Welkom op het MLA. Schoolgids Beste lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het MLA. Schoolgids 2013-2014. Beste lezer,"

Transcriptie

1 Schoolgids Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een traditie van vernieuwing, met als uitgangspunt de ideeën van Maria Montessori. Vernieuwing betekent niet het volgen van de waan van de dag en is niet een doel op zich. Het betekent dat je hetgeen je dagelijks doet, kritisch tegen het licht houdt en probeert te verbeteren. We kijken goed naar kinderen en willen hun ontwikkeling stimuleren. Daarom leggen we de lat hoog. Sinds 1930 zijn we in Amsterdam op deze manier zichtbaar aanwezig. Het MLA biedt gymnasium, atheneum, havo en mavo en is geschikt voor kinderen met en zonder montessori-achtergrond. Het is met rond leerlingen een grote school. Maar iedere leerling werkt in een eigen, kleine en zelfstandige deelschool van 180 tot 250 leerlingen. Kleinschaligheid qua onderwijsorganisatie staat dus voorop. Voor ons is een veilige, vertrouwde omgeving de voorwaarde voor leren, vorming en begeleiding. En voor een zo goed mogelijke begeleiding. Deze schoolgids, bedoeld voor ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, geeft een beeld van de school. Hij schetst onder meer de achtergronden ervan, de gang en de stand van zaken, de prestaties en de plannen. Zo weet u wat u en uw kind(eren) kunnen verwachten. Nuttige, feitelijke informatie voor een heel schooljaar. Wilt u meer details weten, dan informeren wij u graag. Uiteraard houden we de ouders ook tijdens het schooljaar op de hoogte. Wiebe Brouwer, rector 1

2 Inhoud MLA 84 jaar voortgezet onderwijs 3 Onze werkwijze 6 Het verslag 8 Leerlingen begeleiding 9 Zorg op het MLA 10 Vakonderwijs 12 Verdieping 13 Organisatie onderbouw 16 Organisatie bovenbouw 18 Hoe het MLA zich ontwikkelt 20 Veiligheid 21 Toelating 22 Regels en sancties voor leerlingen 24 Kwaliteitsmeting: zin en onzin 27 Zakelijke gegevens 28 Melden bij afwezigheid 30 Klachten 31 Medewerkers 32 Contact 33 2

3 Het MLA: 84 Jaar voortgezet Montessorionderwijs Het MLA, opgericht in 1930, is de eerste school voor voortgezet montessorionderwijs in Nederland. De werkwijze heeft in de loop van de jaren vele andere scholen geïnspireerd. De school biedt vierjarig mavo, vijfjarig havo en zesjarig atheneum/gymnasium. Het onderwijs is vanaf het begin bepaald door de ideeën van Maria Montessori. Uitgangspunt is het principe: help mij het zelf te doen. Daarom krijgen leerlingen de ruimte om zelfstandig te werken zelf verantwoordelijkheid te dragen binnen zekere grenzen het eigen werktempo te bepalen zelf taken te plannen en werk in te delen leren hoe te leren. Onze waarden zijn integriteit, ontplooiing, verantwoordelijkheid, wijsheid en bezieling. Op basis daarvan kent het MLA als onderwijsdoelen: de leerling zich laten ontwikkelen tot een zelfstandige, moreel bewuste en onafhankelijke persoonlijkheid de leerling kennis en bekwaamheden laten verwerven om in studie, werk en samenleving succesvol te kunnen functioneren Onze leerlingen krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en dus weerbare mensen. Mensen die initiatief kunnen nemen, creatief en taalvaardig zijn, tolerant zijn en voor hun mening durven uitkomen. Mensen met normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Naast het bijbrengen van kennis zorgen we ook voor een stevige culturele basis en werken we aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Vertrouwen Om de onderwijsdoelen te kunnen bereiken, vormt de school een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren. Van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten, hun behoefte om zich te ontwikkelen en in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen. Daarmee wordt hun de ruimte geboden om verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden uitgedaagd en leren na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Het MLA stimuleert hen in een sfeer van openheid, tolerantie en creativiteit. Cultuurprofielschool Het MLA is erkend cultuurprofielschool. De school hanteert een brede opvatting van cultuur. Cultuur gaat over de wisselwerking tussen persoon en de hem omringende werkelijkheid. Cultuur is een spiegel van het menselijke, waarin we veel over onszelf aan de weet komen en over de ons 3

4 omringende wereld. Kunst is een uitdrukking van een cultuur van opvattingen, gewoontes en idealen van mensen in een bepaalde tijd. Natuurlijk is het interessant om alles te weten over een schilderij aan de muur. Het levert waardevolle kennis op. In het licht van cultuuronderwijs komen er echter nog vele andere vragen aan de orde zoals: Waarom maken mensen kunst? Wat betekent kunst voor mensen? Wat zegt dit schilderij over de opvattingen van die bepaalde groep mensen in die tijd. En wat vinden wij hier nu van, waarom hangen we dit schilderij in een museum? De brede opvatting van cultuur past goed in het mensbeeld van montessori, waarbij de ontwikkeling van de persoon als geheel van waarde is. Niet alleen de cognitie dient op school geprikkeld te worden, maar ook de persoon als geheel. Het MLA start het komend schooljaar met een programma van levenskunst in de eerste klassen. In dit programma staat het persoonlijk onderzoek naar het goede leven centraal. Hoe ziet dat ervoor mij uit? Die vraag komt op gezette momenten in de schoolloopbaan opnieuw aan de orde. Leerlingen vullen op die manier een portfolio met hun eigen antwoorden op de vraag naar het goede leven. Cultuur op het MLA omvat meer dan het rijke aanbod van kunstvakken, van film/video tot en met drama en muziek. Cultuuronderwijs zit in de gehele school. Eigen vorm Naast de lessen heeft iedere leerling dagelijks werktijd, samen met leerlingen uit andere (ook hogere en lagere) klassen. Daarin hebben ze een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. Want ze bepalen dan zelf aan welk(e) vak(ken) ze gaan werken. Docenten werken in de werktijd met degenen die daarin hun vak gekozen hebben. Voor welke leerlingen? Het is voor montessorileerlingen natuurlijk het meest logische vervolg. Maar leerlingen van andere basisscholen doen het bij ons vaak even goed. Dat komt doordat ze ook daar nu meer zelfstandig op hun eigen niveau werken. Het MLA sluit hier in werkwijze en sfeer heel goed op aan. En dus is een montessorivooropleiding niet per se noodzakelijk. Een kind hoeft natuurlijk niet volledig zelfstandig te zijn als het op het MLA komt. Wij zien ook het ontwikkelen van een zelfstandige houding als een leerproces en werken daar bewust aan. Ouders en de school Ouders zijn op diverse manieren bij de school betrokken. Wij vinden dat belangrijk, omdat er behalve met de leerling ook een goede relatie met zijn ouders hoort te zijn. In de eerste plaats zijn er de contacten met hen over individuele leerlingen. Ouders zijn daarnaast met contactpersonen per klas vertegenwoordigd in het Oudernetwerk. Dit overlegt over schoolzaken, stelt (kritische) vragen, adviseert de schoolleiding en voert daarmee overleg over de besteding van de ouderbijdrage. Ook organiseert het thema-avonden voor alle ouders. Het Oudernetwerk is tevens de achterban van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. 4

5 Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) Het MLA maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de MSA, samen met: Montessori College Oost (MCO, alle leerwegen vmbo). IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (mavo/havo). Cosmicus Montessori Lyceum (CML, avo/havo/vwo) De MSA biedt alle vormen van voortgezet onderwijs, heeft in totaal rond leerlingen en circa 540 medewerkers. De scholen hebben elk hun specifieke kenmerken en een eigen sfeer, maar werken vanuit dezelfde montessori-uitgangspunten. Voortgezet montessorionderwijs De scholen voor voortgezet montessorionderwijs hebben een eigen landelijke vereniging, de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging). Zij werken daarbinnen intensief samen op het gebied van onderwijsvernieuwing, scholing en kwaliteitsborging. 5

6 Onze werkwijze Karakteristieken montessorionderwijs Op het MLA staan didactiek en pedagogiek in het teken van ontwikkeling van kinderen. De karakteristieken van de montessoriwerkwijze zijn landelijk vastgelegd door de NMV in de publicatie Karakteristieken van scholen voor voortgezet Montessori onderwijs. Zie Karakteristieken Groot maar kleinschalig Een kleinschalige, veilige omgeving bevordert het leren. Daarom is zowel de onderbouw als de bovenbouw gesplitst in kleine, zelfstandig werkende deelscholen. In feite schooltjes in de school. Ze hebben elk hun eigen plek in het gebouwencomplex en hun eigen docententeam. Met andere woorden: kleinschaligheid en een persoonlijke, veilige sfeer. In je deelschool ken je elkaar en kun je zijn wie je bent. Vier van de vijf deelscholen onderbouw tellen elk leerlingen. Dat zijn voor havo/vwo de AB, de EF, de DS en de ML. Kleine eenheden van in principe 6 klassen: 2 eerste, 2 tweede en 2 derde klassen. De mavo-deelschool is een uitzondering; die omvat naast de klassen 1, 2 en 3 ook de examenklassen en telt circa 330 leerlingen. De drie deelscholen bovenbouw (X, Y, Z) zijn op vergelijkbare wijze georganiseerd. Zoals gezegd is de school groot en klein. Een voordeel van de grootte is dat de school veel keuzemogelijkheden voor leerlingen heeft en goede vaklokalen. Werktijd naast lestijd Het belang van zelfstandig leren en werken bepaalt onze schooldag. Naast lestijd omvat het rooster ook werktijd. De dag begint en eindigt met lessen voor de hele klas; de werktijd, waarin leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar zitten, is vrijwel altijd midden op de dag ingeroosterd. Daarin plannen en kiezen ze zelf aan welke vakken ze gaan werken, en bij welke van de docenten die volgens het rooster aanwezig zijn voor begeleiding. De leerlingen zijn hier individueel of in groepjes aan het werk, kijken werk na, bespreken gemaakte opdrachten, doen toetsen, worden overhoord, enzovoort. Via een digitale werktijdplanner reserveren zij een plaats in een lokaal. Hulpmiddelen bij het plannen In de onderbouw havo/vwo is het schooljaar verdeeld in zes blokken van zes weken. In de mavodeelschool en in de bovenbouw in vier blokken van negen weken. Om zelfstandig te kunnen werken, moet de leerling natuurlijk precies weten wat hij per blok voor elk vak moet doen. Dat blijkt duidelijk uit de programma s. Voor het plannen krijgt hij verschillende hulpmiddelen. In de onderbouw is dat onder meer het blokboek, met daarin per vak de onderdelen die moeten worden afgerond. In de bovenbouw spreken we van blokkenkaart. Verder geven werkwijzers voor diverse vakken in onder- en bovenbouw precies aan, wat er aan activiteiten wordt verwacht. Magister Magister is het programma dat op het Montessori Lyceum Amsterdam gebruikt wordt als Leerlingvolgsysteem (LVS) en als Elektronische leeromgeving (ELO). Docenten gebruiken Magister om de werkwijzers voor de vakken zichtbaar te maken voor leerlingen, om cijfers te verwerken, verslagen te maken en absenties van leerlingen bij te houden. Leerlingen gebruiken Magister om hun 6

7 persoonlijke agenda, het rooster en roosterwijzigingen te bekijken. Leerlingen plannen zich via Magister digitaal in voor de werktijd. Vanaf de derde klas mavo en alle bovenbouwklassen die te maken hebben met een Examendossier (ED), bestaat de mogelijkheid de door de vakdocenten ingevoerde ED-resultaten in te zien. Ook ouders krijgen toegang tot Magister om via het internet de beschikbare gegevens te kunnen raadplegen. Ouders ontvangen een brief met een persoonlijke toegangscode. Mocht u problemen ondervinden met inloggen, dan kunt u contact opnemen met de administratie via Leren van fouten Een montessori-uitgangspunt is ook: van fouten kun je leren, dus moet je die kunnen herstellen. Daarom mogen de leerlingen mits de docent dat toestaat gemaakt werk zelf nakijken met behulp van standaarduitwerkingen en antwoordenboeken. Ook iemand die vastloopt in een onderdeel of onzeker is over zijn uitwerking kan antwoordenboeken gebruiken. Natuurlijk wordt er wel eens wat overgeschreven van een ander. De enkeling die daarin wil volharden, valt bij toetsing uiteraard door de mand. De meeste leerlingen beseffen echter heel goed dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. 7

8 Het verslag van het MLA Na ieder blok krijgt de leerling een verslag. Niet het bekende rapport met een cijfer per vak, maar een vorm die past bij de montessori-werkwijze. Per vak worden werkhouding, positie, kwaliteit en absentie beoordeeld (met enig verschil tussen onder- en bovenbouw). Een genuanceerd en tegelijkertijd compleet en duidelijk beeld van hoe de leerling zich ontwikkelt en waar hij nog aan moet werken. Verklaring van de tekens NE afkorting van het vak ZYM de persoonlijke code van de docent +++ uitstekend ++ goed + voldoende + zwak onvoldoende Uitleg van de rubrieken Werkhouding Hoe heeft de leerling het werk aangepakt? Er wordt gekeken naar concentratie, tempo en organisatie. Positie De vordering in het jaarprogramma, gesplitst in les-/werktijdstof, toetsen en voor een aantal vakken literatuur of practicum. Een getal geeft hier aan van hoeveel blokken de leerling de stof af heeft. Kwaliteit Waardering van de kwaliteit van het getoonde werk, verdeeld in les-/werktijdstof en toetsen. De aanduiding is vergelijkbaar met het cijfer op andere scholen. Absentie Alleen op het verslag in de bovenbouw. Afwezigheid tijdens het blok, aangegeven met een breuk (aantal verzuimde : aantal gegeven lesuren). 8

9 Leerlingbegeleiding Begeleiding van leerlingen staat op het MLA centraal. Dat is in onze werkwijze met de vele individuele contacten tussen leerling en docent vanzelfsprekend. Docenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding op hun vakgebied. Met hen maakt de leerling ook afspraken als het niet zo goed loopt. Mentor Elke klas heeft een eigen mentor. Deze coördineert de begeleiding van de leerlingen en gaat bij de overgang steeds met zijn groep mee. Zo is continuïteit verzekerd. De mentor onderhoudt ook primair de contacten met leerlingen en ouders over het werken op school, resultaten, eventuele leer gerelateerde problemen, Mentor en leerlingen spreken met elkaar tijdens de mentoruren. De mentor bespreekt daar meer dan werk en resultaten. Een paar voorbeelden: hij zorgt zoveel mogelijk voor een veilige en open sfeer in de klas, informeert deze over zaken die binnen en buiten school spelen en leidt gesprekken daar over en helpt bij het kiezen van vakken en van een vervolgopleiding. Door dit samenspel ontstaat in de loop van de jaren vaak een hechte band tussen mentor en leerlingen. Persoonlijk mentor Een persoonlijk mentor is een docent die een leerling individueel begeleidt in een periode waarin deze extra steun nodig heeft. Het zoeken van zo n docent doet de leerling zelf, op eigen initiatief dan wel op advies van de verslagvergadering. Deze vorm van mentoraat moet de leerling weer in het juiste spoor helpen. Daarom is het voor een afgeperkte periode bedoeld. De uitvoering verschilt: de ene leerling heeft behoefte aan controle, de andere wil de zaken op een rijtje zetten, weer anderen zoeken vooral een vertrouwenspersoon of werken beter dankzij de extra aandacht. Decanaat Het werk van het decanaat is vooral het voorbereiden en begeleiden van keuzes die leerlingen moeten maken. Dus niet zozeer een bemoeienis met hun schoolprestaties, maar meer met hun toekomstplannen en mogelijkheden. Voor de keuzes binnen de school werkt het decanaat nauw samen met de mentoren. Voor leerlingen van 3 havo en 3vwo betreft dat de keuze van een profiel. Leerlingen in 3 mavo kiezen een sector. Voor zowel profielen als sectoren gelden bepaalde vakkencombinaties, die weer toegang geven tot verschillende richtingen binnen het vervolgonderwijs na de school. In de bovenbouw is het programma van het decanaat vooral gericht op het vervolgonderwijs na het MLA. Er is een aantal verplichte activiteiten, bedoeld voor kennismaking met vervolgonderwijs. Leerlingen en ouders kunnen per of telefonisch een afspraak maken met het decanaat. ( , Remedial teaching Op het MLA wordt geen individuele remedial teaching meer aangeboden. Voor advies en verwijzing kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinator 9

10 De zorg op het MLA De zorgcoördinator coördineert in- en extern de zorg voor leerlingen en heeft regelmatig contact met de deelschoolleiders van de deelscholen. De deelschoolleider brengt in zijn deelschool de zorgleerlingen in kaart. Hij onderhoudt over hen contacten met de zorgcoördinator, de betrokkenen binnen zijn deelschool en eventueel de ouders. Het interne zorgoverleg, met als deelnemers de zorgcoördinator en de deelschoolleiders, werkt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Daarin wordt gezocht naar oplossingen voor leerlingen met wie het niet goed gaat. Getracht wordt door signaleren en het ontwikkelen van passende maatregelen uitval te voorkomen. Daarnaast functioneert het zorgadviesteam, ZAT (zorgcoördinator, jeugdgezondheidsarts GGD, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en aansluitmedewerker Bureau Jeugdzorg). Het zorgadviesteam bespreekt gevallen voorgelegd vanuit het interne zorgoverleg. De aansluitmedewerker van Bureau Jeugdzorg (BJAA) adviseert bij problemen en kan naar dit bureau verwijzen. De aansluitmedewerker is bereikbaar via onze zorgcoördinator. Er zijn twee vertrouwenspersonen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam heeft een jeugdgezondheidsarts en een schoolverpleegkundige aan de school toegewezen. Ouders en leerlingen kunnen zich ook tot hen wenden. Bij het aanbod van Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam hoort een onderzoek van alle leerlingen uit de tweede en de vierde klas. Ouders krijgen een aankondiging. Het MLA neemt deel aan een project van Jeugdgezondheidszorg tot begeleiding van leerlingen die meer dan gemiddeld ziek en daardoor afwezig zijn, genaamd. De schoolarts nodigt hen en hun ouders uit voor een gesprek. De schoolmaatschappelijk werker voert met leerlingen die van school of deelschool zijn gewisseld, in kleine groepjes drie gesprekken, om de wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt tijdens schooluren. Eventueel volgt er een reguliere aanmelding bij schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker kan gedurende enkele gesprekken met een leerling zijn/haar probleem in kaart brengen, adviezen geven en zo nodig verwijzen naar een externe instantie. De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd bij een te hoog verzuim of te vaak te laat komen van een leerling. De aansluitmedewerker van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam wordt vooral door de ZAT-partners geraadpleegd. Zij heeft geen direct contact (meer) met leerlingen van school. Wordt een leerling doorverwezen naar een externe zorginstantie of naar een andere school, dan verstrekt de school deze altijd zijn/haar gegevens. 10

11 Blokken na de bel Onderbouwleerlingen die daar behoefte aan hebben, kunnen, indien er plaats is, twee middagen per week onder begeleiding doorwerken op school. Dat begint na de herfstvakantie. Deze ondersteuning heet Blokken na de bel. De capaciteit is beperkt. Het maximum aantal leerlingen per middag is 25. Zie Huiswerkbegeleiding Leerlingenraad De organisatie van de leerlingenraad is door de leerlingen zelf opnieuw opgezet, om deze een belangrijker plaats te geven in de school. Iedere deelschool heeft een deelleerlingenraad, bestaande uit vertegenwoordigers van elke klas van de deelschool. De centrale leerlingenraad voert regelmatig overleg met de schoolleiding. 11

12 Vakonderwijs De school verzorgt voor alle vakken (zie hiervoor de lessentabellen) onderwijs van niveau, geïntegreerd in onze montessoriaanse werkvormen. Alle leerlingen wordt in de eerste klas het programma Antieke cultuur aangeboden. Na deze introductie van de Oudheid gaan degenen die werkelijk in Latijn geïnteresseerd zijn in het derde blok met dat vak verder. In de bovenbouw biedt de school bij de moderne vreemde talen zogenaamde plusprogramma s. Die stellen leerlingen in staat op te gaan voor internationaal erkende examens. Ouders betalen een bijdrage in de kosten van deze examens. Daarnaast kan in de bovenbouw een keuze gemaakt worden uit een aantal bijzondere eindexamenvakken zoals wiskunde D, filosofie, maatschappijwetenschappen, drama en tekenen. In de derde klas mavo krijgen alle leerlingen een beroepsgericht vak: Toekomst voor Talent. Daarin kunnen zij hun talenten en interesses ontdekken en ontplooien, en ook leren van hun minder sterke kanten. Tot aan het eindexamen werken ze in kleine groepjes aan zo n vijf zelf gekozen opdrachten in de ICT-sfeer, van buiten de school. Ze bepalen ook voor een groot deel zelf wat ze daarbij willen leren. De begeleidende leerkracht (de coach) maakt hen bewust van de benodigde vaardigheden en competenties voor vervolgstudies of beroepskeuze. Zo wordt veel geleerd over zelfverantwoordelijk samenwerken en over allerlei ICT-toepassingen. Ze hebben ook contact met de opdrachtgevers, leveren het gemaakte product af en presenteren het. Zie Toekomst voor Talent Lessentabellen per leerjaar Deze geven het aantal lesuren per vak per week aan. Een lesuur duurt 60 minuten. In een aantal gevallen staan halve lesuren vermeld, zijnde het gemiddelde van het gehele leerjaar, en in sommige gevallen varieert de lessentabel per week of halfjaar. In de onderbouw havo/vwo zijn de consequenties voor de gymnasiumkeuze apart aangegeven. In de leerjaren 3 en 4 mavo alsmede in de bovenbouw volgen de leerlingen slechts een deel van de aangegeven vakken, afhankelijk van hun sector- respectievelijk profielkeuze. Zie Lessentabel Gymnasium Alle havo/vwo leerlingen werken in de eerste klas aan het programma Antieke Cultuur. Zij verdiepen zich in kunst, mythen en sagen van de Grieken en Romeinen, en ruiken in dezelfde periode allemaal aan Latijn. Na deze introductie van de Oudheid gaan degenen die werkelijk in Latijn geïnteresseerd zijn met dat vak verder. In de tweede klas staat voor de latinisten Grieks op het programma. Leerlingen die Latijn en Grieks in de onderbouw afronden en in de bovenbouw vwo-examen doen in één taal of in beide talen, krijgen een gymnasiumdiploma. Onze examenresultaten bij de klassieke talen zijn uitstekend. 12

13 Verdieping Onderbouw havo/vwo leerlingen die niet voor het gymnasium kiezen, maken in de tweede jaarhelft van de eerste klas een keus uit drie vormen van verdieping: kunstklas, ontwerpklas of sportklas. De verdieping omvat de tweede jaarhelft van de eerste klas en de gehele tweede klas. Deze vorm van verdieping kan niet gecombineerd worden met het gymnasium, de lessen zijn gelijktijdig ingeroosterd. Kunstklas De kunstklas vormt een verrijking en een verdieping van het reguliere kunstprogramma. Kunstenaars van buiten school verzorgen de lessen, samen met MLA-docenten. Ontwerpklas Ontwerpen is een praktisch bèta-vak, waarin leerlingen werken aan opdrachten van externe opdrachtgevers. Sportklas In de sportklas kunnen leerlingen zich nader richten op het verdiepen van kennis en disciplines gericht op de beoefening van de sport. Filmklas (mavo) Op de mavo wordt in schooljaar gestart met een filmklas op basis van motivatie en sollicitatie/selectie, Nog meer kunst Het MLA heeft een rijke traditie van kleine en grote schoolvoorstellingen van toneel en musicals, de laatste vaak met koor en/of schoolorkest. Zo waren er de laatste jaren de volgende producties: Dido en Aeneas, de Toverfluit, Oliver, een bewerking van Peer Gynt van Ibsen, West Side Story, Hair en de Rocky Horror Show. Het MLA werkt op het terrein van drama samen met Toneelgroep Amsterdam. Jaarlijks verzorgen leerlingen van het MLA en een andere school gezamenlijk een junior-productie, afgeleid van een productie die TGA zelf vrijwel tegelijkertijd op de planken brengt. Het Open Podium is, evenals de Montirade, een jaarlijks terugkerend evenement op school, waar leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen op het gebied van dans, muziek en toneel. Montipop is een muziekfestival voor en door onze leerlingen tijdens ons eindfeest in de Melkweg of elders. Daar vindt eveneens hun prachtige modeshow plaats, waarin zij producten tonen die in de lessen textiele werkvormen gefabriceerd zijn. Op onze website wordt regelmatig verslag gedaan. En ten slotte: er kan op het MLA eindexamen worden gedaan in tekenen en in drama. Kunstcoördinator De school heeft een kunstcoördinator. Zijn opdracht is een doorlopend en samenhangend kunstaanbod te ontwikkelen voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Wij streven daarin naar twee herkenbare lijnen, gericht op beeldende kunst respectievelijk podiumkunsten. In onder- en bovenbouw krijgen alle leerlingen een aantal expressievakken aangeboden. Ze maken ook kennis met 13

14 kunstuitingen, vaak in kleine projecten: lessen op school. In de onderbouw nemen de leerlingen deel aan activiteiten van de Kunstladder. Binnen het kader van dit culturele programma bezoeken ze met hun klas ieder schooljaar twee culturele evenementen of voorstellingen. Plusprogramma s bovenbouw In de bovenbouw biedt de school bij de moderne vreemde talen zogenaamde plusprogramma s. Die stellen leerlingen in staat op te gaan voor internationaal erkende examens in Duits (Goetheprogramma), Engels (Cambridge certificate) en Frans (DELF scolaire, Diplôme d Etudes en Langue Française). Ouders betalen een bijdrage in de kosten van deze examens. Modulen bovenbouw In de vierde klas havo en vwo kiezen leerlingen een module. Een module heeft een studielast van 80 uur. De school heeft een rijk aanbod variërend van Spaans, film-maken, tv- maken, fotografie en yoga. Buitenschool De verbinding tussen de buitenschool en de gewone school aan de Pieter de Hoochstraat wordt in de eerste plaats gelegd door ELO (Elektronische leeromgeving),onze virtuele school. Daar staan lesmateriaal en alle werkwijzers en planningshulpmiddelen in. Zelfstandig leren krijgt hierdoor een nieuwe dimensie, het wordt ook plaats onafhankelijk. Zelfstandig leren kunnen leerlingen in onze studiezalen, vaklokalen, maar ook even gemakkelijk buiten school. Tot en met het zelfstandig nakijken van een oefening en het mailen van je score naar de vakdocent. Buitenschool speelt zich echter ook nadrukkelijk daadwerkelijk buiten school af! Via projecten, stages en uitwisselingen wordt het leren verplaatst van het schoolgebouw naar de maatschappij zelf. Ook de hieronder genoemde werkweken in de onderbouw en de bovenbouw maken deel uit van de buitenschool. Werkweken onderbouw Ieder jaar gaan de tweede klassen in september op werkweek in Nederland. De leerlingen kunnen deelnemen aan een werkweek lopen, fietsen, roeien of kanoën. De leerlingen krijgen een vast bedrag om eten te kopen en koken zelf. Samen zijn zij verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep. Ook de derde klas mavo gaat op werkweek. De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage. Werkweken bovenbouw De vierdeklassers havo en vwo gaan in mei op werkweek in binnen-en buitenland en hebben daarvoor keuze uit een breed scala. Zo zijn er Berlijn, overleven in de Vercors, film en video, drama, filosofie, schilderen en Parijse mode. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun keuze en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen, zoals voor Berlijn Duits in je pakket. De kosten worden uit de ouderbijdrage betaald. In 5 vwo gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar. 14

15 Internationalisering De huidige en volgende generaties leerlingen zullen na school vaak enige tijd buiten de eigen grenzen verder studeren en/of aan het werk gaan. De school wil hen daarop goed voorbereiden. Tijdens hun schooltijd zullen ze zich ervan bewust worden Europees burger te zijn. Ze leren hoe de Europese Unie functioneert en ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen communiceren met bewoners van andere landen. Voor het onderwijs in de moderne vreemde talen wordt elk jaar geprobeerd ondersteuning te krijgen van buitenlandse stagiairs en taalassistenten; de leerlingen komen zo regelmatig in aanraking met hun taal en cultuur. Ook is in zogenaamde plusprogramma s een duidelijke internationale factor aanwezig. In de derde klas havo/vwo vindt uitwisseling met een Duitse school plaats. Bovendien gaan alle derde klas havo/vwo-leerlingen een dag naar een stad in het nabije buitenland. Ook voor de leerlingen van 4 mavo is er een buitenlandse excursie, waar spreekvaardigheid Frans of Duits en cultuurkunde centraal staan. In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan een aantal projecten. Er is bijvoorbeeld een uitwisseling met een Franse school. In het kader van de nieuwe opzet van de werkweken bovenbouw worden ook allerlei bestaande en nieuwe internationale projecten aangeboden, zoals de werkweek in Berlijn, Cambridge en mode in Parijs. Feesten, projecten en evenementen Het schooljaar kent een aantal vaste evenementen. Feesten natuurlijk, en sportdagen, waarvan vooral de sportdag voor de eerste en tweede klassen in juni een bijzondere gebeurtenis is. Alle onderbouwers havo/vwo nemen gedurende een lesvrije week deel aan het zogeheten megaproject. Het bestaat uit projecten van uiteenlopende aard. Onderdeel is ook Mens en werk voor de derdeklassers havo/vwo die zich al vrijwel vanaf het begin van het schooljaar oriënteren op de keuzes van studie en beroep die ze later gaan maken. Ze kiezen binnen Mens en werk een beroep dat hen interesseert, spreken daar buiten school over met beroepsbeoefenaren en doen er verslag van. Afsluitend vindt in school een tentoonstelling van de resultaten plaats. De derde klassen mavo gaan in het derde blok op snuffelstage. Ze maken dan kennis met beroepen door een aantal dagen daadwerkelijk in een bedrijf mee te werken. Ook hier worden de resultaten op een tentoonstelling in school gepresenteerd. Uiteraard kent de bovenbouw de nodige feesten, naast allerlei excursies. Voor evenementen en projecten op het kunstzinnige vlak zie Kunst en cultuur 15

16 Organisatie onderbouw De onderbouw omvat de eerste drie klassen havo/vwo, en in de vierjarige mavo ook de eindexamenklas. De leerlingen blijven in hun onderbouwperiode als vaste klassengroep bij elkaar. Ze houden al die tijd in principe ook dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde docenten, want continuïteit in de begeleiding staat hoog in het vaandel. Voortgang in de onderbouw Typisch montessoriaans is het in eigen tempo doorwerken, binnen zekere grenzen, en zich continu ontwikkelen. Alhoewel soms onvermijdelijk, willen we zitten blijven voorkomen. Een jaar overdoen is ongewenst, vooral ook omdat het voor kinderen in deze fase van hun ontwikkeling van wezenlijk belang is dat hun groep of klas bijeen blijft. De praktijk werkt niet altijd mee. Een te laag werktempo, te geringe motivatie of andere oorzaken kunnen tot achterstanden leiden. Zulke leerlingen hebben dus meer tijd nodig voor de onderbouw. Daarom stellen we in havo/vwo al tegen het eind van de tweede klas vast, hoe en waarin zij verder kunnen gaan: leerlingen die beter op havo-niveau kunnen doorgaan, gaan met hun klas mee naar de derde en werken daar op havo-niveau. Zij kiezen in de derde klas voor de bovenbouw alleen nog een profiel, want na succesvolle afronding van de derde klas volgt in principe automatisch overgang naar 4 havo; degenen die blijken het vwo-niveau aan te kunnen, werken in de derde klas op dat niveau door. Ook zij kiezen in de derde klas een profiel, en worden na succesvolle afsluiting van de derdeklas bevorderd naar 4 vwo (gymnasium of atheneum); leerlingen die het niveau in een havo/vwo deelschool niet aankunnen, kunnen bij uitzondering aan het einde van de tweede klas havo/vwo nog doorstromen naar 3 mavo. In de meeste gevallen zal in een dergelijk geval aan het einde van de eerste klas havo/vwo al doorstroming plaatsvinden naar 2 mavo; De enkeling voor wie het MLA geen passend vervolg biedt, zal na de tweede klas een andere school moeten zoeken. In de mavo wordt in de eerste klas gewerkt op stevig vmbo-t niveau. Bij uitstekende resultaten op dat niveau kan op instigatie van het docententeam gewerkt worden aan extra stof. Aan het einde van de eerste klas besluit de verslagvergadering of de betreffende leerlingen kunnen overstappen naar 2 havo-niveau in een havo/vwo-deelschool. Ook is het mogelijk na het behalen van een mavo-diploma bij voldoende goede cijfers (gemiddeld 6,8) over te stappen naar 4 havo. De mavo-leerlingen kiezen in de derde klas voor een sector (vergelijkbaar met een profiel in de bovenbouw havo en vwo). Zij beginnen dan ook aan de opbouw van een examendossier, en krijgen de Wegwijzer voor de mavo uitgereikt. Deze omvat het examenreglement en de omschrijving per vak van toetsen en praktische opdrachten uit het examendossier. De resultaten uit het examendossier leveren per vak een schoolexamencijfer op. Dat leidt met het cijfer van het centraal schriftelijk examen tot een eindcijfer. Leerlingen die na 2 mavo niet naar 3 mavo worden bevorderd, kunnen afhankelijk van hun niveau en de eventuele kans op succes doubleren of het advies krijgen de opleiding voort te zetten op het vmbok. Dit kan niet op het MLA, wel binnen de MSA op zusterschool MCO. Doubleren is op het MLA geen recht. De docenten bespreken de vorderingen van hun leerlingen in verslagvergaderingen. Een doublure wordt uitsluitend toegestaan indien dit een kansrijk vervolg biedt in de ogen van de verslagvergadering. De verslagvergadering is in alle gevallen het besluitvormende orgaan. In de mavo en in de onderbouw is slechts één doublure mogelijk. Dit is ook het geval in de bovenbouw vwo. Het laatste verslag gaat altijd vergezeld van een brief van de mentor. Hij kijkt daarin terug op het afgelopen schooljaar, en vermeldt ook besluiten en met de leerling gemaakte afspraken. NB. Het MLA maakt deel uit van de MSA. De MSA biedt een leerling die het MLA moet verlaten een plaats op één van haar andere scholen op het passende niveau. Ouders dienen tijdig, voor 1 mei van het lopende schooljaar, aan te geven of men van deze mogelijkheid gebruik wil maken bij de leerlingenadministratie van het MLA. Het MLA en de MSA voldoen op deze wijze aan hun 16

17 inspanningsverplichting. Willen ouders geen gebruik maken van deze plaats, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een andere school. 17

18 Organisatie bovenbouw Havo- en vwo-leerlingen kiezen voor de vierde klas één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur en Techniek (N&T). De bovenbouw is, evenals de onderbouw, kleinschalig opgezet. Er zijn hier drie deelscholen. Twee deelscholen (X en Y) bieden elk de profielen CM en EM. Eén deelschool (Z) is het huis voor de opleiding in de profielen NG en NT. Iedere deelschool bevat zowel havo als vwo klassen. Iedere deelschool heeft een eigen plek in het gebouw met een eigen studiezaal: de deelscholen X en Y in het D-gebouw, de deelschool Z in het B-gebouw. Er is een vast docententeam per deelschool; de deelschoolleider is eindverantwoordelijk. Zie Keuzeboekje profielen Praktijk Alle leerlingen volgen een vast aantal vakken in het zogeheten algemene deel. Daarbij kiezen zij een cluster van verwante vakken, het profiel. Ten slotte moeten zij nog minstens één examenvak kiezen. Het brede scala van vakken in de bovenbouw wordt afgesloten met het eindexamen. Verschillende daarvan alleen met een schoolexamen in 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Profielweek Tussen twee blokken in is er steeds een week met een aangepast rooster, de profielweek. De leerling kan daarin dingen uit het afgelopen blok repareren. De week biedt ook gelegenheid voor bepaalde dagexcursies, afronding van een profielwerkstuk en het centraal inhalen van gemiste toetsen. De deelscholen organiseren in deze weken ook vormen van vakoverstijgend onderwijs. Wegwijzer/examendossier In het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen de Wegwijzer voor het Profielexamen van hun leerjaar. Deze omvat het examenreglement, dat de spelregels van de school bij examinering geeft, en de omschrijving per vak van toetsen en praktische opdrachten uit het examendossier. Het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen; voor elk vak is het eindcijfer het gemiddelde van schoolexamen en centraal examencijfer. Wanneer een vak geen centraal examen kent, is het schoolexamencijfer het eindcijfer. Het examendossier dient volledig afgerond te zijn, voordat mag worden deelgenomen aan het centraal schriftelijk eindexamen. Zie Wegwijzer voor het profielexamen Voortgang in de bovenbouw De docenten bespreken en controleren de voortgang van de leerlingen bij het eerste, derde en vierde verslag. De besluiten over overgang vallen bij het vierde verslag. Leerlingen en docenten houden vanaf het begin van de vierde klas per leerling een examendossier bij, met alle schoolexamentoetsen 18

19 en practica die meetellen voor het examen. Examengegevens spelen een rol bij de verslaggeving, maar zijn nadrukkelijk niet de enige kwaliteitstoets. Naast examentoetsen zijn er voortgangstoetsen en andere beoordelingen die geen onderdeel zijn van het examendossier. Het verslag met plussen en minnen vormt de rapportage van de ontwikkeling van een leerling. Doorstromen in de bovenbouw Voor leerlingen die na het behalen van een mavo-diploma willen doorstromen naar 4 havo, of voor leerlingen die na het behalen van een havo-diploma verder willen gaan in 5 vwo, geldt de volgende procedure: in januari/februari worden de examenklassen benaderd door de decanen. Een leerling die wenst door te stromen geeft dit dan aan en bespreekt op het decanaat het gewenste profiel en vakkenpakket. Ouders ondertekenen een brief met daarin de voorlopige aanmelding en het gekozen profiel met pakket. Dit dient plaats te vinden voor 1 mei. De school hanteert verder een aantal voorwaarden inzake de doorstroom. Deze zijn opgenomen in de wegwijzer voor het profielexamen Wegwijzer voor het profielexamen 19

20 Hoe het MLA zich ontwikkelt Via ICT stimuleert het MLA dat leerlingen kunnen leren onafhankelijk van docent, plaats en tijdstip. Hiervoor hebben we de elektronisch leeromgeving (ELO) in Magister, als het ware een school op internet. Daarin kunnen ze zelfstandig studeren aan de computer, overal, in en buiten school. Docenten vullen deze virtuele school voor hen met werkwijzers, opdrachten, diagnostische toetsen en informatie. Het systeem bevat ook een mailfunctie, waarmee docenten en mentoren leerlingen makkelijk en snel kunnen bereiken, en omgekeerd. De leerling vindt er behalve ondersteunend materiaal voor de vakken ook de meest actuele roosters en algemene informatie. Schoolplan Het MLA, traditioneel een vernieuwingsschool, is doende in die traditie zichzelf als montessorischool opnieuw uit te vinden. Het doel is modern, uitdagend en sterk onderwijs voor en met de leerlingen te maken. Kennis is voor ons een waarde. We beschouwen kennis als onlosmakelijk verbonden met vaardigheden. Niet elk wiel hoeft uiteraard opnieuw uitgevonden te worden. Bestaande ontwikkelingen zijn tegen het licht gehouden en al dan niet in bijgestelde vorm binnen het kader van ons Schoolplan opgenomen. Bij de vernieuwing zijn belangrijke punten van aandacht de leerlingbegeleiding, de aansluiting tussen de onder- en de bovenbouw, de samenhang in didactiek en het leeraanbod binnen de vakken, en die tussen de vakken onderling. Zie Schoolplan De academische opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Het tekort aan leraren neemt de komende jaren toe, en de kwaliteit van hun opleiding is vaak onderwerp van discussie. De MSA heeft zich daarom zelf ook tot opleidingsschool voor leraren ontwikkeld. Met ingang van 2009 is het MLA, na een beoordelingstraject door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, als zodanig formeel erkend door het Ministerie van Onderwijs. De opleidingsschool richt zich vooral op een samenhangend leeraanbod voor aankomende docenten. Het MLA kan op deze manier zij-instromers en starters bedienen en verbetert ook de kwaliteit van de eigen leraren, die worden geschoold in het scholen. Ook is er de mogelijkheid wetenschappelijk onderzoek naar pedagogiek en didactiek binnen school te halen. Een nieuw element hierin is de Academische Opleidingsschool. Het MLA is een van de weinige scholen in Nederland die, naast de erkenning als opleidingsschool, ook erkend is door het Ministerie van Onderwijs als academische opleidingsschool. In de AcOA werken we samen met de Educatieve Hogeschool van Amsterdam (HvA/O&O) en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO/UvA), om zelf onderzoek te verrichten naar de praktijk en effectiviteit van ons onderwijs. Het onderzoek richt zich de komende jaren vooral op de verdere uitwerking van de montessorikarakteristieken. Op deze wijze is het MLA in staat het vernieuwingsproces van de onder- en de bovenbouw intern te onderbouwen door middel van onderwijsonderzoek. Zie Academische Opleidingsschool Amsterdam 20

21 Veiligheid Een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers staat hoog op de prioriteitenlijst. Het is primair een kwestie van begeleiden, en het gevolg van een goed en vitaal pedagogisch klimaat. Wij koppelen veiligheid met arbozaken en bedrijfshulpverlening, voor een samenhangend en professioneel veiligheidsbeleid. Ons gebouwencomplex voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen. We hebben gediplomeerde bedrijfshulpverleners voor ongevallen en calamiteiten, oefenen deelontruimingen en houden regelmatig veiligheidsrondes. We werken volgens een schoolveiligheidsplan en gebruiken een systeem voor incidentenregistratie en incidentanalyse. De school heeft een veiligheidscoördinator. Ook is een aantal conciërges opgeleid tot pedagogisch conciërge. Het MLA heeft in dit kader samen met een groot aantal andere scholen een convenant ondertekend, samen met de stadsdeel Zuid, de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie te Amsterdam. Hierin zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de veiligheid in en om de school. Het convenant ligt ter inzage op de administratie. Er worden verder regelmatig deelprojecten uitgevoerd, zoals lessen in hoe met elkaar om te gaan en aandacht voor pesten. Toelating 21

22 Toelating tot de eerste klas De overstap van leerlingen uit groep acht van de basisschool naar de brugklas in het voortgezet onderwijs is in Amsterdam geregeld in de Kernprocedure. Deze schrijft onder andere voor welke basisschooladviezen er mogelijk zijn, welke cito-scores daarbij horen, welke leerlingen automatisch toelaatbaar zijn, over welke kinderen overleg met de basisschool verplicht is, welke leerlingen een aanvullende toets moeten doen, en dat ouders hun kind slechts op één school tegelijk kunnen aanmelden. Bij de toelating gaan wij uit van het basisschooladvies (eerste gegeven), het cito-resultaat of de uitslag van didactisch onderzoek (tweede gegeven) en aanvullende onderwijskundige informatie van de basisschool. Ook kijken we naar de geschiktheid voor montessorionderwijs. Bestaat er volgens de toelatingscommissie twijfel over deze geschiktheid dan wordt dit vastgelegd in de toelatingsbrief. Overaanmelding en voorrang Leerlingen die in het lopende schooljaar op een montessoribasisschool zitten, hebben bij overaanmelding voorrang. De voorrangsregel geldt alleen indien deze kinderen uiterlijk maandag 17 maart 2014 zijn aangemeld. Onder de overige leerlingen wordt bij overaanmelding door een notaris geloot. Als overgangsregeling is er ook voorrang voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen die in het schooljaar of eerder ingeschreven stonden, evenals kinderen van personeelsleden die in het schooljaar of eerder in dienst zijn gekomen bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Mocht er sprake zijn van overaanmelding binnen de voorrangscategorieën, dan zal ook daar geloot worden. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. Instromen in de onderbouw Instroom van leerlingen in de tweede en derde klas is afhankelijk van het gegeven of er plaats is. Doorgaans wordt dat pas duidelijk in de laatste maand van het schooljaar. De aangemelde leerling wordt dan met zijn/haar ouder(s) opgeroepen voor een verkennend gesprek. Daarin wordt onder andere gekeken naar geschiktheid voor het montessorisysteem en naar de wenselijkheid van de overstap. Ook de mate waarin extra zorg en/of begeleiding gewenst zal zijn, wordt hierbij meegewogen. In dergelijke gevallen wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Leerlingen die op hun eigen school de derde klas moeten doubleren kunnen niet instromen in een derde klas op het MLA. Voorrang bij plaatsing hebben (mits uiterlijk 1mei 2014 aangemeld) leerlingen van een zusterschool binnen de MSA, die daar niet verder kunnen. Instromen in de bovenbouw Leerlingen die willen instromen in een vierde klas of hoger melden zich bijtijds bij de leerlingenadministratie van het MLA. Na de meivakantie wordt meestal duidelijk of er daadwerkelijk ruimte is. De leerling heeft dan samen met minstens één ouder een toelatingsgesprek met een deelschoolleider. Daarin komen werkwijze van de school, motivatie, niveau en vakkenpakket aan de orde. Plaatsing gebeurt na raadpleging van de school van herkomst en geldt in eerste instantie voor één jaar. Voorrang bij plaatsing hebben (mits uiterlijk 1 mei 2014 aangemeld) leerlingen van een zusterschool binnen de MSA, die daar niet verder kunnen en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout. 22

23 Toelating leerlingen met een zorgindicatie Over plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt uitgebreid overlegd met ouders en andere begeleiders. Dit om te kunnen vaststellen of de school nu en later voldoende mogelijkheden heeft om hen op de juiste wijze te kunnen (blijven) begeleiden. Het laatste is, evenals het juiste niveau en geschiktheid om ons onderwijs te kunnen volgen, een voorwaarde voor plaatsing. Indien we besluiten een dergelijke leerling te plaatsen, leggen we in het handelingsplan schriftelijk vast dat de begeleiding en de zorgvraag regelmatig worden geëvalueerd. Per schooljaar bekijken we of de school de noodzakelijke begeleiding en zorg kan blijven garanderen. De draagkracht en de capaciteiten van de deelschoolteams spelen hierbij een belangrijke rol, evenals het totale aantal zorgleerlingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De onderbouw en de bovenbouw zien wij hier als twee aparte fasen. Afhankelijk van de aard, inhoud en ontwikkeling van de begeleiding en/of de zorgvraag, of van de mate van beperking, kan in sommige gevallen afronding van de onderbouw niet automatisch leiden tot toelating tot de bovenbouw. Het MLA heeft een schoolondersteuningsplan (SOP) conform de afspraak binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam in aanloop naar de invoering van de wet Passend Onderwijs. Regels en sancties voor leerlingen voor schooljaar 2013/

24 Werksfeer De werksfeer bepalen we met elkaar. Als uitgangspunt voor een goede werksfeer stellen we: behandel anderen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Schoolregels Algemeen: Volg aanwijzingen van medewerkers altijd op; een eventueel protest bespreek je later met je deelschoolleider. Zorg dat je de leerlingenpas altijd bij je hebt. Kledingstukken die het gezicht bedekken, belemmeren het contact en zijn daarom niet toegestaan. Tijdens de lessen LO is om veiligheidsredenen een hoofddoek niet toegestaan. De school is niet toegankelijk voor niet-leerlingen. Gebruik van alcohol en drugs is verboden. Filmen of fotograferen met je mobieltje zonder toestemming is verboden. Vandalisme, graffiti, (seksuele) intimidatie, discriminatie, diefstal, geweld en het bezit van wapens is verboden. Eventuele schade wordt verhaald op de dader. In voorkomende gevallen wordt de politie ingeschakeld. Tijdens de les, werktijd, in lokalen, mediatheek en studiezalen: Je bezoekt de lessen volgens je rooster. Absentie zonder ziekmelding staat gelijk aan spijbelen. Bij de eerste bel ga je naar het lokaal. Bij de tweede bel zit je in het lokaal. Je verlaat het lokaal niet voordat de bel is gegaan. Het is niet toegestaan tijdens de les of werktijd drankjes of etenswaren te nuttigen. Het gebruik van een mobiele telefoon is in de onderbouw niet toegestaan tijdens de les of werktijd. Het gebruik van een mobiele telefoon in de bovenbouw is alleen toegestaan als deze in vliegtuigstand staat (d.w.z. er is geen verbinding met een provider). Geen sms, niet bellen. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiele telefoon tot het einde van de dag in beslag genomen. Het gebruik van een I-pod of andere geluidsdrager is niet toegestaan tenzij een docent daarvoor toestemming verleent. De schoolcomputers zijn bedoeld voor schoolwerk. Op het netwerk heb je 50 MB eigen schijfruimte waar het schoolwerk op gezet kan worden. Het is niet toegestaan om sites te bezoeken die pornografisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Het downloaden van programma s is niet toegestaan. Chatten is niet toegestaan. De ruimte aan de computertafels is zodanig berekend dat je hoogstens met z n tweeën aan een computer kunt werken. 24

25 Gebruik van computers, media en internet Geluid- en beeldopnamen met je mobiel zonder toestemming van betrokkene(n) is verboden. Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Geef nooit persoonlijke informatie door op het internet. Beeld-en geluidsmateriaal dat in schoolverband (les, werkweek etc) is gemaakt, mag niet worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Vertrouwelijke gegevens mogen niet zonder toestemming van de persoon in kwestie via het internet worden verzonden. Denk na voor je iets zegt: op sites wordt alles geregistreerd. mag niet anoniem of onder een fictieve naam worden verstuurd. Open geen mails van onbekenden en geen attachments. Het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende berichten te verzenden of door te sturen. Keep it cool op de digitale snelweg. Geef zelf altijd het goede voorbeeld en praat ruzies uit buiten het internet. In het gebouw en op het schoolplein Fietsen is niet toegestaan op het schoolplein. Plaats je fiets in de fietsenrek. Parkeer je brommer tegen de gevel in de Nicolaas Maesstraat. Tijdens het 2e tot en met het 6e uur is het verboden om op het schoolplein te zitten. Roken is in het gebouw niet toegestaan. Op de binnenplaats mag alleen op het groen gemarkeerde vlak boven de verzonken fietsenstalling gerookt worden. Rond de school Het is niet toegestaan om in de portieken van de buren te zitten. De politie kan je hiervoor bekeuren.de rector heeft het recht om jouw kluisje open te laten maken, als er een vermoeden bestaat van diefstal en geweld. Op verschillende plaatsen zijn camera s geïnstalleerd. Deze vorm van toezicht heeft een preventieve werking en de beelden helpen bij het aanpakken van wangedrag binnen de school. 25

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 28 augustus 2014, vastgesteld door het bevoegd gezag op 4 september 2014. VOORWOORD Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013 Schoolgids 2012-2013 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...6 Kwaliteitszorg en resultaten...7 Percentages eindexamenkandidaten...8 Opbrengstenprofiel 2012...8 Organisatie...9 Lestijden...9 Lessentabel...9

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie