Belegger; T Stichting Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro, gevestigd te D Beleggersprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belegger; T Stichting Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro, gevestigd te D Beleggersprofiel"

Transcriptie

1 REGLEMENT Beleggersgiro Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen waaronder de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank; Reglement het onderhavige Reglement Beleggersgiro; Rekeninghouder 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: Q A Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de R naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam; S Belegger; Rente B Bankrekening de voor de toepassing van de Overeenkomst geopende bankrekening op naam van de Belegger bij de Bank; het van tijd tot tijd geldende percentage op grond waarvan de Bank over het positieve saldo van de Bankrekening de aan de Belegger te vergoeden rente C Belegger berekent; natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon met wie de Bank een Overeenkomst heeft gesloten; T Stichting Stichting Delta Lloyd Beleggersgiro, gevestigd te D Beleggersprofiel Amsterdam; een door de Bank vastgelegd profiel van de Belegger op basis van de door de Belegger ingevulde vragenlijst, integraal onderdeel uitmakende van het Openingsformulier; U V Tegenrekening een (post)bankrekening op naam van de Belegger bij enige kredietinstelling gevestigd in Nederland; Valutadag E Beleggersrekening de rekening waarin tot uitdrukking worden gebracht welke vorderingen luidende in Effecten de Belegger het aantal dagen verschil tussen de Vereveningsdatum en de Valutadatum van een mutatie op de Bankrekening; op de Stichting heeft; W Valutadatum F Centrale Rekening de ten behoeve van de gezamenlijke Beleggers bij de de dag waarop de Bank rente vergoedt op een creditsaldo of rente in rekening brengt op een debetsaldo; Bank of een of meerdere andere kredietinstellingen aangehouden bank- en effectenrekening(en) op naam van de Stichting; X Vereveningsdatum de datum waarop het door Interpay verwerkte binnenlandse betalingsverkeer over de rekening van de G Effect Bank bij De Nederlandsche Bank wordt verrekend; en een financieel instrument in de zin van de Wet op het financieel toezicht; Y Wft de Wet op het financieel toezicht zoals deze van H Effectenbeurs een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit; tijd tot tijd gewijzigd wordt, of de wet die hiervoor geacht kan worden in de plaats te treden. I En/Of-Rekening een Beleggersrekening die op naam van twee Beleggers is gesteld; 2 De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in de Overeenkomst zowel in de meervouds- als in de enkelvoudsvorm gebruikt. Waar in de Overeenkomst J Fonds beleggingsinstelling of andere uitgevende instelling wier Effecten door een Belegger kunnen worden gehouden via de Stichting; 3 de meervoudsvorm is gebruikt, kan de enkelvoudsvorm zijn bedoeld en omgekeerd. Waar in de Overeenkomst wordt gesproken over de K Fonds- en Tarievenoverzicht een overzicht van alle Fondsen en de hierbij behorende kosten waaronder mede begrepen de kosten van aan- en verkoop en ruil; inbewaarneming van Effecten wordt tevens bedoeld de administratie daarvan alsmede de inbewaaneming van (uitkeringen in) contanten op de Centrale Rekening. L Garantie de krachtens de Wft door de Bank afgegeven garantie die ten kantore van de Bank ter inzage ligt voor de Belegger; 4 Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een artikel betreft dit een artikel in dit Reglement, tenzij expliciet anders is aangegeven. M Handelsdag de dag waarop de betreffende Effecten op de betreffende effectenbeurs verhandeld kunnen worden danwel ARTIKEL 2 TENAAMSTELLING indien het geen beursgenoteerd Effect betreft de eerst mogelijke werkdag van de Bank waarop het Effect verhandeld kan worden; 1 Een Rekeninghouder kan uitsluitend één Beleggersrekening per tenaamstelling hebben. N Openingsformulier een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier van de Bank waarbij de Overeenkomst wordt aangegaan; 2 Het is niet mogelijk de eerste Rekeninghouder te vervangen door een andere Rekeninghouder of bij een En/Of-Rekening de volgorde van de Rekeninghouders O Transactiekoers de prijs die op een Handelsdag wordt vastgesteld; te wijzigen. P Overeenkomst de tussen de Belegger en de Bank gesloten Overeenkomst voor het verrichten van effectendiensten bestaande uit het Openingsformulier, dit Reglement, ARTIKEL 3 OPENEN VAN EEN BELEGGERSREKENING EN BANKREKENING de Voorwaarden Cliëntenovereenkomst en de overige 1 De Bank opent een Beleggersrekening zodra zij een C /8 Postadres Bezoekadres Postbus 231 Joan Muyskenweg AE Amsterdam Amsterdam K.v.K. Amsterdam

2 volledig ingevuld en door de Belegger ondertekend Openingsformulier en de overige door de Bank gevraagde bescheiden heeft ontvangen. De Bank kent een nummer toe aan de Beleggersrekening. Door het openen van een Beleggersrekening wordt tevens een Bankrekening geopend. 2 Indien de Beleggersrekening wordt geopend op naam van een rechtspersoon dient voorts een recent, origineel uittreksel uit het Handels- Verenigingen- of Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel, de statuten van de vennootschap, vereniging of stichting en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar(s) aan de Bank te worden overgelegd alvorens de Beleggersrekening wordt geopend. Het Openingsformulier dient te worden ondertekend door degene(n) die daartoe volgens het uittreksel uit het Handels-, Verenigingen- of Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is. 3 Een Belegger dient tenminste één Tegenrekening op te geven. Er kunnen maximaal drie Tegenrekeningen in de administratie van de Bank worden opgenomen. De Bank is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het uitvoeren van overboekingen naar een Tegenrekening door onjuiste en/of onvolledige opgave door de Belegger. 4 Ter identificatie van de Belegger(s) zal de Bank direct na openen van de Beleggersrekening 1,- van een Tegenrekening incasseren en boeken op de Bankrekening. Indien de indentificatie van de Belegger(s) niet of niet voldoende kan worden vastgesteld, zal identificatie plaatsvinden door middel van een door de Rekeninghouder(s) uitgevoerde storting afkomstig van (een) andere Tegenrekening(en). De Bank vergelijkt de tenaamstelling van de Tegenrekening met de gegevens op het Openingsformulier. De Bankrekening wordt geblokkeerd voor opname tot het moment dat identificatie van (beide) Belegger(s) heeft plaatsgevonden. 5 In geval er een incasso of storting heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 3.4 maar de incasso of storting niet voldoet aan de vereisten genoemd in dit artikel, zal de Bank het saldo op de Beleggersrekening terugstorten naar de (post)bankrekening waarvan de storting afkomstig is. De Bank vergoedt over dit saldo geen rente. 6 De Bank kan zonder opgave van redenen weigeren een Overeenkomst aan te gaan. 7 De Belegger kan naast het woonadres een afwijkend postadres opgeven waar de Bank alle papieren correspondentie ter zake van de Overeenkomst heen zal sturen. 8 Wijziging van het woonadres en/of postadres en/of Tegenrekening dienen onverwijld, schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend door de Belegger(s) aan de Bank te worden gemeld. In geval van een En/Of- Rekening moeten beide Beleggers de wijziging tekenen. De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het niet of te laat opgeven van voornoemde wijzigingen. 9 De Beleggersrekening kan op naam worden gesteld van een of meerdere Beleggers. Beleggers met een En/Of-Rekening zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd alle handelingen te verrichten, met dien verstande dat in geval van uitlevering van Effecten als bedoeld in artikel 12 of wijziging van de adressering, de Tegenrekening(en) of de tenaamstelling van de Beleggersrekening altijd de medewerking van beide Beleggers vereist zal zijn. De Bank behoudt zich uitdrukkelijk de bevoegdheid voor bij beschikking over de Beleggersrekening de medewerking van alle daartoe gerechtigden te verlangen. De Beleggers met een En/Of-Rekening zijn jegens de Bank hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Bank volgens haar boeken van één van de Beleggers te vorderen mocht hebben. ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De Overeenkomst komt tot stand door middel van het zenden van het rekeningnummer van de Beleggersrekening aan de Belegger. De Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de Bank de Belegger overeenkomstig artikel 3.4 kan identificeren binnen een door de Bank te bepalen periode na ontvangst van het Openingsformulier. ARTIKEL 5 VORDERINGEN LUIDENDE IN EFFECTEN; INBEWAAR- NEMING DOOR DE STICHTING 1 Door het openen van een Beleggersrekening kunnen door de Belegger vorderingen worden verkregen op de Stichting luidende in Effecten. De op de Beleggersrekening geadministreerde vorderingen luidende in Effecten zijn verplichtingen van de Stichting jegens de Belegger. Dit Reglement behelst geen aanbieding van de Effecten zelf. 2 De vorderingen luidende in Effecten worden door de Stichting ten behoeve van de Belegger geadministreerd op de Beleggersrekening in ten hoogste vijf decimalen nauwkeurig, waarbij het getal voor de komma een vordering in Effecten vertegenwoordigt en het getal achter de komma een vordering in geld, waarvan de waarde op enig moment wordt bepaald door de verkoopprijs van de betreffende Effecten. 3 De Stichting zal de Effecten op eigen naam, doch voor rekening en risico van de Belegger in bewaring nemen. De Stichting zal erop toezien dat een zodanig aantal Effecten van ieder Fonds door haar in bewaring is genomen voor de Belegger als overeenkomt met het totaal van alle op de Beleggersrekeningen geadministreerde vorderingen met betrekking tot het betreffende Fonds. De Stichting is niet verplicht de in bewaring genomen Effecten per Belegger te individualiseren. 4 De Bank is belast met de werkzaamheden die het feitelijke beheer van de voor rekening van de Belegger door de Stichting in bewaring genomen Effecten met zich brengt, waaronder het overeenkomstig het bepaalde in dit Reglement innen van rente en dividenden, aanmelden en deponeren voor vergaderingen, behandelen van aan- en verkoopopdrachten, het afwikkelen van in- en uitschrijvingsopdrachten, het (doen) geven van instructies aan derden met betrekking tot deze werkzaamheden en alle verdere handelingen benodigd voor het voornoemde feitelijke beheer. 5 De voor- en nadelen die voortvloeien uit of verband houden met de door de Stichting voor rekening en risico van de Belegger in bewaring genomen Effecten komen ten goede aan c.q. ten laste van de Belegger. 6 Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van Effecten ten behoeve van de Belegger en het ontvangen van uitkeringen op Effecten in contanten vinden plaats door tussenkomst van de Centrale Rekening. 2/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

3 7 De Bank zal alle informatie die de Stichting van de Fondsen ontvangt en die relevant is voor de Belegger, zo spoedig mogelijk aan de Belegger verstrekken. 7 Opdrachten tot aankoop, verkoop en ruil van Effecten zullen worden uitgevoerd op het moment dat een Transactiekoers is bepaald. 8 De Stichting zal zonder nadere opdracht van de Belegger ten aanzien van de Effecten geen beschikkingshandelingen danwel enig ander aan de Effecten verbonden recht uitoefenen tenzij anders is overeengekomen. ARTIKEL 6 OPDRACHTEN TOT AANKOOP, VERKOOP EN RUIL 1 De Belegger zal opdrachten met betrekking tot de op de Beleggersrekening geadministreerde vorderingen uitsluitend aan de Bank verstrekken die daarmee mede zullen worden geacht te zijn verstrekt aan de Stichting. De Bank zal voor uitvoering van de opdrachten zorgdragen, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Voor zover mogelijk zal de Stichting de Bank steeds in staat stellen voornoemde opdrachten uit te voeren. 2 Opdrachten tot aankoop, verkoop en ruil van Effecten dienen uitsluitend op de door de Bank aangegeven wijze door de Belegger aan de Bank te worden gegeven. De Bank voert de opdracht ten behoeve van de Belegger uit in naam van de Stichting. Opdrachten tot aankoop, verkoop en ruil van Effecten kunnen schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch door de Belegger aan de Bank worden gegeven. Voor schriftelijke opdrachten dient de Belegger gebruik te maken van de daartoe door de Bank ter beschikking gestelde formulieren en het daarvoor aangewezen postadres. Voor opdrachten per fax dient de Belegger gebruik te maken van het daarvoor door de Bank aangewezen faxnummer. Voor telefonische opdrachten dient de Belegger gebruik te maken van het daarvoor door de Bank aangewezen telefoonnummer. Voor elektronische opdrachten dient de Belegger te handelen volgens daartoe door de Bank opgestelde instructies. 3 Opdrachten tot aankoop, verkoop en ruil van Effecten dienen tenminste duidelijk te vermelden de naam van de Belegger en het rekeningnummer van zijn Beleggersrekening, het bedrag of het aantal Effecten waarvoor en het Fonds waarin de Belegger wenst te kopen en/of te verkopen. Bij ruil dient de Belegger het aantal te verkopen Effecten en de percentages van de aan te kopen Effecten aan te geven. De Bank kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens. De Bank kan bepalen dat communicatie tussen de Bank en de Belegger elektronisch dient te geschieden, voorzover dit wettelijk is toegestaan. 4 Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal de Bank de opdracht retourneren. De Bank zal de opdracht eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht. De Bank noch de Stichting zijn aansprakelijk indien een opdracht hierdoor niet of met vertraging wordt uitgevoerd. 5 Uitvoering van de in artikel 6.3 genoemde opdrachten vindt plaats op de tijdstippen als gespecificeerd in het Fonds- en Tarievenoverzicht. 8 Waar in dit Reglement wordt gesproken over opdrachten tot koop, verkoop of ruil van Effecten, worden daaronder tevens begrepen fracties van Effecten. ARTIKEL 7 AANKOOP VAN EFFECTEN 1 Opdrachten tot aankoop van Effecten dienen te luiden in Euro s dan wel in het aantal aan te kopen Effecten. 2 Bij een opdracht tot aankoop luidende in Euro s wordt het aantal aan te kopen Effecten bepaald door het bedrag, na aftrek van de kosten, te delen door de Transactiekoers op de Handelsdag. Indien het Effect niet aan een effectenbeurs is genoteerd wordt het bedrag, na aftrek van kosten, gedeeld door de afgiftekoers van het betreffende Effect op de Handelsdag. 3 Bij een opdracht tot aankoop luidende in een aantal Effecten wordt het voor aankoop benodigde bedrag bepaald door het aantal aan te kopen Effecten te vermenigvuldigen met de Transactiekoers van de Handelsdag en dit bedrag te verhogen met de kosten. Indien het Effect niet aan een effectenbeurs is genoteerd wordt het aantal Effect- en vermenigvuldigd met de afgiftekoers van het Effect op de Handelsdag en verhoogd met de kosten. 4 Zodra de ten behoeve van de Belegger aangekochte Effecten door de Stichting in bewaring zijn genomen zal de vordering jegens de Stichting luidende in die Effecten worden geadministreerd op de Beleggersrekening van de Belegger. Een opdracht tot aankoop van Effecten resulteert voor de Belegger derhalve in een vordering luidende in die Effecten op de Stichting. 5 Voor een opdracht tot aankoop van Effecten is de Belegger aan de Bank kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend over het aan te kopen bedrag, dan wel, het voor het aantal aan te kopen Effecten benodigde bedrag. 6 De Belegger zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende saldo op zijn Bankrekening teneinde de Bank in de gelegenheid te stellen opdrachten tot aankoop uit te voeren en de kosten te voldoen. Ingeval de opdracht tot aankoop van Effecten bestaat uit meerdere aankopen, die als gevolg van onvoldoende saldo deels kunnen worden uitgevoerd, zullen deze aankopen worden uitgevoerd in de volgorde waarin deze aankopen door de Bank zijn vastgelegd. Bij onvoldoende saldo zal (een deel van) de opdracht tot aankoop niet worden uitgevoerd, tenzij de Belegger, voor zover mogelijk, een kredietfaciliteit met de Bank is overeengekomen. ARTIKEL 8 VERKOOP VAN EFFECTEN 1 Opdrachten tot verkoop van Effecten luiden in Euro s danwel in het aantal te verkopen Effecten. 6 Ten aanzien van ieder Fonds kan de Bank een (minimum)bedrag per opdracht tot aankoop, verkoop en ruil en/of (minimum)kosten per opdracht tot aankoop, verkoop en ruil vaststellen. Een overzicht van deze bedragen en/of kosten is opgenomen in het Fondsen Tarievenoverzicht. 2 Bij een opdracht tot verkoop luidende in Euro s wordt het aantal te verkopen Effecten bepaald door het bedrag, vermeerderd met de kosten, te delen door de Transactiekoers op de betreffende Handelsdag. Indien het Effect niet aan een effectenbeurs is genoteerd wordt het bedrag, vermeerderd met de kosten, gedeeld door de terugnamekoers van het betreffende Effect op de Handelsdag. 3/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

4 3 Bij een opdracht tot verkoop luidende in Effecten wordt het uit verkoop vrijkomende bedrag bepaald door het aantal Effecten te vermenigvuldigen met de Transactiekoers op de Handelsdag en dit bedrag te verminderen met de kosten. Indien het Effect niet aan een effectenbeurs is genoteerd, wordt het aantal Effecten vermenigvuldigd met de terugnamekoers van het Effect op de Handelsdag en verminderd met kosten. 4 Voor het uitvoeren van een opdacht tot verkoop is de Belegger aan de Bank kosten verschuldigd. Indien de opdracht tot verkoop luidt in Euro s, wordt dit bedrag vermeerderd met de door de Bank in rekening te brengen kosten, waarna voor het resterende bedrag gevolg zal worden gegeven aan de opdracht. Indien de opdracht tot verkoop luidt in Effecten, worden de kosten achteraf in mindering gebracht op het uit de verkoop ontvangen bedrag. 5 Zodra de ten behoeve van de Belegger verkochte Effecten door de Stichting niet langer in bewaring worden genomen zal de vordering jegens de Stichting luidende in die Effecten niet langer op de Beleggersrekening van de Belegger worden geadministreerd. Een opdracht tot verkoop van Effecten resulteert voor de Belegger derhalve in het vervallen van (een deel van) de vordering luidende in die Effecten op de Stichting. 6 De Belegger zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende Effecten op zijn Beleggersrekening teneinde de Bank in de gelegenheid te stellen de opdracht tot verkoop luidende in Effecten uit te voeren. Een opdracht tot verkoop luidende in Euro s zal te allen tijde worden uitgevoerd tot het aantal beschikbare Effecten. 7 Na ontvangst van de opbrengst van de door de Bank voor rekening van de Belegger verkochte Effecten zal de Bank het bedrag ten behoeve van de Belegger aanhouden op de Bankrekening. Door bijschrijving van de opbrengst op de Bankrekening gaat de vordering van de Belegger luidende in de betreffende Effecten teniet en ontstaat een vordering luidende in Euro s op de Bank. ARTIKEL 9 RUIL VAN EFFECTEN 1 Opdrachten tot ruil van Effecten zijn een gecombineerde opdracht tot verkoop en koop van Effecten en luiden in een aantal te verkopen Effecten en een percentage aan te kopen Effecten. 2 Uitvoering van een opdracht tot ruil van Effecten vindt plaats nadat op dezelfde Handelsdag, voor alle in de ruil betrokken Effecten, een Transactiekoers is bepaald. 3 Voor het uitvoeren van een opdracht tot ruil van Effecten is de Belegger aan de Bank kosten verschuldigd. Deze kosten worden achteraf in mindering gebracht op het uit de verkoop van Effecten ontvangen bedrag. 4 Voor zover in dit artikel hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken zijn de bepalingen van artikel 7 en 8 van overeenkomstige toepassing op de ruil van Effecten. ARTIKEL 10 UITKERING OP EFFECTEN 1 Uitkeringen door een Fonds in Effecten worden na ontvangst door de Stichting bijgeschreven op de Beleggersrekening van de Belegger als vordering luidende in Effecten. 2 Uitkeringen door een Fonds in contanten worden, na ontvangst door de Stichting, voor rekening van de Belegger herbelegd in Effecten van het betreffende Fonds, tenzij anders is overeengekomen. In geval van herbelegging is de bepaling van artikel 7.2 betreffende de aankoop van Effecten van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in dit geval geen transactiekosten verschuldigd zijn. Uitkeringen door een Fonds in contanten zullen worden herbelegd op de dag van betaalbaarstelling. 3 In geval van uitkeringen door een Fonds, die ter keuze in contanten of in Effecten kunnen worden ontvangen, zal de Belegger geacht worden te hebben gekozen voor uitkering in Effecten, tenzij anders is overeengekomen. De Belegger kan zijn keuze terzake ook reeds vooraf bij het openen van de Beleggersrekening opgeven. ARTIKEL 11 STEMRECHT 1 De Belegger die een vergadering van een Fonds wenst bij te wonen en aldaar stemrecht wenst uit te oefenen met betrekking tot de aan zijn vordering jegens de Stichting ten grondslag liggende Effecten, zal daartoe door de Stichting in staat worden gesteld, tenzij dit door het Fonds of door regelgeving met betrekking tot het Fonds is uitgesloten. De Belegger dient hiertoe schriftelijk een verzoek aan de Bank te richten. Dit verzoek dient de Bank bereikt te hebben uiterlijk acht werkdagen voor het verlopen van de termijn die daarvoor in de oproeping tot de betreffende vergadering is gesteld, tezamen met een opgave van het aantal Effecten waarvoor de Belegger stemrecht wenst uit te oefenen. Alle voorschriften en bepalingen die hieromtrent in het land van vestiging van het betreffende Fonds gelden, zullen dienovereenkomstig gelden jegens de Belegger. 2 In de periode die aanvangt op de dag van ontvangst van het in artikel 11.1 bedoelde verzoek en eindigt op de dag na de betreffende vergadering, kunnen geen opdrachten worden uitgevoerd met betrekking tot de verkoop van de Effecten waarvoor de Belegger stemrecht wenst uit te oefenen. 3 In dit artikel wordt onder vergadering verstaan een vergadering van aandeelhouders, een vergadering van certificaathouders, een vergadering van participanten danwel enige andere vergadering van een Fonds, die door participanten, aandeelhouders c.q. certificaathouders kan worden bijgewoond en waarin kan worden gestemd. ARTIKEL 12 OVERDRACHT EN UITLEVERING VAN EFFECTEN 1 In opdracht van de Belegger kunnen Effecten, voor zover mogelijk op grond van wet- en regelgeving, die door de Belegger op eigen naam worden gehouden of op zijn naam in een effectendepot of anderszins worden bewaard, na overdracht aan de Stichting als vordering luidende in Effecten worden bijgeschreven op de Beleggersrekening van de Belegger. 2 In opdracht van de Belegger kunnen Effecten die voor rekening en risico van de Belegger door de Stichting worden gehouden, worden uitgeleverd aan de Belegger, mits dit op grond van de betreffende weten regelgeving, prospectus, statuten, reglement etc. 4/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

5 met betrekking tot het betreffende Fonds is toegestaan en het Fonds zijn medewerking hieraan verleent. Fracties van Effecten zijn slechts voor uitlevering vatbaar indien de voorwaarden van het betreffende Fonds deze mogelijkheid bieden. 3 Een verzoek tot overdracht of uitlevering van Effecten zal door de Belegger schriftelijk aan de Bank worden medegedeeld onder vermelding van het betreffende Fonds, het aantal Effecten dat overgedragen of uitgeleverd dient te worden en, bij een opdracht tot uitlevering, het effectendepot waarheen de Effecten moeten worden overgeboekt. 4 De Stichting kan bepaalde Fondsen van overdracht en/of uitlevering als in dit artikel bedoeld, uitsluiten. 5 De kosten van overdracht en uitlevering van Effecten zijn gespecificeerd in het Fonds- en Tarievenoverzicht en komen voor rekening van de Belegger. Bij onvoldoende saldo op de Bankrekening zullen de kosten worden voldaan door middel van verkoop van Effecten. 6 Het is de Belegger niet toegestaan zijn vorderingen op de Stichting te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht ten gunste van een andere partij dan de Bank, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bank, niettegenstaande het bepaalde in artikel ARTIKEL 13 VORDERING LUIDENDE IN GELD 1 Over de vorderingen van de Belegger op de Bank uit hoofde van de Bankrekening kan rente worden vergoed aan de Belegger. De Rente wordt gespecificeerd op de (dag)afschriften en wordt vermeld op de internetpagina. De Bank kan de Rente naar eigen inzicht aan de marktsituatie aanpassen. 2 De Bank hanteert voor zowel debiteringen als crediteringen op de Bankrekening één Valutadag. Inkomende bedragen worden bijgeschreven volgens de formule Vereveningsdatum + 1 kalenderdag, voor uitgaande bedragen wordt de formule Vereveningsdatum 1 kalenderdag gehanteerd. Bijschrijving van rente op de Bankrekening vindt jaarlijks plaats op een door de Bank te bepalen tijdstip. 3 Rentewijzigingen worden door de Bank op haar internetpagina en/of in (een) landelijk(e) dagblad(en) en/of dagafschriften en/of aan het adres van de Belegger bekend gemaakt. ARTIKEL 14 PANDRECHT 1 Tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de Belegger aan de Bank nu of te enige tijd mocht blijken verschuldigd te zijn, uit welke hoofde ook, geeft de Belegger hierbij, voor zover nodig en mogelijk bij voorbaat, aan de Bank in pand welke inpandgeving de Bank hierbij, voor zover nodig en mogelijk bij voorbaat, aanneemt: A alle huidige en toekomstige Effecten, waardepapieren en overige goederen die de Bank en/of Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en/of de Stichting of een derde voor één van deze instellingen uit welke hoofde ook van of voor de Belegger onder zich heeft of krijgt B (de Goederen ); alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van de Belegger jegens de Bank en/of Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en/of de Stichting met betrekking tot ten behoeve van de Belegger door de Bank gehouden gelden, Effecten en rechten ten aanzien van Effecten en/of door Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en/of de Stichting gehouden Effecten en rechten ten aanzien van Effecten, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de op de Beleggersrekening geadministreerde vorderingen in Effecten jegens de Stichting, tot (uit)levering van Effecten en vorderingen tot uitbetaling en/of afdracht van in verband met de Effecten ontvangen en/of te ontvangen gelden, Effecten en overige goederen (de Vorderingen ). Aan elk van de Bank, Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting wordt hierbij, wat betreft de jegens de betreffende instelling uit te oefenen rechten, mededeling van deze verpanding gedaan, welke mededeling de Bank hierbij mede namens Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting in ontvangst neemt. 2 Het hiervoor bedoelde pandrecht op de Goederen komt (voor zover het niet krachtens het hiervoor bepaalde tot stand gekomen is) tot stand telkens op het moment waarop de Bank Delta Lloyd Bank Global Custody N.V., de Stichting of een derde voor één van deze instellingen, de Goederen onder zich krijgt en (voor zover het dan niet reeds tot stand is gekomen) telkens op het moment waarop de Bank, Delta Lloyd Bank Global Custody N.V., de Stichting of een derde voor één van deze instellingen de Goederen voor de Belegger gaat houden. Het pandrecht op de Vorderingen komt, voor zover het niet reeds krachtens het bovenstaande tot stand gekomen is, tot s tand telkens op het moment waarop de hiervoor bedoelde Vorderingen ontstaan of anderszins door de Belegger worden verkregen. 3 De Belegger geeft hierbij, voor zover nodig, aan de Bank onherroepelijk volmacht om namens de Belegger dagelijks dan wel op zodanige tijdstippen als de Bank wenselijk acht, de hiervoor bedoelde verpandingen tot stand te brengen, en van een zodanige verpanding aan zichzelf, Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting mededeling te doen. De Bank is bevoegd om namens Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting mededeling van een dergelijke verpanding in ontvangst te nemen. Daarnaast verbindt de Belegger zich ertoe steeds op eerste verzoek van de Bank bij afzonderlijke verpandingsakte de hiervoor bedoelde verpandingen tot stand te brengen. 4 Indien de Belegger over een deel van het verpande wenst te beschikken, is de Bank verplicht dit deel van het verpande vrij te geven c.q. Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en/of de Stichting dienovereenkomstig te instrueren, mits hetgeen na vrijgave resteert voldoende dekking biedt voor hetgeen de Bank van de Belegger te vorderen heeft of zal hebben. Indien en voor zover de Bank te kennen heeft gegeven niet tot vrijgave te zullen overgaan, zullen Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting honorering van de rechten van de Belegger weigeren op grond van het pandrecht van de Bank. 5 Met inachtneming van het in artikel 14.4 bepaalde verleent de Belegger hierbij, voor zover nodig en voor zover de wet zulks toelaat, aan de Bank het recht om de aan haar verpande Vorderingen mede namens de Belegger uit te oefenen, te incasseren en daarvoor kwijting te verlenen, en om ook overigens de Goederen en de Vorderingen te beheren, de uitoefening van de daaraan verbonden bevoegdheden daaronder begrepen, met dien verstande dat het uitoefenen van stemrecht niet tot de bevoegdheid van de Bank zal behoren. 5/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

6 6 Wanneer de Belegger in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt, is de Bank bevoegd het verpande op de meest gerede wijze te verkopen en het haar verschuldigde op de opbrengst te verhalen, dan wel zich overeenkomstig art. 3:255 BW uit het pand te voldoen. Voor het geval de Bank haar pandrecht wenst uit te oefenen zullen Delta Lloyd Bank Global Custody N.V. en de Stichting op eerste verzoek van de Bank de Goederen uitleveren aan de Bank en hun met de Vorderingen corresponderende verplichtingen nakomen jegens de Bank, voor zoveel nodig na individualisering. 7 Indien de Bank tot uitwinning wil overgaan is zij niet verplicht daarvan vooraf mededeling te doen aan de Belegger, aan hen die op het verpande een beperkt recht hebben of daarop beslag hebben gelegd. Nadat de Bank van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt zal zij de Belegger daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk in kennis stellen. De Bank is niet verplicht hen die een beperkt recht op het verpande hebben of daarop beslag hebben gelegd kennis te geven van het feit dat zij van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt. De Belegger zal niet het recht hebben de voorzieningenrechter te verzoeken te bepalen dat het verpande op een van art. 3:250 BW respectievelijk artikel 22 van de Wet giraal effectenverkeer afwijkende wijze worden verkocht. ARTIKEL 15 KOSTEN Waar in de Overeenkomst wordt gesproken over kosten, worden begrepen de kosten van de Bank, alsmede de kosten van de Fondsen en van andere derden terzake van de diensten die onder dit Reglement ten behoeve van de Belegger worden verricht. De Belegger is deze kosten aan de Bank verschuldigd. ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID 1 De Bank zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door de Belegger geleden verliezen of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Bank bij de uitvoering van de Overeenkomst. 2 Het bepaalde in artikel 16.1 is van overeenkomstige toepassing op de Stichting voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. 3 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 16.2 is de nakoming van de verplichtingen van de Stichting jegens de Belegger gegarandeerd door de Bank overeenkomstig de bepalingen van de Garantie. 4 De Stichting noch de Bank is aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van een Fonds. 5 De Belegger erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingsplicht en erkent en aanvaardt dat hij alles zal doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien de Belegger nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt de Belegger dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het liquideren (van een deel) van zijn porte feuille, danwel het terugkopen van reeds verkochte Effecten om een positie zonder verlies te kunnen herstellen. De Bank is niet gehouden om, op het moment dat de Belegger zijn schade dient te beperken, de Belegger nogmaals uitdrukkelijk en/of schriftelijk te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingsplicht. 6 De Bank mag en zal een mededeling van de Belegger uitsluitend als klacht aanmerken indien deze schriftelijk bij aangetekende brief of per telefax bij de Bank wordt ingediend en als zodanig door de Belegger wordt gekwalificeerd en wordt voorzien van zodanige toelichting en gegevens dat de Bank de aard en de omvang van de klacht kan vaststellen. 7 Alle telefoongesprekken die de Belegger met de Bank voert worden opgenomen en zullen door de Bank worden bewaard. De Belegger erkent en aanvaardt dat de niet-uitgewerkte transcripten van genoemde telefoongesprekken niet onder het inzagerecht als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. ARTIKEL 17 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 1 Indien de Belegger tot beëindiging van de Overeenkomst en daarmee tot opheffing van zijn Beleggersrekening en Bankrekening wenst over te gaan, zal hij dit schriftelijk aan de Bank mededelen. De Belegger dient hierbij aan te geven of de Effecten die alsdan door de Stichting voor rekening en risico van de Belegger worden gehouden, verkocht dan wel indien mogelijk worden overgedragen aan een kredietinstelling ter storting in een op zijn naam gesteld effectendepot of direct op zijn naam worden gesteld bij het desbetreffende Fonds. Indien de Bank tot opheffing van de Overeenkomst met de Belegger wenst over te gaan, zal zij dit schriftelijk aan de Belegger meedelen. De Belegger dient terstond aan de Bank mede te delen of de Effecten die alsdan door de Stichting voor rekening en risico van de Belegger worden gehouden, verkocht dan wel uitgeleverd dienen te worden. De Bank zal desgevraagd de reden van de opheffing aan de Belegger meedelen. 2 Bij gebreke van een opdracht tot verkoop of uitlevering, zal de Belegger geacht worden te hebben gekozen voor verkoop en zal een eventueel saldo op de Bankrekening worden overgeboekt naar de Tegenrekening. 3 Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen de nog openstaande opdrachten en de overige zaken zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijft dit Reglement van kracht. 4 Indien de Stichting voornemens is haar werkzaamheden te beëindigen stemt de Belegger er bij voorbaat mee in dat de Bank een andere rechtspersoon kan aanwijzen die in de plaats zal treden van de Stichting en de bewaring van de Effecten zal over nemen onder de voorwaarden van het Reglement zoals die op dat moment zullen luiden. 5 De Bank is onder meer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien: de Belegger één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt; de Belegger niet meer beschikt over een Tegenrekening en/of Beleggersrekening en/of Bankrekening; 6/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

7 het door de Bank te bepalen minimumsaldo op de Bankrekening gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden geen wijziging heeft ondergaan, behoudens rentebijschrijving en/of dividendbijschrijvingen; er sprake is van andere dringende redenen. fondsvoorwaarden voor de Stichting voortvloeien, zijn dienovereenkomstig rechten en verplichtingen van de Belegger jegens de Stichting. ARTIKEL 20 OVERLIJDEN BELEGGER 6 Ingeval van het beëindigen van de Beleggersrekening door de Bank, zal zij op verzoek van de Belegger, de reden voor de beëindiging mededelen. 7 De Overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang, zonder dat opzegging is vereist, indien: de Bank een schriftelijke mededeling ontvangt van de Belegger dat hij niet akkoord gaat met de wijziging in en/of aanvullingen op de Overeenkomst; er sprake is van een faillissement, de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel surséance of onder curatele stelling van de Belegger; of er sprake is van onder bewindstelling van het vermogen van de Belegger; ARTIKEL 18 MACHTIGING 1 Op een Beleggersrekening kunnen maximaal twee natuurlijke personen worden gemachtigd om over het tegoed op de Beleggersrekening te beschikken. Een gemachtigde is uitsluitend bevoegd opnames, stortingen en rechtshandelingen met betrekking tot de aanen verkoop en ruil van Effecten op de betreffende Beleggersrekening te verrichten. De Belegger vrijwaart de Bank van alle aanspraken die tegen haar zouden kunnen worden ingesteld, als gevolg van opnames, stortingen en rechtshandelingen met betrekking tot de aanen verkoop en ruil van Effecten door de gemachtigde(n). Een machtiging is van kracht zodra het daarvoor bestemde formulier ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de Bank is ontvangen. Een machtiging kan uitsluitend worden ingetrokken door een schriftelijke, rechtsgeldig ondertekende kennisgeving aan de Bank door (één van) de Belegger(s). 2 De volmacht eindigt: A bij overlijden, faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, onder bewindstelling, onder curatele stelling van de Belegger dan wel van de gevolmachtigde; B bij herroeping door de Belegger dan wel opzegging door de gevolmachtigde; C door verloop van de tijd, waarvoor de volmacht is verleend. Ten aanzien van de hierboven onder A en B genoemde gronden kan op het eindigen van de volmacht pas een beroep worden gedaan nadat de Bank daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. De Belegger is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de handtekening van de gemachtigde(n). ARTIKEL 19 FONDSVOORWAARDEN Op de verhouding tussen de Belegger enerzijds en de Bank anderzijds zijn, voor zover relevant, onverkort van toepassing de fondsvoorwaarden van de Fondsen waarin de Stichting voor rekening en risico van de Belegger Effecten houdt of ten aanzien waarvan de Belegger een opdracht aan de Bank heeft verstrekt. Onder de fondsvoorwaarden worden ten deze verstaan de fondsvoorwaarden van de Fondsen, zoals die op enig moment gelden en blijken uit voorwaarden, statuten, prospectus, reglement dan wel enig ander document onder welke benaming ook. Alle rechten en verplichtingen die uit de 1 In geval van overlijden van de enige Belegger van een Beleggersrekening zal de Beleggersrekening worden geblokkeerd. Blokkering kan tevens plaats vinden indien de Bank sterke vermoedens heeft dat de Belegger(s) is (zijn) overleden. 2 Deblokkering en opeising van het saldo van de Beleggersrekening vindt plaats door overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. 3 Zolang geen notariële verklaring van erfrecht is overgelegd, is de Bank niet gehouden beheer- en/of beschikkingshandelingen ten aanzien van de Beleggersrekening toe te staan. 4 Bij overlijden van de eerste Belegger van een En/Of- Rekening blijft de Overeenkomst niet van kracht ten aanzien van de andere Belegger behoudens de mogelijkheid om een nieuwe Rekening te openen. ARTIKEL 21 PRIVACY Delta Lloyd Bank N.V. (onderdeel van het Delta Lloyd concern en tevens handelend onder de naam OHRA Bank), zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (de Code ). Door het aangaan van de Overeenkomst geeft u Delta Lloyd Bank N.V. bij voorbaat toestemming uw persoonsgegevens te verwerken en eventueel te verstrekken aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern, met inachtneming van onderstaande doelstellingen. Uw persoonsgegevens zullen op een zodanige wijze worden verwerkt, dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, voor de navolgende doelstellingen: het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer; analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden, waarvoor tevens persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen binnen het Delta Lloyd concern; veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de financiële sector, het Delta Lloyd concern, Delta Lloyd Bank N.V. zelf, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. ARTIKEL 22 WIJZIGING EN/OF AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST 1 De Bank is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst en de aan de Overeenkomst verbonden nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging van de Overeenkomst gaat pas 7/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

8 in nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Belegger dan wel na publicatie in één of meer (landelijke) dagbladen of op de internetpagina van de Bank dan wel na mededeling. 2 Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van de Belegger pas zullen ingaan dertig dagen nadat de Belegger van deze wijzigingen in kennis is gesteld. Binnen deze termijn van dertig dagen kan de Belegger de Beleggersrekening opheffen overeenkomstig het bepaalde in het alsdan geldende Reglement. 3 Voor zover bij of krachtens de Wft, nadere eisen gesteld worden aan de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing van de Overeenkomst, zal een dergelijke wijziging niettegenstaande artikel 22.2 automatisch deel uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van de Belegger, de Stichting of de Bank is vereist. 8/8 MODEL C REGLEMENT BELEGGERSGIRO

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Extra Spaarrekening

Reglement Extra Spaarrekening Reglement Extra Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Reglement OHRA Maand Spaarrekening

Reglement OHRA Maand Spaarrekening Reglement OHRA Maand Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening

Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening Reglement OHRA Jeugd Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Aard van de Rekening, bevoegdheid 2 Artikel 3 Wijziging gezag 2 Artikel 4 Tenaamstelling 2 Artikel 5 Openen van een Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemeen 2 Artikel 3 Openen van de Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsrekening. Voorwaarden: INLEIDING

Insinger de Beaufort Beleggingsrekening. Voorwaarden: INLEIDING 01 INLEIDING Bank Insinger de Beaufort N.V. gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen BIdB ), stelt beleggers in de gelegenheid te beleggen in bepaalde fondsen door het openen van een, onder de in deze

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Voorwaarden beleggingsrekening

Voorwaarden beleggingsrekening Voorwaarden beleggingsrekening 2016-02 Pagina 1 van 10 Inhoud Gebruikte begrippen...3 Voorwaarden...4 1. Rol van de Beleggersgiro en de Beleggingsonderneming...4 2. Openen van een rekening...4 3. Gezamenlijke

Nadere informatie

Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening

Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter geschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Reglement OHRA Pensioenrekening

Reglement OHRA Pensioenrekening OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 40 40 - Fax 026 400 96 90 OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189 Reglement

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

FBTO beleggingsfondsen. Ik kan snel vinden wat ik zoek.

FBTO beleggingsfondsen. Ik kan snel vinden wat ik zoek. FBTO beleggingsfondsen voorwaarden beleggingsfondsen Ik kan snel vinden wat ik zoek. inleiding H1 productvoorwaarden fbto beleggersrekening 4 H reglement achmea beleggersgiro 9 bijlagen FBTO is onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling on ele Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen 2 Reglement Achmea Beleggersgiro 5 Bijlage 1 15

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de persoon op wiens naam Participaties worden geadministreerd onder de voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING

VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING VOORWAARDEN BELEG- & SPAARREKENING Avéro Achmea Bancaire Diensten Postbus 432 3830 AL Leusden www.averoachmea.nl Art. 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank Achmea

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank Artikel 1. Definities Fortis ASR Bank N.V. Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 In de Voorwaarden Effectenbemiddeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Reglement Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman-Fondsen

Reglement Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman-Fondsen Reglement Hof Hoorneman rekening 1 Definities en begripsbepalingen 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: (a) Code: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zoals die van

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstap service

Algemene Voorwaarden Overstap service Algemene Voorwaarden Overstap service 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie