De rode draad. naar een veiliger samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rode draad. naar een veiliger samenleving"

Transcriptie

1

2

3 De rode draad naar een veiliger samenleving Jaarverslag 2010

4 Missie Actief bijdragen aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Gedragsverandering en risico management zijn daarbij sleutelbegrippen. Een gedwongen kader en de combinatie van begeleiding en controle kenmerken de aanpak In gedwongen kader Recidive voorkomen Ander gedrag bevorderen Risico s beperken Natuurlijk samenwerken 4

5 2010 De rode draad, die is duidelijk. Die verbindt Reclassering Nederland met iedereen die de veiligheid van de samenleving een warm hart toedraagt. In 2010 hebben velen opnieuw duidelijk gemaakt dat onze missie geen papieren tijger is. Ze werkt nadrukkelijk als anker en inspiratiebron. De verantwoordelijkheid is voelbaar. Net als de wat guurdere wind trouwens, die op het gebied van criminaliteit in de samenleving waait. Reclassering Nederland blijft trouw aan haar uitgangspunten. Bij straf hoort perspectief. Voor slachtoers, daders en maatschappij. Harder, strenger en ongenuanceerder ingrijpen maakt misdadigers niet automatisch tot brave burgers. Gedragsverandering is de sleutel. Drang en dwang helpen om die te gebruiken en de deur naar een veiliger samenleving te openen. Minder slachtoers. Dat verlangt de samenleving, dat wil onze organisatie ook. Van hoog tot laag voelen we die opdracht. Van het eerste tot het laatste contact met daders en verdachten geven we daar invulling aan. Samen met anderen. Reclassering Nederland maakt deel uit van de strafrechtketen: aanwezig, onmisbaar, steeds meer gewaardeerd. De vernieuwingen die medewerkers en partners de afgelopen jaren over de volle breedte hebben doorgevoerd, werpen vruchten af. Daar ben ik blij mee. Keuzes zijn soms moeilijk. In de dagelijkse strijd tegen terugval in de misdaad. In het vormgeven aan een sluitend netwerk van controle, begeleiding en behandeling. In het opvangen van de economische crisis. Binnen en rond onze organisatie zie ik dat gebeuren, met passie en professie. Ongebaande paden worden daarbij niet geschuwd. Mooi, want iedereen heeft die rode draad stevig in de vingers. Sjef van Gennip Voorzitter Raad van Bestuur 5

6 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en omvat de noodzakelijke spreiding van deskundigheden. In 2010 gaat de Raad op werkbezoek en komt vier keer in plenaire vergadering bijeen. Daarbij volgt de Raad de ontwikkeling van de organisatie niet alleen op de voet, maar blikt ook om zich heen en vooruit. Terugkijkend is de Raad zonder meer tevreden over richting en scherpte van de discussies en dialoog met het bestuur. De Raad van Toezicht continueert zijn beleid van nauwgezet volgen en positief prikkelen. De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de organisatie en haar medewerkers zich onmisbaar tonen in het streven naar een veiliger samenleving, maar gaat daarbij kritische kanttekeningen niet uit de weg. Dit alles resulteert in organisatiekeuzen waarbij het financieel, maatschappelijk en politiek speelveld leidend is en de professionele wensen en voorkeuren toch hun plek krijgen. De Raad van Toezicht stimuleert, ondersteunt en ziet toe op vergroting van doelmatigheid en doeltreendheid. Deze behoort vorm te krijgen in de dagelijkse uitvoering. De Raad ziet dat ook gebeuren. Werkwijzen en cultuur zijn aan verandering onderhevig: het management bepaalt steeds scherper doelen en kaders, terwijl professionals vervolgens over de volle breedte de verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor de invulling. Zonder aan kwaliteit in te boeten. Sterker: de Raad ervaart in zijn contacten de laatste jaren in toenemende waardering van opdrachtgevers. De Raad van Toezicht onderschrijft de stelselmatige aandacht voor het terugdringen van bureaucratie. Niet alleen gaat een streep door overbodige regels en procedures, maar ook zijn veranderingen voelbaar op het gebied van cultuur en beleving. Het betreft zowel management als medewerkers en ketenpartners. Tijdens een werkbezoek heeft de Raad dit thema uitgediept. De politiek wil een combinatie van vereenvoudiging, vermindering van administratieve last en ruimte voor de uitvoerende professionals. De organisatie heeft door deze maatschappelijke trend de wind in de rug bij het realiseren van verbeteringen. De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie. Niet alleen over zaken als financiën, huisvesting en kostprijzen is deze kritisch en alert, ook geeft ze bij herhaling bijzondere aandacht aan informatisering en automatisering. Overigens doet de Raad dat zelf ook, want ICT is en blijft een complex dossier. Daarin onderscheidt Reclassering Nederland zich niet van andere grote organisaties die voor de kwaliteit van hun werk processen op deze technologie zijn aangewezen. Er is in 2010 veel tijd besteed aan het analyseren van mogelijkheden, beperkingen en problemen bij de automatisering. Ontwerpen en invoeren van een nieuw cliëntvolgsysteem vormen de hoofdmoot. Er is sterk gestuurd op discipline en het binnen de perken houden van de doorlooptijden in het reclasseringsproces. De auditcommissie is ook betrokken bij het laten uitvoeren van een integrale test om mogelijke risico s in te dammen. 26

7 De Raad van Toezicht volgt vernieuwingen met buitengewone belangstelling. De ontwikkeling van producten, diensten en samenwerkingsrelaties wekt vertrouwen. Datzelfde geldt voor de manier waarop Reclassering Nederland haar rol speelt op het gebied van lokale veiligheid: actief, coöperatief, dienstbereid, ondernemend. De modernisering van de arbeidsvoorwaarden loopt echter soms wat stroef. De Raad blijft het bestuur van Reclassering Nederland steunen in het streven naar een eigentijdse cao met een evenwichtiger verdeling van voor loon beschikbare gelden en een goede balans van rechten en plichten. De Raad van Toezicht is het eens met de bijzondere aandacht van de organisatie voor dadergroepen die in het publieke debat naar voren springen: jongvolwassenen, licht verstandelijk beperkten en plegers van huiselijk geweld. Het lijkt de Raad mogelijk om de problematiek in samenhang aan te vliegen. Zowel in beleid als in ondersteunend onderzoek. De Raad van Toezicht constateert dat het politiek en maatschappelijk klimaat rond veiligheidsthema s harder en veeleisender is geworden. Ongenuanceerder bovendien. De Raad waardeert de wijze waarop Reclassering Nederland zich in het bijbehorende debat profileert: steeds verwijzen naar de missie, vooral duidelijk maken dat de focus op de veiligheid van de samenleving ligt en zoveel mogelijk onderbouwende cijfers aanreiken. In dat verband past ook het streven naar een wetenschappelijke fundament voor instrumenten en resultaten. De Raad is verheugd over de actieve participatie van wetenschappers bij ontwikkelingen op het gebied van reclassering en criminaliteitspreventie. Bijval is er voor het klankbord van wetenschappers uit alle relevante disciplines: van strafrechtsdeskundige tot forensisch psychiater, van criminoloog tot socioloog, van reclasseringswetenschapper tot methodoloog. 27

8 Bestuur Directie Sjef van Gennip, voorzitter Raad van Bestuur, algemeen directeur Tanja van Gurp, directeur Raad van Toezicht Voorzitter Financieel deskundige Overige leden Auditcommissie Remuneratiecommissie Ed Nijpels Leon Bovée Joost van Dijk, Anton van Kalmthout, Margriet Meindertsma Leon Bovée, Joost van Dijk Ed Nijpels, Margriet Meindertsma Functies en nevenfuncties in 2010 Leon Bovée, bestuursadviseur Twynstra Gudde, adviseurs en managers Lid van de Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Avans Joost van Dijk, lid van de Raad voor de Rechtspraak Den Haag Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Amsterdam (tot 1 juli) Voorzitter Tuchtcommissie Nederlands Mediation Instituut (N.M.I.) Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland Lid van de commissie van Bezwaar en Beroep bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam Voorzitter bestuur van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) Lid van de Raad van Commissarissen bij Collegio, Kennispraktijk voor de jeugdzorg, adviesbureau Lid van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Haag Wonen Voorzitter Raad van Commissarissen van de Opvoedpoli Voorzitter partijcommissie Veiligheid en Justitie VVD Anton van Kalmthout, tot 1 juli 2010 hoogleraar Universiteit van Tilburg Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Twern Voorzitter Klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) Lid Klachtencommissie politieoptreden in West- en Midden-Brabant Voorzitter Stichting Vrijplaats Tilburg Honorair Hoogleraar State University of Krasnoyarsk (Russische Federatie) Honorair Lector Juridische Hogeschool Avans/Fontys Vice-voorzitter Justitia et Pax Nederland Lid van Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment (CPT) van de Raad van Europa Lid van de sectie gevangeniswezen van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ); sinds juli 2010 Member of the Board of Penal Reform International (PRI); sinds november

9 Margriet Meindertsma, lid fractie PvdA in de Eerste Kamer Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn/Zutphen) Voorzitter Raad van Toezicht woningstichting PWS Rotterdam Voorzitter Raad van Commissarissen Moes Holding B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Nijestee te Groningen Commissaris woningstichting Domesta te Emmen, Hoogeveen, Coevorden Commissaris Nimwegen & Partners (organisatie- en adviesbureau op terrein van bouwen en wonen) Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs en voorzitter Thuiswinkel.org Voorzitter GeoBusiness Nederland Lid dagelijks en algemeen bestuur VNO-NCW Voorzitter Raad van Toezicht TROS Voorzitter Bosschap Voorzitter Raad van Commissarissen Tinguely Voorzitter Raad van Toezicht van de Raad voor de Accreditatie Voorzitter Sena (stichting ter exploitatie van naburige rechten voor producenten en uitvoerenden) Voorzitter Stichting Milieu Centraal Voorzitter Klimaatcentrum Internationale Rode Kruis Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Waddenacademie Voor een compleet overzicht zie 33

10 Balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Vervoermiddelen Financiële vaste activa Leningen U/G Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Kas- en banksaldi Deposito s Totaal vlottende activa Totaal activa Alle bedragen zijn in Euro s 34

11 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Personele voorzieningen Voorziening onderhoud Langlopende schulden Latente verplichtingen Leningen O/G Kortlopende schulden Ministerie van Justitie Crediteuren Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland Leger des Heils Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Totaal passiva

12 Exploitatierekening Activa 2010 Begroot 2009 Baten Subsidie Ministerie van Justitie Bijdragen van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Projectbestedingen Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Financiële baten Exploitatiesaldo Honoraria In 2010 is aan de algemeen directeur een salaris van betaald. De pensioenpremie werkgever bedroeg daarnaast De pensioenpremie werknemer bedroeg De beloning voor de Raad van Toezicht bedraagt: voorzitter overige leden Alle bedragen zijn in Euro s 36

13 Dienstverlening De dienstverlening is in 2010 opnieuw geordend. De diagnoses zijn onlosmakelijk onderdeel van de adviezen. Een deel van de zorgtoeleiding is ondergebracht bij het toezicht. Kerntaken t.o.v. planning het totaal Diagnose en Advies 96,5% 20,8% Toezicht en Interventies 103,7% 51,1% Taakstraen 101,3% 28,1% 102,1% 100,0% Producten Advisering Vroeghulpbezoek Adviezen nieuw Reclasseringsadvies (beknopt) Reclasseringsadvies (beknopt) zonder diag.instr Reclasseringsadvies Reclasseringsadvies tbv TBS/PIJ 146 Milieurapportage 17 Adviezen overgangsregeling/oud Vroeghulpinterventie Voorlichtingsrapport Adviesrapport Maatregelrapport Totaal adviezen Diagnostisering oud Diagnose RISc Quick Scan Toeleiding zorg Toeleiding zorg Toezicht Redesign Toezicht Toezichtniveau Toezichtniveau Toezichtniveau 2, PP-ET 440 Toezichtniveau Toezicht overgangsregeling/oud Totaal toezicht Gedragsinterventie Werkstraen Leerstraf Totaal

14 Dit verslag is een maatschappelijke verantwoording, geen formele. Getracht is de gegevens goed en toegankelijk te presenteren. Eventuele fouten kunnen niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Reclassering Nederland. Concept en tekst Het Kantoor, Utrecht, Peter Oey, Utrecht Fotografie Peter Oey Vormgeving Studio MM, Eck en Wiel Druk AltijdDrukwerk.nl, Utrecht Begeleiding afdeling Media & Communicatie isbn/ean

15

16

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie