Schoolgids Welkom op het MLA. Beste lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,"

Transcriptie

1 Schoolgids Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een traditie van vernieuwing, met als uitgangspunt de ideeën van Maria Montessori. Vernieuwing betekent niet het volgen van de waan van de dag en is niet een doel op zich. Het betekent dat je hetgeen je dagelijks doet, kritisch tegen het licht houdt en probeert te verbeteren. We kijken goed naar kinderen en willen hun ontwikkeling stimuleren. Daarom leggen we de lat hoog. Sinds 1930 zijn we in Amsterdam op deze manier zichtbaar aanwezig. Het MLA biedt gymnasium, atheneum, havo en mavo en is geschikt voor kinderen met en zonder montessori-achtergrond. Het is met rond leerlingen een grote school. Maar iedere leerling werkt in een eigen, kleine en zelfstandige deelschool van 200 tot 250 leerlingen. Kleinschaligheid qua onderwijsorganisatie staat dus voorop. Voor ons is een veilige, vertrouwde omgeving de voorwaarde voor leren, vorming en begeleiding. En voor een zo goed mogelijke begeleiding. Deze schoolgids, bedoeld voor ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, geeft een beeld van de school. Hij schetst onder meer de achtergronden ervan, de gang en de stand van zaken, de prestaties en de plannen. Zo weet u wat u en uw kind(eren) kunnen verwachten. Nuttige, feitelijke informatie voor een heel schooljaar. Wilt u meer details weten, dan informeren wij u graag. Uiteraard houden we de ouders ook tijdens het schooljaar op de hoogte. Wiebe Brouwer rector 1

2 Inhoud MLA 84 jaar voortgezet onderwijs 3 Onze werkwijze 6 Het verslag 8 Leerlingen begeleiding 9 Zorg op het MLA 10 Vakonderwijs 12 Verdieping 13 Organisatie onderbouw 17 Organisatie bovenbouw 19 Hoe het MLA zich ontwikkelt 21 Veiligheid 22 Toelating 23 Regels en sancties voor leerlingen 25 Kwaliteitsmeting: zin en onzin 28 Zakelijke gegevens 29 Melden bij afwezigheid 31 Klachten 33 Medewerkers 34 Contact 35 2

3 Het MLA: 84 Jaar voortgezet Montessorionderwijs Het MLA, opgericht in 1930, is de eerste school voor voortgezet montessorionderwijs in Nederland. De werkwijze heeft in de loop van de jaren vele andere scholen geïnspireerd. De school biedt vierjarig mavo, vijfjarig havo en zesjarig atheneum/gymnasium. Het onderwijs is vanaf het begin bepaald door de ideeën van Maria Montessori. Uitgangspunt is het principe: help mij het zelf te doen. Daarom krijgen leerlingen de ruimte om zelfstandig te werken zelf verantwoordelijkheid te dragen binnen zekere grenzen het eigen werktempo te bepalen zelf taken te plannen en werk in te delen leren hoe te leren. Onze waarden zijn integriteit, ontplooiing, verantwoordelijkheid, wijsheid en bezieling. Op basis daarvan kent het MLA als onderwijsdoelen: de leerling zich laten ontwikkelen tot een zelfstandige, moreel bewuste en onafhankelijke persoonlijkheid de leerling kennis en bekwaamheden laten verwerven om in studie, werk en samenleving succesvol te kunnen functioneren het kunnen ontwikkelen van talenten Onze leerlingen krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en dus weerbare mensen. Mensen die initiatief kunnen nemen, creatief en taalvaardig zijn, tolerant zijn en voor hun mening durven uitkomen. Mensen met normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Naast het bijbrengen van kennis zorgen we ook voor een stevige culturele basis en werken we aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Vertrouwen Om de onderwijsdoelen te kunnen bereiken, vormt de school een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren. Van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten, hun behoefte om zich te ontwikkelen en in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen. Daarmee wordt hun de ruimte geboden om verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden uitgedaagd en leren na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Het MLA stimuleert hen in een sfeer van openheid, tolerantie en creativiteit. 3

4 Cultuurprofielschool Het MLA is erkend cultuurprofielschool. De school hanteert een brede opvatting van cultuur. Cultuur gaat over de wisselwerking tussen persoon en de hem omringende werkelijkheid. Cultuur is een spiegel van het menselijke, waarin we veel over onszelf aan de weet komen en over de ons omringende wereld. Kunst is een uitdrukking van een cultuur van opvattingen, gewoontes en idealen van mensen in een bepaalde tijd. Natuurlijk is het interessant om alles te weten over een schilderij aan de muur. Het levert waardevolle kennis op. In het licht van cultuuronderwijs komen er echter nog vele andere vragen aan de orde zoals: Waarom maken mensen kunst? Wat betekent kunst voor mensen? Wat zegt dit schilderij over de opvattingen van die bepaalde groep mensen in die tijd. En wat vinden wij hier nu van, waarom hangen we dit schilderij in een museum? De brede opvatting van cultuur past goed in het mensbeeld van montessori, waarbij de ontwikkeling van de persoon als geheel van waarde is. Niet alleen de cognitie dient op school geprikkeld te worden, maar ook de persoon als geheel. Het MLA start het komend schooljaar met een programma van levenskunst in de eerste klassen. In dit programma staat het persoonlijk onderzoek naar het goede leven centraal. Hoe ziet dat ervoor mij uit? Die vraag komt op gezette momenten in de schoolloopbaan opnieuw aan de orde. Leerlingen vullen op die manier een portfolio met hun eigen antwoorden op de vraag naar het goede leven. Cultuur op het MLA omvat meer dan het rijke aanbod van kunstvakken, van film/video tot en met drama en muziek. Cultuuronderwijs zit in de gehele school. Eigen vorm Naast de lessen heeft iedere leerling dagelijks werktijd, samen met leerlingen uit andere (ook hogere en lagere) klassen. Daarin hebben ze een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. Want ze bepalen dan zelf aan welk(e) vak(ken) ze gaan werken. Docenten werken in de werktijd met degenen die daarin hun vak gekozen hebben. Voor welke leerlingen? Het is voor montessorileerlingen natuurlijk het meest logische vervolg. Maar leerlingen van andere basisscholen doen het bij ons vaak even goed. Dat komt doordat ze ook daar nu meer zelfstandig op hun eigen niveau werken. Het MLA sluit hier in werkwijze en sfeer heel goed op aan. En dus is een montessorivooropleiding niet per se noodzakelijk. Een kind hoeft natuurlijk niet volledig zelfstandig te zijn als het op het MLA komt. Wij zien ook het ontwikkelen van een zelfstandige houding als een leerproces en werken daar bewust aan. Ouders en de school Ouders zijn op diverse manieren bij de school betrokken. Wij vinden dat belangrijk, omdat er behalve met de leerling ook een goede relatie met zijn ouders hoort te zijn. Contactouder: 4

5 Iedere klas op het Montessori Lyceum heeft in principe 2 ouders die contactpersoon zijn voor de rest van de ouders van de betreffende klas. De contactouder signaleert en kanaliseert de algemene vragen van ouders. Contactouders kunnen ouderavonden organiseren met of zonder thema voor alle ouders van de klas. In het jaarrooster van de school zijn twee avonden gereserveerd voor deze ouderavonden. Ze kunnen op school plaats vinden, of bij een ouder thuis. De contactouders kunnen de mentor van de klas uitnodigen. De praktijk leert dat in de bovenbouw deze contactpersonen minder actief zijn. Contactouders zijn vooral in de onderbouw aan het werk en dan nog het meest in de 1e klassen. Oudernetwerk Het oudernetwerk (onw) is het schoolbrede platform van de contactouders. Het onw komt 5x per jaar bijeen. De rector van de school woont, in gezelschap van een deelschoolleider, deze bijeenkomsten bij. Eenmaal per jaar organiseert het onw een thema-avond voor alle ouders, waarbij ook docenten en leerlingen worden uitgenodigd. Het onw is een klankbord voor de schoolleiding. Ouders reageren op beleidsvoorstellen van de schoolleiding. Het onw levert ook kandidaten voor de oudergeleding van de dmr en is een klankbord voor de oudergeleding van de dmr. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) Het MLA maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de MSA, samen met: Montessori College Oost (MCO, alle leerwegen vmbo). IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (mavo/havo). Metis Montessori Lyceum (avo, havo, vwo) De MSA biedt alle vormen van voortgezet onderwijs, heeft in totaal rond 4000 leerlingen en circa 540 medewerkers. De scholen hebben elk hun specifieke kenmerken en een eigen sfeer, maar werken vanuit dezelfde montessori-uitgangspunten. Voortgezet montessorionderwijs De scholen voor voortgezet montessorionderwijs hebben een eigen landelijke vereniging, de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging). Zij werken daarbinnen intensief samen op het gebied van onderwijsvernieuwing, scholing en kwaliteitsborging. 5

6 Onze werkwijze Karakteristieken montessorionderwijs Op het MLA staan didactiek en pedagogiek in het teken van ontwikkeling van kinderen. De karakteristieken van de montessoriwerkwijze zijn landelijk vastgelegd door de NMV in de publicatie Karakteristieken van scholen voor voortgezet Montessori onderwijs. Groot maar kleinschalig Een kleinschalige, veilige omgeving bevordert het leren. Daarom is zowel de onderbouw als de bovenbouw gesplitst in kleine, zelfstandig werkende deelscholen. In feite schooltjes in de school. Ze hebben elk hun eigen plek in het gebouwencomplex en hun eigen docententeam. Met andere woorden: kleinschaligheid en een persoonlijke, veilige sfeer. In je deelschool ken je elkaar en kun je zijn wie je bent. Vier van de vijf deelscholen onderbouw tellen elk ongeveer 200 leerlingen. Dat zijn voor havo/vwo de AB, de EF, de DS en de ML. Kleine eenheden van in principe 6 klassen: 2 eerste, 2 tweede en 2 derde klassen. De mavodeelschool is een uitzondering; die omvat naast de klassen 1, 2 en 3 ook de examenklassen en telt ongeveer 400 leerlingen. De drie deelscholen bovenbouw (X, Y, Z) zijn op vergelijkbare wijze georganiseerd. Zoals gezegd is de school groot en klein. Een voordeel van de grootte is dat de school veel keuzemogelijkheden voor leerlingen heeft en goede vaklokalen. Werktijd naast lestijd Het belang van zelfstandig leren en werken bepaalt onze schooldag. Naast lestijd omvat het rooster ook werktijd. De dag begint en eindigt met lessen voor de hele klas; de werktijd, waarin leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar zitten, is vrijwel altijd midden op de dag ingeroosterd. Daarin plannen en kiezen ze zelf aan welke vakken ze gaan werken, en bij welke van de docenten die volgens het rooster aanwezig zijn voor begeleiding. De leerlingen zijn hier individueel of in groepjes aan het werk, kijken werk na, bespreken gemaakte opdrachten, doen toetsen, worden overhoord, enzovoort. Via een digitale werktijdplanner reserveren zij een plaats in een lokaal. Hulpmiddelen bij het plannen In de onderbouw havo/vwo is het schooljaar verdeeld in zes blokken van zes weken. In de mavo- deelschool en in de bovenbouw in vier blokken van negen weken. Om zelfstandig te kunnen werken, moet de leerling natuurlijk precies weten wat hij per blok voor elk vak moet doen. Dat blijkt duidelijk uit de programma s. Voor het plannen krijgt hij verschillende hulpmiddelen. In de onderbouw is dat onder meer het blokboek, met daarin per vak de onderdelen die moeten worden afgerond. In de bovenbouw spreken we van blokkenkaart. Verder geven werkwijzers voor diverse vakken in onder- en bovenbouw precies aan, wat er aan activiteiten wordt verwacht. Magister Magister is het programma dat op het Montessori Lyceum Amsterdam gebruikt wordt als Leerlingvolgsysteem (LVS) en als Elektronische leeromgeving (ELO). Docenten gebruiken Magister om de werkwijzers voor de vakken zichtbaar te maken voor leerlingen, om cijfers te verwerken, verslagen te maken en absenties van leerlingen bij te houden. Leerlingen gebruiken Magister om hun persoonlijke agenda, het rooster en roosterwijzigingen te bekijken. Leerlingen plannen zich via Magister digitaal in voor de werktijd. Vanaf de derde klas mavo en alle bovenbouwklassen die te maken hebben met een Examendossier (ED), bestaat de mogelijkheid de door de vakdocenten ingevoerde ED-resultaten in te zien. Ook ouders krijgen toegang tot Magister om via het internet de beschikbare gegevens te kunnen raadplegen. Ouders ontvangen een brief met een persoonlijke toegangscode. Mocht u problemen ondervinden met inloggen, dan kunt u contact opnemen met de administratie via 6

7 Leren van fouten Een montessori-uitgangspunt is ook: van fouten kun je leren, dus moet je die kunnen herstellen. Daarom mogen de leerlingen mits de docent dat toestaat gemaakt werk zelf nakijken met behulp van standaarduitwerkingen en antwoordenboeken. Ook iemand die vastloopt in een onderdeel of onzeker is over zijn uitwerking kan antwoordenboeken gebruiken. Natuurlijk wordt er wel eens wat overgeschreven van een ander. De enkeling die daarin wil volharden, valt bij toetsing uiteraard door de mand. De meeste leerlingen beseffen echter heel goed dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. 7

8 Het verslag van het MLA Na ieder blok krijgt de leerling een verslag. Niet het bekende rapport met een cijfer per vak, maar een vorm die past bij de montessori-werkwijze. Per vak worden werkhouding, positie, kwaliteit en absentie beoordeeld (met enig verschil tussen onder- en bovenbouw). Een genuanceerd en tegelijkertijd compleet en duidelijk beeld van hoe de leerling zich ontwikkelt en waar hij nog aan moet werken. Verklaring van de tekens NE afkorting van het vak ZYM de persoonlijke code van de docent +++ uitstekend ++ goed + voldoende + zwak onvoldoende Uitleg van de rubrieken Werkhouding Hoe heeft de leerling het werk aangepakt? Er wordt gekeken naar concentratie, tempo en organisatie. Positie De vordering in het jaarprogramma, gesplitst in les-/werktijdstof, toetsen en voor een aantal vakken literatuur of practicum. Een getal geeft hier aan van hoeveel blokken de leerling de stof af heeft. Kwaliteit Waardering van de kwaliteit van het getoonde werk, verdeeld in les-/werktijdstof en toetsen. De aanduiding is vergelijkbaar met het cijfer op andere scholen. Absentie Alleen op het verslag in de bovenbouw. Afwezigheid tijdens het blok, aangegeven met een breuk (aantal verzuimde : aantal gegeven lesuren). 8

9 Leerlingbegeleiding Begeleiding van leerlingen staat op het MLA centraal. Dat is in onze werkwijze met de vele individuele contacten tussen leerling en docent vanzelfsprekend. Docenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding op hun vakgebied. Met hen maakt de leerling ook afspraken als het niet zo goed loopt. Mentor Elke klas heeft een eigen mentor. Deze coördineert de begeleiding van de leerlingen en gaat bij de overgang steeds met zijn groep mee. Zo is continuïteit verzekerd. De mentor onderhoudt ook primair de contacten met leerlingen en ouders over het werken op school, resultaten, eventuele leer gerelateerde problemen, Mentor en leerlingen spreken met elkaar tijdens de mentoruren. De mentor bespreekt daar meer dan werk en resultaten. Een paar voorbeelden: hij zorgt zoveel mogelijk voor een veilige en open sfeer in de klas, informeert deze over zaken die binnen en buiten school spelen en leidt gesprekken daar over en helpt bij het kiezen van vakken en van een vervolgopleiding. Door dit samenspel ontstaat in de loop van de jaren vaak een hechte band tussen mentor en leerlingen. Persoonlijk mentor Een persoonlijk mentor is een docent die een leerling individueel begeleidt in een periode waarin deze extra steun nodig heeft. Het zoeken van zo n docent doet de leerling zelf, op eigen initiatief dan wel op advies van de verslagvergadering. Deze vorm van mentoraat moet de leerling weer in het juiste spoor helpen. Daarom is het voor een afgeperkte periode bedoeld. De uitvoering verschilt: de ene leerling heeft behoefte aan controle, de andere wil de zaken op een rijtje zetten, weer anderen zoeken vooral een vertrouwenspersoon of werken beter dankzij de extra aandacht. Decanaat Het werk van het decanaat is vooral het voorbereiden en begeleiden van keuzes die leerlingen moeten maken. Dus niet zozeer een bemoeienis met hun schoolprestaties, maar meer met hun toekomstplannen en mogelijkheden. Voor de keuzes binnen de school werkt het decanaat nauw samen met de mentoren. Voor leerlingen van 3 havo en 3vwo betreft dat de keuze van een profiel. Leerlingen in 3 mavo kiezen een sector. Voor zowel profielen als sectoren gelden bepaalde vakkencombinaties, die weer toegang geven tot verschillende richtingen binnen het vervolgonderwijs na de school. In de bovenbouw is het programma van het decanaat vooral gericht op het vervolgonderwijs na het MLA. Er is een aantal verplichte activiteiten, bedoeld voor kennismaking met vervolgonderwijs. Leerlingen en ouders kunnen per of telefonisch een afspraak maken met het decanaat. ( , Remedial teaching Op het MLA wordt geen individuele remedial teaching meer aangeboden. Voor advies en verwijzing kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinator 9

10 De zorg op het MLA De zorgcoördinator coördineert in- en extern de zorg voor leerlingen en heeft regelmatig contact met de deelschoolleiders van de deelscholen. De deelschoolleider brengt in zijn deelschool de zorgleerlingen in kaart. Hij onderhoudt over hen contacten met de zorgcoördinator, de betrokkenen binnen zijn deelschool en eventueel de ouders. Het interne zorgoverleg, met als deelnemers de zorgcoördinator en de deelschoolleiders, werkt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Daarin wordt gezocht naar oplossingen voor leerlingen met wie het niet goed gaat. Getracht wordt door signaleren en het ontwikkelen van passende maatregelen uitval te voorkomen. Daarnaast functioneert het zorgadviesteam, ZAT (zorgcoördinator, jeugdgezondheidsarts GGD, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en aansluitmedewerker Bureau Jeugdzorg). Het zorgadviesteam bespreekt gevallen voorgelegd vanuit het interne zorgoverleg. (Wijzigt in januari 2015) De aansluitmedewerker van Bureau Jeugdzorg (BJAA) adviseert bij problemen en kan naar dit bureau verwijzen. De aansluitmedewerker is bereikbaar via onze zorgcoördinator. Er zijn twee vertrouwenspersonen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam heeft een jeugdgezondheidsarts en een schoolverpleegkundige aan de school toegewezen. Ouders en leerlingen kunnen zich ook tot hen wenden. Bij het aanbod van Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam hoort een onderzoek van alle leerlingen uit de tweede en de vierde klas. Ouders krijgen een aankondiging. Het MLA neemt deel aan een project van Jeugdgezondheidszorg tot begeleiding van leerlingen die meer dan gemiddeld ziek en daardoor afwezig zijn, genaamd. De schoolarts nodigt hen en hun ouders uit voor een gesprek. De schoolmaatschappelijk werker voert met leerlingen die van school of deelschool zijn gewisseld, in kleine groepjes drie gesprekken, om de wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt tijdens schooluren. Eventueel volgt er een reguliere aanmelding bij schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker kan gedurende enkele gesprekken met een leerling zijn/haar probleem in kaart brengen, adviezen geven en zo nodig verwijzen naar een externe instantie. De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd bij een te hoog verzuim of te vaak te laat komen van een leerling. (wijzigt in januari 2015) De aansluitmedewerker van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam wordt vooral door de ZAT-partners geraadpleegd. Zij heeft geen direct contact (meer) met leerlingen van school. Wordt een leerling doorverwezen naar een externe zorginstantie of naar een andere school, dan verstrekt de school deze altijd zijn/haar gegevens. 10

11 Blokken na de bel Onderbouwleerlingen die daar behoefte aan hebben, kunnen, indien er plaats is, twee middagen per week onder begeleiding doorwerken op school. Dat begint na de herfstvakantie. Deze ondersteuning heet Blokken na de bel. De capaciteit is beperkt. Het maximum aantal leerlingen per middag is 25. Leerlingenraad De organisatie van de leerlingenraad is door de leerlingen zelf opnieuw opgezet, om deze een belangrijker plaats te geven in de school. Iedere deelschool heeft een deelleerlingenraad, bestaande uit vertegenwoordigers van elke klas van de deelschool. De centrale leerlingenraad voert regelmatig overleg met de schoolleiding. 11

12 Vakonderwijs De school verzorgt voor alle vakken (zie hiervoor de lessentabellen) onderwijs van niveau, geïntegreerd in onze montessoriaanse werkvormen. Het MLA kent 4 mavo/havo klassen, 7 havo/vwo klassen (havo en atheneum) en 3 vwo-klassen (gymnasium) in het eerste leerjaar. In de bovenbouw havo/vwo biedt de school bij de moderne vreemde talen zogenaamde plusprogramma s. Die stellen leerlingen in staat op te gaan voor internationaal erkende examens. Ouders betalen een bijdrage in de kosten van deze examens. Daarnaast kan in de bovenbouw een keuze gemaakt worden uit een aantal bijzondere eindexamenvakken zoals wiskunde D, filosofie, maatschappijwetenschappen,drama en tekenen. In de derde klas mavo krijgen alle leerlingen een beroepsgericht vak: Toekomst voor Talent. Daarin kunnen zij hun talenten en interesses ontdekken en ontplooien, en ook leren van hun minder sterke kanten. Tot aan het eindexamen werken ze in kleine groepjes aan vijf zelf gekozen opdrachten buiten de school. Ze bepalen ook voor een groot deel zelf wat ze daarbij willen leren. De begeleidende leerkracht (de coach) maakt hen bewust van de benodigde vaardigheden en competenties voor vervolgstudies of beroepskeuze. Zo wordt veel geleerd over zelfverantwoordelijk samenwerken en over allerlei ICT-toepassingen. Ze hebben ook contact met de opdrachtgevers, leveren het gemaakte product af en presenteren het. Lessentabellen per leerjaar Deze geven het aantal lesuren per vak per week aan. Een lesuur duurt 60 minuten. In een aantal gevallen staan halve lesuren vermeld, zijnde het gemiddelde van het gehele leerjaar, en in sommige gevallen varieert de lessentabel per week of halfjaar. In de onderbouw havo/vwo en vwo zijn de consequenties voor de gymnasiumkeuze apart aangegeven. In de leerjaren 3 en 4 mavo alsmede in de bovenbouw havo/vwo volgen de leerlingen slechts een deel van de aangegeven vakken, afhankelijk van hun sector- respectievelijk profielkeuze. Gymnasium In de vwo-klassen (gymnasium) starten alle leerlingen met Latijn. Voor de leerlingen die doorgaan met het gymnasium staat in de tweede klas Grieks op het programma. Leerlingen die Latijn en Grieks in de onderbouw afronden en in de bovenbouw vwo-examen doen in één taal of in beide talen, krijgen een gymnasiumdiploma. Onze examenresultaten bij de klassieke talen zijn uitstekend. 12

13 Verdieping Leerlingen in de onderbouw (mavo/havo/vwo) maken in de tweede jaarhelft van de eerste klas een keus uit drie vormen van verdieping: kunstklas, ontwerpklas of sportklas. De verdieping omvat de tweede jaarhelft van de eerste klas en de gehele tweede klas. Kunstklas De kunstklas vormt een verrijking en een verdieping van het reguliere kunstprogramma. Kunstenaars van buiten school verzorgen de lessen, samen met MLA-docenten. Ontwerpklas Ontwerpen is een praktisch bèta-vak, waarin leerlingen werken aan opdrachten van externe opdrachtgevers. Sportklas In de sportklas kunnen leerlingen zich nader richten op het verdiepen van kennis en disciplines gericht op de beoefening van de sport. Filmklas Op de mavo is in schooljaar gestart met een filmklas op basis van motivatie en sollicitatie/selectie. Daarnaast wordt in gestart met ontwerpklas. Met ingang van wordt de filmklas ook aangeboden aan havo/vwo en vwoleerlingen. Nog meer kunst Het MLA heeft een rijke traditie van kleine en grote schoolvoorstellingen van toneel en musicals, de laatste vaak met koor en/of schoolorkest. Zo waren er de laatste jaren de volgende producties: Dido en Aeneas, de Toverfluit, Oliver, een bewerking van Peer Gynt van Ibsen, West Side Story, Hair en de Rocky Horror Show en dit jaar de voorstelling RENT. Het MLA werkt op het terrein van drama samen met Toneelgroep Amsterdam. Jaarlijks verzorgen leerlingen van het MLA en een andere school gezamenlijk een junior-productie, afgeleid van een productie die TGA zelf vrijwel tegelijkertijd op de planken brengt. Het Open Podium is, evenals de Montirade, een jaarlijks terugkerend evenement op school, waar leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen op het gebied van dans, muziek en toneel. Montipop is een muziekfestival voor en door onze leerlingen tijdens ons eindfeest in de Melkweg of elders. Daar vindt eveneens hun prachtige modeshow plaats, waarin zij producten tonen die in de lessen textiele werkvormen gefabriceerd zijn. Op onze website wordt regelmatig verslag gedaan. En ten slotte: er kan op het MLA eindexamen worden gedaan in tekenen en in drama. 13

14 Kunstcoördinator De school heeft een kunstcoördinator. Zijn opdracht is een doorlopend en samenhangend kunstaanbod te ontwikkelen voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Wij streven daarin naar twee herkenbare lijnen, gericht op beeldende kunst respectievelijk podiumkunsten. In onder- en bovenbouw krijgen alle leerlingen een aantal expressievakken aangeboden. Ze maken ook kennis met kunstuitingen, vaak in kleine projecten: lessen op school. In de onderbouw nemen de leerlingen deel aan activiteiten van de Kunstladder. Binnen het kader van dit culturele programma bezoeken ze met hun klas ieder schooljaar twee culturele evenementen of voorstellingen. Plusprogramma s bovenbouw In de bovenbouw biedt de school bij de moderne vreemde talen zogenaamde plusprogramma s. Die stellen leerlingen in staat op te gaan voor internationaal erkende examens in Duits (Goethe- programma), Engels (Cambridge certificate) en Frans (DELF scolaire, Diplôme d Etudes en Langue Française). Ouders betalen een bijdrage in de kosten van deze examens. Modulen bovenbouw In de vierde klas havo en vwo kiezen leerlingen een module. Een module heeft een studielast van 80 uur. De school heeft een rijk aanbod variërend van Spaans, film-maken, tvmaken, fotografie en yoga. Buitenschool De verbinding tussen de buitenschool en de gewone school aan de Pieter de Hoochstraat wordt in de eerste plaats gelegd door ELO (Elektronische leeromgeving),onze virtuele school. Daar staan lesmateriaal en alle werkwijzers en planningshulpmiddelen in. Zelfstandig leren krijgt hierdoor een nieuwe dimensie, het wordt ook plaats onafhankelijk. Zelfstandig leren kunnen leerlingen in onze studiezalen, vaklokalen, maar ook even gemakkelijk buiten school. Tot en met het zelfstandig nakijken van een oefening en het mailen van je score naar de vakdocent. Buitenschool speelt zich echter ook nadrukkelijk daadwerkelijk buiten school af! Via projecten, stages en uitwisselingen wordt het leren verplaatst van het schoolgebouw naar de maatschappij zelf. Ook de hieronder genoemde werkweken in de onderbouw en de bovenbouw maken deel uit van de buitenschool. Werkweken onderbouw Ieder jaar gaan de tweede klassen in september op werkweek in Nederland. De leerlingen kunnen deelnemen aan een werkweek lopen, fietsen, roeien of kanoën. De leerlingen krijgen een vast bedrag om eten te kopen en koken zelf. Samen zijn zij verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep. Ook de derde klas mavo gaat op werkweek. De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage. 14

15 Werkweken bovenbouw De derdeklassers mavo en de vierdeklassers havo/vwo gaan in mei op werkweek in binnenen buitenland en hebben daarvoor keuze uit een breed scala. Zo zijn er Berlijn, overleven in de Vercors, film en video, drama, filosofie, schilderen en Parijse mode. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun keuze en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen, zoals voor Berlijn Duits in je pakket. De kosten worden uit de ouderbijdrage betaald. In 5 vwo gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar. Internationalisering De huidige en volgende generaties leerlingen zullen na school vaak enige tijd buiten de eigen grenzen verder studeren en/of aan het werk gaan. De school wil hen daarop goed voorbereiden. Tijdens hun schooltijd zullen ze zich ervan bewust worden Europees burger te zijn. Ze leren hoe de Europese Unie functioneert en ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen communiceren met bewoners van andere landen. Voor het onderwijs in de moderne vreemde talen wordt elk jaar geprobeerd ondersteuning te krijgen van buitenlandse stagiairs en taalassistenten; de leerlingen komen zo regelmatig in aanraking met hun taal en cultuur. Ook is in zogenaamde plusprogramma s een duidelijke internationale factor aanwezig. In de derde klas havo/vwo vindt uitwisseling met een Duitse school plaats. Bovendien gaan alle derde klas havo/vwo-leerlingen een dag naar een stad in het nabije buitenland. Ook voor de leerlingen van 4 mavo is er een buitenlandse excursie, waar spreekvaardigheid Frans of Duits en cultuurkunde centraal staan. In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan een aantal projecten. Er is bijvoorbeeld een uitwisseling met een Franse school. In het kader van de nieuwe opzet van de werkweken bovenbouw worden ook allerlei bestaande en nieuwe internationale projecten aangeboden, zoals de werkweek in Berlijn, Cambridge en mode in Parijs. 15

16 Feesten, projecten en evenementen Het schooljaar kent een aantal vaste evenementen. Feesten natuurlijk, en sportdagen, waarvan vooral de sportdag voor de eerste en tweede klassen in juni een bijzondere gebeurtenis is. Alle onderbouwers havo/vwo nemen gedurende een lesvrije week deel aan het zogeheten megaproject. Het bestaat uit projecten van uiteenlopende aard. Onderdeel is ook Mens en werk voor de derdeklassers havo/vwo die zich al vrijwel vanaf het begin van het schooljaar oriënteren op de keuzes van studie en beroep die ze later gaan maken. Ze kiezen binnen Mens en werk een beroep dat hen interesseert, spreken daar buiten school over met beroepsbeoefenaren en doen er verslag van. Afsluitend vindt in school een tentoonstelling van de resultaten plaats. De derde klassen mavo gaan in het derde blok op snuffelstage. Ze maken dan kennis met beroepen door een aantal dagen daadwerkelijk in een bedrijf mee te werken. Ook hier worden de resultaten op een tentoonstelling in school gepresenteerd. Uiteraard kent de bovenbouw de nodige feesten, naast allerlei excursies. 16

17 Organisatie onderbouw De onderbouw omvat de eerste drie klassen havo/vwo en vwo, en in de vierjarige mavo ook de eindexamenklas. De leerlingen blijven in hun onderbouwperiode indien mogelijk als vaste klassengroep bij elkaar. Ze houden al die tijd in principe ook dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde docenten, want continuïteit in de begeleiding is belangrijk. Voortgang in de onderbouw Typisch montessoriaans is het in eigen tempo doorwerken, binnen zekere grenzen, en zich continu ontwikkelen. Alhoewel soms onvermijdelijk, willen we zitten blijven voorkomen. Een jaar overdoen is ongewenst, vooral ook omdat het voor kinderen in deze fase van hun ontwikkeling van wezenlijk belang is dat hun groep of klas bijeen blijft. De praktijk werkt niet altijd mee. Een te laag werktempo, te geringe motivatie of andere oorzaken kunnen tot achterstanden leiden. Zulke leerlingen hebben dus meer tijd nodig voor de onderbouw. Daarom stellen we in havo/vwo al tegen het eind van de tweede klas vast, hoe en waarin zij verder kunnen gaan: leerlingen die beter op havo-niveau kunnen doorgaan, gaan met hun klas mee naar de derde en werken daar op havo-niveau. Zij kiezen in de derde klas voor de bovenbouw alleen nog een profiel, want na succesvolle afronding van de derde klas volgt in principe automatisch overgang naar 4 havo; degenen die blijken het vwo-niveau aan te kunnen, werken in de derde klas op dat niveau door. Ook zij kiezen in de derde klas een profiel, en worden na succesvolle afsluiting van de derdeklas bevorderd naar 4 vwo (atheneum); vwo-leerlingen die door mogen gaan met Latijn (en Grieks) komen in een 2vwo (gymnasium) klas in het tweede leerjaar vwo-leerlingen die niet door mogen of willen gaan met Latijn (en Grieks) komen in een 2vwo (atheneum) klas in het tweede leerjaar leerlingen die het niveau in een havo/vwo deelschool niet aankunnen, kunnen bij uitzondering aan het einde van de tweede klas havo/vwo nog doorstromen naar 3 mavo. In de meeste gevallen zal in een dergelijk geval aan het einde van de eerste klas havo/vwo al doorstroming plaatsvinden naar 2 mavo; De enkeling voor wie het MLA geen passend vervolg biedt, zal na de tweede klas een andere school moeten zoeken. In de mavo wordt in de eerste klas gewerkt op stevig vmbo-t niveau. Bij uitstekende resultaten op dat niveau kan op instigatie van het docententeam gewerkt worden aan extra stof. Aan het einde van de eerste klas besluit de verslagvergadering of de betreffende leerlingen kunnen overstappen naar 2 havo-niveau in een havo/vwo-deelschool. Ook is het mogelijk na het behalen van een mavo-diploma bij voldoende goede cijfers (gemiddeld 6,8) over te stappen naar 4 havo. De mavo-leerlingen kiezen in de derde klas voor een sector (vergelijkbaar met een profiel in de bovenbouw havo en vwo). Zij beginnen dan ook aan de opbouw van een examendossier, en krijgen de Wegwijzer voor de mavo uitgereikt. Deze omvat het examenreglement en de omschrijving per vak van toetsen en praktische opdrachten uit het examendossier. De resultaten uit het examendossier leveren per vak een 17

18 schoolexamencijfer op. Dat leidt met het cijfer van het centraal schriftelijk examen tot een eindcijfer. Leerlingen die na 2 mavo niet naar 3 mavo worden bevorderd, kunnen afhankelijk van hun niveau en de eventuele kans op succes doubleren of het advies krijgen de opleiding voort te zetten op het vmbo- k. Dit kan niet op het MLA, wel binnen de MSA op zusterschool MCO. Doubleren is op het MLA geen recht. De docenten bespreken de vorderingen van hun leerlingen in verslagvergaderingen. Een doublure wordt uitsluitend toegestaan indien dit een kansrijk vervolg biedt in de ogen van de verslagvergadering. De verslagvergadering is in alle gevallen het besluitvormende orgaan. Het MLA werkt niet met een systeem waarbij de overgang bepaald wordt op basis van een cijferscore of van een gemiddeld eindcijfer. Ieder overgangsverslag wordt individueel bekeken door de verslagvergadering in relatie tot de overige verslagen van de leerling in het betreffende leerjaar. In de mavo en in de onderbouw is slechts één doublure mogelijk. Dit is ook het geval in de bovenbouw havo/vwo. Het laatste verslag gaat altijd vergezeld van een brief van de mentor. Hij kijkt daarin terug op het afgelopen schooljaar, en vermeldt ook besluiten en met de leerling gemaakte afspraken. NB. Het MLA maakt deel uit van de MSA. De MSA biedt een leerling die het MLA moet verlaten vanwege het niveau, een plaats, op één van haar andere scholen op het passende niveau. Ouders dienen tijdig, voor 1 mei van het lopende schooljaar, aan te geven of men van deze mogelijkheid gebruik wil maken bij de leerlingenadministratie van het MLA. Het MLA en de MSA voldoen op deze wijze aan hun inspanningsverplichting. Willen ouders geen gebruik maken van deze plaats, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een andere school. 18

19 Organisatie bovenbouw Havo- en vwo-leerlingen kiezen voor de vierde klas één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur en Techniek (N&T). De bovenbouw is, evenals de onderbouw, kleinschalig opgezet. Er zijn hier twee deelscholen. De deelscholen (P en Q) bieden elk de profielen CM, EM, NG en NT. Iedere deelschool bevat zowel havo als vwo klassen. Iedere deelschool heeft een eigen plek in het gebouw met een eigen studiezaal. Er is een vast docententeam per deelschool; de deelschoolleider is eindverantwoordelijk. Praktijk Alle leerlingen volgen een vast aantal vakken in het zogeheten algemene deel. Daarbij kiezen zij een cluster van verwante vakken, het profiel. Ten slotte moeten zij nog minstens één examenvak kiezen. Het brede scala van vakken in de bovenbouw wordt afgesloten met het eindexamen. Verschillende daarvan alleen met een schoolexamen in 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Projectweek Tussen twee blokken in is er steeds een week met een aangepast rooster, de projectweek. De leerling kan daarin dingen uit het afgelopen blok repareren. De week biedt ook gelegenheid voor bepaalde dagexcursies, afronding van een profielwerkstuk en het centraal inhalen van gemiste toetsen. De deelscholen organiseren in deze weken ook vormen van vakoverstijgend onderwijs. Wegwijzer/examendossier In het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen de Wegwijzer voor het Profielexamen van hun leerjaar. Deze omvat het examenreglement, dat de spelregels van de school bij examinering geeft, en de omschrijving per vak van toetsen en praktische opdrachten uit het examendossier. Het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen; voor elk vak is het eindcijfer het gemiddelde van schoolexamen en centraal examencijfer. Wanneer een vak geen centraal examen kent, is het schoolexamencijfer het eindcijfer. Het examendossier dient volledig afgerond te zijn, voordat mag worden deelgenomen aan het centraal schriftelijk eindexamen. Voortgang in de bovenbouw De docenten bespreken en controleren de voortgang van de leerlingen bij het eerste, derde en vierde verslag. De besluiten over overgang vallen bij het vierde verslag. Leerlingen en docenten houden vanaf het begin van de vierde klas per leerling een examendossier bij, met 19

20 alle schoolexamentoetsen en practica die meetellen voor het examen. Examengegevens spelen een rol bij de verslaggeving, maar zijn nadrukkelijk niet de enige kwaliteitstoets. Naast examentoetsen zijn er voortgangstoetsen en andere beoordelingen die geen onderdeel zijn van het examendossier. Het verslag met plussen en minnen vormt de rapportage van de ontwikkeling van een leerling. Doorstromen in de bovenbouw Voor leerlingen die na het behalen van een mavo-diploma willen doorstromen naar 4 havo, of voor leerlingen die na het behalen van een havo-diploma verder willen gaan in 5 vwo, geldt de volgende procedure: in januari/februari worden de examenklassen benaderd door de decanen. Een leerling die wenst door te stromen geeft dit dan aan en bespreekt op het decanaat het gewenste profiel en vakkenpakket. Ouders ondertekenen een brief met daarin de voorlopige aanmelding en het gekozen profiel met pakket. Dit dient plaats te vinden voor 1 mei. De school hanteert verder een aantal voorwaarden inzake de doorstroom. Deze zijn opgenomen in de wegwijzer voor het profielexamen. 20

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Schoolgids 2015-2016 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KAREL DE GROTE COLLEGE Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs Het Karel de Grote College maakt

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie