Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601"

Transcriptie

1 Reglement Legal & General Beleggersgiro

2 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening; b) AanvullendPensioenRekening: een Beleggersgirorekening waarvan het tegoed door de rekeninghouder dient te worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente als bedoeld in artikel 1.7 Wet inkomstenbelasting 2001; c) Belegger: natuurlijke persoon die wenst te beleggen of heeft belegd in één of meer Fondsen; d) Beleggersgirorekening: de door LGB geadministreerde EigenWoningRekening dan wel AanvullendPensioenRekening waarop de rechten van de Belegger jegens de Stichting met betrekking tot door de Stichting gehouden Participaties worden bijgehouden; e) Bijlage: de in dit Reglement Beleggersgiro genoemde bijlage(n); f) Centrale Stichting Rekening: de ten behoeve van de gezamenlijke Beleggers bij de Rabobank aangehouden bankrekening op naam van de Stichting; g) EigenWoningRekening: een Beleggersgirorekening waarvan het tegoed door de rekeninghouder dient te worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld; h) Fondsen: de door LGB beheerde beleggingsfondsen - waaronder (de subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds - dan wel door LGB te beheren beleggingsfondsen, die via de Legal & General Beleggersgiro worden aangeboden. Waar in dit Reglement Beleggersgiro gesproken wordt van Fondsen, wordt daaronder tevens verstaan de Subfondsen van het Legal & General Paraplufonds; i) Handelsdag: Een dag waarop LGB, Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten alsmede een dag waarop (i) de (beheerder van een) bij een transactie betrokken beleggingsinstelling en (ii) de voor één of meer Fondsen relevante beurzen en banken in het buitenland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten; j) LGB: de besloten vennootschap Legal & General Nederland Beleggingen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum; k) Overeenkomst: de tussen de Belegger en LGB gesloten overeenkomst voor het verrichten van een beleggingsdienst, bestaande uit dit Reglement Beleggersgiro en het Aanvraagformulier; l) Participaties: een deelnemingsrecht in één of meer door LGB beheerde Fondsen, uitgedrukt in hele eenheden en in fracties; m) Reglement Beleggersgiro: dit Reglement Legal & General Beleggersgiro inclusief de bijlage(n), met inachtneming van de wijzigingen die daarin eniger tijd mochten worden aangebracht; n) Stichting: Stichting Beleggersgiro Legal & General Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum; o) Subfondsen: een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Legal & General Paraplufonds; p) Tegenrekening: een bankrekening, niet zijnde een spaarrekening, op naam van de Belegger bij enige bank gevestigd in Nederland; q) Transactiekoers: De eerste notering van de koers van een Fonds waartegen wordt belegd op de eerst mogelijke Handelsdag na de dag waarop de opdracht door LGB is ontvangen; r) Wft: Wet op het financieel toezicht De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement Beleggersgiro zowel in meervouds- als in enkelvoudsvorm gebruikt. 2

3 2. Omschrijving van de dienstverlening 2.1. Alle dienstverlening van LGB heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies en/of enig fiscaal advies. Dit betekent dat de dienstverlening van LGB zich beperkt tot het uitvoeren van aan- en verkopen, die voorvloeien uit het beheer van de door de Belegger op basis van eigen kennis en inzichten gekozen Fondsen. LGB verstrekt uitdrukkelijk geen beleggingsadviezen ten aanzien van bijvoorbeeld de aan- en/of verkoop van Participaties in de aangeboden Fondsen Bij het uitvoeren van aan- en verkoopopdrachten controleert LGB uitsluitend of het saldo van de Belegger toereikend is. LGB toetst per afzonderlijke opdracht niet aan het cliëntenprofiel, de financiële positie of draagkracht van de Belegger. De Belegger is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn fondsenportefeuille, het geven van aan- en verkoopopdrachten en het verloop van zijn beleggingsactiviteiten LGB kwalificeert de Beleggers als niet professionele beleggers als bedoeld in de Wft. Verzoeken van Beleggers om als professionele belegger dan wel in aanmerking komende tegenpartij, als bedoeld in de Wft, te worden gekwalificeerd, zal LGB niet honoreren. 3. Opening Beleggersgirorekening 3.1. Voor de aanvraag tot het openen van een L&G Beleggersgirorekening dient een door LGB voorgeschreven Aanvraagformulier te worden ingediend bij LGB. Aanvraagformulieren worden door LGB via de onafhankelijke financieel adviseur ter beschikking gesteld. Een Aanvraagformulier wordt slechts in behandeling genomen, indien het volledig is ingevuld en ondertekend. Ondertekende Aanvraagformulieren kunnen direct door de Belegger of via een onafhankelijk financieel adviseur naar LGB worden opgestuurd Bij het openen van een rekening dient een getekende kopie van een geldig legitimatiebewijs meegezonden te worden met het Aanvraagformulier LGB kan te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren een Beleggersgirorekening te openen. 4. Tenaamstelling Beleggersgirorekening 4.1. De Beleggersgirorekening kan uitsluitend op naam worden gesteld van een natuurlijk persoon. Indien de Beleggersgirorekening wordt gesloten in de vorm van een AanvullendPensioenRekening mag de rekening slechts op naam van één persoon worden gesteld. Indien de te openen Beleggersgirorekening een Eigenwoningrekening betreft, kan de rekening ook op naam worden gesteld van twee natuurlijke personen. De rekeninghouder is als enige bevoegd om over het saldo op zijn rekening te beschikken Indien de Beleggersgirorekening op naam wordt gesteld van twee natuurlijke personen, dient te allen tijde sprake te zijn van een zogenaamde en/of rekening. Tenzij dit Reglement Beleggersgiro uitdrukkelijk anders bepaalt, worden deze Beleggers in dat geval geacht elkaar over en weer een volmacht te hebben verleend voor alle beheer- en of beschikkingshandelingen ten aanzien van de gezamenlijke Beleggersgirorekening De houders van de gezamenlijke Beleggersgirorekening zijn ieder afzonderlijk gerechtigd te beschikken over het tegoed op de Beleggersgirorekening, waarbij geldt dat de voldoening aan de één LGB en/of de Stichting ook jegens de ander bevrijdt LGB is te allen tijde bevoegd de opdrachten van één van de Beleggers uit te voeren, zelfs ondanks andersluidende instructie van de andere Belegger. LGB is echter ook bevoegd om opdrachten van één van de Beleggers op te schorten dan wel te weigeren, zolang geen eenduidige bevestiging van de andere rekeninghouder is verkregen Indien de Beleggersgirorekening op naam wordt gesteld van twee natuurlijke personen zijn beide Beleggers jegens LGB hoofdelijk aansprakelijk ter zake van al hetgeen LGB uit welken 3

4 hoofden dan ook, volgens de boeken van LGB ter zake van de betrokken Beleggersgirorekening van één van de Beleggers te vorderen mocht hebben Alle bescheiden, de betrokken Beleggersgirorekening betreffende, zullen worden verzonden naar het adres als opgegeven in het Aanvraagformulier voor de Beleggersgirorekening zolang niet een door alle Beleggers getekende andersluidende instructie door LGB is ontvangen Opgaven en wijzigingen van de gegevens van de Belegger kunnen schriftelijk of online geschieden. Wat online mogelijk is of wat schriftelijk dient te geschieden, is weergegeven in onderstaande tabel. Is er sprake van een gezamenlijke rekening, dan kunnen de schriftelijke opgaven en wijzigingen slechts geschieden door ondertekening door de beide Beleggers op wier naam de Beleggersgirorekening is gesteld. Wat (mutaties) Wie Box1 Hypotheek Box1 Lijfrente Wijzigen betaling (periodiciteit, verhogen, verlagen) rekeninghouder schriftelijk online Wijzigen fondsmix voor toekomstige betalingen rekeninghouder online online Wijzigen fondsmix huidig opgebouwd vermogen rekeninghouder online online Verkopen Fondsen (gedeeltelijke) opname rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Wijzigen Tegenrekening financieel adviseur schriftelijk schriftelijk Beëindiging Beleggersgirorekening rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Wijzigen naam-, adres- en woonplaats gegevens rekeninghouder online online Extra inleg rekeninghouder schriftelijk schriftelijk Box1 Hypotheek betreft de EigenWoningRekening Box1 Lijfrente betreft de AanvullendPensioenRekening 5. Tegenrekening 5.1. Bij het Aanvraagformulier voor de opening van een Beleggersgirorekening dient de Belegger één vaste Tegenrekening op te geven De tenaamstelling van deze vaste Tegenrekening dient exact gelijk te zijn aan de tenaamstelling van de te openen Beleggersgirorekening LGB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opgegeven Tegenrekening te weigeren. 6. Vordering in Participaties 6.1. Door het openen van een Beleggersgirorekening biedt LGB Beleggers de mogelijkheid één of meer vorderingen te verkrijgen op de Stichting luidende in Participaties betreffende één of meerdere Fondsen De vorderingen luidende in Participaties worden door de Stichting ten behoeve van de Belegger geadministreerd op de Beleggersgirorekening in 5 decimalen nauwkeurig, waarbij het getal voor de komma een vordering in gehele Participaties vertegenwoordigt. De op de Beleggersgirorekening geadministreerde vorderingen luidende in Participaties zijn verplichtingen van de Stichting jegens de Belegger De Stichting houdt op haar eigen naam alle Participaties ten titel van beheer ten behoeve en voor rekening van de Beleggers. De Stichting is niet verplicht de Participaties per Belegger te individualiseren LGB is belast met de werkzaamheden die het feitelijk beheer van de ten behoeve en voor rekening van de Belegger door de Stichting ten titel van beheer gehouden Participaties met zich mee brengt. De Stichting zal LGB voor zover nodig in staat stellen de werkzaamheden verbandhoudend met het feitelijk beheer te doen uitvoeren. 4

5 6.5. Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van Participaties ten behoeve van de Belegger en de ontvangst van eventuele uitkeringen in contanten op Participaties vinden plaats door tussenkomst van de Centrale Stichting Rekening. 7. Aankoop van Participaties 7.1. De Fondsen waarin via een Beleggersgirorekening kan worden belegd staan vermeld op een geactualiseerde lijst die ter inzage ligt op het hoofdkantoor van LGB te Hilversum. De Fondsen waarin via een Beleggersgirorekening kan worden belegd worden hiernaast via ter beschikking gesteld Opdrachten tot aankoop van Participaties worden in eerste instantie vastgelegd in het Aanvraagformulier. Na aanvang van het beleggen via de Beleggersgirorekening kunnen additionele opdrachten door een Belegger aan LGB worden gegeven via zijn beveiligde internetomgeving, al dan niet na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur. LGB voert de feitelijke werkzaamheden verbandhoudend met de opdracht ten behoeve van de Belegger uit voor rekening en risico van de Belegger LGB kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens. LGB zal de opdracht eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht. Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal LGB de opdracht retourneren aan de Belegger dan wel aan de onafhankelijk financieel adviseur die de Belegger bij LGB heeft aangebracht, met het verzoek om verduidelijking. LGB is niet aansprakelijk indien een opdracht hierdoor niet of met vertraging wordt uitgevoerd Voor het uitvoeren van een opdracht tot aankoop van Participaties is de Belegger kosten verschuldigd, die eerst op het voor de aankoop beschikbare bedrag in mindering worden gebracht, waarna de opdracht voor het resterende bedrag zal worden uitgevoerd. De hiervoor bedoelde kosten zijn nader omschreven in Bijlage Opdrachten tot aankoop van Participaties luiden in het voor de aankoop aan te wenden bedrag. Het bedrag dient te luiden in Euro s. Het aantal aan te kopen Participaties wordt bepaald door het bedrag, na aftrek van de kosten, te delen door de Transactiekoers van het betreffende Fonds De Belegger zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende saldo op de Beleggersgirorekening, teneinde LGB in de gelegenheid te stellen opdrachten tot aankoop uit te voeren en de kosten te voldoen. Bij onvoldoende saldo is LGB gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel gedeeltelijk uit te voeren tot het beschikbare bedrag Zodra de ten behoeve van de Belegger aangekochte Participaties door de Stichting in bewaring zijn genomen op de wijze als omschreven in artikel 6.2, zal een overeenkomstige vordering luidende in die Participaties worden geadministreerd op de Beleggersgirorekening van de Belegger. Een opdracht tot aankoop van de Participaties resulteert voor de Belegger derhalve in een vordering luidende in die Participaties op de Stichting Waar in dit artikel wordt gesproken over opdrachten tot aankoop van Participaties, worden daaronder tevens begrepen opdrachten tot aankoop van fracties van Participaties. 8. Verkoop van Participaties 8.1. Onder een opdracht tot verkoop van Participaties wordt verstaan een opdracht tot verkoop van een zodanig aantal Participaties als overeenkomt met (een gedeelte van) de op Beleggersgirorekening van de Belegger geadministreerde vorderingen luidende in die Participaties, met het oogmerk om het tegoed te ontvangen op de Tegenrekening Opdrachten tot verkoop van Participaties worden door de Belegger aan LGB gegeven, na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur. LGB voert de feitelijke werkzaamheden verbandhoudend met de opdracht ten behoeve van de Belegger uit voor rekening en risico van de Belegger. 5

6 8.3. Opdrachten tot verkoop van Participaties kunnen luiden in het aantal te verkopen Participaties. Opdrachten tot verkoop van Participaties kunnen tevens luiden in een bedrag aan Participaties. In het geval dat een opdracht tot verkoop luidt in een bedrag, dient het bedrag te luiden in Euro s. In het geval dat een opdracht tot verkoop luidt in een bedrag, wordt het aantal te verkopen Participaties bepaald door het bedrag, na aftrek van de kosten, te delen door de transactiekoers van het betreffende Fonds Opdrachten tot verkoop van Participaties dienen duidelijk te vermelden: naam, adres en woonplaats van de Belegger, het rekeningnummer van zijn Beleggersgirorekening en van zijn Tegenrekening alsmede het Fonds waarin en het bedrag waarvoor dan wel het aantal Participaties waarvan de Belegger de verkoop wenst. LGB kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens. Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal LGB de opdracht retourneren met het verzoek om verduidelijking. LGB zal de opdracht eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht. LGB is niet aansprakelijk indien een opdracht hierdoor niet of met vertraging wordt uitgevoerd Voor het uitvoeren van een opdracht tot verkoop van Participaties is de Belegger kosten verschuldigd. Indien de opdracht tot verkoop van Participaties luidt in een bedrag, worden hierop eerst de kosten in mindering gebracht, waarna voor het resterende bedrag gevolg zal worden gegeven aan de opdracht tot verkoop. Indien de opdracht tot verkoop luidt in het aantal te verkopen Participaties, worden de kosten achteraf in mindering gebracht op het uit de verkoop te ontvangen bedrag. De hiervoor bedoelde kosten zijn nader omschreven in Bijlage Na ontvangst van de opbrengst van de ten behoeve van de Belegger verkochte Participaties door de Stichting zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden overgeboekt op de Tegenrekening Waar in dit artikel wordt gesproken over opdrachten tot verkoop van Participaties, worden daaronder tevens begrepen opdrachten tot verkoop van fracties van Participaties. 9. Ruil van Participaties 9.1. Onder een opdracht tot ruil van Participaties wordt verstaan een opdracht inhoudende dat gelijktijdig zowel een opdracht tot verkoop als een opdracht tot aankoop wordt verstrekt, ter hoogte van hetzelfde bedrag, met als gevolg dat de vordering luidende in Participaties in een bepaald Fonds ingewisseld wordt voor een vordering luidende in Participaties in een ander Fonds Opdrachten tot ruil van Participaties worden door de Belegger aan LGB gegeven via zijn beveiligde internetomgeving, al dan niet na consultatie van een onafhankelijk financieel adviseur Voor een opdracht tot ruil van Participaties worden Verkoop- en Aankoopkosten in rekening gebracht, zoals omschreven in het Aanvraagformulier Voor zover de opdracht tot ruil van Participaties zich daartegen niet verzet, is het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van overeenkomstige toepassing. 10. Orderuitvoeringsbeleid LGB heeft een orderuitvoeringsbeleid vastgesteld, dat onderdeel uitmaakt van dit Reglement Beleggersgiro. Het orderuitvoeringsbeleid is door LGB gepubliceerd op haar website ( en zal op verzoek van de Belegger kosteloos worden verstrekt. 11. Annuleren opdracht De Belegger heeft de mogelijkheid om een via zijn beveiligde internetomgeving gegeven opdracht tot aankoop, verkoop en ruil van Participaties te annuleren zolang deze opdracht 6

7 nog niet is meegenomen in de dagelijkse beursorder. Zodra een transactie is verwerkt in deze dagelijkse beursorder, is annulering niet meer mogelijk. Het annuleren van de desbetreffende opdracht binnen de beveiligde internetomgeving van de Belegger wordt dan niet meer geboden Een door de Belegger gegeven verzoek tot annulering van een eerder verstrekte opdracht kan niet aan LGB worden tegengeworpen, indien LGB op het moment dat het verzoek tot annulering haar bereikt reeds een begin van de uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. 12. Uitkering op Participaties In geval van uitkeringen door een Fonds, die ter keuze in contanten of in Participaties kunnen worden ontvangen, zal de Belegger worden geacht te hebben gekozen voor uitkering in Participaties Uitkeringen door een Fonds gedaan in Participaties, worden na ontvangst door de Stichting bijgeschreven op de Beleggersgirorekening van de Belegger als vordering luidende in Participaties Uitkeringen door een Fonds gedaan in contanten zullen door LGB worden herbelegd in Participaties van het betreffende Fonds. 13. Stemrecht Belegger Stemrechten verbonden aan de Participaties komen toe aan de Stichting (als juridisch gerechtigde tot deze Participaties). De Stichting is gerechtigd deze stemrechten uit te oefenen. 14. Uitlevering Participaties Bij beleggingen binnen box 1 inkomstenbelasting in Participaties van Subfondsen van het Legal & General Paraplufonds is een uitlevering van Participaties niet mogelijk. 15. Vergoedingen en kosten LGB is bevoegd om ter zake van de diensten die onder de voorwaarden in dit Reglement Beleggersgiro ten behoeve van de Belegger zijn of worden verricht, vergoedingen en kosten aan de Belegger in rekening te brengen LGB is steeds bevoegd om de vergoedingen en kosten ter zake van de diensten die onder de voorwaarden in dit Reglement Beleggersgiro ten behoeve van de Belegger zijn of worden verricht, direct ten laste van de Beleggersrekening te brengen Een overzicht van de hiervoor bedoelde vergoedingen en kosten is opgenomen in Bijlage Opheffing Beleggersgirorekening Voor zover dat op grond van (fiscale) wet- en regelgeving is toegestaan, kan de Belegger zijn rekening opheffen. De Belegger dient schriftelijk aan LGB mededeling te doen van zijn wens tot opheffing van zijn Beleggersgirorekening. Overeenkomstig artikel 4.7 dient een mededeling van opheffing van de Beleggersgirorekening bij een gezamenlijke rekening door alle Beleggers te worden ondertekend. LGB zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek tot opheffing de desbetreffende Beleggersgirorekening opheffen Opheffing impliceert afwikkeling van alle vorderingen die onder de desbetreffende Beleggersgirorekening zijn geadministreerd De Belegger geeft hierbij met betrekking tot zijn vorderingen in Participaties op de desbetreffende Fondsen een opdracht zijn tegoed te doen verkopen conform artikel 8 van dit 7

8 Reglement. Het desbetreffende bedrag zal naar de Tegenrekening van de Belegger worden overgemaakt. 17. Gegevens Belegger De Beleggers zijn verplicht veranderingen in hun persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk aan LGB mee te delen. Tot ontvangst van een in dit artikel bedoelde mededeling zijn LGB en de Stichting bevoegd de persoonlijke gegevens, zoals tot dan toe geregistreerd in hun administratie, als correct en volledig te beschouwen. De manier waarop veranderingen kunnen worden doorgegeven is opgenomen in artikel 4.7 van dit Reglement Tegenover de Belegger strekt de door LGB en de Stichting gevoerde administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Belegger geleverd tegenbewijs. 18. Uitbesteding werkzaamheden Voor zover toegestaan op grond van wet- en regelgeving zijn de Stichting en LGB gerechtigd hun werkzaamheden en activiteiten (deels) uit te besteden aan derden. 19. Aansprakelijkheid LGB en/of de Stichting zijn niet aansprakelijk jegens de Belegger voor enige schade die Belegger mocht lijden uit hoofde van de verleende diensten behalve en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door LGB en/of de Stichting van een op hen rustende verplichting uit hoofde van dit Reglement Beleggersgiro LGB en/of de Stichting kunnen uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. LGB en de Stichting sluiten in alle gevallen aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst uit. 20. Persoonsregistratie en Privacy Persoonsgegevens van de Belegger worden door LGB, respectievelijk een andere tot de Legal & General Groep behorende rechtspersoon, uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen LGB zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van deze Gedragscode is voor de Belegger beschikbaar op de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken, De Belegger kan de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon Wijziging Reglement LGB is te allen tijde gerechtigd om dit Reglement Beleggersgiro in overleg met de Stichting geheel of gedeeltelijk te wijzigen. LGB zal de Belegger, behoudens voor zover het betreft wijzigingen in de Bijlage(n), schriftelijk en/of door middel van publicatie in één landelijk verspreid dagblad in kennis stellen van de wijzigingen Wijzigingen van dit Reglement Beleggersgiro kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Belegger pas zullen ingaan 8

9 dertig dagen nadat de Belegger van deze wijzigingen in kennis is gesteld. De Belegger kan binnen deze dertig dagen zijn Beleggersgirorekening onder de alsdan geldende voorwaarden opheffen conform artikel 16 zonder dat hiervoor additionele kosten (anders dan de kosten genoemd in Bijlage 3 als bedoeld in artikel 15) in rekening worden gebracht. De Belegger dient bij opheffing wel rekening te houden met de fiscale bepalingen die van kracht zijn Een wijziging van de Bijlage(n) wordt uitsluitend aangekondigd via de website van LGB, en de persoonlijke beveiligde internetomgeving van de Belegger, ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan. 22. Beleggerscompensatiestelsel Indien LGB betalingsonmachtig is in de zin van de Wft, kan De Nederlandsche Bank N.V. en/of de Stichting Autoriteit Financiële Markten besluiten tot toepassing van het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel Bij toepassing van het hiervoor bedoelde beleggerscompensatiestelsel kan een vordering van een Belegger op LGB, die verband houdt met de Beleggersgirorekening, in aanmerking komen voor vergoeding op de wijze zoals bepaald bij of krachtens de Wft. 23. Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tussen LGB en/of de Stichting enerzijds en de Belegger anderzijds is in het kader van dit Reglement Beleggersgiro Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen LGB en/of de Stichting enerzijds en de Belegger anderzijds zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam. 24. Overige bepalingen Fiscale bepalingen behorend bij de EigenWoningRekening zijn opgenomen in Bijlage 1 van dit Reglement Fiscale bepalingen behorend bij de AanvullendPensioenRekening zijn opgenomen in Bijlage 2 van dit Reglement Door het insturen van het in artikel 3.1 bedoelde Aanvraagformulier Beleggersgirorekening aanvaardt de Belegger dit Reglement In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist LGB in overleg met de Stichting In het geval van klachten is voor Beleggers de klachtenprocedure beschikbaar op Bijlage 1. Aanvullende Fiscale Bepalingen EigenWoningRekening Bijlage 2. Aanvullende Fiscale Bepalingen AanvullendPensioenRekening Bijlage 3. Kosten 9

10 Bijlage 1. Aanvullende Fiscale Bepalingen EigenWoningRekening: 1 Definities 1.1 In deze aanvullende bepalingen wordt verstaan onder: a) Contractjaar: periode van 12 maanden die aanvangt op de dag dat de BeleggersGiroRekening is geopend en ieder daarop volgende periode van 12 maanden. b) Eigenwoningschuld: lening aangegaan ter financiering van een woning die tot hoofdverblijf dient of anderszins in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aangemerkt als eigen woning. c) IB 2001: Wet inkomstenbelasting 2001 d) Inlegbandbreedte: verhouding tussen de laagste inleg in Euro s in enig contractjaar en de hoogste inleg in Euro s in enig ander contractjaar. e) Rendement: het verschil tussen het tegoed op enig moment en de tot dan ingelegde gelden vanaf de tegenrekening. 2 Duur van de overeenkomst en inlegvereisten 2.1 De overeenkomst tot het openen van een EigenWoningRekening kan alleen worden gesloten indien de rekeninghouder, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert bij aanvang van de overeenkomst beschikt over een eigen woning. 2.2 Het tegoed van de EigenWoningRekening mag eenmalig worden gebruikt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld die betrekking heeft op de woning van de rekeninghouder, van diens echtgenoot of van degene met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. 2.3 De EigenWoningRekening wordt gesloten voor een minimumduur van 15 contractjaren en een maximumduur van 30 contractjaren. 2.4 De Rekeninghouder doet gedurende ten minste 15 opeenvolgende contractjaren of tot zijn of haar overlijden een inleg op de EigenWoningRekening. 2.5 De inlegbandbreedte mag niet meer dan 1 staat tot 10 bedragen. 2.6 LGB controleert of er inleg heeft plaatsgevonden gedurende een contractjaar en meldt een eventuele overschrijding van de inlegbandbreedte aan de rekeninghouder. 3 Inbreng (elders) opgebouwde aanspraken bedoeld ter aflossing van de Eigenwoningschuld. 3.1 In aanvulling op het Reglement Legal & General Beleggersgiro, kan de rekeninghouder ook elders opgebouwde verzekeringsaanspraken overdragen naar de EigenWoningRekening. Hetzelfde geldt voor het inbrengen van tegoeden opgebouwd op een beleggers- of spaarrekening eigen woning. Alvorens de overdracht in gang kan worden gezet dient de rekeninghouder een verzoek tot overdracht in te dienen bij respectievelijk de uitvoerder van de beleggers- of spaarrekening of levensverzekeraar. LGB zal niet eerder tot het openen van een BeleggersGirorekening overgaan dan nadat alle relevante fiscale informatie aangaande Inlegbandbreedte en reeds verstreken contractjaren bij de andere aanbieder of verzekeraar zijn ontvangen. 4 Fiscale behandeling van het tegoed 4.1 Indien de belegger van de EigenWoningRekening tijdens de duur van de overeenkomst een eigen woning heeft, wordt de waarde van het tegoed niet gerekend tot de vermogensgrondslagen in Box 3 waarover het forfaitaire rendement verschuldigd is. 1

11 4.2 Indien de rekeninghouder het tegoed op de einddatum niet aanwendt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld, dient het Rendement te worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting als inkomsten uit werk en woning. 4.3 Indien het tegoed op de einddatum wordt gebruikt voor de aflossing van de Eigenwoningschuld zijn fiscale maxima van toepassing. Het Rendement binnen het tegoed wordt niet belast indien a) het tegoed wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de Eigenwoningschuld en het aan te wenden tegoed bij een contractsduur van 15 jaar niet meer dan Eur ,- bedraagt, b) het tegoed wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de Eigenwoningschuld en het aan te wenden tegoed bij een contractsduur van 20 jaar niet meer dan Eur ,-- bedraagt. Bij een contractduur van ten minste 20 jaar kan van de gezamenlijke vrijstellingen onder a) en b) gebruik worden gemaakt. De in dit lid genoemde bedragen zijn fiscale maxima voor het fiscale jaar Deze bedragen gelden voor 1 rekeninghouder. In het geval van twee rekeninghouders mag tweemaal van deze vrijstellingen gebruik worden gemaakt. Voor zowel de uitkering onder a) als b) geldt dat fiscale vrijstellingen van respectievelijke Eur en Eur ,-- worden verlaagd tot het bedrag van de Eigenwoningschuld indien deze minder bedraagt dan deze maxima. 5 Overdracht tegoed naar een andere uitvoerder 5.1 Het is de Belegger toegestaan om het tegoed, na aftrek van verkoopkosten, over te boeken naar een andere uitvoerder van een beleggers- of spaarrekening of een andere verzekeraar. LGB zal niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de beleggers- of spaarrekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.6 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 5.2 Indien de EigenWoningRekening verpand is, dient de pandnemer zijn goedkeuring te hebben verleend, voordat LGB het tegoed naar een andere uitvoerder zal overdragen. 6 Overlijden van de rekeninghouder 6.1 Bij overlijden van de rekeninghouder dient het dan aanwezige tegoed te worden aangewend voor de aflossing van de Eigenwoningschuld. Ook in deze situatie is er sprake van een fiscaal maximum. De vrijstelling voor het jaar 2010 bedraagt Eur ,-- 1 maar niet meer dan de ten tijde van het overlijden van de rekeninghouder aanwezige Eigenwoningschuld. 7 Overlijden van één van de rekeninghouders 7.1 Indien de EigenWoningRekening op naam is gesteld van twee rekeninghouders waarvan er één overlijdt, kan de overgebleven rekeninghouder besluiten om het tegoed ten tijde van het overlijden niet aan te wenden voor de aflossing van de Eigenwoningschuld. De EigenWoningRekening wordt dan op één naam gesteld. In dat geval zal LGB voor een juiste fiscale afwikkeling in de toekomst in haar administratie een aantekening maken dat bij een uitkering in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van een deel van de fiscale vrijstelling van de vooroverleden rekeninghouder. 1 Deze bedragen worden volgens huidige wetgevingsstatus jaarlijks geïndexeerd. 2

12 8 Verkoop van participaties 8.1 In afwijking van artikel 8 van het Reglement Legal & General Beleggersgiro Verkoop van Participaties, is het fiscaal niet toegestaan om Participaties te verkopen. Mocht de Belegger toch tot verkoop willen overgaan dan zal LGB voor nadere uitleg over de fiscale consequenties bij verkoop verwijzen naar de financieel adviseur. 9 Vervreemding 9.1 Het is niet toegestaan de EigenWoningRekening te vervreemden. Vervreemding is wel toegestaan in de situatie dat er sprake is van echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Alvorens LGB (een deel van) de rekening op naam van de expartner stelt, dienen partijen het echtscheidingsconvenant waarin de vermogensbestanddelen van partijen worden verdeeld of de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerde partnerschap aan LGB in te sturen. Indien een deel van het tegoed wordt toegedeeld aan de ex-partner zal op naam van deze persoon een nieuw rekeningnummer worden afgegeven. 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 10.1 Bij een tussentijds beëindiging van de overeenkomst is het Rendement belast als inkomsten uit werk en woning in Box 1. Indien de Belegger aangeeft de overeenkomst tussentijds te willen beëindigen, verwijst LGB, alvorens de Beleggersgirorekening op te heffen, voor nadere uitleg over de fiscale consequenties naar de financieel adviseur. 11 Aansprakelijkheid LGB 11.1 De in artikelen 2.3 en 6.1 genoemde fiscale maxima kunnen lager zijn door eerdere uitkeringen uit verzekeringen dan wel Beleggings- of spaarrekeningen eigen woning. LGB is niet aansprakelijk voor eventueel fiscale consequenties die voortvloeien uit deze verlaagde vrijstellingen. 12 Belastingen en kosten 12.1 Belastingen en andere (wettelijke) heffingen op de uitkering(en) zullen op de uitkering(en) in mindering worden gebracht dan wel aan betrokkene in rekening worden gebracht. 13 Informatie aan de belastingdienst 13.1 Bij afkoop, vervreemding en niet nakoming van de voorwaarden is LGB gehouden de Belastingdienst te informeren. 3

13 Bijlage 2. Aanvullende Fiscale Bepalingen AanvullendPensioenRekening 1 Definities 1.1 In deze aanvullende bepalingen wordt verstaan onder: a) IB 2001: Wet inkomstenbelasting Belegger 2.1 In aanvulling op artikel 4 van het Reglement Legal & General Beleggersgiro geldt dat de Belegger bij het aangaan van de overeenkomst niet mag handelen in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 3 Inbreng elders opgebouwde lijfrenteaanspraken 3.1 In aanvulling op het Reglement Legal & General Beleggersgiro, kan de Belegger ook elders onder de IB 2001 opgebouwde lijfrenteaanspraken overdragen naar de AanvullendPensioenRekening. Alvorens de overdracht in gang kan worden gezet dient de rekeninghouder een verzoek tot overdracht in te dienen bij respectievelijk de uitvoerder van een lijfrenterekening of levensverzekeraar. 4 Beschikken over het tegoed voor de einddatum 4.1 Het is de Belegger niet toegestaan om het tegoed voor de einddatum te verkopen, te vervreemden, prijs te geven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid aan te bieden anders dan op grond van artikel 3.126a IB 2001 of artikel 25 lid 5 Invorderingswet Het is de Belegger toegestaan om: a) het tegoed voor de einddatum na aftrek van de eventueel door LGB verschuldigde en in te houden bedragen over te laten boeken naar een door de Belegger bij een andere uitvoerder aangehouden lijfrenterekening als bedoeld in artikel 3.126a IB b) het tegoed na aftrek van de eventueel door LGB verschuldigde en in te houden bedragen over te laten boeken naar een verzekeraar ter verkrijging van een aanspraak op een lijfrenteverzekering in de zin van artikel IB Bij een overboeking van het tegoed naar een andere bancaire instelling dan wel verzekeraar zal LGB niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de lijfrenterekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.7 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 5 Beschikken over het tegoed op de einddatum 5.1 Op de einddatum kan de rekeninghouder naar eigen keuze het tegoed onder aftrek van de eventueel verschuldigde en door LGB in te houden bedragen laten overboeken naar: a) een door de rekeninghouder aangehouden lijfrentespaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a IB 2001, of b) naar een verzekeraar voor de aankoop van een lijfrenteverzekering als bedoeld in artikel IB De rekeninghouder dient uiterlijk aan het einde van het jaar volgende op het jaar waarin de einddatum is bereikt schriftelijk kenbaar te maken naar welke lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering zijn tegoed moet worden overgeboekt. 1

14 5.3 Bij een overboeking van het tegoed naar een andere bancaire instelling dan wel verzekeraar zal LGB niet eerder tot overboeking overgaan dan nadat de aanbieder van de lijfrenterekening of de verzekeraar heeft aangegeven dat de door hen geadministreerde rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in afdeling 3.7 van de IB 2001 en LGB heeft gevrijwaard voor de ten tijde van de overboeking of later verschuldigde belastingheffing. 6 Aanwending van het tegoed bij overlijden van de rekeninghouder 6.1 Het overlijden van de rekeninghouder dient ten spoedigste te worden gemeld aan LGB. Het tegoed op de Beleggersgirorekening dient door de (wettelijke) erfgenamen te worden aangewend voor de aankoop van een bancaire lijfrente bij een aanbieder van een lijfrenterekening als bedoeld in artikel 3.126a IB 2001 dan wel voor de aankoop van een lijfrente in de zin van artikel IB 2001 die door een verzekeraar wordt uitgekeerd. Over het tegoed op de Beleggersgirorekening kan niet eerder worden beschikt dan nadat door de erfgenamen aan LGB een notariële verklaring van erfrecht is ingezonden. 6.2 De (wettelijke) erfgenamen dienen uiterlijk aan het einde van het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden hun keuze kenbaar te maken bij welke aanbieder van een lijfrenterekening of verzekeraar zij de lijfrente wensen aan te kopen. 7 Belastingen en kosten 7.1 Belastingen en andere (wettelijke) heffingen op de uitkering(en) zullen op de uitkering(en) in mindering worden gebracht dan wel aan betrokkene in rekening worden gebracht. 8 Scheiding 8.1 In afwijking van het bepaald in artikel 3 van deze Aanvullende bepaling is het mogelijk om bij echtscheiding,- hieronder wordt tevens verstaan het einde van een geregistreerd partnerschap-, (een deel van) het tegoed op de Beleggersgirorekening toe te delen aan de ex-partner. Voor het aanpassen van de rekeninghouder volstaat het insturen van het echtscheidingsconvenant waarin de vermogensbestanddelen van partijen worden verdeeld of de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerde partnerschap. Indien een deel van het tegoed wordt toegedeeld aan de ex-partner zal op naam van deze persoon een nieuw rekeningnummer worden afgegeven. 9 Informatie aan de belastingdienst 9.1 Bij afkoop, vervreemding, het aanbieden tot zekerheid en het uitblijven van een keuze binnen de daarvoor gestelde termijn na het bereiken van de einddatum- of de datum van overlijden, is LGB gehouden de Belastingdienst te informeren. 2

15 Bijlage 3. Kosten Aankoopkosten : 1% van het voor aankoop van participaties beschikbare bedrag. Verkoopkosten : 1% van het bedrag dat beschikbaar komt door verkoop van participaties. Administratiekosten : 0,15% op jaarbasis van de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden aan het einde van elke maand verrekend via het saldo van de Beleggersgirorekening. Inlegkosten : Komen ten goede aan de financieel adviseur. Deze kosten bedragen tussen de 0% en 5% van elke inleg (vast te stellen in stappen van 0,25%). Deze kosten worden direct met elke inleg verrekend. Servicekosten : Komen ten goede aan de financieel adviseur. Deze kosten bedragen tussen de 0% en 0,5% op jaarbasis van de waarde van de beleggingen. De kosten worden aan het einde van elke maand verrekend met het saldo op de Beleggersgirorekening. Ook deze beloning wordt door de financieel adviseur zelf ingeregeld in stappen van 0,10%. Distributievergoeding : LGB ontvangt van actief beheerde beleggingsfondsen een distributievergoeding. Zie daarvoor onze website. 3

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling on ele Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen 2 Reglement Achmea Beleggersgiro 5 Bijlage 1 15

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de persoon op wiens naam Participaties worden geadministreerd onder de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Voorwaarden beleggingsrekening

Voorwaarden beleggingsrekening Voorwaarden beleggingsrekening 2016-02 Pagina 1 van 10 Inhoud Gebruikte begrippen...3 Voorwaarden...4 1. Rol van de Beleggersgiro en de Beleggingsonderneming...4 2. Openen van een rekening...4 3. Gezamenlijke

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

FBTO beleggingsfondsen. Ik kan snel vinden wat ik zoek.

FBTO beleggingsfondsen. Ik kan snel vinden wat ik zoek. FBTO beleggingsfondsen voorwaarden beleggingsfondsen Ik kan snel vinden wat ik zoek. inleiding H1 productvoorwaarden fbto beleggersrekening 4 H reglement achmea beleggersgiro 9 bijlagen FBTO is onderdeel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Artikel 1 Definities Deze voorwaarden kennen de volgende begrippen: a. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V. b. Deposito: de rekening waarop de rekeninghouder

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Reglement ZZP Pensioen LSB Artikel 1 Definities 1.1. In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelfonds een deelfonds van het Fonds; b. Deelnemer de persoon op wiens naam een Geblokkeerd recht van deelneming

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Reglement Perlas Banksparen

Reglement Perlas Banksparen Reglement Perlas Banksparen Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Belastingen: iedere belasting, heffing of revisierente die wordt opgelegd door de Belastingdienst ten gevolge

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00 Levensverzekering Allianz Design Levensloop L3713.00 1. Omschrijving Allianz Design Levensloop is een rekening waarop u kunt beleggen in de levensloopmodelportefeuille of waarbij u zelfstandig kunt beleggen

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsrekening. Voorwaarden: INLEIDING

Insinger de Beaufort Beleggingsrekening. Voorwaarden: INLEIDING 01 INLEIDING Bank Insinger de Beaufort N.V. gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen BIdB ), stelt beleggers in de gelegenheid te beleggen in bepaalde fondsen door het openen van een, onder de in deze

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING

VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING Avéro Achmea Bancaire Diensten Postbus 432 3830 AL Leusden www.averoachmea.nl Art. 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank Achmea

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Reglement GFH Giro - Lijfrentebeleggingsrechten

Reglement GFH Giro - Lijfrentebeleggingsrechten Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Artikel: een artikel van het Reglement; b. Beheerder: Today s Tomorrow B.V. handelend onder de naam GFH Giro en kantoorhoudende te Hilversum,

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Dit zijn de productvoorwaarden van Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Met Aanvullend PensioenSparen zet u geld vast en bouwt u met belastingvoordeel

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning. ige

Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning. ige ap Voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning ige 1 2 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Kapitaalrekening Eigen Woning Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Kapitaalrekening

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering

Aanvullende PensioenUitkering Productvoorwaarden Aanvullende PensioenUitkering Dit zijn de productvoorwaarden van de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Met de Aanvullende PensioenUitkering laat u een opgebouwde

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Reglement GFH Giro - Vermogensopbouw

Reglement GFH Giro - Vermogensopbouw Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Artikel: een artikel van het Reglement; b. Beheerder: TODAY S Tomorrow B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, zijnde Beheerder

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

levensloopregeling Avéro Achmea Postbus 432 3830 AL Leusden. www.averoachmea.nl

levensloopregeling Avéro Achmea Postbus 432 3830 AL Leusden. www.averoachmea.nl 4 Voorwaarden beleggen levensloopregeling Avéro Achmea Postbus 432 3830 AL Leusden www.averoachmea.nl Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Avéro Achmea Beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter geschreven

Nadere informatie