New Sources Energy N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Sources Energy N.V."

Transcriptie

1 New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op dinsdag 15 november om uur ten kantore van de vennootschap, Jonckerweg 14, 2201 DZ Noordwijk. 1. Opening 2. Corporate governance a. Algemeen b. Profielschets bestuur AGENDA 3. Statutenwijziging (en machtiging) conform toelichting 4. Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen 5. Aanwijzing uitvoerend bestuurders a. A. van der Aart b. D.G. Wilschut 6. Benoeming van uitvoerend bestuurders a. G. Schlösser b. E. Vlaswinkel 7. Ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en benoeming van niet uitvoerend bestuurders a. W.J. den Breejen (ontslag en benoeming) b. F.H.N. van den Heuvel (ontslag en benoeming) c. J. Kleyn (benoeming) 8. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar Rondvraag 10. Sluiting. De punten 3, 4, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b,7.a, 7.b, 7.c en 8 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt en het totaal aantal stemrechten bedraagt (de houder van 10 prioriteitsaandelen heeft 166 stemmen). De agenda, toelichting op de agenda, het voorstel tot statutenwijziging met een toelichting, de notitie inzake het corporategovernancebeleid en de profielschets zijn vanaf heden te verkrijgen ten 1

2 kantore van de vennootschap, Jonckerweg 14, 2201 DZ Noordwijk en bij Kempen & Co. N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Deze stukken zijn eveneens te raadplegen op de website Registratiedatum Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op dinsdag 18 oktober 2011 ( de Registratiedatum ) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effecten verkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van New Sources Energy N.V. Aanmelding en vertegenwoordiging Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich tot uiterlijk woensdag 9 november 2011, uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0) of per Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum, alsmede stukken waaruit genoegzaam blijkt van het bestaan van een volmacht (indien van toepassing). Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich schriftelijk aanmelden, bij het bestuur van New Sources Energy N.V. (adres en/of faxnummer) tot uiterlijk woensdag 9 november uur. Steminstructie onafhankelijke derde Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij. Een door hen ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, het originele registratiebewijs dienen uiterlijk woensdag 9 november 2011 voor uur in het bezit te zijn van mr. R.J.J. Lijdsman of diens waarnemer verbonden aan Allen & Overy LLP, Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of Kempen & Co N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website Aanwezigheidsregistratie Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf uur. Vanaf uur is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Het bestuur van New Sources Energy N.V. 4 oktober 2011 / 2 november

3 TOELICHTING Ad 2.a: ter zake van de hoofdlijnen van het corporategovernancebeleid van de vennootschap wordt verwezen naar de aan deze toelichting gehechte notitie over dit onderwerp (Annex A). Het beleid van de vennootschap is in overeenstemming met de principes en bestpracticebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals aangepast door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op 10 december 2009 ( de Code ). De vennootschap wijkt op een beperkt aantal punten af van de Code, hetgeen gemotiveerd staat omschreven in de hiervoor genoemde notitie. Enkele door de vennootschap voorbereide documenten die de vennootschap voornemens is vast te stellen na bespreking van het corporategovernancebeleid en de wijziging van de statuten als bedoeld onder punt 3 zijn in concept-vorm op de website te raadplegen. Ad 2.b: de Raad van Commissarissen heeft een concept-profielschets voor de leden van het bestuur als one tier board opgesteld en nodigt de Algemene Vergadering uit de nog door het bestuur als one tier board vast te stellen profielschets te bespreken. De concept-profielschets is te raadplegen op de website van de vennootschap. Het is de bedoeling dat de profielschets wordt gehanteerd indien en zodra de wijziging van de statuten als bedoeld onder punt 3 van kracht wordt. Ad 3: voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het concept opgesteld door Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam d.d. 26 september 2011, welk voorstel omvat het voorstel om in verband met deze statutenwijziging iedere bestuurder van de vennootschap, iedere commissaris van de vennootschap en iedere jurist werkzaam bij Allen & Overy LLP, voornoemd, te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. De statutenwijziging heeft met name betrekking op de afschaffing van de Raad van Commissarissen en het omvormen van het bestuur tot een zogenaamde one tier board met uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. Het voorstel tot statutenwijziging en een toelichting zijn beschikbaar op de website van de vennootschap. Ad 4: voorgesteld wordt het bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 15 november 2011 als bevoegd orgaan tot a. het verlenen van rechten tot het nemen van en b. het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominaal bedrag van de gedurende die periode in het maatschappelijk kapitaal opgenomen preferente aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder voorwaarde dat het onder punt 3 bedoelde voorstel is aangenomen. Ad 5: aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heren A. van der Aart en D.G. Wilschut aan te wijzen als uitvoerend bestuurder onder de opschortende voorwaarde (en met ingang van het moment) dat de onder punt 3 bedoelde wijziging van de statuten van kracht wordt. 3

4 Toelichting aan te wijzen personen Arie van der Aart (42) De heer Van der Aart is op 31 mei 2011 benoemd tot bestuurder, effectief 8 juli 2011, en is werkzaam als CEO van de vennootschap. Indien de heer Van der Aart wordt aangewezen als uitvoerend bestuurder is het de bedoeling dat hij door het bestuur wordt aangewezen als CEO. Dries Wilschut (40) De heer Wilschut is op 31 mei 2011 benoemd tot bestuurder, effectief 8 juli 2011, en is werkzaam als COO van de vennootschap. Indien de heer Wilschut wordt aangewezen als uitvoerend bestuurder is het de bedoeling dat hij door het bestuur wordt aangewezen als CSO (Chief Strategy Officer). Ad 6: aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heren G. Schlösser en E. Vlaswinkel op voordracht van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen te benoemen tot bestuurder per de sluiting van de Algemene Vergadering en - onder de opschortende voorwaarde (en met ingang van het moment) dat de onder punt 3 bedoelde wijziging van de statuten van kracht wordt - hen tevens aan te wijzen als uitvoerend bestuurder. Ter vermijding van het tegelijk aftreden van bestuurders wordt voorgesteld de heer Schlösser voor twee jaar (dat wil zeggen tot het eind van de Algemene Vergadering in 2013) en de heer Vlaswinkel voor drie jaar (dat wil zeggen tot het eind van de Algemene Vergadering in 2014) te benoemen. Toelichting te benoemen personen Guido Schlösser (49) De heer Schlösser heeft een bewezen staat van dienst als CFO en COO in grote (beursgenoteerde) bedrijven, zoals ICI, Royal Pakhoed (nu Vopak), Reliant Energy, Samas NV en Nidera. Hij heeft uitgebreide ervaring in de energie- en handelssector en met het regelen van substantiële financiering voor grote bedrijven en voor grote projecten. De heer Schlösser heeft een master in bedrijfseconomie. De heer Schlösser houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Indien de heer Schlösser wordt aangewezen als uitvoerend bestuurder is het de bedoeling dat hij door het bestuur wordt aangewezen als CFO. Evert Vlaswinkel (47) De heer Vlaswinkel is werkzaam als COO van NSE per 1 september Tot 1 september 2011 was hij CCO bij Scheuten Solar. De heer Vlaswinkel heeft meer dan 10 jaar ervaring in de ontwikkeling van duurzame energie projecten in zowel wind- als zonne-energie. Voor Scheuten Solar werkte hij tot 2008 voor Nuon NV, het grootste nutsbedrijf van Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van zonne-, wind- en gasopslag in verschillende landen in Europa. De heer Vlaswinkel begon zijn professionele loopbaan in 1990 bij Koninklijke Nederlandse Shell waar hij verschillende rollen vervulde van business development van vergassing van Shelltechnologie tot maintenance manager van een chemische fabriek. De heer Vlaswinkel heeft een master in mechanische en chemische technologie. De heer Vlaswinkel houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Indien de heer Vlaswinkel wordt aangewezen als uitvoerend bestuurder is het de bedoeling dat hij door het bestuur wordt aangewezen als COO. 4

5 Ad 7: de heren W.J. Den Breejen en F.H.N. van den Heuvel hebben te kennen gegeven ontslag te nemen als commissaris van de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde dat en per de effectieve datum dat zij worden benoemd als niet uitvoerende bestuurders van de vennootschap. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het ontslag van de heren Den Breejen en Van den Heuvel te aanvaarden en hen op voordracht van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders te benoemen tot niet uitvoerend bestuurder van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde dat de onder punt 3 bedoelde wijziging van de statuten van kracht wordt. Verder wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld de heer Kleyn op voordracht van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders te benoemen tot niet uitvoerend bestuurder van de vennootschap onder dezelfde opschortende voorwaarde. Er wordt voorgesteld de heer Den Breejen te benoemen voor een periode van drie jaar (dat wil zeggen tot het eind van de Algemene Vergadering in 2014, de heer Van den Heuvel voor een periode van twee jaar (dat wil zeggen tot het eind van de Algemene Vergadering in 2013) en de heer Kleyn voor een periode van vier jaar (dat wil zeggen tot het eind van de Algemene Vergadering in 2015). Toelichting te benoemen personen Frans van den Heuvel (48) De heer Van den Heuvel is mede-oprichter van Scheuten Solar en was van 1999 tot 2007 als algemeen directeur verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkelingen van alle solaractiviteiten. Hij studeerde automotive engineering en heeft een master in economie. Van 2007 tot 2010 was de heer Van den Heuvel CEO van Scheuten Solar Holding en maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van Scheuten Holding. Hij begon zijn carrière in de automotive industrie (Hart Nibbrig & Greeve BV) en was betrokken bij de ontwikkeling van een motormanagementsysteem om te voldoen aan de toenemende eisen voor de vermindering van uitlaatgassen. Hij stapte over naar Electronic Industry (Acal plc) in 1990, en vervulde hier diverse commerciële en leidinggevende functies. In 1995 startte hij zijn eigen bedrijf voor de productie van hoog efficiënte verwarmingssystemen (Energy Products BV). De heer Van den Heuvel houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Wilco den Breejen (41) De heer Den Breejen is directeur van J. den Breejen Groep BV, gespecialiseerd in het deskundig uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW). In zestig jaar is Den Breejen, met meer dan 100 deskundige medewerkers, gegroeid naar een gevestigde naam in de markt. Klanten van J. den Breejen Groep zijn voornamelijk (middel)grote bouwbedrijven, overheden en waterschappen. De heer Den Breejen houdt momenteel een indirect belang van 5,02% in het kapitaal van de vennootschap. Johan Kleyn (62) Johan Kleyn is advocaat bij Allen & Overy, gespecialiseerd in vriendelijke en onvriendelijke fusies en overnames, zowel op de kapitaalmarkt als in de private equitysector. Hij is corporate litigator en boardroom-adviseur voor strategische vraagstukken en in crisissituaties. Voorafgaand aan Allen & Overy, werkte de heer Kleyn bij Loeff & Van der Ploeg, Loeff Claeys Verbeke, in Amsterdam, Rotterdam, New York, Londen en Brussel. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht, studeerde aan het King's College, University of London (YELC) en aan de New York University School of Law. Indien de heer Kleyn wordt benoemd tot niet uitvoerend bestuurder is het de bedoeling dat hij door het bestuur zal worden aangewezen als voorzitter. 5

6 Ad 8: tijdens de Algemene Vergadering zal bekend worden gemaakt welke accountantsfirma wordt voorgesteld ter benoeming als registeraccountant van de vennootschap en haar opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar Het bestuur heeft aan een aantal van de big four accountantsfirma s (Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PwC) gevraagd om een propositie te doen. De accountantsfirma met de best mogelijke propositie zal naar voren worden geschoven. 6

7 Annex A: Notitie inzake corporate governance 1 Algemeen Corporate governance is voor New Sources Energy N.V. ( NSE ) het besturen van de onderneming, het toezicht daarop, het afleggen van verantwoording daarover en de wijze waarop belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Daaronder valt het integer en transparant handelen door het bestuur, waaronder begrepen het afleggen van verantwoording, als essentiële voorwaarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur door de belanghebbenden. Daarom streeft NSE naar een goede communicatie met alle belanghebbenden bij de onderneming, zowel kapitaalverschaffers als andere belanghebbenden. Hun belangen worden terdege en evenwichtig meegewogen in de besluitvormingsprocessen. Bestuur NSE heeft een one tier board (eenlaags bestuur), met daarin uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming. De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en de niet uitvoerende bestuurders met de algemene gang van zaken en het toezicht op de uitvoerende bestuurders. Het bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance van NSE. Het legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Substantiële veranderingen in de corporate governance-structuur worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. De taken en werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld reglement. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een benoeming is voor maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Benoeming geschiedt op grond van een voordracht op te maken door het bestuur, in het bijzonder de niet uitvoerende bestuurders. Een benoeming in afwijking van een voordracht kan slechts worden genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Niet uitvoerende bestuurders zijn, behoudens toegestane uitzondering, onafhankelijk en richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van NSE en de daarmee verbonden onderneming. In de profielschets van het bestuur is aangegeven welke eisen aan het bestuur en de individuele leden daarvan worden gesteld. Er zijn momenteel geen oud-bestuurders niet uitvoerend bestuurder. Het bestuur bestaat thans uit vier uitvoerende en drie niet uitvoerende bestuurders en kent geen commissies. Niet uitvoerende bestuurders ontvangen een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde honorering alsmede een onkostenvergoeding. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de niet uitvoerende bestuurders. Deze laatste stellen, met inachtneming van dit beleid, het salaris en de verdere (functie)voorwaarden van de uitvoerende bestuurders vast. Waar het gaat om toekennen van aandelen of opties is goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. Het bezoldigingsbeleid wordt afzonderlijk aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Algemene Vergadering van Aandeelhouders De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSE op grond van de wet respectievelijk de statuten zijn thans: - vaststellen van de jaarrekening, waaronder de resultaatsbestemming; - vaststelling van het dividend; - decharge van het bestuur; - besluiten tot (het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuur voor) uitgifte van aandelen of verlening van rechten tot het nemen van aandelen en de beperking van het voorkeursrecht hierop; - machtiging van het bestuur tot inkoop van eigen aandelen; 1 Deze tekst geeft de situatie weer zoals deze zal zijn wanneer de statuten zijn gewijzigd conform het voorstel terzake en vaststelling van het bestuursreglement en de profielschets van het bestuur en de voorgestelde benoemingen zijn geëffectueerd. 7

8 - benoeming van de externe accountant; - benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders; - vaststelling van het bezoldigingsbeleid; - besluiten tot wijziging van de statuten; - besluiten tot juridische fusie of splitsing van de vennootschap. De statuten van NSE kennen met betrekking tot de aandeelhoudersrechten twee categorieën van aandeelhouders: houders van gewone aandelen en houders van preferente aandelen. De Nederlandse Corporate Governance Code ( de Code ) NSE streeft naar maximale naleving van de Code en is van mening dat zij met inachtneming van de hierna te plaatsen kanttekeningen voldoet aan de bepalingen van de Code. Allereerst moet erop worden gewezen dat NSE enkele jaren een sluimerend bestaan heeft geleid. Dit maakte het nodig de corporate governance op nieuwe leest in te richten. Daarbij is onvermijdelijk dat niet van meet af aan volledig aan alle bepalingen wordt voldaan. Daar komt bij dat NSE een one tier-bestuursstructuur heeft, die in Nederland nog tamelijk ongebruikelijk is en waarmee de Code dan ook nog nauwelijks rekening heeft gehouden. Bij de toepassing van de Code heeft NSE de diverse bepalingen daarom moeten vertalen naar de specifieke structuur van NSE. Daarbij heeft zij bepalingen die voor de raad van commissarissen resp. de raad van bestuur zijn bedoeld analoog toegepast op het bestuur. Waar bepalingen van de Code onderscheid maken naar individuele commissarissen zijn deze zoveel mogelijk toegepast op de niet uitvoerende bestuurders en die voor individuele bestuursleden op uitvoerende bestuurders. Wanneer bijvoorbeeld naar een bevoegdheid of taak van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt verwezen, geldt dan bij NSE dat daarvoor moet worden gelezen: voorzitter van het bestuur. Hetzelfde geldt voor zaken die ter goedkeuring aan de raad van commissarissen moeten worden voorgelegd. Besluiten over dergelijke zaken worden uitsluitend genomen indien de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders met die besluiten instemt dan wel de uitvoerende bestuurders niet aan de besluitvorming deelnemen. Waar aldus analoge toepassing van de bepalingen van de Code plaatsvindt, beschouwt NSE dat niet als een eigenlijke afwijking. Voor zover niettemin zou moeten worden geoordeeld dat sprake is van een afwijking, is die dan tevens met het voorgaande uitgelegd. Verder zijn enkele bepalingen uit de Code feitelijk niet op NSE van toepassing, zoals die welke over certificaten gaan. Afwijkingen Het bestuur onderschrijft dat een deugdelijk intern risicobeheersings- en controlesysteem (II.1.3) aanwezig dient te zijn. Op dit moment is dit echter nog niet het geval. Daar de vennootschap jarenlang inactief is geweest, zal het systeem volledig opnieuw (moeten) worden opgezet, wat enige tijd zal vergen. Het streven is het systeem toe te snijden op de vennootschap. Op dit moment zijn alle niet uitvoerende bestuurders niet onafhankelijk (III.2.1). De heer W. den Breejen is niet onafhankelijk omdat hij bestuurder is van een rechtspersoon met een (indirect) belang van tenminste 10% in de vennootschap. De heren F. van den Heuvel en J. Kleyn zijn niet onafhankelijk omdat zij in het jaar voorafgaande aan hun benoeming adviseur zijn geweest van een aan de vennootschap gelieerde vennootschap. Gelet op de bijzondere kennis en betrokkenheid van betrokkenen en de omvang van de onderneming is het zinvol deze uitzonderingen te maken. Er is geen reglement privé-beleggingen door leden van het bestuur (III.6.5). De leden van het bestuur vallen reeds onder de algemene wet- en regelgeving en het monitoren van privé-beleggingen is onnodig bureaucratisch. Het is niet zo dat de meerderheid van het bestuur niet met de dagelijkse gang van zaken belast is (III.8.4). Gelet op de huidige omvang en de activiteiten van de onderneming lijkt een bestuur met vier uitvoerende bestuurders en drie niet uitvoerende bestuurders goed samengesteld. Dit neemt niet weg dat in de toekomst behoefte zal kunnen blijken te bestaan aan uitbreiding van het aantal niet uitvoerende bestuurders. Benoeming van bestuurders geschiedt op grond van een voordracht op te maken door het bestuur, in het bijzonder de niet-uitvoerende bestuurders. Een benoeming in afwijking van een voordracht kan slechts worden genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Dit is in lijn met de statuten zoals zij voor de statutenwijziging luidden, maar afwijkend van bestpracticebepaling IV.1.1, die stelt dat deze meerderheid niet meer zou mogen bedragen dan een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 8

9 stemmen die tenminste eenderde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Deze afwijking wordt gerechtvaardigd geacht gegeven de omvang en marktkapitalisatie van NSE. Gezien de relatief hoge kosten voor het beschikbaar hebben van webcams en/of andere technische hulpmiddelen voor het volgen van analisten- en andere bijeenkomsten en vergaderingen door derden en deelname van aandeelhouders aan vergaderingen (IV.3.1), zal op korte termijn geen initiatief worden genomen om dit mogelijk te maken. Reglement NSE heeft een reglement opgesteld voor het bestuur. Het reglement is tezamen met het profiel van het bestuur op de website te raadplegen. Beschermingsmaatregelen NSE heeft afscheid genomen van de prioriteitsaandelen, die worden gezien als een permanente bescherming. Zij kent wel preferente aandelen, die echter uitsluitend worden geplaatst in een situatie dat er sprake is van een overval op de vennootschap of anderszins. Prioriteitsaandelen worden gezien als een permanente bescherming, een bescherming die geldt in alle situaties. Een dergelijke vorm van bescherming wordt steeds minder als ''good practice'' geaccepteerd. Daarom heeft NSE deze vorm van bescherming laten vallen en daarvoor in de plaats de mogelijkheid gecreëerd preferente aandelen te plaatsen. Preferente aandelen zijn aandelen die uitsluitend geplaatst worden in een situatie dat er sprake is van een overval op de vennootschap of anderszins een zodanige druk door aandeelhouders op het bestuur wordt uitgeoefend ter zake van de gang van zaken en de strategie van de vennootschap dat de uitgifte van de preferente aandelen gerechtvaardigd is. Preferente aandelen worden geplaatst bij een onafhankelijke stichting. In beginsel worden preferente aandelen voor een beperkte periode geplaatst. Dit is in de statuten vastgelegd in artikel 6.8 waar is bepaald dat in ieder geval na 18 maanden een besluit genomen moet worden om de preferente aandelen in te kopen of in te trekken. Opgenomen is dat de preferente aandelen ook kunnen worden uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap. Het grote voordeel hiervan is dat de stichting die de preferente aandelen neemt niet zelf een kredietfaciliteit hoeft te regelen om bij de uitgifte van de preferente aandelen aan de stortingsplicht te kunnen voldoen. Dit beperkt de kosten van de vennootschap, alsmede de noodzaak om, wanneer de preferente aandelen zijn geplaatst, daarop dividend uit te keren. Noordwijk, 4 oktober 2011/2 november 2011 Bestuur en Raad van Commissarissen van New Sources Energy N.V. 9

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16. oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.00 uur, in het auditorium van de vanlanschottoren, leonardo

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Oproeping. Geachte aandeelhouders en certificaathouders,

Oproeping. Geachte aandeelhouders en certificaathouders, Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Ver gadering van Aan deel houders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 30 januari 2017,

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

3. Verslag van de Directie. 4. Dividend- en reserveringsbeleid. 6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant

3. Verslag van de Directie. 4. Dividend- en reserveringsbeleid. 6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2010 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., te houden op 14 maart 2012 om 11.00 uur te Hoofddorp.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., te houden op 14 maart 2012 om 11.00 uur te Hoofddorp. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., te houden op 14 maart 2012 om 11.00 uur te Hoofddorp. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie