Inhoud Startpagina Voorkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Startpagina 008 1 Voorkomen"

Transcriptie

1 Kwik Kwik Kwik is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar en merkbaar vluchtig is. Het was reeds in de oudheid bekend. In de Middeleeuwen genoot het in sterke mate de belangstelling van de alchemisten vanwege de rol die het zou spelen bij de bereiding van goud door transmutatie; het werd door hen als wezenlijk bestanddeel van alle metalen beschouwd. Mede door de grote beweeglijkheid is kwik vroeger in verband gebracht met Mercurius, de god van de handel; hiervan is de Engelse benaming (mercury) afkomstig. Door de glans werd het vaak aangeduid als vloeibaar zilver. In de oude Engelse benaming quick silver komt zowel de beweeglijkheid als de gelijkenis met zilver tot uitdrukking. In het hedendaagse Nederlands is van het kwikzilver alleen kwik overgebleven. Het Duits hanteert nog de term Quecksilber. Het chemische symbool is Hg, de afkorting van hydrargyrum (hudoor = water, argyros = zilver). In oude tijden werd kwik vooral gebruikt voor de winning van goud en zilver (die erin oplossen) uit ertsen en ook voor de terugwinning van goud uit goudbrokaat. Sinds de Middeleeuwen worden kwikverbindingen als geneesmiddel gebruikt; de toepassing als genees- en desinfectiemiddelen is vooral door Paracelsus (begin 16e eeuw) gepropageerd. Voorkomen Het gemiddelde kwikgehalte van de aardkorst bedraagt ongeveer 0,5 mg/kg. Het metaal is echter grotendeels gelokaliseerd op een aantal plaatsen vanwaar het ook wordt gewonnen. Van oudsher bekende vindplaatsen zijn Almadén (Spanje), Monte Amiata (Italië)

2 008 2 Kwik en Idrija (Slowenië). Verder komt kwik in aanzienlijke hoeveelheden voor in de USSR, Algerije, China, de VS, Canada en Mexico. In zeewater bedraagt het gehalte 0,03 µg/l, hetgeen inhoudt dat de hoeveelheid kwik in de oceanen ton bedraagt. In gesteenten komt het voornamelijk voor als cinnaber (kwiksulfide, HgS), voor een klein gedeelte ook als het vrije metaal. Kwikerts kan tot 12-14% Hg bevatten; meestal echter bedraagt het kwikgehalte niet meer dan enkele procenten. Produktie De jaarlijkse produktie heeft lang in de buurt van ton gelegen, maar neemt de laatste jaren wat af. Italië en Joegoslavië leveren thans vrijwel geen kwik meer. De Europese markt wordt voornamelijk bediend door Spanje, Algerije en de Volksrepubliek China; voor de wereldproduktie zijn vooral de USSR en in wat mindere mate ook de VS van belang. Kwik wordt uit erts gewonnen door dit aan de lucht te verhitten, waarbij het zwavel wordt geoxideerd en het metaal vrijkomt. Het erts wordt ook wel verhit in aanwezigheid van kalk, zodat het zwavel wordt gebonden. Eigenschappen: vloeibaar, zilverglanzend metaal; smeltpunt 38,9 C; kookpunt 356,7 C; dichtheid 13,57 g/ml; oplosbaarheid 0,02-0,03 mg/l. Kwik behoort tot de soortelijk zeer zware metalen. Ook kwikverbindingen bezitten een grote dichtheid (de meeste meer dan 6; verscheidene meer dan 8 g/cm 3 ). Kwik is een edel metaal; de reactiviteit is gering (vergelijkbaar met die van zilver). Het is meestal tweewaardig, soms eenwaardig. Vaak wordt nog gesproken van mercuri- resp. mercuro-verbindingen. Kwik kan zich met een aantal metalen verbinden tot amalgamen,

3 Kwik die wel de chemische eigenschappen van de componenten bezitten maar niet de fysische; zo is de kwikdampspanning van kwikamalgamen verwaarloosbaar klein. Reeds bij lage gehalten aan andere elementen zijn deze amalgamen niet meer vloeibaar. Alle oplosbare kwikverbindingen zijn buitengewoon giftig. Kwik blokkeert allerlei plaatsen waar tweewaardige kationen in het lichaam een functie hebben en bezit bovendien een zeer sterke activiteit ten opzichte van SH-groepen die in eiwitten en peptiden voorkomen, waardoor vaak ook de functies van deze eiwitten worden verstoord of geblokkeerd. Kwikionen worden zeer gemakkelijk door levende organismen, vooral bacteriën, gemethyleerd. De methylering wordt gekatalyseerd door cobalamine (vitamine B 12 ). Het gemethyleerde kwikion CH 3 Hg +, wordt in tegenstelling tot anorganische kwikverbindingen vrijwel volledig door de darm opgenomen. Het kan daarna o.a. in de hersenen doordringen en ook de placentabarrière passeren. Kwikvergiftigingen uiten zich vooral door aantasting van het centrale zenuwstelsel (met als gevolgen o.a. mentale achteruitgang en blindheid). Ook het uitvallen van gebitselementen moet worden genoemd als symptoom van (chronische) kwikvergiftiging. De biologische halfwaardetijd, d.w.z. de tijd die verloopt tot de helft van de in het lichaam aanwezige hoeveelheid is uitgescheiden, is voor kwik relatief lang (vaak wordt een tijd van 70 dagen genoemd). Metallisch kwik is bij opname via de mond niet giftig doordat het niet wordt opgenomen. Wel zeer giftig zijn kwikdampen (inhalatie). Om die reden dient gemorst kwik altijd snel te worden verwijderd of onschadelijk te worden gemaakt door het te bestrooien met een mengsel van soda en bloem van zwavel; er zijn ook zgn. spill kits in de handel voor hetzelfde doel. Voor zover men weet vervult kwik geen essentiële functie in het menselijk lichaam of in andere organismen. Toepassingen Een aanzienlijk deel van het gewonnen kwik wordt na zuivering door destillatie als zodanig toegepast, bijvoorbeeld als elektrodemateriaal bij de elektrolytische bereiding van waterstof, chloor en

4 008 4 Kwik natronloog uit zoutoplossingen (chloor-alkali-proces; in ons land nog beoefend te Hengelo). Verder in velerlei instrumenten (thermometers!), in kwiklampen, batterijen en in de conserverende tandheelkunde (het voor vullingen gebruikte amalgaam bestaat voor de helft uit kwik). Ook in vuurtorens wordt kwik toegepast (de draaibare prisma s van het lichthuis drijven op kwik). De toepassing bij het winnen van goud en zilver is van zeer ondergeschikt belang geworden. Anorganische kwikverbindingen vinden toepassing als katalysator (bijvoorbeeld bij de bereiding van aceetaldehyde en vinylchloride uit acetyleen, en op laboratoriumschaal bij de eiwitbepaling volgens Kjeldahl). Sublimaat (kwik(ii)chloride) is een ontsmettings- en desinfectiemiddel en vindt al zeer lang als zodanig toepassing. Voor ontsmettings- en desinfectiedoeleinden worden verscheidene organische kwikverbindingen gebruikt zoals mercurochroom (een kwikderivaat van dibroomfluoresceïne) voor huiddesinfectie, fenylkwikacetaat in de papierindustrie om slijmvorming door bacteriën tegen te gaan, methylkwikbenzoaat als ontsmettingsmiddel voor zaaizaad, ethylkwikbromide voor pootaardappelen en merthiolaat (het ortho-ethylkwikderivaat van natriumbenzoaat) voor conservering van vloeistoffen in het laboratorium. Vanwege de zeer giftige en/of milieuverontreinigende eigenschappen zijn deze kwikverbindingen in een aantal gevallen vervangen door andere verbindingen. Voorts moet het gebruik van kwik in bepaalde verfsoorten (onderwaterverf) worden genoemd, en tot slot het gebruik van kwikfulminaat ( knalkwik, Hg(ONC) 2 ) als initiator bij de explosieventechniek. Ongelukken met en milieuverontreiniging door kwikverbindingen Als gevolg van menselijke activiteiten (verbruik van kwik en kwikverbindingen; benutting van fossiele energiebronnen) wordt jaarlijks ca ton kwik in het milieu gebracht. Deze hoeveelheid is van dezelfde orde van grootte als de hoeveelheid kwik die door natuurlijke oorzaken (verwering van gesteenten, vulkanische erupties) aan het milieu wordt toegevoegd. Na verloop van

5 Kwik tijd komt dit kwik in de oceanen terecht. Men heeft berekend dat de toename van het kwikgehalte in de wereldzeeën, zelfs indien men aanneemt dat dit in de bovenste 200 meter aanwezig blijft, uiterst gering is (0,03 % per jaar). In werkelijkheid sedimenteert kwik, evenals andere elementen, na verloop van tijd op de bodem der oceanen, zodat de toename geringer zal zijn dan 0,03% per jaar. Het kwikgehalte van bepaalde binnenwateren en van zeewater dichtbij de kust van sterk geïndustrialiseerde gebieden is wel gestegen. Milieuverontreiniging met kwik kan dan ook beter als een lokaal probleem worden gekarakteriseerd dan als een mondiaal probleem. Bekend zijn de vergiftigingen in Japan (Minamata, Niigata) als gevolg van plaatselijke kwiklozingen door een fabriek die aceetaldehyde en vinylchloride vervaardigde. Een zeer ernstig ongeluk was de massale kwikvergiftiging in Irak als gevolg van het consumeren van zaaigoed dat met een kwikpreparaat was behandeld (6530 personen vergiftigd; 459 doden). In bepaalde gebieden is het in het verleden nodig gebleken, maatregelen te nemen om kwiklozingen te verminderen of te stoppen. Dat zulke maatregelen succes kunnen opleveren is gebleken in Zweden, waar strenge restrikties ten aanzien van het gebruik van kwikverbindingen in de papier- en chloor-alkali-industrie een scherpe daling van het kwikgehalte in binnenwateren en in de aldaar levende vis tot gevolg hadden. Ook roofvogels die, door hun plaats aan het eind van de voedselketen de eerste slachtoffers van deze kwiklozingen waren, kwamen weer op de oorspronkelijke plaatsen terug. Kwik in voedsel Sporen kwik worden vooral in vis gevonden. Voor zeevis kunnen de natuurlijke gehalten enkele tienden milligrammen per kg bedragen; vooral in grote zeevissen zoals tonijn, haai en zwaardvis vindt men vaak vrij hoge waarden. Als gevolg van lokale belasting met kwik zijn de gehalten aan kwik in vis vaak verhoogd. Voor een consumptievis zoals kabeljauw worden in de Noordelijke Noordzee gehalten van omstreeks 0,05 mg kwik per kg vis gevonden; vlak onder de Nederlandse kust (bij de

6 008 6 Kwik Rijnmond) echter 0,25 mg/kg. In zoetwatervis zijn de gehalten vaak veel hoger; waarden boven 1 mg/kg zijn daar geen uitzondering. Kwikgehalten in vlees, melk en zuivelprodukten zijn zeer laag en in planten nog lager, met uitzondering van enkele soorten paddestoelen (ook eetbare). Voor de berekening van de kwikopname via het voedsel kan vrijwel worden volstaan met de waarden voor vis en visprodukten. Onder invloed van de alarmerende berichten uit Japan omstreeks 1970 is ook in Nederland een zekere beduchtheid ontstaan ten aanzien van het eten van vis. In de Verenigde Staten en in Canada werd in die tijd een grenswaarde van 0,5 mg per kg gehanteerd voor het kwikgehalte van consumptievis. Later bleek echter dat de toelaatbare grenswaarde tot 1,5 mg/kg kon worden verhoogd zonder enig risico voor de consument. Een Expert Committee on Food Additives, uitgaande van de Food and Agriculture Organization (FAO) en de World Health Organization (WHO) stelde in 1972 een voorlopige norm voor de wekelijkse opname van kwik. Deze hoeveelheid mocht maximaal 0,3 mg bedragen, waarvan ten hoogste 0,2 mg in de vorm van methylkwik. De in Nederland per week opgenomen hoeveelheden blijven hier duidelijk onder (0,035 mg; maximaal 0,170 mg). Een opname van 0,2 mg methylkwik wordt bereikt bij een consumptie van 1 kg zeevis, aangenomen dat het gehalte aan methylkwik hierin 0,2 mg per kg bedraagt (meestal ligt dit lager). Seleen als antagonist van kwik Uit verscheidene experimenten is gebleken dat het element seleen de giftige werking van kwik opheft of op zijn minst tegengaat. Ook vond men dat personen die gedurende lange tijd aan hoge kwikbelastingen werden blootgesteld (arbeiders in kwikmijnen) in sterke mate seleen gaan cumuleren. Dit geldt ook voor zeezoogdieren die zich in met kwik verontreinigde wateren bevinden. Nog steeds is het mechanisme van deze beschermende werking niet geheel duidelijk; wel weet men dat in deze gevallen kwik en seleen in een atomaire verhouding van 1:1 in de weefsels voorkomen. Voor wat betreft zeevis geniet de consument een natuurlijke be-

7 Kwik scherming tegen kwik door de relatief hoge seleengehalten die hierin voorkomen. Bijna altijd is (op atomaire basis) meer seleen dan kwik aanwezig. Vermeld dient te worden dat in de voorlopige FAO/WHO-norm voor de aanvaardbare wekelijkse kwikopname nog geen rekening is gehouden met het antagonerende effect van seleen (een effect dat toen nog maar enkele jaren bekend was). Bij acute vergiftigingen en bij zeer hoge chronische belasting met kwikverbindingen moet men echter aannemen dat seleencumulatie als beschermend mechanisme tekort schiet, zodat inderdaad een kwikvergiftiging kan optreden. Wettelijke maatregelen Ten aanzien van het kwikgehalte van voedingsmiddelen worden in Nederland thans geen grenswaarden gehanteerd. De toepassing van kwikhoudende bestrijdingsmiddelen is verboden (een dergelijk verbod geldt trouwens in de gehele EG). Enkele speciale toepassingen, die in hoofdzaak de ontsmetting van enkele zaaizaden en van pootaardappelen betreffen, zijn hiervan uitgezonderd. Voor wat betreft de damp van metallisch kwik, anorganische en organische kwikverbindingen wordt in Nederland een MAC-waarde van 0,05 mg/m 3 (tijdgewogen gemiddelde; uitgedrukt als Hg) gehanteerd. Dit is maximaal aanvaarde concentratie in de werksituatie (8 uur per dag, 5 dagen per week). Deze waarde komt overeen met de internationaal gehanteerde. Uitzonderingen vormen kwikalkylverbindingen, waarvoor een MAC-waarde van 0,01 mg/m 3 geldt. In de Warenwet zijn eisen vastgelegd ten aanzien van de afgifte van een aantal zware metalen waaronder kwik door speelgoed (Speelgoedbesluit). Analyse van sporen kwik (in grond- en watermonsters, biologisch materiaal, voedingsmiddelen): Vlamloze atomaire absorptiespectroscopie (AAS) is in vele gevallen het aangewezen middel om lage kwikgehalten te bepalen. Het aanwezige kwik wordt in dampvorm gebracht en vervolgens door een

8 008 8 Kwik cuvet gezogen of gepompt dat in de lichtweg van een kwiklamp is opgesteld. Door middel van voorconcentratie op een goudfilter of in een permanganaatoplossing kunnen ook zeer lage concentraties (bijvoorbeeld in oppervlaktewater) worden gemeten. Naast vlamloze AAS is neutronenactiveringsanalyse een uitstekende methode voor het bepalen van lage kwikgehalten. Deze methode is evenwel slechts op twee plaatsen in Nederland uitvoerbaar. Kwikdamp kan op eenvoudige wijze worden gemeten met een Drägerbuisje. De meting berust op reactie van elementair kwik met Cu 2 I 2, waarbij een geeloranje complex ontstaat. Literatuur Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie Quecksilber. Teil A, Lieferung 1 (1960). Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4e druk, band 19, p (1980). J. H. Koeman, Kwikpraat. Voeding 36 (1975) A. Ruiter

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater?

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Profielwerkstuk van: Tim van Dijk Matthijs Hogerwerf School: De Amersfoortse Berg Klas: 6AB Vak(ken): Scheikunde Docent: Dhr. Oosterhout Datum: 18 december

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

5.1 Gevolgen voor mens

5.1 Gevolgen voor mens 519 5.1 Gevolgen voor mens Nicolas van Larebeke, coördinerend auteur, ug Greet Schoeters, Gudrun Koppen, Christa Cornelis, Rudi Torfs, Vito Frank Comhaire, Isabel D Haese, Willem Dhooge, Endocrinologie,

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Een boekje open over fijn stof

Een boekje open over fijn stof Een boekje open over fijn stof Alles en nog wat meer over fijn stof Ed Buijsman LUVO reeks 3 Een boekje open over fijn stof, 2de herziene uitgave LUVO reeks nummer 3 2007 Uitgeverij Tinsentiep, Houten

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen Nationaal plan Bestrijdingsmiddelen Reactie op het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 juli 2012. Inleiding Chemische bestrijdingsmiddelen zijn

Nadere informatie

Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus

Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bilthoven, september 2009 RIVM-rapport 601797002 / RIVM-rapport 601797002 / inhoud / 03

Nadere informatie

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: 21-11-2011 Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie Inhoud

Nadere informatie

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu Uitwerkingen Biologie voor jou Havo 5 Thema 3 Mens en Milieu www.uitwerkingensite.nl 25 a De Mens en milieu relatie mens en milieu Vervuiling is ongewenste toevoeging van stoffen aan het milieu, uitputting

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

30 vragen en antwoorden over fosfaat

30 vragen en antwoorden over fosfaat Wanneer gebruiken we fosfor of fosfaat 30 vragen en antwoorden over fosfaat in relatie tot landbouw en milieu Samenstellers Oscar Schoumans Jaap Willems Geert van Duinhoven 30 vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Waarom staat er schuim op bier?

Waarom staat er schuim op bier? Waarom staat er schuim op bier? 1. Een beetje geschiedenis De eerste bieren werden gemaakt uit een pap van gerst en emmer (een soort tarwe) en bevatten weinig alcohol. Pas toen het mouten ontdekt werd,

Nadere informatie

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 De groene belofte Algen biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 Cahier 3 2013 32 e jaargang Algen Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier

Nadere informatie

Cursusboek Honingkunde. Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden

Cursusboek Honingkunde. Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden Cursusboek Honingkunde Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden Cursusboek Honingkunde Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

De bodem onder ons bestaan

De bodem onder ons bestaan De bodem onder ons bestaan Colofon Uitgave: Alterra Druk: Digigrafi Figuren: Biologica (pag 12), Rosegrant et al. (2001) 2020 Global Food Outlook; trends, alternatives and choices, International Food Policy

Nadere informatie

UITWENDIGE FACTOREN DIE MS KUNNEN DOEN ONTSTAAN

UITWENDIGE FACTOREN DIE MS KUNNEN DOEN ONTSTAAN UITWENDIGE FACTOREN DIE MS KUNNEN DOEN ONTSTAAN Thans wordt algemeen aangenomen dat, zoals bij het model van de transgenische muis, het niet volstaat een persoonlijke genetische en immunitaire aanleg voor

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 12: DISCIPLINE MENS GEZONDHEID Januari 2014 In opdracht van Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld:

Nadere informatie

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl Inhoudsopgave. Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 1.1 Wanneer is er sprake van overgewicht?... 3 1.2 Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks!

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks! SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie