Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601"

Transcriptie

1 Reglement Legal & General Beleggersgiro

2 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening; b) AanvullendPensioenRekening: een Beleggersgirorekening waarvan het tegoed door de rekeninghouder dient te worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente als bedoeld in artikel 1.7 Wet inkomstenbelasting 2001; c) Belegger: natuurlijke persoon die wenst te beleggen of heeft belegd in één of meer Fondsen; d) Beleggersgirorekening: de door LGB geadministreerde EigenWoningRekening dan wel AanvullendPensioenRekening waarop de rechten van de Belegger jegens de Stichting met betrekking tot door de Stichting gehouden Participaties worden bijgehouden; e) Bijlage: de in dit Reglement Beleggersgiro genoemde bijlage(n); f) Centrale Stichting Rekening: de ten behoeve van de gezamenlijke Beleggers bij de Rabobank aangehouden bankrekening op naam van de Stichting; g) EigenWoningRekening: een Beleggersgirorekening waarvan het tegoed door de rekeninghouder dient te worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld; h) Fondsen: de door LGB beheerde beleggingsfondsen - waaronder (de subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds - dan wel door LGB te beheren beleggingsfondsen, die via de Legal & General Beleggersgiro worden aangeboden. Waar in dit Reglement Beleggersgiro gesproken wordt van Fondsen, wordt daaronder tevens verstaan de Subfondsen van het Legal & General Paraplufonds; i) Handelsdag: Een dag waarop LGB, Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten alsmede een dag waarop (i) de (beheerder van een) bij een transactie betrokken beleggingsinstelling en (ii) de voor één of meer Fondsen relevante beurzen en banken in het buitenland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten; j) LGB: de besloten vennootschap Legal & General Nederland Beleggingen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum; k) Overeenkomst: de tussen de Belegger en LGB gesloten overeenkomst voor het verrichten van een beleggingsdienst, bestaande uit dit Reglement Beleggersgiro en het Aanvraagformulier; l) Participaties: een deelnemingsrecht in één of meer door LGB beheerde Fondsen, uitgedrukt in hele eenheden en in fracties; m) Reglement Beleggersgiro: dit Reglement Legal & General Beleggersgiro inclusief de bijlage(n), met inachtneming van de wijzigingen die daarin eniger tijd mochten worden aangebracht; n) Stichting: Stichting Beleggersgiro Legal & General Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum; o) Subfondsen: een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Legal & General Paraplufonds; p) Tegenrekening: een bankrekening, niet zijnde een spaarrekening, op naam van de Belegger bij enige bank gevestigd in Nederland; q) Transactiekoers: De eerste notering van de koers van een Fonds waartegen wordt belegd op de eerst mogelijke Handelsdag na de dag waarop de opdracht door LGB is ontvangen; r) Wft: Wet op het financieel toezicht De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement Beleggersgiro zowel in meervouds- als in enkelvoudsvorm gebruikt. 2

3 2. Omschrijving van de dienstverlening 2.1. Alle dienstverlening van LGB heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies en/of enig fiscaal advies. Dit betekent dat de dienstverlening van LGB zich beperkt tot het uitvoeren van aan- en verkopen, die voorvloeien uit het beheer van de door de Belegger op basis van eigen kennis en inzichten gekozen Fondsen. LGB verstrekt uitdrukkelijk geen beleggingsadviezen ten aanzien van bijvoorbeeld de aan- en/of verkoop van Participaties in de aangeboden Fondsen Bij het uitvoeren van aan- en verkoopopdrachten controleert LGB uitsluitend of het saldo van de Belegger toereikend is. LGB toetst per afzonderlijke opdracht niet aan het cliëntenprofiel, de financiële positie of draagkracht van de Belegger. De Belegger is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn fondsenportefeuille, het geven van aan- en verkoopopdrachten en het verloop van zijn beleggingsactiviteiten LGB kwalificeert de Beleggers als niet professionele beleggers als bedoeld in de Wft. Verzoeken van Beleggers om als professionele belegger dan wel in aanmerking komende tegenpartij, als bedoeld in de Wft, te worden gekwalificeerd, zal LGB niet honoreren. 3. Opening Beleggersgirorekening 3.1. Voor de aanvraag tot het openen van een L&G Beleggersgirorekening dient een door LGB voorgeschreven Aanvraagformulier te worden ingediend bij LGB. Aanvraagformulieren worden door LGB via de onafhankelijke financieel adviseur ter beschikking gesteld. Een Aanvraagformulier wordt slechts in behandeling genomen, indien het volledig is ingevuld en ondertekend. Ondertekende Aanvraagformulieren kunnen direct door de Belegger of via een onafhankelijk financieel adviseur naar LGB worden opgestuurd Bij het openen van een rekening dient een getekende kopie van een geldig legitimatiebewijs meegezonden te worden met het Aanvraagformulier LGB kan te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren een Beleggersgirorekening te openen. 4. Tenaamstelling Beleggersgirorekening 4.1. De Beleggersgirorekening kan uitsluitend op naam worden gesteld van een natuurlijk persoon. Indien de Beleggersgirorekening wordt gesloten in de vorm van een AanvullendPensioenRekening mag de rekening slechts op naam van één persoon worden gesteld. Indien de te openen Beleggersgirorekening een Eigenwoningrekening betreft, kan de rekening ook op naam worden gesteld van twee natuurlijke personen. De rekeninghouder is als enige bevoegd om over het saldo op zijn rekening te beschikken Indien de Beleggersgirorekening op naam wordt gesteld van twee natuurlijke personen, dient te allen tijde sprake te zijn van een zogenaamde en/of rekening. Tenzij dit Reglement Beleggersgiro uitdrukkelijk anders bepaalt, worden deze Beleggers in dat geval geacht elkaar over en weer een volmacht te hebben verleend voor alle beheer- en of beschikkingshandelingen ten aanzien van de gezamenlijke Beleggersgirorekening De houders van de gezamenlijke Beleggersgirorekening zijn ieder afzonderlijk gerechtigd te beschikken over het tegoed op de Beleggersgirorekening, waarbij geldt dat de voldoening aan de één LGB en/of de Stichting ook jegens de ander bevrijdt LGB is te allen tijde bevoegd de opdrachten van één van de Beleggers uit te voeren, zelfs ondanks andersluidende instructie van de andere Belegger. LGB is echter ook bevoegd om opdrachten van één van de Beleggers op te schorten dan wel te weigeren, zolang geen eenduidige bevestiging van de andere rekeninghouder is verkregen Indien de Beleggersgirorekening op naam wordt gesteld van twee natuurlijke personen zijn beide Beleggers jegens LGB hoofdelijk aansprakelijk ter zake van al hetgeen LGB uit welken 3

4 hoofden dan ook, volgens de boeken van LGB ter zake van de betrokken Beleggersgirorekening van één van de Beleggers te vorderen mocht hebben Alle bescheiden, de betrokken Beleggersgirorekening betreffende, zullen worden verzonden naar het adres als opgegeven in het Aanvraagformulier voor de Beleggersgirorekening zolang niet een door alle Beleggers getekende andersluidende instructie door LGB is ontvangen Opgaven en wijzigingen van de gegevens van de Belegger kunnen schriftelijk of online geschieden. Wat online mogelijk is of wat schriftelijk dient te geschieden, is weergegeven in onderstaande tabel. Is er sprake van een gezamenlijke rekening, dan kunnen de schriftelijke opgaven en wijzigingen slechts geschieden door ondertekening door de beide Beleggers op wier naam de Beleggersgirorekening is gesteld. Wat (mutaties) Wie Box1 Hypotheek Box1 Lijfrente Wijzigen betaling (periodiciteit, verhogen, verlagen) rekeninghouder schriftelijk online Wijzigen fondsmix voor toekomstige betalingen rekeninghouder online online Wijzigen fondsmix huidig opgebouwd vermogen rekeninghouder online online Verkopen Fondsen (gedeeltelijke) opname rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Wijzigen Tegenrekening financieel adviseur schriftelijk schriftelijk Beëindiging Beleggersgirorekening rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Wijzigen naam-, adres- en woonplaats gegevens rekeninghouder online online Extra inleg rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Box1 Hypotheek betreft de EigenWoningRekening Box1 Lijfrente betreft de AanvullendPensioenRekening 5. Tegenrekening 5.1. Bij het Aanvraagformulier voor de opening van een Beleggersgirorekening dient de Belegger één vaste Tegenrekening op te geven De tenaamstelling van deze vaste Tegenrekening dient exact gelijk te zijn aan de tenaamstelling van de te openen Beleggersgirorekening LGB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opgegeven Tegenrekening te weigeren. 6. Vordering in Participaties 6.1. Door het openen van een Beleggersgirorekening biedt LGB Beleggers de mogelijkheid één of meer vorderingen te verkrijgen op de Stichting luidende in Participaties betreffende één of meerdere Fondsen De vorderingen luidende in Participaties worden door de Stichting ten behoeve van de Belegger geadministreerd op de Beleggersgirorekening in 5 decimalen nauwkeurig, waarbij het getal voor de komma een vordering in gehele Participaties vertegenwoordigt. De op de Beleggersgirorekening geadministreerde vorderingen luidende in Participaties zijn verplichtingen van de Stichting jegens de Belegger De Stichting houdt op haar eigen naam alle Participaties ten titel van beheer ten behoeve en voor rekening van de Beleggers. De Stichting is niet verplicht de Participaties per Belegger te individualiseren LGB is belast met de werkzaamheden die het feitelijk beheer van de ten behoeve en voor rekening van de Belegger door de Stichting ten titel van beheer gehouden Participaties met zich mee brengt. De Stichting zal LGB voor zover nodig in staat stellen de werkzaamheden verbandhoudend met het feitelijk beheer te doen uitvoeren. 4

5 6.5. Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van Participaties ten behoeve van de Belegger en de ontvangst van eventuele uitkeringen in contanten op Participaties vinden plaats door tussenkomst van de Centrale Stichting Rekening. 7. Aankoop van Participaties 7.1. De Fondsen waarin via een Beleggersgirorekening kan worden belegd staan vermeld op een geactualiseerde lijst die ter inzage ligt op het hoofdkantoor van LGB te Hilversum. De Fondsen waarin via een Beleggersgirorekening kan worden belegd worden hiernaast via ter beschikking gesteld Opdrachten tot aankoop van Participaties worden in eerste instantie vastgelegd in het Aanvraagformulier. Na aanvang van het beleggen via de Beleggersgirorekening kunnen additionele opdrachten door een Belegger aan LGB worden gegeven via zijn beveiligde internetomgeving, al dan niet na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur. LGB voert de feitelijke werkzaamheden verbandhoudend met de opdracht ten behoeve van de Belegger uit voor rekening en risico van de Belegger LGB kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens. LGB zal de opdracht eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht. Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal LGB de opdracht retourneren aan de Belegger dan wel aan de onafhankelijk financieel adviseur die de Belegger bij LGB heeft aangebracht, met het verzoek om verduidelijking. LGB is niet aansprakelijk indien een opdracht hierdoor niet of met vertraging wordt uitgevoerd Voor het uitvoeren van een opdracht tot aankoop van Participaties is de Belegger kosten verschuldigd, die eerst op het voor de aankoop beschikbare bedrag in mindering worden gebracht, waarna de opdracht voor het resterende bedrag zal worden uitgevoerd. De hiervoor bedoelde kosten zijn nader omschreven in Bijlage Opdrachten tot aankoop van Participaties luiden in het voor de aankoop aan te wenden bedrag. Het bedrag dient te luiden in Euro s. Het aantal aan te kopen Participaties wordt bepaald door het bedrag, na aftrek van de kosten, te delen door de Transactiekoers van het betreffende Fonds De Belegger zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende saldo op de Beleggersgirorekening, teneinde LGB in de gelegenheid te stellen opdrachten tot aankoop uit te voeren en de kosten te voldoen. Bij onvoldoende saldo is LGB gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel gedeeltelijk uit te voeren tot het beschikbare bedrag Zodra de ten behoeve van de Belegger aangekochte Participaties door de Stichting in bewaring zijn genomen op de wijze als omschreven in artikel 6.2, zal een overeenkomstige vordering luidende in die Participaties worden geadministreerd op de Beleggersgirorekening van de Belegger. Een opdracht tot aankoop van de Participaties resulteert voor de Belegger derhalve in een vordering luidende in die Participaties op de Stichting Waar in dit artikel wordt gesproken over opdrachten tot aankoop van Participaties, worden daaronder tevens begrepen opdrachten tot aankoop van fracties van Participaties. 8. Verkoop van Participaties 8.1. Onder een opdracht tot verkoop van Participaties wordt verstaan een opdracht tot verkoop van een zodanig aantal Participaties als overeenkomt met (een gedeelte van) de op Beleggersgirorekening van de Belegger geadministreerde vorderingen luidende in die Participaties, met het oogmerk om het tegoed te ontvangen op de Tegenrekening Opdrachten tot verkoop van Participaties worden door de Belegger aan LGB gegeven, na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur. LGB voert de feitelijke werkzaamheden verbandhoudend met de opdracht ten behoeve van de Belegger uit voor rekening en risico van de Belegger. 5

6 8.3. Opdrachten tot verkoop van Participaties kunnen luiden in het aantal te verkopen Participaties. Opdrachten tot verkoop van Participaties kunnen tevens luiden in een bedrag aan Participaties. In het geval dat een opdracht tot verkoop luidt in een bedrag, dient het bedrag te luiden in Euro s. In het geval dat een opdracht tot verkoop luidt in een bedrag, wordt het aantal te verkopen Participaties bepaald door het bedrag, na aftrek van de kosten, te delen door de transactiekoers van het betreffende Fonds Opdrachten tot verkoop van Participaties dienen duidelijk te vermelden: naam, adres en woonplaats van de Belegger, het rekeningnummer van zijn Beleggersgirorekening en van zijn Tegenrekening alsmede het Fonds waarin en het bedrag waarvoor dan wel het aantal Participaties waarvan de Belegger de verkoop wenst. LGB kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens. Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal LGB de opdracht retourneren met het verzoek om verduidelijking. LGB zal de opdracht eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht. LGB is niet aansprakelijk indien een opdracht hierdoor niet of met vertraging wordt uitgevoerd Voor het uitvoeren van een opdracht tot verkoop van Participaties is de Belegger kosten verschuldigd. Indien de opdracht tot verkoop van Participaties luidt in een bedrag, worden hierop eerst de kosten in mindering gebracht, waarna voor het resterende bedrag gevolg zal worden gegeven aan de opdracht tot verkoop. Indien de opdracht tot verkoop luidt in het aantal te verkopen Participaties, worden de kosten achteraf in mindering gebracht op het uit de verkoop te ontvangen bedrag. De hiervoor bedoelde kosten zijn nader omschreven in Bijlage Na ontvangst van de opbrengst van de ten behoeve van de Belegger verkochte Participaties door de Stichting zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden overgeboekt op de Tegenrekening Waar in dit artikel wordt gesproken over opdrachten tot verkoop van Participaties, worden daaronder tevens begrepen opdrachten tot verkoop van fracties van Participaties. 9. Ruil van Participaties 9.1. Onder een opdracht tot ruil van Participaties wordt verstaan een opdracht inhoudende dat gelijktijdig zowel een opdracht tot verkoop als een opdracht tot aankoop wordt verstrekt, ter hoogte van hetzelfde bedrag, met als gevolg dat de vordering luidende in Participaties in een bepaald Fonds ingewisseld wordt voor een vordering luidende in Participaties in een ander Fonds Opdrachten tot ruil van Participaties worden door de Belegger aan LGB gegeven via zijn beveiligde internetomgeving, al dan niet na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur Voor een opdracht tot ruil van Participaties worden Verkoop- en Aankoopkosten in rekening gebracht, zoals omschreven in het Aanvraagformulier Voor zover de opdracht tot ruil van Participaties zich daartegen niet verzet, is het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van overeenkomstige toepassing. 10. Orderuitvoeringsbeleid LGB heeft een orderuitvoeringsbeleid vastgesteld, dat onderdeel uitmaakt van dit Reglement Beleggersgiro. Het orderuitvoeringsbeleid is door LGB gepubliceerd op haar website (www.landg.nl) en zal op verzoek van de Belegger kosteloos worden verstrekt. 11. Annuleren opdracht De Belegger heeft de mogelijkheid om een via zijn beveiligde internetomgeving gegeven opdracht tot aankoop, verkoop en ruil van Participaties te annuleren zolang deze opdracht 6

7 nog niet is meegenomen in de dagelijkse beursorder. Zodra een transactie is verwerkt in deze dagelijkse beursorder, is annulering niet meer mogelijk. Het annuleren van de desbetreffende opdracht binnen de beveiligde internetomgeving van de Belegger wordt dan niet meer geboden Een door de Belegger gegeven verzoek tot annulering van een eerder verstrekte opdracht kan niet aan LGB worden tegengeworpen, indien LGB op het moment dat het verzoek tot annulering haar bereikt reeds een begin van de uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. 12. Uitkering op Participaties In geval van uitkeringen door een Fonds, die ter keuze in contanten of in Participaties kunnen worden ontvangen, zal de Belegger worden geacht te hebben gekozen voor uitkering in Participaties Uitkeringen door een Fonds gedaan in Participaties, worden na ontvangst door de Stichting bijgeschreven op de Beleggersgirorekening van de Belegger als vordering luidende in Participaties Uitkeringen door een Fonds gedaan in contanten zullen door LGB worden herbelegd in Participaties van het betreffende Fonds. 13. Stemrecht Belegger Stemrechten verbonden aan de Participaties komen toe aan de Stichting (als juridisch gerechtigde tot deze Participaties). De Stichting is gerechtigd deze stemrechten uit te oefenen. 14. Uitlevering Participaties Bij beleggingen binnen box 1 inkomstenbelasting in Participaties van Subfondsen van het Legal & General Paraplufonds is een uitlevering van Participaties niet mogelijk. 15. Vergoedingen en kosten LGB is bevoegd om ter zake van de diensten die onder de voorwaarden in dit Reglement Beleggersgiro ten behoeve van de Belegger zijn of worden verricht, vergoedingen en kosten aan de Belegger in rekening te brengen LGB is steeds bevoegd om de vergoedingen en kosten ter zake van de diensten die onder de voorwaarden in dit Reglement Beleggersgiro ten behoeve van de Belegger zijn of worden verricht, direct ten laste van de Beleggersrekening te brengen Een overzicht van de hiervoor bedoelde vergoedingen en kosten is opgenomen in Bijlage Opheffing Beleggersgirorekening Voor zover dat op grond van (fiscale) wet- en regelgeving is toegestaan, kan de Belegger zijn rekening opheffen. De Belegger dient schriftelijk aan LGB mededeling te doen van zijn wens tot opheffing van zijn Beleggersgirorekening. Overeenkomstig artikel 4.7 dient een mededeling van opheffing van de Beleggersgirorekening bij een gezamenlijke rekening door alle Beleggers te worden ondertekend. LGB zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek tot opheffing de desbetreffende Beleggersgirorekening opheffen Opheffing impliceert afwikkeling van alle vorderingen die onder de desbetreffende Beleggersgirorekening zijn geadministreerd De Belegger geeft hierbij met betrekking tot zijn vorderingen in Participaties op de desbetreffende Fondsen een opdracht zijn tegoed te doen verkopen conform artikel 8 van dit 7

8 Reglement. Het desbetreffende bedrag zal naar de Tegenrekening van de Belegger worden overgemaakt. 17. Gegevens Belegger De Beleggers zijn verplicht veranderingen in hun persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk aan LGB mee te delen. Tot ontvangst van een in dit artikel bedoelde mededeling zijn LGB en de Stichting bevoegd de persoonlijke gegevens, zoals tot dan toe geregistreerd in hun administratie, als correct en volledig te beschouwen. De manier waarop veranderingen kunnen worden doorgegeven is opgenomen in artikel 4.7 van dit Reglement Tegenover de Belegger strekt de door LGB en de Stichting gevoerde administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Belegger geleverd tegenbewijs. 18. Uitbesteding werkzaamheden Voor zover toegestaan op grond van wet- en regelgeving zijn de Stichting en LGB gerechtigd hun werkzaamheden en activiteiten (deels) uit te besteden aan derden. 19. Aansprakelijkheid LGB en/of de Stichting zijn niet aansprakelijk jegens de Belegger voor enige schade die Belegger mocht lijden uit hoofde van de verleende diensten behalve en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door LGB en/of de Stichting van een op hen rustende verplichting uit hoofde van dit Reglement Beleggersgiro LGB en/of de Stichting kunnen uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. LGB en de Stichting sluiten in alle gevallen aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst uit. 20. Persoonsregistratie en Privacy Persoonsgegevens van de Belegger worden door LGB, respectievelijk een andere tot de Legal & General Groep behorende rechtspersoon, uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen LGB zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van deze Gedragscode is voor de Belegger beschikbaar op de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken, De Belegger kan de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon Wijziging Reglement LGB is te allen tijde gerechtigd om dit Reglement Beleggersgiro in overleg met de Stichting geheel of gedeeltelijk te wijzigen. LGB zal de Belegger, behoudens voor zover het betreft wijzigingen in de Bijlage(n), schriftelijk en/of door middel van publicatie in één landelijk verspreid dagblad in kennis stellen van de wijzigingen Wijzigingen van dit Reglement Beleggersgiro kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Belegger pas zullen ingaan 8

9 dertig dagen nadat de Belegger van deze wijzigingen in kennis is gesteld. De Belegger kan binnen deze dertig dagen zijn Beleggersgirorekening onder de alsdan geldende voorwaarden opheffen conform artikel 16 zonder dat hiervoor additionele kosten (anders dan de kosten genoemd in Bijlage 3 als bedoeld in artikel 15) in rekening worden gebracht. De Belegger dient bij opheffing wel rekening te houden met de fiscale bepalingen die van kracht zijn Een wijziging van de Bijlage(n) wordt uitsluitend aangekondigd via de website van LGB, en de persoonlijke beveiligde internetomgeving van de Belegger, ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan. 22. Beleggerscompensatiestelsel Indien LGB betalingsonmachtig is in de zin van de Wft, kan De Nederlandsche Bank N.V. en/of de Stichting Autoriteit Financiële Markten besluiten tot toepassing van het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel Bij toepassing van het hiervoor bedoelde beleggerscompensatiestelsel kan een vordering van een Belegger op LGB, die verband houdt met de Beleggersgirorekening, in aanmerking komen voor vergoeding op de wijze zoals bepaald bij of krachtens de Wft. 23. Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tussen LGB en/of de Stichting enerzijds en de Belegger anderzijds is in het kader van dit Reglement Beleggersgiro Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen LGB en/of de Stichting enerzijds en de Belegger anderzijds zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam. 24. Overige bepalingen Fiscale bepalingen behorend bij de EigenWoningRekening zijn opgenomen in Bijlage 1 van dit Reglement Fiscale bepalingen behorend bij de AanvullendPensioenRekening zijn opgenomen in Bijlage 2 van dit Reglement Door het insturen van het in artikel 3.1 bedoelde Aanvraagformulier Beleggersgirorekening aanvaardt de Belegger dit Reglement In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist LGB in overleg met de Stichting In het geval van klachten is voor Beleggers de klachtenprocedure beschikbaar op Bijlage 1. Aanvullende Fiscale Bepalingen EigenWoningRekening Bijlage 2. Aanvullende Fiscale Bepalingen AanvullendPensioenRekening Bijlage 3. Kosten 9

10 Bijlage 1. Aanvullende Fiscale Bepalingen EigenWoningRekening: 1 Definities 1.1 In deze aanvullende bepalingen wordt verstaan onder: a) Contractjaar: periode van 12 maanden die aanvangt op de dag dat de BeleggersGiroRekening is geopend en ieder daarop volgende periode van 12 maanden. b) Eigenwoningschuld: lening aangegaan ter financiering van een woning die tot hoofdverblijf dient of anderszins in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aangemerkt als eigen woning. c) IB 2001: Wet inkomstenbelasting 2001 d) Inlegbandbreedte: verhouding tussen de laagste inleg in Euro s in enig contractjaar en de hoogste inleg in Euro s in enig ander contractjaar. e) Rendement: het verschil tussen het tegoed op enig moment en de tot dan ingelegde gelden vanaf de tegenrekening. 2 Duur van de overeenkomst en inlegvereisten 2.1 De overeenkomst tot het openen van een EigenWoningRekening kan alleen worden gesloten indien de rekeninghouder, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert bij aanvang van de overeenkomst beschikt over een eigen woning. 2.2 Het tegoed van de EigenWoningRekening mag eenmalig worden gebruikt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld die betrekking heeft op de woning van de rekeninghouder, van diens echtgenoot of van degene met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. 2.3 De EigenWoningRekening wordt gesloten voor een minimumduur van 15 contractjaren en een maximumduur van 30 contractjaren. 2.4 De Rekeninghouder doet gedurende ten minste 15 opeenvolgende contractjaren of tot zijn of haar overlijden een inleg op de EigenWoningRekening. 2.5 De inlegbandbreedte mag niet meer dan 1 staat tot 10 bedragen. 2.6 LGB controleert of er inleg heeft plaatsgevonden gedurende een contractjaar en meldt een eventuele overschrijding van de inlegbandbreedte aan de rekeninghouder. 3 Inbreng (elders) opgebouwde aanspraken bedoeld ter aflossing van de Eigenwoningschuld. 3.1 In aanvulling op het Reglement Legal & General Beleggersgiro, kan de rekeninghouder ook elders opgebouwde verzekeringsaanspraken overdragen naar de EigenWoningRekening. Hetzelfde geldt voor het inbrengen van tegoeden opgebouwd op een beleggers- of spaarrekening eigen woning. Alvorens de overdracht in gang kan worden gezet dient de rekeninghouder een verzoek tot overdracht in te dienen bij respectievelijk de uitvoerder van de beleggers- of spaarrekening of levensverzekeraar. LGB zal niet eerder tot het openen van een BeleggersGirorekening overgaan dan nadat alle relevante fiscale informatie aangaande Inlegbandbreedte en reeds verstreken contractjaren bij de andere aanbieder of verzekeraar zijn ontvangen. 4 Fiscale behandeling van het tegoed 4.1 Indien de belegger van de EigenWoningRekening tijdens de duur van de overeenkomst een eigen woning heeft, wordt de waarde van het tegoed niet gerekend tot de vermogensgrondslagen in Box 3 waarover het forfaitaire rendement verschuldigd is. 1

11 4.2 Indien de rekeninghouder het tegoed op de einddatum niet aanwendt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld, dient het Rendement te worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting als inkomsten uit werk en woning. 4.3 Indien het tegoed op de einddatum wordt gebruikt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld zijn fiscale maxima van toepassing. Het Rendement binnen het tegoed wordt niet belast indien a) het tegoed wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de Eigenwoningschuld en het aan te wenden tegoed bij een contractsduur van 15 jaar niet meer dan Eur ,- bedraagt, b) het tegoed wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de Eigenwoningschuld en het aan te wenden tegoed bij een contractsduur van 20 jaar niet meer dan Eur ,-- bedraagt. Bij een contractduur van ten minste 20 jaar kan van de gezamenlijke vrijstellingen onder a) en b) gebruik worden gemaakt. De in dit lid genoemde bedragen zijn fiscale maxima voor het fiscale jaar Deze bedragen gelden voor 1 rekeninghouder. In het geval van twee rekeninghouders mag tweemaal van deze vrijstellingen gebruik worden gemaakt. Voor zowel de uitkering onder a) als b) geldt dat fiscale vrijstellingen van respectievelijke Eur en Eur ,-- worden verlaagd tot het bedrag van de Eigenwoningschuld indien deze minder bedraagt dan deze maxima. 5 Overdracht tegoed naar een andere uitvoerder 5.1 Het is de Belegger toegestaan om het tegoed, na aftrek van verkoopkosten, over te boeken naar een andere uitvoerder van een beleggers- of spaarrekening of een andere verzekeraar. LGB zal niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de beleggers- of spaarrekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.6 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 5.2 Indien de EigenWoningRekening verpand is, dient de pandnemer zijn goedkeuring te hebben verleend, voordat LGB het tegoed naar een andere uitvoerder zal overdragen. 6 Overlijden van de rekeninghouder 6.1 Bij overlijden van de rekeninghouder dient het dan aanwezige tegoed te worden aangewend voor de aflossing van de Eigenwoningschuld. Ook in deze situatie is er sprake van een fiscaal maximum. De vrijstelling voor het jaar 2010 bedraagt Eur ,-- 1 maar niet meer dan de ten tijde van het overlijden van de rekeninghouder aanwezige Eigenwoningschuld. 7 Overlijden van één van de rekeninghouders 7.1 Indien de EigenWoningRekening op naam is gesteld van twee rekeninghouders waarvan er één overlijdt, kan de overgebleven rekeninghouder besluiten om het tegoed ten tijde van het overlijden niet aan te wenden voor de aflossing van de Eigenwoningschuld. De EigenWoningRekening wordt dan op één naam gesteld. In dat geval zal LGB voor een juiste fiscale afwikkeling in de toekomst in haar administratie een aantekening maken dat bij een uitkering in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van een deel van de fiscale vrijstelling van de vooroverleden rekeninghouder. 1 Deze bedragen worden volgens huidige wetgevingsstatus jaarlijks geïndexeerd. 2

12 8 Verkoop van participaties 8.1 In afwijking van artikel 8 van het Reglement Legal & General Beleggersgiro Verkoop van Participaties, is het fiscaal niet toegestaan om Participaties te verkopen. Mocht de Belegger toch tot verkoop willen overgaan dan zal LGB voor nadere uitleg over de fiscale consequenties bij verkoop verwijzen naar de financieel adviseur. 9 Vervreemding 9.1 Het is niet toegestaan de EigenWoningRekening te vervreemden. Vervreemding is wel toegestaan in de situatie dat er sprake is van echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Alvorens LGB (een deel van) de rekening op naam van de expartner stelt, dienen partijen het echtscheidingsconvenant waarin de vermogensbestanddelen van partijen worden verdeeld of de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerde partnerschap aan LGB in te sturen. Indien een deel van het tegoed wordt toegedeeld aan de ex-partner zal op naam van deze persoon een nieuw rekeningnummer worden afgegeven. 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 10.1 Bij een tussentijds beëindiging van de overeenkomst is het Rendement belast als inkomsten uit werk en woning in Box 1. Indien de Belegger aangeeft de overeenkomst tussentijds te willen beëindigen, verwijst LGB, alvorens de Beleggersgirorekening op te heffen, voor nadere uitleg over de fiscale consequenties naar de financieel adviseur. 11 Aansprakelijkheid LGB 11.1 De in artikelen 2.3 en 6.1 genoemde fiscale maxima kunnen lager zijn door eerdere uitkeringen uit verzekeringen dan wel Beleggings- of spaarrekeningen eigen woning. LGB is niet aansprakelijk voor eventueel fiscale consequenties die voortvloeien uit deze verlaagde vrijstellingen. 12 Belastingen en kosten 12.1 Belastingen en andere (wettelijke) heffingen op de uitkering(en) zullen op de uitkering(en) in mindering worden gebracht dan wel aan betrokkene in rekening worden gebracht. 13 Informatie aan de belastingdienst 13.1 Bij afkoop, vervreemding en niet nakoming van de voorwaarden is LGB gehouden de Belastingdienst te informeren. 3

13 Bijlage 2. Aanvullende Fiscale Bepalingen AanvullendPensioenRekening 1 Definities 1.1 In deze aanvullende bepalingen wordt verstaan onder: a) IB 2001: Wet inkomstenbelasting Belegger 2.1 In aanvulling op artikel 4 van het Reglement Legal & General Beleggersgiro geldt dat de Belegger bij het aangaan van de overeenkomst niet mag handelen in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 3 Inbreng elders opgebouwde lijfrenteaanspraken 3.1 In aanvulling op het Reglement Legal & General Beleggersgiro, kan de Belegger ook elders onder de IB 2001 opgebouwde lijfrenteaanspraken overdragen naar de AanvullendPensioenRekening. Alvorens de overdracht in gang kan worden gezet dient de rekeninghouder een verzoek tot overdracht in te dienen bij respectievelijk de uitvoerder van een lijfrenterekening of levensverzekeraar. 4 Beschikken over het tegoed voor de einddatum 4.1 Het is de Belegger niet toegestaan om het tegoed voor de einddatum te verkopen, te vervreemden, prijs te geven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid aan te bieden anders dan op grond van artikel 3.126a IB 2001 of artikel 25 lid 5 Invorderingswet Het is de Belegger toegestaan om: a) het tegoed voor de einddatum na aftrek van de eventueel door LGB verschuldigde en in te houden bedragen over te laten boeken naar een door de Belegger bij een andere uitvoerder aangehouden lijfrenterekening als bedoeld in artikel 3.126a IB b) het tegoed na aftrek van de eventueel door LGB verschuldigde en in te houden bedragen over te laten boeken naar een verzekeraar ter verkrijging van een aanspraak op een lijfrenteverzekering in de zin van artikel IB Bij een overboeking van het tegoed naar een andere bancaire instelling dan wel verzekeraar zal LGB niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de lijfrenterekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.7 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 5 Beschikken over het tegoed op de einddatum 5.1 Op de einddatum kan de rekeninghouder naar eigen keuze het tegoed onder aftrek van de eventueel verschuldigde en door LGB in te houden bedragen laten overboeken naar: a) een door de rekeninghouder aangehouden lijfrentespaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a IB 2001, of b) naar een verzekeraar voor de aankoop van een lijfrenteverzekering als bedoeld in artikel IB De rekeninghouder dient uiterlijk aan het einde van het jaar volgende op het jaar waarin de einddatum is bereikt schriftelijk kenbaar te maken naar welke lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering zijn tegoed moet worden overgeboekt. 1

14 5.3 Bij een overboeking van het tegoed naar een andere bancaire instelling dan wel verzekeraar zal LGB niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de lijfrenterekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.7 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 6 Aanwending van het tegoed bij overlijden van de rekeninghouder 6.1 Het overlijden van de rekeninghouder dient ten spoedigste te worden gemeld aan LGB. Het tegoed op de Beleggersgirorekening dient door de (wettelijke) erfgenamen te worden aangewend voor de aankoop van een bancaire lijfrente bij een aanbieder van een lijfrenterekening als bedoeld in artikel 3.126a IB 2001 dan wel voor de aankoop van een lijfrente in de zin van artikel IB 2001 die door een verzekeraar wordt uitgekeerd. Over het tegoed op de Beleggersgirorekening kan niet eerder worden beschikt dan nadat door de erfgenamen aan LGB een notariële verklaring van erfrecht is ingezonden. 6.2 De (wettelijke) erfgenamen dienen uiterlijk aan het einde van het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden hun keuze kenbaar te maken bij welke aanbieder van een lijfrenterekening of verzekeraar zij de lijfrente wensen aan te kopen. 7 Belastingen en kosten 7.1 Belastingen en andere (wettelijke) heffingen op de uitkering(en) zullen op de uitkering(en) in mindering worden gebracht dan wel aan betrokkene in rekening worden gebracht. 8 Scheiding 8.1 In afwijking van het bepaald in artikel 3 van deze Aanvullende bepaling is het mogelijk om bij echtscheiding,- hieronder wordt tevens verstaan het einde van een geregistreerd partnerschap-, (een deel van) het tegoed op de Beleggersgirorekening toe te delen aan de ex-partner. Voor het aanpassen van de rekeninghouder volstaat het insturen van het echtscheidingsconvenant waarin de vermogensbestanddelen van partijen worden verdeeld of de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerde partnerschap. Indien een deel van het tegoed wordt toegedeeld aan de ex-partner zal op naam van deze persoon een nieuw rekeningnummer worden afgegeven. 9 Informatie aan de belastingdienst 9.1 Bij afkoop, vervreemding, het aanbieden tot zekerheid en het uitblijven van een keuze binnen de daarvoor gestelde termijn na het bereiken van de einddatum- of de datum van overlijden, is LGB gehouden de Belastingdienst te informeren. 2

15 Bijlage 3. Kosten Aankoopkosten : 1% van het voor aankoop van participaties beschikbare bedrag. Verkoopkosten : 1% van het bedrag dat beschikbaar komt door verkoop van participaties. Administratiekosten : 0,15% op jaarbasis van de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden aan het einde van elke maand verrekend via het saldo van de Beleggersgirorekening. Inlegkosten : Komen ten goede aan de financieel adviseur. Deze kosten bedragen tussen de 0% en 5% van elke inleg (vast te stellen in stappen van 0,25%). Deze kosten worden direct met elke inleg verrekend. Servicekosten : Komen ten goede aan de financieel adviseur. Deze kosten bedragen tussen de 0% en 0,5% op jaarbasis van de waarde van de beleggingen. De kosten worden aan het einde van elke maand verrekend met het saldo op de Beleggersgirorekening. Ook deze beloning wordt door de financieel adviseur zelf ingeregeld in stappen van 0,10%. Distributievergoeding : LGB ontvangt van actief beheerde beleggingsfondsen een distributievergoeding. Zie daarvoor onze website. 3

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie