uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PERSONEEL EN ORGANISATIE Brussel, 27 februari 2009 correspondentieadres Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Kunstlaan 19H bus 2, 1000 BRUSSEL Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Opleiding bestemd voor de personeelsleden van de AOIF en de BBI van de Federale Overheidsdienst Financiën SAP : Finance & DART + MM & SD Mevrouw Mijnheer Als u geïnteresseerd bent in de overheidsopdracht die hieronder in detail wordt beschreven, zou ik graag een prijsopgave ontvangen overeenkomstig de hieronder opgesomde voorwaarden : A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN A.1. Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) Stafdienst Personeel en Organisatie Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Arts Center Kunstlaan 19H bus BRUSSEL Leidinggevende ambtenaar : Y. RYM, Directeur van de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Frederik Pardon Inspecteur Tel fax

2 Inlichtingen omtrent de technische vereisten voor deze opdracht kunnen worden bekomen bij de heer F. PARDON, Inspecteur, tel. 02/ , A.2. Aard van de opdracht Opdracht van diensten. A.3. Gunningswijze Algemene offerteaanvraag. A.4. Voorwerp van de opdracht Op vraag van de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) en van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) organiseert de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) een opleiding over twee modules van SAP, een softwarepakket voor bedrijfsbeheer. In de dagelijkse controlepraktijk blijkt immers dat SAP meer en meer een standaard wordt bij grote ondernemingen. Volgende modules dienen in deze opleiding aan bod te komen : - Finance & DART - MM & SD Per module wordt een duur van 10 dagen vooropgesteld. Voor beide onderdelen zijn er 3 groepen voorzien (2 Nederlandstalige en 1 Franstalige). Het gaat in totaal dus om 60 lesdagen. De cursussen moeten worden gegeven in het Nederlands en in het Frans, met de Engelstalige software. De cursusdocumentatie mag in het Engels zijn opgemaakt. In de loop van de opleiding dienen voldoende praktische oefeningen voorzien te worden (zie ook inhoudstafels). De opleiding moet gegeven worden in een operationele SAP-omgeving. A.5. Prijs van de opdracht De door de Belgische Staat aan de firma verschuldigde honoraria zullen worden betaald na vervallen termijn op basis van een tarief per dag. De prijzen moeten worden vermeld in Euro en zonder BTW. De bedragen in Euro mogen eventueel twee decimalen bevatten. 2

3 A.6. Vorm en inhoud van de offertes De offerte moet worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Achteraan dit document is een model van indiening bijgevoegd. A.7. Bepalingen die de uitvoering van de opdracht regelen 1. Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 4. Bijlage bij voorgaand Koninklijk besluit van 26 september 1996, de zogenaamde Algemene Aannemingsvoorwaarden. 5. Alle wijzigingen aan de wet en de voornoemde besluiten, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes. A.8. Indiening van de offertes De offertes moeten worden ingediend in drie exemplaren, ten laatste op 27 april 2009 ter attentie van de leidende ambtenaar, wiens adres is vermeld in punt A.1. De offerte moet worden ingediend in een gesloten omslag, waarop de referentie van het bestek (SF ) staat vermeld. Deze gesloten omslag dient in een tweede omslag te worden geschoven, waarop het adres van de plaats van indiening en de vermelding offerte zijn aangebracht. 3

4 A.9. Opening van de offertes De openbare zitting voor het openen van de offertes zal plaatshebben op 27 april 2009 om 10 uur op volgend adres : FOD Financiën Stafdienst Personeel en Organisatie Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Arts Center Kunstlaan 19H 1000 Brussel A.10. Geldigheidsduur van de offertes De geldigheidsduur van de offertes mag niet minder dan 120 kalenderdagen bedragen. Deze termijn begint te lopen op de uiterste datum, die werd bepaald voor het indienen van de offertes. Gedurende deze periode mag geen enkele prijsherziening naar boven toe worden toegepast. A.11. In te dienen documenten De inschrijver dient bij zijn offerte alle documenten en inlichtingen te voegen, die worden gevraagd in het bestek (zie model van indiening). Volgende attesten zullen, voor wat de Belgische inschrijvers betreft, door de aanbestedende overheid langs elektronische weg worden opgevraagd : - Eensluidend verklaard afschrift van de RSZ (laatste beschikbare afschrift) - Eensluidend verklaard afschrift van de BTW en van de Directe Belastingen (laatste beschikbare afschrift). A.12. Keuze van de dienstverlener De keuze van de dienstverlener, aan wie de opdracht zal worden toegekend, zal gebeuren in de hieronder aangeduide volgorde : 1. Onderzoek van de selectiecriteria : Enerzijds met betrekking tot de economische en financiële draagkracht. Er wordt aan de inschrijver gevraagd zijn economische en financiële draagkracht te bewijzen door middel van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft, die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren. 4

5 Anderzijds met betrekking tot de technische bekwaamheid. Er wordt aan de inschrijver gevraagd zijn technische bekwaamheid te bewijzen aan de hand van de kwaliteit van de lesgevers, die de cursussen zullen geven, dit op basis van hun curriculum vitae. 2. Controle van de regelmatigheid wat de vorm van de offertes betreft 3. Controle van de regelmatigheid wat de inhoud van de offertes betreft 4. Onderzoek van de toekenningscriteria : De hieronder vermelde criteria zijn de enige die in aanmerking komen voor het toekennen van de opdracht. 1. De kwaliteit van de cursussen (50 %) - Taal van de cursussen - Doelmatigheid van de cursussen (pedagogische bewijsstukken, geleverd door de dienstverlener, teneinde het beoogde resultaat te garanderen) - Remediëring en financiële sancties (indien het gewenste resultaat niet wordt bereikt) - Lesgevers - Methodologie 2. De prijs van de cursussen (50 %) De inschrijver voegt bij zijn offerte alle nuttige inlichtingen voor de evaluatie van de offerte in functie van de toekenningscriteria. De manier waarop de evaluatiecriteria worden beoordeeld wordt in detail uitgelegd in het technische gedeelte B.1. 5

6 A.13. Bekendmaking van de toekenning De inschrijver, aan wie de opdracht zal worden toegekend, zal een bestelbon, in twee exemplaren, toegezonden krijgen. A.14. Facturatie en betaling De betalingen zullen gebeuren na uitvoering en aanvaarding van de prestaties per sessie van 10 lesdagen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van de factuur of facturen. Er mag één factuur worden ingediend voor verschillende sessies tegelijk. De betaling zal gebeuren na ontvangst van de gelijkvormige factuur met de vermelding : Echt en waarachtig verklaard voor de som van {voluit geschreven} en voorzien van de handtekening van een mandataris. De facturen moeten in drie exemplaren naar volgend adres worden gestuurd : FOD Financiën Stafdienst Budget & Beheerscontrole Boekhouding P&O PB 787 Koning Albert II-laan 33 NG B Brussel De betalingen zullen gebeuren overeenkomstig de reglementering inzake de Rijkscomptabiliteit. A.15. Plaats van de prestaties De cursussen moeten worden gegeven in Brussel, doch buiten de gebouwen van de aanbestedende overheid. De inschrijver stelt het leslokaal ter beschikking van de cursisten en is verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de computers in het leslokaal. De praktische invulling (uitnodigingen, samenstelling van de groepen, ) behoort tot de taken van de aanbestedende overheid. A.16. Beschikbaarheid van de lesgevers De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder enige schadevergoeding, indien de voorgestelde lesgevers de cursussen niet geven, en dit zelfs in geval van overmacht. 6

7 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor per telefoon, per fax of via e- mail de onmiddellijke vervanging te eisen van één lesgever of van verschillende lesgevers, die niet zou(den) beschikken over de vereiste kwalificaties, door lesgevers die minimaal over capaciteiten beschikken, gelijkwaardig aan deze beschreven in de offerte. B. TECHNISCHE BEPALINGEN Voorafgaande opmerking : De cursussen moeten beëindigd zijn binnen een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de bestelbon. Zij dienen gespreid te worden in de tijd en gegeven te worden aan een regelmatig ritme. De planning wordt opgesteld in onderling overleg tussen de dienstverlener en de aanbestedende overheid. B.1. Hoe worden de offertes geëvalueerd? De FOD Financiën wenst om twee redenen uit te leggen hoe de kwotering zal gebeuren, m.a.w. welke selectiecriteria zullen worden gehanteerd. Vooreerst om duidelijk te tonen hoe de offertes zullen worden geëvalueerd, dit omwille van de transparantie en de objectiviteit. Ten tweede om aan de inschrijvers te tonen wat de FOD wenst te vinden in hun offerte, bij voorkeur in dezelfde volgorde voorgesteld. 1. De kwaliteit van de cursussen (50 %) Het is moeilijk een cursus te beoordelen vooraleer deze is gegeven. Daarom wordt gebruik gemaakt van de volgende subcriteria : a. Taal van de cursussen (5 %) Een deelnemer, die een cursus volgt in zijn eigen moedertaal, begrijpt beter de onderwezen materie. Dit geldt des te meer indien ook de lesgever zijn eigen moedertaal spreekt. b. Doelmatigheid van de cursussen (pedagogische bewijsstukken, geleverd door de dienstverlener, teneinde het beoogde resultaat te garanderen) (10 %) De doelmatigheid van een cursus is afhankelijk van een hele reeks parameters. Deze parameters kunnen gemakkelijker beoordeeld worden nadat de cursus gegeven is. De FOD Financiën zal de doelmatigheid van een cursus beoordelen aan de hand van een inschatting van de pedagogische waarde van de firma : de certificatie door een bekende instelling of organisatie, de kwalificatie van Training Center, referenties en gunstige evaluaties voor vergelijkbare cursussen, enz. 7

8 Certificaat bekende instelling of organisatie/kwalificatie van Training Center Referenties en gunstige evaluaties voor vergelijkbare cursussen 5 % 5 % TOTAAL 10 % c. Remediëring en financiële sancties (indien het gewenste resultaat niet wordt bereikt) (10 %) Wat is er in de offerte voorzien voor het geval dat een cursus, om welke reden dan ook, niet goed zou verlopen? Onder remediëring wordt verstaan : alle middelen waarvan gebruik wordt gemaakt om een mankement, een fout, een zwakte te compenseren. In dat geval moet de firma in haar offerte compensaties voorzien om dit mankement op te vangen. De cursus kosteloos opnieuw geven met een andere 7 % lesgever Schadevergoeding betalen 3 % TOTAAL 10 % d. De lesgevers (15 %) De FOD Financiën kan de goede trouw van de inschrijver alleen a posteriori verifiëren. Daarom wordt de kwaliteit van de lesgevers beoordeeld op basis van twee elementen : hun ervaring(en) en hun diploma( s). De ervaring van een lesgever kan alleen worden beoordeeld op basis van een curriculum vitae. Voor inschrijvers die over verschillende lesgevers beschikken, zal een gemiddelde worden berekend. De kwaliteit van een lesgever is zeker niet afhankelijk van zijn diploma. Om de pedagogische waarde van een persoon die men niet kent in te schatten, moet men hier echter wel zijn toevlucht toe nemen. Verschillende types van diploma s zijn mogelijk en worden aanvaard door de FOD. 8

9 Aantal jaren ervaring in het lesgeven over vergelijkbare materies Beschikken over de noodzakelijke pedagogische kwaliteiten om zijn kennis op een gestructureerde en systematische manier over te dragen aan de cursisten Referenties (van andere firma s) Attesten (van andere firma s) Evaluaties (van andere firma s) 7 % 5 % Diploma van de lesgever Pedagogische opleiding : 1 % Informaticaopleiding : 1 % Overige nuttige diploma s/opleidingen : 1 % 3 % TOTAAL 15 % e. Methodologie van de cursussen (10 %) Onder methodologie wordt verstaan : de verschillende pedagogische middelen waarvan gebruik wordt gemaakt om zijn kennis over te brengen. Bijvoorbeeld : overzichtelijke Powerpoint-presentaties, praktijkgerichte voorbeelden, praktische oefeningen, documentatie afgestemd op het niveau van de cursisten, 2. De prijzen van de cursussen (50 %) Het gaat hier om de totale prijs (voor het ter beschikking stellen van het leslokaal, het ontwikkelen van het cursusmateriaal en het geven van de cursussen). Formule voor het berekenen van het resultaat van een offerte : de laagste prijs, gedeeld door de prijs van de offerte, x 50 9

10 B.2. Inhoud van de cursussen Op de volgende pagina s vindt u de inhoudstafels voor de modules Finance & DART en MM & SD. Deze inhoud dient zo rigoureus mogelijk gerespecteerd te worden. B.3 Evaluatie van de cursussen De FOD Financiën heeft een tevredenheidsvragenlijst ontwikkeld die aan de deelnemers zal worden bezorgd na elke opleidingssessie, teneinde na te gaan op welke wijze de opleiding aan hun behoeften heeft voldaan. Naast dit formulier dient de dienstverlener in zijn offerte een voorziening op te nemen betreffende de evaluatie van de verworvenheden (kennis en competenties) en dit door middel van vragenlijsten, praktische oefeningen of andere methodes. Deze evaluatie zal, in functie van de met de aanbestedende overheid onderhandelde en aanvaarde formule, plaatsvinden hetzij tijdens de opleiding, hetzij enkele weken na de opleiding. De individuele resultaten dienen geconsolideerd te worden en binnen een termijn van een maand in elektronische vorm (Excel of Access) meegedeeld te worden aan de aanbestedende overheid. Verder is ook een model van indiening bijgevoegd. Gebruik bij voorkeur dit model voor het indienen van uw offerte. Dit vergemakkelijkt de vergelijking van de prijzen van de verschillende inschrijvers. Hoogachtend Y. RYM (de heer) Directeur 10

11 Training Program Finance & DART Day 1 Day From To Topic 1 9:00 9:15 Welcome and introduction participants 9:15 10:30 Introduction to SAP. System wide concepts I - main elements - organizational structures - master data 10:30 12:00 Introduction to SAP. System wide concepts II - workflow concept - authorization concept - reporting / information system 12:30 14:30 Introduction to SAP. Accounting business scenario's I - external versus internal reporting - organizational structures in financial accounting - financial accounting - general ledger accounting 14:45 16:00 Introduction to SAP. Accounting business scenario's II - accounts receivables - accounts payables - asset accounting 16:00 17:00 Introduction to SAP. Accounting business scenario's III - organizational structures cost accounting - cost accounting - overhead cost accounting - profitability analysis and profit center accounting 11

12 Training Program Finance & DART Day 2 2 9:00 10:30 Organizational structures and master data I - General ledger - Cost accounting 10:30 12:00 Organizational structures and master data II - General ledger - Cost accounting 12:30 14:30 Organizational structures and master data III - Accounts receivable 14:45 16:00 Organizational structures and master data IV - Accounts payable - Asset accounting 16:00 17:00 Organizational structures and master data V - Financial statements - Logistics 12

13 Training Program Finance & DART Day 3 3 9:00 10:30 SAP Navigation I - Logging onto the system (client concept) - Screen elements 10:30 12:00 SAP Navigation II - Field help - Tables, concept - User settings - exercises / hands on 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Basic settings - organizational units - variants - fiscal year - currencies 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Master data I - chart of accounts : definitions, properties, segments, account groups reconciliation accounts line item display open item management account currency alternative chart of accounts 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Master data II - customer/vendor accounts : types of maintenance account groups number ranges general data/co code data SD view on customer MM view on vendor field status compare master data (FI versus SD/MM) 13

14 Training Program Finance & DART Day 4 4 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Master data III - exercises 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Document control I - document header - document line item 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Document control II - posting period - posting authorizations - basic FI postings 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Document control III - exercises 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Posting control I - change documents - payment terms and discounts 14

15 Training Program Finance & DART Day 5 5 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Posting control II - taxes - cross company transactions - document reversal 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Posting control III - exercises 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Clearing - open item clearing - payment differences - exchange rate differences - exercises 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Reporting tools I - executing reports variants reporting tree - user roles and reporting activity groups do's and don'ts 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Reporting tools II - exercises 15

16 Training Program Finance & DART Day 6 6 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Automatic payments I - payment process - payment configuration 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Automatic payments II - payment run 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Automatic payments III - exercises 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Logistics integration I - procurement process 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Logistics integration II - sales process 16

17 Training Program Finance & DART Day 7 7 9:00 10:30 Financial accounting in detail - Logistics integration III - exercises 10:30 12:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting I - organizational structures - master data 12:30 14:30 Financial accounting in detail - Asset Accounting II - asset transactions 14:45 16:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting III - asset transaction exercises 16:00 17:00 Financial accounting in detail - Asset Accounting III - periodic processing - information systems 17

18 Training Program Finance & DART Day 8 8 9:00 10:30 Audit Information System (AIS) - Overview I - AIS system - environment - goals and methods 10:30 12:00 Audit Information System (AIS) - Overview II - setup and procedures - control data - documentation in reporting tree 12:30 14:30 Data Retention Tool (DART) : introduction - Introduction / Accessing DART - Data segments - Data extract views 14:45 16:00 Data Retention Tool (DART) : user functions - Data extraction - Archive retrieval 16:00 17:00 Data Retention Tool (DART) : user functions - Using the Data Extract Browser - Using Data Extract View Query 18

19 Training Program Finance & DART Day 9 9 9:00 10:30 DART : Data Segments - segment structure - standard segment information 10:30 12:00 DART : Data Segments (advanced) - data segment configuration - possibilities for adding fields - adding segments to DART 12:30 14:30 DART : Data extraction - Authorizations - Data extraction procedure - Archive retrieval procedure - Merging and rebuilding data extracts 14:45 16:00 DART : Using the Data Extract Browser - procedure - exercises 16:00 17:00 DART : data integrity (advanced) - Log file information - Control data / Verifying FI control totals - Checksums / Verifying Checksums 19

20 Training Program Finance & DART Day :00 10:30 DART : Using the Extract View Query - procedure 10:30 12:00 DART : Using the Extract View Query - exercises 12:30 14:30 DART : Extract View configuration (advanced) - specify to be extracted data - join conditions - defining a view 14:45 16:00 DART : Archive Link Export to External (archive) Systems 16:00 17:00 Overview and Q&A 20

21 Training Program MM & SD Day 1 1 9:00 9:15 Welcome and introduction participants 9:15 10:30 Introduction to SAP. System wide concepts I - main elements - organizational structures - master data 10:30 12:00 Introduction to SAP. System wide concepts II - workflow concept - authorization concept - reporting / information system 12:30 14:30 Basics of Procurement - organizational structure - master data overview 14:45 16:00 Basics of Procurement : process overview - purchase requisitions - request for quotation - purchase orders 16:00 17:00 Basics of procurement : process overview - goods receipt - invoice entry 21

22 Training Program MM & SD Day 2 2 9:00 10:30 SAP Navigation I - Logging onto the system (client concept) - Screen elements 10:30 12:00 SAP Navigation II - Field help - Tables, concept - User settings - exercises / hands on 12:30 14:30 Purchasing : Source of supply - purchasing info record - purchasing contract - purchasing scheduling agreement 14:45 16:00 Purchasing : Pricing - conditions 16:00 17:00 Purchasing : Pricing - pricing structure 22

23 Training Program MM & SD Day 3 3 9:00 10:30 Procurement of Stock materials - purchase orders - goods receipt 10:30 12:00 Procurement of Stock Materials - material documents - financial documents 12:30 14:30 Inventory management - movement types - stock transfers 14:45 16:00 Analysis & Reporting - stock lists - document lists 16:00 17:00 Analysis & Reporting - exercices 23

24 Training Program MM & SD Day 4 4 9:00 10:30 Physical Inventory - carrying out physical inventory - cycle counting 10:30 12:00 Physical Inventory - reporting - excercise 12:30 14:30 Procurement of consumable materials - account assignment 14:45 16:00 Procurement of consumable materials - account determination 16:00 17:00 Procurement of consumable materials - account determination (exercises) 24

25 Training Program MM & SD Day 5 5 9:00 10:30 Procurement of Services 10:30 12:00 Inventory : Special stocks - Subcontracting - Vendor consignment 12:30 14:30 Release Procedure - use of classification - release strategies 14:45 16:00 Release procedure - authorizations - workflow 16:00 17:00 Release Procedure - examples - exercise 25

26 Training Program MM & SD Day 6 6 9:00 10:30 Invoice verification - basic procedure - invoice parking 10:30 12:00 Invoice verification - variances - invoice blocking - invoice reduction - invoice release 12:30 14:30 Invoice verification - subsequent debit/credit - invoices without reference to PO's - credit memo's 14:45 16:00 Invoice verification - reporting & analysis 16:00 17:00 Invoice verification - reporting & analysis : exercises 26

27 Training Program MM & SD Day 7 7 9:00 10:30 Basics of Sales - organizational structure - master data overview 10:30 12:00 Basics of Sales : process overview - sales order - delivery 12:30 14:30 Basics of Sales : process overview - goods issue - billing - payment 14:45 16:00 Sales : basics of document control - principles - sales document types - document flow 16:00 17:00 Sales : basics of data flow - data flow in the application - copy control 27

28 Training Program MM & SD Day 8 8 9:00 10:30 Sales : Analysis & reporting - on sales order - on deliveries - on goods issue - incomplete flows 10:30 12:00 Sales : Analysis & reporting : exercises - on sales order - on deliveries - on goods issue - incomplete flows 12:30 14:30 Sales : Pricing - conditions - pricing structure - rebates 14:45 16:00 Sales : Billing - order related - delivery related - invoice combination / split - invoice lists 16:00 17:00 Sales : Billing - billing plans - down payments - installment payments 28

29 Training Program MM & SD Day 9 9 9:00 10:30 Sales : Billing - revenue recognition - interface SD / FI 10:30 12:00 Sales : Analysis & reporting - on pricing - on billing - on payments - incomplete flows - on deliveries - on goods issue 12:30 14:30 Sales : Analysis & reporting : exercises - on pricing - on billing - on payments - incomplete flows 14:45 16:00 Sales : Credit management - credit checks - control over credit checks 16:00 17:00 Sales : Third Party Order processing 29

30 Training Program MM & SD Day :00 10:30 Sales : Consignment stock - material flows - invoicing 10:30 12:00 Sales : Consignment stock - examples and exercises 12:30 14:30 Integration : Logistics - Finance 14:45 16:00 Integration : Sales - Finance 16:00 17:00 Questions & Answers 30

31 Model van indiening 1. VOORWERP VAN DE INDIENING 1.1 Bestek van 1.2 Voorwerp van de overheidsopdracht : cursussen SAP : modules Finance & DART en MM & SD 2. IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER 2.1. Vennootschappen Firmanaam Juridische vorm Nationaliteit 2.2. Hoofdkantoor of domicilie Straat : Nr. : Bus : Plaats : Postcode : Land : Telefoonnummer : Faxnummer : BTW-nummer : Inschrijvingsnummer en -plaats bij het Handelsregister : Contactperso(o)n(en) en telefoonnummer(s) : 3. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTE Deze offerte blijft geldig tot :. 4. BETALINGEN Nummer van de rekening waarop de betalingen moeten worden uitgevoerd :... 31

32 5. DETAIL VAN DE DIENSTEN EN AANGEBODEN PRIJZEN De eenheidsprijzen en het totale bedrag van de inschrijving moeten worden vermeld in cijfers en in letters. Module Finance & DART 3 groepen (2 NL + 1 FR) van elk 10 dagen Module MM & SD 3 groepen (2 NL + 1 FR) van elk 10 dagen Prijs per dag (excl. BTW) Aantal x 30 d. x 30 d. Totale prijs van dit deel (excl. BTW) Totale prijs van dit deel (incl. BTW) Algemeen totaal 6. BIJKOMENDE INLICHTINGEN Naam, nationaliteit en adresgegevens van de eventuele onderaannemers waarop de inschrijver een beroep zal doen voor de uitvoering van de opdracht :.. 7. DOCUMENTEN, BIJ ONDERHAVIGE INSCHRIJVING GEVOEGD 7.1. Inschrijvingsnummer bij de RSZ Informatie betreffende de technische bekwaamheid (eventueel een attest bijvoegen). 32

33 8. HANDTEKENING(EN) VAN DE GEVOLMACHTIGDE(N) 8.1. De inschrijver werd gemachtigd door : Zijn bevoegdheden worden vermeld in : o de authentieke akte of de onderhandse akte die als bijlage wordt bijgevoegd; o de kopie van de volmacht, die conform met het origineel is en als bijlage wordt bijgevoegd; o de bijlage bij het Belgisch Staatsblad nr... van.. Door het feit van deze offerte, aanvaard ik expliciet alle voorwaarden van het bijzonder lastenboek en verzaak ik aan alle andere beschikkingen, zoals ook aan mijn eigen verkoopsvoorwaarden. Gedaan te : Datum : Naam : Handtekening : 33

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken 2012 Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken Auteur: De Ridder Anja BSc Studentnummer: 837415617 19-6-2012 Scriptie

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie