Inhoudstafel. Inleiding 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Inleiding 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen Stadskernrenovatie Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat Oude Leieboorden: Broelkaai, Verzetskaai en Handboogstraat Budastraat Houtmarkt Beveiligen schoolomgevingen Driekerkenstraat Boerderijstraat Mellestraat Don Boscolaan - Sint-Anna Afwateringsproblematiek Sanering Aalbeke Sanering Bellegem Sanering Disgracht Grote Wallebeek Renovatie straten Filips van den Elzaslaan Toekomststraat Molentjesstraat-Hoogplaatsstraat Steenbakkersstraat 2 e fase Heraanleg dorpspleinen Heuleplaats Sente Realisatie fietsrouteplan Hugo Verriestlaan - Wandelingstraat Etienne Sabbelaan - Burg. Gillonlaan Herinrichten kruispunten Nieuwe infrastructuren Verbindingsweg Kloosterstraat-Baliestraat Verwijderen en nieuw plaatsen paaltjes winkel-wandelgebied 48 Hoofdstuk 2 Investeringswerken op gewestwegen en autosnelwegen Coördinatie door het Vlaamse Gewest en de stad Kortrijk op gewestwegen Herinrichten doortochten N43 Aalbekeplaats N8 Meensesteenweg N50 Doorniksesteenweg - 't Hoge Beveiligen schoolomgevingen N43 Pottelberg Renovatie straten Herinrichting van de Pres. Kennedylaan en omgeving Fase 2: Herinrichting van de President Kennedylaan Fase 3: Verbindingsweg Kennedylaan autosnelweg E Realisatie Fietsrouteplan Fietspaden N Fietspaden N Nieuwe infrastructuren N328 71

3 2.2 Coördinatie door het Vlaamse Gewest op gewestwegen Herinrichten kruispunten Periode vóór de oprichting van TV3V Engelse Wandeling - Pottelberg - Bruyningstraat Periode na de oprichting van TV 3V Noordlaan R8 aansluiting Brugsesteenweg - Iepersestraat Doorniksesteenweg - Pres. Kennedylaan - Universiteitslaan Renovatie straten Coördinatie door het Vlaamse Gewest op autosnelwegen Complex R8 - A Complex Kortrijk Oost Doortrekking zuidelijke R8 83 Hoofdstuk 3 Straatmeubilair Schuilhuisjes Stadsplanborden en informatieborden Openbare verlichting Quick-scan Monumentverlichting Verlichting stadhuis en Halletoren 90 Hoofdstuk 4 Onderhoudswerken Waterpartijen Pompinstallaties Onderhoud koepels en overkappingen Onderhoud tunnelcomplex Asfaltlagen Vernieuwen van asfalt Gietasfalt Cementbetonverhardingen Funderingen en verhardingen Aanpassingswerken wegen Aanpassingswerken waterlopen en grachten Aanpassingswerken: 1 ste bestek Aapassingswerken: 2 de bestek (Ruimen en reiten van grachten) Aanpassingswerken: 3 ste bestek Aanpassingswerken wegen en riolen Algemeen bestek wegen en riolen bestek Preshoekstraat - Ledeganckstraat Cameraonderzoek riolen en reinigen riolen Huisaansluitingen op de stadsriolering Herstellingen trottoirs Herstelling trottoirs < 500 m² Vernieuwen van trottoirs Vernieuwen van trottoirs: 1 e bestek Vernieuwen van trottoirs: 2 e bestek Renovatie fietspaden en Trage Wegen Aanleg en onderhoud van trage wegen Heraanleg doorsteek Astridpark Sneeuw- en ijzelbestrijding Kaaileuningen Maaien bermen Reinigen straatkolken Voegvullingen Baangrachten Onderhoud beken 3 e categorie Controle en onderhoud van de roosters en doorsteken 122 Pagina 3 van 187

4 4.25 Markeringen Wegenverf Duurzame fietssuggestiestroken Duurzame witte markeringen Aankoop en levering van straatmeubilair Volledig eigen beheer Onderhoud voetwegen Diverse opdrachten 127 Hoofdstuk 5 Investeringswerken door derden op grondgebied Kortrijk Aquafin Leiedal KMO-zone Torkonjestraat Project Kapel Ter Bede - Littoral Provincie Fietspaden Bellegemsestraat Fietsfondsdossier Overzetweg - Driekerkenstraat Fietsfondsdossier Lauwsestraat-Bergstraat Verkavelingsdossiers Stadsverkavelingen Goed te Boevekerke Private verkavelingen Moorseelsestraat fase Disgracht Oogststraat Hof Ter Melle Blauwpoort (Puck-site) Schaapsdreef Molenkouter Roeselaarsestraat Peperstraat Langwater Graaf Boudewijn IX-laan Izegemsestraat Sociale huisvestingsprojecten Volksberg III: fase II Publieke ruimte tussen Lijsterstraat en Kapelhoekstraat Herinrichting wijk Venning 157 Hoofdstuk 6 Nutswerken Waterbedelingsnet Electriciteits- en aardgasnet Informatie- en communicatienet 163 Hoofdstuk 7 Educatie, Informatie en Sensibilisatie Scholen en mobiliteit Buzzy-Pass Infoborden Grote Verkeersquiz Cambio - Autodelen Oplaadpunten elektrische wagens 173 Pagina 4 van 187

5 Hoofdstuk 8 Onderzoek en studies Verkeersmodel Bewegwijzering Opmaak streefbeeldstudie zone Kortrijk Oost Stasegem Trage Wegen Studie schoolomgevingen Snelheidsremmers Lichtplan Fietsfondsdossiers Uitvoeringsplan Kortrijk 185 Hoofdstuk 9 Klachtenbehandeling 186 Pagina 5 van 187

6 Inleiding Algemeen Als één van de beleidsdirecties binnen de stad is de directie Mobiliteit en Infrastructuur in de brede zin van het woord verantwoordelijk voor het openbaar domein. Concreet betekent dit dat de directie instaat voor zowel de (her)inrichting van dit openbaar domein, als het beheer en onderhoud ervan, als de wijze waarop het dient te worden gebruikt. Meer concreet kunnen we hierin drie basisopdrachten onderscheiden: 1. Het beheer en onderhoud van dit steeds groeiend openbaar patrimonium. Hieronder vallen zowel de dagdagelijkse kleinschalige plaatselijke herstellingen en ingrepen die een veilig gebruik van ons openbaar domein moeten blijven verzekeren en verdere beschadigingen dienen te helpen vermijden of ondervangen, als de goed uitgebouwde meerjaren-onderhoudsprogramma s waarbij meer op preventieve basis wordt gewerkt om dit patrimonium gedurende lange termijn de nodige blijvende kwaliteit te geven. 2. De kwalitatieve (her)inrichting en/of verdere uitbouw van ons openbaar domein, waarbij de begrippen kwaliteit, duurzaamheid, verkeersleefbaarheid, veiligheid en milieu als rode draad doorheen al de hiermee gepaard gaande projecten loopt en worden bewaakt. 3. Het beheersen en permanent bijsturen van de mobiliteitsproblematiek in al zijn geledingen. Waarbij uiteraard de verkeersleefbaarheid en veiligheid vooral centraal staan, maar hieraan ook een duidelijk gestructureerd parkeer- en openbaar vervoerbeleid gekoppeld. Dit openbaar domein benoemend spreken we over zowel bovengrondse als ondergrondse structuren dat we cijfermatig ongeveer als volgt kunnen samenvatten: 670 km wegen 40-tal pleinen en openbare parkings 120 km voetwegen 180 km fietspaden m² voetpaden 580 km grachten en beken (onbevaarbare waterlopen) 780 km rioleringen diverse soorten straatmeubilair: we vernoemen hier verlichtingselementen, signalisatie-elementen, daarnaast eveneens: fietsenstallingen, zitbanken, vuilnisbakken, vlaggenmasten, afbakeningselementen, planimeters, schuilhuisjes, enz. Gezien bij de (her)inrichting van het openbaar domein uiteraard de stedenbouwkundige, landschappelijke, leefbaarheids- en milieu aspecten vanzelfsprekend mede bepalend zijn voor de realisatie ervan is een nauwe samenwerking met de andere technische beleidsdirecties (stadsplanning en leefmilieu) derhalve evident. Ook omgekeerd kan gesteld worden dat bij ieder stedenbouwkundig project of ruimtelijke planning initiatief of landschappelijk project, of milieu gerelateerde items de directie als belangrijke partner mee sturend, adviserend en begeleidend aanwezig is. Daarnaast stelt men ook vast dat de rol van de steden en gemeenten naar de hogere overheden toe, de laatste jaren steeds belangrijker wordt en het initiatief steeds meer en meer naar de gemeenten wordt doorgeschoven. In de beleidsdomeinen waarin onze directie actief is valt dan ook niet te ontkennen dat, in stijgende mate, in allerhande infrastructuurwerken of mobiliteitsvraagstukken van andere overheden, zoals Bestuur der Wegen West-Vlaanderen, NV Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, NV Aquafin, Provincie, Vlaamse Milieumaatschappij, Aminal, enz. onze rol zich niet louter meer beperkt tot adviserende partij, maar we in vele gevallen mede participant in deze projecten zijn of zelfs de rol van leider en stuurder van deze project volledig overnemen. De regelgevingen en de hiermee gepaarde gaande procedures zijn echter een niet onbelangrijke hinderpaal in de concrete realisatie van deze projecten en zijn een steeds maar groeiende belasting waar de volgende jaren voldoende aandacht zal moeten aan gegeven worden. Pagina 6 van 187

7 Vanuit onze rol van centrumstad is de Directie Mobiliteit en Infrastructuur eveneens in diverse overlegorganen op bovengemeentelijk vlak (regionaal, provenciaal, Vlaams niveau) vertegenwoordigd, waar onze rol zich niet beperkt tot het eigen Kortrijks gebeuren maar er in een bredere context mee wordt geparticipeerd, we vernoemen zo onder meer: Tedewest, Waterschappen West-Vlaamse Schelde, Interrio, VVSG, VSV, Vlario, enz Vanuit onze expertise hebben wij daarnaast een niet onbelangrijk takenpakket dat bestaat uit het uitbrengen van allerhande adviezen, verduidelijken van richtlijnen en reglementeringen, technische ondersteuning zowel aan technici, studiebureaus, verkavelaars, architecten, als aan andere beleids- en beheersdirecties binnen ons stadsapparaat, als aan de gewone burgers van onze stad. In dezelfde lijn dient vermeld dat de Directie Mobiliteit en Infrastructuur steeds meer aandacht besteed aan het luik communicatie met en naar de burger toe Dit zowel bij de grootschalige infrastructuurprojecten als bij kleinschalige ingrepen als bij verkeersproblemen. Tenslotte moet de directie Mobiliteit en Infrastructuur er permanent over waken dat de haar ter beschikking gestelde financiële en materiële middelen zo efficiënt mogelijk beheerd en gebruikt worden om al deze voornoemde taken te realiseren en dit binnen de wettelijke kaders en procedures eigen aan al deze opdrachten en taken. Uiteraard is dat alles niet realiseerbaar zonder voldoende vakbekwame en gemotiveerde mensen. Specifiek De directie Mobiliteit en Infrastructuur is een belangrijke partner bij de realisatie van het strategische meerjarenprogramma Het jaar 2012 dient dan ook eerder te worden bekeken in een belangrijk jaar in de voltooiing en afwerking van talrijke dossiers uit dit programma. Daarnaast vormt 2012 reeds een eerste aanzet van veel voorbereidend werk naar toekomstgerichte projecten. In eerste instantie gaat dit vooral over de onderhoudprogramma s die een zekere continuïteit vergen en waarbij erover dient gewaakt dat ons openbaar domein permanent goed onderhouden en beheerd wordt en blijft. Uiteraard wordt ook reeds de nodige aandacht besteed in het voorbereidend werk naar het nieuwe beleid toe van voorstellen voor het nieuwe meerjarenprogramma Dit alles wordt eveneens doorkruist met het gegeven dat vanaf 2014 de wettelijke verplichting bestaat voor de gemeenten van het gebruik van de beleids en beheerscyclus (BBC). In de loop van 2012 werden hiervoor de eerste stappen gezet om dit instrumentarium te leren kennen en hoe deze nieuwe manier van werken en organiseren zal dienen aangepakt, zodat nadat 2013 als een proefjaar wordt doorlopen, dit instrument vanaf 2014 de regel kan zijn van de nieuwe werking voor onze stad. Dit ging en gaat eveneens bij onze Directie gepaard met de nodige groeipijnen. Tenslotte, zonder hier dieper op in te gaan zijn in de loop van dit jaar de eerste stappen gezet naar een nieuw organigram binnen de stadsorganisatie, waarbij de Directie Mobiliteit en Infrastructuur als aparte Directie verdwijnt en samen met de Directies Leefmilieu en Stedenbouw en Stadsontwikkeling wordt opgenomen in de Directie Ruimte. Het jaar 2012 is dit opzicht dan ook enerzijds als overgangsjaar te beschouwen in het kader van dit geïntegreerd werken binnen een grotere entiteit en anderzijds als het afsluiten van een periode. Dit alles maakt dat het jaar 2012,ondanks dit het laatste jaar vormt van een legisluur, toch nog een intensief jaar vol uitdagingen is geworden. Pagina 7 van 187

8 Een kort overzicht van de voornaamste accenten voor het jaar 2012 specifiek gericht vanuit de directie Mobiliteit en Infrastructuur. 1 De integrale aanpak van het publiek domein Om maximale kwaliteit te kunnen leveren, opteren we als stad er voor om de in te richten publieke ruimte integraal te benaderen. Dit moet toelaten dat kleine en ingrijpende infrastructuurwerken in zowel het centrum als de deelgemeenten zoveel mogelijk gecoördineerd zullen verlopen en dat bij de inrichting van het openbaar domein met alle aspecten van het comfortabel leven rekening gehouden wordt: groen en landschappelijk, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, stedenbouwkundige accenten, nutsvoorzieningen, Het opteren voor een integrale aanpak van de publieke ruimte gaat uit van een globale en volwassen kijk op de stad, los van soms tegenstrijdige individuele belangen en leidt ongetwijfeld tot hogere tevredenheid. Concreet betekende dit: Bij de nieuwe investeringsprojecten op het publiek domein worden deze vanaf 2010 systematisch afgetoetst op de concepten die vanuit de lichtstudie en de groenstudie zijn naar voren geschoven. Een studie omtrent de invulling van straatmeubilair binnen het publiek domein waarbij kwaliteit, design, functionaliteit elkaar aanvullen en de bewuste keuze hierin ook de gebruiker zelf bij te betrekken. Studies worden telkens vanaf beginfase sterk begeleid vanuit het luik mobiliteit, waarbij de randvoorwaarden die vanuit het mobiliteitsplan zijn verwoord en zijn diverse deelaspecten, zoals parkeerproblematiek, openbaar vervoer, fietsbeleid, snelheidsbeleid, schoolomgevingsproblematiek, enz., meer zijn geconcretiseerd. Streefbeeldstudies die zowel aspecten van landschappelijke visies, stedenbouwkundige visies, mobiliteitsaspecten als technische randvoorwaarden meenemen vanaf het eerste ontstaan van deze projecten krijgen meer en meer ingang wat uiteindelijk alleen maar de kwaliteit van de projecten ten goede komt 2 De stadsprojecten Door een aantal ingrijpende stadsprojecten heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe dynamiek ontwikkeld in onze stad. Hierdoor krijgt Kortrijk geleidelijk aan een nieuw gezicht. Concreet betekende dit als voornaamste accenten in 2012: Hoog Kortrijk: De bouw van de nieuwe fusiekliniek AZ Groeninge en diverse andere nieuwe of uitbreidingen van bestaande ontwikkelingen op Hoog Kortrijk (Dienstenzone Beneluxlaan, Xpo, Syntra-West, Kulak, Katho, Evolis, Crematorium, enz..) brengen met zich mee dat op vrij korte termijn, een aantal belangrijke verkeersinfrastructuuringrepen noodzakelijk zijn wil men de vlotte verkeersafwikkeling in deze omgeving kunnen blijven garanderen. Hiervoor werden in eerste instanties een aantal moberstudies van deze omgeving uitgevoerd. Voor 2012 betekende dit o.a.: - de herinrichting van de Kennedylaan tussen de Doorniksesteenweg en de Beneluxlaan - de herinrichting van Doorniksesteenweg tussen de Lindenlaan en de Steenbakkerstraat - de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van de Kennedylaan tussen de Beneluxlaan en de Marionetten - de uitwerking van een streefbeeldstudie van de R8 te Kortrijk en het verkeerscomplex Kortrijk Oost. - voorbereidende studie omtrent de aanleg zuidelijk sluitstuk R8 de Leiewerken: - de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe Budabrug - de verdere afwerking van de kaaien en kaaimuren Pagina 8 van 187

9 renovatie (historische) stadskern - heraanleg Budastraat - studies rondom de Oude Leieboorden: Broelkaai en Verzetskaai - uitschrijven en toewijzing studieopdracht heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat miv de bouw van een ondergrondse parking 3 Ondernemend Kortrijk Kortrijk is sinds decennia een centrum van economische activiteit. Om deze positie in de komende jaren te handhaven en te versterken zal de stad haar actie verder richten op de creatie van meer toegevoegde waarde in de regio en van meer tewerkstelling. Deze ambitie sluit nauw aan bij de doelstellingen van het Streekpact waar expliciet gekozen wordt voor een innovatief maar tegelijkertijd duurzaam ondernemerschap, een goede reconversie van het economisch weefsel en maximale tewerkstellingskansen voor elke Zuid-West- Vlaming. Concreet betekende dit: Studie nieuwe KMO-zone Torkonjestraat Studie omtrent de Kruiskouter Verdere uitbreiding Beneluxpark Studie omtrent ontwikkeling Kapel ter Bede Littoral 4 Mobiliteit (en infrastructuur) in Kortrijk De nieuwe dynamiek in Kortrijk vergt inzake mobiliteit en bereikbaarheid een pro-actief beleid. De veelheid aan projecten om het meerjarenplan te realiseren, veroorzaken een serieuze druk op de bereikbaarheid van en de mobiliteit in de stad. De voorbereiding en uitvoering ervan moeten in voortdurend overleg gebeuren. De manier waarop de stad dit dossier opneemt, moet de meerwaarde van de rasterstad aantonen. Concreet zijn de Beleidsaccenten in 2012 : Kwaliteitsvolle herinrichting van de dorpspleinen zowel op infrastructureel, landschappelijk stedenbouwkundig als verkeerskundig vlak die zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid ten goede komt van deze omgevingen: - Doortocht Aalbeke en zijn centrum-pleinen - Herinrichting dorpskern Heule (ontwerpfase) Diverse mobiliteitsstudies: - afronden van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan Kortrijk - opmaak streefbeeldstudie zone Kortrijk 0ost Stasegem - mober stationsomgeving - mober Kortrijk Weide en Blekerij - mobiliteits- en verkeersstudie N8 (Wevelgem-Kortrijk) - problematiek rondom de N328 - verkeersmodel - bewegwijzering industriezone Noord - problematiek omgeving Wittestraat- Groenestraat (oa Hessenatie) - studie omtrent Trage Wegen - bewegwijzeringsstudie Pagina 9 van 187

10 Veiliger fietsverkeer: - Uitbreiding en afwerking van het fietsnetwerk: Fietspaden Heulsestraat Zuidstraat Fietspaden langs de gewest N50 (Kortrijk- Bellegem) Fietspaden Markebekstraat Fietspad Astridpark Studie opdracht fietspaden gewestweg N43 (Kortrijk-Aalbeke) Studie fietspaden Bellegemsestraat-Rollegemsestraat (met Provincie) Studie fietspaden Lauwsestraat en Bergstraat te Aalbeke (met Provincie) Aanbrengen duurzame markeringen: fietssuggestiestroken - Ondersteunende acties fietsgebruik: Betoelaging VZW Mobiel Ondersteuning gebruik studentenfietsen Opmaak en verdeling fietskaart Kortrijk Actie Park en Bike Dag van de Trage Wegen - Goed onderhoud van de bestaande fietsinfrastructuur - Aankoop nieuwe fietsenstallingen Verhogen van de verkeersveiligheid op kruispunten - Herinrichting diverse kruispunten Pottelberg R8 Engelse Wandeling - Bruyningstraat verkeersplateau krpt Roggelaan Beeklaan studie herinrichting kruispunt De Prince - Ondersteuning (zowel administratief als technisch) uitvoering TV3V projecten: Brugsepoort en Meensepoort op de R36 krpt Brugsesteenweg-Iepersestraat. krpt Noordlaan R8 krpt Kennedylaan Doorniksesteenwegweg Universiteitslaan Bevorderen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen - Afwerking schoolomgeving Steenbakkerstraat - Studieopdracht herinrichting schoolomgeving Pottelberg - Studieopdracht herinrichting schoolomgeving Don Boscolaan - Studie herinrichtingen schoolomgevingen diverse locaties - Aangepaste openbare verlichting schoolomgevingen Ondersteunende campagnes en acties inzake mobiliteit: - cambio - uitbouw gebruik mogelijkheden electrische wagens Betere uitbouw openbaar vervoer - Verdere uitwerking van de HOV studie - Verdere uitbouw vrije busbanen aanleg vrije busbanen op de N50 (Doorniksesteenweg) aanleg vrije busbaan op de Kennedylaan - Onderzoek naar mogelijkheden uitbouw tram te Kortrijk en regio - Aanleg van talrijke vrije busperrons - Ondersteunende acties gebruik openbaar vervoer Buzzy Pass Blijvende aandacht voor de meest zwakke weggebruiker (voetganger) - Blijvend zeer intens investeren in heraanleg voetpaden - Aandacht voor mindervaliden - Inzetten op snelherstelploegen voetpaden Pagina 10 van 187

11 5 Milieu De kwaliteit van onze oppervlaktewaters is een doelstelling die vanuit de Europese Kaderrichtlijnen water wordt meegegeven naar Vlaanderen en dus naar de gemeenten toe wordt meegegeven. Het goed uitgewerkt rioleringsprogramma die deze doelstellingen moet waarmaken is de rode draad door de ganse legislatuur waarbij ook 2012 de concrete uitwerking is van dit meerjarenprogramma. Concreet vertaalde dit in 2012 in onder meer: Rioleringswerken Moeskroensesteenweg Rioleringswerken Doornikserijksweg (2 e fase) en zijstraten Steenbakkerstraat: wateroverlast bestrijden Rioleringswerken Markebekstraat Rioleringswerken Moorseelsestraat Rioleringswerken doortocht Aalbeke Rioleringswerken op het krpt Pottelberg R8 Rioleringsstudie in de omgeving van verkeerswisselaar het Ei en de Grote Wallebeek Nieuwe rioleringsstudies voor toekomstige projecten Rioleringsstudie op de gewestweg N43 Aalbeke -Kortrijk Rioleringsstudies inzake afkoppelingen particulier domein Subsidies voor particuliere scheiding regen- en afvalwaters 6 Wonen Het huidig stadsbestuur heeft van het woonbeleid één van haar absolute topprioriteiten gemaakt. Het is gericht op kwaliteit en kwantiteit van het woonaanbod, in zowel de stad als de rand. Kortrijk moet weer groeien en jonge gezinnen zijn hierbij een bijzondere doelgroep. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de wil van het Streekpact om een attractieve regio te zijn met een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving. In dit kader werd door de directie mobiliteit en infrastructuur eveneens veel aandacht besteed en de nodige prioriteit gegeven voor deze doelstelling te helpen realiseren. Dit vertaalde zich in belangrijke mate in de concrete uitwerking van talrijke nieuwe of uitbreiding van bestaande verkavelingen, waarin de Directie Mobiliteit niet alleen adviserend orgaan was vanuit haar diverse disciplines, maar ook instond voor de concrete realisatie van de infrastructuurwerken die als uitrusting van deze verkavelingen noodzakelijk waren. In 2012 vertaalde dit onder meer in: Private verkavelingen zoals: Moorseelsestraat, Disgracht, Oogstraat, Hof ter Melle, Landweg, Graaf Boudewijn IX laan, Izegemsestraat, enz Stadsverkaveling: Goed te Boevekerke Sociale huisvestingsprojecten: Mellestraat, Volksberg III, Lijsterstraat-Kapelhoekstraat, Venningwijk, enz Studiefase: Langwater, Oliemolenstraat, Schaapsdreef, Kloosterstraat- Baliestraat te Marke, Blauwpoort, Molenkouter, Roeselarestraat, Peperstraat, enz. Pagina 11 van 187

12 7 Onderhoud, beheer en exploitatie Een goed onderbouwd onderhoudsprogramma publiek domein - Vernieuwen van funderingen en verhardingen - Vernieuwen van asfaltlagen - Aanpassingswerken aan wegen en pleinen - Via regulier onderhoud: Bermonderhoud Herstellen en vernieuwen voegen in diverse wegen Sneeuw- en ijzelbestrijding Herstellen allerhande verzakkingen, putten, degradaties in wegen, pleinen, parkeerstroken, fietspaden, voetpaden en watergreppels Het verder op punt stellen van de mobinfra-databank (wegen, rioleringen, straatmeubilair, signalisatie, ov,enz.) en deze verder uitbreiden naar leefmilieu toe (groen, bomen, enz..) Een goed onderbouwd beheersings- en exploitatie rioleringsprogramma moeten ervoor zorgen dat dit waterafvoerpatrimonium in goede staat wordt gehouden. - Jaarlijkse camera-inspectie programma rioleringen - Reinigen van straatkolken - Onderhoud van de waterpartijen - Huisaansluitingen op rioleringen - Aanpassingswerken aan rioleringen - Aanpassingswerken aan waterlopen - Onderhoud van kaaileuningen - Via regulier onderhoud ruimen grachten en beken ontstoppen rioleringen en huisaansluitingen kleine grachtherstellingen kleine rioleringsherstellingen Tenslotte verwijs ik hierbij naar het aparte luik i.v.m. het meldpunt van onze stad, waarbij de directie Mobiliteit en Infrastructuur één van de voornaamste aanspreekpunten is. In het overzicht wordt hier afzonderlijk bij stilgestaan hoe dit gegeven blijvend aandacht krijgt en een niet onbelangrijk gegeven uitmaakt van onze dagdagelijkse werking. Robert Stock Ingenieur-directeur directie Mobiliteit en Infrastructuur Pagina 12 van 187

13 ORGANIGRAM Pagina 13 van 187

14 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen Investeringswerken op gemeentewegen zijn werken die de Directie Mobiliteit en Infrastructuur uitvoert op het openbaar domein dat de stad beheert. Het gaat niet over het onderhouden van bestaande infrastructuur maar wel over de herinrichting van bestaand publiek domein of het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Deze investeringen worden gefinancierd via de buitengewone uitgaven. De investeringswerken kaderen in de verschillende doelstellingen die het beleid aan het begin van iedere legislatuur vooropstelt. Deze doelstellingen zijn onder andere: duurzaam waterbeleid, mobiliteitsproblematiek, verdere uitbouw van een kwaliteits- en leefbaarheidsverhogend publiek domein, Door een extern ontwerpbureau (gekozen via een selectieprocedure) of door de directie Mobiliteit en Infrastructuur zelf, wordt een studie opgestart omtrent deze diverse (her)inrichtingen van het publiek domein. Deze monden uiteindelijk uit in een ontwerp en worden via aanbestedingsprocedure in uitvoering gebracht. De directie mobiliteit en infrastructuur coördineert deze dossiers vanaf de opstart tot en met de oplevering. Tussen de opstart en de oplevering verstrijkt gemiddeld een periode van twee tot drie jaar. Wettelijke procedures en verplichtingen (wet op de overheidsopdrachten, gemeentewet), juridische procedures (bouwaanvragen, onteigeningen) en bewonersparticipatie liggen aan de basis van deze doorlooptijd. De leidraad voor dergelijke investeringsdossiers geven we weer in volgend overzicht: Pagina 14 van 187

15 Investeringsdossier: Dossiernr.: Projectfichenr.: Projectleider: Begrotingsartikel: Adm. verantwoordelijke: Ramingsbedrag: Studiebureau: Gunningsbedrag: Afkoppelingsadviseur: Subsidies: Aanvang Aanstelling ontwerper? Ja Voorzien bedrag ereloon:.. Voorzien bedrag VC:. Neen Opmaak voorontwerp Advies vragen aan diverse directies of externen Uitnodiging bewonersoverleg dd. &../..&/20..& Opmaak visie afkoppeling Bewonersoverleg dd..../.../20... Neen Voorontwerp naar CBS? Goedkeuring voorontwerp Ja Opmaken nota CBS Kopie Michèle Neen Goedkeuring door CBS? dd..../.../20... (zie beslissing) Ja Ontwerp Pagina 15 van 187

16 Ontwerp Ontwerp Opmaak ontwerp Opmaak V&G-plan door Plannen naar nutsmij voor studie GRONDVERZET Offertevraag naar min. 3 bodemonderzoekers: Op te vragen door projectleider Michèle inlichten voor betaling Akkoord (bestelbon) ondertekend teruggestuurd dd..../.../20... Neen Neen Nakijken optrekken erelonen via tabel: Optrekken ereloon: met tot Optrekken VC: met tot Goedkeuring ontwerp en gunningsprocedure Technisch verslag conform laten verklaren via internet Conform verklaard? dd..../.../20... (zie conformverklaring) Ja Opmaken nota CBS en GR Goedkeuring door GR? dd..../.../20... (zie beslissing) Ja Bouwvergunning aangevraagd dd..../.../20... Kopie Michèle Aanvraag bouwvergunning? dd..../.../20... (zie vergunning) Pré-coördinatievergadering dd..../.../20... met: - Eandis - Belgacom - Telenet - VMW - Verkeerspolitie - Veiligheidscoördinator - De Lijn - Andere: * doorstrepen afwezigen Wachten we niet op voor dringende dossiers en is enkel nodig op ogenblik van uitvoering. Ja Aanbesteding Pagina 16 van 187

17 Aanbesteding Technisch verslag en zoneringsplan meesturen met bestek. Inlichten: - Michèle voor PV - Rika voor reservatie zaal Voor de opening correctheid ramingsbedrag bekijken. Overige gunningswijzen Publicaties: Bulletin: dd..../.../20... Bouwkroniek: dd..../.../20... Linda: dd..../.../20... Aanbesteding dd..../.../ PV van opening Soort gunningswijze? Tussen verzending publicatie en ontvangst offertes moet een termijn van 36 dagen gerespecteerd worden. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Aanbesteding Brief naar minimum 3 aannemers: Offertes indienen tegen.../.../20... Via confederatie bouw Nagaan financiële gezondheid van 2 laagste inschrijvers Doorsturen ingevuld en ondertekend verslag VC dd. &&/&&/20&... Opmaken verslag gunning Klacht Nakijken optrekken erelonen via tabel: Optrekken ereloon: met tot Optrekken VC: met tot Opmaken nota CBS Kopie Michèle Goedkeuring door CBS? dd..../.../20... (zie beslissing) Enkel bij Europese aanbestedingen moeten de niet-gunningsbrieven verstuurd worden 10 dagen voor de gunning. Bewijs van borgstelling moet binnen de 30 dagen in ons bezit zijn. Ja Versturen niet-gunningsbrieven dd..../.../20... Klacht? Ja Klacht Kennisgeving welke aannemer aan: Bodembeheersorg. dd..../.../20... Veiligheidscoördinator uitvoering dd..../.../20... Betekening van de gunning dd..../.../20... Bedrag borgsom: &&&&. Bewijs van borgstelling dd..../.../20... Publicatie resultaten in Bulletin dd..../.../20... Uitvoering Pagina 17 van 187

18 Uitvoering Opvragen aan Aquafin of zij al dan niet leidingen hebben Uitvoering Uitnodiging coördinatievergadering versturen dd..../.../20... Inlichten Rika voor reservatie zaal Coördinatievergadering dd..../.../20... met: - Eandis - Veiligheidscoördinator - Belgacom - De Lijn - Telenet - Aannemer: - VMW - Auquafin (indien leidingen) - Verkeerspolitie - Andere: * doorstrepen afwezigen Opmaken verslag en versturen dd..../.../20... Aanvangsbevel verstuurd dd..../.../20... Start werken dd..../.../20... Uitnodiging bewonersoverleg met aannemer dd. &../..&/20..& Afschriften aan VC + overige (outlook) Bewonersoverleg dd..../.../20... Bewonersbrief timing en fasering Verstuurd dd..../.../20... Afschrift aan VC Opvolging uitvoering werken door projectleider en/of studiebureau: 1. Bewaken uitvoering werken nutsmij. 2. Werfvergaderingen (verslagen in dossier) 3. Proeven 4. Vorderingsstaten 5. Nazicht en herstel gebreken Goedkeuring door CBS? dd..../.../20... (zie beslissing) Ja Gedeeltelijke vrijgave borg Opmaken eindafrekening Opmaken PV voorlopige oplevering Opmaak nota CBS Zo snel mogelijk na einde werken! met PV Bedankingsbrief / Uitn. opening verstuurd dd...../.../20... aan: - Bewoners / handelaars / scholen - Aannemer - Studiebureau - Veiligheidscoördinator - Nutsmij - Eigen directie Opening dd...../.../20... Tijdstip op te volgen door administratie volgens bestek Opmaak nota CBS Goedkeuring door CBS? dd..../.../20... (zie beslissing) Ja Opmaak PV definitieve oplevering met eindafrekening Bewaken betaling saldo aan aannemer (verwijlinteresten!!!) Vrijgeven saldo borg Pagina 18 van 187

19 1.1 Stadskernrenovatie De Directie Mobiliteit en Infrastructuur leverde de voorbije jaren heel wat inspanningen om de binnenstad te renoveren. Het stadsdeel tussen De Leie en het Begijnhofpark (ook Historisch Kortrijk genoemd), Buda-eiland en de oostelijke groene gordel zijn de binnenstadsgedeelten die de stad vanuit diverse domeinvlakken (infrastructuur, patrimonium, leefmilieu, cultuur, economie,..) het meest dringend wil aanpakken. Voor het project stadskernrenovatie schreef de Directie Mobiliteit en Infrastructuur reeds een aantal studieopdrachten uit. Uiteraard worden de bovengenoemde invalshoeken niet alleen op elkaar afgestemd, maar wordt tevens macro samengewerkt met de directies Stadsplanning en Leefmilieu. Dit teneinde een zo kwalitatief mogelijke inrichting van deze publieke ruimte te bekomen. In dit projectoverzicht bekijken we de stadskernrenovatie voornamelijk vanuit het infrastructureel- en mobiliteitsluik: Infrastructureel onderscheiden we drie belangrijke gebieden: 1. Leie-oevers en omgeving: - omgeving van de Broelkaai, Dam, Broeltorens, Verzetskaai, Handboogstraat; - de meer kleinschaliger straatjes binnen het Buda-eiland ( secret gardens ). - De verdere afronding van de Noord Zuidas (Budastraat) 2. gebied tussen de as Onze-Lieve-Vrouwestraat Groeningestraat en het Begijnhofpark: - de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Groeningestraat, omgeving OLV-kerk - Begijnhofstraat, Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerestraat 3. De verdere uitbouw van de Groene Gordel Oost: - Groeningenlaan, park rondom Maagd van Vlaanderen, Groeningepoort - Houtmarkt - Begijnhofpark, Boerenhol Los van deze kerngebieden wil de directie ook nog een aantal geïsoleerde kankerplekken of verwaarloosde straten aanpakken. In eerste fase (lees binnen de legislatuur ) betreft het hier de Jan Persijnstraat. In een latere fase (2013 en volgende jaren) dient eveneens de Lange Brugstraat en het Sint Michielsplein te worden aangepakt. Het Mobiliteitsplan Kortrijk (deel 3 beleidsplan- goedgekeurd door de gemeenteraad in augustus 2002) zet de bakens uit voor het mobiliteitsbeleid van de komende jaren. Dit plan bepaalt daarom samen met het verkeerscirculatieplan (goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2003) in grote mate het concept voor de herinrichting van deze gebieden. De evaluatie van het Mobiliteitsplan en de hieraan gekoppelde parkeerproblematiek is een onderdeel van de studie voor de stadskernrenovatie. Maar deze evaluatiestudie gaat over een groter gebied dan het stadskernrenovatieproject en wordt daarom in een afzonderlijk hoofdstuk nader omschreven (Hoofdstuk 7). Kwaliteitsverhoging, meer aandacht voor zwakke weggebruiker (zowel fietser als voetganger), openbaar vervoer en een goed onderbouwd parkeerbeleid zijn belangrijke te respecteren randvoorwaarden. Tenslotte is ook een goed rioleringsbeleid (sanering rioleringen en scheiden afvalwater en regenwaters) een belangrijk technische randvoorwaarde van het project. Pagina 19 van 187

20 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat Projectomschrijving: niet weerhouden in meerjarenprogramma De stad wil de Kapittelstraat, de P. De Cockelaerestraat en de Begijnhofstraat her aan leggen omdat de wegenis en de rioleringen in slechte staat zijn. Het concept voor deze heraanleg ligt nog niet vast omdat de stad eerst moet uitmaken welke functie deze straten in de toekomst krijgen. De ontwerper onderzoekt de verschillende mogelijkheden. Kapittelstraat: Huidige situatie Begijnhofstraat: Huidige situatie P. De Cockelaerestr.: Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie (concept) Ontwerper: Arcadis Gedas nv Ontwerpbureau bvba JPLX bureau Michel Desvigne Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 20/04/2004 Kostprijs: globale studie omgeving O.L.Vrouwekerk veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 20 van 187

21 1.1.2 Oude Leieboorden: Broelkaai, Verzetskaai en Handboogstraat Projectomschrijving: Verzetskaai en Handboogstraat: niet weerhouden in meerjarenprogramma De stad stelde een ontwerper aan om een globaal basisconcept uit te werken voor de heraanleg van de Oude Leiearm (beide Leieboorden van aan de Handelskaai tot aan het Albertpark). De Directie Stadsplanning en -ontwikkeling trok in deze fase het dossier. Dit project kadert in een reeks van projecten om het centrum van Kortrijk een nieuw beeld te geven. De omgeving van de Oude Leiearm aan de Broeltorens vormt hierbij de strategische schakel tussen het Budaeiland en het stadshart van Kortrijk. Door de aanwezigheid van de Broelbrug en de Broeltorens heeft deze plek een grote symbolische waarde voor de stad Kortrijk. Nu het globale basisconcept is bepaald zal de Directie Mobiliteit en Infrastructuur een ontwerp- en uitvoeringsdossier opmaken voor een eerste fase in dit project. De eerste fase betreft de zone tussen de Leiebrug en Broeltorens. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met NV Waterwegen en Zeekanaal. Om budgettaire reden wordt deze realisatie doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Simulatie Simulatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Arcadis Gedas nv Ontwerpbureau bvba JPLX bureau Michel Desvigne Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 28/12/2004 Goedkeuring ontwerp in de GR: Kostprijs: veiligheidscoördinatie Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 21 van 187

22 1.1.3 Budastraat Projectomschrijving: De Overleiestraat en de Budastraat zijn de 2 laatste schakels die ontbreken in de herinrichting van de Noord-Zuid as in het centrum van Kortrijk. De Budabrug is in opbouw. Hierdoor is er in Budastraat tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk. De heraanleg van de Budastraat is dan ook aangewezen tijdens de bouw van de nieuwe Budabrug. Zo wordt de hinder voor de omwonenden en het verkeer beperkt. De principes voor de heraanleg zijn vastgelegd in de conceptstudie van J. Farrando voor de binnenstad. Ook de Leiestraat werd indertijd aangelegd volgens deze principes. Naast de heraanleg van de wegenis (asfalt voor autoverkeer en natuursteen voor de voetgangers) wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een volledig gescheiden rioleringsstelsel in deze straat aan te leggen. Ook de aansluiting met de nieuwe Budabrug is in dit dossier geïntegreerd. Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Stad Kortrijk - directie mobiliteit en infrastructuur Grote Markt Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 10/10/2011 Aannemer: NV Wegenbouw Ockier Noordlaan Kuurne Goedkeuring gunning in het CBS: 14/12/2011 Timing: 19/03/2012 t.e.m. 13/07/2012 (voorlopig) Kostprijs: ,33 (gunningsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: 2.204,62 OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten vernieuwen Kostprijs: ,51 Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: ,05 Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 22 van 187

23 1.1.4 Houtmarkt Projectomschrijving: De Stad stelde een ontwerper aan voor het opmaken van het ontwerp en het opstellen van het technische dossier voor de bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt. Gezien de nieuw te bouwen woonen zorgcampus van de vzw St.-Vincentius o.a. ook de bouw van een ondergrondse parkeergarage omvat, is het de bedoeling om deze 2 parkings via één gemeenschappelijke toegang te ontsluiten en de exploitatie van deze parkings door de AGB Parko te laten gebeuren. Het bovengrondse plein Houtmarkt zal heringericht worden en autoluw worden aangelegd door enkel nog bestemmingsverkeer toe te laten. Daarnaast zal ook nog het laatste deel van het winkelwandelgebied worden aangepakt, zijnde de Lange Brugstraat. Hierbij is het de bedoeling om dezelfde basisprincipes van de overige gedeelten van het winkelwandelgebied te respecteren (o.a. in materiaalkeuze) en tevens van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande rioleringen te vervangen en een gescheiden stelsel aan te leggen.. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: TV SBE ZJA OKRA Slachthuisstraat Sint-Niklaas Goedkeuring gunning in het CBS: 10/10/12 Kostprijs: ,00 + veiligheidscoördinatie ,00 Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten vernieuwen Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 23 van 187

24 1.2 Beveiligen schoolomgevingen Het beveiligen van de schoolomgevingen is één van de meest prioritaire doelstellingen die de stad Kortrijk zich heeft gesteld als uitvoering van haar mobiliteitplan. Op basis van een prioriteitennota werden in een eerste ronde (2004) een aantal scholen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor herinrichting. Bij de beoordeling speelde niet enkel de probleemstelling een rol, maar ook de mogelijke financieringswijze. Op deze wijze werd een onderscheid gemaakt tussen drie soorten dossiers: Dossiers Module 10 Wanneer de ingang van een school aan een gewestweg ligt of minder dan 200 meter van een gewestweg, kan voor de herinrichting van de schoolomgeving gebruik gemaakt worden van module 10 van het mobiliteitsconvenant. Het Vlaamse Gewest betaalt dan 100% van de kosten op het domein van het gewest en 50% van de kosten op het domein van de lokale overheid. De stad zorgt voor een ontwerpdossier op basis van een startnota, opgemaakt volgens de geldende richtlijnen, en van de school wordt verwacht dat ze een schoolvervoerplan opstelt. Uitgebreide dossiers stad Meestal gaat het hier om een vrij ingrijpend pakket van maatregelen in een schoolomgeving die beheerd wordt door de stad: b.v. de volledige heraanleg van een straat, plein of overgedimensioneerd kruispunt. Beperkte dossiers stad Ook hier gaat het om schoolomgevingen die beheerd worden door de stad. Het zijn dossiers waarbij de schooluitgang op korte termijn aan de hand van signalisatie of kleine ingrepen wordt geaccentueerd. De basisuitrusting voor de school bestaat minimaal uit accentverlichting, een voetpaduitstulping, een zebrapad Deze basisingrepen zijn vandaag rond heel wat scholen terug te vinden in Kortrijk, maar missen veelal ruimtelijke kwaliteit. Zo werden in de loop vaan de vorige jaren (vanaf 2004) een ganse reeks schoolomgevingen op basis van voorgaande principes heringericht en zijn thans de laatste projecten van deze selectie in ontwerpfase (Pottelberg module 10, Sint-Anna,.). Gezien de eerste selectie al van 2004 dateert is thans een actualisering en hernieuwde prioriteitenonderzoek van de resterende schoolomgevingen lopend. In de loop van de volgende jaren zal zich dit, in analogie met de voorgaande selectie van 2004, terug vertalen in een aantal infrastructuuringrepen, waarvan de aard, grootte, volgorde en timing zal moeten blijken uit dit onderzoek en uiteraard de budgettaire beschikbare middelen. Pagina 24 van 187

25 1.2.1 Driekerkenstraat Projectomschrijving: niet weerhouden in meerjarenprogramma De rioleringen in de Driekerkenstraat zijn aan vernieuwing toe. Voor deze werken kent de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) subsidies toe. Daarnaast is de Driekerkenstraat ook een belangrijke schoolomgeving, die naar aanleiding van de studie omtrent de beveiliging van schoolomgevingen, prioritair dient aangepakt te worden. Uiteraard worden de riolerings- en wegeniswerken op elkaar afgestemd. Omwille van de schoolomgeving en het belang van de straat in het fietsrouteplan wordt deze straat als zone 30 heringericht met de nodige ruimte voor de zachte weggebruiker. Een volledige heraanleg is nog niet gepland op korte termijn. Daarvoor is het wachten op het rioleringsdossier. Daarom werd beslist om met voorlopige maatregelen toch al de schoolomgeving te beveiligen. Dit houdt onder andere in dat de parkeerstrook aan de overkant van de kerk verdwijnt ten voordele van een volwaardig fietspad. Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Huidige situatie (o.a. gegevens rioleringen) Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 25 van 187

26 1.2.2 Boerderijstraat Projectomschrijving: De Boerderijstraat kwam als meest prioritair aan te pakken schoolomgeving met beperkte middelen uit de laatste studie schoolomgevingen (zie 8.5). Het is vooral de bedoeling om hier meer comfort aan de fietsers en de schoolomgeving te gaan accentueren. Dit laatste zal gebeuren uniform aan de andere heraangelegde schoolomgevingen in Kortrijk: roodbruin accent t.h.v. schoolingang, zuilverlichting en gekleurde A23-markeringen. Dit dossier wordt gecombineerd met een onderhoudsdossier waar er in de volledige Boerderijstraat een nieuwe toplaag in asfalt komt. De uitvoering is voorzien voor _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Ontwerper: Stad Kortrijk - directie mobiliteit en infrastructuurk Grote Markt Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 26 van 187

27 1.2.3 Mellestraat Projectomschrijving: De Mellestraat kwam als 2 e meest prioritair aan te pakken schoolomgeving met beperkte middelen uit de laatste studie schoolomgevingen (zie 8.5). Het is vooral de bedoeling om hier meer comfort te geven aan de voetgangers en de fietsers en de schoolomgeving te gaan accentueren. Dit laatste zal gebeuren uniform aan de andere heraangelegde schoolomgevingen in Kortrijk: roodbruin accent t.h.v. schoolingang, zuilverlichting en gekleurde A23-markeringen. Dit dossier wordt gecombineerd met een onderhoudsdossier waarin de trottoirs ook volledig worden vernieuwd. De uitvoering is voorzien voor _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Ontwerper: Stad Kortrijk - directie mobiliteit en infrastructuurk Grote Markt Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 27 van 187

28 1.2.4 Don Boscolaan - Sint-Anna Projectomschrijving: De schoolomgeving Don Boscolaan Sint Anna kwam als een van de prioritair aan te pakken schoolomgevingen naar voor uit de studie van Dit dossier kadert echter in een groter geheel samen met de N43 en het kruispunt De Prinse. Dit gaat ook gepaard met een groot rioleringsdossier. Het is de bedoeling om deze schoolomgeving in te richten conform alle Kortrijkse schoolomgevingen met de nadruk op het beveiligen van de voetgangers en de fietsers. Ondertussen kreeg het studiebureau Cnockaert een uitbreiding van zijn lopend studiecontract voor deherinrichting van de N43 met deze schoolomgeving en het kruispunt de Prinse. (zie ook ) Don Boscolaan: huidige situatie Sint Anna: huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Bureau Cnockaert Doorniksewijk 91A 8500 Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 26/9/2012 Goedkeuring ontwerp in de GR: Kostprijs: (voor schoolomgeving en kruispunt samen) Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 28 van 187

29 1.3 Afwateringsproblematiek Door de kaderrichtlijn water opgelegd door Europa, dient Vlaanderen zijn oppervlaktewaterkwaliteit op een aanvaardbaar niveau te brengen. Vlaanderen schuift de realisatie voor het belangrijkste gedeelte door naar haar gemeenten. Dit betekent voor alle steden en gemeenten, en dus ook voor Kortrijk, dat de aanpak van deze afwaterproblematiek één van de belangrijkste doelstellingen wordt in het beleidsprogramma van de eerstvolgende jaren. Waar vroeger de afwateringsproblematiek beperkt bleef tot het opvangen en het afvoeren van het hemelwater samen met het afvalwater, wordt er nu steeds gestreefd naar een integraal beleid op dit vlak. Daarbij komen volgende aspecten aan bod: - scheiding van het hemelwater en het afvalwater (tot op perceelsniveau) - verzamelen en afvoeren van het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie versus ter plaatse zuiveren - afwegen van de verschillende opties van het infiltreren en bufferen tot afvoeren van het hemelwater. Bij de hierna beschreven onderwerpen komen steeds één of meer van deze aspecten aan bod. Pagina 29 van 187

30 1.3.1 Sanering Aalbeke In Aalbeke liggen al veel rioleringen, maar uiteindelijk lozen ze het afvalwater in grachten of in beken (hoofdzakelijk de Langemeersbeek). Aquafin N.V. plant in opdracht van het Vlaams Gewest de aanleg van een collector (= grote riolering) (deels langs de Langemeersbeek) tot aan een nog door hun te bouwen zuiveringsstation ter hoogte van het Fluxysgebouw aan de E403. Voordat zij dit wilden realiseren, vroegen zij aan de stad Kortrijk om nog enkele rioleringswerken uit te voeren. De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de doortocht van Aalbeke is ondertussen volop in uitvoering en het gescheiden rioleringsstelsel in de Lauwsestraat is reeds uitgevoerd. Ondertussen kregen we de toelating om het voorontwerp van de Bergstraat/Vondelstraat in te dienen in 2013 voor subsidië VMM. Later moeten o.a. nog het stuk Lauwsestraat tussen de Burg. Margostraat en de Oudstrijderslaan, de Meibloemstraat-Doomanstraat worden aangepakt. Pagina 30 van 187

31 1.3.2 Sanering Bellegem In Bellegem (het noorden van Bellegem, langs de Doornikserijksweg en het zuiden van Hoog-Kortrijk) lozen ook nog veel rioleringen uiteindelijk in de grachten. Kortrijk moet riolering leggen tot dat men het afvalwater van minimum 500 inwoners heeft verzameld. Vanaf dat punt is het de opdracht van Aquafin om het afvalwater af te voeren naar het zuiveringsstation in Rollegem. Om te bekijken wat er precies allemaal moest gebeuren en op welke manier dat het moet uitgevoerd worden, heeft studiebureau Snoeck in opdracht van Aquafin en de Stad Kortrijk een hydronautstudie uitgevoerd. Hieruit zijn volgende projecten ontstaan: - Aquafin legt een collector vanaf de Sint-Denijsestraat naar de Doornikserijksweg, dan een stuk langs de Doornikserijksweg (dit stuk is reeds uitgevoerd) en vervolgens door het land naar de Manpadstraat. Vandaar dwarst men de Bellegemsestraat (ondergronds) naar de Leuzestraat om aan te sluiten op de bestaande collector in de Volksberg. - De Stad Kortrijk moet de lozingspunten van de Anna-Bijnslaan, de Doornikserijksweg ter hoogte van de Kattebeek, de Processiestraat en de Manpadstraat aansluiten op de collector van Aquafin. - De aanleg van riolering in de Doornikserijksweg tussen de rotonde Beneluxlaan en de Puttensweg evenals de Aubettestraat, Yserbytdreef, Kreupelstraat en Kwademeers. De collector van Aquafin in een keer aanleggen is te lang en de overlapt ook met stukken waar de Stad Kortrijk en het Vlaams Gewest (AWV) werken hebben, daarom zijn de werken als volgt opgedeeld: - Doornikserijksweg tussen Ooievaarsnest en Puttensweg: aanleg riolering en fietspaden Stad Kortrijk, structureel onderhoud van de rijweg door AWV en de aanleg van de collector door Aquafin nv (zie ook Fietspaden N50). Deze werken zijn uitgevoerd door Koch-Ockier - Aanleg collector Aquafin en aansluiting lozinspunten van de Anna-Bijnslaan en de Doornikserijksweg ter hoogte van de Kattebeek. (Fase aanbesteding) - Aansluiting lozinspunten Bellegem-Noord (Processiestraat-Manpadstraat) en de aanleg van de collector tussen het Rode Paard en de Leuzestraat. (Fase aanbesteding) - Doornikserijksweg tussen de rotonde Beneluxlaan en de Kattebeek: aanleg riolering door Stad Kortrijk en structureel onderhoud van de rijweg AWV. (Fase aanvang) - Aanleg riolering in de zijstraten. (Fase aanvang) Pagina 31 van 187

32 1.3.3 Sanering Disgracht Momenteel loopt het afvalwater van de Guido Gezellelaan, een deel van de Moorseelsestraat en de verkaveling Moorseelsestraat in de Disgracht. Aquafin legt een collector langs de Disgracht om het afvalwater af te voeren naar de collector langs de Heulebeek. De Stad Kortrijk verlegt de Disgracht (vermits deze in slechte staat is en onder private percelen doorloopt) langs het klein stukje Moorseelsestraat via de gronden van het KTA naar de huidige bedding van de Disgracht. Tussen het KTA en de Kortrijksestraat dient de beek geherprofileerd (uitgegraven en verstevigd) te worden. De heraanleg van de Moorseelsestraat is uitgevoerd in 2012 door Wegenbouw Ockier. De herkalibrering huidige Disgracht en verlegging op de gronden van het KTA worden uitgevoerd samen de aanleg van de collector van Aquafin. Hier zit men in voorontwerpfase. Pagina 32 van 187

33 1.3.4 Grote Wallebeek Projectomschrijving: Om de gescheiden stelsel in Hoog Kortrijk ook gescheiden te laten afvoeren, werd een studiecontract gegund aan Arcadis (zie Grote Wallebeek bij studies). Volgens deze studie moeten leidingen en de pompinstallaties aan de E17 aangepast en ontdubbeld worden. Het hemelwater moet niet naar de riolering maar naar de Grote Wallebeek afgevoerd worden. Hiervoor moet bijkomende buffering voorzien worden in het Ei en in het Groen Lint Kortrijk en moet de Klakkaertsbeek omgelegd worden, om problemen bij te hoge debieten te vermijden. Met de aanleg van het bufferbekken in het Ei is het ook de moment om Walle binnen het Ei te saneren. Dit leidt tot de volgende projecten: - De uitbouw van het vuilwatersysteem (DWA-leidingen + extra pompstation) ten zuiden van de E17. Aquafin nv is hier opdrachtgever en heeft het studiebureau Snoeck aangesteld. - De omlegging van de Klakkaertsbeek langs de E17/Ei wordt aangelegd door Aquafin. Hiervoor heeft zij studiebureau Arcadis aangesteld. - De hemelwaterpersleiding en de het bufferbekken in het Ei zal gerealiseerd worden door de Stad Kortrijk en het Vlaams Gewest. - Het bufferbekken in het Kortrijks Groen Lint (aan hoeve te Coucx) en de sanering van Walle zijn voor de Stad Kortrijk. De voorontwerpen voor de persleiding en het bufferbekken in het Ei en de sanering Walle zijn opgestuurd maar werden (nog) niet goedgekeurd. Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 25/10/2005 Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Pagina 33 van 187

34 1.4 Renovatie straten Ondanks een goed gestructureerd onderhouds- en beheersprogramma voor onze openbare infrastructuren worden wij echter ook regelmatig geconfronteerd met de grenzen die nog nauwelijks onder de noemer van onderhoud kunnen worden ondergebracht. In dit geval dringen zich dan ook soms ingrijpende structurele oplossingen op om dit openbaar domein zowel kwalitatief als veilig in stand te kunnen houden. Oude rioleringen die zich in slechte staat bevinden en waarvoor renovatietechnieken of plaatselijk herstel niet meer mogelijk zijn liggen dikwijls aan de basis hiervan. Indien dergelijke straten, pleinen of omgevingen niet gelinkt zijn aan andere stads- of beleidsprojecten dienen deze omgeving dan ook op zichzelf worden aangepakt en hebben wij dan ook, dank zij een goed uitgebouwd beheersprogramma deze straten en pleinen niet alleen in kaart gebracht, maar deze ook een prioriteitenvolgorde van aanpak meegegeven. Dit uiteraard er van uitgaande dat dit beheersprogramma een dynamisch gegeven is en dus regelmatig wordt bijgestuurd. Dit beheersprogramma vormt dan ook de ruggengraat waarop dan ook wordt gebouwd om dergelijke soorten straten of omgevingen aan te pakken. Uiteraard wordt bij de aanpak van grondige renovatie van deze straten of omgevingen niet alleen het puur functioneel verhaal bekeken, maar wordt ook als rode beleidsdraad bij aanpak van ons openbaar patrimonium ruim veel aandacht besteed aan de aspecten leefbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, landschappelijke integratie en dergelijke meer. Pagina 34 van 187

35 1.4.1 Filips van den Elzaslaan Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma Deze brede straat biedt te veel comfort voor de wagen en te weinig comfort voor de zachte weggebruiker. Deze straat trekt daardoor te veel doorgaand verkeer aan. Dit verlaagt de kwaliteit van de straat. Bij de heraanleg willen we de kwaliteit van de straat verhogen door: - meer comfort te bieden aan de fietsers, - snelheidsremmende maatregelen te nemen om het te snelle verkeer te ontmoedigen, - meer groen en zorgvuldig gekozen straatmeubilair in te planten. Van de gelegenheid maken we gebruik om de rioleringen grondig te renoveren. Huidige situatie _ Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksewijk Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 21/09/ Kostprijs: globale studie Stedenfondsproject veiligheidscoördinatie bijkomende studie in opmaak Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 35 van 187

36 1.4.2 Toekomststraat Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma Voor de Toekomststraat geldt hetzelfde principe als voor de Filips van den Elzaslaan. Bij de heraanleg willen we de kwaliteit van de straat verhogen door: - meer comfort te bieden aan de fietsers, - snelheidsremmende maatregelen te nemen om het te snelle verkeer te ontmoedigen, - meer groen en zorgvuldig gekozen straatmeubilair in te planten; - de rioleringen grondig te renoveren. De mogelijkheden zijn hier beperkter dan in de Filips van den Elzaslaan omdat de straat minder breed is. Huidige situatie _ Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksewijk Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 21/09/ Kostprijs: globale studie Stedenfondsproject veiligheidscoördinatie bijkomende studie in opmaak Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 36 van 187

37 1.4.3 Molentjesstraat-Hoogplaatsstraat Projectomschrijving: De Kleine Spierebeek loopt ingekokerd door de Molentjesstraat en de Hoogplaatstraat. Deze beek loopt voor een groot deel dwars door private percelen en is in slechte staat. Deze ingebuisde beek heeft maar een beperkte capaciteit, waardoor er regelmatig wateroverlast optreedt. De meeste woningen hebben ook een rioolaansluiting op deze beek, waardoor het afvalwater ongezuiverd in de Grote Spierebeek terecht komt. In de nieuwe situatie wordt de Kleine Spierebeek verlegd en vergroot naar de Doornikserijksweg en wordt er een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in een deel van de Molentjesstraat en de Hoogplaatsstraat. Het afvalwater wordt dan geloosd via de Graaf d Huststraat. Het regenwater wordt op de Kleine Spierebeek aangesloten. De uitvoering van het dossier is afhankelijk van de subsidie van de VMM. Er is een aanvraagdossier ingediend. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Bureau Cnockaert Doorniksewijk 91A 8500 Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 28/10/2009 Kostprijs: + veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 37 van 187

38 1.4.4 Steenbakkersstraat 2 e fase Projectomschrijving: In 2010 jaar werd het eerste deel van de Steenbakkersstraat vernieuwd. Deze werken kaderden in het beveiligen van de schoolomgeving Steenbakkersstraat. De stad vernieuwt nu ook het deel van de Steenbakkersstraat tussen de Senator Claeysstraat en de St. Denijseweg. Er wordt voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel. Voor de afvoer van regenwater werd beslist om de diameters van de rioolstrengen groter te maken dan normaal nodig is voor de afvoer van regenwater (buffering).deze vernieuwingswerken zijn nodig om het probleem van wateroverlast in deze straat op te lossen. Voor de bovenbouw wordt het nieuw concept van de 1 e fase doorgetrokken. Tijdens de werken Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Grontmij Oostendse Steenweg Brugge Goedkeuring gunning in het CBS: 03/09/2009 Kostprijs: (incl. afkoppelingen) Goedkeuring ontwerp in de GR: 06/12/2010 Aannemer: Tibergyn Bvba Nijverheidslaan Gullegem Goedkeuring gunning in het CBS: 30/03/2011 Timing: september 2011 t.e.m. maart 2012 (definitief) Kostprijs: ,29 (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: 5.485,85 Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 38 van 187

39 1.5 Heraanleg dorpspleinen In 1998 werd een wedstrijd georganiseerd voor de herinrichting van de dorpspleinen van Aalbeke, Heule, Bellegem en Marke. Het was de bedoeling dat de laureaat van deze wedstrijd de opdracht kreeg om deze dorpspleinen, samen met een technisch ondersteunend bureau, te realiseren. Om allerlei redenen, vooral van financiële aard werden de realisaties meer gespreid in tijd. Ondertussen werden Bellegemplaats en Markeplaats al gerealiseerd. In de loop van 2011 werd ook een aanvang genomen met de herinrichting van Aalbekeplaats en dit samen met de heraanleg van de gewestweg in de doortocht van Aalbeke. Voor Heuleplaats wordt gezien, de tijdsspanne die reeds is verstreken, thans eerst het project grondig geactualiseerd. In het laatste decennia hebben zich nl in de ruime omgeving van dit dorpsplein veel belangrijke ruimtelijke wijzigingen voorgedaan, dient de aanpak van de mobiliteit in deze omgeving grondiger worder geanalyseerd, waarin vooral de verkeerscirculatie en de parkeersituatie in het oog springen en dient het project rondom de Heerlijke Heulebeek hierin ook worden bij betrokken. Pas als al deze aspecten in de vernieuwde aanpak van deze studieopdracht zijn afgerond kan werk worden gemaakt van de eigenlijke heraanleg in de loop vaan de volgende jaren. Los van deze voornoemde wedstrijd werd inmiddels ook werk gemaakt van de herinrichting van de dorpskern van Kooigem. Het centrumvan Kooigem werd immers geselecteerd als één van de projecten van de Meesterproef 2007 waarbij aan jonge ontwerpers en architecten de kans wordt geboden om met begeleiding vanuit de Vlaamse Bouwmeester projecten met eerder beperkte omvang in uitvoering te kunnen brengen. Dit vertaalde zich dan ook in de concrete realisatie van dit wedstrijdresultaat dat in de loop van Tenslotte blijft ook nog de herinrichting van het dorpsplein Sente in de nabije toekomst nog op stapel staan. Gezien het plein zich situeert op 3 verschillende gemeenten betekent dit dat hiervoor een samenwerkingsverband tussen de 3 desbetreffende gemeenten, nl. Kortrijk, Kuurne en Lendelede noodzakelijk is. Tot op heden heeft dit zich vertaald in een voorontwerp. Verdere planning is afhankelijk van het gelijktijdig prioritair stellen van dit project bij de 3 overheden, waarbij vooral de financiële beschikbare middelen bepalend zijn. Een onmiddellijke verdere planning is thans niet bekend. Pagina 39 van 187

40 1.5.1 Heuleplaats Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma De herinrichting van Heuleplaats was één van de dorpspleinen waarrond in 1998 een wedstrijd werd georganiseerd, waarbij de laureaat de realisatie van dit dorpsplein kreeg toegewezen. Voor het dorpsplein Heule betrof het hier het studiebureau Technum. De voornaamste krachtlijnen van het ontwerp zijn: - het groen karakter van de huidige dorpskern (omgeving kerk en pastorij) versterken - het streven naar eenvormige herinrichting zowel infrastructureel als in materiaalkeuze - de lineaire fontein, uitgespaard in de verharding, tussen het dorpsplein (Monument Tineke van Heule) en de Heulebeek - beperktere parkeerplaatsen op het dorpsplein, die worden gecompenseerd t.h.v. het Lagaeplein - de aanleg van nieuwe rioleringen en een gescheiden waterafvoersysteem Omdat andere dorpspleinen meer prioritair waren om her aan te leggen verstreek er ondertussen meer dan 13 jaar. Nu bekijken we in hoeverre deze voornoemde concept- ideeën nog gedragen zijn. We onderzoeken of we ze kunnen aanvullen of corrigeren i.f.v. recente ontwikkelen in de omgeving van Heule centrum (actualiseren). Vooraleer de herinrichting meer te concretiseren, hernemen/actualiseren we het bestaande studie contract en verruimen het. Huidige situatie _ Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: 03/12/1998 Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 40 van 187

41 1.5.2 Sente Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma De dorpskern Sente situeert zich op drie gemeenten: Kortrijk,Kuurne en Lendelede. Door het studiebureau NV Cnockaert uit Kortrijk werd in 1999 een voorontwerp opgemaakt voor de herinrichting van deze dorpskern. De voornaamste krachtlijnen hierbij waren: - het grondig herontwerpen van alle kruispunten die op dit dorpsplein uitmonden, waardoor de zichtbaarheid en de hieruit voortvloeiende onveiligheid wordt verbeterd - het inrichting als zone 30 - heraanleg van het kerkplein - opwaardering door keuze kwaliteitsvolle materialen, groen en straatmeubilair Na goedkeuring van het voorontwerp in 2000 door de 3 gemeenten werd dit dossier voorlopig "on hold gezet. De financiering van de 3 gemeenten dient eerst op elkaar afgestemd. Zij dienen ook te onderzoeken hoe de Vlaamse Overheid, door subsidies (o.a. rioleringsluik), dit dossier financieel mee kan ondersteunen. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Ontwerper: Bureau Cnockaert Plein Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 15/07/1999 Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 41 van 187

42 1.6 Realisatie fietsrouteplan De stad Kortrijk maakte in 1985 al een fietsrouteplan op, dit plan werd geactualiseerd door een studie van Langzaam Verkeer in Deze studie resulteerde in een functioneel fietsnetwerk en een wensbeeld voor elk deeltraject. Dit netwerk is opgebouwd volgens een hiërarchie van hoofd- en alternatieve routes. Daarnaast werden een aantal prioritaire routes veder uitgewerkt met het oog op realisatie. Deze legislatuur ligt de klemtoon op de realisatie van de as Zuidstraat-Heulsestraat. Het thema fiets werd verdiept in het Mobiliteitsplan. De studie zorgde voor een betere afstemming met het provinciaal Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Het onderzoek van de bestaande routes resulteerde in 3 optimalisatiesporen: - optimaliseren van de netwerkstructuur - het netwerk gebieddekkend maken - suggesties formuleren tot het aanpassen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk De uitkomst hiervan is een fietsnetwerk gebaseerd op volgende hiërarchie: Primaire fietsroutes: Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk Provinciale Hoofdroute Provinciale Functionele Fietsroute Stedelijk Functioneel Netwerk Secundaire fietsroutes: Stedelijk alternatieve routes Recreatieve routes De primaire fietsroutes zijn louter functioneel en bieden een rechtstreekse verbinding tussen 2 punten. Secundaire fietsroutes bieden een alternatief voor de primaire routes en zorgen voor een verfijning van de mazen van het netwerk. Enkel het primaire net is weerhouden in het mobiliteitsplan. Het fijnmazige secundaire net is wel nog van belang in de specifieke communicatie naar doelgroepen (aanbevolen routes en fietskaarten). Zowel de verbinding van de deelgemeenten met het centrum (radiaal) als de verbinding van de deelgemeenten onderling (tangentieel) zijn basisvereisten in het netwerk. Anderzijds wordt ook voorzien in een functionele verbinding van het centrum met de kernen van de buurgemeenten. Op 18 mei 2009 werd hierover overlegd met de buurgemeenten. Het fietsrouteplan stelt de stad in staat om prioriteiten te stellen in verband met: - beheer en onderhoud van bestaande fietspaden - investeren in nieuwe fietspaden en oplossen van missing links Pagina 42 van 187

43 1.6.1 Hugo Verriestlaan - Wandelingstraat Projectomschrijving: Het fietscirculatieplan van 2004 stelde een aantal particuliere fietsprojecten voor waaronder de Hugo Verriestlaan. Voor deze as werd een concept uitgetekend met volgende kenmerken: - de aanleg van een fietssuggestiestrook van 1,5 meter - heraanleg van het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg (N8) met OFOS - heraanleg van de kruispunten met de Renaat de Rudderlaan en de Volksvertegenw. Dejaegerelaan - verbreden parkeerstroken - aansluiting Guldenspoorpad met Graaf Boudewijn IX-laan Met uitzondering van de kruispunten met de Renaat de Rudderlaan en de Volksvertegenw. Dejaegerelaan zijn deze concepten vandaag reeds geraliseerd via volgende dossiers: - onderhoud asfaltlagen: vernieuwen toplaag - aanleg duurzame fietssuggestiestroken - heraanleg Oudenaardsesteenweg - heraanleg Graaf Boudewijn IX- laan Er wordt voorgesteld de nog niet gerealiseerde kruispunten uit te voeren in de volgende legislatuur. Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 43 van 187

44 1.6.2 Etienne Sabbelaan - Burg. Gillonlaan Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma Een belangrijke fietsas van Hoog Kortrijk naar het stadscentrum. Grote fietsstromen daar zijn een gevolg van de aanwezigheid van de hogeschool Katho en universiteit Kulak. In de toekomst zal z n cruciale rol in het regionaal stedelijk gebied Kortrijk nog versterkt worden met de uitbouw van Xpo, het Kennedypark en de komst van grote handelsvestigingen. In de huidige situatie is er een aanliggend fietspad van in de E. Sabbelaan tot in de Burg. Gillonlaan ter hoogte van het kruispunt met de Elfde Novemberlaan aanwezig. Verder in de Burg. Gillonlaan zijn er geen fietsvoorzieningen. Het kruispunt A. Baertlaan-E. Sabbelaan wordt compacter gemaakt. De aanliggende fietspaden in de E. Sabbelaan, Erasmuslaan en een deel van de Burg. Gillonlaan worden vrijliggend gemaakt. Verkeer uit de Universiteitslaan en Klaverstraat worden afgeremd door een plateau. Ter hoogte van de A. Caulletwandeling wordt de oversteek veiliger gemaakt door de aanleg van plateau. Voorbij het rondpunt Burg. Gillonlaan- Dokter Peelstraat-Elfde Novemberlaan wordt geopteerd voor gemengd verkeer en het invoeren van zone-30. Etienne Sabbelaan: Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Burg. Gillonlaan: Huidige situatie (er werd een concept opgemaakt bij de studie fietsrouteplan) Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 44 van 187

45 1.7 Herinrichten kruispunten De herinrichting van een kruispunt om redenen van de wijziging van een verkeerssituaties, of omdat de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht, liggen meestal aan de basis dat de herinrichting van een kruispunt zich opdringt. In vele gevallen zijn deze herinrichtingen echter een onderdeel van een globaler concept voor een herinrichting van het openbaar domein, zoals heraanleg van een straat, plein, (school)omgeving en dergelijke meer. Pas indien deze noodzakelijke herinrichting echter niet onmiddellijk het voorwerp uitmaakt van een groter infrastructuurproject en toch een dringende aanpak zich opdringt wordt de herinrichting van deze bewuste kruispunten als een afzonderlijk ontwerpdossier afgehandeld en valt het onder de hier vernoemde rubriek. De herinrichting van een kruispunt om redenen van de wijziging van een verkeerssituaties, of omdat de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht, liggen meestal aan de basis dat de herinrichting van een kruispunt zich opdringt. In vele gevallen zijn deze herinrichtingen echter een onderdeel van een globaler concept voor een herinrichting van het openbaar domein, zoals heraanleg van een straat, plein, (school)omgeving en dergelijke meer. Pas indien deze noodzakelijke herinrichting echter niet onmiddellijk het voorwerp uitmaakt van een groter infrastructuurproject en toch een dringende aanpak zich opdringt wordt de herinrichting van deze bewuste kruispunten als een afzonderlijk ontwerpdossier afgehandeld en valt het onder de hier vernoemde rubriek. Pagina 45 van 187

46 1.8 Nieuwe infrastructuren Diverse initiatiefnemers kunnen aan de basis liggen voor de aanleg van nieuwe infrastructuren. Zowel de Stad, de Provincie of het Gewest kunnen hiervoor initiatieven nemen. Ook derden (dit uiteraard altijd onder toezicht van de Stad), zoals verkavelaars, ontwikkelaars van KMO s zones of industrieterreinen, Intercommunale Leiedal, enz. kunnen hier aan de basis van liggen. Wat wij hier onder deze rubriek bedoelen zijn deze nieuwe infrastructuren waar specifiek de deze aanleg door toedoen van de Stad gebeurd, zonder ander betrokken partijen. In belangrijke mate beperkt deze nieuwe infrastructuur zich tot het uitbreiden van een reeds aanwezige infrastructuur, lees dit vooral als het verlengen of verbreden van bestaande infrastructuren naar aanleiding van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen in bepaalde omgevingen waarbij de aanwezige infrastructuur onvoldoende is uitgerust om deze bijkomende activiteiten of ontwikkelen voldoende en veilig te kunnen dragen. Toch kan dit in bepaalde gevallen toch een volledige nieuwe infrastructuur inhouden zoals dit thans het geval is voor de aanleg van een volledige nieuwe verbinding tussen de Baliestraat en de Kloosterstraat te Marke. Hierbij willen we opmerken dat in vele gevallenvoor dergelijke projecten stedenbouwkundige en/of mobiliteitsstudies, Merstudies, Moberstudies, TRP-studies, de effectieve realisaties van dergelijke projecten voorafgaan en mee sturend en bepalend zijn bij de concrete uitwerking ervan. Tenslotte willen wij opmerken dat onder deze noemer wat ruimer mag worden geïnterpreteerd dan alleen wegen- en rioleringsinfrastructuur. Zo kunnen ook belangrijke nieuwe straatmeubilair-ingrepen op het openbaar domein hieronder worden beschouwd. Van dit laatste is het nieuw gepland openbaar (design)sanitair op de parking Sint Rochus een voorbeeld van. Pagina 46 van 187

47 1.8.1 Verbindingsweg Kloosterstraat-Baliestraat Projectomschrijving: Volgens de BPA s Nr 2 t Goed Blommeghem, nr 10 Ter Doenaert en nr 77 Markstraat is het binnengebied gelegen tussen de Kloosterstraat, de Markstraat en de Markebeek te Marke voor het grootste gedeelte bestemd als woonzone. De aansnijding van deze zone ter realisatie van diverse verkavelingen wordt nu echter onmogelijk gemaakt door het ontbreken van een centrale ontsluitingsas die zowel dienstig is om de toekomstige verkeersafwikkeling van dit gebied te kunnen organiseren als om de nodige waterafvoersystemen uit te bouwen en aan te sluiten op de al bestaande rioleringen en waterlopen die meer stroomafwaarts dit binnengebied liggen. Op vlak van rioleringen is de optie genomen om de afwatering van dit binnengebied te laten verlopen enerzijds naar de Markebeek (hemelwater) en anderzijds naar de collector langs de Markebeek (vuil water). Ook de aanleg van een gemeenschappelijke waterbuffering is efficiënter en ecomischer. Op 22/06/2011 werd een eerste infovergadering belegd in het OC van Marke waarbij de bedoeling en uitgangspunten van de studiepdracht werden toegelicht. Op 2 juli 2012 werd in het OC een tweede vergadering belegd, waarbij twee mogelijke inrichtingsplannen werden voorgelegd. De opmerkingen en bedenkingen op deze voorstellen, die door de Markse bevolking werden naar voor gebracht, worden meegenomen in de verdere uitwerking van het concept. Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (gunningsbedrag) Timing: t.e.m. (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 47 van 187

48 1.8.2 Verwijderen en nieuw plaatsen paaltjes winkel-wandelgebied Projectomschrijving: Al sinds eind jaren '90 werd geopteerd om het winkel wandelgebied te voorzien van toegangscontrole. Het winkel wandelgebied was dan wel autoluw maar toch was er meer gemotoriseerd verkeer in dat gebied dan er eigenlijk hoorde te zijn. Voor de bezoekers van het winkel wandelgebied werd dit een gevaarlijke situatie. Zeker met kinderen, want in een autoluw gebied verwacht je dit niet. Bovendien deed deze verkeerssituatie afbreuk aan de hele sfeer van het winkel wandelgebied. De plaatsing van een toegangscontrolesysteem dat buiten de laad- en lostijden enkel de vergunningshouders (vb. houders van een garage) toegang gaf tot het gebied was dan ook een goede poging om de verkeerssituatie in het winkel wandelgebied te normaliseren en de aantrekkingskracht van het gebied weer te verhogen. Alleen was het systeem veel te ingewikkeld. Alle toegangspoorten werden afgesloten met neerzinkbare paaltjes. Enkel vergunningshouders konden met een speciale pas de paaltjes bedienen. Maar er waren veel technische problemen met het systeem en ook veel aanrijdingen van de paaltjes. Daarom werden de paaltjes na enkel jaren buiten dienst gesteld. Alle toegangspoorten van het gebied waren weer vrij. De klachten kwamen snel terug... De kwaliteit van het winkel wandelgebied ging er weer op achteruit. In de loop van september/oktober werden er nieuwe neerzinkbare paaltjes geplaatst. Niet aan alle toegangspoorten maar wel aan de belangrijkste invalwegen naar het winkelwandelgebied. Buiten de laaden lostijden gaan de paaltjes omhoog en blijven ze omhoog. Wie nog in het gebied is kan er nog steeds uit maar eenvoudig wordt het niet. Uiteraard kunnen de hulpdiensten altijd de paaltjes bedienen. De toegang tot het winkel wandelgebied buiten de laad- en lostijden wordt dus niet onmogelijk maar wordt wel sterk ontmoedigd. En door de strategische opstelling van de plaatjes wordt doorgaand verkeer (sluipverkeer) zo goed als onmogelijk. Het nieuwe systeem is niet met automatische controle van vergunninghouders. Het zijn gewone hydraulische plaatjes. Hiermee worden de vroegere technische problemen en de vele aanrijdingen bij het op- en neer gaan van de paaltjes bij het in- of uitrijden vermeden. Tijdens de werken Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Aannemer: TV Cornelis fencing bvba - In-Out-Solutions Assesteenweg 117/ Ternat Goedkeuring gunning in het CBS: 04/07/2012 Timing: september 2012 t.e.m. november 2012 (definitief) Kostprijs: ,71 (gunningsbedrag) Pagina 48 van 187

49 Hoofdstuk 2 Investeringswerken op gewestwegen en autosnelwegen Zowel gewestwegen als autosnelwegen zijn wegen die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaamse Gewest (wegbeheerder). Daar waar voor de gewestwegen het initiatief voor investeringen zowel bij het Vlaamse gewest, als bij de stad of zelfs bij derden (bvb Forum-Invest, projectontwikkelaars, enz..) kan liggen is voor de autosnelwegen het Vlaamse Gewest steeds initiatiefnemer. Er wordt hier ook onderscheid gemaakt tussen wegen die onder het statuut gewestweg vallen en deze die het statuut van autosnelweg vallen; a) Gewestwegen: Het mobiliteitsconvenant wil de lokale overheden hoofdzakelijk aanzetten tot duurzaam mobiliteitsdenken en mobiliteitsplanning, waarbij investeringen in gewestwegen en openbaar vervoer zo effectief mogelijk kunnen worden georiënteerd. Dat wil zeggen dat deze investeringen moeten passen binnen een gemeentelijke mobiliteitsvisie en dat van de gemeenten een aantal ondersteunende en omkaderende maatregelen worden verwacht. Een gemeente die een moederconvenant getekend heeft, kan projecten ter uitvoering van het mobiliteitsbeleidsplan realiseren door modules af te sluiten. De concrete uitvoering van een infrastructuurproject door het Vlaamse Gewest blijft evenwel verbonden aan het 'fysisch programma' van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). In dat programma wordt door middel van een objectieve behoefteanalyse en in functie van de beschikbare financiële middelen jaarlijks bepaald welke infrastructuurprojecten er op het jaarprogramma komen. Afhankelijk van de initiatiefnemer, het soort werk, is het financieel aandeel van het Vlaamse Gewest groter of kleiner. Ondanks het feit dat de werken plaatsvinden op gewestwegen, moet de stad meestal ook financieel bijdragen. De trottoirs bijvoorbeeld zijn altijd ten laste van de stad. Momenteel zijn volgende modules van toepassing: Module 1 - De ondersteuning van strategische planningsactiviteiten bij het mobiliteitsconvenant. Module 2 - De aanleg van rondwegen en andere nieuwe verbindingswegen voor het wegverkeer. Module 3 - De herinrichting van doortochten. Module 4 - De subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen. Module 5 - De geluidswerende maatregelen langs hoofdwegen en primaire wegen. Module 6 - Het bevorderen van de netheid op de gewestwegen. Module 7 - Informatieverschaffing over het openbaar vervoer. Module 8 - Aanleg van vrijliggende bus- en/of trambanen. Module 9 - Verhoging van het aanbod aan openbaar vervoer. Module 10 - Subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen. Module 11 - Aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen. Module 12 - Subsidiëring van nieuwe, afzonderlijk liggende verbindende fietspaden langs gemeente- of provinciewegen. Module 13 - Subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen. Module 14 - Aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of op openbaar beheer. Module 15 - Subsidiëring van flankerende maatregelen ter ondersteuning van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Module 16 - Herinrichting van wegvakken die niet als doortocht kunnen worden beschouwd. Module 17 - Wegverlichting langs gewestwegen. Module 18 - Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen buiten de bebouwde kom. Module 19 - Streefbeelden of de ondersteuning van strategische planningsactiviteiten voor een gewestweg met een bovenlokale of regionale verbindingsfunctie. Naast de wettelijke procedures en verplichtingen, moet men in deze projecten ook nog de strikte convenantenprocedures volgen. Dit gaat onder andere over het opmaken van een startnota en een projectnota, die dan beiden in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en dan in de Provinciale Auditcommissie moeten komen. Daarom kan de doorlooptijd van deze investeringswerken nogal oplopen. Naast het Vlaamse Gewest worden er ook projecten op gewestwegen uitgevoerd door een tijdelijke vennootschap, dat werd opgericht door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij heeft tot opdracht "het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen". Pagina 49 van 187

50 De Tijdelijke vennootschap "Veilig Verkeer Vlaanderen" (TV 3V) is samengesteld uit de 3 grootste studiebureaus van Vlaanderen: Arcadis Gedas, Grontmij en Technum. TV 3V analyseert de gevaarlijke verkeerssituaties en bedenkt oplossingen om het geheel verkeersveiliger te maken, rekening houdend met de functie van de weg en de omgeving waarin de weg gelegen is. De stad heeft hierbij in hoofdzaak een (belangrijke) adviserende functie en is haar financiële inbreng (en mede uitvoering) eerder beperkt of onbestaande. De ingewikkelde convenantenprocedure is hier dan ook niet van toepassing op deze dossiers. De voorgestelde oplossing wordt voorgelegd aan de bevoegde provinciale commissies. Als de commissie akkoord gaat met de oplossing, wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zo snel mogelijk gerealiseerd. TV 3V treedt hierbij op als gedelegeerd bouwheer, in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. b) Autosnelwegen: Het betreft hier de werken aan bestaande of realisatie van nieuwe autosnelwegen. Daarbij heeft de stad een belangrijke adviserende rol. Het initiatief naar realisatie ligt echter alleen bij het Vlaamse Gewest en dit ifv hun eigen meerjarenprogramma. Zo vernoemen wij hier het bouwen of aanpassen van verkeerswisselaars (A19-R8, complex Kortrijk-Oost, kruispunt Gentsesteenweg R8, kruispunt Brugsesteenweg- R8), doortrekken van de R8 in het zuiden van Kortrijk, verbreden van de E17, structureel onderhoud op diverse autosnelwegen in de regio, enz.. Pagina 50 van 187

51 2.1 Coördinatie door het Vlaamse Gewest en de stad Kortrijk op gewestwegen Pagina 51 van 187

52 2.1.1 Herinrichten doortochten De belangrijkste invalswegen naar onze stad toe, zijnde, Meensesteenweg (N8), Brugsesteenweg (N50), Gentsesteenweg (N43), Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat (N8), Doorniksesteenweg (N50) en de Moeskroensesteenweg- Aalbeeksesteenweg-Pottelberg (N43) worden ervaren als wegenassen om zoveel mogelijk autoverkeer te kunnen genereren. In het verleden werden nauwelijks of geen inspanningen gedaan om hun kwaliteit of leefbaarheid te verhogen en werden ze dan ook eerder negatief ervaren. Gezien hun functie van toegangswegen naar onze stad toe, geven zij echter wel, zowel voor de toevallige bezoeker aan onze stad (toerist of klant van handelszaken, enz ), als degene die onze stad uit hoofde van hun beroep of andere activiteit dagelijks of vrij regelmatig aandoen, een eerste algemeen beeld en indruk van de stad Kortrijk. Ook voor de bewoners, de handels- en horecazaken, de talrijke scholen, administratieve functies en diens meer, die zich aan of in de buurt van deze voornoemde gewestwegen bevinden, is de huidige leefbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit verre van optimaal. Voornoemde wegen vallen echter allen onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Op initiatief van de stad werd nu echter de laatste jaren een programma opgestart om, onder coördinatie van de stad, toch deze gedeelten van de gewestwegen, die men doortochten noemt grondig te renoveren. Zo werden onder meer reeds de doortochten Oudenaardsesteenweg Zwevegemsestraat Romeinselaan - t Plein Gentsestraat aangepakt, is thans de doortocht te Aalbeke in uitvoering en staan nog projecten op de Pottelberg, de Meensesteenweg en de Doorniksesteenweg in de steigers. Gezien het de beheerder van deze wegen echter het Vlaamse Gewest is wordt ons vanuit dit Vlaamse Gewest een procedure opgelegd van aanpak die als rode draad voor al die projecten moet worden gerespecteerd. We schetsen hier kort de te nemen stappen, waarop hogerop reeds allusie werd gemaakt (convenantenprocedure): a) de stad dient op eigen initiatief een studieopdracht uit te schrijven voor de herinrichting van deze doortochten met als taak: - de opmaak van een startnota - de opmaak van een projectnota - de opmaak van een volledig ontwerp- en uitvoeringsdossier - de begeleiding bij uitvoering van de infrastructuurwerken b) de stad selecteert op basis van deze studieopdracht een bevoegd studiebureau c) de stad sluit met het Vlaamse Gewest de module 3 van het mobiliteitsconvenant af betreffende de herinrichting van doortochten. d) de stad zorgt voor de samenroeping van de nodige Gemeentelijke Begeleidingscommissies tijdens het traject van deze start- en projectnota s e) de stad zorgt voor de voorlegging aan de Provenciale Auditcommissies van de voorgestelde oplossingen voor deze herinrichtingswerken Na beëindiging met goed gevolg, van alle voornoemde stappen, wordt door het Vlaamse Gewest, samen met de Stad, overgegaan tot de realisatie van deze herinrichtingen. Pagina 52 van 187

53 N43 Aalbekeplaats Projectomschrijving: In 1998 organiseerde de stad Kortrijk een wedstrijd voor de herinrichting van verschillende dorpskernen, o.a. de dorpskern Aalbeke. Bij het ontwerp van de doortocht werden volgende elementen in acht genomen: - de doorstroomfunctie van de gewestweg dient verzekerd te blijven maar aangepast aan het doorkruisen van een dorpscentrum - meer aandacht voor zwakke weggebruikers - een kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein met o.a. een hogere belevingswaarde en een groenere inrichting van het openbaar domein - afstemming met andere projecten: herinrichting schoolomgeving Lauwsestraat, de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Aalbeke - centrum en de R8 (Pottelberg), de aanleg van collectoren en zuiveringsstation door de NV Aquafin Aangezien de dorpskern van Aalbeke wordt doorkruist door een gewestweg (de N43) werd een module 3 (herinrichting van een doortocht) afgesloten. Het Vlaams Gewest staat in voor de heraanleg van de gewestweg Kortrijk - Moeskroen. De stad Kortrijk is bevoegd voor de omliggende wegen, pleinen en rioleringen. In onderling overleg werd afgesproken dat de stad Kortrijk als bouwheer zou optreden. De ontwerpopdracht werd na een wedstrijd gegund aan het studiebureau Formanova. Gedurende de ontwerpfase werden bewoners, handelaars, school,... zeer nauw betrokken in het project. In 2011 werd de opdracht voor de herinrichting gegund aan de NV Stadsbader-Flamand. Op 08 augustus 2011 startten de werken aan de doortocht Aalbeke. De werken duren in het totaal 300 werkdagen en zijn opgedeeld in 5 fasen: - Fase 1: Moeskroensesteenweg - Zone Lauwsestraat-Bergstraat- inclusief kruispunten - Fase 2: Moeskroensesteenweg - Zone Lauwsestraat richting Moeskroen - Fase 3: Moeskroensesteenweg - Zone tussen Bergstraat en Knokstraat - Fase 4: Moeskroensesteenweg - Zone Knokstraat richting Kortrijk incl. kruispunt Knokstraat - Fase 5: Zone Aalbekeplaats (plein en parking) In 2012 werd fase 1,2,3,4 en 5 afgerond en werd er reeds gestart met fase 5. Tijdens de werken Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: Formanova cv en studiebureau Cnockaert Driemastenstraat Gullegem Goedkeuring gunning in het CBS: 14/12/ /02/2006 Kostprijs: veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: Pagina 53 van 187

54 Aannemer: Stadsbader-Flamand Kanaalstraat Harelbeke Goedkeuring gunning in het CBS: 15/12/2010 Kostprijs: ,14 (ten laste van de stad) (gunningsbedrag) ,33 (ten laste van AWV) (gunningsbedrag) Timing: 08/08/2011 t.e.m. mei 2013 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: ,55 TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: ,25 Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 54 van 187

55 N8 Meensesteenweg Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma De zeer slechte toestand van de riolering van de Meensesteenweg (tss Bissegemplaats en de nieuwe Menenpoort) liggen aan de basis van de heraanleg. Alle rioleringen moeten vernieuwd worden en dit volgens het principe van gescheiden stelsel. Door de voortdurende verzakkingen en herstellingen van deze rioleringen zijn ook de wegenis, voetpaden, parkeerstroken en fietspaden in slechte staat. Deze as wordt daarom grondig gerenoveerd en met meer aandacht en kwaliteit voor de zachte weggebruikers. Het Vlaamse Gewest heeft zich recent bereid getoond om mee te stappen in een herinrichting van deze as, mits Kortrijk hier het initiatief neemt. Daarom wordt door de stad Kortrijk initiatief genomen hiervoor concreet een dossier op te starten, met in eerste fase de opmaak van een gemeenschappelijke studieopdracht en de opstart van de subsidieprocedure voor de rioleringen bij de bevoegde diensten van het Vlaamse gewest (VMM) In een latere fase dient dit uit te monden in een concreet uitvoeringsdossier (gepland meerjarenprogramma ). _ Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 55 van 187

56 N50 Doorniksesteenweg - 't Hoge Projectomschrijving: niet weerhouden in meerjarenprogramma De Doorniksesteenweg (vanaf de R8 (Colmar) tot aan het kruispunt met de Beneluxlaan) dient her ingericht te worden in het kader van het beveiligen van de schoolomgevingen( Katho, Sint-Theresia, Vormingsinstituut). We willen de faciliteiten voor het openbaar vervoer (vb vrije busbaan) uitbouwen en investeren in de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden. _ Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 56 van 187

57 2.1.2 Beveiligen schoolomgevingen Het beveiligen van de schoolomgevingen is één van de meest prioritaire doelstellingen die de stad Kortrijk zich heeft gesteld als uitvoering van haar mobiliteitplan. Op basis van een prioriteitennota werden in een eerste ronde (2004) een aantal scholen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor herinrichting. Bij de beoordeling speelde niet enkel de probleemstelling een rol, maar ook de mogelijke financieringswijze. Op deze wijze werd een onderscheid gemaakt tussen drie soorten dossiers: Dossiers Module 10 Wanneer de ingang van een school aan een gewestweg ligt of minder dan 200 meter van een gewestweg, kan voor de herinrichting van de schoolomgeving gebruik gemaakt worden van module 10 van het mobiliteitsconvenant. Het Vlaamse Gewest betaalt dan 100% van de kosten op het domein van het gewest en 50% van de kosten op het domein van de lokale overheid. De stad zorgt voor een ontwerpdossier op basis van een startnota, opgemaakt volgens de geldende richtlijnen, en van de school wordt verwacht dat ze een schoolvervoerplan opstelt. Uitgebreide dossiers stad Meestal gaat het hier om een vrij ingrijpend pakket van maatregelen in een schoolomgeving die beheerd wordt door de stad: b.v. de volledige heraanleg van een straat, plein of overgedimensioneerd kruispunt. Beperkte dossiers stad Ook hier gaat het om schoolomgevingen die beheerd worden door de stad. Het zijn dossiers waarbij de schooluitgang op korte termijn aan de hand van signalisatie of kleine ingrepen wordt geaccentueerd. De basisuitrusting voor de school bestaat minimaal uit accentverlichting, een voetpaduitstulping, een zebrapad Deze basisingrepen zijn vandaag rond heel wat scholen terug te vinden in Kortrijk, maarmissen veelal ruimtelijke kwaliteit. Onder deze rubriek betreft het deze schoolomgevingen die zich via een module 10 langs een gewestweg bevinden. Pagina 57 van 187

58 N43 Pottelberg Projectomschrijving: niet weerhouden in meerjarenprogramma , wel de studie. Dit project omvat het beveiligen van een uitgebreide schoolomgeving in de Pottelberg met daarin 3 scholen. Deze weg is een secundaire weg type II m.a.w. een regionale ontsluitingsweg. Dit betekent dat weliswaar aandacht moet besteed worden aan een zekere doorstromingsfunctie voor het doorgaand verkeer, maar dat daarnaast toch ook sterk de nadruk gelegd kan worden op de verblijfswaarde binnen het bebouwde gebied, met bijzondere aandacht voor veilige en leefbare schoolomgevingen. Wanneer men ervan uitgaat dat elk wegvak tot op 200 meter aan beide zijden van een schoolpoort via module 10 kan aangepakt worden, dan betekent dit dat de volledige as Pottelberg vanaf het kruispunt Condédreef tot de grens met de huidige werken in de Pottelberg t.h.v. de Bruyningstraat in aanmerking komt voor een module 10-dossier. Ook de missing link van de Burg. F. de Bethunelaan tussen de Condédreef en het al heraangelegde deel van de Burg. F. de Betunelaan wordt meegenomen in dit dossier omdat er daar vanaf 1 september 2013 een nieuwe basisschool komt. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Ontwerper: Arcadis - Gedas Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 14/12/2011 Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 58 van 187

59 2.1.3 Renovatie straten Naar aanleiding van talrijke nieuwe ontwikkelingen in onze regio: zoals belangrijke nieuwe die ingeplant worden, de bouw van de nieuw ziekenhuiscampus, grootschalige nieuwe verkavelingen kan de noodzaak ontstaan om het huidig wegennet uit te breiden of het bestaande in belangrijke mate aan te passen. Dit kan zich in eerste instantie beperken tot het aanpassen en renoveren van de omliggende gemeentewegen, doch bij grootschalige ingrepen kan blijken dat het ook noodzakelijk wordt het omliggende gewestwegennet grondig aan te passen i.f.v. van deze nieuwe ontwikkelingen. Pagina 59 van 187

60 Herinrichting van de Pres. Kennedylaan en omgeving Projectomschrijving: Door de diverse ontwikkelingen op Hoog Kortrijk (ziekenhuiscampus, dienstenzone Kennedypark, uitbreiding Xpo, enz ) zijn een aantal ingrepen nodig, om de vlotte verkeersafwikkeling in deze omgeving te blijven verzekeren en de nieuw te verwachten verkeersstromen goed te kunnen opvangen. Zo dient, vooral dan door de inplanting van de nieuwe kliniek AZ Groeninge, onder meer de Pres. Kennedylaan over haar ganse lengte heringericht te worden en dient een bijkomende ontsluitingsweg tussen de Pres. Kennedylaan en (de afrit van) de E17 worden aangelegd. De realisatie van al deze ingrepen gebeurt in verschillende fasen. Fase 1. De aanleg van een bypass in de afrit van het Ei naar de rotonde Beneluxlaan (uitgevoerd). Fase 2. De herinrichting van de Kenndylaan zelf Fase 3. De aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kennedylaan en de E17. Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 28/11/2006 Pagina 60 van 187

61 Fase 2: Herinrichting van de President Kennedylaan In deze herinrichting dienen verschillende deelfases te worden onderscheiden. Deelfase 2a. Het vak tussen het kruispunt N50 en de rotonde Beneluxlaan Projectomschrijving: De ingrepen die op dit wegvak gebeuren omvatten in hoofdzaak de aanleg van een vrije busbaan, vrijliggende fietspaden, een kiss&ride-zone en de herinrichting van het kruispunt met de N50 ( t Hoge) (TV3V-project). De uitvoering van deze werken vallen voor het grootste gedeelte ten laste van het Vlaamse Gewest Alleen de aanleg van voetpaden en het straatmeubliair vallen ten laste van de stad Kortrijk. De werken worden in 3 fasen uitgevoerd: Fase 1: werken in de President Kennedylaan (tussen N50 en rotonde Beneluxlaan) Fase 2: werken in N50 tussen Katho en Lindenlaan Fase 3: slijtlaag en markeringen in de Beneluxlaan (tussen de 2 rotondes) In september 2011 startte de aannemer met fase 1 van de werken. De werken werden beëindigd in november Tijdens de werken Tijdens de werken Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring ontwerp in de GR: volledig in opdracht Vlaamse Overheid Aannemer: Norré Behaegel Bvba Nieuwpoortselaan Westende Goedkeuring gunning in het CBS: gegund door Vlaamse Overheid) Kostprijs: (ramingsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest en De Lijn) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad) Timing: september 2011 t.e.m. mei 2012 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Deze werken en de daarmee gepaard gaande kosten worden gedragen door de hogere overheid. Pagina 61 van 187

62 Deelfase 2b. Het vak tussen de rotonde Beneluxlaan en de Munkendoornstraat. Projectomschrijving: Het ontwerp en de financiering van de infrastructuurwerken voor dit wegvak gebeuren binnen het kader van het mobiliteitsconvenant waarbij het Vlaamse Gewest als bouwheer en voornaamste financierende partij optreed. Binnen dit kader worden verschillende modules afgesloten over de (her)aanleg van het betrokken wegvak, de heraanleg van het kruispunt met de Munkendoornstraat als rotonde, het verlengen van de middenberm in de Kennedylaan t.h.v., de aanleg van vrijliggende fietspaden en de plaatsing van nieuwe verlichting. Voor dit wegvak werden 3 modules afgesloten: - module 16: heraanleg van baanvakken buiten bebouwde kom gelegen - module 11: aanleg van fietspaden - module 17: verlichting In 2012 werd de aanbesteding opgestart. _ Schets Stand van het dossier: fase van aanbesteding Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Kostprijs: studie veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: 14/11/2011 Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest, De Lijn en EMG) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad) Timing: najaar 2012 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 62 van 187

63 Deelfase 2c. Het vak tussen de Munkendoornstraat en de Marionetten Projectomschrijving: Het ontwerp en de financiering van de infrastructuurwerken voor dit wegvak gebeuren binnen het kader van het mobiliteitsconvenant. Voor dit wegvak werd een module 14 afgesloten (aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang) waarbij de stad de rol van de projectontwikkelaar op zich heeft genomen. Met het AZ Groeninge werd een overeenkomst afgesloten voor de kosteloze grondoverdracht en de deelname van de kosten door het AZ Groeninge. De herinrichting omhelzen in hoofdzaak: - de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Marionetten - de doortrekking van het verbreed profiel Kennedylaan tot aan de Marionetten - het voorzien van volwaardige fietsinfrastructuur - doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer In 2011 werd het ontwerp verder uitgewerkt door het studiebureau en voorgelegd aan de gemeenteraad van 14 november. In opdracht van de stad startte Leiedal de onderhandelingen met de aangelanden op voor de nodige grondverwerving en werd de onteigeningsprocedure opgestart. _ Schets Stand van het dossier: fase van aanbesteding Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Kostprijs: studie veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: 14/11/2011 Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest, De Lijn en EMG) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad of de projectontwikkelaar) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad) Timing: voorjaar 2012 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 63 van 187

64 Fase 3: Verbindingsweg Kennedylaan autosnelweg E17 Deelfase 3b. inrit spoed AZ Groeninge autosnelweg E17 Projectomschrijving: Deze nieuwe verbindingsweg situeert zich ten oosten van de nieuwe in oprichting zijnde ziekenhuiscampus AZ Groeninge, naast het Bruyningpad. Het is de bedoeling dat deze weg aansluit op de toekomstige rotonde gelegen op de Kennedylaan thv van de Munkendoornstraat, en die uitmondt op de uitritconstructie van de E17 naar het Ei toe. Alleen verkeer in de richting E17 wordt voorzien. Voor de aanleg van dit stuk werd een RUP opgemaakt. Bovendien kruist deze nieuwe weg via een ongelijkvloerse kruising het bestaande Bruyningpad en dient een ecoduct te worden voorzien (natuurgebied Kennedybos). Naar analogie met de fase 2c stelt zich hier hetzelfde principe dat als men hier de spelregels zeer consequent toepast, de projectontwikkelaar, in dit geval hier AZ Groeninge), dient in te staan voor de aanpassing van de bestaande verkeersinfrastructuur in functie van deze ontwikkeling. Het Vlaamse Gewest voorziet nu echter de mogelijkheid dat mits het afsluiten van een module 14 tussen het Vlaamse Gewest en de projectontwikkelaar de mogelijkheid wordt geschapen dat het Vlaamse Gewest financiëel tussenkomst in de herinrichting van de bestaande infrastructuur. Deze tussenkomst bedraagt 40%. De stad Kortrijk zal in dit dossier hier in de plaats treden van de projectontwikkelaar (= AZ Groeninge) De lokale overheid dient wel nog in te staan voor de aanleg van voetpaden vuilwater rioleringen, groenvoorzieningen, straatmeubilair. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Arcadis Gedas nv Kortrijksesteenweg Gent Kostprijs: studie veiligheidscoördinatie Goedkeuring ontwerp in de GR: Pagina 64 van 187

65 Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (ramingsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest en EMG) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad of de projectontwikkelaar) (ramingsbedrag) (ten laste van de stad) Timing: na 2013 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Deze werken en de daarmee gepaard gaande kosten worden gedragen door de hogere overheid. Pagina 65 van 187

66 2.1.4 Realisatie Fietsrouteplan In het Kortrijkse bevinden de hoogste prioriteiten qua fietsvoorzieningen zich in grote mate op de gewestwegen. Dit zijn van oudsher meestal de belangrijkste verbindingswegen, zowel voor auto- als fietsverkeer. Langs deze assen bevinden zich ook een hele reeks belangrijke bestemmingen voor fietsers. De aanleg en het onderhoud van fietsvoorzieningen op gewestwegen worden in principe gefinancierd door het Vlaamse Gewest. In het kader van de mobiliteitsconvenants worden de financieringsmodaliteiten verder geregeld in een aantal modules, die door de verschillende betrokken partners ondertekend dienen te worden. Pagina 66 van 187

67 Fietspaden N43 Projectomschrijving: de uitvoering is niet weerhouden in meerjarenprogramma , wel de studie. Het fietsrouteplan (2004) vernoemt de N43 als een prioriteit en stelt er vrijliggende fietspaden voor. De N43 is een gewestweg. Het initiatief voor de aanleg van fietspaden berust echter bij de Stad Kortrijk. Dit is mogelijk via module 13 van de moederconvenant. De stad Kortrijk zorgt voor het ontwerp en de aanleg van de fietspaden. Het is een gedeelde financiering tussen de stad en het Vlaamse Gewest maar de stad prefinanciert. Als schakel binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is een financiering van 100% voorzien. Het principe van vrijliggende fietspaden is reeds vastgelegd in de startnota (2002) voor de module 13 en in het ontwerp van de doortocht Aalbeke. De uitbouw van de vrijliggende fietspaden is voorzien langsheen het vak van de N43, begrepen tussen het kruispunt met de Lijsterlaan (vanaf het einde van het doortochtproject Aalbeke-centrum) en de kruispunten met de Brandelweg - Rodenburgstraat (einde van het herinrichtingsproject van het kruispunt Pottelberg - R8 Bruyningstraat Engelse Wandeling). Voor het weggedeelte ter hoogte van de Price werd een aparte startnota opgemaakt. Hierin worden de verschillende oplossingen afgewogen tegenover elkaar: ovonde,verkeerslichten en tunnel voor fietsers. Samen met de projectnota wordt deze startnota begin 2013 naar de GBC gebracht. Langsheen dit wegvak van de N43 zijn nu gemarkeerde fietspaden aanwezig. Het fietspadendossier wordt afgestemd op de rioleringswerken, deels gesubsidieerd door VMM en Aquafin en het Vlaams Gewest. Het Vlaams Gewest plant daarnaast ook opnieuw een structureel onderhoud van de N43. In een eerste fase wordt een studieopdracht uitgevoerd om het project fietspaden en de daaraan gekoppelde rioleringswerken verder uit te werken. Daarnaast behelst de studieopdracht de eraan gekoppelde procedures inzake opbouw en medefinanciering. Pottelberg: Huidige situatie Torkonjestraat: Huidige situatie Moeskroensestwg: Huidige situatie Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie (nodige gegevens verzamelen voor een module 13) Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Plein Kortrijk Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: 8/02/2010 Aannemer: Kostprijs: (gunningsbedrag) Timing: t.e.m. _ Pagina 67 van 187

68 Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 68 van 187

69 Fietspaden N50 Projectomschrijving: De as Doornikserijksweg vanaf de rotonde Beneluxlaan tot en met het IJzeren Bareel (N50) is geselecteerd als een bovenlokale functionele fietsroute. Tussen de Aubettestraat en de Perykelstraat werd het bestaande fietspad ontdubbeld waardoor er nu langs weerszijden van het traject vrijliggende fietspaden liggen. Deze werken werden beëindigd eind oktober 2012 en gingen gepaard met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een structureel onderhoud van de rijweg door het Vlaamse Gewest. Voor de fietspaden werd een module 13 afgesloten, waarbij de stad Kortrijk optrad als bouwheer van de fietspadwerken en de werken ook prefinancierde. Snoeck&Partners verzorgde de opmaak en opvolging van het dossier. Het dossier werd gegund aan stadsbader voor uitvoering. Voor de twee resterende delen van deze as werd de studieopdracht van Snoeck&Partners uitgebreid. De studie moet nog aangevat worden. Voor het hele traject werd in 2010 een startnota goedgekeurd in de PAC. Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksewijk Kortrijk Kostprijs: veiligheidscoördinatie Aannemer: Stadsbader-Flamand Kanaalstraat Harelbeke Kostprijs: ,47 (ramingsbedrag) Timing: augustus 2010 t.e.m. december 2012 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Deze werken en de daarmee gepaard gaande kosten worden gedragen door de hogere overheid. Pagina 69 van 187

70 2.1.5 Nieuwe infrastructuren We verwijzen hier eveneens naar punt 1.8. hieraangaande betreffende nieuwe infrastructuren langs gemeentewegen. Naar aanleiding van talrijke nieuwe ontwikkelingen in onze regio: zoals belangrijke nieuwe bedrijventerreinen (bvb Deltapark, Researchpark, Dienstencentrum Beneluxlaan, Doenaert, enz..) die ingeplant worden, de bouw van de nieuw ziekenhuiscampus, grootschalige nieuwe verkavelingen (bvb Moorseelsestraat, Bozestraat - Molenstraat, enz.) kan de noodzaak ontstaan om het huidig wegennet uit te breiden of het bestaande in belangrijke mate aan te passen. Het betreft hier meestal reeds volgens het gewestplan voorziene infrastructuren, doch die tot op heden niet werden gerealiseerd. Voorgaande opgesomde ontwikkelingen in combinatie met de nog steeds groeiende mobiliteitsbehoefte bij onze burgers leiden ertoe om deze nieuwe infrastructuren te ontwikkelen. Moberstudies en stedenbouwkundige studies zijn een eerste stap voor deze ontwikkelingen, die zich dan nadien in meer concrete studies omzetten, bij de betrokken Vlaamse Overheid op eigen initiatief, maar meestal in coördinatie met onze eigen stedelijke diensten of zelfs in scenario s waarbij de stad zelf aan de basis van eerste initiatief dient te liggen. Pagina 70 van 187

71 N328 Projectomschrijving: Niet weerhouden in meerjarenprogramma De N328 is een nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de R8 en de R36 binnenstadsring, gelegen tussen Bissegem en Heule. Tussen die 2 belangrijke deelgemeentes van de stad is er geen enkele aantakking op de R8, hoewel dit een dichtbebouwd gebied is, dat nog meer bebouwd zal worden door de realisatie van een 500-tal bijkomende woningen, voorzien binnen het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De aanleg van deze weg was al voorzien op het gewestplan en, veel later, in het mobiliteitsplan van de stad. Wat ontbrak was een kwantitatieve onderbouwing van de visie inzake de N328. Deze onderbouwing is gebeurd met behulp van het stedelijke verkeersmodel. Dit model geeft, zowel voor de ochtend- als voor de avondspits, precies aan wat de impact is van verschillende scenario s, die verder in deze nota worden beschreven. Uit deze studie blijkt dat de N328 voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen: - Ontsluiting van de nieuwe woonzones en het lokale bedrijventerrein in de open ruimte tussen Heule en Bissegem - Verdeling van het verkeer tussen R8 en R36 - Ontlasting van het verkeer dwars door Heule en Bissegem Een volledige realisatie van de N328 tussen de R8 en de nieuwe Meensepoort, zonder aansluiting op de Kortrijksestraat blijkt veruit het beste scenario. In dit licht verdwijnt de betekenis van de N328 (ten oosten van de Kortrijksestraat) en de noordelijke tak van de N50c. Daarom werd voorgesteld om die definitief te verlaten. Uiteindelijk werd een consensus bereikt over het concept van de N328 (tracé, dwarsprofielen, kruispuntenoplossingen, aan- en ontsluitingsplan). Over de aanleg zelf zijn nog verdere onderhandelingen nodig, doch op basis van dit concept kan nu reeds gestart worden met het ontwikkelen van aanpalende woongebieden. Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie (einde conceptstudie) Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Timing: t.e.m. _ Kostprijs: (ramingsbedrag) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 71 van 187

72 2.2 Coördinatie door het Vlaamse Gewest op gewestwegen Pagina 72 van 187

73 2.2.1 Herinrichten kruispunten Een van de basisopdrachten bij het Vlaamse Gewest is om per provincie de meest zwarte kruispunten in een meerjarenprogramma verkeersveiligheid op gewestwegen weg te werken. Hierbij waren vooral de criteria die betrekking hadden op de ongevallencijfers van doorslaggevende aard om hiervoor de prioriteiten te bepalen. In een latere fase werd deze opdracht overgenomen door de TV 3V die hiervoor een apart mandaat had gekregen van het Vlaamse Gewest en dit op een meer gestructureerde manier aanpakte. Concreet dit voor Kortrijk in 2012: - voor de periode vóór de oprichting van TV3V (zie punt ) o.a. het kruispunt Engelse Wandeling- Pottelberg- Bruyningstraat- R8. - voor de periode na de oprichting van TV3V (zie punt ) o.a. aansluiting Noordlaan op R8, kruispunt Brugsesteenweg(N50) met Iepersestraat, kruispunt Doorniksesteenweg met President Kennedylaan en Universiteitslaan. Deze herinrichtingen gebeuren wel telkens met het Vlaamse gewest als bouwheer, doch geschieden bijna telkens volgens de gebruikelijke convenantenprocedure ofwel via een aparte samenwerkingsovereenkomst waarbij de stad naast adviserende partij eveneens in beperkte mate mee financiert voor de realisatie ervan: voetpadaanleg, groenaanleg- en onderhoud,, straatmeubilair en eventueel locale aanpassingen aan het rioleringsnet Periode vóór de oprichting van TV3V Pagina 73 van 187

74 Engelse Wandeling - Pottelberg - Bruyningstraat Projectomschrijving: Jaren terug werd het verkeersknooppunt R8 N43-Pottelberg aangepakt door het Vlaams Gewest. Meer bepaald werden beperkte infrastructuurwerken uitgevoerd in functie van het uitrusten van dit knooppunt met verkeerslichten. Deze lichteninstallatie heeft echter nooit naar behoren gefunctioneerd. De problemen naar verkeersveiligheid en doorstroming aan dit complex bleven dan ook bestaan. Daarom is in 2004 een studie uitgevoerd om hieraan definitief te verhelpen. Uiteindelijk is een oplossing uitgewerkt die niet alleen dit knooppunt zelf aanpakt maar meteen ook het kruispunt Pottelberg Engelse Wandeling Bruyningstraat meeneemt. Ook op dit kruispunt komen er verkeerslichten. Tezelfdertijd worden deze werken door het stadsbestuur Kortrijk aangewend om het rioleringstelsel te optimaliseren en te saneren. Voor dit geheel werd een uitvoeringsontwerp opgemaakt door het Vlaams Gewest. Dit ontwerp werd op 13 mei 2009 voorgelegd aan de bewoners. Op 26 oktober 2011 was er een informatievergadering voor de handelaars. De nutswerken zijn gestart in januari De eigenlijke werken werden aangevat in mei Tijdens de werken Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur Kon. Albert I-laan 1.2 bus Brugge Goedkeuring ontwerp in de GR: 9/03/09 Aannemer: Norré-Behaeghel Nieuwpoortlaan Westende Kostprijs: ,33 (ramingsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest) ,42 (ramingsbedrag) (ten laste van de stad) Timing: mei 2012 t.e.m. mei 2013 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: ten laste van Vl. Overheid Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: (ten laste van VMW) Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 74 van 187

75 Periode na de oprichting van TV 3V De Tijdelijke vennootschap "Veilig Verkeer Vlaanderen" (TV 3V) is samengesteld uit de 3 grootste studiebureaus van Vlaanderen: Arcadis Gedas, Grontmij en Technum. Zij heeft tot opdracht "het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen". TV 3V analyseert de gevaarlijke verkeerssituaties en bedenkt oplossingen om het geheel verkeersveiliger te maken, rekening houdend met de functie van de weg en de omgeving waarin de weg gelegen is. Hiertoe heeft ze samen met alle betrokken actoren een "Leidraad Veilig Verkeer Vlaanderen" opgesteld waarin verschillende type oplossingen beschreven worden. De opmaak van het ontwerp gebeurt in overleg en met goedkeuring van de stad (GBC). De voorgestelde oplossing wordt voorgelegd aan de bevoegde provinciale commissies. Als de commissie akkoord gaat met de oplossing, wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zo snel mogelijk gerealiseerd. TV 3V treedt hierbij op als gedelegeerd bouwheer, in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. TV 3V wordt omkaderd door een stuurgroep waarin aanwezig zijn: de opdrachtgever AWV samen met de 5 Vlaamse Gouverneurs en een aantal bevoegde instanties. Daarnaast zetelen ook in deze stuurgroep de 3 belangrijke verenigingen ter zake: De Ouders van Verongelukte Kinderen, de Voetgangersbeweging en de Fietserbond. Dit programma voor verkeersveiligheid kadert in het voornemen van de Vlaamse Regering om tegen 2010 het aantal verkeersslachtoffers met de helft te doen dalen. Er dienen 800 gevaarlijke punten op de gewestwegen weg gewerkt te worden. Dit moet gebeuren in een periode van 5 jaar: van 2003 tot Elk jaar zal de Vlaamse Regering hiervoor 100 miljoen Euro, ter beschikking stellen. In 2003 heeft TV 3V 250 punten aangepakt. Vanaf 2004 komen telkens 160 nieuwe punten aan bod. In opdracht van de Vlaamse Regering geeft TV 3V hiermee antwoord op een diepe bezorgdheid in de maatschappij om het leed dat door verkeersongevallen ontstaat te helpen voorkomen. Pagina 75 van 187

76 Noordlaan R8 aansluiting Projectomschrijving: Momenteel is de bereikbaarheid van de Industriezone Kortrijk noord niet optimaal. Door het ontbreken van een aansluiting van de Noordlaan met de zuidelijke ventweg van de R8 wordt de Noordlaan te weinig gebruikt als ontsluitingsweg voor de industriezone en worden te vaak omliggende straten gebruikt om de industriezone te bereiken. Om de bereikbaarheid van de industriezone Heule-Kuurne en het verhogen van de verkeersveiligheid op de diverse kruispunten van de R8 en haar ventwegen met het onderliggend wegennet te verbeteren voert het Vlaams gewest aanpassingwerken uit te voeren aan de R8 Noord: - De R8 wordt doorgetrokken komende vanuit kortrijk West over de Izegemsestraat en de Noordlaan tot voor de Heirweg. - De Noordlaan wordt doorgetrokken tot aan de zuidelijke ventweg - De Izegemsestraat wordt t.h.v. de R8 geknipt voor het autoverkeer en zal enkel door fietsers kunnen gebruikt worden om van Kortrijk richting Sint-Katrien te rijden. Aan deze werken zijn ook werken van Aquafin in de Noordlaan op het grondgebeid van kuurne gekoppeld. In 2012 werd de fietskoker ter hoogte van de Izegemsestraat aangelegd en ook de tunnel voor de doortrekking van de Noordlaan tot aan de zuidelijke ventweg van de R8. Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: Vlaamse Overheid, agendschap Wegen en Infrastructuur Kon. Albert I-laan 1.2 bus Brugge Goedkeuring ontwerp in de GR: 12/04/2010 Aannemer: Devagro Groep Pitantiestraat Desselgem Kostprijs: (gunningsbedrag) (ten laste van het Vlaamse Gewest) Timing: juni 2011 t.e.m. mei 2012 (definitief) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: ten laste van VMW Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 76 van 187

77 Brugsesteenweg - Iepersestraat Projectomschrijving: Uit ongevallengegevens blijkt dat de strook ter hoogte van de Koning Leopold III-laan en de Iepersestraat in de Brugsesteenweg onveilig is, vnl. voor tweewielers. Vooral de oversteekbeweging van en naar de Iepersestraat is moeilijk. Er komt een oplossing met bredere fietspaden en verhoogde beschermende middengeleiders. De linksafslagbeweging voor verkeer met herkomst Koning Leopold III-laan wordt verboden. Om sluikverkeer tegen te gaan is er in de Iepersestraat, tussen de Brugsesteenweg en de Kuurnsesteenweg, nu reeds eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij autoverkeer enkel nog toegelaten is in de richting van de Brugsesteenweg. De werken worden opgestart begin Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: TV 3V Plantin en Moretuslei 220/bus Antwerpen Aannemer: Norré Behaegel Bvba Nieuwpoortselaan Westende Kostprijs: (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 77 van 187

78 Doorniksesteenweg - Pres. Kennedylaan - Universiteitslaan Projectomschrijving: Dit kruispunt met verkeerslichten kende veel aanrijdingen tussen rechtdoorgaand verkeer met herkomst t Hoge en rechtdoorgaand verkeer met herkomst Universiteitslaan. Als zwart punt werd dit kruispunt heringericht. De verkeerslichten blijven behouden, er komen busstroken en afgescheiden fietspaden. In de President Kennedylaan komen er groene middenbermen en kant Xpo / Kinepolis zijn fietsers op het fietspad toegelaten in beide richtingen (om gevaarlijke oversteekbewegingen te vermijden). Dit kruispunt werd uitgevoerd als onderdeel van het dossier heraanleg Pres. Kennedylaan. (zie ) Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: TV 3V Plantin en Moretuslei 220/bus Antwerpen Aannemer: Norré Behaegel Bvba Nieuwpoortselaan Westende Kostprijs: _ (zie ) Timing: juni 2011 t.e.m. april 2012 (voorlopig) Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: 7.262,73 ten laste van Vl. Overheid Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 78 van 187

79 2.2.3 Renovatie straten Het Vlaamse Gewest investeert ook in grootschalig onderhoud van de gewestwegen op ons grondgebied. De aanleiding kan zowel zijn het in stand houden van hun patrimonium, maar ook het aanpassen van de wegeninfrastructuur i.f.v. nieuwe noden zoals bv. doorstromingsmaatregelen voor De Lijn. Pagina 79 van 187

80 2.3 Coördinatie door het Vlaamse Gewest op autosnelwegen Pagina 80 van 187

81 2.3.1 Complex R8 - A19 Projectomschrijving: De uitwisseling tussen de A19 en de R8 verloopt momenteel niet optimaal. Het verkeer dat vanuit het zuiden van de R8 de A19 wil oprijden, moet het verkeer uit noordelijke richting van de R8 dwarsen via driekleurige verkeerslichten. Ook het verkeer komende van de A19 dat het noorden van de R8 wil rijden wordt door driekleurige verkeerslichten geregeld. Vooral op de R8 ter hoogte van de dwarsingen aan de driekleurige signalisatie leidt dit tot een objectief onveiligheidsgevoel. Er werd een voorontwerp uitgetekend waarbij het verkeer dat via de A19 naar Kortrijk Noord en van de R8 komend van Kortrijk Zuid naar de A19 via 1 brug met 2 rijstroken (Kortrijk Zuid naar A19) en 1 rijstrook (A19 naar Kortrijk Noord) aan de zuidkant van de verlengde as van de A19 verloopt. In 2011 werd de project-mer voor de heraanleg van het complex afgerond. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Ontwerper: Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur Kon. Albert I-laan 1.2 bus Brugge Aannemer: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 81 van 187

82 2.3.2 Complex Kortrijk Oost Projectomschrijving: Zie 8.3. _ Stand van het dossier: fase van aanvang _ Ontwerper: Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur Kon. Albert I-laan 1.2 bus Brugge Aannemer: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 82 van 187

83 2.3.3 Doortrekking zuidelijke R8 Projectomschrijving: Op dit moment is de R8 nog niet doorgetrokken tussen Kortrijk Oost en Kortrijk Zuid (het Ei). Momenteel maakt het verkeer op de R8 tussen beide verkeerscomplexen gebruik van de E17, wat vooral de druk op het Ei verhoogt. Zeker wanneer de geplande ontwikkelingen in Hoog Kortrijk worden gerealiseerd dreigt de capaciteit van het Ei ontoereikend te zijn om alle verkeersstromen op te vangen. Binnen het mobiliteitsplan Hoog Kortrijk is daarom de doortrekking van de R8 tussen Kortrijk Oost en Kortrijk Zuid de bela,grijkste maatregel om de bereikbaarheid van Kortrijk Oost op middellange termijn te garanderen. De belangrijkste voordelen van het doortrekken van de R8 zijn: - Wegnemen van druk van het Ei (voor relatie R8-Oost - R8-Zuid); - Goede aansluiting naar het centrum van Kortrijk via Doorniksesteenweg. In eerste instantie kan het doortrekken van de R8 druk wegnemen van het Ei. Verkeer dat van Kortrijk Oost komt en naar het westelijk deel van de R8 moet rijden, dient dit nu te doen via de E17 en het Ei. Bij het doortrekken van de R8, kunnen ze deze al oprijden aan Kortrijk Oost waardoor het Ei minder belast wordt. Dezelfde redenering geldt ook voor het verkeer dat van Kortrijk Zuid naar het oostelijk deel van de R8 rijdt. Bij het doortrekken van de R8 wordt er ook voor geopteerd om een uitwisselingscomplex te voorzien met de Doorniksesteenweg. Dit verhoogt niet enkel de bereikbaarheid van het centrum via de Doorniksesteenweg en de Doorniksewijk en van Hoog Kortrijk, maar zal ook de druk wegnemen van het kruispunt van de Beneluxlaan met de President Kennedylaan waar momenteel reeds problemen optreden tijdens de spitsuren. Een laatste belangrijk voordeel van het doortrekken van de R8 is dat de R8 dan verkeer kan wegtrekken van de zone tussen de Doorniksesteenweg en de Oudenaardsesteenweg (zowel binnen als buiten de R8). Om een goede relatie van de woongebieden van Hoog Kortrijk met het centrum van Kortrijk te garanderen en ongewenst sluipverkeer in die verblijfsgebieden te vermijden worden er ongelijkvloerse kruisingen voorzien aan de Beekstraat en de Burgemeester Gillonlaan, zonder uitwisselingsmogelijkheden. Het concept van de doortrekking van de R8 wordt onderzocht samen met de opmaak van de streefbeelstudie Kortrijk Oost (zie 8.3). Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur Kon. Albert I-laan 1.2 bus Brugge Aannemer: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 83 van 187

84 Hoofdstuk 3 Straatmeubilair De laatste jaren legde het stadsbestuur meer en meer de nadruk op de kwaliteit van de inrichting van zijn openbaar domein. Omdat de aankleding van de openbare ruimte met passend straatmeubilair een belangrijke meerwaarde biedt, groeide ook de aandacht voor dit straatmeubilair. Straatmeubilaris Bepaald straatmeubilair heeft een extra toegevoegde waarde omdat er via dit straatmeubilair stadscampagnes kunnen gevoerd worden en omdat de stad financiële compensaties krijgt. De directies Mobiliteit en Infrastructuur, Leefmilieu en de strategische cel werkten daarom een straatmeubilaris uit. De focus ligt op de ontwikkeling van een dynamiek om stad en streek te sensibiliseren in het maken van keuzes voor alles wat te maken heeft met publieke ruimte, de afstelling op elkaar van de verschillende studies zoals verlichtingsstudie, groenstudie, en het ontwikkelen van een methodiek om de coherente visie over te brengen Van in het begin is gestreefd om een werkdocument te bekomen waarin het overzicht van het straatmeubilair gekoppeld is aan criteria, procesopvolging en een directie- en themaoverschrijdende coherentie. Een eerste straatmeubilaris is opgemaakt met een overzicht van alle geplaatste straatmeubilair. Gelijktijdig is gestart met het in kaart brengen van wat, waar staat. Zowel bij de directie Leefmilieu als Mobiliteit & Infrastructuur worden alle gegevens verwerkt in éénzelfde softwareprogramma met Giskoppeling. Van daaruit is gestart met een tweede straatmeubilaris waarbij per groep meubilair een selectie is gemaakt van wat technisch en esthetisch behouden blijft en waarvoor een alternatief wordt gezocht. Ook is er, net als de verlichtingsstudie en de groenstudie, de bedoeling om een koppeling te maken met gebieden. Bij vervanging of bijplaatsen van het straatmeubilair kan direct gezien worden in welk gebied welk gamma van straatmeubilair is geplaatst en wat of welk type er precies nodig is. Ook bij de uitwerking van een nieuw project kan er handig van dit document gebruik gemaakt worden om het juiste meubilair op te nemen in het nieuwe ontwerp van een straat of plein. De verwerking van aanvragen en problemen over straatmeubilair worden voor zowel de directie Leefmilieu als Mobiliteit & Infrastructuur uitgeschreven in een proces. Dit betekent dat er een éénduidig en directieoverschrijdende benadering is voor vragen en projecten over straatmeubilair. De uiteindelijke straatmeubilaris bestaat uit drie delen: - een overzicht van meubilair toegepast in verschillende gebieden met een uitgeschreven proces en een index van kleur, kwaliteitsvereisten en leveranciers - een overzicht van projectmatige toepassingen - een overzicht van straatmeubilair dat in ontwikkeling is. Deze straatmeubilaris werd goedgekeurd in het CBS van 12/07/2012. Pagina 84 van 187

85 3.1 Schuilhuisjes Via een concessie verleend aan de firma Clear Channel werden voor een periode van 12 jaar ( ) gespreid over heel Kortrijk 140 schuilhuisjes geplaatst. Bij de keuze van schuilhuisje besteedde de stad zeer veel aandacht aan het esthetisch aspect. De firma Clear Channel reinigt deze schuilhuisjes wekelijks. Zij staan ook in voor alle herstellingen, vervangingen, beschadigingen, enz. Daarnaast betaalde de firma Clear Channel tijdens de contractuele periode een bedrag van ,50 als compensatie voor het voeren van reclamecampagnes op deze schuilhuisjes. Onze Directie bewaakt het goed beheer van deze schuilhuisjes door Clear Channel. Gezien de overeenkomt met Clear Channel beëindigd werd eind 2011 lanceerde onze directie in samenwerking met communicatie en recht de aanbesteding voor het plaatsen van nieuwe schuilhuisjes in onze stad. De opdracht werd al 2 keer uitgeschreven maar nog niet gegund. Pagina 85 van 187

86 3.2 Stadsplanborden en informatieborden Er staan momenteel: - 85 stadsplanborden m² informatieborden - 23 informatieborden in de parking Veemarkt - 7 informatieborden in de parking Schouwburgplein - 1 ledwall in de stadskern Deze concessie werd gegund aan de firma JC Decaux uit Brussel. Het betreft een opdracht voor 12 jaar en met tevens hieraan gekoppeld een jaarlijkse vergoeding van Pagina 86 van 187

87 3.3 Openbare verlichting De directie beheert ongeveer lichtpunten verspreid over het hele grondgebied. We onderscheiden 2 grote categorieën: - de zuiver functionele verlichting: Hiermee verlichten we de openbare wegenis en pleinen. Dit draagt bij tot het veilig gebruik van het openbaar domein. Deze verlichting ontsteekt bij zonsondergang en dooft bij zonsopgang. Ondanks het functionele karakter besteden wij vrij veel aandacht aan het maken van keuzes van welke soort verlichtingssysteem het meest geschikt is voor een bepaalde omgeving: parkverlichtingen, verlichting langs fietswegen, verlichting in woonkernen of verlichtingen langs meer landelijke omgevingen. Pleinen krijgen door verlichting een eigen accent. - de esthetische verlichting of accentverlichtingen: Deze verlichting geeft vooral een meerwaarde aan de omgeving. Sommige verlichtingssystemen hebben als doel een zicht, een monument, een kunstwerk of een boompartij te accentueren. Door gebruik van projectoren, grondspots of gekleurd licht worden accenten gelegd. Andere verlichtingssystemen hebben een meerwaarde op zich en maken een essentieel onderdeel uit van het concept voor de herinrichting van het openbaar domein. Zo wordt stiftverlichting geplaatst binnen de heraanleg van een schoolomgeving. Deze verlichting met estethische meerwaarde accentueert eveneens de schoolingang. Bij de keuze van armaturen wordt rekening gehouden met het andere straatmeubilair dat in de straat wordt geplaatst. Materiaal, kleur en vorm worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd om een harmonieus geheel te creeëren. Het leveren en plaatsen van deze verlichtingssystemen maken telkens het voorwerp uit van een individueel dossier (zie ). Daarnaast heeft de directie een coördinerende rol voor het onderhoud en het in goede staat houden van dit verlichtingspatrimonium. Eandis voert deze onderhoudsopdracht uit. Pagina 87 van 187

88 3.3.1 Quick-scan Onze netbeheerder Eandis biedt aan de steden en gemeenten de mogelijkheid aan om hun verlichtingsinstallatie te laten doorlichten. Kortrijk was de 1 ste stad die deelnam aan de quick-scan. Onze volledige verlichtingsinstallatie werd grondig onderzocht met de bedoeling de armaturen met een hoog verbruik en laag rendement op te lijsten. Uit het resultaat van de quickscan blijkt dat 621 armaturen een slecht werkende voorschakelapparatuur hebben. De slechtwerkende schakelapparaten vertalen zich in een verlies aan energie. Door deze voorschakelapparaten te vervangen besparen we dus aan energie. We vervangen de voorschakelapparatuur van 621 verlichtingstoestellen. Pagina 88 van 187

89 3.3.2 Monumentverlichting Momenteel omvat de monumentverlichting 416 lichtpunten. Deze accentueren 27 bijzondere plaatsen verspreid over Kortrijk. Dit gaat onder meer over het verlichten van historische gebouwen, groenpartijen, kunstwerken, standbeelden, kerken.. Deze verlichting ontsteekt net als de straatverlichting bij zonsondergang en dooft bij zonsopgang. Het verbruik van de monumentverlichting is kwh op jaarbasis. Door te kiezen voor een nieuw brandregime waarbij de monumentverlichting ontsteekt bij zonsondergang en dooft om middernacht kunnen we het jaarverbruik terug brengen tot kwh. Financieel betekent dit een besparing van ,3 op jaarbasis. In januari worden de nodige aanpassingen aan het net uitgevoerd om dit nieuw brandregime toe te passen. De studie was vervat in de quick-scan (zie 3.3.1), wat een gratis service is van Eandis. De investering voor de netaanpassing om het brandregime te wijzigen bedragen ,7 (BTW incl.).aangezien er een jaarlijkse besparing is op de energiefactuur van ,3 betekent dit dat er een terugverdientijd is van ruim 1 jaar. Volgende momumenten en kunstwerken worden verlicht: Guldenbergplantsoen de Broeltorens Maria Beeld beeld Oudstrijders Maria Beeld Deken Camerlincklaan bomen Grote Kring Steenpoort beeld moeder Theresia Voorstraat sculptuur kloppend hart Sint.-Amandsplein standbeeld Jan Vandaele St. Maartenskerk Groeninge Poort Klakkaards Reke rond torens St. Janshof Bomen Vlasmarkt monument Burg. August Reynaert bomen Beekstraat bomen Begijnhofpark Volksplein en Pijlstraat Parkverlichting Kapucijnenstraat Muurverlichting en bomen Elfde Julilaan verlichting kerk Bellegem standbeeld Minneke kerk + G. Gezelle en Tineke van Heule kerk Kooigem + kunstwerk de Sokkel de molen in Marke de keermuur + bomen op Markeplaats de kerk op Rollegemplaats Pagina 89 van 187

90 Verlichting stadhuis en Halletoren Projectomschrijving: De verlichting van het Belfort en het stadhuis werd vernieuwd. Beide monumenten worden nu verlicht door een combinatie van ledtoestellen en grondspots. In tegenstelling tot de vroegere verlichting is er nu een beter gerichtte verlichting. De verschillende kleurtemperaturen vormen een mooi harmonisch geheel. Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Sudiebureau Antico Via Cadore 38 I Milaan Goedkeuring ontwerp in de GR:22/04/2012 Kostprijs: ,09 ( btw incl.) Vernieuwde situatie Aannemer: Eandis Pres. Kennedypark Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: ,09 (ten laste van de stad) _ Timing: septemer 2012 (definitief) Pagina 90 van 187

91 Hoofdstuk 4 Onderhoudswerken Team beheer en exploitatie van de directie mobiliteit en infrastructuur staat in voor het onderhoud van de Kortrijkse wegen en hun infrastructuur. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle onderhoud- of beheerstaken. We onderhouden ongeveer 678 km wegen, een 40-tal pleinen en openbare parkings, 125 km voetwegen, 184 km fietspaden, m² voetpaden, 820 km rioleringen, 580 km grachten en beken (onbevaarbare waterlopen), items straatmeubilair, markeringen (L&L, ppl. MV, zebra, stopstrepen, haaientanden en fietsoversteken) en 200km lijn en/of parkeermarkeringen. Alle onderhoudswerken zijn eigenlijk de opdrachten die voortvloeien uit de investeringen en die het patrimonium zoveel mogelijk in stand houden. Voor grotere opdrachten of de opdrachten waar specifieke materialen of machines voor gebruikt worden doen we een beroep op diverse aannemers. Voor de kleinere of dagdagelijkse opdrachten staat ons eigen personeel in. Pagina 91 van 187

92 4.1 Waterpartijen Projectomschrijving: Voor het onderhoud van de waterpartijen sluiten we jaarlijks een contract af met een firma. Hun opdracht bestaat eruit om: maandelijks volgende taken uit te voeren: - nazicht van tijdschakelaars; - nazicht van niveauregeling; - nazicht van het automatisch vulsysteem; - uitwendig reinigen van de pomp en de filters; - afstellen van de spuitkoppen. jaarlijks volgende taken uit te voeren: - ontkalken van alle onderdelen die in contact staan met het water (met uitzondering van de leidingen), met name de pompen, de afsluit- en/of regelkranen, de niveauregeling, de spuitkoppen, de automatische vulklep, enz...; - inwendige controle van de pompen wat betreft dichtingen, kogellagers e.d. Aannemer: BVBA Aquafontal Koolskampstraat Koolskamp Goedkeuring gunning in het CBS: 22/02/2012 Kostprijs: 7.236,52 (gunningsbedrag) Mobiliteit & Infrastr. Kostprijs: 2.895,22 (gunningsbedrag) Leefmilieu Opgenomen waterpartijen voor onderhoud: Fontein Lange Steenstraat Fontein Voorstraat Fontein Vlasmarkt Fontein Schouwburgplein ( De Golf ) Fontein Plein Fontein Koningin Astridpark Fontein Koningin Astridpark Pagina 92 van 187

93 4.2 Pompinstallaties Projectomschrijving: Deze installaties staan in voor het pompen van alle soorten water waar de afvoer niet vanzelf kan gebeuren. De stad staat in voor het onderhoud van deze installaties. Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Locaties pompinstallaties: Veemarkt Gentsestraat Olmenlaan Vaernewijk Moorseelsestraat Oudenaardsesteenweg Lauwsestraat Pagina 93 van 187

94 4.3 Onderhoud koepels en overkappingen Projectomschrijving: Onze stad beschikt over 7 overdekte fietsenstallingen, een grote koepel t.h.v. het station in de Tolstraat en de luifel met spiderglas op Markeplaats. Om de goede staat van de overkappingen te behouden lijkt het ons aangeraden deze overkappingen om de zes maanden (na de zomer en na de winter) te laten schoonmaken. Vooral na de winter vormen de afgevallen bladeren een vuile massa in de gootjes tussen de verschillende koepels, wat slordig en vuil overkomt. Het onderhoud bestaat uit het reinigen van de koepel, zowel binnen- als buitenkant met inbegrip van de aluminiumconstructie, uitgezonderd de draagconstructie. Er moet ook speciaal aandacht geschonken worden aan de omgeving rondom de overdekte fietsenstallingen Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (gunningsbedrag) Geen bestek in 2012 Opgenomen overkappingen voor onderhoud: - Koepel Tolstraat t.h.v. het station - Fietsenstalling Verzetskaai kant Leiebrug. - Fietsenstalling Verzetskaai kant G. Gezellestraat - Fietsenstalling Houtmarkt - Fietsenstalling Plein - Fietsenstalling Boerenhol - Fietsenstalling Dam - Luifel Markeplaats Koepel Tolstraat t.h.v. station Pagina 94 van 187

95 4.4 Onderhoud tunnelcomplex Projectomschrijving: Het onderhoud van tunnelcomplex ter hoogte van de Doorniksewijk werd in het verleden wat verwaarloosd. Hierdoor ligt het tunnelcomplex er vuil bij. Er werd graffiti op de tunnelwanden gespoten, er ligt zwerfvuil op moeilijk te bereiken plaatsen,... Wij schreven daarom een opdracht uit voor het reinigen van het tunnelcomplex ter hoogte van de Doorniksewijk. Het is de bedoeling om het tunnelcomplex jaarlijks grondig te laten reinigen door een aannemer aangesteld door het Stadsbestuur. Volgende zaken komen aan bod: - Verwijderen van aanplakkingen en graffiti - Verwijderen van alle vuilnis, incl. zwerfvuil op moeilijk bereikbare plaatsen - Verbeteren van het visuele aspect van de tunnel Aannemer: Aquastra bvba Dronckaertstraat Lauwe Goedkeuring gunning in het CBS: 12/09/2012 Kostprijs: 4.452,80 (gunningsbedrag) Pagina 95 van 187

96 4.5 Asfaltlagen Projectomschrijving: Jaarlijks schrijven wij een opdracht uit om op diverse locaties een nieuw asfaltlaag aan te leggen op de bestaande asfaltverharding (of op een andere verharding, keibestrating of steenslagfundering). Eventueel dient de aannemer eerst de oude verharding weg te schaven. Pagina 96 van 187

97 4.5.1 Vernieuwen van asfalt Aannemer: Stadsbader Kanaalstraat Harelbeke Goedkeuring gunning in het CBS: 20/06/2012 Kostprijs: ,43 (gunningsbedrag) Opgenomen asfalteringswerken in dit bestek: Uitgevoerd Moorseelsestraat fase 1 Moorseelsestraat fase 2 Luipaardstraat Interventies X X Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Manpad (volledig) - Visserskaai (tussen rotonde Olmenlaan en afrit R8) - Visserskaai (tussen Passionistenlaan en rotonde Olmenlaan) - Manpadstraat (tussen Processiestraat en Priesteragestraat: bestrijking) - Manpadstraat (tussen Priesteragestraat en Aubettestraat) - Manpadstraat (tussen Aubettestraat en Manpad) - Manpadstraat (tussen Manpad en Elleboogstraat Pagina 97 van 187

98 4.5.2 Gietasfalt Projectomschrijving: Gietasfalt dient voor het dichten van scheuren en voegen alsook voor het nivelleren van verzakte sleuven en het overlagen van gekrakeleerde asfalt. Aannemer: NV Trafiroad Kunstlaan 24 bus Brussel Goedkeuring gunning in het CBS: 16/05/2012 Kostprijs: (gunningsbedrag) Opgenomen gietasfalteringswerken in dit bestek: Uitgevoerd Kreupelstraat (vanaf café de Groene Wandeling naar Zwevegem toe thv zijkant X asfalt) Kwabrugstraat (diverse locaties) X Minister Vanden Peereboomlaan (diverse locaties) X Rijselsestraat (diverse locaties) X Rollegemseweg (diverse locaties) X Veldstraat (thv kruispunt met Stasegemsesteenweg) X Visserskaai (plaatselijk opvullen verzakkingen) X Dottenijsestraat (thv drempelelementen) X Oude Oudenaardsesteenweg (oude arm thv café Lange Munte) Hendrik Consciencestraat (diverse locaties) Marionetten (plaatselijk, thv vroegere rijbaankussens) Lieven Bauwensplein (thv Zwinstraat) Kapelhoekstraat Diversen Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Bellegemsestraat - Rollegemsestraat - Van Belleghemdreef (asfaltnaden dichten) - Preshoekstraat (thv rotonde Gladiatorenstraat) - Kooigemsestraat: zijkant asfalt tegen betonboord - Spoorweglaan (dichten van scheuren) Pagina 98 van 187

99 4.6 Cementbetonverhardingen Projectomschrijving: Jaarlijks schrijven wij een opdracht uit om op diverse locaties de bestaande rijwegverharding gedeeltelijk op te breken en te vervangen door een nieuwe cementbetonverharding op een fundering van schraal beton. Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: (gunningsbedrag) Geen bestek in Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Sint-Sebastiaanslaan (plaatselijk) - André Devaerelaan (plaatselijk) - Ten Akkerdreef (plaatselijk) - Deken Camerlyncklaan (plaatselijk) - Pieter Breughelstraat - Pagina 99 van 187

100 4.7 Funderingen en verhardingen Projectomschrijving: Jaarlijks schrijven wij een opdracht uit voor het plaatselijk herstellen van rijwegverhardingen met inbegrip van hun fundering en eventueel andere meegaande werken (vb herplaatsen of vernieuwen van de aanliggende tussenstroken, weggoten en borduren ). Aannemer: NV Vanden Buverie & Co Spildoornstraat Desselgem Goedkeuring gunning in het CBS: 10/10/2012 Kostprijs: ,52 (gunningsbedrag) Opgenomen werken in dit bestek: Sint-Antoniusstraat Diversen Uitgevoerd Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Morinnestraat (tussen huisnummer 65 en 72) - Steenlandermeers (tussen Leuzestraat en Dottenijsestraat) Pagina 100 van 187

101 4.8 Aanpassingswerken wegen Projectomschrijving: Jaarlijks schrijven wij een opdracht uit voor aanpassingswerken aan bestaande wegenis. Deze houdt afhankelijk van de locatie het volgende in: - plaatselijk verbreden van de voetpaden - maken van vluchtheuvels en middengeleiders (afzonderlijk of voor de uitrusting van ronde punten); - aanleggen of uitbreiden van voetwegen, fietswegen, bedieningswegen, (steenslagfundering + asfaltlaag van 5 cm) met eventuele aanleg van een riolering, watergreppels, kantstenen, enz. Aannemer: BVBA Growebo - Tack Gebroeders Steenstraat Goedkeuring gunning in het CBS: 30/05/2012 Kostprijs: ,85 (gunningsbedrag) Uitgevoerde werken met dit bestek: Uitgevoerd Bellegemsestraat (plaatselijke t.h.v. De Koekeliere ) X Rollegemsestraat (plaatselijk) X Markebekestraat (aanpassen tallud) X Diversen Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Wijngaardstraat (vervangen greppels) - Schouwburgplein - Valerius de Saedeleerlaan (uitlenging pijpekop en riolering) - Marionetten (wegnemen verkeersdrempels - Dottenijsestraat (vervangen drempels) Pagina 101 van 187

102 4.9 Aanpassingswerken waterlopen en grachten Projectomschrijving: De aanneming omvat: - uitgraven of ruimen van grachten; - opbreken en vervangen van bestaande overwelvingen; - maken van nieuwe overwelvingen; - opbreken en bouwen van kopmuren en oeverversterkingen Aanpassingswerken: 1 ste bestek Aannemer: NV Omir Mgr. Deneckerestraat Wevelgem Goedkeuring gunning in het CBS: 22/02/2012 Kostprijs: ,28 (gunningsbedrag) Uitgevoerde werken met dit bestek: Manpad Manpadstraat (diverse rioolwerken) Uitgevoerd X Aapassingswerken: 2 de bestek (Ruimen en reiten van grachten) Aannemer: BVBA Haezebrouck Schatting Zedelgem Goedkeuring gunning in het CBS: 04/04/2012 Kostprijs: ,95 (gunningsbedrag) Aanpassingswerken: 3 ste bestek Aannemer: AD BVBA Zauwerstraat Kalken Goedkeuring gunning in het CBS: 20/09/2012 Kostprijs: ,95 (gunningsbedrag) Pagina 102 van 187

103 4.10 Aanpassingswerken wegen en riolen Projectomschrijving: De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van aanpassingswerken aan bestaande rioleringen, zoals het op niveau brengen van riooldeksels, het bijplaatsen van straatkolken, het herstellen, vernieuwen of uitbreiden van rioleringen. illustratie uitbreiding riolering Pagina 103 van 187

104 Algemeen bestek wegen en riolen Aannemer: Nv Wegenbouw Ockier Noordlaan Kuurne Goedkeuring gunning in het CBS: 20/09/2012 Kostprijs: ,38 (gunningsbedrag) Uitgevoerde werken met dit bestek: Uitgevoerd Meiweg thv nr 10 : herstel lekkende inspectieput X Gentsestraat 194 (zuiger in trottoir) X Heuleplaats (zuiger) X Kortrijksestraat (2 zuigers) X Verschillende interventies tot uitputting bedrag Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Dottenijsestraat (doorsteken thv Callens) - Greenvillelaan (plaatselijk herstel thv nr. 3) - Oudenaardsesteenweg (pompput) - Minister Tacklaan (1 zuiger) - Vredelaan (1 zuiger) - Visserskaai (vervangen waterontvanger) - Wagenmakersstraat (zuiger) - Anna Bijnslaan - Veldstraat 105 (rioolaansluiting) - Moorseelsestraat (rioolaansluiting) - Pottelberg (rioolaansluiting Ø 400) - Heulebosstraat (inbuizing) Pagina 104 van 187

105 bestek Preshoekstraat - Ledeganckstraat Projectomschrijving: In de riolen van deze straten wordt een kous ingebracht om de infiltratie van grondwater tegen te gaan. Voor de werken Tijdens de werken Vernieuwde situatie Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: Stad Kortrijk - directie mobiliteit en infrastructuur Grote Markt Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 12/09/2011 Aannemer: NV Wegenbouw Ockier Noordlaan Kuurne Goedkeuring gunning in het CBS: 07/12/2011 Timing Preshoekstraat: 13/08/2012 t.e.m. (voorlopig) Timing Ledeganckstraat: t.e.m. (voorlopig) Kostprijs: ,59 (gunningsbedrag) Pagina 105 van 187

106 4.11 Cameraonderzoek riolen en reinigen riolen Projectomschrijving: De aanneming heeft tot doel het onderzoeken (+ eventueel voorafgaande reinigen) van diverse rioleringen. Deze werken houden het volgende in: - het eventueel afstoppen van aansluitende riolen op de te onderzoeken sectie teneinde een degelijke controle toe te laten; - het overpompen van het opgehouden water; - het verwijderen van alle in het riool aanwezige vuil (slib, puin enz.); - de eigenlijke camera-inspectie met bijhorend verslag. Aannemer: MJ Oomen Leidingtechniek Distriboulevard Moerdijk Nederland Goedkeuring gunning in het CBS: 10/10/2012 Kostprijs: ,19 (gunningsbedrag) Illustratie onderzoek gemetste riool Pagina 106 van 187

107 4.12 Huisaansluitingen op de stadsriolering Projectomschrijving: Een aannemer aangesteld door het Stadsbestuur voert de aansluiting uit van gebouwen op de stadsriolering. Het betreft hier enkel het deel van de aansluiting op het openbaar domein. Het is niet toegestaan deze werken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. In functie van de gescheiden afvoer van vervuild water enerzijds en hemelwater anderzijds, wordt de aansluiting op de stadsriolering steeds ontdubbeld. Aannemer: BVBA Paul Bossuyt Elbestraat Meulebeke Goedkeuring gunning in het CBS: 27/06/2012 Kostprijs: (gunningsbedrag) Illustratie huisaansluitingen Tussen 1/01/2012 en 15/11/2012 voerden we 74 DWA-aansluitingen en 24 RWA-aansluitingen uit met het resterend bedrag van 2011 en dit bestek. Pagina 107 van 187

108 4.13 Herstellingen trottoirs Projectomschrijving: Deze aanneming betreft trottoirwerken die dringend en arbeidsintensief zijn. Ook ongebruikelijke verhardingen komen hier aan bod. De aan te leggen, aan te passen of te herstellen trottoirs hebben nooit een grotere oppervlakte dan 25m². We schrijven deze (jaarlijkse) opdracht enerzijds uit om in te gaan op de vraag van sociale tewerkstellingsprojecten en anderzijds ons eigen personeel meer ruimte te geven. Naast deze opdracht voert ons eigen personeel ook nog heel wat van deze herstellingen uit. Aannemer: Clarus cvba Watermolenstraat 69B 8500 Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 16/05/2012 Kostprijs: ,83 (gunningsbedrag) Herstelling door eigen personeel Pagina 108 van 187

109 4.14 Herstelling trottoirs < 500 m² Projectomschrijving: In dit dossier zijn herstellingen vervat van trottoirs die te omvangrijk zijn om met eigen personeel te herstellen en voetpaden die op vraag van bewoners worden aangelegd. Ook het verlagen van borduren is in deze aanbesteding voorzien. Aannemer: Cvoa Gentse Dallen Kastanjelaan Gent Goedkeuring gunning in het CBS: 22/02/2012 Kostprijs: ,30 (gunningsbedrag) Pagina 109 van 187

110 4.15 Vernieuwen van trottoirs Projectomschrijving: Deze aanneming betreft: - het aanleggen van nieuwe trottoirs ter hoogte van recent bebouwde percelen; - de heraanleg van beschadigde trottoirs (o.a. opritten, verlagen boordstenen etc.) De aannemer moet tegelijkertijd op vier verschillende plaatsen werken kunnen uitvoeren in het kader van deze aanneming. De aan te leggen, aan te passen of te herstellen trottoirs hebben afzonderlijk nooit een grotere oppervlakte dan 500m². Pagina 110 van 187

111 Vernieuwen van trottoirs: 1 e bestek Aannemer: Marc Crombez bvba Heernisse Diksmuide Goedkeuring gunning in het CBS: 16/05/2012 Kostprijs: ,19 (gunningsbedrag) Uitgevoerde werken met dit bestek: Blauwpoort Pieter Casierstraat Tulpenpark Daliastraat Kortrijksevoetweg Pater Bossuystraat Uitgevoerd X X X X X X Vernieuwen van trottoirs: 2 e bestek Aannemer: Bernard Ockier nv Sint-Elooisdreef Kortrijk Goedkeuring gunning in het CBS: 5/12/12 Kostprijs: ,56 (gunningsbedrag) Opgenomen werken in dit bestek: Uitgevoerd Paleisstraat Hendrik Beyaertstraat Schippersstraat Lisbloemstraat Uitgevoerde werken in 2012 met lopende bestekken: Iepersestraat - Albrecht Rodenbachlaan - Deken Degryselaan - Violierenlaan - Bozestraat - Burg. Gillonlaan - Senator Coolestraat - Universiteitslaan - t Rode Paard Pagina 111 van 187

112 4.16 Renovatie fietspaden en Trage Wegen Projectomschrijving: Kortrijk beschikt over een zeer uitgebreid trage wegennetwerk: 375 openbare trage wegen met een totale lengte van 125,6 km. Na de inventarisatie in 1988 werden heel wat trage wegjes verhard (veelal met asfalt of stapstenen), waardoor er heel wat gevrijwaard bleven van omploegen of inname. Deze verhardingen zijn dringend aan vernieuwing toe. Via de opmaak van het tragewegenbeleidsplan heeft de stad zicht op de meest prioritair te onderhouden wegjes. Pagina 112 van 187

113 Aanleg en onderhoud van trage wegen Projectomschrijving: Op basis van het inventarisatie en evaluatietraject Trage Wegen in Bellegem en Kooigem (2009) werden een aantal knelpunten gedetecteerd: - De verbinding Tontekapel met de Geitenberg was verdwenen. - De halfverharde verbinding Ooievaarsnest - Laatste Oordje (Zwevegem) ligt er dikwijls drassig bij en is onbegaanbaar na de moutainbike toertochten in het voorjaar. Met de evaluatienota als basis en in onderling overleg met de eigenaar kon de verbinding Tontekapel met de Geitenberg in ere hersteld worden. In 2010 werd de verbinding dan ook opgenomen in het wandelnetwerk "Land van Mortagne". Door het onverharde karakter van de verbinding kreeg de stad echter klachten over de onbegaanbaarheid van het traject. Essentieel bij beide verbindingen is: - Het behoud van de verbinding voor de komende generaties. - Voorkomen van omploegen van de verbindingen door de landbouw. - Behoud van het groene "onverharde" karakter van de verbinding. - Comfortabele inrichtingen van de trage wegen. - Optimaal verzoenen van verschillende gebruikers (landbouwers - wandelaars - mountainbike). Het bestek MIL trage wegen 2012 voorziet in: - De verbinding Tontekapel - Geitenberg: drainerend schraalbeton fundering, betonnen riettegels (50 cm breed), incl. opvullen met teelaarde en inzaaien met gras; dit op basis van een ontegensprekelijke uitpaling van de trage verbinding (met als basis de atlas der buurtwegen). - De verbinding Ooievaarsnest - Laatste Oordje (tot de gemeentegrens met Zwevegem): herprofileren steenslagverharding breed gedeelte tussen het Ooievaarsnest en de Ooievaarsnestbeek, heraanleggen steenslagfundering en toplaag van ternair zand in het smallere gedeelte tot aan de gemeentegrens met Zwevegem. Aannemer: NV Wegenbouw Ockier Noordlaan Kuurne Goedkeuring gunning in het CBS: 22/08/2012 Kostprijs: ,90 (gunningsbedrag) Opgenomen werken in dit bestek: Uitgevoerd Ooievaarsnest richting Zwevegem en richting Doornikserijksweg Tontekapel Geiteberg X X Pagina 113 van 187

114 Heraanleg doorsteek Astridpark Projectomschrijving: De centrale doorsteek Astridpark maakt deel uit van een alternatieve fietsverbinding tussen Overleie, via de trage doorsteek thv De Stade, met Heule Watermolen. De bestaande asfaltverharding bevindt zich in slechte staat, door ouderdom van de asfalt en opstekende boomwortels. Rekening houdend met de eisen aan groen, fietscomfort, bereikbaarheid van het park voor wandelaars en voor onderhoudsdiensten én de esthetiek van de parkomgeving wordt volgend ontwerp voorgesteld, met als krachtlijnen: 1) Nieuwe okerkleurige asfaltverharding tussen de Graaf De Smet De Naeyerlaan en de centrale trappenpartij. De rijweg kant Park versmalt tot 3 meter. Dit om verwijderen van boomwortels te vermijden en zo de groeikansen van de waardevolle bomen te verzekeren. De toegang van onderhoudsdiensten, toezicht van politiediensten en vuilnisophalen van Waaihof ondersteunen de keuze voor asfaltverharding. 2) Symmetrische uitwerking en centrale trappenpartij met langs weerzijden van het monument een comfortabele helling. 3) Okerkleurige dolomietverharding tussen de trappenpartij en de aansluiting met de R36. Deze noodzakelijke keuze is ingegeven door de aanwezigheid van waardevolle grootbladige lindes en monumentale lindenboog. De dolomietverharding is onderhoudsvriendelijker bij problemen van opstekende boomwortels en is conform de rest van de parkomgeving. Aanpassingen aan bestaande groenvoorzieningen (haag thv de Graaf De Smet De Naeyerlaan), aanpassingen niveau s bestaande dolomietverhardingen en aansluitingen thv de De Smet De Naeyerlaan en de R36. Tijdens de werken Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van uitvoering Aannemer: NV Wegenbouw Ockier Noordlaan Kuurne Goedkeuring gunning in het CBS: 22/08/2012 Kostprijs: ,57 (gunningsbedrag) Pagina 114 van 187

115 4.17 Sneeuw- en ijzelbestrijding Projectomschrijving: Deze jaarlijkse aanneming omvat het leveren van chemische smeltmiddelen voor de gladheidbestrijding tijdens de winterperiode. Het aantal ton is afhankelijk van de noodzaak. 8 van onze personeelsleden verzorgen van 1 oktober 2012 tot 30 april 2013 deze gladheidbestrijding. Het is de bedoeling dat alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg zouden ontmoeten. De straten die bestrooid worden zijn: - in een eerste strooibeurt : de wegen gevolgd door het openbaar vervoer en de wegen van groot verkeer - in een tweede strooibeurt : de verbindingswegen met druk verkeer, de bedieningswegen van wijken en matig drukke wegen doch gladheidgevoelig. Bij weertype geel (ochtendkoude met kans op rijm- of ijzelplekken) worden, vanaf 5 uur 's morgens, die plaatsen (gewone wegen en fietspaden) gestrooid die door hun ligging en oriëntatie gladheidgevoelig zijn. Leverancier: Zoutbedrijf Quatannens bvba Kalsijdebrug Gistel-Snaaskerke Goedkeuring gunning in het CBS: 03/10/2012 Lot 1 Lot 2 Kostprijs: 147,92 geleverd in zakjes van 25 kg (gunningsbedrag) (financiering Facility) Kostprijs: 77,43 per ton bulk (gunningsbedrag) (financiering Mobiliteit en Infrastructuur) Illustratie strooizout Pagina 115 van 187

116 4.18 Kaaileuningen Projectomschrijving: Binnen de begroting (gewone uitgaven) is er een artikelnummer voorbehouden specifiek voor kaaien en kaaileuningen. Hiermee onderhouden, schilderen of vernieuwen we de kaaileuningen. Pagina 116 van 187

117 4.19 Maaien bermen Projectomschrijving: De opdracht van deze aanneming is het maaien van circa 100 km wegbermen en baangrachten. Overeenkomstig het bermbesluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 voorziet de aannemer twee maaibeurten per jaar (= alternatief maaien): - eerste beurt tussen 15 juni en 15 juli - tweede beurt tussen 15 september en 1 november De overige bermen, die omwille van veiligheidsoverwegingen niet in aanmerking komen voor het alternatief maaien, maait onze directie in eigen beheer. Aannemer: BVBA Vercogroen Rollegemlosstraat Ledegem Goedkeuring gunning in het CBS: 30/05/2012 Kostprijs: (gunningsbedrag) illustratie maaimachine Stad Kortrijk Pagina 117 van 187

118 4.20 Reinigen straatkolken Projectomschrijving: Om de 6 maanden moeten we ongeveer straatkolken reinigen. Hiervoor doen we beroep op een gespecialiseerde aannemer die ook instaat voor de slibverwerking. Dringende ontstoppingen van straatkolken, riolen en huisaansluitingen voeren we uit in eigen beheer. Aannemer: TV Dekeyser - Verhelle Zandstraat Brugge Goedkeuring gunning in het CBS: 31/10/2012 Contract loopt tot uitputting bedrag. Kostprijs: ,75 (gunningsbedrag) illustratie slokker Stad Kortrijk Pagina 118 van 187

119 4.21 Voegvullingen Projectomschrijving: Om onze betonwegen in goede staat te houden dienen we op geregelde tijdstippen de voegen te vullen. Hiervoor doen we een beroep op een gespecialiseerde aannemer en schrijven hiervoor jaarlijks een opdracht uit. Aannemer: NV Verfaillie - Leroy & Co Wervikstraat Zillebeke Goedkeuring gunning in het CBS: 02/05/2012 Kostprijs: 3,61 /lm (gunningsbedrag) Opgenomen werken in dit bestek: Uitgevoerd Tombroekstraat Olympiadeplein Zonnekestraat Baliestraat Schaapsdreef Oude Ieperseweg Kapel Ter Bede (tss Cederlaan en Oudenaardsesteenweg) Dottenijsestraat (drempels) X X X X X X X X illustratie voegvulling Pagina 119 van 187

120 4.22 Baangrachten Projectomschrijving: Baangrachten en wegbermen moeten we regelmatig ruimen en op profiel brengen. Hiervoor doen we beroep op een gespecialiseerde aannemer. Jaarlijks laten we ¼ van het grondgebied onderhouden. Zo hebben alle baangrachten en wegbermen na 4 jaar een volledige onderhoudsbeurt gekregen. Dringende interventies (door verzakkingen, taludverschuivingen, wateroverlast, ) voeren we uit in eigen beheer. Aannemer: Lavaert bvba Aalbeeksesteenweg Lauwe Goedkeuring gunning in het CBS: 22/02/2012 Kostprijs: ,70 (gunningsbedrag) (verlening contract) - Pagina 120 van 187

121 4.23 Onderhoud beken 3 e categorie Projectomschrijving: Onze directie moet m beken onderhouden (= beken 3 categorie). Het normale onderhoud voeren we uit in eigen beheer. Meer specifieke ingrepen zoals oeverversterkingen, overwelvingen, omleggingen, worden uitgevoerd via de aanneming Aanpassingswerken waterlopen. Beken 3 e Categorie: Naam Nummer Lengte Beerbosbeek S m Bondillebeek S m Bosbeek S m Disgracht L m Grote Wallebeek L m Klakkaartsbeek L m Kleine Spiere S m Kwadebeek L m Lange Meersbeek L m Magerstraatbeek L m Mellestraatbeek L m Ooievaarsnestbeek L m Plaatsbeek L m Rakebosbeek L m Schorbeek S m Toortelbeek L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L.28.1.A. 216m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam L m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S.10.4.A. 1203m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m zonder naam S m Pagina 121 van 187

122 4.24 Controle en onderhoud van de roosters en doorsteken Projectomschrijving: Wekelijks controleren en onderhouden we de delicate afwateringspunten en probleemgevoelige doorsteken. Na hevige regenval controleren we deze punten nog eens extra om verstopping en wateroverlast te voorkomen. Opgenomen roosters en doorsteken voor wekelijkse controle en onderhoud in 2012: tunnel fietspad onder autosnelweg te Rollegem Labroyeweg:rooster Doornikserijksweg: sas Kortrijkbeek Marionetten t.h.v. nr. 25 Sint Anna:roosters 1 en 2 O.L.V. Ter Spieghelestraat talud E17: roosters 1, 2 en 3 Schoonwaterbeek, einde Beukenstraat: overgang Langs de Wevelgemsevoetweg Hellebeek, Wevelgemsevoetweg: overgang Torkonjestraat t.h.v. nr. 14 Tulpenpark: rooster Schepen Huysstraat: sas Weimeersbeek, Schreiboomstraat: rooster Grote Wallebeek, Condédreef: rooster Grote Wallebeek, J. Decoenewandeling: rooster Vaart t.h.v. Sypon: rooster Toortelbeek, voetweg Mellestraat: rooster Magerstraatbeek, Izegemsestraat: rooster Rattenkasteel, Wittestraat: rooster Daarnaast zijn er nog een 50-tal punten die ook op regelmatige basis gecontroleerd worden (1 tot 2 maal per jaar) Pagina 122 van 187

123 4.25 Markeringen Projectomschrijving: Een andere specifieke taak bij onze directie is het aanbrengen van wegmarkeringen.bijna alle markeringen worden in eigen beheer aangebracht met speciale wegenverf. De laatste jaren opteren wij om zoveel als mogelijk opdrachten uit te voeren in duurzame markeringen. Deze zijn duurder in aankoop, maar blijven 8 tot 10 jaar zichtbaar. Markeringen met verf moeten één of twee maal per jaar herschilderd worden. Dat brengt een grote personeelskost met zich mee. Nieuwe markeringen gebeuren wel met verf. Als duidelijk is dat de situatie bestendigd kan worden, gaan we over tot markeringen in duurzame markeringen. Omwille van de kostprijs zal het vervangen van de markeringen met verf gespreid gebeuren Wegenverf Aannemer: NV Vandipaint Anzegemseweg Waregem Goedkeuring gunning in het CBS: 02/05/2012 Kostprijs: ,18 (gunningsbedrag) Duurzame fietssuggestiestroken Aannemer: Trafiroad nv Kunstlaan Brussel Goedkeuring gunning in het CBS: 16/05/2012 Kostprijs: ten laste van de stad Kortrijk: ,42 euro (gunningsbedrag) Opgenomen werken in dit bestek: Hellestraat kant huizen - Hellestraat kant OC - Izegemsestraat tss rondpunt en Heirweg (kant pare huisnummers) - Izegemsestraat tss rondpunt en Heirweg (kant onpare huisnummers) - Rondpunt Schaapsdreef - Rondpunt Maandagweg - Rondpunt Mellestraat Duurzame witte markeringen Aannemer: BV Track Line Handelstraat HT Leerdam-Nederland Goedkeuring gunning in het CBS: 16/05/2012 (verlenging lopende contract) Kostprijs: ten laste van de stad Kortrijk: 20,0497 per m² euro) Contract loopt tot uitputting bedrag. Pagina 123 van 187

124 4.26 Aankoop en levering van straatmeubilair Projectomschrijving: Te vervanging van versleten of verouderd straatmeubilair en om te voldoen aan de goedgekeurde straatmeubilaris, werd door de directie Mobiliteit en Infrastructuur nieuw straatmeubilair aangekocht. De aankoop van het straatmeubilair werd opgesplist in 3 loten: - Lot 1: Inox paal - Lot 2: Flexibele plaal - Lot 3: Vuilnisbakje Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Goedkeuring gunning in de GR: Het dossier is bij publicatie nog in aanbestedingsfase. Kostprijs: (ramingsbedrag) Pagina 124 van 187

125 4.27 Volledig eigen beheer Onze directie is verantwoordelijk voor alle stedelijke infrastructuur. Concreet betekent dit in eerste instantie dat de dienst zorgt voor het in goede staat houden van wegen, riolen, waterlopen, trottoirs, wegbermen, kaaien, pleinen, voetwegen, fietswegen, signalisatie, markeringen en straatmeubilair. Dit onderhoud gebeurt, indien kleinschalig in eigen beheer. In het nieuwe depot 102 huist de ploeg die gespecilaiseert is in signalisatie, markeringen, straatmeubilair, en ontstoppingen. Voor het herstel van trottoirs, rijweg, pleinen, staat zowel een ploeg in depot 102 en een ploeg in Rollegem paraat. De ploeg uit Rollegem neemt ook het onderhoud van grachten en typisch landelijke onderhoud (vb Trage Wegen) voor hun rekening Depot 102 Depot Rollegem Pagina 125 van 187

126 Onderhoud voetwegen Projectomschrijving: In het voorjaar krijgen alle voetwegen een onderhoudsbeurt. Omdat dit werk seizoensgebonden en zeer arbeidsintensief is doen we hiervoor een beroep op seizoensarbeiders. illustratie onderhoud voetwegen Pagina 126 van 187

127 Diverse opdrachten Projectomschrijving: Ons eigen personeel staat in voor het dagdagelijks onderhoud en beheer van ons patrimonium op het openbaar domein. Een greep uit de opdrachten: plaatsen van signalisatie aanbrengen markeringen controleren, plaatsen en vervangen van reddingsboeien vervangen en plaatsen straatnaamborden opgehangen huisnummers vervangen en herstellen verkeersspiegels vervangen en plaatsen van anti-parkeerelementen vervangen en plaatsen van zitbanken vervangen en plaatsen van vuilnisbakken vervangen en plaatsen van fietsenstallingen herstellen huisaansluitingen op de riolering overwelven van grachten ontstoppen van waterontvangers n.a.v. meldingen preventief ontstoppen van waterontvangers herstellingen van natuursteen herstellingen van rijweg in tarmac herstellingen huisaansluiting rioleringen Pagina 127 van 187

128 Hoofdstuk 5 Investeringswerken door derden op grondgebied Kortrijk Niet alleen de Stad voert werken uit op het openbaar domein of legt infrastructuur aan die achteraf bij het openbaar domein wordt ingelijfd. Ook een hele reeks andere besturen, instanties, kunnen dat. De procedures hiervoor kunnen ofwel wettelijk vastgelegd zijn, ofwel worden overeenkomsten met de Stad afgesloten. Pagina 128 van 187

129 5.1 Aquafin De nv Aquafin heeft van het Vlaamse Gewest de opdracht gekregen te zorgen voor het collecteren (verzamelen) van het vervuilde afvalwater in Vlaanderen en van het bouwen en exploiteren van installaties voor het zuiveren van dit water. Via de Vlaamse milieumaatschappij en op basis van een globale visie en meerjarenplannen krijgt Aquafin jaarlijks een hele reeks concrete dossiers ter uitvoering. Aquafin zelf zorgt dan voor het opmaken van de plannen, voor de nodige grondverwervingen en vergunningen en voor de uitvoering van de werken. Ook de exploitatie en het onderhoud van de installaties achteraf gebeurt door Aquafin. Het grootste deel van het Kortrijkse afvalwater wordt nu al afgevoerd naar het zuiveringsstation in Harelbeke, maar ook in Aalbeke en in Heule zijn reeds zuiveringsinstallaties operationeel. Er is echter op dit vlak nog heel wat werk te doen. Overzicht geplande werken Aquafin: Collector Leie-zuid (in coördinatie met Leiewerken) Noordlaan industriezone:afkoppelingsproject Aalbeke: collector Aalbeke centrum Aalbeke: RWZI Aalbeke centrum Marke: collector Populierenhof Heule: collector Disgracht (samen met het omleggen en de hercalibrering van de Disgracht) (Zie ook Bellegem: collector Bellegem N-O (in aanbesteding) N50 (samen met onderhoudswerken Vlaams Gewest) Afkoppelingsproject Klakkaertsbeek Afkoppelingsproject PS E17 en R8, nieuwe DWA langs R8 naar Leie Sanering Neerbeek + afkoppeling Hellebeek Afkoppelingsproject Pietje Patersbeek Heule: Goethalslaan - Heulebeek Pagina 129 van 187

130 5.2 Leiedal Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de twaalf gemeenten van het arrondissement Kortrijk, dat de socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de aangesloten gemeenten en de regio begeleidt. Als verlengstuk van de gemeenten helpt de Intercommunale de aangesloten gemeentebesturen sommige van hun taken i.v.m. met voornoemde thema s beter uit te voeren. Naast het uitbrengen van deskundig advies en ondersteuning, kan Leiedal ook instaan voor globale planuitwerkingen. Wij denken hierbij vooral in de richting van stedenbouwkundige plannen en ruimtelijke ordening; meer concreet gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, BPA s, RUP s, verkeersplanning, bouwplannen, enz. Haar taak kan zich soms niet alleen beperken tot het planmatige, maar ook tot op niveau van volledige projectrealisatie. Voor dit laatste vernoemen wij hier specifiek voor Kortrijk, onder andere: de dienstenzone Kennedypark, Waterven, bedrijventerrein Evolis, enz. Uiteraard gebeuren dergelijke projectrealisaties in nauw overleg met de Stad zelf, waarbij in verschillende van deze dossiers ook de financiering deels Intercommunale en deels stad is. De gerealiseerde infrastructuren worden nadien voor het belangrijkste gedeelte opgenomen in het openbaar domein van de Stad, dit conform overeenkomsten afgesloten tussen stad en de Intercommunale. Pagina 130 van 187

131 5.2.1 KMO-zone Torkonjestraat Projectomschrijving: In de zone tussen de N43-Torkonjestraat Keizerstraat Kardinaalstraat is een ontwikkeling gepland. Naast een KMO-zone zijn er ook zones voor woningbouw voorzien en een belangrijke groenstructuur. Leiedal maakte hiervoor de schetsontwerpen op. Een van de basisvragen gaat over de ontsluiting van dit gebied naar de N43 toe. Ook het zogenaamde kruispunt De Prince maakt deel uit van deze ontsluitingsproblematiek. Bedoeling is dat een stedenbouwkundige en verkeerskundige studie wordt gemaakt over de herinrichting van de Prince en het betrokken gedeelte van de Torkonjestraat en over de ontsluiting van de KMO-zone. Deze studie zal meegeomen worden in de studieopdracht voor het realsieren van fietspaden langs de N43 (zie ) Ondertussen werd er over de inrichting van het binnengebied een consensus bereikt. Dit inrichtingsvoorstel en het voorstel van samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voorgelegd. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Pagina 131 van 187

132 5.2.2 Project Kapel Ter Bede - Littoral Projectomschrijving: De oude Koramicsite, gelegen tussen het kanaal Bossuit, de E17 en de R8, is in overleg tussen de Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk ingediend bij de Vlaamse Minister van Economie Moerman, die streeft naar een actiever beleid op het vlak van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en economische locaties, in het bijzonder door de (her-)ontwikkeling van verouderde terreinen. Voor dit gebied werd door Leiedal een inrichtingsplan opgemaakt. Omdat de streefbeeldstudie Kortrijk -Oost mogelijks een deel van deze zone kan hypothekeren, wordt hier voorlopig niet aan verder gewerkt. Wel wordt de mogelijkheid/wenselijkheid onderzocht om langs de Visserskaai een nieuw stedelijk containerpark aan te leggen. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Ontwerper: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: Goedkeuring ontwerp in de GR: Pagina 132 van 187

133 5.3 Provincie De Provincie heeft op grondgebied van de Stad Kortrijk geen wegen onder haar bevoegdheid. Naast haar opdracht van voogdijoverheid heeft de Provincie voor onze Directie vooral een adviserende functie. Sinds kort spitst de Provincie zich meer toe op de uitbouw van een Provinciaal Fietsroutenetwerk. Het is dan ook vanuit deze context dat hier haar activiteiten naar onze Directie toe worden bekeken. Pagina 133 van 187

134 5.3.1 Fietspaden Bellegemsestraat Projectomschrijving: De Bellegemsestraat en de Rollegemsestraat maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Waar in de Bellegemsestraat geen fietsvoorzieningen zijn, liggen er in de Rollegemsestraat enkel smalle gemarkeerde fietspaden. Recent is een startnota (subsidie fietsfonds) opgemaakt die de aanleg van fietspaden onderzoekt: - tussen de Katte en huisnummer 225 (voorbij de Bredemolenweg): verhoogd aanliggende fietspaden - tussen de Bredemolenweg en het dorpcentrum van Bellegem: fietssuggestiestroken - tussen de Kortestraat en de Munkendoornstraat: verhoogd aanliggende fietspaden - tussen de Munkendoornstraat en de Aalbeeksestraat: vrijliggende fietspaden - een aanpassing van de brug over de E403 Op PAC van 10 januari 2011 werd de startnota nog niet conform verklaard. De auditor vroeg billateraal overleg met De Lijn om tegemoet te komen aan hun ontwerpeisen (rijwegbreedte en halteaccommodatie). Ook de mogelijke aanpassingen aan de brug over de E403 worden verder onderzocht in samenspraak met het Vlaams Gewest. Intussen is dit billateraal overleg gebeurd en werd een nieuwe PAC gepland. Het dossier wordt wellicht gecombineerd met het vernieuwen van de toplaag (asfalt) in de Bellegemsestraat en het vernieuwen van elektriciteitsnet en verlichtingsarmaturen tussen de Kortestraat en de Munkendoornstraat Recent is de startnota (subsidie fietsfonds) goedgekeurd door de auditor. De provincie zal zelf de opmaak van de projectnota verzorgen.. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Opmaak startnota: Stad Kortrijk Ontwerper: Provincie West - Vlaanderen Goedkeuring ontwerp in de GR: Pagina 134 van 187

135 Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 135 van 187

136 5.3.2 Fietsfondsdossier Overzetweg - Driekerkenstraat Projectomschrijving: De Driekerkenstraat en Overzetweg maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De aanleg van fietsinfrastructuur op deze gemeentewegen kan gesubsidieerd worden via het Fietsfonds van de Provincie. Hiervoor is een startnota in opmaak die verschillende dwarsprofielen aan elkaar afweegt. Volgende profielen worden voorgesteld: 1) Tussen de Markebekestraat en de Leie: aanliggend verhoogde fietspaden 2) Aanpassing brug over de Leie met uitkragingen ten behoeve van fietspaden 3) Tussen de Leie en de H.Dewildesstraat: aanliggend verhoogde fietspaden De startnota (opgemaakt door studiebureau Jonckheere) werd voorwaardelijk conform verklaard op de PAC van (datum). De auditor wenst grotere schrikafstanden tussen fietspad en rijweg. in de Overzetweg. Ten behoeve hiervan is een opmeting (hoogtes en dwarsprofielen) voorzien. In februari 2013 worden aangepaste dwarsprofielen voorgesteld aan de gemeentelijke begeleidingscommissie. Voor de verdere uitwerking van dit dossier als projectnota wordt de Overzetweg als 1e fase voorgesteld, al dan niet gecombineerd met de uitkraging van de brug over de Leie. De Driekerkenstraat zou dan later aangepakt worden, als gecombineerd dossier (schoolomgeving, fietspaden en riolering). Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Opmaak startnota: Stad Kortrijk Ontwerper: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 136 van 187

137 5.3.3 Fietsfondsdossier Lauwsestraat-Bergstraat Projectomschrijving: De Lauwsestraat en Bergstraat Overzetweg maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De aanleg van fietsinfrastructuur op deze gemeentewegen kan gesubsidieerd worden via het Fietsfonds van de Provincie. Voor de opmaak van de startnota wordt beroep gedaan op het studiebureau Cnockaert. De rioleringen in de Bergstraat zijn in slechte staat en thv het domein van Vandekasteele wordt er nog geloosd in een gracht. Het project komt in aanmerking voor subsidiëring van de VMM. Hiervoor moet in het voorjaar van 2013 een voorontwerp ingediend worden. Voor de Lauwsestraat zijn de rioleringen enkel opgenomen in het meerjarenprogrammavan VMM. (Zie ook 1.3.1) De startnota voor het fietsfonds moet onderzoeken of fysieke fietspaden mogelijk zijn op volgende wegvakken: 1) Bergstraat (tussen de Wolverijdreef en de Knokstraat): aanliggend verhoogde fietspaden 2) Bergstraat (tussen de Knokstraat en Aalbeke centrum): enkel gemengd verkeer, eventueel onder vorm van fietssuggestiestroken, mogelijk 3) Lauwsestraat (tussen Aalbekecentrum en Oudstrijderslaan ): reeds heraangelegd als schoolomgeving, zone 30 4) Lauwsestraat (tussen de Oudstrijderslaan en de brug over de R8): aanliggend verhoogde fietspaden Lauwsestraat: huidige situatie Bergstraat: huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Opmaak startnota: Stad Kortrijk Ontwerper: Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Laagspanning: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: TV: ondergronds brengen vernieuwen Kostprijs: OV: ondergronds brengen nieuwe lichtpunten Kostprijs: Waternet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Gasnet: vernieuwen aansluiting aanpassing uitbreiding verdubbeling Kostprijs: Pagina 137 van 187

138 5.4 Verkavelingsdossiers Dit hoofdstuk omvat alle projecten, waarbij terreinen verkaveld worden. Dit betekent dat ze worden ingedeeld in verschillende percelen, en voorzien worden van riolering, wegenis, nutsleidingen, openbare verlichting, verkeerssignalisatie, groen, straatmeubilair, Hierbij kan het gaan om projecten van woningbouw, maar ook om dienstenzones, industriezones e.a. Onze directie geeft in eerste instantie advies aan andere directies (stadsplanning en ontwikkeling, communicatie en recht) rond de thema s die onze directie aanbelangen (afwatering, infrastructuur, mobiliteit, ). Eens de projecten worden uitgevoerd worden de bestekken en plannen ook technisch en administratief nagezien en opgevolgd. Aangezien het toekomstig openbaar domein na de realisatie onder het beheer van onze directie valt, komt het er uiteraard op aan er op toe te zien dat alles degelijk wordt aangelegd en dat daarbij rekening wordt gehouden met een logisch functioneel gebruik. Afhankelijk van de initiatiefnemer van de verkaveling kunnen deze ingedeeld worden in drie categorieën: stadsverkavelingen (verkavelen van stadsgronden) private verkavelingen (door private eigenaars of maatschappijen) projecten door sociale huisvestingsmaatschappijen Pagina 138 van 187

139 5.4.1 Stadsverkavelingen Vóór de fusie van de gemeenten werden door de vroegere stad Kortrijk verschillende gronden verworven om deze te verkavelen tot in hoofdzaak woningbouw. Dit werd toen aanzien als één van de sociale taken van de Stad. Na de fusie is men van deze visie afgestapt en heeft men er voor geopteerd deze taak door de sociale huisvestingsmaatschappijen te laten opnemen. De gronden die reeds stadseigendom waren worden wel nog verkaveld. Het aantal overgebleven en te verkavelen stadsgronden raakt echter uitgeput, zodat deze categorie in de toekomst zal verdwijnen. Pagina 139 van 187

140 Goed te Boevekerke Projectomschrijving: De Directie Stadsplanning en -ontwikkeling heeft samen met de Intercommunale Leiedal en het Stadsontwikkelingsbedrijf de stadsverkaveling Goed te Boevekerke ontworpen. Voor de inrichting van het toekomstig openbaar domein werd hiervoor samengewerkt met de directie Mobiliteit en Infrastructuur en de directie Leefmilieu. In eerste instantie werd een studieopdracht uitgeschreven voor de opmaak van een ontwerp en het begeleiden van de realisatie. Deze opdracht werd toevertrouwd aan het bureau NV Arcadis uit Kortrijk, in samenwerking met landschapsarchitect Denis Dujardin. De hoofdontsluiting wordt voorzien via een centrale as die evenwijdig met de Ambassadeur Baertlaan loopt en uitmondt op de Sint Denijseweg. Een beperktere ontsluiting van deze as mondt ook uit op het einde van de verkaveling op de Ambassadeur Baertlaan zelf. Dwars op deze as is een groen voetgangerscircuit voorzien dat uitmondt op de Etienne Sabbelaan. Het volledig concept wordt als een zone 30 ingericht. Veel aandacht gaat naar de invulling van de diverse groene elementen in deze verkaveling. Er wordt in een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Voor de nodige waterbuffering wordt een landschappelijk geintegreerde buffervijver aangelegd waar ook het hemelwater van het complex Lange Munte en het crematorium zal worden gebufferd. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van uitvoering Ontwerper: Arcadis - Gedas Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Devagro Pitantiestraat Desselgem Goedkeuring gunning in het CBS: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Pagina 140 van 187

141 5.4.2 Private verkavelingen Deze verkavelingen komen ofwel tot stand door de wens van private eigenaars om hun gronden te verkavelen, ofwel gaan professionele verkavelaars op zoek naar gronden om deze te verkavelen. Daarbij moet de voor de verkaveling ontbrekende infrastructuur aangelegd worden, op kosten van de verkavelaar. Aangezien deze infrastructuur meestal op openbaar domein of op toekomstig openbaar domein wordt aangelegd, is het duidelijk dat dit alles door onze directie moet opgevolgd worden. In sommige gevallen beperken de werken zich tot het aanleg van enkele nutsleidingen of rioolaansluitingen, in andere gevallen gaat het om de aanleg van een volledig stratennet, met alles er op en er aan. Dit zijn enkele verkavelingen die minder ingrijpende werken met zich brengen: - verkaveling in de Molentjesstraat - verkaveling langs Sint-Godelievestraat - verkaveling Verhelst Spoorbermstraat Op de hierna volgende pagina s worden enkele grotere private verkavelingen vermeld. Pagina 141 van 187

142 Moorseelsestraat fase 2 Projectomschrijving: De zone tussen Moorseelsestraat, de spoorlijn Kortrijk-Menen, de wijk Schoonwaterstraat en het tracé van de geplande N328 is voorbehouden voor bijkomende woningbouw. In totaal zouden daar ± 225 woongelegenheden moeten komen. De eerste fase van de wijk werd al volledig bebouwd. Voor de 2 de fase werden de infrastructuur en rioleringswerken uitgevoerd. Vernieuwde situatie fase 1 Vernieuwde situatie fase 1 Stand van het dossier: voltooid Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Plein Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 14/06/10 Aannemer: Bernard Ockier Sint Elooisdreef Kortrijk Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: januari 2011 t.e.m. maart 2012 (definitief) Pagina 142 van 187

143 Disgracht Projectomschrijving: In de nieuwe private verkaveling Disgracht werden 12 woningen gebouwd. De wegeniswerken zijn momenteel in uitvoering en zullen klaar zijn eind januari De wegenis wordt aangelegd als woonerf. Stand van het dossier: voltooid Opdrachtgever: Immo Sea Coast Project nv, Albert I Laan 98, 8620 Nieuwpoort Ontwerper: Groep Jos Dumoulin Zwaaikomstraat Roeselare Goedkeuring ontwerp in de GR: 12/04/2010 Aannemer: Growebo - Tack bvba Steenstraat Heule Kostprijs: (ten laste van de verkavelaar) _ Timing: janauri 2011 t.e.m. maart 2012 (definitief) Pagina 143 van 187

144 Oogststraat Projectomschrijving: De verkaveling bevindt zich nabij de kern van Heule en wordt omgeven door verkavelingen, die zowel residentieel als sociaal van aard zijn. De site wordt vanaf de R8 en de Oude Ieperseweg goed ontsloten. Het gebied situeert zich tussen de sociale woonwijk van de zuidwestvlaamse huisvestingsmaatschappij, de vrijstaande ééngezinswoningen langs de Oude Ieperseweg en de R8. aansluitend op de R8 bevindt zich de ontsluitingsweg van de industriezone Waterven. De omgeving is in hoofdzaak een woonomgeving. In het gemeentelijk structuurplan van Kortrijk (GR 8 november 2006) wordt het gebied aangeduid als centrumversterkend (zie GRS r81), een te ontwikkelen woongebied in de randstedelijke kern (zie GRS r87). De verkaveling is deels gelegen binnen de grenzen van het BPA nr.10 Kransvijver (MB ). In het BPA wordt een onteigening in functie van de verbreding van de Oude Ieperseweg voorzien. In samenspraak met de directie S&O en de directie M&I werd een zone van 3m voor de heraanleg van de Oude Ieperseweg gereserveerd, zodat het dossier in overeenstemming is met het BPA. De eerste fase van de verkaveling namelijk de aanleg van de Salamander en Kikkerstraat werd reeds uitgevoerd en bebouwd. De tweede fase van de verkaveling namelijk de aanleg van de straat, buffervijver en omgevingsaanleg werd een ontwerp ingediend en goedgekeurd. Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Opdrachtgever: Woningbouw Huyzentruyt nv, Wagenaarstraat 33, 8791 Beveren - Leie Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Plein Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 09/01/2012 Aannemer: Growebo-Tack bvba Steenstraat Heule Kostprijs: ten laste van verkavelaar Timing: mei 2012 t.e.m. september 2012 (definitief) Pagina 144 van 187

145 Hof Ter Melle Projectomschrijving: Achter de oostelijke percelen langs de Mellestraat en de zone tussen de Heulebeek en R8 is een vergunning verleend voor het verkavelen van de gronden. Daar worden 51 bouwloten en 3 meergezinswoningen voorzien. Alle infrastructuurwerken zijn ten laste van de verkavelaar. Enkele aanpassingen aan de riolering in de Mellestraat zijn ten laste van de stad. De infrastructuur werken zijn gestart. Het einde is voorzien in april 2012 Vernieuwde situatie Vernieuwde situatie Stand van het dossier: voltooid Opdrachtgever: Vlasimmo nv Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksesteenweg Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 09/05/2011 Aannemer: Bisschop bvba Pilkemstraat Bikschote Kostprijs: ,90 ten laste van de verkavelaar (gunningsbedrag) ,48 ten laste van de stad (gunningsbedrag) Timing: september 2011 t.e.m. september 2012 (definitief) Pagina 145 van 187

146 Blauwpoort (Puck-site) Projectomschrijving: Op de voormalige Puck site gelegen tussen de Blauwpoort en de Sint- Godelievestraat komt er een nieuwe private verkaveling waarbij 26 woningen worden gebouwd. De wegenis wordt opgevat als woonerf. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: Dumobil, Felix D Hoopstraat 180, 8700 Tielt en Taelman, Vijvestraat 39, 8720 Oeselgem Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksesteenweg Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 146 van 187

147 Schaapsdreef Projectomschrijving: De Matexi nv is eigenaar van de gronden gelegen tussen de Schaapdreef, Ten Houtedreef, Sint- Denijseweg en de Hadewijchlaan. Het betreft een private verkaveling van in totaal 168 loten waarbij bijkomend nog 29 aparte garages worden voorzien. Het project omvat in hoofdzaak de aanleg van wegenis, riolering en groenvoorziening. De verkaveling wordt ingericht als zone 30 waarbij twee pleinen als woonerf worden ingericht. _ Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: Matexi, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem Ontwerper: Studiebureau Arcadis Kortrijksesteenweg Gent Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: _ Timing: t.e.m. _ Pagina 147 van 187

148 Molenkouter Projectomschrijving: De verkaveling bestaat uit een enclave gelegen achter de bebouwing van de Molenkouter, de Schepenhuisstraat en de Aalbeeksestraat. De terreinen zijn eigendom van diverse verkavelaars die in onderling akkoord de volledige enclave ontwikkelen als één samenhangend verkavelingsconcept. Het betreft een doorgedreven optimalisatie van een ingesloten woongebied. Om het terrein om te vormen tot bouwrijpe loten moet de ontbrekende infrastructuur worden aangelegd. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: Terra Nova Invest nv, Kweekstraat 13, 8770 Ingelmunster Ontwerper: Studiebureau Lobelle Gistelsesteenweg Jabbeke Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 148 van 187

149 Roeselaarsestraat Projectomschrijving: Het project van woningbouw Huyzentruyt werd ontwikkeld rond een centrale toegangsas vanaf de Roeselaarsestraat tot de groenzone die uitgeeft op de achterliggende landbouwgebieden, met een secundaire ontsluiting via de Vlasrootstraat. Deze laatste ontsluiting moet wel verbreed en aangepast worden. Er is een mix van ééngezinswoningen voorzien waaronder rijwoningen, vrijstaande woningen, koppelwoningenen bescheiden woningen. In totaal worden 125 woongelegenheden voorzien. Heel de zone wordt als zone 30 opgevat. Alle kosten zijn ten laste van de verkavelaar. Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: Woningbouw Huyzentruyt nv, Wagenaarsstraat 33, 8791 Beveren-Leie Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Hoogweg wervik Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 149 van 187

150 Peperstraat Projectomschrijving: Met het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk besliste de Vlaamse Overheid het woonuitbreidingsgebied Peperstraat in Heule te bestemmen als stedelijk woongebied. De tweede bestemming van het terrein is parkgebied dat zich situeert aan de Heulebeek. Dit gedeelte van het terrein is op vandaag in gebruik als overstroombaar grasland. Intercommunale Leiedal verwierf een aanzienlijk deel van het terrein met de bedoeling er een woonverkaveling te realiseren. Samen met de Stad Kortrijk werd een concept uitgewerkt. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij de waterbuffering van het regenwater via buffergrachten uitmondt in het overstroombare grasland. Deze groene ruimte langs de Heulebeek wordt met een wandel- en fietspad verbonden met de dorpskern van Heule. _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever:Intercommunale Leiedal Kennedypark 8500 Kortrijk Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Hoogweg wervik Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 150 van 187

151 Langwater Projectomschrijving: Het terrein situeert zich tussen de Morinnestraat enerzijds en anderzijds de Oudenaardsesteenweg en de gemeentegrens met Zwevegem. In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is het deelplan Langwater grotendeels ingetekend als woongebied. Een gedeelte is ingetekend als parkgebied met natuurverweving en een kleine zone is voorzien voor stedelijke ontwikkelingen. Het terrein is eigendom van verschillende eigenaars (Vlerick Group, Koramic Real Estate en Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk). De grondeigenaars en studiebureau Cnockaert hebben samen met het bestuur van Stad Kortrijk en Zwevegem een masterplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van de site Langwater. Veel aandacht is gegaan naar de structuur en inrichting van het openbaar domein. Belangrijk hierbij zijn de nieuw aan te leggen fietsverbindingen tussen Kortrijk en Zwevegem die het gebied doorkruisen. In de eerste fase zal het parkgebied en de woonzone van de Groep Vlerick worden aangelegd. _ Schets Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk), Grote Markt 54, 8500 Kortrijk Koramic Real Estate, Kapel Ter Bede, 8500 Kortrijk Vlerick Group, Doorniksewijk 49, 8500 Kortrij Ontwerper: Studiebureau Cnockaert Hoogweg wervik Goedkeuring ontwerp in de GR: Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 151 van 187

152 Graaf Boudewijn IX-laan Projectomschrijving: Het brouwproject in de graaf Boudewijn IX laan voorziet in het bouwen van 18 ééngezinswoningen en 19 garages, na het slopen van de bestaande bebouwing. Volgende infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject: - alle op- en afbraakwerken - aanleg gescheiden riolering; - aanleg wegenis en groen _ Huidige situatie Stand van het dossier: fase van aanvang Opdrachtgever: Morti nv, Booiebos 21, 9031 Drongen Ontwerper: Studiebureau D Hauwer Valleistraat Meerbeke Goedkeuring ontwerp in de GR: 06/02/2012 Aannemer: Morti nv Booiebos Drongen Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: januari 2013 t.e.m. _ Pagina 152 van 187

153 Izegemsestraat Projectomschrijving: De Hectaar nv is eigenaar van de gronden langs de Izegemsestraat. Het betreft een private verkaveling van in totaal 19 loten. Het project omvat in hoofdzaak het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en het slopen van de bestaande bebouwing. De verkaveling wordt ingericht als zone 30. Tijdens de werken Tijdens de werken Stand van het dossier: fase van uitvoering Opdrachtgever: Hectaar nv, Hugo Verrieststraat 2 bus 2a, 8800 Roeselaere Ontwerper: Topokor Klaverstraat 4 bus Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: 12/03/2012 Aannemer: Growebo Steenstraat Heule Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: augustus 2012 t.e.m. oktober 2012 (voorlopig) Pagina 153 van 187

154 5.4.3 Sociale huisvestingsprojecten In het raam van hun opdracht te zorgen voor voldoende sociale huisvesting gaan ook deze maatschappijen op zoek naar geschikte gronden. Naast het bewaken van de algemeen geldende aspecten moet bij deze projecten ook rekening gehouden worden met de specifieke wetgeving (huisvestingscode). Overeenkomstig deze wetgeving wordt de infrastructuur voor dergelijke projecten aangelegd door de afdeling gesubsidieerde werken van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien de infrastructuur voor deze projecten na aanleg in het openbaar domein wordt opgenomen, worden ook deze projecten door onze directie opgevolgd. Pagina 154 van 187

155 Volksberg III: fase II Projectomschrijving: De zone tussen de Groenweg en de Volksberg in Bellegem is bestemd voor sociale huisvesting (in totaal ± 60 woningen). Door ROHM werd vergunning verleend voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken, voor de realisatie van een tweede fase van dit project (30-tal woningen). Hiervoor wordt nog een nieuwe weg aangelegd tussen de Groenweg en de Volksberg nl. de johanna De Costerestraat De infrastructuurwerken zijn in uitvoering. _ Tijdens de werken Stand van het dossier: voltooid Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen/AGI Ontwerper: Snoeck & Partners Doorniksewijk Kortrijk Goedkeuring ontwerp in de GR: NVT Aannemer: Vandeputte NV Sentestraat Heule Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: mei 2011 t.e.m. januari 2012 (definitief) Pagina 155 van 187

156 Publieke ruimte tussen Lijsterstraat en Kapelhoekstraat Projectomschrijving: Voor het bereikbaar maken van het nieuwe OCMW gebouw "De Wijster" en in functie van de bouw van sociale woningen moet vanaf de Kapelhoekstraat nieuwe wegenis, riolering en een binnenplein worden aangelegd. Huidige situatie Huidige situatie Stand van het dossier: fase van ontwerp Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen/AGI Ontwerper: Mebuwar Nv Kon. Fabiolastraat Wevelgem Goedkeuring ontwerp in de GR: NVT Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar _ Timing: t.e.m. _ Pagina 156 van 187

157 Herinrichting wijk Venning Projectomschrijving: De huisvestingsmaatschappij "Goedkope Woning" past in verschillende fases door nieuwbouw en renovatie hun volledig wwoningaanbod in de wijk Venning aan aan de huidige noden. Ook de heraanleg van het openbaar wordt gepland. Stand van het dossier: verzamelen basisinformatie Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen/AGI Ontwerper: Dumoulin Jos bvba Zwaaikomstraat Roeselare Goedkeuring ontwerp in de GR: NVT _ Aannemer: Kostprijs: ten laste van de verkavelaar (ramingsbedrag) ten laste van de stad Kortrijk (ramingsbedrag) Timing: t.e.m. _ Pagina 157 van 187

158 Hoofdstuk 6 Nutswerken Op het grondgebied van de stad Kortrijk zijn een negentiental nutsmaatschappijen werkzaam. Binnen de groep nutsmaatschappijen onderscheiden we 3 categorieën: het waterbedelingsnet, het elektriciteits- en aardgasnet, het informatie- en communicatienet. De stad, als eigenaar van het openbaar domein, streeft naar: kwaliteitsvolle uitvoering van werken met het oog op een duurzaam beheer van het openbaar domein coördinatie binnen de uitvoering van werken van diverse nutsbedrijven aanmoedigingen van uitvoering van werken aan nutsleidingen in combinatie met de uitvoering van wegeniswerken beperken van de hinder en duurtijd van uitvoeringsperiode van werken Om al deze redenen werd de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen opgesteld. Deze code is van toepassing voor alle nutsbedrijven die werken uitvoeren op het grondgebied van de stad Kortrijk. De code beschrijft ondermeer bepalingen in verband met informatieverstrekking, goedkeuring van de aanvraag der werken, technische richtlijnen, sperperiode waar binnen geen werken mogen worden uitgevoerd, overtreden van de code. Ingevolge de toepassing van de code is het bijvoorbeeld niet mogelijk om werken aan leidingen in het openbaar domein binnen het stadscentrum uit te voeren, met uitzondering van dringende werken nodig voor de continuïteit van de nutsfunctie, waaraan werken zijn uitgevoerd in de voorbije de twee jaar. Deze code is van toepassing sinds oktober 2005 De directie mobiliteit en infrastructuur leverde het afgelopen jaar 187 gewone vergunningen af voor werken door nutsmaatschappijen op het openbaar domein. Dit zijn allemaal werken waarbij een sleufoppervlakte nodig is van meer dan 3 meter. Werken waarvoor een sleufoppervlakte kleiner dan 3 meter nodig is vallen onder de dringende werken (vb het opsporen van lekken of storingen, private huisaansluitingen,..). De nutsmaatschappijen krijgen hiervoor een jaarlijks te vernieuwen vergunning. Wij registreerden het afgelopen jaar ± 2620 dringende interventies op het openbaar domein. Kortrijk werkt mee aan de herwerking van de basis code van 2001 opgemaakt door de VVSG. Pagina 158 van 187

159 6.1 Waterbedelingsnet De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een Vlaamse openbare instelling met een industrieel en commercieel karakter. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is binnen haar verzorgingsgebied belast met de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties, die nodig zijn voor de openbare watervoorziening. In deze straten voerde VMW werken uit in opdracht van particulieren of de stad: Aalbeeksesteenweg Antoon Van Dycklaan Antoon Van Liedekerkeweg Beeklaan Begijnhofstraat Beheerstraat Bergstraat Burg. Danneelstraat Dam Doornikserijksweg Doornstraat Driekerkenstraat Dwarsweg Gasstraat Gentsesteenstraat Graaf Gwijde van Namenstraat Guido Gezellelaan Gullegemsesteenweg - Koffiehoekstraat Heirweg Herderstraat Heulsekasteelstraat Heulsestraat Iepersestraat Izegemsestraat Kalvariestraat Kanonstraat Kardinaalstraat Kasteelkaai Kasteelstraat Kleine Bissegemsestraat Koning Albertstraat Koningin Elisabethlaan Kortrijksestraat Kromme Olm Lekkerbeetstraat Lenteleven Loofstraat Magdalenstraat Manpadstraat Marionetten Meersstraat Meiweg Mellestraat Moeskroensesteenweg Moeskroensestraat Oudenaardsesteenweg Paleisstraat Peperstraat Preshoekstraat Rekkemsestraat Roeland Saverystraat Roterijstraat Scheutistenlaan Schoolstraat Simon Stevinstraat Sint-Denijsestraat Sint-Denijseweg hoek Steenbakkerstraat Steertstraat Sterrestraat t Rode Paard Tarwelaan Tientjesstraat Veemarkt hoek Strompaertshoek Veldstraat Volksvertegenwoordiger De Jagerelaan Wielewaallaan Wijngaardstraat Zevenkotestraat Pagina 159 van 187

160 6.2 Electriciteits- en aardgasnet Eandis is het onafhankelijk distributienetbedrijf voor elektriciteit en aardgas in 239 Vlaamse gemeenten, zo ondermeer in Kortrijk. De aandeelhouders van Eandis zijn de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas met name Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergeme, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Gemengd betekent dat zowel de gemeenten als een privé-bedrijf aandeelhouder zijn. 70% van de aandelen zijn in handen van de gemeenten ( de openbare sector). De overige 30% zijn voor Electrabel (privé-sector). De hoofdactiviteit van Eandis bestaat uit werken aan distributienetten, werken aan aansluitingen, storingen en defecten oplossen, meterstanden opnemen en verbruiksgegevens beheren, sociale openbare dienstverplichtingen uitvoeren. Daarnaast behoort ook het onderhoud van het openbaar verlichtingsnet, waarvan de stad Kortrijk eigenaar is, tot het takenpakket van Eandis. Op basis van een uitvoeringsplanning lopend over drie weken opgesplitst in drie deelgebieden nl. centrum, noord (Heule, Bissegem ) en zuid (Bellegem, Kooigem ) bekomt men een systematisch herstel van alle gemelde defecten. Daarnaast is een preventief onderhoud voorzien in de maanden juli en augustus waarin alle lichtpunten sowieso worden nagezien. Verdeeld over het volledige grondgebied zijn er lichtpunten opgesteld. De verlichting is opgesplitst in twee categorieën nl. functionele verlichting met als doel het verlichten van de openbare weg en daarnaast accentverlichting ook wel monumentverlichting genoemd. De functionele verlichting ontsteekt telkens bij zonsondergang en dooft bij zonsopgang. De accentverlichting bestaande uit leds, grondspots en projectoren, ontsteekt ook bij zonsondergang maar dooft om middernacht. Bij de keuze van armaturen wordt rekening gehouden met diverse aspecten naar onderhoud toe maar ook hebben wij oog voor het milieuaspect. Dit vertaalt zich in het vermijden van lichtpollutie. Er is ook oog voor enige uniformiteit al passen we deze niet beperkend toe. Zo wordt binnen het winkelgebied telkens gebruik gemaakt van dezelfde armatuur. Ook voor de verlichting van parken is een specifiek armatuur gekozen alsook voor het uitrusten van fietsroutes. In deze straten voerde Eandis werken uit in opdracht van particulieren of de stad: Aalbeeksestraat Aardweg Abdijmolenweg Abdis Agnesstraat Alfred Nobellaan Amsterdamspoortje Anna Bijnslaan Antoon Van Dycklaan Aubettestraat Beeklaan Beekstraat Beekweg Beeldhouwerslaan Begijnhof Begijnhofstraat Beheerstraat Bellegemsestraat Beneluxpark Bergstraat Bessenlaan Bindersstraat Bissegemplaats Bissegemsestraat Blauwbloemstraat Blauwpoort Blekersstraat Bloemistenstraat Boerderijstraat Bohemenberg Boothamersstraat Boskariere Brugsesteenweg Bruyningstraat Budastraat Burg. Felix De Bethunelaan Burg. Gillonlaan Burg. Pyckestraat Burg. Schinkelstraat Burg. Tayaertstraat Burg. Vantommestraat Busschaertstraat Candeléstraat Cannaerthof Cannaertstraat Cederlaan Condédreef Dam Damkaai Deerlijksestraat Deken Camerlyncklaan Deken Jonckheerestraat Diagorasstraat Doenaertstraat Dokter Peelstraat Dokter Snellaertstraat Dolfijnkaai Doornikselaan Doornikserijksweg Doorniksesteenweg Doorniksestraat Doorniksewijk Draaiweg Driekerkenstraat Edgar Tinellaan Edward Vermeulenstraat Eikendreef Einde Munkendoornstraat Elfde-Julilaan Elleboogstraat Elzenlaan Emiel Hullebroecklaan Engelse Wandeling Etienne Sabbelaan Evarist Carpentierlaan Evolis Fabriekskaai Garenstraat Gasstraat Pagina 160 van 187

161 Gemeenhof Gentsesteenweg Gerstelaan Graaf Boudewijn IX-laan Graaf De Smet De Naeyerlaan Graaf Gwijde Van Namenstraat Graaf Karel de Goedelaan Graanmarkt Groene Dreef Groeningekaai Groeningelaan Grote Markt Guido Gezellelaan Guido Gezellepad Guldensporenlaan Gullegemsesteenweg Gymnasiastraat Halenplein Hazelaarstraat Heirweg Hendrik Consciencestraat Hendrik Dewildestraat Herdersstraat Hermelijnstraat Heulebosstraat Heulemeersen Heulsekasteelstraat Heulsestraat Hoevestraat Hof Te Walle Hoog Mosscher Hoogplaatsstraat Hugo Verriestlaan Iepersestraat Ijzerfrontlaan Ijzerkaai Invalidenlaan Izegemsestraat Jan Breydellaan Jan Palfijnstraat Joanna V. Konstantinopelstraat José Vermeerschplein Jozef Vandaleplein Juweliersplein Kalvariestraat Kanonstraat Kapel Ter Bede Kapelhoekstraat Kapelrieland Kapucijnenstraat Kardinaalstraat Karel Vandewoestijnestraat Kastanjedreef Kasteelkaai Kazernestraat Kleine Bissegemstraat Kleine Pontestraat Kleine Sint-Jansstraat Klijtbergstraat Kloosterstraat Knokstraat Koning Albertstraat Koningin Elisabethlaan Koninklijkestraat Kooigemplaats Koolkappersstraat Kortestraat Kortrijksestraat Kruiskouter Krysantenlaan Kunstsmedenlaan Kuurnsesteenweg Kwabrugstraat Lampestraat Lange Brugstraat Lauwsestraat Ledeganckstraat Leeuw van Vlaanderenlaan Lekkerbeetstraat Lentewijk Lieven Bauwensplein Lindenlaan Lizernelaan Lode De Boningelaan Loodwitstraat Loofstraat Louis Verweestraat Luingnestraat Maandagweg Magdalenastraat Magerstraat Mandenmakersstraat Manpadstraat Maria Desmetplein Marionetten Marksesteenweg Meensesteenweg Meiweg Mellestraat Min. A. De Clercklaan Min. De Taeyelaan Min. Tacklaan Min. Vande Peereboomlaan Moeskroensesteenweg Moeskroensestraat Molenstraat Molentjesstraat Mon. Callewaertstraat Mon. De Haernelaan Moorseelsestraat Morgenzon Morinnegoed Morinnestraat Mortagnelaan Munkendoornstraat Neder Mosscher Nieuwstraat O.-L.-V.-Ten-Spiegelestraat Oliemolenstraat Ooievaarsnest Oude Aalbeeksestraat Oude Ieperseweg Oudenaardsesteenweg Oudstrijderslaan Overleiestraat Overzetweg Paleisstraat Panoramaweg Papenstraat Passionistenlaan Pater Beckstraat Pater Damiaanstraat Patersmotestraat Peperleenstraat Peperstraat Pestelstraat Pieter Breughelstraat Pluimstraat Pontestraat Pottelberg Preisbergstraat Preshoekstraat President Kennedylaan President Rooseveltplein Priesteragestraat Processiestraat Proosdijstraat Rekkemsestraat Renaat De Rudderlaan Rijmsnoerstraat Ringlaan Rode Beukendreef Roeland Saverystraat Roeselaarsestraat Rollegemkerkstraat Rollegemplaats Rollegemseweg Romeinselaan Roodhuisweg Roterijstraat Rozenpark Ruitersweg Schaapsdreef Schaekenstraat Scheermolenerf Schepen Duyckstraat Schepen Ghyootstraat Scheutistenlaan Schildersstraat Schoorbakkestraat Schreiboomstraat Senator Bossuytstraat Sint-Amandsdreef Sint-Amandslaan Pagina 161 van 187

162 Sint-Amandsplein Sint-Anna Sint-Annastraat Sint-Denijsestraat Sint-Denijseweg Sint-Elooisdreef Sint-Godelievestraat Sint-Janshof Sint-Katharinastraat Sint-Michielsplein Sint-Rochuslaan Sint-Sebastiaanslaan Sionlaan Slachthuisstraat Smokkelpotstraat Spinnerijkaai Stasegemsestraat Steenbakkersstraat Steenlandermeers Steenpoort Steenstraat Steertstraat Stijn Streuvelslaan 't Helleke 't Hoge 't Mezennestje 't Rode Paard Tarwelaan Tarweveld Tekenaarslaan Ten Akkerdreef Theodoor Sevenslaan Tombroekmolenstraat Tombroekstraat Torkonjestraat Tuinwijklaan Universiteitslaan Vaartstraat Vagevuurstraat Vandammebeluik Vannestes Molenstraat Vannestes Reke Veemarkt Veldstraat Vennestraat Vercruysses Poortje Verruestraat Verversstraat Vier Linden Violierenlaan Vlaschaard Vlasmolenstraat Vlasrootstraat Vogelzanglaan Volksplein Voorstraat Vooruitgangsstraat Vuurkruiserslaan Wagenmakersstraat Walle Wandelingstraat Waterhoennest Waterleliestraat Watermolenstraat Waterven Weggevoerdenlaan Weimeerslaan Weversstraat Wijngaardstraat Wikingerhof Wittestraat Wolvendreef Wolvenstraat Wulverikstraat Zandbergstraat Zilverberkenlaan Zonneborg Zonnelaan Zonnewende Zwevegemsestraat Pagina 162 van 187

163 6.3 Informatie- en communicatienet Naast de Belgacom Groep, het grootste telecommunicatiebedrijf in België, voert ook Telenet werken uit op ons grondgebied. De Belgacom Group biedt naast de vaste telefonie ook mobiele telefonie, internet en breedbandtransmissie aan. Dezelfde producten worden door Telenet aangeboden, maar het voorzien van kabeldistributie is een monopolie van Telenet. In deze straten voerden Belgacom en Telenet werken uit in opdracht van particulieren of de stad t Helleke t Hoge Aalbeeksesteenweg Aalbeeksestraat Aardbeziënstraat Aardweg Abdijmolenweg Abdis Agnesstraat Adolf Bayerlaan Akkerwindestraat Albrecht Rodenbachlaan Anna Bijnslaan Antoon Herderstraat Antoon Van Liedekerkeweg Beeklaan Beekstraat Beginnestraat Beheerstraat Belfaststraat Bellegemplaats Bellegemsestraat Beneluxpark Bergstraat Berkenlaan Bissegemsestraat Blauwpoort Blekersstraat Bloemistenstraat Boerderijstraat Bohemenberg Bozestraat Brechtendale Brugsesteenweg Bryuningstraat Burg. Felix de Bethunelaan Burg. J. Nuyttensstraat Burg. Mayeurlaan Burg. Nolfstraat Burg. Pyckestraat Burg. Reynaertstraat Busschaertstraat Cannaertstraat Cipreslaan Condédreef Daalberg Daliastraat Damkaai Deerlijksestraat Deken Camerlincklaan Deken Jonckheerestraat Dennenlaan Disgracht Doenaertstraat Dokter Peelstraat Dokter Thevelinstraat Dolfijnkaai Doornikserijksweg Doorniksesteenweg Doorniksewijk Driekerkenstraat Duivekotestraat Dumolinlaan Edgard Tinellaan Edgard Tytgatlaan Elfde-Novemberlaan Elleboogstraat Engelse Wandeling Essenstraat Evarist Carpentierlaan Filips van Elzaslaan Firmin Deprezlaan Frans Vanderlindenlaan Gasstraat Gemeenhof Gentsesteenweg Gerbodelaan Gladiatorenstraat Goedendaglaan Gouden Rivierlaan Graaf Boudewijn IX-laan Graaf De Smet de Naeyerlaan Graaf Karel de Goedelaan Groenweg Grotestraat Guglielmo Marconilaan Guido Gezellelaan Guldensporenlaan Gullegemsesteenweg Gullegemsestraat Gustaaf Desmetlaan Halewainstraat Handelskaai Heirweg Hemelrijkstraat Hendrik Dewildestraat Herdersstraat Heulemeersen Heulsebosstraat Heulsekasteelstraat Heulsestraat Hoevestraat Hoog Mosscher Hoogweg Hospitaalkouter Hospitaalweg Hovenierstraat Hugo Verriestlaan Iepersestraat Ijzerkaai Ijzerkaai Industrielaan Invalidenlaan Izegemsestraat Jacob Van Arteveldelaan Jacob van Maerlantstraat Jacob Vandervaetstraat Jan Breydellaan Jan Persijnstraat Jan Van Eyckstraat José Vermeerschplein Kalvariestraat Kanonstraat Pagina 163 van 187

164 Kantineweg Kapel Ter Bedehof Kapel ter Bede Kapelrieland Karel van Manderstraat Kastanjeboomlaan Kastanjedreef Kasteelstraat Keer der Vlamingenstraat Keizerstraat Kikkerstraat Kleine Leiestraat Klijtbergstraat Kloosterdreef Kloosterstraat Koffiehoekstraat Koning Albertpark Koningin Astridlaan Koninginnelaan Konstant Permekelaan Kooigemplaats Koorntas Kortrijksestraat Kraaipoelstraat Kransvijver Kristoffel Plantijnstraat Kuurnsesteenweg Kwade Dries Lagaeplein Lampestraat Landweg Leeuw Van Vlaanderen Leiaarde Leieistraat Lekkerbeetstraat Lentedreef Lenteleven Leo Baekelandlaan Leonard Vandorpestraat Leuzestraat Lijnzaadstraat Lizernelaan Loodwitstraat Luignestraat Lupinestraat Magerstraat Malgrétoutstraat Maria Desmetplein Marionetten Markebekestraat Markesteenstraat Marksesteenweg Masurestraat Meelbesdreef Meensesteenweg Meensestraat Meiweg Mellestraat Merkemstraat Mimosalaan Min A.De Clercklaan Min. Liebaertlaan Min. Tacklaan Min. Vande Peereboomlaan Moeskroensesteenweg Molenstraat Molentjesstraat Mon. Callewaertstraat Mon. de Haernelaan Moorseelsestraat Morinnegoed Morinnestraat Mortagnelaan Munckendoornstraat Nachtegaalstraat Najaar Neder Mosscher Neerbeekstraat Nieuwstraat O.L.- Vrouwstraat Oliemolenstraat Olmenlaan Oude Iepersestraat Oude Ieperseweg Oudenaardsesteenweg Oudstrijderslaan Overleiestraat Pannebakkersstraat Papenstraat Passionistenlaan Pastoor Slossestraat Pater Beckstraat Patersmotestraat Peperstraat Pervijzestraat Pestelstraat Plein Pluimstraat Poorterstraat Pottelberg Pottenbakkershoek Preisbergstraat Preshoekstraat President Kennedylaan President Kennedypark Priester Socquetstraat Proosdijstraat Pyfferoenstraat Reepkaai Rekkemsestraat Rekollettenstraat Remi Vermandelestraat Renaat De Rudderlaan Rijmsnoerstraat Rijselsestraat Ringlaan Rodenburgplein Rodenburgstraat Roeland Saverystraat Roeselaarsestraat Roggelaan Rollegemkerkstraat Roterijstraat Rozenlaan Saint-claudlaan Salamanderstraat Schaapsdreef Schakeldries Scheermolenerf Schepen Lagaestraat Scheutistenlaan Schildersstraat Schoorbakkestraat Senator Claysstraat Senator Coolestraat Simon Stevinstraat Sint Anna Sint-Antoniusstraat Sint-Denijsestraat Sint-Elooisdreef Sint-Janshof Sint-Jansstraat Sint-Jorisstraat Sint-Katharinastraat Sint-Margriet Houtemlaan Sint-Rochuslaan Sint-Sebastiaanslaan Slachthuisstraat Smokkelpotstraat Sparrenlaan Sperlekestraat Spijkerstraat Spinnerijkaai Pagina 164 van 187

165 Spoorbermstraat Spoorweglaan Stadelaan Stasegemsesteenweg Stasegemsestraat Steenbakkersstaat Steenlandermeers Sterrestraat Stijn Streuvelslaan Talpenhoekstraat Tarwelaan Terhagenstraat Theodoor Sevenslaan Tientjesstraat Tobergse Tombroekstraat Tonnenmakersstraat Torkonjestraat Tuighuisstraat Tuinwijklaan Tulpenpark Universiteitslaan Vaartstraat Vagevuurstraat Vannestes Reke Veemarkt Veldstraat Verruestraat Verversstraat Vierschaarstraat Violierenlaan Visserskaai Vlaanderenkaai Vlamingenstraat Vlasbloemstraat Volksplein Vooruitgangstraat Vredelaan Vuurkruiserlaan Wagenmakersstraat Walle Wallemolenstraat Wandelingstraat Warande Waterhoek Waterhoennest Waterleliestraat Wikingerhof Wilgenlaan Willem Denyslaan Wittestraat Wolvendreef Wolvenstraat Zandstraat Zeger van Heulestraat Zonnestraal Zwevegemsestraat Pagina 165 van 187

166 Hoofdstuk 7 Educatie, Informatie en Sensibilisatie Mobiliteit Iedereen wordt geconfronteerd met de huidige problemen rond mobiliteit én met de oplossingen die de verschillende overheden aanreiken. De burger maakt geen onderscheid tussen thema s waarvoor de stad rechtstreeks verantwoordelijk is of thema s waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn. Zij contacteren meestal het stadsbestuur die dan dient op te treden als bemiddelaar. Mobiliteit staat ook in voor de educatie en sensibilisering van kinderen en volwassenen omtrent verkeer en mobiliteit. Op mobiliteitsvlak dient de stad dus een actief communicatie-, sensibiliserings- en informatiebeleid te voeren. Infrastructuur Ook bij het luik Infrastructuur valt er heel wat te communiceren. Bij grote wegeniswerken informeren wij de bewoners en handelaars uit de werfzone vanaf de fase van ontwerp tot en met de realisatie. Wij organiseren bewonersvergaderingen, versturen bewonersbrieven én betrekken bij grote projecten ook bewoners en handelaars in werkgroepen. Een specifiek thema binnen het infrastructuurluik die veel communicatie vergt is de waterzuivering. Volgens een Europese richtlijn moet tegen 2015 de zuiveringsgraad van het water 100% zijn. Voor Kortrijk betekent dat een stijging van 21%. De Vlaamse steden en gemeenten moeten zelf initiatieven ontwikkelen om deze quota te behalen. De burger moet soms zelf bijdragen en investeren in dit project (o.a. kosten voor afkoppelingswerken bij wegeniswerken in de straat). De boodschap moet danig worden overgebracht dat de burger begrip heeft voor deze maatregel. Pagina 166 van 187

167 7.1 Scholen en mobiliteit De directie Mobiliteit en infrastructuur staat ook in voor de educatie en sensibilisering van kinderen en volwassenen omtrent verkeer en mobiliteit. Wij ontlenen daarom o;a. educatief materiaal aan leerkrachten, oudercomités,...om hun lessen rond mobiliteit te ondersteunen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het stedelijk preventieteam en met de lokale politie. Duurzaamheidcharter Op 27 september 2012 sloten de stad Kortrijk, de PZ vlas en de Kortrijkse (basis-, secundaire- en hoge-) scholen voor de 4 e maal een duurzaamheidcharter af. In dit charter staan de thema s verkeersveiligheid, milieu en maatschappelijke ontwikkeling centraal. Dit is een unieke samenwerking in Vlaanderen. De bedoeling van het charter is om bovengenoemde thema s permanent onder de aandacht te brengen in de scholen. De stad en de PZ Vlas hebben een ruim aanbod om leerkrachten te ondersteunen bij het nastreven van deze doelstelling. De inventaris van dit aanbod zit als bijlage bij het charter. De scholen kunnen punten verdienen met alle onderwerpen uit het aanbod. Op het einde van het schooljaar moeten zij wel een minimum aantal punten verzameld hebben om het charterlogo te verdienen. De stad en de politie engageren zich financieel, educatief, logistiek en ondersteunend naar de scholen toe. De scholen kunnen uiteraard ook nog eigen projecten ontwikkelen of deelnemen aan projecten van derden en dan opnemen in hun eindrapport om punten te behalen. Kortrijk heeft trouwens al een lange traditie op vlak van samenwerking met haar scholen. Zo trok de stad al sinds de jaren 80 met het verkeerspark en de praktische proef naar scholen. En sinds het schooljaar sluit de stad Kortrijk milieucharters af met de basisscholen en schoolovereenkomsten verkeersveiligheid met PZ vlas, basis-, secundaire en hogescholen. De wijziging naar het duurzaamheidcharter gebeurde omdat milieu en mobiliteit eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar ook omdat de directie Burger en Welzijn heel wat te bieden heeft. Maatschappelijke ontwikkeling is immers een thema dat perfect aansluit bij duurzaamheid. Pagina 167 van 187

168 Educatief materiaal, praktische verkeersproef, verkeersjasjes, interscolaire verkeersquiz Wij hebben ook nog een doorlopend aanbod van educatief en ondersteunend materiaal. De directie Mobiliteit en Infrastructuur organiseerde dit jaar 9 praktische verkeersproeven en verkochten, tegen de prijs van 1,5 euro, 746 verkeersjasjes aan de scholen. We proberen voortdurend ons aanbod uit te breiden Zo kunnen de scholen sedert september 2009 ook een fietsherstelcursus aanvragen en fietsen huren, op kosten van de stad, voor occasionele uitstappen bij Mobiel vzw. aantal uitlening in 2012 Verkeerspark 15 Behendigheidpark 14 Verkeerskoffers 12 Fietsherstelcursus 8 Jaarlijks organiseren we ook een interscolaire verkeersquiz voor het 6 e leerjaar. In 2012 namen gespreid over 2 dagen in totaal 14 scholen, 19 klassen, 80 groepjes en 393 leerlingen deel aan deze verkeersquiz. Projecttoelage i.k.v. duurzaamheidcharter De projecttoelages voor de schooljaren en worden uitgereikt in juni Pagina 168 van 187

169 7.3 Buzzy-Pass De stad Kortrijk treedt sinds 2007 op als 3 e betaler voor de Buzzy-Pass. Kortrijkse inwoners jonger dan 25 jaar kregen tot eind 2009 bij aankoop van een Buzzy-pass abonnement 50% korting. De voorziene budgetten werden echter jaarlijks overschreden. De tussenkomst van 50% moest het openbaar vervoergebruik stimuleren bij -25j. Gezien de doelstelling werd behaald, besliste het college dan ook om in 2010 de tussenkomst van de stad Kortrijk terug te schroeven van 50% naar 25%. Onderstaande cijfers tonen dat deze aanpassing lichte gevolgen heeft voor de abonnementen op korte termijn: een stijging van de maandabonnementen tov vorig jaar. Daarentegen is een terugval van jaarabonnementen gedetecteerd: tov 2011 zijn 102 minder jaarabonnementen verkocht. Een opmerking bij deze cijfers: de toestand in september houdt geen rekening met de traditionele verhoogde verkoop van abonnementen op het einde van het jaar Een detailoverzicht van het aantal Buzzy Passen: periode sept 11-aug sep 07-aug 08 sep 08-aug 09 sep 09-aug 10* sep 10-aug maand maanden jaar Tussenkomst , , , , ,72 Stad Kortrijk * Tussenkomst van 50% naar 25% vanaf 1 januari 2010 De derdebetalersregeling heeft haar doel bereikt: sinds het invoeren van de maatregel is het aantal buzzypassen sterk gestegen. Ondanks de recente verlaging van de tussenkomst blijft dit aantal ongeveer gelijk. De stad zal nu onderzoeken op welke manier andere doelgroepen kunnen aangesproken worden om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Pagina 169 van 187

170 7.4 Infoborden De stad informeert de burger over infrastructuurwerken door middel van het plaatsen van informatieborden in de omgeving van grote werken (werfcommunicatie). Wij leveren het digitaal ontwerp van de doeken. De aannemer zorgt voor de levering en de plaatsing van informatieborden. De kostprijs hiervan is voorzien in het bestek. De frames worden door de stad ter beschikking gesteld. Deze informatieborden mogen geplaatst worden voor werken op gewestwegen maar de Vlaamse Overheid komt niet tussen in de kostprijs. Gemiddelde kostprijs: doek: 158 frame: 180 Pagina 170 van 187

171 7.5 Grote Verkeersquiz In oktober startte de derde editie van De Grote Verkeersquiz, een online wedstrijd waarmee weggebruikers hun kennis over verkeer en mobiliteit kunnen testen en mooie prijzen kunnen winnen. De quiz is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Vlaamse overheid, Ethias, MNM, DATS 24 en Het Nieuwsblad. De 75 beste spelers gaan naar de finale in het Vlaams Parlement, waar ze meedingen naar de hoofdprijs, een reis ter waarde van 2000 euro, of een van de vele andere mooie prijzen. Meespelen kon tot 15 november 2012 op De Grote Verkeersquiz wil mensen op een speelse manier laten bijleren over veilige en duurzame mobiliteit. Met vragen over nieuwe ontwikkelingen zoals de fietsstraat of risicogedrag zoals sms en achter het stuur, maar evengoed over de voorrang van rechts of defensief rijden, willen we de deelnemers even aan het denken zetten over het dagelijkse verkeer. Daarbij gaat het lang niet alleen over kennis van de verkeersregels, maar ook over de manier waarop mensen zich verplaatsen en de attitudes die ze daarbij aannemen als voetganger, fietser, openbaarvervoergebruiker, automobilist, bromfietser of motorrijder. Roadshow Van 22 tot 26 oktober 2012 ging De Grote Verkeersquiz op tournee met een heuse quizbus die de vijf Vlaamse provincies aandeed en waar iedereen tussen 12 en 13 uur ter plaatse kon deelnemen. MNM brengt elke dag een live-middaguitzending op locatie. De vijf beste spelers van elke middagsessie zijn verzekerd van een plaatsje in de finale op 8 december De Grote Verkeersquiz was achtereenvolgens te gast in Lier (22/10), Sint-Niklaas (23/10), Groot-Bijgaarden (24/10), Kortrijk (25/10) en Hasselt (26/10). In Kortrijk kregen de eerste honderd aanwezigen gratis koffie en croissant. Geschonken door Viva Sara Kaffée en bakkerij Hoornaert. De Sint-Niklaasschool, de strafste school van 2012 (NMN) kwam pic-nicken op het plein en deelde gratis zelf gemaakte soep uit. Pagina 171 van 187

172 7.6 Cambio - Autodelen Cambio is een autodeelsysteem. Volgens het Mobiliteitsplan van de Stad Kortrijk kan het aantal Cambiogebruikers stijgen door het voeren van o.a. communicatiecampagnes en het optimaliseren van de standplaatsen. Cambio en De Lijn werkten samen een standaard promotie campagne uit. De stad Kortrijk tekende in 2012 in op deze campagne. Omwille van de zichtbaarheid en het promoten van het cambio-systeem werd ook de standplaats op het Sint-Michielsplein verplaatst naar de Graanmarkt (1 wagens). De standplaats aan het station kreeg er een nieuwe wagen bij. Voortaan heeft deze locatie 2 Cambio wagens. Standaard promotie campagne Cambio-De Lijn: - deur aan deur bedeling van een originele brief: In de omgeving van de 2 standplaatsen krijgen 3 bakkers 500 brieven om te bedelen brievenbussen mailing aan De Lijn jaarabonnees (personalisatie stad Kortrijk) - algemene Metro advertentie - communicatie op én in de bussen Daarnaast werd dit communicatie "pakket" ook nog aangevuld met : een artikel in de stadskrant tijdelijk een infobord aan de standplaatsen met informatie over geplande informatieavonden georganiseerd door Cambio filmpje op de Ledwall folder Cambio toegevoegd aan het welkomstpakket voor de nieuwe bewoners Nieuwe standplaats Cambio wagens Het is belangrijk dat de Cambio standplaatsen goed opvallen in het straatbeeld. De standplaats aan het station is prima. Maar er werd voorgesteld om de standplaats aan het St-Michielsplein te verplaatsen naar de Graanmarkt. De panelen ter hoogte van de standplaatsen waren verouderd. De wijziging van standplaats was dan ook het aangewezen moment om de panelen op beide standplaatsen te vernieuwen. Kostprijs De totale kostprijs bedroeg 7.071,82 incl. BTW Standaard communicatie "pakket": - Bus-aan-busactie: (incl. BTW) - Promotie op/in bussen: (incl. BTW) - Folder welkomstpakket nieuw bewoners + diverse layout-aanp.: 907,5 (incl. BTW) - Mailing naar de Lijnabonnees zijn ten laste van Cambio - Metro-advertentie is ten laste van Cambio Aanpassen panelen standplaatsen: 1.203,32 (incl. BTW) Pagina 172 van 187

173 7.7 Oplaadpunten elektrische wagens In het stadscentrum werden twee oplaadeilanden voor elektrische fietsen en auto's geplaatst: op de Graanmarkt kunnen tegelijk twee elektrische auto's en zes elektrische fietsen opladen. Aan de Dolfijnkaai kunnen vier elektrische auto's opladen. Hierdoor kan iedereen vanaf nu zijn elektrische fiets of auto opladen terwijl hij de stad bezoekt, winkelt of gewoon een terrasje doet. Deze oplaadeilanden worden geplaatst in het kader van het project Elektrische voertuigen in Actie' (EVA). EVA is één van de vijf platformen uit de Vlaamse Proeftuin elektrische voertuigen. Met de proeftuin investeert de Vlaamse regering 16,25 miljoen euro in onderzoeks- en investeringsprojecten om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen. Naar 15 laadpunten in 2018 Dit initiatief past ook bij de ambitie van de stad om tegen tegen 2018 minstens 15 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen aan te leggen, zoals werd bepaald in het mobiliteitsplan. Elektrische fietsen kunnen mensen overtuigen om de auto eens vaker thuis te laten, ook voor langere afstanden. Kortrijk wil ook zijn steentje bijdragen aan de promotie van het gebruik van elektrische wagens. Die veroorzaken immers minder geluidsoverlast en minder CO²-uitsoot in stadscentra dan benzine- of diesalauto's. In het EVA-project is het de bedoeling om een netwerk van meer dan 200 oplaadpalen in Vlaanderen uit te bouwen. De oplaadpalen worden uitgebaat door de firma Blue Corner en zijn een volledig Belgisch product van de firma enovates uit Antwerpen. Distributienetbeheerder Eandis, de coördinator van dit project, wil met slimme meters onderzoeken wat de invloed van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet is. Pagina 173 van 187

174 Hoofdstuk 8 Onderzoek en studies Binnen de directie mobiliteit en infrastructuur worden diverse studies uitgevoerd. Dit kan door eigen medewerkers of externe bureaus. In de meeste gevallen betreft het mobiliteitsstudies. Aan de hand van deze studies vormt de directie een visie over het toekomstig mobiliteitsbeleid. Maar ook voor de opbouw van een visie over andere bevoegdheden van de directie zijn studies nodig bv. de lichtstudie. Pagina 174 van 187

175 8.1 Verkeersmodel De stad Kortrijk beschikt sinds 2004 over een unimodaal verkeersmodel opgemaakt. In dit model worden de bestaande verkeersstromen van het auto- en vrachtverkeer gesimuleerd zodat op eenvoudige wijze de gevolgen van bepaalde beleidsmaatregelen kunnen nagegaan worden. Het doel van de stad Kortrijk voor het gebruik van het model, is het mobiliteitsbeleid te kunnen ondersteunen. Voor een stad van de omvang van Kortrijk biedt een verkeersmodel een aanzienlijke toegevoegde waarde. Voor bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen of het wijzigen van de bestaande verkeerssituatie kan een correcte analyse gemaakt worden van de gevolgen van de genomen maatregelen. Zonder model is dit niet altijd even evident vanwege het uitgebreide weggennetwerk in Kortrijk, waar er zowel een zeer uitgebreid lokaal wegennet is, als een concentratie van gewest- en autosnelwegen, aangevuld met een grote ringweg. Het verkeersmodel is een dagelijks werkinstrument geworden, als ondersteuning van diverse studies: N328, Westelijke Ring, TV3V, Mobiliteitsplan Hoog Kortrijk, Foruminvest, In 2008 werd een nieuwe aanbesteding gelanceerd voor de opmaak en het beheer van het verkeersmodel. Daarbij werd ervoor gekozen om een multimodaal verkeersmodel op te maken waarbij naast het autoverkeer ook het openbaar vervoer en het fietsverkeer werden opgenomen. De opdracht werd gegund aan Mint nv. In 2012 werd het verkeersmodel ingeschakeld in een aantal verkeerskundige en planologische studies: - ontsluiting Hessenatie; - masterplan statiosomgeving; - masterplan Blekerij. Pagina 175 van 187

176 8.2 Bewegwijzering Enkele jaren geleden is er in eerste instantie een doorlichting en onderzoek gebeurd van alle bewegwijzering in de nabijheid waarvoor belastingen verschuldigd zijn, dat wil zeggen de bewegwijzering van bedrijven, restaurants en hotels. Het is de bedoeling de stedelijke reglementering wat te corrigeren, verduidelijken en toe te passen. Er is een belangrijk onderscheid tussen bedrijven binnen of buiten een industriezones. De reglementering voor bedrijven binnen industriezones werd herzien in samenwerking met de intercommunale Leiedal. Na de werken doortrekking Noordlaan in 2012 wordt een proefproject opgestart in onze grootste industriezone Kortrijk-Noord. Ook de bewegwijzering naar instellingen en toeristische plaatsen waaronder sportcentra wordt beschouwd als bewegwijzering in de nabijheid. Voor deze wegwijzers zijn momenteel nog geen belastingen noch retributie verschuldigd. Toekomstige aanvragers zullen minstens retributiekosten moeten betalen. Voor de overige wegwijzertypes hieronder (incl. fietsbewegwijzering en exl. voetgangersbewegwijzering), wordt het onderzoek in 2013 toevertrouwd aan een studiebureau. De opdracht omvat alle in de wegcode voorziene wegwijzertypes. De bestaande voetgangersbewegwijzering in de binnenstad, tenslotte, is inmiddels vervolledigd. Een nieuw concept met esthetische en vandalismebestendige borden dringt zich echter op. Daartoe dient een directieoverschrijdende werkgroep opgezet. Onze directie is echter niet langer trekker van dit dossier. Pagina 176 van 187

177 8.3 Opmaak streefbeeldstudie zone Kortrijk Oost Stasegem De site Kortrijk Oost is een gebied van regionaalstedelijk belang dat in volle ontwikkeling is. Op vandaag zijn al een aantal bedrijven gevestigd in deze zone. In de toekomst zijn echter een groot aantal bijkomende activiteiten gepland: Bedrijventerrein Evolis: - Fase 1: Bruto 50ha, netto ca 38ha. Start verkoop eind 2007 begin De tweede fase (deel Harelbeke deel Zwevegem) wordt aangesneden op het ogenblik dat circa 75% van de eerste fase is uitverkocht. Oppervlakte 2 de fase: 35ha bvo, 28ha netto ha is bestemd voor grootschalige stedelijke functies. Project Kapel Ter Bede - Littoral De oude Koramicsite, gelegen tussen het kanaal Bossuit, de E17 en de R8, is in overleg tussen de Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk ingediend bij de Vlaamse Minister van Economie Moerman, die streeft naar een actiever beleid op het vlak van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en economische locaties, in het bijzonder door de (her-)ontwikkeling van verouderde terreinen. Voor dit gebied is nog geen invulling vastgelegd. Dit maakt deel uit van de studie die wordt uitgevoerd binnen het hierboven vooropgestelde kader. Probleem bij dit alles is dat Kortrijk Oost een verkeerskundige structuur heeft die op vandaag niet aangepast is om die functies op te nemen: Een cruciale schakel in de ontsluitingsstructuur ontbreekt, nl. het sluiten van de R8 Sowieso, los van de ontbrekende schakel in de R8, is de ontsluitingsstructuur in het zuiden van Kortrijk vrij gebrekkig: niet alleen het Ei, maar ook de verkeerswisselaar E17 R8 N8 is heel ongelukkig uitgebouwd: een logische en vlotte uitwisseling tussen E17 en R8 verloopt via een secundaire weg en is in de praktijk heel omslachtig en onveilig. Dit zijn de uitdagingen waar het Mobiliteitsplan Kortrijk Oost een antwoord moet op formuleren: de verkeerskundige impact inschatten van de bestaande en nieuwe functies; een verkeersplanologisch concept ontwikkelen voor de hoofdwegenstructuur in het zuidenoosten van Kortrijk, zowel voor het rijdend verkeer als voor het parkeren. Hierbij wordt in eerste instantie (maar niet alleen) vertrokken van bestaande stedenbouwkundige en verkeersplanologische concepten; concepten voor de ontsluitingsstructuur van de site Kortrijk Oost; een goede integratie van deze concepten; een multimodale én duurzame invulling te geven aan het ontwikkelde verkeersplanologisch concept, met veel aandacht voor de openbaarvervoersstructuur en de gewenste fietsvoorzieningen; een voorstel van fasering voor de ontwikkeling van de verkeersplanologische concepten, in functie van de realisatie van de uitbreiding van de verschillende functies op Kortrijk Oost. De stad Kortrijk en het Vlaamse Gewest willen in onderlinge samenwerking een dergelijk Mobiliteitsplan laten opmaken voor Kortrijk Oost. Samen met het Mobiliteitsplan Hoog Kortrijk, dat in de loop van 2005 werd uitgewerkt, ontstaat zo een globale visie voor de mobiliteitsontwikkelingen in het hele zuidelijke gebied van het regionaalstedelijk gebied. De mobiliteitsstudie Kortrijk Oost werd opgestart in september Pagina 177 van 187

178 Conclusie eerste resultaten Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat de verkeersstromen die geplande ontwikkelingen met zich meebrengen niet kunnen opgelost worden met de infrastructurele maatregelen die werden voorgesteld binnen het kader van de gestelde randvoorwaarden van de studie. Daarom werkent de studie verder op 2 sporen: - enerzijds zal bekeken worden of er met grootschaligere infrastructurele maatregelen een oplossing kan gevonden worden - anderzijds wordt onderzocht of er aan het ontwikkelingsprogramma kan gesleuteld worden In november 2011 werden de onderzoeksresultaten van het eerste spoor voorgelegd aan de verschillende betrokken lokale overheden. Basis binnen dit eerste spoor is de aanleg van een nieuw uitwisselingscomplex tussen de R8 en E17. Op basis van de opmerkingen van de betrokken gemeentebesturen werd dit eerste spoor verder uitgewerkt in Pagina 178 van 187

179 8.4 Trage Wegen De stad Kortrijk inventariseerde recent haar Trage Wegen. Dit gebeurde op basis van een participatief proces en onder begeleiding van vzw Trage Wegen. De inventarisatie en evaluatie van alle openbare trage wegjes leidde tot de opmaak van een tragewegenbeleidsplan met volgende doelstellingen: 1. Kortrijk wil een multifunctioneel netwerk van trage wegen uitbouwen, waarbij alle doelgroepen aan bod komen. Daarom is er nood aan een gedifferentieerde inrichting van de trage wegen. 2. Er wordt gestreefd naar een maximaal behoud van het huidige netwerk van trage wegen: Geen enkele van de wegen die vandaag gebruikt worden, mogen worden afgesloten of ingenomen. Wordt er een openbare trage weg afgesloten of ingepalmd, dan zet de Stad Kortrijk de nodige stappen om het openbaar karakter van de weg te herstellen. Dit geldt zowel voor de officiële voeten buurtwegen als voor de wegen met openbare erfdienstbaarheid van doorgang. Stad Kortrijk waakt erover dat het niet-gemotoriseerd karakter van haar trage wegen bewaard wordt en deze wegen niet omgevormd worden tot reguliere autowegen. Stad Kortrijk kiest er voor om geen buurtwegen meer af te schaffen, ook geen buurtwegen die vandaag niet gebruikt worden. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen. Het is hoogst waarschijnlijk dat steden verder verdichten en dat groenblauwe assen en openbare ruimte daar belangrijke schakels in worden. Trage wegen die vandaag juridisch bestaan maar niet toegankelijk zijn kunnen dan een belangrijke rol te vervullen hebben. Er voor te kiezen ze juridisch te laten bestaan, creëert kansen voor nieuwe verkavelingen en stadsvernieuwingsprojecten. 3. Stad Kortrijk zorgt voor een degelijk regulier onderhoud van al haar trage wegen en zorgt er voor dat de inrichting van de weg conform is met het (beoogde) gebruik van de weg. 4. Stad Kortrijk streeft er naar om alle functionele missing links te herstellen of te creëren. De realisatie ervan wordt bepaald door de prioriteitentabel in hoofdstuk 5 van de tragewegenstudie. 5. De tragewegenkaart en studie wordt gebruikt als ruimtelijke onderlegger voor andere ruimtelijke projecten in Kortrijk. De verschillende stadsdiensten en directies houden bij elke studie rekening met de aanwezigheid en de functies van de trage wegen die beïnvloed worden door het project. 6. De stad Kortrijk zal het GIS-project van de trage wegen regelmatig actualiseren: nieuwe trage wegen worden toegevoegd, bijkomende of verdwenen functies aangepast. 7. Daar waar er nieuwe trage wegen aangelegd worden, wordt rekening gehouden met de aanwezige ecologische waardevolle elementen. De stad probeert om de (nieuwe) trage wegen aan te grijpen als kansen voor meer groen in de stad. 8. Stad Kortrijk wil al haar trage wegen bewegwijzeren en een naam geven. Deze naam verwijst bij voorkeur naar een stukje lokale geschiedenis (oude volksnamen, de naam uit de atlas der buurtwegen, naam verwijzend naar vroegere gebruiken of toponiemen, ). Daarnaast is het ook nuttig om de belangrijke functionele assen te bewegwijzeren (bijvoorbeeld: trage verbinding Bellegem Zwevegem). Pagina 179 van 187

180 8.5 Studie schoolomgevingen De stad Kortrijk wenst een actief beleid te voeren inzake mobiliteit. In dit beleid wordt al jaren de klemtoon gelegd op de problematiek van de scholen en de schoolomgevingen. In 2004 werd al een studieopdracht uitgevoerd omtrent de schoolomgevingen. In eerste instantie diende het studiebureau een prioriteitenlijst op te maken van de herin te richten scholen. Ondertussen zijn een aantal van deze dossiers al uitgevoerd en staan er een aantal gepland voor uitvoering in de volgende legislatuur. Toen werden bepaalde schoolomgevingen uitgesloten van de studieopdracht omwille van omgevingsfactoren of toen al geplande werken. Zoveel jaren later zijn deze zaken mogelijks gewijzigd en hebben wij een nieuwe studie gelanceerd. De opdracht werd gegund aan studiebureau Grontmij nv voor euro. Ondertussen hebben wij een prioriteitenlijst gekregen van het studiebureau. Momenteel zijn zij bezig met het uitwerken van een aantal voorontwerpen tot uitputting bedrag. Het is de bedoeling om deze voorontwerpen om te zetten in ontwerpen binnen onze eigen directie (zie en 1.2.3). De uitvoering van de werken zal plaats vinden in de volgende legislatuur naargelang de beschikbare budgetten. Pagina 180 van 187

181 8.6 Snelheidsremmers Onder andere ons snelheidsbeleid is gebaseerd op de metingen die we verrichtten met onze zes digitale verkeerstellers. De verkeerstellers kunnen ingezet worden om intensiteiten te tellen, snelheidsmetingen uit te voeren en te controleren op percentage zwaar vervoer. Ook de tweewielers worden geteld. Het bepalen van de locaties waar wij verkeerstellers plaatsen, gebeurt aan de hand van meldingen, ongevallenstatistieken en in functie van eigen onderzoek. Dit laatste in het kader van lopende studies, voor het verkeersmodel of om in een latere fase een pro-actief beleid te voeren. Zij worden om de 14 dagen geplaatst gedurende minimum 1 week. Ze meten 24/24u en er wordt niet gemeten tijdens schoolvakanties. Er worden geen tellingen uitgevoerd op gewestwegen en in doodlopende straten tenzij om intensiteiten te meten. Normen in verband met snelheid Om te bepalen waar welke maatregelen moeten genomen worden, zijn enkele normen nodig. Deze zijn bepaald op basis van vroegere metingen van de politie en de metingen met onze eigen verkeerstellers. Om te bepalen of de straat in aanmerking komt voor snelheidsremmende maatregelen worden de cijfers genomen zonder tweewielers. In straten waar 30 km/u geldt, komen de straten in aanmerking voor snelheidsremmende maatregelen als meer dan 50% van de voertuigen sneller rijdt dan 40 km/u. (Algemeen wordt 40km/u in een zone 30 als aanvaardbaar beschouwd.) In straten waar 50 km/u geldt, komen de straten in aanmerking voor snelheidsremmende maatregelen als meer dan 50% van de voertuigen sneller rijdt dan 50 km/u. Pagina 181 van 187

182 Mogelijke maatregelen in verband met snelheid Er zijn verschillende snelheidsremmende maatregelen mogelijk en dat afhankelijk van het bekomen percentage van overtreders volgens de norm voor het geldende snelheidsregime. Markering C43 30 en 50 A23 : o o o In zones 30 brengen wij geen markeringen C43 aan tenzij in de binnenstad. In schoolomgevingen, waar het ook zone 30 is, brengen wij gekleurde A23-markeringen aan. In 50km/u-straten brengen wij een markering C43 aan als het aantal snelheidsovertreders tussen de 50% en 60% ligt. Rijbaankussens brengen wij aan als snelheidsremmende maatregel als het aantal snelheidsovertreders meer dan 60% is en als sassen of wegversmallingen niet mogelijk zijn. Rijbaankussens worden niet aangebracht in straatdelen met lintbebouwingen. Ook in andere straten met bebouwing springen we voortaan voorzichting om met het aanbrengen van rijbaankussens. Uit ervaring blijkt dat er door omwonenden vaak geklaagd wordt over lawaai- en trillingshinder omwille van de kussens. Sas (cfr. Oude Ieperseweg): dit wordt aangelegd in bredere straten als voorlopige maatregel op voorwaarde dat we de fietsers buiten het sas kunnen houden en dit wordt aangelegd in bredere straten als het aantal snelheidsovertreders meer dan 60% bedraagt. Wegversmalling (cfr. Marionetten) met rijbaankussen: dit wordt aangelegd in bredere straten als definitieve maatregel op voorwaarde dat we de fietsers buiten de wegversmalling kunnen houden en als het aantal snelheidsovertreders meer dan 60% is. Alternatieve maatregelen: in straten waar geen van bovenstaande maatregelen mogelijk zijn, laten we eens bekijken door een studiebureau welke maatregelen wel mogelijk zouden zijn en hoe ingrijpend deze zijn. Pagina 182 van 187

183 8.7 Lichtplan De opdracht voor opmaak van een lichtplan bestaat uit 2 deelopdrachten nl. het ontwikkelen van een algemene visie voor de verlichting in Kortrijk en het uitwerken van een patrimoniale verlichting. De algemene visie is inmiddels afgewerkt. De richtlijnen voor de verlichting zijn opgemaakt op basis van de ruimtelijke structuren en de wegencategorisering. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen: verbindingswegen, invalswegen, stedelijke dorpsgebieden, woongebied, parkgebied, bedrijventerreinen en landelijke wegen. Er wordt voorgesteld om volledig over te schakelen op wit licht, weliswaar met een onderscheid binnen de vermeldde zones. Het onderscheid wordt gemaakt door gebruik van diverse kleurtemperaturen binnen het witte licht. Bij de uitvoering van nieuwe verlichtingsdossier wordt hier reeds rekening gehouden. Het 2de deel van de opdracht betreft de monument- en accentverlichting. (zie 3.3.2) Pagina 183 van 187

184 8.8 Fietsfondsdossiers Fietsfondsdossier Driekerkenstraat-Overzetweg De as Driekerkenstraat-Overzetweg behoort tot het bovenlokale functionele fietsnetwerk. Fietspadprojecten op dit netwerk kunnen beroep doen op steun van het fietsfonds van de Provincie. De te doorlopen procedure hiervoor is dezelfde als bij module dossiers bij MOW: startnota en projectnota, beide goedgekeurd voor GBC en PAC. Het studiebureau Jonckheere (Brugge) kreeg de opdracht om de startnota voor dit fietsfondsdossier voor te bereiden, incl 2 vergaderingen. Gezien de complexiteit van het aantal projecten in de Driekerkenstraat (schoolomgeving, fietsdossier, gewestweg, dorpsplein etc) wordt enkel het gedeelte Driekerkenstraat tussen de brug over de Leie en de Vrije Aardstraat meegenomen. Ook de brug zelf maakt voorwerp uit van de startnota. De as Driekerkenstraat Overzetweg is momenteel een missing link tussen de recent heraangelegde Markebekestraat en het dorpscentrum van Bissegem. In de startnota worden verschillende profielen besproken, met een voorkeur voor verhoogd aanliggende fietspaden. Het fietsfondsdossier in het gedeelte Overzetweg wordt afgestemd met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Op 15 maart 2012 is een GBC gepland. Fietsfondsdossier Bergstraat Aalbeeksestraat De as Bergstraat Aalbeeksestraat behoort tot het bovenlokale functionele fietsnetwerk. Fietspadprojecten op dit netwerk kunnen beroep doen op steun van het fietsfonds van de Provincie. De te doorlopen procedure hiervoor is dezelfde als bij module dossiers bij MOW: startnota en projectnota voor GBC en PAC. Het studiebureau Jonckheere (Brugge) kreeg de opdracht om de startnota voor dit fietsfondsdossier voor te bereiden, incl 2 vergaderingen. De startnota weegt verschillende dwarsprofielen oa af aan de verschillende snelheidsregimes, de aanwezige bebouwing, de nood aan parkeren, beschikbare ruimte en aanwezige groenvoorzieningen. Op 15 maart 2012 is een GBC gepland. Pagina 184 van 187

185 8.9 Uitvoeringsplan Kortrijk Na de fusie van de gemeenten in 1977 zijn alle Vlaamse gemeenten overgegaan tot de opmaak van een totaal rioleringsplan (TRP). Dit gebeurde onder druk van Vlaanderen, dat een goedgekeurd TRP als voorwaarde stelde voor het verkrijgen van subsidies voor rioleringswerken. Het TRP moest, uitgaande van het bestaande rioolstelsel, voor het hele grondgebied van de gemeente de wijze aanduiden waarop in de toekomst het afvalwater van alle bestaande en geplande bouwzones zou worden opgevangen, verzameld en uiteindelijk gezuiverd. Het plan bevatte naast de bestaande rioolinfrastructuur alle nog aan te leggen riolen, collectoren en zuiveringsinstallaties, maar ook overstorten, pompinstallaties, het TRP was m.a.w. een voorstudie van de ontbrekende rioolinfrastructuur op dat ogenblik. Het eerste Kortrijkse TRP werd goedgekeurd in februari Aangezien het TRP eigenlijk een momentopname is spreekt het vanzelf dat dit TRP regelmatig geactualiseerd moest worden. Daarbij moest het TRP niet alleen aangevuld worden met de intussen uitgevoerde rioolinfrastructuur, ook de globale visie op de problematiek van rioleringen en afvalwaterbehandeling bleef en blijft evolueren. Waar vroeger bijna uitsluitend het zuiveren van afvalwater werd beoogd wordt nu gestreefd naar een integraal waterbeleid. In mei 1987 werd een eerste herziening van het TRP goedgekeurd, in oktober 1995 een tweede. De TRP s zullen plaats maken voor uitvoeringsplannen. Het voorontwerp van uitvoeringsplan Kortrijk is in opmaak door de VMM en wordt verwacht begin Naast de gegevens van het TRP, zal het uitvoeringsplan ook een timing en kostenraming bevatten voor de verschillende nog uit te voeren projecten. Pagina 185 van 187

186 Hoofdstuk 9 Klachtenbehandeling Heel wat meldingen of klachten die vallen onder de bevoegdheid van de directie Mobiliteit en Infrastructuur komen binnen via de 1777 (het gratis en centrale telefoonnummer van de stad). Andere meldingen of klachten worden rechtstreeks aan de directie meegedeeld (telefonisch, per mail, brief of bezoek). Alle meldingen of klachten worden geregistreerd in het Meldpunt van de stad (programma van de stad voor klachtenbehandeling). Mobiliteit en Infrastructuur behandelt meldingen over: voetpad en wegdek verkeers- en straatnaamborden riolen en grachten bermen openbare verlichting wegmarkeringen parking straatmeubilair (zitbanken, vuilbakjes, fietsenstallingen,...) verkeer en verkeersveiligheid We onderzoeken op welke termijn er een oplossing kan komen voor de melding van de burger. Soms kan dat onmiddellijk, in andere gevallen is een grondig onderzoek nodig of kaderen de gevraagde werken in grotere projecten. Uiteraard brengen wij de burger hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We volgen in elk geval de melding met de nodige zorg op. Meldingen van 1 januari 2012t.e.m. 31 oktober 2012 behandeld door de directie Mobiliteit en Infrastructuur tgv alle meldingen geregistreerd in het Meldpunt in dezelfde periode. maand Mobiliteit en infrastructuur Eindtotaal januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal Pagina 186 van 187

187 Meldingen in van 1 januari 2012 t.e.m. 31 oktober 2012 behandeld door de directie Mobiliteit en Infrastructuur weergeven per item. 4% 7% 9% 11% 4% 3% 2%1%1% signalisatie 22% trottoir gemeenteweg wateroverlast straatmeubilair riolering mobiliteit wegenonderhoud nutsmaatschappijen 19% voetweg/wandelpad fietspad gewestweg/snelweg parking/parkeren (betalend) waterwegen 17% Pagina 187 van 187

directie mobiliteit en infrastructuur Projectoverzicht 2007 Voorwoord 7

directie mobiliteit en infrastructuur Projectoverzicht 2007 Voorwoord 7 Inhoudstafel Voorwoord 7 Hoofdstuk 1: Investeringswerken op gemeentewegen 10 1.1 Stadskernrenovatie 14 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: O.L.Vrouwestraat 15 1.1.2 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat,

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst De Raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

INFOAVOND 16 mei 2013. Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel

INFOAVOND 16 mei 2013. Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel INFOAVOND 16 mei 2013 Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel INHOUD Waterzuivering in Vlaanderen Herinrichting wegen Rioleringswerken Timing Scheiding regenwater en afvalwater op privaat domein

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Heraanleg Houtmarkt, Lange Brugstraat en bouw van een ondergrondse parking

Heraanleg Houtmarkt, Lange Brugstraat en bouw van een ondergrondse parking Heraanleg Houtmarkt, Lange Brugstraat en bouw van een ondergrondse parking Verwelkoming door de schepen Axel Weydts Toelichting project Welkom op de infostanden Infovergadering Houtmarkt 21/04/2015 Situering

Nadere informatie

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan 21.093 Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Infovergadering 19 april 2010 1 Inhoud 1. Waterzuivering in Vlaanderen 2.

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Wegenwerken Izegemsestraat - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars - Communicatie Wegenwerken

Nadere informatie

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017 Infovergadering woongebied Gitsestraat 6 maart 2017 Agenda 1. Welkom en inleiding 2. Algemene situering 3. Thema Mobiliteit 4. Thema Waterhuishouding/-beheersing 2 2. Algemene situering Afbakening regionaalstedelijkgebied

Nadere informatie

INFOAVOND 2 september 2015

INFOAVOND 2 september 2015 INFOAVOND 2 september 2015 stad Halle in samenwerking met Farys: wegen- en rioleringwerken Jean Jacminstraat overzicht presentatie: 1. betrokken instanties 2. korte historiek 3. bestaande toestand 4. werfzone

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Bist

Wegenis- en rioleringswerken Bist Wegenis- en rioleringswerken Bist Infovergadering 18-01-2017 1 Agenda Voorstelling panel Waarom deze werken Wat gaat er veranderen Hoe zullen de werken praktisch verlopen Hoe zal het nieuwe wegdek eruit

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 29 augustus 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

FASE 1: VOORBEREIDING

FASE 1: VOORBEREIDING Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel De onderdelen die zijn gemarkeerd met een * zijn nog niet opgenomen in dit basiswerk, en zullen toegevoegd worden bij latere aanvullingen. Inhoudstafel Inleiding

Nadere informatie

Heraanleg Overleiestraat

Heraanleg Overleiestraat Heraanleg Overleiestraat Verloop van de avond 19u30 - Algemene toelichting (Dries Baekelandt - coördinator stadsvernieuwingsproject) - Praktisch (Anastasia Pimenova projectleider heraanleg Overleiestraat)

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Collector Overslag/Wegeniswerken

Collector Overslag/Wegeniswerken Collector Overslag/Wegeniswerken Ramonshoek: infoavond 10 maart 2016 Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Doel van de werken Toelichting rioleringswerken Inrichting van de nieuwe wegenis Voorbereiding

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Situering. gemeente Gavere 1

Situering. gemeente Gavere 1 Situering gemeente Gavere 1 Actoren & partners De uitvoerende overheid: Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: FARYS Studiebureau:Grontmij Opmaak ontwerp Opvolging werken i.s.m. gemeente en FARYS

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 12 december 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project 22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Grimbergen

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken.

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken. BESELARE EEN DORP IN beweging kom alles te weten over de toekomst van beselare. deze folder vertelt u het hoe en waarom van de vernieuwing van de wervikstraat en de beselarestraat in beselare. Half april

Nadere informatie

DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT N436

DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT N436 DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE OPDRACHTGEVER AANNEMER VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR STUDIEBUREAU

Nadere informatie

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017 Heraanleg N132 Beerse en Merksplas Informatievergadering 28 augustus 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar en waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 5 december2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. De Blokskens - Berkenlaan

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1: Investeringswerken op gemeentewegen 15 1.1 Stadskernrenovatie 21 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 22 1.1.2

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 STAD HARELBEKE: Heraanleg bedrijventerrein Harelbeke-Zuid Boerderijstraat, Venetiëlaan, Spoorwegstraat & Politieke gevangenenstraat Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 1 AGENDA Inleiding (Stad Harelbeke)

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

HidroRio Brecht 22/03/2016

HidroRio Brecht 22/03/2016 K.Elisabethlei, Uniondreef, Zandstraat, Vestlaan, Goorstraat, De Gauw, Heyaard,Appelvinklaan, Goudvinklaan, Larkendreef, Hertenbos en Albertdreef HidroRio Brecht 22/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Infovergadering Sente

Infovergadering Sente Infovergadering Sente Welkom Francis Watteeuw schepen openbare werken Kuurne Voorstelling Kortrijk-Lendelede-Kuurne Samenwerking stad Kortrijk - gemeente Lendelede gemeente Kuurne Doel bewonersoverleg

Nadere informatie

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN BEWONERSBRIEF 21.12.2016 PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN Aan de bewoners van de Bermstraat, deel Rijselstraat, Bollestraat, Schavelarestraat, Parkstraat, Koolskampstraat,

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Kasterlee De Met fase 2

Kasterlee De Met fase 2 1 Kasterlee De Met fase 2 Infovergaderingen Handelaars 4/9 Bewoners en eigenaars 7/9 Adviesraden 18/9 www.kasterlee.be Toelichting projectdossier en reeds doorlopen traject www.kasterlee.be 2 3 Missie

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010 Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering 9 december 2010 Structuur Infrax Opdrachthoudende verenigingen Gemeenten treden toe Bestuursorganen beslissen over Budgetten Tarieven Investeringen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 22.373 10/06/2015 3 contactpersoon tel. fax e-mail Tom Deweirdt +32 (0)3 450 46 86 +32 (0)3 450 44 45 tom.deweirdt@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 25 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 25 Wegeniswerken te Zingem 28 januari 2017. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze

Nadere informatie

Raad van Bestuur Bitlar

Raad van Bestuur Bitlar Raad van Bestuur Bitlar Revitalisering transportzone LAR 22 maart 2012 Agenda 1. Project revitalisering LAR Doel en stand van zaken Concepten voor de LAR Rioleringsstudie Vragenstelling 2. Beveiliging/afsluiting

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15 wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Overzicht Betrokken partijen Projectgegevens Werken in uitvoering» riolering» bovenbouw» dwarsprofiel Fasering / Toegankelijkheid

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21908 infoavond augustus 2015 3 contactpersoon tel. e-mail Marc Van Kerckhoven 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Drongen: Afkoppeling

Nadere informatie

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm 12/05/2015 - slibvorm 1 2 06/05/2015 - planning De planning (afhankelijk van het weer) kunnen we als volgt meedelen: Week van 4 mei: - Eandis voorziet de afbraak van de oude verlichtingspalen, het slopen

Nadere informatie

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Sven Lieten Paal, 19 maart 2014 Welke moeilijkheden komen we vaak tegen : Iedereen verkeersexpert, veel meningen Inspraak is belangrijk en kan het proces

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor gewestwegen. Grenzen en tendensen. Geert Decorte Els Beeckmans

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor gewestwegen. Grenzen en tendensen. Geert Decorte Els Beeckmans De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor gewestwegen Grenzen en tendensen Geert Decorte Els Beeckmans 28 maart 2013 programma inleiding algemene principes i.v.m. de aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Nadere informatie

Aquafin: Collector Berkstraat. Bjorn Olaerts

Aquafin: Collector Berkstraat. Bjorn Olaerts Aquafin: Collector Berkstraat Benny Reviers Peter Gillis Marc Notermans Bjorn Olaerts Bekkevoort Aquafin Sweco Afkoppelingen Sweco Wie zijn wij? Wim Vanhentenrijk Hans Vandenberg Benny Reviers André Jonckers

Nadere informatie

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project

Nadere informatie

Aansluiting Molenhoek en sanering Dorpsbeek

Aansluiting Molenhoek en sanering Dorpsbeek Aansluiting Molenhoek en sanering Dorpsbeek Waarom zijn we hier samen? DEEL 1 Wegenisontwerp Sportstraat Vlamingstraat Vragenronde DEEL 2 Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Afkoppelingen op privaat

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Pastorijveld Rozemaaiveld Vuurkruisenstraat

Wegenis- en rioleringswerken Pastorijveld Rozemaaiveld Vuurkruisenstraat Wegenis- en rioleringswerken Pastorijveld Rozemaaiveld Vuurkruisenstraat Infovergadering 6-06-2017 1 Waarom zijn we hier samen? Voorstelling panel Waar zal er gewerkt worden? Hoe zal het nieuwe wegdek

Nadere informatie

INFOAVOND WEG- EN RIOLERINGSWERKEN HANEWIJK & HOGE SCHARENT

INFOAVOND WEG- EN RIOLERINGSWERKEN HANEWIJK & HOGE SCHARENT INFOAVOND WEG- EN RIOLERINGSWERKEN HANEWIJK & HOGE SCHARENT 03/05/2017 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Voorstelling van het project 3. Werken nutsleidingen 4. Rioleringswerken 5. Wegenwerken

Nadere informatie

Informatievergadering Gasmeterlaan - Nieuwevaart. Start van de werken

Informatievergadering Gasmeterlaan - Nieuwevaart. Start van de werken Informatievergadering Gasmeterlaan - Nieuwevaart Start van de werken Toelichting plannen Studiebureau Grontmij Dhr. Thierry De Wilde Gasmeterlaan Nieuwevaart Inhoud Aanleiding Projectafbakening Doelstellingen

Nadere informatie

Informatieavond riolerings- en wegeniswerken. Bloemekeswijk Fase II

Informatieavond riolerings- en wegeniswerken. Bloemekeswijk Fase II Informatieavond riolerings- en wegeniswerken Bloemekeswijk Fase II Waarom zijn we hier samen? Partners? Waarom deze werken? Wat zal er veranderen? Wanneer zullen de werken starten? Afkoppelingswerken op

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 contactpersoon tel. fax e-mail Simon Lameire +32 (0)476 96 79 57 +32 (0)3 450 44 45 simon.lameire@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.839 infoavond mei 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Lummen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

INFOVERGADERING Heraanleg voet- en fietspaden Grote Baan te Hulshout. 3 mei 2017

INFOVERGADERING Heraanleg voet- en fietspaden Grote Baan te Hulshout. 3 mei 2017 INFOVERGADERING Heraanleg voet- en fietspaden Grote Baan te Hulshout 3 mei 2017 Toelichting project Betrokken partijen Projectzone Doelstellingen Ontwerp Riolering Wegenis Parkeerbalans Fasering & omleidingen

Nadere informatie

Herinrichting Centrum Egem. Infovergadering 13 april 2015

Herinrichting Centrum Egem. Infovergadering 13 april 2015 Herinrichting Centrum Egem Infovergadering 13 april 2015 Herinrichting Centrum Egem Verwelkoming door: de heer Burgemeester Ivan Delaere Agenda: Studiebureau Grontmij: toelichting van de werken Politie:

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017 Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen Informatievergadering 9 februari 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar, waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin 1 Inhoud Wie is RIOPACT? Wat doet RIOPACT? Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel?

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

VERWELKOMING. Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester

VERWELKOMING. Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester 1 VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester 3 WEGENIS EN RIOLERING Broekstraat Groenstraat - Melegemstraat Infovergadering 17 mei2017 PARTNERS Projectleider: Petra De Corte 5 PARTNERS Zaakvoerders:

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018 - Goedkeuren Auteur

Nadere informatie

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Collector Ouwegem fase 2 Aquafin-project Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Hoorzitting 21 december 2015 1 Inhoud Verwelkoming en inleiding Projectdefiniëring Waterzuivering

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie