Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT"

Transcriptie

1 Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1

2 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Leidende dienst Leidende ambtenaar Aanbestedende overheid : Ministerie van Financiën Algemeen Secretariaat, Informaticadiensten Financietoren Kruidtuinlaan 50 bus Brussel De Aanbestedende overheid is verantwoordelijk voor de gunningsprocedure van de opdracht Leidende ambtenaar : Leidende ambtenaar : L. COLLET Contactpersoon : Christa De Troyer (02/ ) De leidende ambtenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht Aard van de opdracht: Opdracht van diensten Gunningswijze. Algemene offerteaanvraag. 2

3 1.1.4 Voorwerp van de opdracht. Het callcenter zal telefonische ondersteuning bieden inzake: - het indienen van het elektronisch formulier voor de BTW aangifte via internet (Intervat en Edivat) - het indienen van electronische formulieren via internet (Finform) - het indienen van het electronisch formulier voor bedrijfsvoorheffing (Finprof) - consultatie van de fiskale databanken (Fisconet) - andere gelijkaardige e-governement toepassingen ter beschikking gesteld van het publiek via internet Verder informatie over deze projecten kan u vinden op volgende site : Er wordt geopteerd voor een multicliënt of non-dedicated callcenter in outsourcing. Het callcenter zal enkel instaan voor de technische ondersteuning en niet voor het inhoudelijke Duur van de opdracht. De opdracht heeft een looptijd van 1 jaar ten belope van minuten per week. De opdracht kan één enkele keer verlengd worden voor de duur van 1 jaar mits aanzegging door de Inschrijver en minstens 1 maand voor het verstrijken van het eerste jaar Ontvangst van de offertes De inschrijvingen moeten toekomen bij de dienst Automatisering-Beheer,Dhr. Lucien Schepens, Financietoren, 28 verdieping, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel uiterlijk op 17 oktober om 10 uur Opening van de offertes: De openbare zitting voor het openen van de offertes zal plaatshebben op 17 oktober 2002 om 10u te : Ministerie van Financiën Financietoren, 1 verdieping (inkomhal) Kruidtuinlaan Brussel 1.2 Bepalingen die de opdracht regelen. De opdracht is onderworpen aan de reglementering van de overheidsopdrachten voor zover de hiernavolgende bijzondere voorwaarden er niet van afwijken Reglementering. Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 3

4 Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. De bijlage aan het voormelde Koninklijk Besluit van 26 september 1996, nl. de algemene aannemingsvoorwaarden). Koninklijk Besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies van openbare werken op federaal niveau (B.S. van 24 oktober 1966). Alle wijzigingen aan bovenvermelde wet en besluiten die in werking zijn op datum van de opening van de offerte Documenten die de opdracht betreffen. Het bestek. de in het Bulletin der Aanbestedingen aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, evenals de berichten en de rechtzettingen van deze opdracht, die per individuele aangetekende brief of per fax worden verzonden. Die berichten maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden en de inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er rekening mee gehouden te hebben bij het opstellen van zijn aanbod; De offerte van de inschrijver. 1.3 Offertes Opmaak van de offerte Inhoud van de offerte. De inschrijver maakt zijn offerte op volgens het model opgenomen in bijlage 1 van het bestek en vult de prijstabel in die in bijlage 2 aan het bestek is toegevoegd. Deze documenten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gemandateerde (K.B., Art. 89). De in het bestek geëiste documenten moeten aan de offerte worden toegevoegd. (K.B., Art. 90 2). Voor de voorstelling van zijn offerte dient de inschrijver de door het Ministerie van Financiën opgelegde structuur te respecteren. 4

5 De offerte van de inschrijver moet worden gesteld in drie delen : DEEL 1 administratief gedeelte en voorstelling van de kostprijs DEEL 2 : Financieel gedeelte A. Offerteformulier B. Kwalitatieve selectie uitsluitingssituatie economische en financiële capaciteit technische capaciteit C. Volmacht van mandataris D. Informatie omtrent de onderaannemers - Antwoorden op de kostprijs van het voorstel : detailleer en vat de kostprijs samen DEEL 3 - Technische voorstelling Elk voorstel van de inschrijver dat deze vorm niet volgt zal worden verworpen Mandaat. Offertes die door mandatarissen worden ingediend, vermelden duidelijk de juridische entiteiten voor wie zij handelen. De mandatarissen voegen aan de offerte de authentieke akte of de onderhandse akte toe die hen bevoegd verklaart, hetzij een eensluidend verklaard afschrift van deze akte. Zij kunnen ook het nummer van de bijlage van Belgisch Staatsblad vermelden waarin de mandaten werden gepubliceerd Verplichtingen van de partijen. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze voorkomen op een of andere bijlage aan zijn offerte. De inschrijvers zijn gehouden zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met alle administratieve en contractuele bepalingen van het bestek. Elk voorbehoud of het niet aanvaarden van een van deze beschikkingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte Taal van de offerte. De offerte wordt in het Nederlands of in het Frans opgemaakt. 5

6 1.3.3 Aantal exemplaren. De offerte wordt in drie exemplaren ingediend, waarvan één origineel. De offerte wordt onder gesloten omslag geplaatst, waarop enkel twee vermeldingen worden aangebracht : de datum van opening van de offertes, de referentie van het bestek.: Call center e-governement De offerte wordt ingediend vóór de opening van de offertes: hetzij aan een medewerker van de aanbestedende dienst tegen ontvangstbewijs ten laatste op de werkdag voor de opening van de offertes ; hetzij per brief aan de aanbestedende overheid. In geval van verzending via de post, wordt de gesloten omslag in een tweede omslag gestopt die eveneens gesloten wordt en waarop de volgende vermeldingen worden aangebracht: de vermelding «offerte», het adres van de aanbestedende dienst Gestanddoeningstermijn van de offertes. De gestanddoeningstermijn van de offertes moet minimaal 8 maanden bedragen. De termijn vangt aan vanaf de datum van opening van de offertes Vrije varianten. Er worden geen varianten toegelaten Prijsopgave Prijsweergave. De prijzen worden in euro en exclusief BTW vermeld. De prijzen worden verplicht gegeven volgens het model in bijlage 2. Een afwijking van dit model leidt tot onontvankelijkheid van de offerte. Prijzen die op andere plaatsen van de offerte vermeld zijn, zullen niet in aanmerking worden genomen Prijs van de prestaties De opdracht is een opdracht aan globale prijs, alle kosten inbegrepen Prijsherzieningsformule. Alle prijzen zijn forfaitair en niet herzienbaar. 6

7 1.4 Gunning van de opdracht De opdracht zal worden gegund na de evaluatie van de offertes in verschillende etappes: 1. De aanbestedende overheid onderzoekt de geschiktheid van de inschrijver overeenkomstig de regels voor de kwalitatieve selectie. 2. De aanbestedende overheid onderzoekt de regelmatigheid van de offertes. 3. De opdracht zal worden gegund aan de regelmatige offerte die het interessants is gelet op de resultaten van de onderhandelingen Kwalitatieve selectie. De aanbestedende overheid voert de kwalitatieve selectie (K.B. 8 januari 1996, Art ) Regelmatigheid van de situatie van de inschrijver Uitsluitingscriteria. De inschrijver wordt gevraagd de regelmatigheid van zijn eigen situatie aan te tonen door de hiernavolgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen : 1) een certificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het betreffende land vaststellende dat de kandidaat inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen en taksen naar Belgische wetgeving of diegene van het land waar hij is gevestigd, overeenkomend de bepalingen van artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende overheidsopdrachten, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; 2) voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt en daardoor onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 dat het Koninklijk Besluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers herziet, een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat voldaan werd aan de verplichtingen betreffende de bijdragen voor sociale zekerheid en bestaanzekerheid zoals vermeld in artikel 90 3 van het voornoemd Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 3) het bewijs dat de inschrijver geen aangifte van faillissement heeft gedaan of het voorwerp van een procedure van vereffening is geweest, van een gerechtelijk akkoord of van een gelijkaardige procedure, bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen Economische en financiële draagkracht. Er wordt de inschrijver gevraagd om z n economische en financiële draagkracht te bewijzen door bij z n offerte de volgende informatie toe te voegen: - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft, die door de onderneming in de loop van de drie laatste jaren werden verwezenlijkt. 7

8 Technische bekwaamheid. De inschrijver wordt gevraagd zijn technische bekwaamheid aan te tonen door de hiernavolgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen : een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De lijst zal ten minste drie referenties bevatten met gelijkaardige diensten als deze van het bestek als voorwerp : voor elk van deze referenties wordt een certificaat gevraagd met vermelding van het bedrag, de datum, de bestemmeling en een contactpersoon bij deze klant. Indien het diensten aan overheden betreft, worden de certificaten door deze overheid opgesteld of goedgekeurd ; indien het gaat om diensten aan privaatrechterlijke personen worden de certificaten opgesteld door deze personen of, bij onstentenis, door een verklaring van de dienstverlener; een certificaat van de reeks ISO 9000 of equivalent is gewenst maar niet verplicht. de opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde kandidaten zullen onderzocht worden op het vlak van hun regelmatigheid overeenkomstig artikelen 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen in dit lastenboek. Elk financieel voorstel of kostprijs die onvolledig is, tegenstrijdigheden of significant onjuistheden bevat of die de in dit lastenboek vermelde vereisten op het vlak van geformuleerde kostprijs niet respecteert, kan onregelmatig worden verklaard Gunningscriteria. De opdracht zal worden gegund op basis van de regelmatige offerte die het voordeligst wordt geacht, rekening houdend met de hieronder vermelde criteria : 1 De prijs : 60% 2 De voorgestelde sanctie in het kader van de SLA : 10% 3 De kwaliteit van de rapportering : 10% 4 De kwaliteit van de database : 10% 5 De kwaliteit en de duidelijkheid van de offerte : 10% Presentatie van de offerte Een presentatie van de offerte zal geëist worden. Enkel de Inschrijvers waarvan de offerte weerhouden worden na een eerste rangschikking, kunnen uitgenodigd worden om hun offerte voor te stellen. Deze zal een uiteenzetting omvatten, bedoeld om de mogelijkheden van de vooropgestelde oplossing voor te stellen, rekening houdend met de vraag van het Ministerie en de gunningscriteria. 8

9 1.5 Bepalingen betreffende de uitvoering van de opdracht Bekendmaking van de gunning van de opdracht De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund zal worden ingelicht omtrent de aanvaarding van zijn offerte via aangetekend schrijven. Deze bekendmaking zal gebeuren volgens de modaliteiten voorzien in artikelen 117 en 119 van het Koninklijk Besluit van 8 januari De inschrijvers van wie de offerte niet werd gekozen door de aanbestedende overheid worden hierover ingelicht overeenkomstig de modaliteiten van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 8 januari De aanbestedende overheid deelt mee, binnen 15 dagen, vanaf de ontvangst van de schriftelijke vraag : 1. aan iedere niet geselecteerde inschrijver, de redenen van zijn niet-selectie; 2. aan iedere inschrijver van wie de offerte onregelmatig werd verklaard, de redenen van zijn uitsluiting; 3. aan iedere inschrijver van wie de offerte niet werd gekozen, de gemotiveerde beslissing van de gunning van de opdracht. De inschrijvers kunnen, op schriftelijke aanvraag, de bestuursdocumenten van het dossier raadplegen, toelichtingen en kopies verkrijgen, met uitzondering van de bestuursdocumenten die vertrouwelijke informatie bevatten inzake de onderneming of fabricagegegevens (Wet van , art. 4, 5 en 6, 1, 7, M.B ) Personeel van de aannemer Voor de huidige opdracht zal de inschrijver een projectleider aanduiden, die de inschrijver in zijn contacten met de Administratie zal vertegenwoordigen. Het personeel dat voor de uitvoering van de opdracht wordt aangeduid, moet hetzelfde zijn als wat werd voorgesteld in de offerte. Bij gebrek hieraan zal het ter beschikking gestelde personeel voor de uitvoering van een gelijkwaardig niveau zijn. 9

10 1.5.3 Opvolging van de uitvoering van de opdracht Te gebruiken middelen De inschrijvers zullen de middelen preciseren (het materiaal, de software en het personeel) die zij zullen aanwenden om het beheer van het project te garanderen Stuurgroep (Steering-committee) De stuurgroep bestaat uit, enerzijds, de projectverantwoordelijke bij de aannemer, vergezeld van de verschillende bij de ontwikkeling betrokken chefs volgens de staat van vooruitgang van het project, en, anderzijds, de begeleidende Cel van het project die de Administratie vertegenwoordigt. De begeleidende Cel is de enige instantie met wie de aannemer rekening moet houden. Zij laat zich bijstaan door de interne projectgroep die belast is met de opvolging van de uitvoering van de opdracht. De stuurgroep heeft een zeer ruime bevoegdheid : zij staat in voor de contractuele, administratieve en technische aspecten van de uitvoering van de opdracht (levering, ontvangsten, waarborg, respecteren SLA, vooruitgang van het project, kwaliteit van de uitvoeringen ). Zij is de zetel van rapportering Reporting Periodiek, het is te zeggen maandelijks, volgens een gemeenschappelijk gedefinieerde kalender opgesteld tijdens de «kick-off»-vergadering, maakt de aannemer een compleet rapport over aan de stuurgroep (steering-committee) van de vooruitgang van het project (staat van elke etappe in de realisatie), de ontdekte problemen met voorstellen van oplossing KICK-OFF vergadering Binnen een termijn van maximaal 1 kalendermaand, te rekenen vanaf de gunning van de opdracht, zal de aannemer en het Ministerie/de Administratie verplicht hun eerste sturende vergadering houden, genoemd KICK-OFF-vergadering. Deze eerste vergadering laat toe de respectievelijke ploegen met hun samenstelling en hun competenties voor te stellen, de kalender van de vergaderingen van rapportering en de stuurgroep te regelen, de planning van de realisatie van de opdracht te definiëren, Borgtocht. De borgtocht bedraagt 5% van de prijs van de gegunde opdracht. De dienstverlener stelt zijn borgtocht overeenkomstig het artikel 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Binnen de 30 dagen na de dag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht zal de dienstverlener het bewijs van de plaatsing van zijn borgtocht aan de aanbestedende overheid overhandigen. De borgtocht zal, op vraag van de dienstverlener, worden vrijgegeven bij de definitieve oplevering. 10

11 1.5.5 Onderaanneming. Het feit dat de dienstverlener het geheel of een deel van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de Aanbestedende overheid. Deze laatste erkent geen enkele contractuele band met voormelde derden (Algemene Aannemingsvoorwaarden, art.10). Indien de dienstverlener een deel van de prestaties betreffende deze opdracht aan derden toevertrouwd dan moeten hun namen in de offerte vermeld worden. De dienstverlener duidt aan voor welk deel elke onderaannemer zal instaan Oplevering. De oplevering van de opdracht bestaat uit de controle door de aanbestedende overheid van de overeenstemming van de door de aannemer uitgevoerde prestaties met de regels van de kunst evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht. De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles voldoening schenken (Algemene Aannemingsvoorwaarden., Art.19) De opleveringskosten vallen ten laste van de dienstverlener Betalingsmodaliteiten. De prestaties van de opdracht worden per maand na vervallen termijn (50 kalenderdagen) betaald zo de aanbestedende overheid in het bezit is van alle vereiste bescheiden (overzicht van de maandprestaties) Voor elk verschuldigd bedrag stelt de dienstverlener een factuur op, op datum dat deze som betaalbaar is. De facturen worden in vier exemplaren bezorgd aan de hiernavolgende Dienst Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën Dienst automatisering-beheer Rijksadministratief centrum Financietoren bus 45 Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel De betalingen worden verricht volgens de reglementering op de Rijkscomptabiliteit Veiligheid en vertrouwelijkheid De aannemer verbindt zich ertoe, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, alle gegevens en inlichtingen, van welke aard ook, die hem zullen worden medegedeeld of waarvan hij bij de uitvoering van zijn opdracht kennis zal nemen, vertrouwelijk te blijven behandelen. De aannemer blijft borg staan voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gegevens door zijn personeel en zijn onderaannemers. Hij zal slechts de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens verspreiden, en dit enkel aan de leden van zijn personeel en deze van zijn onderaannemers die rechtstreeks bij de opdracht betrokken zijn. 11

12 1.5.9 Bezwaren en geschillen De verweermiddelen van het Ministerie van Financiën worden bepaald in de artikelen 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De opdracht moet overeenkomstig het Belgisch recht worden opgevat, beschouwd en ten uitvoer gelegd. De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om samen te werken met het oog op het welslagen van de onderneming. De geschillen inzake de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in overleg worden geregeld. 1. De partijen zullen alvorens enig ander rechtsmiddel aan te wenden, de zaak moeten proberen in der minne te regelen. Daartoe, zal de meest gerede partij de andere partij per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving gevoegd worden. De andere partij beschikt over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te bevestigen en in te stemmen met de voorgestelde oplossing. 2. Bij gebrek aan overeenkomst en alvorens een rechtsvordering in te stellen, zullen de partijen proberen om een compromis te vinden door onderhandelingen aan te vatten van zodra gebleken is dat de zaak niet in der minne kan worden geregeld. De onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in punt , in aanwezigheid van de personen, die daartoe door beide partijen zijn aangeduid. Behoudens andere afspraken, zullen de onderhandelingen de duur van 30 dagen, te rekenen vanaf de toezending van de eerste aangetekende brief, niet mogen overschrijden. 3. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt de zaak verder gezet voor de rechtbanken te Brussel, die alleen bevoegd zijn Boete wegens laattijdigheid Onverminderd de bepalingen m.b.t. ambtshalve maatregelen in de artikelen 20 en 75 van het algemeen lastenboek, is de Inschrijver ertoe gehouden de termijnen de respecteren voorzien in het bijzonder lastenboek en in zijn offerte indien hij intussen geen verlenging van de leveringstermijn verkregen heeft, behoudt de Administratie zich het recht voor de opdracht te annuleren (zie art. 9 K.B. van 26 september 96). 12

13 Deel 2 : Beschrijving van de opdracht. 2.1 Openingsuren van het callcenter Van maandag tot vrijdag : Zaterdag : Zon-en feestdagen : 8u 20u 9u 17u gesloten 2.2 Talen Het callcenter zal de gebruikers te woord staan in de volgende talen : - Nederlands - Frans - Duits 2.3 Operationeel Het callcenter moet operationeel kunnen zijn ten laatste op 13 januari Tarieven De gebruikers van het callcenter zullen bellen volgens de normale beltarieven 2.5 Telecom - De oproepen moeten een antwoord kunnen krijgen in het Nederlands, Frans en Duits naargelang de door de gebruiker ingetoetste keuze. - Bij het eventueel wachten, zal een te bepalen wachtboodschap in de 3 talen met muziek worden gespeeld. - De gebruiker van het callcenter zal bellen naar 1 te bepalen betalend oproepnummer. 13

14 2.6 Facturatie minuten per week : Indien de minuten per week niet volstaan, dan kan eventueel het aantal bijkomende minuten worden gefactureerd. - boventallige minuten : De eventuele bijkomende minuten zullen berekend kunnen worden op basis van het gemiddelde van de prestaties voor 1 jaar. 2.7 Rapportering, opvolging en beheer Het Ministerie van Financiën zal regelmatig een contact hebben met de verantwoordelijke van het callcenter die de nodige rapportering zal geven omtrent de productiviteit en de kwaliteit overeenkomstig de vooropgestelde SLA, de inhoud van de oproepen, het bijsturen van de toepassing, aantal oproepen, beantwoorde en onbeantwoorde calls. Wat de rapportering betreft zal de Inschrijver een voorstel doen voor de inhoud, de frequentie en de vorm van de rapportering. Een wekelijkse rapportering wordt geëist. 2.8 Callagents operatoren Profiel De callagents of operatoren zullen voldoen aan volgende voorwaarden : - communicatief - stressbestendig - georganiseerd - oplossingsgericht kunnen werken - flexibel - grondige kennis van het Nederlands, Frans en Duits - kennis van verschillende besturingssystemen (MS Windows2000/95/98 ) en de verschillende internet browsers (netscape, internet explorer,..) - klantgericht - analytisch Opleiding Het Ministerie van Financiën zal de nodige inhoudelijke opleiding verschaffen aan de callagents. De verdere opleiding is de taak van het callcenter. De kosten hiervoor zullen inbegrepen zijn in de opstartkosten of trainingskosten De Inschrijver zal duidelijk in zijn offerte het aantal callagents vermelden die voor het project zullen werken 14

15 2.9 Inhoud Database In de database zullen minstens volgende gegevens worden opgenomen : - aantal oproepen per dag - aantal beantwoorden oproepen per dag - aantal onbeantwoorde oproepen - duur van de oproepen - de gestelde vragen - andere relevante informatie De Inschrijver zal omschrijven hoe de eventuele toegang van het Ministerie van Financiën tot de database zal worden geregeld. De Inschrijver zal meedelen welke tool wordt gebruikt voor de database. Op het einde van het contract zal deze databank worden overgemaakt aan het Ministerie van Financiën in een bruikbare vorm Service Level Agreement (SLA) Er wordt een SLA vereist. Hierin zal het volgende omschreven worden : - het kwaliteitsniveau van de te leveren dienst - taken en verantwoordelijken van het callcenter - definiëring van de parameters die moeten gemeten worden - welke rapporten er zullen worden afgeleverd - af te leveren statistieken Gevraagde SLA: - 80% van oproepen mogen niet langer dan 20 seconden in een wachtrij worden geplaatst - 90% van de oproepen moeten worden opgelost binnen de 4 minuten Sanctie : De Inschrijver zal een voorstel doen wat betreft de sanctie die opgelegd wordt bij het niet naleven van de SLA Doorschakeling second level Het callcenter zal inhoudelijke vragen overmaken aan het Departement. De adressen en/of telefoonnummers worden na de gunning van de opdracht medegedeeld. 15

16 2.12 Prijsbepaling De tabel in bijlage 2 moet verplicht worden ingevuld. Er wordt een gedetailleerde omschrijving gevraagd van de opstart- en de operationele kosten. 16

17 Bijlage 1 Model van offerte 1. VOORWERP VAN DE OFFERTE 1.1 Bestek nr. 1.2 Voorwerp van de opdracht: 2. IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER 2.1 Vennootschappen Handelsnaam of benaming: Juridische vorm: Nationaliteit: 2.2 Maatschappelijke zetel of domicilie Straat: Nr.: Bus: Plaats: Postcode: Land: Telefoonnummer: Faxnummer: BTW nummer: Handelsregisternummer en plaats van inschrijving: Contactperso(o)n(en) en telefoonnummers(s): 3. GESTANDDOENINGTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte blijft geldig tot: 4. BETALINGEN Rekeningnummer waarop de betalingen mogen worden verricht:... 17

18 5. BIJKOMENDE INLICHTINGEN De naam en de nationaliteit van eventuele onderaannemers waarop de inschrijver beroep zal doen bij de uitvoering van de opdracht. Algemene inlichtingen - Geef een korte omschrijving van uw bedrijf. - Wat is de huidige beschikbare capaciteit : - Over hoeveel stoelen beschikt uw callcenter momenteel? - Hoeveel tijd hebt u nodig om callagents aan te werven en te trainen? - Wat is de mogelijke uitbreidingscapaciteit en flexibiliteit van de werkplaatsen en wat zijn de faciliteiten. - Is het mogelijk om, indien nodig, meer callagents beschikbaar te hebben voor het verwerken van hogere volumes (meer calls dan verwacht, onverwachte piekmomenten, ) - Waar is uw callcenter gevestigd? 6. AAN DE ONDERHAVIGE OFFERTE TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN - De ingevulde en ondertekende inventaris van de prijzen (bijlage 2) - RSZ attest - attest van de Directe belastingen - attest ven de BTW - vermelding van de totale omzet en de omzet in diensten waarop de opdracht betrekking heeft, die door de onderneming in de laatste drie jaren werden verwezenlijkt - de lijst van de belangrijkste diensten die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd en van gelijkaardige projecten die hij in die periode heeft gerealiseerd, hun bedragen, data en de overheids- of privé instanties waarvoor zij bestemd waren (minimaal 3 referenties) - een certificaat van de reeks ISO 9000 of equivalent (gewenst maar niet verplicht) - de vermelding van het eventueel beroep op onderaanneming, met vermelding van het gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt uitgevoerd en de naam van de onderaannemers 18

19 7. HANDTEKENING(EN) VAN DE MANDATARISSEN 7.1 De inschrijver werd gemandateerd door: 7.2 Zijn bevoegdheden zijn vermeld in: De authentieke of onderhandse akte die als bijlage aan de offerte is toegevoegd. Het voor conform geattesteerde afschrift van de volmacht die als bijlage aan de offerte is toegevoegd. De bijlage aan het Belgisch Staatsblad nr.. van.. waarin de bevoegdheden gepubliceerd werden. Door het indienen van deze offerte aanvaard ik expliciet alle voorwaarden van het Bestek en doe ik afstand van alle andere beschikkingen zoals mijn eigen verkoopsvoorwaarden. Daarenboven verbind ik mij, onder borgstelling van mijn roerende en onroerende goederen, tot het uitvoeren, overeenkomstig de bepalingen van het onderhavige bestek, van de dienstverrichtingen, op omstandige wijze opgesomd in de aan de onderhavige offerte als bijlage toegevoegde inventaris, en dit tegen de daarin vastgestelde tarieven. Bovendien machtig ik de aanbestedende overheid tot het nemen van alle nuttige inlichtingen (zoals deze van financiële aard) over mijn onderneming bij andere instanties. Gedaan te : Datum : Naam : Handtekening 1 : 1 De offerte moet door de inschrijver of door zijn gemachtigde worden ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 19

20

21 Bijlage 2 Inventaris van de prijzen Toepasselijk BTW-tarief : Opmerking : 1) Deze tabel dient verplicht te worden ingevuld. Bij het niet invullen van deze tabel wordt uw offerte niet geldig bevonden. 2) De prijzen die vermeld worden op andere plaatsen dan in deze tabel, komen niet in aanmerking. Opstartkosten Prijs - Training - Database - Telecom - Andere (detailleren en nader omschrijven) Operationele kosten / facturatie Prijs minuten/week - Kostprijs van de boventallige minuten (*) - Rapportering - Opvolging en beheer - Andere (detailleren en nader omschrijven) Indicatief Prijs - Kostprijs per operator (*) Berekingswijze zonodig nader te omschrijven. Opgemaakt te : Datum : Naam : Handtekening : 21

22 22

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie