Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Weer samen naar school Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 15 oktober 1992 In de brief van 7 september 1992 van de Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (zie bijlage I) vraagt deze informatie over de jongste ontwikkelingen van het beleid Weer Samen Naar School (WSNS). Dit naar aanleiding van mijn brief van 28 augustus 1992, waarin ik u op de hoogte heb gesteld van afspraken met de drie oplei dingen voor speciaal onderwijs over hun bijdrage aan de ondersteuning van het WSNS-proces. Met mijn brief van 9 september (zie bijlage II) heb ik de Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming van een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden WSNS. Per 1 oktober jl. is de totstandkoming van een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden vrijwel afgerond. Inmiddels zijn van de geplande 284 samenwerkingsverbanden reeds 277 aanmeldingen ontvangen. De overige aanmeldingen zijn op korte termijn te verwachten. Van de c.a scholen voor basisonderwijs, l.o.m., m.l.k. en i.o.b.k. scholen is daarmee ongeveer 98,8% in een samenwerkingsverband WSNS opgenomen. Ter uwer informatie heb ik een persbericht van het LPM, van 1 oktober jl. bijgesloten. 1 Het proces Weer Samen Naar School gaat nu een volgende fase in, waarin de inhoudelijke inrichting van de samenwerkingsverbanden centraal zal staan. De verbanden zullen op hun eigen manier invulling geven aan de zorg voor kinderen met onderwijsproblemen. Bij de inrichting van de zorgvoorzieningen hebben de samenwerkingsverbanden behoefte aan specifieke ondersteuning. Een nieuw, ook sterk inhoudelijk georiënteerd procesmanagement zal ervoor moeten zorgen dat in deze ondersteuningsbehoefte wordt voorzien. 1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle mentaire Documentatie F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s Gravenhage 1992

2 Dit procesmanagement nieuwe stijl zal coördinerend en stimulerend optreden naar de diverse actoren bij het WSNS-proces. Het zal onder meer zorg dragen voor een goede afstemming van ondersteuningsvragen van scholen en het ondersteuningsaanbod van verzorgings en nascho lingsinstellingen. Mijn voornemen is het procesmanagement nog in de loop van dit jaar in te stellen. Het zal functioneren tot In dat jaar zal op basis van evaluatie een besluit worden genomen over de voortgang van het WSNS-beleid. Op dit moment vindt overleg plaats met de partners van het WSNS-akkoord over functie, taken en organisatie van het nieuwe procesmanagement. Ik hecht aan een blijvende betrokkenheid van de organisaties bij het proces WSNS, zonder de zelfstandigheid en slagvaardigheid van het procesmanagement verloren te laten gaan. Over de instelling van het procesmanagement en de werkzaamheden daarvan zal ik u te zijner tijd nader informeren. De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, J. Wallage

3 BIJLAGEI Den Haag, 7 september 1992 Aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen De leden van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen uit de Tweede Kamer hebben kennis genomen van uw brief van 28 augustus 1992 over de opleidingen in het speciaal onderwijs. De leden stellen het op prijs op korte termijn nader te worden geïnfor meerd over de jongste ontwikkelingen omtrent de weer samen naar school operatie. Zij vragen zich o.a. af hoe uw in de eerder genoemde brief gemaakte opmerking over het nieuwe procesmanagement WSNS past in de laatste ontwikkelingen inzake de uitwerking van het WSNS-beleid. De leden stellen het bovendien op prijs geïnformeerd te worden over de voortgang van de samenwerkingsverbanden, zowel op het niveau van het landelijk als van het regionaal procesmanagement. De griffier van de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, L M. Hillen

4 BIJLAGE II Zoetermeer, 9 september 1992 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Naar aanleiding van uw brief van 31 augustus jl., informeer ik u over de stand van zaken m.b.t. de totstandkoming van een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden «Weer samen naar school». Met mijn brief van 10 juli jl. heb ik aangegeven dat er naar verwachting 284 samenwer kingsverbanden zullen ontstaan. Aan het eind van het vorig schooljaar zijn de eerste samenwerkingsver banden aangemeld bij het ministerie. In totaal bleken 64 aanmeldingen te voldoen aan de gestelde criteria. Deze samenwerkingsverbanden hebben onlangs een brief van mij ontvangen met de mededeling dat zij voor de faciliteiten genoemd in de Beleidsregel samenwerkingsver banden «Weer samen naar school» van 5 december 1991, in aanmerking komen. Bijgevoegd overzicht geeft het aantal goedgekeurde verbanden per schoolbegeleidingsdienstregio. 1 Tevens geeft het overzicht inzicht in de omvang en samenstelling van de samenwerkingsverbanden. Het blijkt dat de samenwerkingsverbanden overwegend interzuilair van samenstelling zijn. Het aantal richtingen dat binnen de interzuilaire verbanden vertegen woordigd is loopt sterk uiteen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de richtingen van de speciale scholen, niet zijnde Openbaar, Rooms Katholiek of Protestants Christelijk, samengevoegd zijn in de categorie Overig Bijzonder. Enkele verbanden (in de regio's 10-3, 17-1, 33-1 en 39-1) zijn lande lijke samenwerkingsverbanden op Reformatorische grondslag. De gemiddelde omvang van de goedgekeurde samenwerkingsver banden bestaat uit 27 scholen. Per samenwerkingsverband participeren gemiddeld bijna twee speciale scholen. Daar waar meerdere speciale scholen in een samenwerkingsverband deelnemen blijkt dat in de regel zowel een l.o.m. als een m.l.k.-school vertegenwoordigd zijn. Uit het overzicht blijkt dat er in een aantal gevallen behoorlijke verschillen in omvang van de samenwerkingsverbanden zijn waar te nemen. In relatief kleine verbanden participeert een speciale school die meestal ook deel uitmaakt van een ander verband. Per samenwerkings verband ontstaan hierdoor geen al te grote verschillen in de zorgcapa citeit, d.w.z. de omvang van de speciale school in relatie tot de omvang van de basisscholen. Overigens kunnen speciale scholen slechts eenmaal aanspraak maken op de beschikbaar te stellen faciliteiten. Met name bij de grotere samenwerkingsverbanden blijkt dat binnen het samenwer kingsverband deelverbanden gevormd zijn. Een voorwaarde voor facilitering van een samenwerkingsverband is dat bij de samenstelling terdege rekening moet worden gehouden met het voedingsgebied van de speciale school. De Inspectie heeft, m.b.t. deze voorwaarde een kort onderzoek bij een aselecte steekproef van samen werkingsverbanden gehouden. Hieruit blijkt dat bij de samenstelling van de verbanden inderdaad rekening is gehouden met het voedingsgebied van de speciale school. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 86,5% van de leerlingpopulatie van de speciale school afkomstig is van basisscholen binnen het gevormde samenwerkingsverband. In een aantal gevallen is de afwijking kleiner of groter. In dit verband wijs ik erop dat basisscholen over het algemeen leerlingen verwijzen naar meerdere speciale scholen. Basisscholen die tot het voedingsgebied van een speciale school behoren, maar niet deelnemen in het samenwerkingsverband met deze speciale school, kunnen dan ook deelnemen in een ander samenwer < Ter inzage geiegd bij de afdeiing Parie kingsverband met een speciale school waarmee zij ook een verwijzings mentaire Documentatie relatie onderhouden.

5 De zorgplannen zijn over het algemeen nog globaal te noemen en zijn te karakteriseren als «groeiplannen», die in de komende schooljaren nader geconcretiseerd worden. Er is aan de hand van deze plannen een beperkte inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende activiteiten van de samenwerkingsverbanden. Hieruit blijkt dat een samenwerkings verband gemiddeld 2 tot 3 activiteiten noemt waarvoor de WSNS-facili teiten worden ingezet. In de zorgplannen komen de volgende activiteiten het meest voor: deskundigheidsbevordering van leerkrachten (o.a. cursussen, studiedagen, conferenties of collegiale consultatie), coördi natie (o.a. netwerkvorming, verbetering organisatie of betere afspraken over verwijzing), specifieke inzet van personeel (o.a. aanstellen of vrijroosteren van bijvoorbeeld interne begeleiders of klasseassistenten) en didactische activiteiten (o.a. remedial teaching, observatie of ambulante begeleiding). Relatief weinig worden in de zorgplannen activiteiten gemeld m.b.t. de ontwikkeling en/of aanschaf van materiaal. Dit laatste is te verklaren daar de beschikbaar te stellen faciliteiten voor maximaal 10% ingezet mogen worden voor materiële zaken. Met het Landelijk Proces Management heb ik afspraken gemaakt over de totstandkoming van de overige samenwerkingsverbanden. Ik verwacht dat rond 1 oktober a.s. een vrijwel dekkend netwerk gerealiseerd zal zijn. Na ontvangst en beoordeling van de overige aanmeldingen zal ik u een geactualiseerd overzicht doen toekomen. Voor de inspanningen van alle betrokkenen het WSNS-proces op gang te brengen heb ik grote waardering. De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, J. Wallage

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Integratie onder het Rugzak-beleid

Integratie onder het Rugzak-beleid Inleiding Integratie onder het Rugzak-beleid De eerste ervaringen met leerlinggebonden financiering in het regulier basisonderwijs Drs. M. Koster Dr. E.J. van Houten- van den Bosch Prof. Dr. H. Nakken

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie