarkten Merknamen Handelsnamen (Kwaliteits)standaarden Keurmerken Certificaten Kenmerkendetrefwoorden Vanelkbedrijfzijn15tot25kenmerkendetrefwoordenbeschikbaar.Totaalbevat hetinformatiesysteemvandeinnovatiespottertienduizendentrefwoorden. Doordecombinatievantrefwoordenheeftelkinnovatiefbedrijfeenuniekprofiel. AllebedrijfsprofielenhebbeneenURL(webadres).Algemenegegevenszoals branchecode(sbi codeofbik code),aantalmedewerkersenvestigingslocatiezijn beschikbaaromeenzoekactieverderteverfijnen. Actualiteit Van15a20%vanalleinnovatievebedrijvenwijzigenjaarlijksdecontactgegevens. Deactiviteitenvanbedrijvenwijzigennogvaker.Vanongeveer40%vande bedrijvenisnaeenjaarhettrefwoordenprofielveranderd.deinnovatiespotter houdtaldezewijzigingenzorgvuldigbij.ubeschiktdaardooraltijdoveractuele informatie. Q modusbv 4 18april2013

5 DeInnovatiespottervooradvies en dienstverlenendebedrijven Ubentorganisatieadviseur,consultantofdienstenleverancier 3,eninnovatieve bedrijvenzijnvoorueenbelangrijkeklantengroep?danisdeinnovatiespotteriets vooru! Inzetbaarvoor: - acquisitie - leadgeneratie - telemarketing(businesstobusiness) - directmarketing - data(base)verrijking - marktonderzoek Innovatievebedrijvenzijnaltijdsterkinontwikkeling.Juistbijdiebedrijvenkuntu eenbelangrijkerolspelen.deinnovatiespotterhelptuuwklantenkringtebereiken. Maakgemakkelijkeenselectievanbedrijvenenrichtuwmailing,telefonische acquisitie,gesprekofafspraakaanbedrijvendieuwaanbodwaarderenenwaaru demeestekansmaakt.metdeinnovatiespotterverspiltumindermarketing en acquisitiecapaciteitenhaaltumeeropdrachtenbinnen. Ookuwbestaandeklantenbiedtuietsextra'smetdeInnovatiespotter.Ukunt henhelpenaanwaardevollenieuwecontactendoordeinnovatiespotterte gebruikenvoorhunzoekvraag. 3 TotdeklantenvandeInnovatiespotterbehorenadviseursendienstverlenersopgebiedvanHRM, ICT,marketingencommunicatie,reclameenacquisitie,telemarketing(B2B),financiëlezaken (boekhoudkantoren,accountantskantoren,banken,fondseneninvesteerders),export,business developmentengroei,innovatieenondernemerschap,juridischezaken,intellectueeleigendom,et cetera. Q modusbv 5 18april2013

6 Hoewerkthet DeInnovatiespotteronderscheidtzichvanandereinformatie en adressenleveranciersdoorvolledigheidenuitgebreideselectiemogelijkheden. Hetinformatiesysteembeschiktovergeavanceerdezoek,vergelijk en filtermogelijkhedenomdejuistebedrijventevinden. - Zoek Beschikineenhandomdraaiovereenvolledigoverzichtvanalle innovatievebedrijven. - Vergelijk Vergelijkeenvoudigdegevondenbedrijvendankzijde trefwoordenprofielen. - Verfijn Verfijnuwzoekactienietalleenopregio,vestigingsplaats,vakgebied, branchecodeenaantalfte,maarookopinhoudelijkeactiviteiten. - Selecteer Selecteerbedrijvenmetbehulpvandegeavanceerdezoek, vergelijk enfiltermogelijkheden. - Vind Vindpreciesdiebedrijvendieunodighebt.Ennietméér. Zoekmogelijkheden MettienduizendentrefwoordenaandebasisvandeInnovatiespottervindtu eenvoudigendoeltreffenddejuistebedrijven.met eenvoudigzoeken zoektuop ééntrefwoord.met uitgebreidzoeken zoektuopmeerdanééntrefwoord. Ukuntdezoekresultatenverfijnenmetplaats,gemeente,provincie,aantal medewerkers,branchecodeendatumvanlaatstewijziging. Uitgebreidzoeken Via uitgebreidzoeken zijnaanvullendezoekfunctiesbeschikbaar: - Combinatievantrefwoorden(bijvoorbeeldICTenzorg) - Oppostcode,plaats,gemeenteofprovincie,aldannietmeteenstraalrondom hetaangegevengebied - Bedrijfsprofielendietoegevoegdofgeactualiseerdzijnnaeenbepaaldedatum - Gerelateerdebedrijven(bedrijfsprofielendieovereenkomstenvertonenmethet gevondenbedrijf) - Aantalmedewerkers - Branchecode Via uitgebreidzoeken kuntueencombinatievantrefwoordengebruikenmet BoleaanseoperatorenAND,OR,NOT(en,of,niet). Metbijvoorbeelddetermen'zorgANDwelzijn'vindtuprofielenwaarinbeide woordenvoorkomen.ukuntookwoordenuitsluiten(zorgnotverpleging),of Q modusbv 6 18april2013

7 kiezenvoor OR,waarbijualleresultatenkrijgtwaarinéénvandegenoemde woordenvoorkomt(zorgorlifestyle). Deketen Sommigetrefwoordenkomenvaakvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,bijvoorbeeldhettrefwoord zorg.viadittrefwoordzoektuniet alleennaarbedrijvendieindezorgactiefzijn,maarooknaarbedrijvendievoorde zorgwerken.uvindtlangsdezewegbedrijvendiezorgalseindproductleveren, maarooktoeleverancierszoalsict bedrijvendiesoftwareontwikkelenvoordezorg, oftechnischebedrijvendierolstoelenmaken.uvindtbedrijvenindeketen 4. MetdeInnovatiespottervindtugroepenbedrijvendiemetandereclassificaties, zoalsdeveelgebruiktebranchecode,onvindbaarzijn.dezeintelligentemethode vanzoekenisnietbeschikbaarbijzoekmachinesenandereinformatiesystemen. Niches Sommigetrefwoordenkomenweinigvoorindebedrijfsprofielenvande Innovatiespotter,omdatheteenkleine,gespecialiseerdemarktbetreft(eenniche). Bedrijvenineennichezijnmoeilijktevinden.Sommigenichesbevindenzichophet grensvlakvanverschillendebranches.eenvoorbeeldhiervanisdomotica. Domotica(huisautomatisering)iseenverzamelbegripvoorwoningaanpassingen waarbijictentelematicawordengebruikt,gecombineerdmet (zorg)dienstverleningvanbuitenaf.domoticatoepassingenwordenontwikkeldop hetgrensvlakvanvakgebieden,zoalszorg,elektronica,architectuur,i(c)ten telematica. Bedrijvendiezichbezighoudenmetdomoticazitten verstopt inallerleisectoren. MetdeInnovatiespottervindtudezebedrijvenwél.Meerdanéénzoekopdrachtis nietnodigenukrijgtgéénongewenstebijvangst. Rangorde Alsuéénbedrijfzoekt,bijvoorbeeldalssamenwerkingspartneroftoeleverancier, maaktuaandehandvandetrefwoordenprofieleneenvoudigeenrangordevande meestrelevantebedrijven. Hetismogelijkomaaneenzoekactiedebranchecode(SBI ofbik code)toete voegen,waardoorudomoticabedrijvenalleenindeaangegevenbranchevindt. BijvoorbeeldICT bedrijvendiesoftwarevoordomoticatoepassingenontwikkelen. 4 De keten, productieketen of supplychain ;eenaaneensluitendereeksvanactiviteitenomtoteen eindproducttekomen,waarbijheteindproductvanhetenebedrijfde grondstof isvoorhetvolgende bedrijf. Q modusbv 7 18april2013

8 Deresultatenvaneenzoekactie Eenzoekactieresulteertineenlijstvanbedrijvenwaarinudirectaldebelangrijkste trefwoordenziet.vanuitdezoekresultatenkuntueenbedrijfsprofielselecterenen volledigbekijkendooreropteklikken. Alletrefwoordenzijn doorklikbaar.uvindthierdooreenvoudigdebedrijvenmet hetzelfdetrefwoordinhetbedrijfsprofiel. Extraoverzichtsfuncties Extraoverzichtsfunctiesmakenhetmakkelijkomrelaties,overeenkomstenof juistverschillentussenbedrijventezien. Trefwoordenwolk Alsukliktopeentrefwoordvaneenbedrijf,toonteen trefwoordenwolk relatiesmetanderetrefwoorden.indetrefwoordenwolkzietu welketrefwoordenvaakinéénprofielgevondenworden.hoegroterhetlettertype vanhettrefwoordindewolk,hoevakerhetvoorkomtincombinatiemethet geselecteerdetrefwoord.hettrefwoord biogas bijvoorbeeldkomtvaakvoorin combinatiemet vergisting. Aanvullendvindtuonderdetrefwoordenwolkeenoverzichtvanallebedrijvenmet profielenwaarinhetgeselecteerdetrefwoordvoorkomt. Bedrijvenwolk Alsukliktopeenbedrijfsprofiel,zieturelatiesmetandere bedrijvenineen bedrijvenwolk.debedrijvenwolkgeefteenoverzichtvan bedrijvenmetdezelfdetrefwoorden.hiermeevindtueenvoudigbedrijvendiesterk opelkaarlijken.hoegroterhetlettertypevanhetbedrijf,hoemeertrefwoorden vanhetbedrijfsprofielovereenkomenmethetgeselecteerdebedrijf. Elkbedrijfindewolkis doorklikbaar,zodatuookvandatbedrijfweereen bedrijvenwolkkuntzien. Overeenkomstenenverschillentussenbedrijven Metdetrefwoorden enbedrijvenwolkkuntueenvoudigketensenandere inhoudelijkerelatiestussenbedrijvenontdekken.dezefunctieshelpenuom bedrijventevindendiesterkopelkaarlijkenendieaanelkaargerelateerdzijn. Alleoverzichtenzijn doorklikbaar. Downloaden AllegevondenbedrijvenzijntedownloadeninExcel encsv bestandsformaat. Ukuntallebedrijfscontactgegevensinéénkeerdownloaden.Decontactgegevens kuntugebruikenvoormailingenenanderemarketingactiviteiten. Q modusbv 8 18april2013

9 Aanvullendediensten DeInnovatiespotterbiedtméérdandemogelijkhedendierechtstreeksonline beschikbaarzijn.zobevatonsinformatiesysteemookgegevensvannietinnovatievebedrijvenenwerkenwesamenmetanderepartijen. Onderzoek Voorcomplexeonderzoeks en/ofzoekvragenhebbenwetoegangtot anderebronnen.wijwerkensamenmetonderzoekersvanderijksuniversiteit Groningen(StrategyandInnovation,prof.dr.W.A.(Wilfred)Dolfsma)enUniversiteit Twente(NederlandsInstituutvoorKennisintensiefOndernemerschap,prof.dr.A.J. (Aard)Groen).Doorhetkoppelenvandeonderzoeksdataaandedatavande Innovatiespotter,kunnenweveeluiteenlopendeonderzoeksvragenbeantwoorden. Regionaalonderzoek Wijvoerenregio onderzoekenvoorderdenuit. Ookkunnenweonderzoeksactiviteitenvanverschillende(regionale)partijen combinerenensamenvoegeninéénonderzoek.bedrijvenontvangenzoniet onnodigvaakeenvragenlijstofenquête,watderesponsaanzienlijkverhoogt. Verkoopondersteuning Voorbedrijvenkunnenwemarketing en verkoopgerichtewerkzaamhedenuithandennemen.misschienwiltuvoorhetop demarktbrengenvanuwnieuweproducteneenmarktonderzoekuitvoeren,leads genereren,direct mailingsverzenden,belactiesopzettenofeenverkoopteam inzetten.ofuwiltaldezestappenineengeïntegreerdtrajectuitvoeren. DeInnovatiespotterondersteuntubijéénofmeervandezeactiviteiten. Doordehogekwaliteitvanonzebedrijfsselecties,boekenwemeerresultaat. Webenaderenimmersalleendebesteleads.Daarnaastonderscheidenweonsvan callcentersentelemarketingbureau'sdooronsteverdiepenindeinhoud. Onzemedewerkerszijnhoogopgeleidengoedinstaatingesprektegaanmetuw (potentiële)klant. Bèta producten Wijhebbenproductenendienstenindebèta fase,waarutegen aantrekkelijkevoorwaardengebruikvankuntmaken.zoontwikkelenweopdit momentprofielenvanbedrijveninduitslandenandere(typen)organisaties. Bentugeïnteresseerdinéénvanonzeaanvullendediensten?Neemdancontactop metdeinnovatiespotter. Q modusbv 9 18april2013

10 Prijzen DeInnovatiespotterhanteertgunstigevoorwaarden.Ubetaaltnietper bedrijfsprofiel,maarvoortoegangtothetinformatiesysteemopjaarbasis. DeInnovatiespotterisdaardooringebruikalsnelgoedkoperdanandere informatieleveranciers.eengoedeinvesteringvooriedereendieinformatiezoekt overinnovatieengraagopdehoogteblijft. Meteenabonnementkrijgtueenvoudigtoegangtotonsinformatiesysteem. Wanneeruzichaanmeldt,beschiktubinnenvijfminutenoverderijkedatavande Innovatiespotter 5. Functionaliteiten Zoekenviadoorklikbaretrefwoorden x Geavanceerdzoekenenfilteren x Vergelijkenmetgerelateerdebedrijvenengerelateerde x trefwoorden Allebedrijfscontactgegevensvaneenzoekactiedownloadenin x ExcelenCSV AllebedrijfscontactgegevensuitdeInnovatiespotterdownloaden x inexcelencsv Helpdesk x Overigeproductenendiensten Bedrijfsselectiesopmaat Opaanvraag (Regionale)onderzoeken Marktonderzoeken Onderzoeki.s.m.deRuGenUT Uitzettenvanvragenlijstenenenquêtes Verkoopondersteuning 5 DeInnovatiespotterhanteertvoorwatbetreftdehoeveelheidgebruiktedataeen'fairusepolicy'. Meteenabonnementkuntuonbeperktgegevensdownloaden.Indienhetvermoedenbestaatvan misbruik,heeftdeinnovatiespotterhetrechtomdeabonnementsrechtentebeperkendanwelopte heffen. Q modusbv 10 18april2013

11 Introductieactie Eenjaarabonnementkost 1.250, perlicentie(1gebruiker).vooreenextralicentie betaaltuslechts 150,. Kiestunuvooreenjaarabonnementdankrijgtuvanonsdegebruiksperiodetot1 september2013cadeau.deabonnementsperiodelooptpasafop1september Aanmelden Alsabonneekuntugebruikmakenvanalonzeproductenendiensten.Vulonline uwgegevensinophttp://www.innovatiespotter.nl/registreren.naaanmelding ontvangtueene mailwaarmeeubinnenvijfminutentoeganghebttothet informatiesysteemvandeinnovatiespotter. Defactuurontvangtupere mail. DeInnovatiespotteriseenproductvanQ modusbv Postadres: Kleiweg8 9831PLAduard Bezoekadres: Gorechtkade136B 9713CKGroningen Telefoon: Q modusbv 11 18april2013

12 Onzeklanten Bedrijfsleven ESD SICBV PNOConsultants GerhardViskerArtDirection GrafischOntwerp DeJong&Laanaccountants ComPromise Vereenigde Cvites ZorgInnovatieForum/ZorgvoordeToekomst MollemaPensioenConsultancy Pentapark GroningenSeaports Etc. Overheid GemeenteGroningen/DienstRO/EZ NorthSeaSupplyConnect TechnologieCentrumNoord Nederland RegioGroningen Assen SamenwerkingsverbandNoord Nederland(SNN) Etc. Kennisinstellingen UniversiteitTwente/VentureLabInternational HanzehogeschoolGroningen/KenniscentrumOndernemerschap CentrumvoorValorisatieenOndernemerschapGroningen Etc. Q modusbv 12 18april2013

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK

Nadere informatie

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n

U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n D e I n n o v a t i e s p o t t e r U w l i n k n a a r I n n o v a t i e v e b e d r i j v e n KWALITATIEFKENNISMANAGEMENTISONSHANDELSMERK

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding Gefeliciteerd met uw eigen regionale profielpagina op één van de websites van de Onderneemt Groep! In deze handleiding zullen we inhoud en functies van uw vermelding zo goed mogelijk

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Esther Klompenhouwer Productbeheerder Agenda Aanleiding Het register Inhoud van AGB Wensen en eisen rondom AGB Wat betekent dit voor u als zorgverlener? Het aanvraag

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl

Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl Handleiding mijn weekblad www.fgpostbus.nl Gebruikersnaam:... Wachtwoord:... Welkom Het doet ons deugd u de nieuwe beheeromgeving van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer te mogen presenteren. Op deze

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee?

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Kwaliteitsregister Autisme werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Zichtbaarheid van kwaliteit,

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. KPN WiFi

Handleiding. Mei 2015. KPN WiFi Handleiding Mei 2015 KPN WiFi Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Mijn HotSpots van KPN - Inloggen 4 3. Mijn HotSpots van KPN - Menu 5 4. Mijn HotSpots van KPN - Locatie 6 5. Mijn HotSpots van KPN - Bestellen

Nadere informatie

Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829

Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829 Citrix Cue Card Citrix Premier Support opties: Met uw personal pin code kunt u call s aanmelden via www.mycitrix.com of per telefoon via 0800-0225829 Instructie voor aanmelden: Eigen naam en personal pin

Nadere informatie

Educatieve Contentcatalogus (ECC)

Educatieve Contentcatalogus (ECC) Educatieve Contentcatalogus (ECC) Handleiding vmbo Versie: 3.0 Handleiding ECC VMBO - update 4 oktober 2010 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 ECC en inloggen 4 3 Zoeken in de ECC 5 4 Functionaliteiten

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) een

Nadere informatie

Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten

Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Vestigingsplaats: Bankrekening nr.: KVK-nummer: Branche: Contactpersoon organisatie * Telefoonnummer:

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN GKB

HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB 1 Aanmelden voor Mijn GKB 2 Inloggen in Mijn GKB 2.1 Wachtwoord vergeten? 2.2 Gebruikersnaam vergeten? 3 Wat is Mijn GKB? 3.1 Startpagina

Nadere informatie

Handleiding installatie QV soft certificaat.

Handleiding installatie QV soft certificaat. 1. Installatie Certificaat 1.1. Open de mail met als onderwerp Registrant Invitation die u heeft gekregen van Trustlink (do-not-reply) en klik op de link. 1.2 Vul uw email adres in op de website. 1.3 Beantwoord

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

1. Wet- en regelgeving ARBOwet ARBObesluit bouwbesluit NEN 1010 NEN 3140 NEN-EN 50110

1. Wet- en regelgeving ARBOwet ARBObesluit bouwbesluit NEN 1010 NEN 3140 NEN-EN 50110 Post-MBO MIT-Elektrotechniek Deze cursus is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn in de elektrotechniek en zich verder willen bekwamen in het ontwerpen, begeleiden bij installatie en projectmanagement

Nadere informatie

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 De bestelprocedure... 4 2.1 Product selecteren... 4 2.2 Certificate Signing Request

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met Kamer van Koophandel Oost Nederland Kantoor Enschede Hengelosestraat 585 Postbus 5500 75OO GM ENSCHEDE T 053 484 9849 F +31 53 484 97 11 www.kvk.nl Am Bühlbach 14 48653 COESFELD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nadere informatie

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Handleiding Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.nl en TradCom.nl ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Zoeken naar en bestellen van producten

Nadere informatie

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be U vindt deze powerpoint terug op de homepagina van antone.be www.vdab.be Doelstelling Niet meer van buiten leren wat er in de nieuwsbrief Antone

Nadere informatie

Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit van uw CRM systeem met Company Connectors

Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit van uw CRM systeem met Company Connectors Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit van uw CRM systeem met Company Connectors De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012).

Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012). Gebruikershandleiding voor Interimpuls-licentiehouders (versie 3, 25 april 2012). Het gebruik van Interimpuls wijst zich grotendeels van zelf. Toch kan het zo zijn dat u nadere informatie wenst. Deze handleiding

Nadere informatie

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga Digitale Steden Agenda Jacques Walinga november 2, 2014 1 Agenda Doel van vandaag Achtergrond van Ondernemersplein.nl Wie zijn de partners Wat is het www.ondernemerplein.nl Waarom is er nu het Ondernemersplein

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN

HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN HANDLEIDING: FAXBOX INSTELLEN & FAXEN ONTVANGEN De ZPEAK Online Telefooncentrale en faxverkeer De ZPEAK Online Telefooncentrale bied je de mogelijkheid om een faxbox aan te maken. Deze kun je via een belroute

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Agentschap NL NL Energie en Klimaat/ secretariaat

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria?

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015 Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? 1. Het project zorgt voor een zichtbare verbetering van kwaliteit van de zorg. 2. Het

Nadere informatie

Handleiding Registratie

Handleiding Registratie Handleiding Registratie Registratie Als werkgever of werving & selectie intermediair heeft u de mogelijkheid vacatures te plaatsen binnen het Linkwell netwerk. Met behulp van dit document wordt u stap

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LISATeam

Gebruikershandleiding LISATeam Gebruikershandleiding LISATeam Leden Informatie Systeem De maakt sinds 2010 gebruik van LISA, een geautomatisserd Leden Informatie Systeem. Via LISA is er een koppeling met de website en de app. De Website

Nadere informatie

Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties

Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties Post-MBO MIT-Werktuigkundige Installaties De post-mbo opleiding Middelbaar Installatie Technicus Werktuigkundige installaties afgekort MIT-W voorziet in de behoefte om mensen met een MBO diploma op niveau

Nadere informatie

Aanvragen Postcode ideal

Aanvragen Postcode ideal Aanvragen Postcode ideal Om gebruik te kunnen maken van Postcode ideal dient u eerst een account aan te maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode op de knop Maak

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

ALGEMENE' VOORWAARDEN'

ALGEMENE' VOORWAARDEN' ALGEMENE' VOORWAARDEN' Elly'Degen,'mediavormgeving' KvK:63785196 BTW:NL21.95.68.704B01 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopdetotstandkoming,de inhoudendenakomingenvanalletussendeopdrachtgeverenellydegen

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

24 DEADLINE AANMELDING

24 DEADLINE AANMELDING Niveau : Individuele opleidingen. Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules. Niveau : Teamtrainingen. Dit zijn trainingen voor een heel team gericht

Nadere informatie

Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016

Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016 Handleiding beheer accounts en contactpersonen Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding relatiebeheer...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2. Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.0 1 oktober 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB, versie

Nadere informatie

Brochure dasspelden groothandel

Brochure dasspelden groothandel Groothandel aanbod 2014 Brochure dasspelden groothandel Aanbod dasspelden groothandel Businessme.nl Postbus 86 2900AB Capelle aan den IJssel info@businessme.nl KVK: 50942662 BTW: 823011641B01 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune.

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune. Reclame-, marketing- en PR-advies Media Design Grafimedia Personeel & Organisatie Marktonderzoek Congressen & Evenementen Interactive Marcom Dienstverlening Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Webservices - CRM Connector Company.info

Webservices - CRM Connector Company.info 2015 Webservices - CRM Connector Company.info De toegevoegde waarde voor u: Continu up to date CRM Uw CRM is helemaal up to date en wordt naar wens pro-actief up to date gehouden. Uw CRM kan effectiever

Nadere informatie

User guide Starterskit Hosted Desktop

User guide Starterskit Hosted Desktop User guide Starterskit Hosted Desktop www.exact.nl User Guide Starterskit Hosted Desktop II Starterskit Hosted Desktop Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in

Nadere informatie

WELKOM BIJ GROHE SMART!

WELKOM BIJ GROHE SMART! GROHE SMART WELKOM BIJ GROHE SMART! Wees smart en neem deel aan het grootste loyaliteits- en cadeauprogramma binnen de sanitairbranche. GROHE SMART is specifiek aangepast aan uw behoeften op het gebied

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Handleiding digidoo services Ouders/verzorgers Dé communicatieservices voor het primair en voorgezet onderwijs!

Handleiding digidoo services Ouders/verzorgers Dé communicatieservices voor het primair en voorgezet onderwijs! Handleiding digidoo services Ouders/verzorgers Dé communicatieservices voor het primair en voorgezet onderwijs! Uitgever: Contactpersonen: digidoo BV Charlotte Ruysplantsoen 20 1705 NE HEERHUGOWAARD KvK

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg We hebben voor de zorg nog een wereld te winnen Bij uw zorgorganisatie telt elke euro, meer dan ooit. Er is u dan ook

Nadere informatie

Handleiding voor de aankoop van Adobe Creative Cloud voor medewerkers en studenten

Handleiding voor de aankoop van Adobe Creative Cloud voor medewerkers en studenten Handleiding voor de aankoop van Adobe Creative Cloud voor medewerkers en studenten Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van het aanbod van 64,99 EUR/jaar voor Adobe Creative Cloud heeft de Arteveldehogeschool

Nadere informatie

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek Module A Inleiding en gebruikswijzer 1 Algemene inleiding... 2 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek... 2 2 Gebruikswijzer voor BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag... 3 2.1 Introductie... 3 2.2 Bladeren

Nadere informatie

Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen. Inhoud. De player... 3. Agendapunten en sprekers... 4. Filters... 4. Stemmingen... 5. Zoeken...

Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen. Inhoud. De player... 3. Agendapunten en sprekers... 4. Filters... 4. Stemmingen... 5. Zoeken... Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen Inhoud De player... 3 Agendapunten en sprekers... 4 Filters... 4 Stemmingen... 5 Zoeken... 5 Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen In dit document

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Gebruikershandleiding mail en agenda in Outlook Web App

Gebruikershandleiding mail en agenda in Outlook Web App Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen OWA... 3 Mail ontvangen/bekijken... 6 Mail versturen... 9 Afspraak in agenda plaatsen... 12 Agenda s openen... 13 Mail installeren op jouw mobiele apparaat... 14 Inleiding

Nadere informatie

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1 Stap-voor-stap handleiding Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1. Ga naar de nieuwe website: huisartsenpraktijkbaarlo.uwartsonline.nl 2. Klik op de knop Inloggen. 3. Klik

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

PAS 5.0. Beheer handleiding. Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV. ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl

PAS 5.0. Beheer handleiding. Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV. ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl PAS 5.0 Beheer handleiding Datum: 23 december 2010 ACHA Automation BV ACHA Automation BV www.acha.nl info@acha.nl Inhoudsopgave 1. PAS: hét adressenbeheer- en mailingprogramma... 4 2. Sjablonen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Identiteit van de onderneming: Uw Stadsboer BV Vijfhoekweg Noord 10 8035 PR Zwolle Telefoonnummer: 038 747 01 00 E- mailadres: hallo@uwstadsboer.nl KvK- nummer: 63366584

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Wat bieden zij voor bouwondernemingen, projectontwikkelaars en andere bedrijven in deze sector?

Wat bieden zij voor bouwondernemingen, projectontwikkelaars en andere bedrijven in deze sector? VHV Solutions B.V. Grote Buitendijk 154 1991 TE Velserbroek 023-620 09 82 www.vhv-solutions.com administratie@vhv-solutions.com Wie is VHV-Solutions? VHV Solutions B.V. is een organisatie die is opgericht

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Instructie leiders & trainers website Stiphout Vooruit

Instructie leiders & trainers website Stiphout Vooruit Instructie leiders & trainers website Stiphout Vooruit De website van Stiphout Vooruit bevat drie functionaliteiten die het communiceren met het team makkelijker maken. In dit document worden deze nader

Nadere informatie

Handleiding Buurtwerk app. Buurtwerk. app. Beschikbaar voor iphone. Beschikbaar voor Android

Handleiding Buurtwerk app. Buurtwerk. app. Beschikbaar voor iphone. Beschikbaar voor Android Handleiding Buurtwerk app Buurtwerk app Beschikbaar voor iphone Beschikbaar voor Android De Buurtwerk app is nu te downloaden in de App Store en Play Store. We hopen dat de app een groot succes wordt.

Nadere informatie

Berichten op de mobiele telefoon: Wat in te stellen?

Berichten op de mobiele telefoon: Wat in te stellen? Berichten op de mobiele telefoon: Wat in te stellen? Om de Nedap Ons app. te kunnen gebruiken op je telefoon is het noodzakelijk dat je een Google-account hebt. Dit is nodig om de app. te kunnen downloaden

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

Release-notes. Datum: 18-5-2009. Process Client 2.1

Release-notes. Datum: 18-5-2009. Process Client 2.1 Datum: 18-5-2009 Release-notes Process Client 2.1 Bezoekadres Hooge Zijde 30 5626 DC EINDHOVEN Postadres Postbus 7923 5605 SH EINDHOVEN Telefoon 040-2594840 Fax 040-2594849 Internetadres www.rpmcar.com

Nadere informatie

Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit met Webservices

Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit met Webservices Bespaar invoertijd en verbeter datakwaliteit met Webservices De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven Juni 09 Handleiding webmodules Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. SYSTEEM OPSTARTEN 4 3. INLOGGEN 5 4. POLISOVERZICHT 6 5. PAKKETOVERZICHT

Nadere informatie

Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013)

Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013) Verzamellijsten certificering (laatste update maart 2013) Om in aanmerking te komen voor het Kwaliteitskeurmerk Autisme overlegt de professional bewijslast. Deze bewijslast bestaat uit verschillende authentieke

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Handleiding Locatus App. Retail Plans en Verkooppunten via tablet en smartphone

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Handleiding Locatus App. Retail Plans en Verkooppunten via tablet en smartphone DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Handleiding Locatus App Retail Plans en Verkooppunten via tablet en smartphone Handleiding Locatus App Retail Plans en Verkooppunten via tablet en smartphone

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Liever voorkomen! Speciaal voor ondernemers

Arbeidsongeschiktheid? Liever voorkomen! Speciaal voor ondernemers Arbeidsongeschiktheid? Liever voorkomen! Speciaal voor ondernemers Inhoud. Gebruik onze diensten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 3 Even uw voordelen op een rij. 3 U kunt rekenen op goede hulp. 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Haalbaarheidsproject

Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Haalbaarheidsproject Algemeen Algemeen De regionale MIT-regeling in Noord-Nederland heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord- Nederland te

Nadere informatie