uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PERSONEEL EN ORGANISATIE Brussel, 27 februari 2009 correspondentieadres Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Kunstlaan 19H bus 2, 1000 BRUSSEL Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Opleiding bestemd voor de personeelsleden van de AOIF en de BBI van de Federale Overheidsdienst Financiën SAP : Finance & DART + MM & SD Mevrouw Mijnheer Als u geïnteresseerd bent in de overheidsopdracht die hieronder in detail wordt beschreven, zou ik graag een prijsopgave ontvangen overeenkomstig de hieronder opgesomde voorwaarden : A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN A.1. Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) Stafdienst Personeel en Organisatie Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Arts Center Kunstlaan 19H bus BRUSSEL Leidinggevende ambtenaar : Y. RYM, Directeur van de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Frederik Pardon Inspecteur Tel fax

2 Inlichtingen omtrent de technische vereisten voor deze opdracht kunnen worden bekomen bij de heer F. PARDON, Inspecteur, tel. 02/ , A.2. Aard van de opdracht Opdracht van diensten. A.3. Gunningswijze Algemene offerteaanvraag. A.4. Voorwerp van de opdracht Op vraag van de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) en van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) organiseert de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) een opleiding over twee modules van SAP, een softwarepakket voor bedrijfsbeheer. In de dagelijkse controlepraktijk blijkt immers dat SAP meer en meer een standaard wordt bij grote ondernemingen. Volgende modules dienen in deze opleiding aan bod te komen : - Finance & DART - MM & SD Per module wordt een duur van 10 dagen vooropgesteld. Voor beide onderdelen zijn er 3 groepen voorzien (2 Nederlandstalige en 1 Franstalige). Het gaat in totaal dus om 60 lesdagen. De cursussen moeten worden gegeven in het Nederlands en in het Frans, met de Engelstalige software. De cursusdocumentatie mag in het Engels zijn opgemaakt. In de loop van de opleiding dienen voldoende praktische oefeningen voorzien te worden (zie ook inhoudstafels). De opleiding moet gegeven worden in een operationele SAP-omgeving. A.5. Prijs van de opdracht De door de Belgische Staat aan de firma verschuldigde honoraria zullen worden betaald na vervallen termijn op basis van een tarief per dag. De prijzen moeten worden vermeld in Euro en zonder BTW. De bedragen in Euro mogen eventueel twee decimalen bevatten. 2

3 A.6. Vorm en inhoud van de offertes De offerte moet worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Achteraan dit document is een model van indiening bijgevoegd. A.7. Bepalingen die de uitvoering van de opdracht regelen 1. Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 4. Bijlage bij voorgaand Koninklijk besluit van 26 september 1996, de zogenaamde Algemene Aannemingsvoorwaarden. 5. Alle wijzigingen aan de wet en de voornoemde besluiten, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes. A.8. Indiening van de offertes De offertes moeten worden ingediend in drie exemplaren, ten laatste op 27 april 2009 ter attentie van de leidende ambtenaar, wiens adres is vermeld in punt A.1. De offerte moet worden ingediend in een gesloten omslag, waarop de referentie van het bestek (SF ) staat vermeld. Deze gesloten omslag dient in een tweede omslag te worden geschoven, waarop het adres van de plaats van indiening en de vermelding offerte zijn aangebracht. 3

4 A.9. Opening van de offertes De openbare zitting voor het openen van de offertes zal plaatshebben op 27 april 2009 om 10 uur op volgend adres : FOD Financiën Stafdienst Personeel en Organisatie Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Arts Center Kunstlaan 19H 1000 Brussel A.10. Geldigheidsduur van de offertes De geldigheidsduur van de offertes mag niet minder dan 120 kalenderdagen bedragen. Deze termijn begint te lopen op de uiterste datum, die werd bepaald voor het indienen van de offertes. Gedurende deze periode mag geen enkele prijsherziening naar boven toe worden toegepast. A.11. In te dienen documenten De inschrijver dient bij zijn offerte alle documenten en inlichtingen te voegen, die worden gevraagd in het bestek (zie model van indiening). Volgende attesten zullen, voor wat de Belgische inschrijvers betreft, door de aanbestedende overheid langs elektronische weg worden opgevraagd : - Eensluidend verklaard afschrift van de RSZ (laatste beschikbare afschrift) - Eensluidend verklaard afschrift van de BTW en van de Directe Belastingen (laatste beschikbare afschrift). A.12. Keuze van de dienstverlener De keuze van de dienstverlener, aan wie de opdracht zal worden toegekend, zal gebeuren in de hieronder aangeduide volgorde : 1. Onderzoek van de selectiecriteria : Enerzijds met betrekking tot de economische en financiële draagkracht. Er wordt aan de inschrijver gevraagd zijn economische en financiële draagkracht te bewijzen door middel van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft, die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren. 4

5 Anderzijds met betrekking tot de technische bekwaamheid. Er wordt aan de inschrijver gevraagd zijn technische bekwaamheid te bewijzen aan de hand van de kwaliteit van de lesgevers, die de cursussen zullen geven, dit op basis van hun curriculum vitae. 2. Controle van de regelmatigheid wat de vorm van de offertes betreft 3. Controle van de regelmatigheid wat de inhoud van de offertes betreft 4. Onderzoek van de toekenningscriteria : De hieronder vermelde criteria zijn de enige die in aanmerking komen voor het toekennen van de opdracht. 1. De kwaliteit van de cursussen (50 %) - Taal van de cursussen - Doelmatigheid van de cursussen (pedagogische bewijsstukken, geleverd door de dienstverlener, teneinde het beoogde resultaat te garanderen) - Remediëring en financiële sancties (indien het gewenste resultaat niet wordt bereikt) - Lesgevers - Methodologie 2. De prijs van de cursussen (50 %) De inschrijver voegt bij zijn offerte alle nuttige inlichtingen voor de evaluatie van de offerte in functie van de toekenningscriteria. De manier waarop de evaluatiecriteria worden beoordeeld wordt in detail uitgelegd in het technische gedeelte B.1. 5

6 A.13. Bekendmaking van de toekenning De inschrijver, aan wie de opdracht zal worden toegekend, zal een bestelbon, in twee exemplaren, toegezonden krijgen. A.14. Facturatie en betaling De betalingen zullen gebeuren na uitvoering en aanvaarding van de prestaties per sessie van 10 lesdagen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van de factuur of facturen. Er mag één factuur worden ingediend voor verschillende sessies tegelijk. De betaling zal gebeuren na ontvangst van de gelijkvormige factuur met de vermelding : Echt en waarachtig verklaard voor de som van {voluit geschreven} en voorzien van de handtekening van een mandataris. De facturen moeten in drie exemplaren naar volgend adres worden gestuurd : FOD Financiën Stafdienst Budget & Beheerscontrole Boekhouding P&O PB 787 Koning Albert II-laan 33 NG B Brussel De betalingen zullen gebeuren overeenkomstig de reglementering inzake de Rijkscomptabiliteit. A.15. Plaats van de prestaties De cursussen moeten worden gegeven in Brussel, doch buiten de gebouwen van de aanbestedende overheid. De inschrijver stelt het leslokaal ter beschikking van de cursisten en is verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de computers in het leslokaal. De praktische invulling (uitnodigingen, samenstelling van de groepen, ) behoort tot de taken van de aanbestedende overheid. A.16. Beschikbaarheid van de lesgevers De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder enige schadevergoeding, indien de voorgestelde lesgevers de cursussen niet geven, en dit zelfs in geval van overmacht. 6

7 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor per telefoon, per fax of via e- mail de onmiddellijke vervanging te eisen van één lesgever of van verschillende lesgevers, die niet zou(den) beschikken over de vereiste kwalificaties, door lesgevers die minimaal over capaciteiten beschikken, gelijkwaardig aan deze beschreven in de offerte. B. TECHNISCHE BEPALINGEN Voorafgaande opmerking : De cursussen moeten beëindigd zijn binnen een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de bestelbon. Zij dienen gespreid te worden in de tijd en gegeven te worden aan een regelmatig ritme. De planning wordt opgesteld in onderling overleg tussen de dienstverlener en de aanbestedende overheid. B.1. Hoe worden de offertes geëvalueerd? De FOD Financiën wenst om twee redenen uit te leggen hoe de kwotering zal gebeuren, m.a.w. welke selectiecriteria zullen worden gehanteerd. Vooreerst om duidelijk te tonen hoe de offertes zullen worden geëvalueerd, dit omwille van de transparantie en de objectiviteit. Ten tweede om aan de inschrijvers te tonen wat de FOD wenst te vinden in hun offerte, bij voorkeur in dezelfde volgorde voorgesteld. 1. De kwaliteit van de cursussen (50 %) Het is moeilijk een cursus te beoordelen vooraleer deze is gegeven. Daarom wordt gebruik gemaakt van de volgende subcriteria : a. Taal van de cursussen (5 %) Een deelnemer, die een cursus volgt in zijn eigen moedertaal, begrijpt beter de onderwezen materie. Dit geldt des te meer indien ook de lesgever zijn eigen moedertaal spreekt. b. Doelmatigheid van de cursussen (pedagogische bewijsstukken, geleverd door de dienstverlener, teneinde het beoogde resultaat te garanderen) (10 %) De doelmatigheid van een cursus is afhankelijk van een hele reeks parameters. Deze parameters kunnen gemakkelijker beoordeeld worden nadat de cursus gegeven is. De FOD Financiën zal de doelmatigheid van een cursus beoordelen aan de hand van een inschatting van de pedagogische waarde van de firma : de certificatie door een bekende instelling of organisatie, de kwalificatie van Training Center, referenties en gunstige evaluaties voor vergelijkbare cursussen, enz. 7

8 Certificaat bekende instelling of organisatie/kwalificatie van Training Center Referenties en gunstige evaluaties voor vergelijkbare cursussen 5 % 5 % TOTAAL 10 % c. Remediëring en financiële sancties (indien het gewenste resultaat niet wordt bereikt) (10 %) Wat is er in de offerte voorzien voor het geval dat een cursus, om welke reden dan ook, niet goed zou verlopen? Onder remediëring wordt verstaan : alle middelen waarvan gebruik wordt gemaakt om een mankement, een fout, een zwakte te compenseren. In dat geval moet de firma in haar offerte compensaties voorzien om dit mankement op te vangen. De cursus kosteloos opnieuw geven met een andere 7 % lesgever Schadevergoeding betalen 3 % TOTAAL 10 % d. De lesgevers (15 %) De FOD Financiën kan de goede trouw van de inschrijver alleen a posteriori verifiëren. Daarom wordt de kwaliteit van de lesgevers beoordeeld op basis van twee elementen : hun ervaring(en) en hun diploma( s). De ervaring van een lesgever kan alleen worden beoordeeld op basis van een curriculum vitae. Voor inschrijvers die over verschillende lesgevers beschikken, zal een gemiddelde worden berekend. De kwaliteit van een lesgever is zeker niet afhankelijk van zijn diploma. Om de pedagogische waarde van een persoon die men niet kent in te schatten, moet men hier echter wel zijn toevlucht toe nemen. Verschillende types van diploma s zijn mogelijk en worden aanvaard door de FOD. 8

9 Aantal jaren ervaring in het lesgeven over vergelijkbare materies Beschikken over de noodzakelijke pedagogische kwaliteiten om zijn kennis op een gestructureerde en systematische manier over te dragen aan de cursisten Referenties (van andere firma s) Attesten (van andere firma s) Evaluaties (van andere firma s) 7 % 5 % Diploma van de lesgever Pedagogische opleiding : 1 % Informaticaopleiding : 1 % Overige nuttige diploma s/opleidingen : 1 % 3 % TOTAAL 15 % e. Methodologie van de cursussen (10 %) Onder methodologie wordt verstaan : de verschillende pedagogische middelen waarvan gebruik wordt gemaakt om zijn kennis over te brengen. Bijvoorbeeld : overzichtelijke Powerpoint-presentaties, praktijkgerichte voorbeelden, praktische oefeningen, documentatie afgestemd op het niveau van de cursisten, 2. De prijzen van de cursussen (50 %) Het gaat hier om de totale prijs (voor het ter beschikking stellen van het leslokaal, het ontwikkelen van het cursusmateriaal en het geven van de cursussen). Formule voor het berekenen van het resultaat van een offerte : de laagste prijs, gedeeld door de prijs van de offerte, x 50 9

10 B.2. Inhoud van de cursussen Op de volgende pagina s vindt u de inhoudstafels voor de modules Finance & DART en MM & SD. Deze inhoud dient zo rigoureus mogelijk gerespecteerd te worden. B.3 Evaluatie van de cursussen De FOD Financiën heeft een tevredenheidsvragenlijst ontwikkeld die aan de deelnemers zal worden bezorgd na elke opleidingssessie, teneinde na te gaan op welke wijze de opleiding aan hun behoeften heeft voldaan. Naast dit formulier dient de dienstverlener in zijn offerte een voorziening op te nemen betreffende de evaluatie van de verworvenheden (kennis en competenties) en dit door middel van vragenlijsten, praktische oefeningen of andere methodes. Deze evaluatie zal, in functie van de met de aanbestedende overheid onderhandelde en aanvaarde formule, plaatsvinden hetzij tijdens de opleiding, hetzij enkele weken na de opleiding. De individuele resultaten dienen geconsolideerd te worden en binnen een termijn van een maand in elektronische vorm (Excel of Access) meegedeeld te worden aan de aanbestedende overheid. Verder is ook een model van indiening bijgevoegd. Gebruik bij voorkeur dit model voor het indienen van uw offerte. Dit vergemakkelijkt de vergelijking van de prijzen van de verschillende inschrijvers. Hoogachtend Y. RYM (de heer) Directeur 10

11 Training Program Finance & DART Day 1 Day From To Topic 1 9:00 9:15 Welcome and introduction participants 9:15 10:30 Introduction to SAP. System wide concepts I - main elements - organizational structures - master data 10:30 12:00 Introduction to SAP. System wide concepts II - workflow concept - authorization concept - reporting / information system 12:30 14:30 Introduction to SAP. Accounting business scenario's I - external versus internal reporting - organizational structures in financial accounting - financial accounting - general ledger accounting 14:45 16:00 Introduction to SAP. Accounting business scenario's II - accounts receivables - accounts payables - asset accounting 16:00 17:00 Introduction to SAP. Accounting business scenario's III - organizational structures cost accounting - cost accounting - overhead cost accounting - profitability analysis and profit center accounting 11

12 Training Program Finance & DART Day 2 2 9:00 10:30 Organizational structures and master data I - General ledger - Cost accounting 10:30 12:00 Organizational structures and master data II - General ledger - Cost accounting 12:30 14:30 Organizational structures and master data III - Accounts receivable 14:45 16:00 Organizational structures and master data IV - Accounts payable - Asset accounting 16:00 17:00 Organizational structures and master data V - Financial statements - Logistics 12

13 Training Program Finance & DART Day 3 3 9:00 10:30 SAP Navigation I - Logging onto the system (client concept) - Screen elements 10:30 12:00 SAP Navigation II - Field help - Tables, concept - User settings - exercises / hands on 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Basic settings - organizational units - variants - fiscal year - currencies 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Master data I - chart of accounts : definitions, properties, segments, account groups reconciliation accounts line item display open item management account currency alternative chart of accounts 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Master data II - customer/vendor accounts : types of maintenance account groups number ranges general data/co code data SD view on customer MM view on vendor field status compare master data (FI versus SD/MM) 13

14 Training Program Finance & DART Day 4 4 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Master data III - exercises 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Document control I - document header - document line item 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Document control II - posting period - posting authorizations - basic FI postings 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Document control III - exercises 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Posting control I - change documents - payment terms and discounts 14

15 Training Program Finance & DART Day 5 5 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Posting control II - taxes - cross company transactions - document reversal 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Posting control III - exercises 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Clearing - open item clearing - payment differences - exchange rate differences - exercises 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Reporting tools I - executing reports variants reporting tree - user roles and reporting activity groups do's and don'ts 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Reporting tools II - exercises 15

16 Training Program Finance & DART Day 6 6 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Automatic payments I - payment process - payment configuration 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Automatic payments II - payment run 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Automatic payments III - exercises 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Logistics integration I - procurement process 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Logistics integration II - sales process 16

17 Training Program Finance & DART Day 7 7 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Logistics integration III - exercises 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting I - organizational structures - master data 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Asset Accounting II - asset transactions 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting III - asset transaction exercises 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting III - periodic processing - information systems 17

18 Training Program Finance & DART Day 8 8 9:00 10:30 Audit Information System (AIS) - Overview I - AIS system - environment - goals and methods 10:30 12:00 Audit Information System (AIS) - Overview II - setup and procedures - control data - documentation in reporting tree 12:30 14:30 Data Retention Tool (DART) : introduction - Introduction / Accessing DART - Data segments - Data extract views 14:45 16:00 Data Retention Tool (DART) : user functions - Data extraction - Archive retrieval 16:00 17:00 Data Retention Tool (DART) : user functions - Using the Data Extract Browser - Using Data Extract View Query 18

19 Training Program Finance & DART Day 9 9 9:00 10:30 DART : Data Segments - segment structure - standard segment information 10:30 12:00 DART : Data Segments (advanced) - data segment configuration - possibilities for adding fields - adding segments to DART 12:30 14:30 DART : Data extraction - Authorizations - Data extraction procedure - Archive retrieval procedure - Merging and rebuilding data extracts 14:45 16:00 DART : Using the Data Extract Browser - procedure - exercises 16:00 17:00 DART : data integrity (advanced) - Log file information - Control data / Verifying FI control totals - Checksums / Verifying Checksums 19

20 Training Program Finance & DART Day :00 10:30 DART : Using the Extract View Query - procedure 10:30 12:00 DART : Using the Extract View Query - exercises 12:30 14:30 DART : Extract View configuration (advanced) - specify to be extracted data - join conditions - defining a view 14:45 16:00 DART : Archive Link Export to External (archive) Systems 16:00 17:00 Overview and Q&A 20

21 Training Program MM & SD Day 1 1 9:00 9:15 Welcome and introduction participants 9:15 10:30 Introduction to SAP. System wide concepts I - main elements - organizational structures - master data 10:30 12:00 Introduction to SAP. System wide concepts II - workflow concept - authorization concept - reporting / information system 12:30 14:30 Basics of Procurement - organizational structure - master data overview 14:45 16:00 Basics of Procurement : process overview - purchase requisitions - request for quotation - purchase orders 16:00 17:00 Basics of procurement : process overview - goods receipt - invoice entry 21

22 Training Program MM & SD Day 2 2 9:00 10:30 SAP Navigation I - Logging onto the system (client concept) - Screen elements 10:30 12:00 SAP Navigation II - Field help - Tables, concept - User settings - exercises / hands on 12:30 14:30 Purchasing : Source of supply - purchasing info record - purchasing contract - purchasing scheduling agreement 14:45 16:00 Purchasing : Pricing - conditions 16:00 17:00 Purchasing : Pricing - pricing structure 22

23 Training Program MM & SD Day 3 3 9:00 10:30 Procurement of Stock materials - purchase orders - goods receipt 10:30 12:00 Procurement of Stock Materials - material documents - financial documents 12:30 14:30 Inventory management - movement types - stock transfers 14:45 16:00 Analysis & Reporting - stock lists - document lists 16:00 17:00 Analysis & Reporting - exercices 23

24 Training Program MM & SD Day 4 4 9:00 10:30 Physical Inventory - carrying out physical inventory - cycle counting 10:30 12:00 Physical Inventory - reporting - excercise 12:30 14:30 Procurement of consumable materials - account assignment 14:45 16:00 Procurement of consumable materials - account determination 16:00 17:00 Procurement of consumable materials - account determination (exercises) 24

25 Training Program MM & SD Day 5 5 9:00 10:30 Procurement of Services 10:30 12:00 Inventory : Special stocks - Subcontracting - Vendor consignment 12:30 14:30 Release Procedure - use of classification - release strategies 14:45 16:00 Release procedure - authorizations - workflow 16:00 17:00 Release Procedure - examples - exercise 25

26 Training Program MM & SD Day 6 6 9:00 10:30 Invoice verification - basic procedure - invoice parking 10:30 12:00 Invoice verification - variances - invoice blocking - invoice reduction - invoice release 12:30 14:30 Invoice verification - subsequent debit/credit - invoices without reference to PO's - credit memo's 14:45 16:00 Invoice verification - reporting & analysis 16:00 17:00 Invoice verification - reporting & analysis : exercises 26

27 Training Program MM & SD Day 7 7 9:00 10:30 Basics of Sales - organizational structure - master data overview 10:30 12:00 Basics of Sales : process overview - sales order - delivery 12:30 14:30 Basics of Sales : process overview - goods issue - billing - payment 14:45 16:00 Sales : basics of document control - principles - sales document types - document flow 16:00 17:00 Sales : basics of data flow - data flow in the application - copy control 27

28 Training Program MM & SD Day 8 8 9:00 10:30 Sales : Analysis & reporting - on sales order - on deliveries - on goods issue - incomplete flows 10:30 12:00 Sales : Analysis & reporting : exercises - on sales order - on deliveries - on goods issue - incomplete flows 12:30 14:30 Sales : Pricing - conditions - pricing structure - rebates 14:45 16:00 Sales : Billing - order related - delivery related - invoice combination / split - invoice lists 16:00 17:00 Sales : Billing - billing plans - down payments - installment payments 28

29 Training Program MM & SD Day 9 9 9:00 10:30 Sales : Billing - revenue recognition - interface SD / FI 10:30 12:00 Sales : Analysis & reporting - on pricing - on billing - on payments - incomplete flows - on deliveries - on goods issue 12:30 14:30 Sales : Analysis & reporting : exercises - on pricing - on billing - on payments - incomplete flows 14:45 16:00 Sales : Credit management - credit checks - control over credit checks 16:00 17:00 Sales : Third Party Order processing 29

30 Training Program MM & SD Day :00 10:30 Sales : Consignment stock - material flows - invoicing 10:30 12:00 Sales : Consignment stock - examples and exercises 12:30 14:30 Integration : Logistics - Finance 14:45 16:00 Integration : Sales - Finance 16:00 17:00 Questions & Answers 30

31 Model van indiening 1. VOORWERP VAN DE INDIENING 1.1 Bestek van 1.2 Voorwerp van de overheidsopdracht : cursussen SAP : modules Finance & DART en MM & SD 2. IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER 2.1. Vennootschappen Firmanaam Juridische vorm Nationaliteit 2.2. Hoofdkantoor of domicilie Straat : Nr. : Bus : Plaats : Postcode : Land : Telefoonnummer : Faxnummer : BTW-nummer : Inschrijvingsnummer en -plaats bij het Handelsregister : Contactperso(o)n(en) en telefoonnummer(s) : 3. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTE Deze offerte blijft geldig tot :. 4. BETALINGEN Nummer van de rekening waarop de betalingen moeten worden uitgevoerd :... 31

32 5. DETAIL VAN DE DIENSTEN EN AANGEBODEN PRIJZEN De eenheidsprijzen en het totale bedrag van de inschrijving moeten worden vermeld in cijfers en in letters. Module Finance & DART 3 groepen (2 NL + 1 FR) van elk 10 dagen Module MM & SD 3 groepen (2 NL + 1 FR) van elk 10 dagen Prijs per dag (excl. BTW) Aantal x 30 d. x 30 d. Totale prijs van dit deel (excl. BTW) Totale prijs van dit deel (incl. BTW) Algemeen totaal 6. BIJKOMENDE INLICHTINGEN Naam, nationaliteit en adresgegevens van de eventuele onderaannemers waarop de inschrijver een beroep zal doen voor de uitvoering van de opdracht :.. 7. DOCUMENTEN, BIJ ONDERHAVIGE INSCHRIJVING GEVOEGD 7.1. Inschrijvingsnummer bij de RSZ Informatie betreffende de technische bekwaamheid (eventueel een attest bijvoegen). 32

33 8. HANDTEKENING(EN) VAN DE GEVOLMACHTIGDE(N) 8.1. De inschrijver werd gemachtigd door : Zijn bevoegdheden worden vermeld in : o de authentieke akte of de onderhandse akte die als bijlage wordt bijgevoegd; o de kopie van de volmacht, die conform met het origineel is en als bijlage wordt bijgevoegd; o de bijlage bij het Belgisch Staatsblad nr... van.. Door het feit van deze offerte, aanvaard ik expliciet alle voorwaarden van het bijzonder lastenboek en verzaak ik aan alle andere beschikkingen, zoals ook aan mijn eigen verkoopsvoorwaarden. Gedaan te : Datum : Naam : Handtekening : 33

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Exact. Orbis Software. Integration Tools

Exact. Orbis Software. Integration Tools Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.11.405 / v1.1.11.396 - Synergy Integration Tool v1.1.4 - Synergy Enterprise Integration

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Exact. Orbis Software. Integration Tools

Exact. Orbis Software. Integration Tools Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.9.405 / v1.1.9.396 - Synergy Integration Tool v1.1.3 - Synergy Enterprise Integration

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010»

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 20 mei 2010 om 10 u. Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal 28 maart 2017 Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES...

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 30/06/2011

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.9.405 / v1.1.9.

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.9.405 / v1.1.9. Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.9.405 / v1.1.9.396 Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Exact Globe

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. BESTEK nr. 12

Federale Overheidsdienst Financiën. BESTEK nr. 12 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën BESTEK nr. 12 «Basisopleiding informatica voor ambtenaren belast met audittaken» in het Nederlands en in het Frans Datum

Nadere informatie

KPDdoc kerneigenschappen

KPDdoc kerneigenschappen KPDdoc kerneigenschappen Gestructureerd & begeleid aanmaken van electronische informatie Bv. Verslag vergadering in MS Word Workflow Capteren van bestaande informatie Bv. Inkomende emails en post Beveiligd

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 Betreft: Het leveren van diensten inzake beroepsmatige verplaatsingskosten en bijkomende diensten voor de Koninklijke Muntschouwburg.

Nadere informatie

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 05/07/2016 - BDA nummer: 2016-520911 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 02/05/2017 - BDA nummer: 2017-513245 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Dragintra Fleet Academy

Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Opleidingskalender Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600 1/ 6 BE001 06/04/2016 - BDA nummer: 2016-510661 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie