Aanvullend PensioenSparen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullend PensioenSparen"

Transcriptie

1 Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Artikel 1 Definities Deze voorwaarden kennen de volgende begrippen: a. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V. b. Deposito: de rekening waarop de rekeninghouder vanaf de variabele renterekening een bedrag stort voor een bepaalde periode en waarover de bank een vast rentepercentage vergoedt. c. het persoonlijk adres van de rekeninghouder. d. Geldigheidsdatum: de datum die in de offerte of het aanvraagformulier genoemd staat en die aangeeft tot wanneer het geoffreerde rentepercentage geldig is. e. Overeenkomst: de overeenkomst Aanvullend PensioenSparen die de rekeninghouder met de bank sluit, welke schriftelijk is vastgelegd in (1) de algemene bankvoorwaarden van de bank, (2) deze productvoorwaarden, (3) de offerte en/of het aanvraagformulier en (4) het contract dat de bank aan de rekeninghouder zal zenden na acceptatie. f. Rekening: Aanvullend PensioenSparen; deze bestaat uit een variabele renterekening en als de rekeninghouder daarvoor kiest één of meer deposito s. g. Rekeninghouder: degene die bij de bank een rekening heeft. De rekeninghouder moet een natuurlijk persoon en, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, Nederlands ingezetene zijn. h. Spaartegoed: het saldo op de geblokkeerde rekening vermeerderd met opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente. i. Tegenrekening: de door de rekeninghouder opgegeven bankrekening waaraan de rekening wordt gekoppeld. De tegenrekening moet (ook) op naam van de rekeninghouder staan. De tegenrekening moet een rekening zijn bij een bank die in Nederland gevestigd is en in het bezit is van een DNB vergunning. j. Toegelaten aanbieder: een aanbieder als bedoeld in de wet (artikel of artikel 3.126a, tweede lid). k. Variabele renterekening: de rekening waarop de inleg kan worden gestort en waarover de bank een variabel rentepercentage vergoedt. l. Revisierente: de rente die de belastingdienst berekent als de rekeninghouder met zijn rekening een handeling verricht die wettelijk niet is toegestaan. De revisierente bedraagt in beginsel 20% van het saldo op de rekening. m. Wet: Wet inkomstenbelasting Artikel 2 Algemeen 2.1 De aanspraak op het spaartegoed is een lijfrenteaanspraak in de zin van de wet (artikel 1.7). 2.2 De rekening is een geblokkeerde rekening in de zin van de wet (artikel 3.126a). 2.3 De rekening heeft slechts één rekeninghouder.

2 2.4 De rekening is niet bestemd voor regulier betalingsverkeer. 2.5 Het spaartegoed is geblokkeerd tot de overeenkomst is geëindigd. De overeenkomst eindigt op de datum die de rekeninghouder in de aanvraag heeft opgegeven als de beoogde einddatum. Deze datum is uiterlijk 31 december van het jaar waarin de rekeninghouder 70 jaar wordt. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de rekeninghouder het spaartegoed uitsluitend gebruiken voor de aankoop van een lijfrente bij een toegelaten aanbieder. Deze lijfrente moet een looptijd hebben van minimaal 20 jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat de rekeninghouder jonger is dan 65 jaar op het moment dat de bank de eerste termijn uitkeert. 2.6 De rekeninghouder heeft het recht om de hiervoor beschreven lijfrente om te zetten in een andere lijfrente, op voorwaarde dat deze lijfrente niet in strijd komt met de wet. Daarbij kan de rekeninghouder het spaartegoed alleen maar gebruiken voor de aankoop van een lijfrente bij een toegelaten aanbieder. 2.7 Als het spaartegoed op 31 december van het jaar na het jaar waarin de rekeninghouder 70 jaar wordt niet is gebruikt voor de aankoop van een lijfrente, blijft de overeenkomst in stand. In dat geval blijft het spaartegoed geblokkeerd op de variabele renterekening staan tot het overlijden van de rekeninghouder. Tijdens deze periode vergoedt de bank over het saldo het variabele rentepercentage zoals beschreven in artikel 5 van deze voorwaarden. Het is dan niet meer mogelijk om het saldo op de variabele renterekening geheel of gedeeltelijk onder te brengen in een deposito, zoals beschreven in artikel 6 van deze voorwaarden. Na overlijden van de rekeninghouder moet het spaartegoed worden gebruikt voor een nabestaandenlijfrente als bedoeld in de wet (artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel b). Artikel 3 Overeenkomst 3.1 De overeenkomst komt tot stand als de bank de aanvraag heeft ontvangen, de klant heeft geaccepteerd en de rekening heeft geopend. 3.2 Als er binnen één jaar na het aanvragen van de rekening geen inleg op de rekening is gestort, eindigt de overeenkomst en heft de bank de rekening op. Artikel 4 Inleg 4.1 Inleg op de rekening kan als volgt plaatsvinden. De rekeninghouder kan zelf inleg op de rekening storten. De bank legt van tevoren geen afspraken vast over de hoogte of de frequentie van de inleg. Elke inleg wordt steeds beschouwd als een eenmalige (extra) storting; De rekeninghouder kan elders opgebouwd lijfrentekapitaal laten storten op de rekening. Deze inleg moet voldoen aan de wet (artikel 3.134); de eerste inleg op de rekening bedraagt maximaal , Inleg komt in aanmerking voor aftrek voor de heffing van inkomstenbelasting binnen de door de wet aangegeven begrenzingen. Ze geldt als een uitgave voor inkomensvoorzieningen. De rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor het berekenen van zijn aftrekruimte. De bank voert geen controles uit op de aftrekbaarheid van inleg. De bank gaat ervan uit dat inleg op de rekening volledig is afgetrokken voor de heffing van inkomstenbelasting. Inleg op de rekening afkomstig van een andere toegelaten aanbieder komt niet in aanmerking voor aftrek. 4.3 De bank schrijft de inleg in eerste instantie bij op de variabele renterekening. Bij de verdere verdeling vanaf de variabele renterekening houdt de bank de volgende volgorde aan: indien aangevraagd: afschrijving van de vergoeding voor de adviseur; indien aangevraagd: volstorting van een Aanvullende PensioenUitkering. Hiervoor gelden de voorwaarden Aanvullende PensioenUitkering; indien aangevraagd: volstorting van het deposito; het restant van de inleg blijft op de variabele renterekening staan. 4.4 Als een deposito is aangevraagd, maar (het restant van) de inleg is lager dan de minimale inleg van 1.000, dan vindt geen doorstorting in deposito plaats en blijft het bedrag staan op de variabele renterekening. Artikel 5 Variabele renterekening 5.1 De bank vergoedt rente over het saldo op de variabele renterekening gerekend vanaf de dag van ontvangst van de inleg tot de einddatum van de overeenkomst. De bank bepaalt de hoogte van het rentepercentage en kan deze altijd wijzigen. De rekeninghouder krijgt altijd van tevoren bericht over een wijziging van het rentepercentage. 5.2 De bank schrijft in januari van ieder jaar de rente over het voorgaande jaar bij op de variabele renterekening. Over de bijgeschreven rente wordt ook de variabele rente vergoed. Artikel 6 Deposito 6.1 De rekeninghouder kan het saldo op de variabele renterekening geheel of gedeeltelijk storten in één of Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden 2

3 meer deposito s. Het minimum bedrag daarvoor is per deposito. 6.2 De looptijd van een deposito is minimaal één jaar en maximaal dertig jaar. De einddatum van het deposito kan niet later liggen dan de beoogde einddatum van de rekening. 6.3 Als de rekeninghouder kiest voor een deposito, vergoedt de bank over de looptijd een vast rentepercentage. De hoogte van het rentepercentage is afhankelijk van de gekozen duur en geldt voor de gehele looptijd van het deposito en wordt tussentijds niet gewijzigd. 6.4 Als de rekeninghouder bij de aanvraag heeft aangegeven dat (een deel van de) inleg in een deposito moet worden gestort, geldt voor de storting in deposito het geoffreerde rentepercentage, op voorwaarde dat de inleg uiterlijk is ontvangen op de geldigheidsdatum. 6.5 Als de rekeninghouder na de ingangsdatum kiest voor een deposito, geldt het rentepercentage dat op dat moment voor het betreffende deposito van toepassing is. 6.6 De bank schrijft de rente steeds jaarlijks op het deposito bij, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van het deposito en voor het laatst op de einddatum van het deposito. Over de bijgeschreven rente wordt ook de afgesproken vaste rente vergoed. 6.7 Extra stortingen in het deposito zijn niet toegestaan. 6.8 Na afloop van de looptijd van het deposito stort de bank het saldo terug op de variabele renterekening en geldt het variabele rentepercentage als beschreven in artikel 5 van deze voorwaarden. Het spaartegoed op de rekening blijft geblokkeerd, ook na afloop van het deposito. 6.9 Als het deposito wordt beëindigd voordat de einddatum van het deposito is bereikt, voert de bank een correctie uit op het tegoed in deposito. Het tegoed bestaat uit het saldo in deposito plus de opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente. De correctie bestaat uit een verlaging van het tegoed met een percentage. Het percentage is gelijk aan de restduur van het deposito in jaren, afgerond naar boven. Het percentage is maximaal 10%. De bank stort het gecorrigeerde tegoed op de variabele renterekening. Artikel 7 Beschikken 7.1 De rekening kan niet voortijdig worden beëindigd, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen, anders dan voor uitstel van betaling op grond van de Invorderingswet 1990 (artikel 25, vijfde lid). 7.2 Als de rekeninghouder hiermee in strijd handelt, draagt de bank de wettelijk verplichte inhoudingen af. Deze inhoudingen komen in mindering op het spaartegoed. Wat vervolgens overblijft aan spaartegoed ontvangt de rekeninghouder of, bij verpanding, de pandhouder. 7.3 Als de bank aansprakelijk kan worden gesteld voor inkomstenbelasting of revisierente die door de rekeninghouder verschuldigd is, reserveert de bank een bedrag dat minimaal voldoende is om de aansprakelijkheidsstelling te kunnen dekken. Als de bank inderdaad aansprakelijk is, verrekent de bank het bedrag van de aansprakelijkheid met het bedrag dat de rekeninghouder van de bank tegoed heeft. 7.4 Vervreemding is wel toegestaan: bij de verdeling van een gemeenschap bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of het verbreken van een geregistreerd partnerschap, als bedoeld in de wet (artikel 3.134, tweede lid); ter voldoening of afkoop van een alimentatieverplichting; ter voldoening aan een verplichting tot verevening van pensioenrechten. 7.5 Bij de wijziging of beëindiging die de bank uitvoert als gevolg van elk van de hiervoor beschreven situaties, geldt bovendien artikel 6.9 van deze voorwaarden. Artikel 8 Overlijden 8.1 Als de rekeninghouder overlijdt, komt het spaartegoed toe: aan de echtgenoot of geregistreerd partner van de rekeninghouder, voor zover het spaartegoed bij de verdeling van de (huwelijks-) goederengemeenschap aan deze echtgenoot dan wel partner toekomt; aan één of meer personen aan wie het spaartegoed volgens erfrecht geheel of gedeeltelijk is toebedeeld. 8.2 Voor zover het spaartegoed toekomt aan een natuurlijk persoon moet hij het spaartegoed gebruiken voor aankoop van een nabestaandenlijfrente. De bank gebruikt daarbij de dan geldende tarieven. Onder nabestaandenlijfrente wordt verstaan een lijfrente in de zin van de wet (artikel 3.125, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel b). 8.3 Als het spaartegoed volgens erfrecht is toebedeeld aan een niet-natuurlijk persoon, keert de bank het spaartegoed in één keer uit. Dit bedrag wordt verminderd met de wettelijk verplichte inhoudingen. 8.4 Bij de wijziging of beëindiging die de bank uitvoert als gevolg van het overlijden van de rekeninghouder geldt artikel 6.9 van deze voorwaarden niet. Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden 3

4 Artikel 9 Vergoeding voor de adviseur 9.1 De bank brengt een vergoeding voor de adviseur in mindering op het saldo van de rekening, direct na ontvangst van de (eerste) inleg. Dat gebeurt alleen als het bedrag van de vergoeding, na overeenstemming tussen rekeninghouder en adviseur, is aangegeven in de aanvraag. Artikel 10 Kosten 10.1 De bank brengt eventueel kosten in rekening die samenhangen met de beëindiging van één of meer deposito s zoals beschreven in artikel 6.9 van deze voorwaarden De bank kan de hoogte van de kosten aanpassen of andere kosten in rekening brengen. De rekeninghouder ontvangt bericht over deze aanpassing. De aanpassing wordt één maand na dit bericht actief. Artikel 11 Berichtgeving 11.1 De rekeninghouder kan wijzigingen zelf via mijn.nn.nl uitvoeren, of laten uitvoeren door zijn adviseur De rekeninghouder kan alle relevante informatie over de rekening inzien via mijn.nn.nl. Daarbij behoren in ieder geval de hoogte en samenstelling van het spaartegoed en wijzigingen op de rekening. De rekeninghouder ontvangt geen papieren afschriften De bank kan op verschillende manieren met de rekeninghouder communiceren. Dit kan schriftelijk, via de website via mijn.nn.nl, per of telefoon. Als sprake is van communicatie per , dan stuurt de bank berichten naar het adres van de rekeninghouder dat de rekeninghouder als laatste bij de bank bekend heeft gemaakt De bank stelt een persoonlijk adres van de rekeninghouder verplicht. Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst 12.1 De overeenkomst eindigt op de beoogde einddatum maar uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de rekeninghouder 70 jaar wordt, tenzij de rekeninghouder aan de bank aangeeft dat hij de termijnen wil laten ingaan bij zijn overlijden met inachtneming van de wet (artikel 3.126a) De rekeninghouder heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van overdracht. Daarbij berekent de bank geen kosten, behalve als daarbij ook een deposito beëindigd moet worden. In dat geval geldt artikel 6.9 van deze voorwaarden. De bank keert het spaartegoed uit ten gunste van een financieel product bij een toegelaten aanbieder op naam van de rekeninghouder en met eenzelfde fiscaal kader De overeenkomst eindigt bij het overlijden van de rekeninghouder door het toepassen van artikel 8.2 of artikel 8.3 van deze voorwaarden. Artikel 13 Opzegging van de overeenkomst door de bank 13.1 De bank controleert (periodiek) of de naam van de rekeninghouder (mogelijk) in verband staat met: het witwassen van geld en/of betrokkenheid bij financiering van terrorisme. De bank controleert ook of sprake is van een politiek prominent persoon (PEP) Als de bank hierbij constateert dat er sprake is van een onacceptabel verhoogd risico, heeft de bank het recht om de overeenkomst te beëindigen en de rekening op te heffen. De bank stort de inleg op de rekening dan terug naar de rekening waar vanaf de inleg was overgemaakt. De bank verlaagt dit bedrag eventueel met kosten die de bank heeft moeten maken. Artikel 14 Slotbepalingen 14.1 De overeenkomst wordt gesloten met: Nationale-Nederlanden Bank N.V. Postbus AT DEN HAAG De statutaire naam luidt: Nationale-Nederlanden Bank N.V. De statutaire vestigingsplaats is Den Haag. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Een klacht over de overeenkomst kunt u eerst bespreken met uw adviseur. Deze zoekt samen met u naar een oplossing. Als het nodig is overlegt hij daarbij met Nationale-Nederlanden Bank. Als u er met uw adviseur niet uit komt, kunt u een klacht indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden Bank. Vermeld daarbij naam, adres en het nummer van de rekening. U kunt de klacht naar onze postbus in Den Haag sturen. Biedt dit ook geen oplossing? Dan kunt u terecht bij : Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden 4

5 14.3 De bank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De wijziging of aanvulling gaat in op een door de bank aangegeven datum ten minste één maand nadat de rekeninghouder daarvan op de hoogte is gesteld Als een bepaling uit de overeenkomst (deels) nietig of vernietigbaar is, vervangt de bank deze door een bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de eerdere bepaling Waar de overeenkomst verwijst naar een wettelijke bepaling, verstaat deze overeenkomst daaronder ook een bepaling die daarvoor in de plaats is gekomen De bank houdt zich aan de verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien De bank is niet aansprakelijk voor: schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet, niet tijdig of onjuist uitvoeren van een opdracht behoudens opzet of grove schuld van de bank; schade die direct of indirect voortvloeit uit onjuistheden in de informatieverstrekking over de rekening behoudens opzet of grove schuld van de bank; schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige advisering; (gevolg)schade, gederfd inkomen, gederfde winst of schade die het gevolg is of samenhangt met enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door of onrechtmatige daad van de rekeninghouder Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing De bank verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en/of: andere financiële diensten; marketingactiviteiten; vergroting van het relatiebestand; fraudebestrijding; statistische analyse; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen De bank maakt samen met Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, deel uit van dezelfde groep (artikel 2:24b BW). Rekeninghouders kunnen ook benaderd worden voor producten en diensten van deze maatschappijen Door het van toepassing worden van deze voorwaarden heeft de rekeninghouder, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de bank, er bij voorbaat medewerking aan en toestemming voor verleend dat zijn rechtsverhouding met de bank in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht op een derde overgaat (contractsoverneming) dan wel de schuld van de bank aan hem (gedeeltelijk) door een derde wordt overgenomen (schuldoverneming) De Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst door de Nederlandse Vereniging van Banken is gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Amsterdam, zijn ook van toepassing op de overeenkomst voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken. Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden 5

6 Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden 6

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Dit zijn de productvoorwaarden van Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Met Aanvullend PensioenSparen zet u geld vast en bouwt u met belastingvoordeel

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering

Aanvullende PensioenUitkering Productvoorwaarden Aanvullende PensioenUitkering Dit zijn de productvoorwaarden van de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Met de Aanvullende PensioenUitkering laat u een opgebouwde

Nadere informatie

Banksparen OntslagVergoeding

Banksparen OntslagVergoeding Productvoorwaarden Banksparen OntslagVergoeding Dit zijn de productvoorwaarden van Banksparen OntslagVergoeding van Nationale-Nederlanden. Met Banksparen OntslagVergoeding kunt u uw ontslagvergoeding van

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015 Productvoorwaarden NN Levensloopplan Artikel 2332-40.1511 Datum 1 november 2015 Inhoud pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Gebruik Levenslooprekening en communicatie 3 4 Tegenrekening 4 5 Storten 4 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1583-40.1504 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 4 4 Toegang tot de internetspaar rekening

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Vaste Rente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer. Rotterdam, Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer..

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum:

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum: Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl Datum: 15-05-2017 Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden - 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen die door Vrijelijfrente.nl, gevestigd te

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl 6140D-14-06 Art. 1 Leeswijzer In deze productvoorwaarden staan de belangrijkste

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemeen 2 Artikel 3 Openen van de Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie