Programma van eisen & wensen (PvE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen & wensen (PvE)"

Transcriptie

1 IBMN-2016-WIL-MV-001 Programma van eisen & wensen (PvE) Accountantscontrole november 2016 IBMN-2016-WIL-MV-001 Versie 0.2 Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (V0.2) 1

2 Inhoudsopgave Programma van eisen & wensen (PvE)... 1 Accountantscontrole Algemene informatie Inleiding Contractperiode Het bestuur Planning en controlcylus Planning Procedurele richtlijnen Wat verwachten we van de accountant? Richtlijnen vanuit de controleverordening Controleverordening Te hanteren toleranties Reikwijdte van de controle op rechtmatigheid Omvang en verloop accountantscontrole Verslag van bevindingen Bijzondere verklaringen Aanbestedingsprocedure Eisen en Wensen Eisen Wensen Beoordeling offerte Gunningscriteria Beoordelingscriteria op hoofdlijnen: Beoordeling offerte Gehanteerde prijzen en tarieven (algemeen) Gehanteerde prijzen en tarieven (bijzondere verklaringen) Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 2

3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Inleiding Het huidige contract met de accountant van gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) loopt op 31 mei 2017 af. WIL (gezamenlijke sociale zaken van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) wenst na deze datum continuïteit in accountantscontrole en adviesdiensten. Daarvoor schrijft zij een onderhandse aanbesteding uit. Het aanbestedingstraject zal in samenwerking tussen algemeen bestuur en de organisatie plaatsvinden. Een essentieel element van dit traject is het Programma van Eisen. Hierin zijn de aan de accountantsorganisatie te stellen offertevereisten geformuleerd. Het Programma van Eisen (hierna PvE) zal worden gebruikt om de ingediende offertes te beoordelen en om te komen tot een advies aan het algemeen bestuur voor de benoeming van een accountant. Doel van de aanbesteding is op transparante wijze te komen tot een overeenkomst met een ervaren en betrouwbare marktpartij, er voor te zorgen dat de aanbesteding rechtmatig verloopt en op een transparante, objectieve en niet discriminerende wijze wordt aanbesteed. Het proces zal worden begeleid door Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Informatieverstrekking naar de markt geschiedt, in kader van functiescheiding, door IBMN Contractperiode Werk en Inkomen Lekstroom wil een overeenkomst afsluiten voor accountantswerkzaamheden voor de periode van 4 jaar. De overeenkomst vangt aan op 1 juni 2017 en eindigt van rechtswege op 31 mei Het bestuur Het algemeen bestuur benoemt de accountant. Het dagelijks bestuur bereidt de aanbesteding voor Planning en controlcylus Planning en control krijgen veel aandacht binnen WIL. Als bijlage 4 is het intern controleplan (6 februari 2013) toegevoegd Planning De overeenkomst met de accountant zal tot stand komen op basis van onderhandse aanbesteding. Wij nodigen tenminste 3 en maximaal 5 partijen uit om een offerte uit te brengen. De aanbestedingsprocedure bevat de volgende stappen met de bijbehorende data: Datum Omschrijving Deadline Betreft: 11 januari 2017 Vaststellen programma van eisen algemeen bestuur 16 januari 2017 Verzenden van programma van eisen & wensen 6 maart 2017 Indienen van schriftelijke vragen 10 maart 2017 Verzenden Nota van Inlichtingen (uiterlijk) 21 maart 2017 Aanbestedingsdatum (indienen tot 11:00 uur) 23 maart 2017 Presentatie 24 maart 2017 Beoordeling offertes inkoopteam 28 maart 2017 Behandeling gunningsvoorstel MT 13 april 2017 Behandeling gunningsvoorstel dagelijks bestuur 18 mei 2017 Benoeming accountant algemeen bestuur 31 mei 2017 Contractondertekening Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 3

4 1.6 Procedurele richtlijnen Bij het aanbesteden dient rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden: 1. Het inzenden van de offerte houdt in dat wordt ingestemd met de beschreven procedure van het offertetraject en met de inhoudelijk gestelde eisen aan de offerte. Als de inschrijver niet akkoord gaat met één of meerdere punten, of de beantwoording op de door WIL gestelde vragen niet volledig heeft plaatsgevonden, kan hij van verdere beoordeling worden uitgesloten. De inschrijver dient in de offerte aan te geven of er bezwaren bestaan tegen de vereisten en voorschriften die voor deze aanbesteding gelden. 2. De offerte dient de gehanteerde volgorde en nummering van dit PvE aan te houden. 3. Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding, tot aan de definitieve gunning, dient te verlopen via de contactpersoon voor deze aanbesteding: Werk en Inkomen Lekstroom P/a Inkoop Bureau Midden Nederland Kenniscentrum 4. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt en een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid aan de opdrachtgever.wil behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. 5. De offerte is voorzien van naam, telefoonnummer en adresgegevens van de contactpersoon, die op verzoek van de opdrachtgever toelichting kan geven op de offerte of vragen om verduidelijking kan beantwoorden. 6. De offertes dienen te worden toegelicht door middel van een presentatie aan de leden van het inkoopteam. Dit maakt deel uit van de beoordeling. Er wordt hiervoor met uw organisatie nog een afspraak gemaakt voor het juiste tijdstip. WIL gaat er vanuit dat bij de presentatie kennis gemaakt kan worden met minimaal de eindverantwoordelijke voor de aanbieding (directeur/partner) en de verantwoordelijke van het controleteam (controleleider). 7. De presentatiebijeenkomst is gepland op donderdag 23 maart Er zullen geen onderhandelingen worden gevoerd. Ook is het niet mogelijk om bij of op de presentatie de offerte bij te stellen of aan te vullen. 8. De presentatie mag ongeveer 50 minuten duren waarin opgenomen discussie en het beantwoorden van vragen. In de presentatie dient de volgende vraag centraal te staan: Waarom moet WIL kiezen voor uw accountantskantoor? Hierbij dient vooral ingegaan te worden op: de essentie van uw controleaanpak; de accountant als adviseur. U dient vooral niet in te gaan op uw organisatie en achtergronden hiervan, immers wij hebben de selectie voor de bedrijven die deze opdracht voor ons zouden kunnen uitvoeren zelf uitgevoerd. 1.7 Wat verwachten we van de accountant? Wij verwachten van de accountant een goede uitvoering van de wettelijk voorgeschreven werkzaamheden, zijnde de controle van de jaarrekening en het financieel beheer van WIL. Daarnaast dient de accountant adequaat invulling te geven aan zijn natuurlijke adviesfunctie. De accountant dient signalen te geven over risico s die WIL mogelijk loopt. Deze signalen kunnen voortvloeien uit de jaarrekeningcontrole maar ook uit allerlei externe ontwikkelingen. Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 4

5 Verder hebben wij behoefte aan een accountant die wil fungeren als klankbord voor vraagstukken die spelen op het terrein van onder andere de financiën, bedrijfsvoering en administratieve organisatie die spelen op het terrein van (sociaal maatschappelijke) samenwerkingsverbanden. 1.8 Richtlijnen vanuit de controleverordening Controleverordening De controleverordening fungeert als beleidskader waarin nadere aanwijzingen staan voor de accountantscontrole. De verordening wordt bij dit PvE als aanvullende informatie meegeleverd. Een beschrijving van het controleproces maakt onderdeel uit van de verordening. In de offerte dient de accountant aan te geven of hij bereid is zijn controle op basis van de controleverordening te baseren. In dit PvE worden de belangrijkste richtlijnen opgenomen. Het gaat hierbij om: Te hanteren toleranties; Reikwijdte van de controle op rechtmatigheid; Omvang en verloop van de controles; Verslag van bevindingen; Bijzondere accountantsverklaringen Te hanteren toleranties Het algemeen bestuur heeft de algemene goedkeuringstoleranties vastgesteld gelijk aan het wettelijk minimum. Strekking accountantsverklaring: Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de jaar- 1% >1%<3% - 3% rekening (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) 3% >3%<10% 10% - Het geeft de accountant een algemene rapporteringtolerantie van ,00 mee om te betrekken in de controle. Dit houdt in dat de accountant alle geconstateerde fouten en onzekerheden die dit bedrag te boven gaan rapporteert in zijn verslag van bevindingen Reikwijdte van de controle op rechtmatigheid Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet aandacht besteedt worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 1. Het begrotingscriterium; 2. Het voorwaardencriterium; 3. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium). Voor het M&O-criterium is geen beleidskader vastgesteld. M&O-maatregelen zijn verwerkt in processen en procedures die dienen te waarborgen dat relevante gegevens juist, tijdig en volledig worden verkregen Omvang en verloop accountantscontrole De controleopdracht van de accountant omvat: een tussentijdse controle; een eindcontrole (waaronder jaarrekening); een aantal afstemmingsmomenten. Voorafgaand aan de uitvoering van de controles is er een afstemmingsoverleg tussen algemeen bestuur en de accountant. De accountant krijgt de vrijheid, volgend uit zijn eigen verantwoordelijkheid, om binnen de controleopdracht zijn eigen auditcyclus te volgen. De onderwerpen van deze cyclus worden doorgesproken in het afstemmingsoverleg. Het algemeen bestuur kan ieder controlejaar een aantal onderwerpen selecteren die specifieke aandacht krijgen tijdens de controles. Deze onderwerpen worden tijdens het afstemmingsoverleg besproken met de accountant. De uitkomsten van dit overleg verwerkt de accountant in een Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 5

6 Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Wanneer er overeenstemming is over de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten, wordt de DVO door beide partijen ondertekend. De accountant voert in oktober van het controlejaar een tussentijdse controle uit. Over de uitkomsten van de tussentijdse controle brengt de accountant een controlerapportage uit. De interim controlerapportage wordt in concept besproken met het management (toepassen hoor en wederhoor). De definitieve interim controlerapportage wordt verzonden aan het algemeen bestuur (ter informatie), het dagelijks bestuur en het management. De accountant voert in week 6 / 7 van het jaar volgend op het controlejaar de eindcontrole uit. Over de uitkomsten van de eindcontrole brengt de accountant een verslag van bevindingen uit en een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. (de controleverklaring). De rapportage wordt in concept besproken UITERLIJK week 9 met het dagelijks bestuur en management (toepassen hoor en wederhoor). Daarna wordt dit verslag uitgebracht aan algemeen bestuur en in afschrift aan het dagelijks bestuur. Om de nodige flexibiliteit in te bouwen wenst het algemeen bestuur de gelegenheid te krijgen om tussentijds met de accountant wijzigingen in de opdracht te kunnen aanbrengen Verslag van bevindingen De accountant levert de volgende producten op: Controlerapportage van de interim-controle; Controlerapportage van de eindcontrole; Controleverklaring; Verklaring t.b.v. de individuele accountants van de in WIL deelnemende gemeenten om te voorkomen dat zij opdrachtgever opnieuw gaan controleren t.b.v. de jaarrekeningcontrole. Leunen op verklaring van gecertificeerde actuaris. (NBA 1120) In de rapportages over de bevindingen wordt in ieder geval gerapporteerd over: 1. De opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen; 2. Gesignaleerde onrechtmatigheden. Deze worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium etc.); 3. Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie overschrijden. Deze worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen; 4. Eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van het door WIL gehanteerde management informatie systeem; 5. Relevante informatie vanuit de adviesfunctie van de accountant; 6. De stand van zaken c.q. voortgang met betrekking tot in eerdere rapportages vermelde aanbevelingen en verbeterpunten; 1.9 Bijzondere verklaringen Het algemeen bestuur kan de accountant opdracht geven een deelverklaring op te stellen voor een bepaalde organisatie-eenheid. De accountant is de eerst aangewezene voor het afgeven van specifieke verklaringen. Het algemeen bestuur is conform de Controleverordening bevoegd om voor het afgeven van een specifieke accountantsverklaring een andere accountant dan de huisaccountant aan te wijzen indien dit in het belang van WIL is Aanbestedingsprocedure Het contract geldt voor een periode van 4 jaar. Conform de drempelwaarden zoals genoemd in de Aanbestedingswet 2012 voor overheidsopdrachten, bedraagt de grens voor diensten ,00 (exclusief BTW). Komt de contractwaarde boven deze drempel dan is WIL verplicht Europees aan te besteden. De verwachte contractwaarde zal deze drempel niet overstijgen. Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 6

7 2. 2. EISEN EN WENSEN 2.1 Eisen E-1 De controle wordt uitgevoerd conform de Controleverordening ex art 213 Gemeentewet Regionale Samenwerking Sociale Zaken Lekstroomgemeenten (GR Werk en Inkomen Lekstroom). E-2 De controle moet principle based (naar de geest van de wet) worden uitgevoerd in plaats van rule based (tot op detail). E-3 Opdrachtnemer stemt door in te schrijven in met de rechten en verplichten in de bijgevoegde overeenkomst. Als de opdrachtnemer zich niet (geheel) conformeert aan de overeenkomst, kan dit ten tijde van de inlichtingenronde kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever geeft in de Nota van Inlichtingen aan in hoeverre dit acceptabel is. E-4 Opdrachtgever wil op de hoogte blijven van wijzigingen die van belang zijn in het kader van deze opdracht. Het betreft algemene wijzigingen binnen de organisatie van opdrachtnemer. E-5 In geval van fusies en overnames behoudt opdrachtgever zich het recht voor het contract, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, te beëindigen. E-6 Als wijzigingen in wet en regelgeving tot gevolg hebben dat in dit programma van eisen en wensen beschreven werkzaamheden niet (meer) uitgevoerd hoeven te worden, dan is de opdrachtgever niet verplicht tot afname en betaling van deze diensten. E-7 Advies is integraal onderdeel van de controleopdracht. Dit betreft primair adviezen op basis van controlebevindingen, adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van de (concept)rapportages en adviezen als gevolg van relevante externe ontwikkelingen. Het geven van advies vindt op eigen initiatief, maar ook in voorkomende gevallen op verzoek, plaats. E-8 In te zetten medewerkers dienen minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring te hebben in controle bij Sociale Diensten. E-9 Het controleteam dient een bestendige gedragslijn te kennen in de controleaanpak. E-10 Meerwerk buiten de zaken die voortkomen uit dit programma van eisen wordt slechts uitgevoerd op basis van een vooraf verstrekte schriftelijke opdracht, tegen de geoffreerde tarieven in de eenheidsprijzenstaat. E-11 Na opdrachtverstrekking dient u 5 % van de inschrijfsom volgens het SROI beleid van WIL (Bouwblokkenmethode) in te vullen. Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 7

8 2.2 Wensen KWALITEIT Aanpak Een beschrijving (Maximaal 6 A4 Arial10) van uw controleaanpak en uw verwachting van de te maken werkafspraken. Hoe voert u uw controle uit? In deze beschrijving dient u de bepalingen uit paragraaf 1.7 t/m 1.9 te beantwoorden. Specifiek dient u in te gaan op mogelijke belangentegenstelling in verband met advisering voor de Bestuur en organisatie. Hoe denkt u met de adviesrol om te gaan in uw rol als accountant? Vindt u dat u wel of niet ongevraagd advies uit kunt brengen aan het Bestuur en/of het management van de organisatie over algemene ontwikkelingen? Wanneer ontstaat er volgens u een ongewenste situatie in uw rol ten opzichte van uw opdrachtgever het Bestuur - en daarnaast advisering naar de organisatie? In de aanpak dient u nadrukkelijk aan te geven hoe u gebruik maakt van en steunt op de Interne Controle. Tevens dient u aan te geven hoe u toegang tot de digitale data wenst te verkrijgen. Controleteam U dient een beknopt cv (Maximaal 2 A4 Arial10 per medewerker) te geven van de vaste medewerkers die u gedurende de opdracht bij WIL denkt in te zetten, zoals directeur/partner, manager, controleleider, eerste medewerker etc. In de cv's dient te worden ingegaan op de werkervaring in vergelijkbare controleopdrachten bij sociale diensten. De ploeg dient een gezonde kritische houding uit te stralen bij de uit te voeren controles. Een juiste mix tussen wat de organisatie aan informatie verstrekt en wat het controleteam uit ervaring weet over het betreffende onderwerp. Continuïteit Hoe wordt invulling gegeven aan afspraken over planning van de uit te voeren werkzaamheden en welke mogelijkheden er zijn om flexibel in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden. (Maximaal 2 A4 Arial10) Presentatie Inschrijvers wordt gevraagd een presentatie te geven. De presentatie mag ongeveer 50 minuten duren waarin opgenomen discussie en het beantwoorden van vragen. In de presentatie dient de volgende vraag centraal te staan: Waarom moet WIL kiezen voor uw accountantskantoor? Hierbij dient vooral ingegaan te worden op: de essentie van uw controleaanpak; de accountant als adviseur. U dient vooral niet in te gaan op uw organisatie en achtergronden hiervan, immers wij hebben de selectie voor de bedrijven die deze opdracht voor ons zouden kunnen uitvoeren zelf uitgevoerd. Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 8

9 3. BEOORDELING OFFERTE De beoordeling van de inschrijvingen / presentatie zal plaatsvinden door het inkoopteam bestaande uit; Portefeuillehouder Financiën Directeur WIL Manager bedrijfsbureau Financieel medewerker Medewerker Interne Controle Juridisch Medewerker Projectleider Het proces wordt gecoördineerd en begeleid door het Inkoopbureau Midden Nederland 3.1. Gunningscriteria De opdracht zal, onder de condities genoemd in dit PvE, gegund worden aan de inschrijver met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV). Bij de beoordeling van de aanbiedingen worden de navolgende gunningcriteria gehanteerd, teneinde de Beste PKV te bepalen: 1. de kwaliteit (70%); 2. de prijs (30%) 3.2. Beoordelingscriteria op hoofdlijnen: Criterium Prijs Weging (30%) Gehanteerde tarieven en prijzen Maximaal 100 punten Criterium Kwaliteit Weging (70%) Methode van aanpak en werken Samenstelling van het controleteam en expertise van deze medewerkers Continuïteit in de dienstverlening Presentatie Maximaal 50 punten Maximaal 30 punten Maximaal 10 punten Maximaal 10 punten Het inkoopteam beoordeelt de inschrijvingen op de beoordelingscriteria zoals aangegeven in bovenstaande tabel. Per criterium en per inschrijver wordt een cijfer toegekend op een schaal van 1-10 waarbij: 10 = Uitmuntend; 9 = Zeer goed; 8 = Goed; 7 = Ruim voldoende; 6 = Voldoende; 5 = Onvoldoende; 4 = Matig; 3 = Zeer matig; 2 = Slecht; 1 = Voldoet niet. Beoordelingsmethode: eerst individuele beoordeling kwaliteitsaspecten door leden van het inkoopteam. Vervolgens, om eventuele subjectieve beoordeling te minimaliseren, wordt plenair de individuele score besproken (bij grote afwijkingen ten opzichte van elkaar) om gezamenlijk de definitieve score vaststellen. Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 9

10 3.3 Beoordeling offerte Waarop beoordeelt WIL de ingediende offertes? De geoffreerde prijs gerelateerd aan diverse kwalitatieve criteria vormen de basis voor onze beoordeling en definitieve keuze voor een accountant. In de volgende paragrafen worden de specifieke eisen binnen de genoemde criteria nader uitgewerkt. In de offerte zal hieraan ruimschoots aandacht besteedt dienen te worden Gehanteerde prijzen en tarieven (algemeen) Wij vragen u het inschrijfbiljet in te vullen met uw offertebedrag waarin u, op basis van de huidige stand van zaken bij WIL (zoals niveau AO/IC), aangeeft hoeveel een controle kost. In de offerte dient te worden opgenomen een urencalculatie (geen prijzen opgeven in het kwalitatief deel!) voor de werkzaamheden met betrekking tot de controle over de jaarstukken van de boekjaren 2017 tot en met Hierbij worden de volgende onderdelen onderscheiden: 1. Voorbereiding en planning; 2. Interim-controle; 3. Interim-controle rapport, inclusief besprekingen; 4. Jaarrekeningcontrole; 5. Eindcontrolerapport + besprekingen; 6. Adviezen in het kader van de natuurlijke adviesfunctie. De prijsopgave (KLUIS 2) dient op basis van de bovengenoemde onderdelen (1 t/m 6) opgebouwd te zijn. Hierbij dient inzicht te worden gegeven in hoeveelheid uren x gehanteerde uurtarieven. Daarnaast dient weergegeven te zijn op welke functionarissen deze tarieven betrekking hebben (partner, manager, controleleider, assistenten). De prijsopgave dient exclusief BTW plaats te vinden. De door u aangegeven tarieven dienen ook in meerwerksituaties van toepassing te zijn. Er is pas sprake van meerwerk als dit vooraf is aangegeven door de accountant en door WIL is goedgekeurd. WIL wenst voor de af te nemen accountantsdiensten een prijsafspraak te maken voor de gehele contractperiode (4 jaar). In de offerte wordt aangegeven op welke wijze omgegaan wordt met gewijzigde omstandigheden binnen de contractperiode. Het kan hierbij gaan om: Wetswijzigingen waardoor (denk bijvoorbeeld aan rechtmatigheid) een intensievere controle noodzakelijk is (dus meerkosten); Het is ook mogelijk dat door interne verbeterslagen (bijvoorbeeld op het gebied van AO/IC) de accountant minder intensief hoeft te controleren. Dit zou dus tot een lagere urenbesteding (en dus lagere kosten) kunnen leiden; Worden tarieven jaarlijks geïndexeerd en zo ja, welke systematiek wordt daarbij toegepast? Het algemeen bestuur kan ieder controlejaar een tweetal onderwerpen selecteren die specifieke aandacht krijgen tijdens de controles. Hoe werken deze keuzes door in de accountantskosten? De offerte dient te aan te geven wat wel en wat niet in het geboden tarief valt Gehanteerde prijzen en tarieven (bijzondere verklaringen) In de offerte wordt een opgave gedaan van de kosten/tarieven voor bijzondere verklaringen in het kader van specifieke wetten en regelingen Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 10

11 Als bijlagen bij dit PvE wordt het volgende aan informatie meegestuurd: a) Controleverordening ex art 213 Gemeentewet b) Managementrapportage huidige accountant 2015 c) Begroting 2017 (programmabegroting en productenbegroting) d) Plan van aanpak interne controle e) SROI-beleid WIL Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole WIL (0.2) 11

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT 1. Inleiding De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants BV opdracht verstrekt om over het controlejaar 2015 de accountantscontrole als bedoeld

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 2 Uitgangspunten voor de controle 4 2.1 Algemene uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE VENRAY 2010 EN VERDER 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 A.B. 15/18 Controleprotocol 2015-2019 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 27 mei 2015 Pagina 1 van 9 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle

Nadere informatie

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg Controleprotocol van de RUD Zuid-Limburg 1 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening van de RUD Zuid- Limburg 1. Inleiding Bij besluit van 17 juni 2013 heeft het algemeen bestuur

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE TYNAARLO Voor vaststelling in Gemeenteraad op 9 december 2014 1 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 Behoort bij raadsbesluit nr., d.d. 19 december 2013 CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 1. Inleiding Bij uw besluit van 3 maart 2011 is aan PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014 PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Het algemeen bestuur van de RUID Drenthe besluit: Op grond van artikel

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleprotocol Het Gegevenshuis

Controleprotocol Het Gegevenshuis Controleprotocol Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Controleprotocol voor de accountantscontrole

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Ontwerp-Controleprotocol VRU

Ontwerp-Controleprotocol VRU Bijlage C bij agendapunt 2013.12.13/06.a Ontwerp-Controleprotocol VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Pagina 1 Bijlage 1 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007 en 2008 van de gemeente papendrecht 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen

Programma van eisen. betreffende de accountantskeuze. voor de jaren 2015 t/m 2017. voor de gemeente. Brummen bijlage : programma van eisen Programma van eisen betreffende de accountantskeuze voor de jaren 205 t/m 207 voor de gemeente Brummen d.d. 0-02-205 . De accountantsfunctie. Algemene eisen en begrippen De

Nadere informatie

Het vaststellen controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2015

Het vaststellen controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2015 Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum: 1 mei 2015. Opsteller: G. Schepers. Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Ia Advies raad van opdrachtgevers

Nadere informatie

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Controleprotocol Accountantscontrole jaarrekening 2015 van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

De raad kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor zover dit uitgaat boven de wettelijke minimumeisen.

De raad kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor zover dit uitgaat boven de wettelijke minimumeisen. CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2013 en 2014 van de gemeente Aa en Hunze 1. Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is een gemeente verplicht om een controleprotocol aan de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2010 2013 VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP

CONTROLEPROTOCOL 2010 2013 VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP CONTROLEPROTOCOL 2010 2013 VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP 1. Inleiding Bij besluit van 23 september 2010 heeft de gemeenteraad Ernst & Young aangewezen als gemeentelijke

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Advies- besluit 1. het Plan van Aanpak Aanbesteding accountant 2015-2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen. Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 3 juli 2014 Onderwerp : Aanbesteding accountant Agendapunt : 6a Kenmerk : AB/1410a Bijlage: Plan van Aanpak Aanbesteding Accountant 2015-2018 VNOG Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN RECHTMATIGHEID)... 3 3 TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten

Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten Kenmerk: 11IN003325 Programma van eisen accountantscontrole 2011-2015 Gemeente Eijsden-Margraten 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de Gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot de

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland REGISTRATIENUMMER 156882 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX ` CONTROLEPROTOCOL OOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING AN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AALEX Blz. 1 van 11 Controleprotocol Avalex 19 december 2013 Inhoud 1. Afkortingen en

Nadere informatie

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017

Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 Programma van eisen accountantscontrole 2015 t/m 2017 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Voerendaal met betrekking tot de accountantsopdracht. Het doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Controleprotocol 2013 gemeente Geertruidenberg

Controleprotocol 2013 gemeente Geertruidenberg Controleprotocol 2013 gemeente Geertruidenberg 1. Inleiding Met de inwerkingtreding van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten(BAPG), thans herbenoemd als Besluit accountantscontrole decentrale

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Programma van eisen keuze accountant Borsele

Programma van eisen keuze accountant Borsele Programma van eisen keuze accountant Borsele 2013-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omschrijving van de opdracht 2.1 Controle jaarrekening 2.2 Controle Single information Single audit 2.3 De natuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Doelstelling 1.3 Wettelijk kader 2 Uitgangspunten voor de controle 2.1 Algemene uitgangspunten 2.2 Rechtmatigheid

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie